Oppgave 5.4.2.2
Alle statsforvaltere ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

Fylkesmannen skal følge med på levekårsutviklingen i fylket og i kommunene, identifisere utfordringer og adressere disse i dialog med kommuner og NAV region.


Bakgrunnsinformasjon

Helhetlig
oppfølging av lavinntektsfamilier:

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Forsok+i+regi+av+NAV/helhetlig-oppf%C3%B8lging-av-lavinntektsfamilier

Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid
(2014 – 2020) «Bolig for velferd»:

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/KMD/BOBY/Nasjonal_Strategi_Boligsosialt_Arbeid.pdf

Oppsøkende og
utadrettet arbeid overfor ungdom utenfor opplæring og arbeidsliv. Rapport fra
Barne- og familiedepartementet:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/oppsokende-og-utadrettet-arbeid-overfor-/id574460/

Tone Fløtten og
Anne Skevik Grødem: Helhetlige tiltak mot barnefattigdom. En
kunnskapsoppsummering. Fafo-rapport 2014: 18:

http://www.fafo.no/index.phb/nb/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/helhetlige-tiltak-mot-barnefattigdom

AFI-rapport om
inkludering av ungdom utenfor utdanning og arbeid:

http://ww.hioa.no/Om-HIOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/AFI/Publikasjoner-AFI/Inkludering-av-ungdom-i-skole-eller-arbeid-2

Evaluerings- og
forskningsrapporter om sosiale tjenester, fattigdom og levekår på nav.no:

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Forskningsrapporter+og+evalueringer+finansiert+av+NAV/sosiale-tjenester-rapportarkiv

Fattigdomsrapporten:

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Analyser+fra+NAV/NAV+rapportserie/NAV+rapporter/fattigdom-og-levek%C3%A5r-i-norge.tilstand-og-utviklingstrekk-2017