Oppgave 5.3.4.5
Alle statsforvaltere JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

Fylkesmannen skal rekruttere verger og representanter i sitt område, og gi nødvendig opplæring, veiledning og bistand, både løpende og ved oppnevning. Fylkesmannen skal ha kompetanse på sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold, og formidle dette videre i forbindelse med opplæringen av verger og representanter. Fylkesmannen skal sikre tilstrekkelig tilgang på verger og representanter som kan tiltre på svært kort varsel.

Fylkesmannen skal føre tilsyn med vergene og representantene i sitt område. Tilsyn skal innbefatte både økonomiske disposisjoner og utførelse av oppdraget for øvrig. Gjennomførte tilsyn skal dokumenteres.


Bakgrunnsinformasjon

Vergemålsloven: http://lovdata.no/lov/2010-03-26-9/%C2%A76

Vergemålsforskriften: http://lovdata.no/forskrift/2013-02-15-201/%C2%A71

Informasjon om Fylkesmannens opplærings- og veiledningsplikt: http://vergemal.no/Documents/Instrukser,%20retningslinjer%20og%20veiledninger%20p%c3%a5%20vergemm%c3%a5lsomr%c3%a5det/Fylkesmannens%20oppl%c3%a6rings-%20veilednings-%20og%20bistandsplikt%20270613.pdf

Innst. 397 S (2016–2017) Om styrket innsats mot at barn utnyttes i menneskehandel