Oppgave 5.3.7.1
Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn


Fylkesmannen skal etter behov vurdere den juridiske holdbarheten av kommuneplaner og reguleringsplaner.


Bakgrunnsinformasjon

Plan- og bygningsloven §§ 3-2, 5-2 og 5-3  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_2-1-3#KAPITTEL_2-1-3