Oppgave 5.3.8.12
Alle statsforvaltere HOD Tilsyn Helsetilsynet

Fylkesmannen skal føre tilsyn med helse- og omsorgstjenester basert på egne risikovurderinger, og avgjør selv form og omfang på dette tilsynet.  I tillegg skal fylkesmannen gjennomføre landsomfattende tilsyn med tema bestemt av Statens helsetilsyn.

Aktivitetsvolum av tilsyn (tilsynsaktiviteter) fremgår av tildelingsbrevet. Gjennomføring av tilsyn med spesialisthelsetjenesten skal skje koordinert i helseregionen og de landsomfattende tilsynene skal gjennomføres med regionale tilsynslag, jf. oppgave 5.2.8.4.

Dersom det oppstår prioriteringskonflikt skal klagesaker og tilsyn rettet mot virksomheter og personell hvor det er viktig å gripe inn raskt, ha høyest prioritet. Dette gjelder der konsekvensene av svikt er alvorlige. Deretter prioriteres kontroll med bruk av tvang innen helse- og omsorgssektoren og øvrig tilsyn som er pålagt i lov eller forskrift. Deretter kommer landsomfattende tilsyn og annet planlagt tilsyn.


Bakgrunnsinformasjon

Kommuneloven kapittel 10 A - Statlig tilsyn med kommunen eller fylkeskommunen

Helsetilsynsloven § 2

Helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3

Veileder for tilsyn utført som systemrevisjon Internserien 4/2018 (Intranettet Losen, skjermvennlig versjon)

Retningslinjer for oppfølging og avslutning av tilsyn ved lovbrudd i virksomheter Internserien 8/2011 (Intranettet Losen, skjermvennlig versjon)

Rutine for rapportering av avslutning av tilsyn - merking av tilsynsrapporter på Statens helsetilsyns internettsider (Losen – intranett)

Meny for planlagt tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester på Losen (Losen – intranett)

Tidligere landsomfattende tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester (Losen – intranett)

Meny for planlagt tilsyn med spesialisthelsetjenesten på Losen (Losen – intranett) 

Tidligere landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten (Losen – intranett) 

Retningslinje for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn (Losen – intranett)