Oppgave 5.3.8.1
Alle statsforvaltere BFD Tilsyn

Tilsyn med krisesentertilbudet

Fylkesmannen skal føre tilsyn med at kommunene oppfyller pliktene pålagt etter §§ 2, 3, 4 og 8 i lov om kommunale krisesentertilbud, jf. loven § 9. Fylkesmannen skal gjøre Bufdirs veileder med faglige anbefalinger om kvalitet og innhold i krisesentertilbudet kjent i kommunene, i samarbeid med RVTS. Veilederen ble lansert i 2018. Kopi av rapporter fra det enkelte tilsyn skal oversendes Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.


Bakgrunnsinformasjon

Lov 2009-06-19 nr 44: Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova) § 9:
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20090619-044.html&emne=bld*&& 

Fylkesmannens tilsyn med krisesentertilbudet, veileder for fylkesmennene:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/veiledninger_brosjyrer/2010/veileder-om-fylkesmannens-tilsyn-med-kri.html?id=625262 

Veileder til krisesenterloven:
http://www.bufdir.no/global/nbbf/vold_overgrep/Veileder_til_krisesenterloven.pdf          

Brev av 16.10 2015 til alle fylkesmenn og kommuner:  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/fylkesmannens-tilsyn-med-kommunenes-plikter-etter-krisesenterlova/id2472075/   

Forskrift om fysisk sikkerheit i krisesenter-tilbodet:                                  https://lovdata.no/dokument/SF...                

 Faglig veileder for innholdet i krisesentertilbudet:https://www.bufdir.no/vold/Kri...