Oppgave 5.3.9.12
Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn Klagesaksbehandling

Fylkesmannen skal behandle klager over kommunens vedtak etter plan- og bygningsloven, herunder begjæringer om utsatt iverksettelse av vedtak etter forvaltningsloven § 42.

Klager over kommunens vedtak i byggesaker skal avgjøres av fylkesmannen innen 12 uker, jf. § 7-1 bokstav d, i byggesaksforskriften. Fylkesmannen skal prioritere saker der en klage er gitt utsatt iverksetting etter forvaltningsloven § 42. For disse sakene gjelder en tidsfrist for behandlingen på 6 uker, jf. § 7-1 bokstav e, i byggesaksforskriften.


Bakgrunnsinformasjon

Plan- og bygningsloven:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71?q=plan-%20og%20bygningsloven 

Forskrift om byggesak:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-03-26-488?q=forskrift%20om%20byggesak 

Forskrift om tekniske krav til byggverk:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-03-26-489?q=byggteknisk%20forskrift 


Forvaltningsloven:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10?q=forvaltningsloven 

Rundskriv H-8/15 til plan- og bygningsloven § 29-4. Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense:
https://www.regjeringen.no/contentassets/109bbfc9591b47919c88c016a5eacab6/rundskriv_h_8_15_byggverks_plassering_hoyde_avstand.pdf 

Rundskriv H-4/15 om kommuners saksbehandling av asylmottak etter plan- og bygningsloven:
https://www.regjeringen.no/contentassets/ff3f090469a0401babab80e00d256322/rundskriv_h-415.pdf 

Rundskriv H-1/10 om ikraftsetting av plan- og bygningsloven:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/boby/rundskrivh-1_10.pdf 

Brev av 28.09.2009 om ”Delegasjon av myndighet til bygningsdelen av plan- og bygningsloven":
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/bygg/innsikt/byggesak/delegasjon-av-myndighet-til-bygningsdele/id589740/ 

Prop. 43 L (2015-2016) Endringer i plan- og bygningsloven (unntak ved kriser, katastrofer eller andre ekstraordinære situasjoner i fredstid:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-43-l-20152016/id2468254/?q=prop.%2043%20L 

Prop. 131 L (2014-2015) Endringer i plan- og bygningsloven (Sentral godkjenning av foretak):
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-131-l-20142015/id2413983/?q=sentral%20godkjenning%20av%20foretak&ch=1 - match_0 

Prop.122 L (2009–2010) Endringer i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen):
https://www.regjeringen.no/no/...

Prop. 99 L (2013-2014) Endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger i byggesaksdelen og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak):
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Prop-99-L-20132014/id759496/?q=prop.%2099%20L  

Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) Om lov om planlegging og byggesaksbehandling:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-45-2007-2008-/id506136/?q=ot.prp.%20nr.%2045

Ot. prp. nr. 112 (2001-2002) Om lov om endringer i plan- og bygningsloven (tidsfrister i byggesaker, forenklinger m.m.):
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-112-2001-2002-/id170135/?q=ot.prp.%20nr.%20112 

Ot.prp. nr. 39 (1993-94) om lov om endringer i plan- og bygningsloven:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/ot-prp-nr-39_1993-94/id158359/?q=ot.prp.%20nr.%2039

Ot.prp. nr 57 (1985-86) Om lov om endringer i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 57:
https://www.regjeringen.no/contentassets/b2f87252db0b414cac3364f1bb4066de/no/pdfs/otp198519860057000dddpdfs.pdf 

 

Nedenfor nevnte rundskriv er relevante så langt de passer med ny plan- og bygningslov av 27. juni 2008. 

Rundskriv H-1/06 om opparbeidingsreglene i plan- og bygningsloven § 67, og problemstillinger knyttet til disse reglene:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/krd/rus/2006/0001/ddd/pdfv/276701-rundskriv.pdf 

Rundskriv H-9/05 om båt på land og hus på vann:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/krd/rus/2005/0002/ddd/pdfv/251762-rundskriv_paragraf_85_bat_pa_land_og_hus_pa_vann.pdf 

Rundskriv H-13/04 om tilbakebetaling av gebyr ved kommunens oversittelse av fristen for behandling av byggesaker:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-h-1304/id109347/?q=H-13/04 

Rundskriv H-13/03 om lovendringer om tidsfrister i byggesaker, forenklinger m.m.:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-h-1303/id109203/ 

Rundskriv H-5/02 om juridiske spørsmål vedrørende utbyggingsavtaler i tilknytning til plan- og byggesaksbehandling m.v.:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-h-0502/id109013/ 

Rundskriv H-03/01 om reaksjoner mot ulovligheter etter plan- og bygningsloven:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-h-0301/id279074/ 

Rundskriv H-7/97 om endringer av estetikkbestemmelser i plan- og bygningsloven:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-h-0797/id108136/ 

Rundskriv H-12/97 om ikraftsetting av endringer i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 mv., herunder ansvar og godkjenning av ansvarlige:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-h-1297/id108144/ 

Rundskriv H-20/95 - samlerundskriv for tema fra eldre rundskriv:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-h-2095/id107998/ 

Rundskriv H-50/93 om plan- og bygningslovens § 107: Kommunenes kontroll med oppsetting av skilt og reklameinnretninger. Vedtekter, sanksjoner og forholdet til annen lovgivning:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-h-5093/id107845/ 

Rundskriv H-17/92 - Forvaltningsloven § 42 ved klage på vedtak i byggesaker etter pbl.:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-h-1792/id107838/ 

Rundskriv H-20/86 - Ny plan- og bygningslov. Byggesaksreglene. Lov av 20. juni 1986 nr. 37 om endringer i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/krd/rus/1986/0001/ddd/pdfv/233302-h-20-86.pdf