Oppgave 5.3.8.2
Alle statsforvaltere BFD Tilsyn

Tilsyn med familievernkontor:

  • Fylkesmannen skal kontrollere om virksomheten er i tråd med lover og forskrifter gjennom tilsyn.
  • Risikovurderinger av hele familievernkontorets virksomhet skal ligge til grunn for valg av tema for tilsynet. Tilsynet skal rettes mot sentrale og prioriterte områder med høy risiko for mangler.
  • Det anbefales at fylkesmannens tilsyn gjennomføres som systemrettet tilsyn. I dette ligger anbefaling om at familievernkontorets arbeid med internkontroll gjennomgås.
  • Tilsyn skal gjennomføres minimum hvert tredje år eller oftere dersom det vurderes som nødvendig. jf. gjeldende retningslinjer.

Kopi av rapporter fra det enkelte tilsyn skal oversendes Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.


Bakgrunnsinformasjon

Lov av 19. juni 1997 nr. 62: Lov om familievernkontorer:
http://www.lovdata.no/all/hl-19970619-062.html 

Forskrift av 18. desember 2006 nr. 1478: forskrift om mekling etter ekteskapsloven og barneloven:
http://www.lovdata.no/for/sf/bl/bl-20061218-1478.html 

Forskrift av 20. desember 2007 nr. 1763: Forskrift om føring av klientjournal og meklingsprotokoll ved familievernkontorene:
http://www.lovdata.no/for/sf/bl/bl-20071220-1763.html 

Retningslinjer for fylkesmannens tilsyn med familievernkontorer, gitt av Barne- og familiedepartementet 22.01.2008:
http://embetsoppdrag.fylkesmannen.no/Documents/2015/BLD/Retningslinjerfylkesmannenstilsynmedfamilievernkontorene.pdf 

Rapport om tilsyn med familievernkontorene av 16. juni 2006 fra en arbeidsgruppe ledet av Barne- og familiedepartementet:
http://embetsoppdrag.fylkesmannen.no/Documents/2015/BLD/Rapport%20Tilsyn%20med%20familievern%2006.pdf