Oppgave 5.3.9.2
Alle statsforvaltere KD Klagesaksbehandling

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (introduksjonsloven)

Fylkesmannen skal behandle klagesaker, gi veiledning om endringer i lov og forskrift og gi nødvendig veiledning til kommunene ved anvendelse av introduksjonsloven med tilhørende forskrifter og organisere etterutdanning for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk og samfunnskunnskap.


Bakgrunnsinformasjon

Lov 4. juli 2003 nr. 80 Om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven): http://www.lovdata.no/all/nl-20030704-080.html

Forskrift 20. april 2005 nr. 341 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere: http://www.lovdata.no/for/sf/bl/bl-20050420-0341.html

Forskrift 20. april 2005 nr. 342 om et nasjonalt personregister for introduksjonsordningen og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (Nasjonalt introduksjonsregister): http://www.lovdata.no/for/sf/bl/bl-20050420-0342.html

Forskrift 19.april 2012 nr. 358 om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere: http://www.lovdata.no/for/sf/bl/xl-20120419-0358.html

Rundskriv G-01/2016 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven): https://www.regjeringen.no/contentassets/4b44b3ea29554b4aa1e9169829b75b78/g-01-2016.pdf

Endringer i statsborgerloven (krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap):  https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=63054