Oppgave 5.3.4.25
Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

Fylkesmannen har oppgaver knyttet til hjemsendelse av utenlandske borgere med alvorlige psykiske lidelser som befinner seg i Norge og hjemhenting av norske borgere med alvorlige psykiske lidelser som befinner seg i utlandet.


Bakgrunnsinformasjon


Lov av 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten

Rundskriv I-3/2017: Dekning av utgifter ved helsehjelp i helseinstitusjoner under den offentlige spesialisthelsetjenesten blant annet for personer som ikke er bosatt i Norge.

Rundskriv Hovednr. 41 - Nordisk konvensjon om trygd 41-05 Naturalytelser ved sykdom

Veileder til hjemsendelse av alvorlig psykisk syke

IATA Medical Manual

Helfo: Hjemtransport innenfor de nordiske landene – dekning av merutgifter