Oppgave 5.4.2.1
Alle statsforvaltere ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

Fylkesmannens opplæringstiltak skal omhandle sosialtjenestelovens formål og de fem obligatoriske sosiale tjenestene som ligger i NAV-kontoret. Fylkesmannen skal utarbeide felles kompetanseplan om de sosiale tjenestene sammen med NAV region. Fylkesmannen skal delta aktivt i utformingen og gjennomføringen av kompetanse- og utviklingsløp i arbeids- og velferdsforvaltningen der sosiale tjenester bør inngå, slik at NAV-kontoret opplever opplæringen som helhetlig og tilpasset veiledernes arbeidssituasjon.  


Fylkesmannen skal samarbeide med NAV region og andre relevante aktører for å bidra til at barn som vokser opp i familier som er i en sosialt og økonomisk vanskelig situasjon og ungdom som mottar ettervernstiltak fra barnevernet får nødvendige hjelp og tjenester fra NAV-kontoret.


Fylkesmannen skal videreutvikle og drifte faglige nettverk for kompetanse- og erfaringsutveksling i arbeidet med henholdsvis kvalifiseringsprogrammet og økonomisk rådgivning.


Bakgrunnsinformasjon

Prop. 1 S (2017-2018) Arbeids- og
sosialdepartementet med vedlegg:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-asd-20172018/id2574701/

Lov av 18. desember 2009 om
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen:

http://www.lovdata.no/all/hl-20091218-131.html

Rundskriv av 22. juni 2012 til lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen:

https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/hovednr.35-lov-om-sosiale-tjenester-i-nav

Lov av 16. juni 2006 om arbeids-
og velferdsforvaltningen:

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20060616-020.html&emne=nav*&&

Forskrift av 19. november 2010 om
individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen:

http://www.lovdata.no/for/sf/ad/ad-20101119-1462.html

Forskrift av 19. november 2010 om
internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen:

http://www.lovdata.no/for/sf/ad/ad-20101119-1463.html

Forskrift av 16. desember 2011 nr
1251 om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge:

http://www.lovdata.no/for/sf/ad/ad-20111216-1251.html

Rundskriv A- 1/2018 Statlige
veiledende retningslinjer for utmåling av stønad til livsopphold

Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid
(2014 – 2020) «Bolig for velferd»:

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/KMD/BOBY/Nasjonal_Strategi_Boligsosialt_Arbeid.pdf

Digital verktøykasse der alt er samlet på
et sted om boligsosialt arbeid:

https://www.veiviseren.no

Meld. St. 33
(2015-2016): NAV i en ny tid

https://www.regjeringen.no/contentassets/8f9e56528fb340eb9f6515cc21ab5119/no/pdfs/stm201520160033000dddpdfs.pdf

Helhetlig
oppfølging av lavinntektsfamilier:

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Forsok+i+regi+av+NAV/helhetlig-oppf%C3%B8lging-av-lavinntektsfamilier

NAV-veileder i
videregående skole:

https://www.nav.no/no/NAV+og+s...

Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/FoU-midler/Relatert+informasjon/samarbeidsdrevet-innovasjon-i-nav

Innsats overfor utsatt ungdom

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/For+kommunen/Relatert+informasjon/innsats-overfor-utsatt-ungdom

Forskrift om
kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad:

http://www.lovdata.no/for/sf/ad/ad-20111221-1471.html

Veileder om
hvordan det skal fattes vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning etter
§ 17 i loven:

https://www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Sosiale+tjenester/_attachment/374607?_download=true&_ts=144cf1fed60

Lov om
frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (Gjeldsordningsloven) av
17. juli 1992 nr. 99:

http://www.lovdata.no/all/nl-19920717-099.html

Arbeids- og
velferdsdirektoratets nettsider om kvalifiseringsprogram, nav.no:

http://www.nav.no/Sosiale+tjenester/Sosiale+tjenester/Kvalifiseringsprogrammet+-+ein+veg+ut+av+fattigdom.298460.cms

Veileder til
bruk ved økonomisk rådgivning:

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/For+kommunen/Relatert+informasjon/veileder-til-bruk-ved-%C3%B8konomisk-r%C3%A5dgivning;cmsnavno_JSESSIONID=QrFeoA5atxj6zqtu-oy3y36f

Fordypningsmodul
for veiledning av brukere med økonomiske problemer, Navet:

http://laring.adeo.no/kurs/dispatcher?marketplaceId=689402&languageId=1&siteNodeId=5286113

Oppdragsrapport nr. 12. 2010.
Christian Poppe, SIFO. Interkommunalt samarbeid om økonomisk rådgivning:

Oppdragsrapport nr. 12. 2010. Christian Poppe, SIFO. Interkommunalt samarbeid
om økonomisk rådgivning:

http://www.sifo.no/page/Publikasjoner/10081/77454.html

Betingelse for sosialt arbeid, AFI
rapport:

http://www.hioa.no/content/download/122848/3116076/file/r2016-02_BetingelserForSosialtArbeid.pdf

Fattigdomsrapporten

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Analyser+fra+NAV/NAV+rapportserie/NAV+rapporter/fattigdom-og-levek%C3%A5r-i-norge.tilstand-og-utviklingstrekk-2017