Oppgave 5.3.8.17
Alle statsforvaltere HOD Tilsyn Helsetilsynet

Fylkesmannen skal overprøve vedtak etter kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven om planlagte skadeavvergende tiltak og tiltak for å dekke grunnleggende behov for personer med utviklingshemming, og behandle søknader om dispensasjon fra utdanningskrav. Overprøving av vedtak og behandling av søknader om dispensasjon skal skje fortløpende og minst 90 prosent skal være behandlet innen 3 måneder.


Bakgrunnsinformasjon

Retningslinjer for fylkesmannens oppgaver etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 Internserien 7/2011 revidert 2017 (Intranettet Losen, skjermvennlig versjon)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming – Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9 Helsedirektoratet rundskriv IS-10/2015