Oppgave 5.3.8.4
Alle embetene HOD Tilsyn Helsetilsynet

Fylkesmannens skal i sin dialog med helseforetakene og ved tilsynsvirksomhet ha oppmerksomhet på etterlevelse av plikten til å varsle om alvorlige hendelser etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a. Fylkesmannen skal på forespørsel delta ved vurderinger av varsel som sendes Statens helsetilsyn, og kan delta på stedlig tilsyn der dette anses nødvendig. Det er vedtatt at varslingsplikten skal utvides til å gjelde alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester, jf. endret spesialisthelsetjenestelov § 3-3 a, ny kommunelov § 12-3 og i ny tilsynslov § 6. Utvidelsen forventes å tre i kraft fra andre halvdel av 2019.  Fylkesmannen påregnes å ha oppmerksomhet på alle sider ved varselordningen, og skal bidra til implementeringen av ordningen. Helsetilsynet vil komme tilbake til nærmere beskrivelse av oppgaven.


Bakgrunnsinformasjon

Lov om spesialisthelsetjenester m.m § 3-3a

Ny helsetilsynslov § 6

Prop. 150 L (2016–2017) Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven)

Veileder for varselhåndtering og stedlig tilsyn. Tilsynsmessig håndtering av varsler etter alvorlige hendelser, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a Internserien 4/2016 (Intranettet Losen, skjermvennlig versjon)