Oppgave 5.3.8.3
Alle statsforvaltere HOD Tilsyn Helsetilsynet

Fylkesmannen skal vurdere behov for tilsynsmessig oppfølging etter hendelser og/eller når det er bekymring for om virksomheten drives uforsvarlig eller ulovlig.  Fylkesmannen skal også vurdere om helsepersonell har brutt plikter i helselovgivningen. Sakene skal behandles i tråd med Statens helsetilsyns veiledere for tilsynssaker. Saksbehandlingstid og oppfølging skal reflektere sakens alvorlighet og median saksbehandlingstid skal være 6 måneder eller mindre. Henvendelser som omfatter fare for liv, helse og overgrep skal alltid følges opp.


Bakgrunnsinformasjon


Veileder i behandling av hendelsesbaserte tilsynssaker del I (saksbehandlingsveileder for fylkesmannen) revidert 29. november 2016 (Internserien 2/2009) (Intranettet Losen, skjermvennlig versjon)

Sjekkliste for tilsynsmyndighetens gjennomgang av saker om selvmord og selvmordsforsøk hos pasienter under behandling i det psykiske helsevernet. Se side 27 i: Oppsummering av en toårig undersøkelse av selvmordssaker i psykisk helsevern Rapport fra Helsetilsynet 3/2009 

Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av selvmord i psykisk helsevern Helsedirektoratet IS-1511/2008 

Helsetilsynets oppfølging av arbeidsgivers rutiner for kontroll av helsepersonells kvalifikasjoner Brev fra Helsetilsynet av 18.3.2005 til Statens helsetilsyn i fylkene 

Arbeidsgivers rutiner for kontroll av helsepersonells kvalifikasjoner Brev av 18.3.2005 fra Helsetilsynet til landets kommuner og helseforetak  

VeRA verktøy for reseptanalyser (Losen – intranett)