Oppgave 5.3.4.1
Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

Veilede og gi opplæring til kommuner og helseforetak i anvendelse av lover på folkehelseområdet og på helse- og omsorgstjenesteområdet.


Bakgrunnsinformasjon

Pasient- og brukerrettighetsloven

LOV av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) (2011-06-24)

FOR av 29. august 2012 nr. 843 om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen (se § 2 – Retten til å stå på liste hos fastlege)

FOR av 16. desember 2011 nr. 1255 om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket

FOR av 12. november 2010 nr. 1426 om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) 

FOR av 27. juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene) 

Folkehelseloven med forarbeider og forskrifter

Alkoholloven med forarbeider og forskrifter 

Tobakksskadeloven med forarbeider og forskrifter 

Abortloven med forarbeider og forskrifter

Forskrift av 3. april 2003 nr. 450 – Om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Folketrygdloven med forskrift om Asyl og flyktning

Lov 15. desember 1995 nr 74 om forbud mot kjønnslemlestelse

Forskrift av 20. juni 2003 nr. 739 om innsamling og behandling av helseopplysninger i System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK-registerforskriften)

Forskrift om helsehjelp til personer på midlertidig eller ulovlig opphold

IS-8/2015 - Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer

IS-10/2015 Rundskriv - Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming – Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9