Oppgave 5.3.8.4
Alle statsforvaltere HOD Tilsyn Helsetilsynet Supplerende 2

Fylkesmannens skal i sin dialog med helseforetakene og ved tilsynsvirksomhet ha oppmerksomhet på etterlevelse av plikten til å varsle om alvorlige hendelser etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a. Fylkesmannen skal på forespørsel delta ved vurderinger av varsel som sendes Statens helsetilsyn, og kan delta på stedlig tilsyn der dette anses nødvendig. Det er vedtatt at varslingsplikten skal utvides til å gjelde alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester, jf. endret spesialisthelsetjenestelov § 3-3 a, ny kommunelov § 12-3 og i ny tilsynslov § 6. I tillegg vil pasienter, pårørende og brukere få en tilsvarende varslingsrett. Utvidelsen trer i kraft fra 1. juli 2019. Fylkesmannen påregnes å ha oppmerksomhet på alle sider ved varselordningen, og skal bidra til implementeringen av ordningen. I saker der det ikke er nødvendig med stedlig tilsyn fra Statens helsetilsyn, men der videre tilsynsmessig oppfølging eller vurdering anses hensiktsmessig fordi det er grunn til å tro at videre undersøkelser kan avdekke at det foreligger brudd på helselovgivningen, skal fylkesmannen følge opp sakene på en hensiktsmessig måte etter oversendelse. Pasienter og pårørende skal involveres i tråd med kravene i pasient- og brukerrettighetslovens bestemmelser. For ytterligere detaljer viser Statens helsetilsyn til informasjonsbrev til landets kommuner og fylkesmenn som sendes ut i løpet av juni 2019.


Bakgrunnsinformasjon

Endringer i varselordningen – ny lov om statlig tilsyn i helse- og omsorgstjenesten - ny § 6 fra 1. juli 2019. Hva innebærer det for Statens helsetilsyn og fylkesmennene? 19. juni 2019 (pdf) (Losen – intranett)

Ny varslingsplikt til Statens helsetilsyn om dødsfall og svært alvorlige skader etter hendelser i kommunale helse- og omsorgstjenester brev til kommunene 7. juni 2019 (pdf) (Losen – intranett)

Informasjon om endringer i varselordningen fra 1. juli 2019. Brev til Regionale helseforetak og helseforetak, Andre sykehus 13. juni 2019 (pdf) (Losen – intranett)

- Vedlegg til informasjonsbrev til kommunene om utvidet varselordning (pdf) (Losen – intranett)

- Vedlegg klage- og varselordninger for helse- og omsorgstjenesten. Juni 2019 (pdf) (Losen – intranett)

Lov om spesialisthelsetjenester m.m § 3-3a

Ny helsetilsynslov § 6

Prop. 150 L (2016–2017) Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven)

Veileder for varselhåndtering og stedlig tilsyn. Tilsynsmessig håndtering av varsler etter alvorlige hendelser, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a Internserien 4/2016 (Intranettet Losen, skjermvennlig versjon)