Oppgave 5.3.9.1
Alle statsforvaltere KD Klagesaksbehandling

Introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Fylkesmannen skal behandle klagesaker, gi veiledning om endringer i lov og forskrift og gi nødvendig veiledning til kommunene ved anvendelse av introduksjonsloven med tilhørende forskrifter.


Bakgrunnsinformasjon

Lov 4. juli 2003 nr. 80 Om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven): http://www.lovdata.no/all/nl-20030704-080.html

Forskrift 18. juli 2003 nr. 973 om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordningen: http://www.lovdata.no/for/sf/bl/bl-20030718-0973.html

Forskrift 20.april. 2005 nr. 341 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere: http://www.lovdata.no/for/sf/bl/bl-20050420-0341.html

Forskrift 20. april 2005 nr. 342 om et nasjonalt personregister for introduksjonsordningen og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (Nasjonalt introduksjonsregister): http://www.lovdata.no/for/sf/bl/bl-20050420-0342.html

Rundskriv G-01/2016 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven): https://www.regjeringen.no/contentassets/4b44b3ea29554b4aa1e9169829b75b78/g-01-2016.pdf

Rundskriv Q-27/2015 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere: https://www.regjeringen.no/contentassets/37dab598681d4deb81276f06d14f8e0e/rundskriv-q272015.pdf

Endringer i introduksjonsloven (innføring av forsøkshjemmel): https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=65990

Endringer i introduksjonsloven (samordning med andre offentlige ytelser): https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=66660