Oppgave 5.4.2.6
Alle statsforvaltere ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

Gjennom dialog skal fylkesmannen bidra til å sikre forankring av Kvalifiseringsprogrammet hos politisk og administrativ ledelse i kommunene. I dialogen med kommunene skal det være oppmerksomhet på at brukerne som fyller vilkårene for deltagelse i kvalifiseringsprogram får tilbud om dette. 

Kvalifiseringsprogrammet skal inngå i dialogen mellom NAV region og Fylkesmannen.


Bakgrunnsinformasjon

Prop. 1 S
(2017-2018) Arbeids- og sosialdepartementet med vedlegg:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-asd-20172018/id2574701/

Lov av 18.
desember 2009 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen:

http://www.lovdata.no/all/hl-20091218-131.html[GS1]

Rundskriv av
22. juni 2012 til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen:

https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/hovednr.35-lov-om-sosiale-tjenester-i-nav

Lov av 16. juni 2006 om arbeids-
og velferdsforvaltningen:

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20060616-020.html&emne=nav*&&

Forskrift om kvalifiseringsprogram
og kvalifiseringsstønad:

http://www.lovdata.no/for/sf/ad/ad-20111221-1471.html

Betingelse for sosialt arbeid, AFI
rapport:

http://www.hioa.no/content/download/122848/3116076/file/r2016-02_BetingelserForSosialtArbeid.pdf

Arbeids- og velferdsdirektoratets
nettsider om kvalifiseringsprogram, nav.no:

http://www.nav.no/Sosiale+tjenester/Sosiale+tjenester/Kvalifiseringsprogrammet+-+ein+veg+ut+av+fattigdom.298460.cms