Oppgave 5.1.6.30
Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

Ivareta landbrukets interesser i arbeidet med nye verneområder og i utarbeidelse og oppfølging av faggrunnlaget for arter og naturtyper


Bakgrunnsinformasjon

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/

Lov om skogbruk (skogbrukslova) - Lovdata

Forskrift om berekraftig skogbruk - Lovdata