Oppgave 5.3.7.3
Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn

Fylkesmannen skal bistå Regjeringsadvokaten i rettssaker der Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet er saksøkt. Fylkesmannen skal utarbeide utkast til tilsvar og møte som partsrepresentant i slike saker.


Bakgrunnsinformasjon

Foreleggelse av saker for regjeringsadvokaten:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/foreleggelse/id641179

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71?q=plan-%20og%20bygningsloven