Oppgave 5.3.6.2
Alle statsforvaltere KMD Kommunal styring

Forvaltningslovens og offentleglovas anvendelse i kommunesektoren:

  • Veilede kommuner og private om forvaltningsrettslige spørsmål og spørsmål knyttet til offentleglova.
  • Behandle klager etter offentleglova og forvaltningsloven, dvs. klager på enkeltvedtak truffet av kommunestyret, jf. forvaltningsloven § 28 annet ledd og offentleglova § 32.

Bakgrunnsinformasjon

Kommuneloven:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107

Ot.prp. nr. 95 (2005-2006) om interkommunalt samarbeid.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-95-2005-2006-/id190191/

Ot. prp. nr. 96 (2005-2006) om komitémodell mv.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-96-2005-2006-/id190312/

Ot.prp. nr. 97 (2005-2006) om samordning av statlig tilsyn.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-97-2005-2006-/id190470/

Lov av 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-06-26-87

Rundskriv H-4/11 Valg av formannskap/fylkesutvalg, kommuneråd/fylkesråd, ordfører/fylkesordfører, varaordfører, faste utvalg m.m.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/val-av-formannskapfylkesutval-kommunerad/id653501/

 

Veileder H-2112 Taushetsplikt for folkevalgte.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/taushetsplikt-for-folkevalgte/id279020/

Veileder H-2097 Kommunelovens regler om arbeidsgodtgjørelse og dekning av utgifter og økonomisk tap for folkevalgte.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/publikasjonsnummer-h-2097/id272443/

Veileder H-2149 Veileder, Innbyggerinitiativ etter kommuneloven § 39a.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/innbyggerforslag/id272454/

Veileder H-2142 Veileder for normalreglement for folkevalgte innsynsrett etter kommuneloven § 40nr. 5:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/publikasjonsnummer-h-2142/id270568/

Veileder H-2103 Retningslinjer for statlig klagebehandling – fvl. § 34.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinjer-for-statlig-klagebehandling-etter-forvaltningsloven--34/id272444/

Veileder H-2266 Habilitet i kommuner og fylkeskommuner https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/habilitet-i-kommuner-og-fylkeskommuner/id653489/

Veileder H-2299 Lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-om-lovlighetskontroll-etter-kom/id742405/

Rundskriv H–2/13  Om iverksetting av endringer i kommuneloven m.m – egenkontroll mv.

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/KRD/KOMM/Rundskriv_iverksetting.pdf

KMDs nettsider om interkommunalt samarbeid:

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunalrett-og-kommunal-inndeling/interkommunalt-samarbeid/id2009798/

Retningslinjer for skjønnstildelingen 2015. 

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/retningslinjer-for-skjonnstildeling/id546997/

Veileder H-2258 Vertskommunemodellen i kommuneloven § 28 a flg. https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/komm/veiledere/vertskommunemodellen.pdf

 

Forvaltningslovens og offentleglovas anvendelse i kommunesektoren:

-           Veilede om forvaltningsrettslige spørsmål og spørsmål knyttet til offentleglova.

-           Behandle klager etter offentleglova og forvaltningsloven, dvs. klager på enkeltvedtak truffet av kommunestyret, jf. forvaltningsloven § 28 annet ledd og offentleglova § 32

 

Forvaltningsloven:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10

Offentleglova:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16

Rettleiar til offentleglova.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rettleiar-til-offentleglova/id537812/

Rundskriv G- 10/2003: Endringar i forvaltningslova - klagerett når klageinstansen avviser.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv_g-10-2003/id109234/

Rundskriv G-79/00: Rundskriv om forskrift om beregning av saksbehandlingsfrister i forvaltningen fastsatt med hjemmel i forvaltningsloven § 11 b.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-g-7900/id108735/

Rundskriv G-28/98: Rundskriv - dokumentinnsyn når forvaltningsloven §§ 18 flg ikke gjelder - Informasjon om parters mulighet til å påberope seg offentlighetsloven.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/g-2898/id108330/

Rundskriv H 12/94- Veiledning om intern klage i kommuner og fylkeskommuner. Forvaltningsloven § 28 annet ledd:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-h-1294/id272435/