Oppgave 5.4.2.11
Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

Fylkesmannen har oppgaver som er av stor betydning for gjennomføring av psykisk helsevern, herunder oppgaver knyttet til godkjenninger av institusjoner for bruk av tvang og dispensasjoner for faglig ansvarlig.


Bakgrunnsinformasjon

Lov av 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern §§ 3-5, 4-10 og 5-4 jf. 3-5

Forskrift 16. desember 2011 nr. 1258 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern mm. (psykisk helsevernforskriften) §§ 5, 12 og 35-42

Rundskriv til psykisk helsevernloven og psykisk helsevernforskriften IS-1/2017