Oppgave 5.3.4.9
Alle statsforvaltere JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester


Fylkesmannen skal følge opp at vergehaveres midler er tatt til forvaltning dersom de overstiger beløpsgrensen fastsatt i vergemålsforskriften, samt at midler under denne grensen som fylkesmannen forvalter, blir frigitt der det ikke er truffet vedtak om annet.


Bakgrunnsinformasjon

Vergemålsloven kapittel 7. Fylkesmannens forvaltning av finansielle eiendeler: :
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2010-03-26-9#KAPITTEL_7

Vergemålsforskriften kapittel 6. Nærmere regler om finansiell forvaltning: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-02-15-201#KAPITTEL_6