Oppgave 5.3.9.13
Alle statsforvaltere HOD Klagesaksbehandling Helsedirektoratet

Behandle klager på vedtak om tvungen legeundersøkelse og vedtak om behandling uten eget samtykke etter psykisk helsevernloven. Fylkesmannen skal avgjøre om de formelle og materielle vilkårene er tilstede og fatte vedtak om opphør eller stadfestelse av vedtakene eller oppheve vedtakene og sende tilbake til
institusjonen for ny behandling. Helsedirektoratet utarbeider maler for
fylkesmannens klagevedtak.


Bakgrunnsinformasjon

Retningslinjer:

Lov av 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern §§ 3-1 og 4-4

Forskrift 16. desember 2011 nr. 1258 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern mm. (psykisk helsevernforskriften) kap 3 III og § 28-29

Rundskriv til psykisk helsevernloven og psykisk helsevernforskriften IS-9/2012

Veileder for fylkesmannens behandling av klagesaker etter psykisk helsevernloven  4-4