Oppgave 5.3.3.3
Alle statsforvaltere BFD Familier, barn og unge

Saksbehandling etter barneloven

Fylkesmannen skal behandle saker etter barneloven med tilhørende rundskriv:

  • Stadfeste avtaler om foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og samvær slik at de får tvangskraft, når begge foreldrene ber om det, jf. barneloven § 55 første ledd.
  • Behandle saker om reisekostnader ved samvær, jf. barneloven § 44 andre ledd.
  • Behandle klager over avslag på opplysninger om barnet, samt krav om tap av opplysningsretten, jf. barneloven § 47 andre og tredje ledd.

Bakgrunnsinformasjon

Lover:

Lov om barn og foreldre av 8. april 1981:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-04-08-7?q=barnelov

 

Konvensjoner:

Nordisk familierettskonvensjon av 6. februar 1931:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1931-02-06

 

Rundskriv:

Rundskriv Q-18/97 om barneloven:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/endringer-i-lov-om-barn-og-foreldre/id108109/

Rundskriv Q-15/08 om reisekostnader ved samvær:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/BLD/Rundskriv/2008/Rundskriv_reisekostnader_ved_samvaer_Q-15_08.pdf

BLDs orienteringsbrev av 1. juni 2010 om endringer i barnelova mv.:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/orientering-om-endringer-i-barnelova/id710282/