Oppgave 5.4.2.7
FMOV FMVL FMTL ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

Fylkesmannsembetene i Oslo og Viken, Vestland og Trøndelag har et særskilt ansvar for å bistå øvrige embeter med kompetansehevende tiltak innenfor økonomisk rådgivning. Nevnte embeter skal bistå Arbeids- og velferdsdirektoratet med å videreutvikle kurs i økonomisk rådgivning.


Bakgrunnsinformasjon

Prop. 1 S
(2017-2018) Arbeids- og sosialdepartementet med vedlegg:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-asd-20172018/id2574701/

Lov av 18.
desember 2009 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen:

http://www.lovdata.no/all/hl-20091218-131.html[GS1]

Rundskriv av
22. juni 2012 til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen:

https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/hovednr.35-lov-om-sosiale-tjenester-i-nav

Lov av 16. juni 2006 om arbeids-
og velferdsforvaltningen:

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20060616-020.html&emne=nav*&&

Veileder om
hvordan det skal fattes vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning etter
§ 17 i loven:

https://www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Sosiale+tjenester/_attachment/374607?_download=true&_ts=144cf1fed60

Lov om
frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (Gjeldsordningsloven) av
17. juli 1992 nr. 99:

http://www.lovdata.no/all/nl-19920717-099.html

Fordypningsmodul
for veiledning av brukere med økonomiske problemer, Navet:

http://laring.adeo.no/kurs/dispatcher?marketplaceId=689402&languageId=1&siteNodeId=5286113

Oppdragsrapport nr. 12. 2010.
Christian Poppe, SIFO. Interkommunalt samarbeid om økonomisk rådgivning:

Oppdragsrapport nr. 12. 2010. Christian Poppe, SIFO. Interkommunalt samarbeid
om økonomisk rådgivning:

http://www.sifo.no/page/Publikasjoner/10081/77454.html