Oppgave 5.3.9.11
Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn Klagesaksbehandling

Fylkesmannen er klageinstans for kommunale vedtak etter matrikkellova jf. matrikkellova § 46. Tvist om gjennomføring av oppmålingsarbeid avgjøres av fylkesmannen, jf. matrikkellova § 47.


Bakgrunnsinformasjon

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-101?q=matrikkelloven