Oppgave 5.3.1.11
Alle statsforvaltere KMD Folk og samfunn

Fylkesmannen kan fatte vedtak om fullføring av oppmålingsforretning som kommunen ikke har fullført innen oppgitt frist jf. matrikkellova § 35 tredje ledd. 


Bakgrunnsinformasjon

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-101?q=matrikkelloven