Oppgave 5.3.1.12
Alle statsforvaltere KMD Folk og samfunn

Fylkesmannen kan pålegge kommunen å tildele vegadresser når det anses nødvendig, jf. matrikkelforskriften § 55.


Bakgrunnsinformasjon

Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften): https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-26-864