Oppgave 5.3.4.27
Alle statsforvaltere BFD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

Fritak for taushetsplikt

Behandle søknader om fritak for taushetsplikt for ansatte i barneverntjenesten.


Bakgrunnsinformasjon

Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) av 17. juni 2005 nr. 19 kapittel § 22.3:
http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-090.html 

Rundskriv Q-24/2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten:
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bfd/rus/2005/0002/ddd/pdfv/243383-q-24_rundskriv_taushetsplikt.pdf 

Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) av 22. mai 1981 nr. 25 § 118 og § 230:
http://www.lovdata.no/all/hl-19810522-025.html#118l