Oppgave 5.3.4.21
Alle statsforvaltere ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

Fylkesmannen skal forvalte myndighet i henhold til vedtak 4. juni 2018 nr. 810 om delegering av myndighet fra Arbeids- og sosialdepartementet til Fylkesmannen, Statens helsetilsyn og Arbeids- og velferdsdirektoratet.


Bakgrunnsinformasjon

https://lovdata.no/pro/#document/DEL/forskrift/2018-06-04-810?from=lov/1981-05-22-25/%C2%A7118