Oppgave 5.3.4.18
Alle statsforvaltere ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

Sosialtjenesteloven

Fylkesmannen skal gi NAV-kontorene tilbud om faglig veiledning og spre erfaringer og resultater fra tilsyn til NAV-kontor og kommunene i fylket.


Bakgrunnsinformasjon

Bakgrunnsinformasjon

Prop. 1 S
(2017-2018) Arbeids- og sosialdepartementet med vedlegg:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-asd-20172018/id2574701/

Lov av 18.
desember 2009 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen:

http://www.lovdata.no/all/hl-20091218-131.html[SGT1]

Rundskriv av
22. juni 2012 til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen:

https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/hovednr.35-lov-om-sosiale-tjenester-i-nav

Lov av 16. juni 2006 om arbeids-
og velferdsforvaltningen:

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20060616-020.html&emne=nav*&&

Forskrift av 19. november 2010 om
individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen:

http://www.lovdata.no/for/sf/ad/ad-20101119-1462.html

Forskrift av 19. november 2010 om
internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen:

http://www.lovdata.no/for/sf/ad/ad-20101119-1463.html

Forskrift av 16. desember 2011 nr
1251 om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge:

http://www.lovdata.no/for/sf/ad/ad-20111216-1251.html

Forskrift om kvalifiseringsprogram
og kvalifiseringsstønad:

http://www.lovdata.no/for/sf/ad/ad-20111221-1471.html

Rundskriv A- 1/2018 Statlige
veiledende retningslinjer for utmåling av stønad til livsopphold

Veileder om hvordan
det skal fattes vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning etter § 17 i
loven. https://www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Sosiale+tjenester/_attachment/374607?_download=true&_ts=144cf1fed60

Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje-
bu –leve:

https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/ryddemappe-plan-bygg-eiendom/bakgrunn-og-malsettinger-for-bolig--og-b/meld-st-17-2012-2013-byggje---bu---leve/id742572/

Meld St.
33(2015-2016): NAV i en ny tid

https://www.regjeringen.no/contentassets/8f9e56528fb340eb9f6515cc21ab5119/no/pdfs/stm201520160033000dddpdfs.pdf

Helhetlig
oppfølging av lavinntektsfamilier:

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Forsok+i+regi+av+NAV/helhetlig-oppf%C3%B8lging-av-lavinntektsfamilier

NAV-veileder i
videregående skole:

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/FoU-midler/Relatert+informasjon/fors%C3%B8k-med-nav-veileder-i-videreg%C3%A5ende-skole-en-underveisevaluering

Arbeid med utsatt
ungdom:

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/For+kommunen/Relatert+informasjon/innsats-overfor-utsatt-ungdom

Betingelse for
sosialt arbeid i NAV, AFI rapport:

http://www.hioa.no/content/download/122848/3116076/file/r2016-02_BetingelserForSosialtArbeid.pdf

Fattigdomsrapporten

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Analyser+fra+NAV/NAV+rapportserie/NAV+rapporter/fattigdom-og-levek%C3%A5r-i-norge.tilstand-og-utviklingstrekk-2017