Oppgave 5.3.7.4
Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn

Ekspropriasjon på plan- og bygningsrettens område

Fylkesmannen skal:

  • avgjøre ekspropriasjonssøknader som førsteinstans etter oreigningsloven § 2 nr.12 og 31.
  • vurdere å gi samtykke til ekspropriasjon der dette kreves etter plan- og bygningsloven kap. 16.
  • behandle klagesaker der kommunen har ekspropriasjonshjemmel etter plan- og bygningsloven kap. 16.
  • avgjøre søknader om forhåndstiltredelse etter oreigningsloven § 25 på bygningsrettens område.

Bakgrunnsinformasjon

Oreigningslova:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1959-10-23-3?q=oreigningsloven 

Plan- og bygningsloven kapittel 16:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_3-2 - KAPITTEL_3-2 

Delegasjon til fylkesmannen i oreigningssaker m.m.:
https://lovdata.no/dokument/DEL/forskrift/1977-04-15-3?q=delegasjon%20til%20fylkesmannen%20i%20oreigningssaker 

Delegasjon av Kongens myndighet til å samtykke til forhåndstiltredelse ved ekspropriasjon etter plan- og bygningsloven:
https://lovdata.no/dokument/DEL/forskrift/2012-06-15-524?q=delegasjon%20til%20å%20samtykke%20til 

Rundskriv H-14/02 om ekspropriasjon på plan- og bygningsrettens område:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/krd/rus/2002/0001/ddd/pdfv/167604-rundskrivh14-02.pdf