Oppgave 5.3.4.19
Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

Behandle søknad om fritak fra forvaltningsmessig taushetsplikt etter tvisteloven § 22-3 og straffeprosessloven § 118.


Bakgrunnsinformasjon

Straffeprosessloven §§ 118 og 230

Tvisteloven § 22-3

Delegering av myndighet fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet

Informasjon om helsepersonells vitneplikt for domstolene

Brev til landets fylkesmenn om helsepersonells vitneplikt for domstolene