Virksomhets- og økonomiinstruks

1 Innledning

Instruks for fylkesmenn (Fylkesmannsinstruksen) gitt ved kgl. res 7.august 1981, endret ved kgl. res 10. november 1988 og 6. juli 1999 er overordnet denne instruks.

Virksomhets- og økonomiinstruksen er fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartement (KMD) 00.12.2018, jf. Reglement for økonomistyring i staten § 3, andre ledd, og trer i kraft fra 01.01.2019. Kopi av instruksen er sendt til Riksrevisjonen.

Instruksens virkeområde er virksomhets- og økonomistyring av fylkesmannen. Formålet med fylkesmannens virksomhets- og økonomistyring er at statlige midler brukes og inntekter oppnås i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger, at fastsatte mål og resultatkrav oppnås, at statlige midler brukes effektivt og at statens materielle verdier forvaltes på en forsvarlig måte.

Virksomhets- og økonomistyringen hos fylkesmannen skal følge Finansdepartementets Reglement for økonomistyring i staten (heretter kalt Reglementet) og Bestemmelser om økonomistyring i staten (heretter kalt Bestemmelsene) og rundskriv, med de tilføyelser/ presiseringer som departementet har gitt i denne instruksen. Reglementet, Bestemmelsene og rundskriv fra Finansdepartementet gjelder således i sin helhet, også de punkt som ikke er omtalt i denne instruksen.

Reglementet, Bestemmelsene og rundskriv fra Finansdepartementet er ikke gjengitt i denne instruksen, da denne er bygget opp som et supplement til disse dokumentene.

2 Fylkesmannens myndighet og ansvar

Fylkesmannens formål, rolle, tilknytning til KMD og fagdepartementene, forutsetninger og krav til embetets ledelse, krav til organisering og krav til samordning og samhandling er regulert i Fylkesmannsinstruksen.

Fylkesmannen er tillagt en rekke oppgaver fra departement, direktorat og tilsyn. Noen oppgaver er faste, enten ved at forvaltningsansvaret er hjemlet i lovverket eller det er oppgaver av varig karakter som fylkesmannen har ansvar for. En oversikt over disse framkommer i kapittel 5 i denne instruksen.

Fylkesmannens myndighets- og ansvarsområder er:

Iverksetter av nasjonal politikk i fylket

Fylkesmannen skal som sektormyndighet medvirke til iverksetting av nasjonal politikk. Dette gjøres gjennom veiledning, dialog og tilsyn med kommunene, fylkeskommunene, innbyggerne og berørte virksomheter.

Samordningsmyndighet

Fylkesmannen skal bidra til å samordne, forenkle og effektivisere den statlige virksomheten i fylket. Fylkesmannen skal ta samordningsinitiativ i fylket overfor andre statlige virksomheter og andre aktører der det er aktuelt, for sikre at nasjonale mål nås på tvers av nivå og sektorer, og for å sikre samordning av statens styring av kommunene.

Rettssikkerhetsmyndighet

Fylkesmannen er klagemyndighet for kommunale enkeltvedtak og vedtak gjort i spesialisthelsetjenesten, og tilsynsmyndighet etter særlovgivningen. I tillegg har fylkesmannen førstelinjeansvaret på flere områder. Fylkesmannen skal sikre likebehandling og rettsikkerhet for alle parter i sin forvaltning av lover og forskrifter.

Informasjon, kunnskapsinnhenting, initiativ og forslag

Fylkesmannen skal holde regjeringen og sentraladministrasjonen orientert om viktige spørsmål i fylket. Fylkesmannen skal ta de initiativ som er påkrevd, og fremme forslag til løsninger i den utstrekning fylkesmannen finner det formålstjenlig. Fylkesmannen skal formidle informasjon til kommunale, fylkeskommunale og statlige organ om forhold som antas å berøre deres virksomhet.

Fylkesmannen er et ordinært statlig forvaltningsorgan. 


Ansvarsfordeling og samarbeid med FMFA

Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA) blir ny virksomhet fra 1. januar 2019. FMFA skal levere gode administrative tjenester som understøtter fylkesmannsembetenes samfunnsoppdrag. FMFA blir delegert ansvar for styrings-, drifts- og utviklingsoppgaver innen embetenes administrative områder. Det innebærer at embetene skal følge de instrukser som gis av FMFA på dette området.

Innenfor områdene IKT, dokumentforvaltning og informasjonssikkerhet med unntak av informasjonssikkerhet i løpende drift i fylkesmannsembetene, får FMFA delegert ansvar for alle oppgaver.

På anskaffelsesområdet vil FMFA ha ansvar for å inngå for å inngå rammeavtaler og gjennomføre anskaffelser som er felles for alle embetene, være kompetansesenter for embetene, bistå med praktisk med gjennomføring av anskaffelser over terskelverdi og koordinere avrop på rammeavtaler overfor DIFI. Embetene er pålagt å rådføre seg med FMFA ved anskaffelser over terskelverdi, men det er det enkelte embetet som er avtalepart.    

Innenfor økonomi- og personal-/HR-området vil FMFA ha ansvar for informasjon og veiledning, rådgivning, kvalitetssikring, standardisering av prosesser, utarbeidelse av maler og verktøy og utarbeidelse av retningslinjer. 

FMFA vil være en underlagt virksomhet av KMD. KMD har ansvaret for etatsstyringsmøter og formell styringsdialog med FMFA. FMFA skal ha en hensiktsmessig og god dialog med fylkesmannsembetene herunder møter tilpasset behov og risiko.

3 Departementets styring av Fylkesmannen

3.1 Departementets overordnede ansvar

KMD har det administrative etatsstyringsansvaret for fylkesmannen, i tillegg til å ha samordningsansvaret overfor de øvrige departementene som legger oppgaver til fylkesmannen. KMD har også rollen som fagdepartement på noen saksområder. Det enkelte fagdepartement har finansieringsansvaret for oppgaver innen eget saksområde. Likeledes har de direkte faglig instruksjonsmyndighet over fylkesmannen innen vedkommende departements saksområde. Den enkelte fagstatsråd er konstitusjonelt ansvarlig overfor Stortinget på sine fagområder hvor oppgaver er lagt til fylkesmannen, jf. Fylkesmannsinstruksen.

I tråd med intensjonene i Reglementet skal departementets styringsansvar bygge på prinsippene om mål- og resultatstyring og ta utgangspunkt i departementets overordnede kontrollansvar.

Ansvars- og samarbeidsforhold mellom departementene knyttet til finansiering av fylkesmannen, fremkommer i Retningslinjer for finansieringsordning for Fylkesmannen, datert august 2009.

3.2 Styringsdialogen

I styringsdialogen med fylkesmannen skal embetets resultater og måloppnåelse vektlegges, samt at embetet kan identifisere og håndtere risikoer som kan hindre måloppnåelse.

Styringsdialogen skal være dokumentert. Tildelingsbrevet inneholder en styringskalender hvor de viktigste elementene i styringsdialogen det enkelte år fremgår.

3.2.1 Tildelingsbrev

Etatsstyringen skjer hovedsakelig gjennom tildelingsbrevet og oppfølgingen og rapporteringen på dette. I tildelingsbrevet formidles og presiseres de mål og resultater departementene forventer som følge av Stortingets vedtak og forutsetninger. Tildelingsbrevet inneholder bevilgninger som stilles til disposisjon, samt en oversikt over embetets budsjettildelinger og fullmakter i budsjettåret.

Det utarbeides et foreløpig tildelingsbrev til fylkesmannen som sendes embetet for tilbakemelding før endelig tildelingsbrev utarbeides. Tilbakemeldingen gir blant annet grunnlag for departementenes vurdering av forholdet mellom oppgaver og ressurser innen fagområdene.

Tildelingsbrevet til fylkesmannen utarbeides av KMD i samarbeid med oppdragsgivende departementer.

Supplerende tildelingsbrev etterfølger det ordinære tildelingsbrevet og gis av KMD eller andre departement, direktorat eller tilsyn som gir oppgaver og /eller midler til fylkesmannen. Belastningsfullmakt skal brukes når budsjettfullmakter ikke kan tildeles ved delegering.

Ved behov for å instruere eller gi styringssignaler til embetene utover tildelingsbrev, skal dette alltid nedfelles skriftlig og gis i egne brev.

3.2.2 Etatsstyringsmøte, sektorvise styringsmøter og fagmøter

Felles etatsstyringsmøte

KMD avholder i utgangspunktet to årlige felles etatsstyringsmøter. Tidspunktene vil framgå av tildelingsbrevet. De felles etatsstyringsmøtene er felles for alle departement som gir oppgaver til fylkesmannen og ledelsen i alle embetene. Ved behov vil fagdepartementet invitere berørte direktorat/tilsyn til å delta i felles etatsstyringsmøte. Før møtet på våren vil embetet motta en samlet skriftlig tilbakemelding på sin årsrapport. Dette møtet tar utgangspunkt i kravene som er stilt i tildelingsbrevet og som rapporteres i årsrapporten. Måloppnåelse og rapporterte resultater gjennomgås, og det gis tilbakemelding til embetene på resultatene. På høsten er hovedtemaet for møtet styringsdokumentene for neste år. Det skrives referat fra etatsstyringsmøtene med kopi til Riksrevisjonen.

Sektorvise styringsmøter

Fagdepartementene, eventuelt direktorat/tilsyn med delegert myndighet, avholder sektorvise styringsmøter ved behov for utdyping og presisering av styringssignaler i tildelingsbrev og denne instruksen. Embetsledelsen skal alltid være representert i de sektorvise styringsmøtene. Møtefrekvens og øvrig deltakelse i møtene avgjøres av fagdepartementet, og møtene skal som hovedregel være varslet i tildelingsbrevet. Det skal skrives referat fra de sektorvise styringsmøtene, som sendes i kopi til KMD og Riksrevisjonen.

Fagmøter

Fagmøter skal dekke behovet for faglige avklaringer, og omfatte tolkning av regelverk, opplæring, saksbehandlingsrutiner, fagkonferanser og lignende. Det stilles ikke krav om at embetsledelsen eller ledelsen i departementene, direktorat eller tilsyn deltar. Det skal ikke gis nye styringssignaler i fagmøtene. Styringssignaler som er gitt i tildelingsbrev eller etatsstyringsmøtet/styringsmøter, kan utdypes eller forklares. Det skal ikke forekomme ressursdiskusjoner i fagdialogen. 

3.2.3 Lederkontrakt og kontraktsamtale

KMD utnevner fylkesmannen på åremål og utarbeider årlig lederkontrakt. Det inngås ny lederkontrakt etter at kontraktsamtalen er gjennomført.

Departementet innkaller fylkesmannen til kontraktsamtale en gang i året. Samtalene gjennomføres som regel i vårhalvåret. I kontraktsamtalen gjennomgås lederkontrakten og oppnådde resultater i tillegg til punkter som skal inn i lederkontrakten for kommende år. DFU-departementene har anledning til å spille inn til kontraktsamtalene.

3.2.4 Årsrapport

Årsrapporten fra fylkesmannen utarbeides i overensstemmelse med de krav som stilles i tildelingsbrevet og skal gi et dekkende bilde av embetets resultater. KMD sender nærmere presiseringer og beskrivelse av teknisk løsning for utarbeidelse av årsrapport i november det enkelte år.

Årsregnskapet skal være en del av årsrapporten og skal utarbeides i tråd med til enhver tid gjeldende bestemmelser.

Årsrapporten skal ferdigstilles i den elektroniske løsningen for dette innen 1. mars det enkelte år.

Årsrapporten vil være utgangspunkt for det felles etatsstyringsmøtet som gjennomføres om våren.

Årsrapporten skal inneholde følgende deler i nevnte rekkefølge:

I          Fylkesmannens beretning

II         Introduksjon til embetets hovedtall

III       Årets aktiviteter og resultater

IV       Styring og kontroll i embetet

V         Vurdering av framtidsutsikter

VI       Årsregnskap

3.2.5 Rapportering gjennom året

Fylkesmannen skal pr. 31. august rapportere på regnskapstall og prognose for resten av året på kapittel og post. Det skal rapporteres både på utgifts- og inntektskapittel. Rapporteringen innbefatter også rapportering på resultatområder i samsvar med rutinene for ressursrapportering. Vesentlige avvik fra budsjettrammer og forutsetninger skal forklares.

Fast rapportering til statsregnskapet skal skje i tråd med årlige rundskriv fra Finansdepartementet.

Rapporteringen tilpasses de styringsbehov departementene til enhver tid har, og skal framgå av tildelingsbrevet.

3.2.6 Oppfølging av saker fra Riksrevisjonen

KMD skal ha kopi av all korrespondanse mellom fylkesmannen og Riksrevisjonen. Fylkesmannen skal rapportere i årsrapporten, eventuelt også i lederlønnssamtalen, hvordan eventuelle merknader fra Riksrevisjonen er fulgt opp, herunder hvilke tiltak som er iverksatt og effekten av disse. 

3.3 Ansvar for avklaringer og informasjonsplikt mellom departementene og fylkesmannen

Dersom fylkesmannen vurderer at det er uklarheter i de rammer, målsetninger og føringer som formidles, har fylkesmannen et selvstendig ansvar for å ta opp saken med aktuelt departement.

Fylkesmannen har et selvstendig ansvar for snarlig å informere aktuelt departement dersom det oppstår vesentlige avvik med betydning for måloppnåelsen, herunder budsjett.

Dersom fylkesmannen ser at gjeldende regelverk og ordninger kan ha/har vesentlige utilsiktede konsekvenser, skal virksomheten snarlig informere aktuelt departement om dette. Fylkesmannen skal også uoppfordret gi aktuelt departement beskjed dersom virksomheten ser mulige forbedringstiltak som departementet kan iverksette (endringer i lov, forskrift, instruks) som kan bidra til å nå overordnede målsetninger. Departementene vil også kunne be om særskilte evalueringer i forbindelse med praksis- og regelverksendringer.

KMD skal holdes orientert om saker av vesentlighet som fylkesmannen tar opp med fagdepartementene.

4 Fylkesmannsembetets interne styring

Departementet har ansvaret for overordnet kontroll med underliggende virksomheter, iht. Bestemmelsene pkt. 1.5.2. Dette skal inngå i den ordinære styringen og oppfølgingen av embetet. 

4.1 Fylkesmannens myndighet og ansvar

Fylkesmannen er embetets øverste leder og leder embetet innenfor gjeldende lover, forskrifter, reglementer, retningslinjer, instrukser og budsjetter.

Fylkesmannen skal fastsette instrukser for virksomhetens interne virksomhets- og økonomistyring innenfor rammen av denne instruks.

Ledelsen i embetet skal basere seg på gjeldende lederplattform i staten.

Fylkesmannen kan innenfor gjeldende rammer for styring, samhandling og organisering, vurdere hvilken intern organisering av embetet som best understøtter egen måloppnåelse.

4.1.1 Godtgjørelser/andre utbetalinger til fylkesmannen

Det skal foreligge rutiner for kontroll og godkjennelse av utleggsrefusjoner og andre oppgavepliktige tilleggsytelser til fylkesmannen. 

4.2 Fylkesmannens planlegging, gjennomføring og oppfølging

Fylkesmannen skal gjennom sin planlegging, gjennomføring og oppfølging sørge for å utnytte tilgjengelige ressurser på en mest mulig formålstjenlig og effektiv måte.

Fylkesmannen skal utarbeide strategi for virksomheten samt interne styringsdokumenter i form av virksomhetsplan, årsplan eller tilsvarende. Det skal også utarbeides budsjett og prognoser for å sikre avviksrapportering og mulighet for oppfølging av regnskap, resultater og måloppnåelse. Risikostyring skal brukes som verktøy i planarbeidet, jf. punkt 4.2.1 Risikostyring.

Strategier og interne styringsdokumenter skal ha både ettårig og flerårig perspektiv.

Fylkesmannen må sikre at planer og strategier er i tråd med departementenes mål og prioriteringer. Likeledes at finansieringsordningens krav til ressursdisponering ivaretas.

4.2.1 Risikostyring

Risikovurdering og styring på bakgrunn av dette skal skje innenfor et samlet rammeverk for styring og kontroll. Fylkesmannen skal aktivt bruke risikostyring som verktøy i sin mål- og resultatstyring. God risikostyring skal gi bedre måloppnåelse innenfor de budsjettrammer som er stilt til disposisjon. Risikovurderingene skal relateres til mål- og resultatkravene for virksomheten og inngår således som en integrert del av styringen. Der hvor det vurderes å være høy risiko skal risikoreduserende tiltak iverksettes. Det skal gjøres vurderinger av gjenværende risiko og om denne er akseptabel.

I tilbakemelding på foreløpig tildelingsbrev skal embetet gi en vurdering av situasjonen for gjeldende budsjettår.  Eventuelle vurderinger av høy risiko for manglende måloppnåelse skal fremkomme i tilbakemeldingen.  

Fylkesmannen skal i forbindelse med innspill til det årlige etatsstyringsmøtet sende inn en oversikt over de vesentligste risikomomentene som kan hindre måloppnåelse. Fristen fastsettes i den årlige bestillingen av innspill til etatsstyringsmøtet.

4.2.2 Evalueringer

Det vises til krav i Reglement for økonomistyring i staten § 16 om evalueringer av virksomhetens oppgaveløsning og virkemiddelbruk. Frekvens og omfang av evalueringene skal bestemmes ut fra risiko og vesentlighet. Resultatinformasjonen skal benyttes i virksomhetens planlegging for de påfølgende år.

4.2.3 Arbeidsgiverrollen

Fylkesmannen skal følge opp statlig arbeidsgiverpolitikk, herunder implementere føringer og følge opp rapporteringer på personalområdet. 

4.2.4 Regnskapsprinsipp og regnskapsføring

Fylkesmannsembetet skal utarbeide et virksomhetsregnskap i samsvar med kontantprinsippet, bruttoprinsippet, ettårsprinsippet og fullstendighetsprinsippet, jf. Bestemmelsene punkt 3.4.2.

Fylkesmannen avgjør i samråd med departementet eventuelle endringer i regnskapsprinsipp for virksomhetsregnskapet, jf. Bestemmelsene pkt. 3.4.2.

Fylkesmannen skal bruke standard kontoplan som føringskontoplan og skal rapportere til statsregnskapet etter statens kontoplan.

Det vises for øvrig til årlige og varige rundskriv fra Finansdepartementet.

4.2.5 Tilskudds- og stønadsforvaltning

Fylkesmannen skal påse at alle tilskudds- og stønadsordninger som embetet­ forvalter­ skal følges opp i samsvar med kapittel 6.3, 6.4 og 6.5/7.3 og 7.4 i Bestemmelsene og de presiseringer og føringer fra departementene som formidles i årlige tildelingsbrev og regelverk for ordningene. Forvaltningen av tilskudds-/stønadsordninger må baseres på embetets vurdering av risiko og vesentlighet. 

4.3 Krav til fylkesmannens internkontroll

Fylkesmannen har et selvstendig ansvar for å innrette embetets systemer og rutiner for internkontroll og påse at nødvendige kontrolloppgaver blir utført. Risiko- og vesentlighetsvurderinger skal ligge til grunn. Fylkesmannen skal rapportere umiddelbart til ansvarlig departement dersom det avdekkes vesentlige svakheter, feil eller mangler.

Risikovurdering og styring på bakgrunn av dette skal skje innenfor et samlet rammeverk for styring og kontroll, se kap. 4.2.1.

4.4 Kommunal- og moderniseringsdepartementets øvrige krav

4.4.1 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Fylkesmannen skal ha et system for å kartlegge og følge opp risiko- og problemområder innen helse, miljø og sikkerhet, jf. Lov av 17. juni 2005 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 

4.4.2 Likestilling og mangfold

Fylkesmannen skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel og adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, jf. likestillings- og diskriminerings-loven § 26.

Alle offentlige virksomheter skal redegjøre for faktisk tilstand når det gjelder kjønnslikestilling i virksomheten. De skal også redegjøre for planlagte og iverksatte likestillingstiltak for å fremme lovens formål om likestilling uavhengig av kjønn.

Offentlige virksomheter skal dessuten redegjøre for likestillingstiltak som er iverksatt og som planlegges iverksatt for å fremme lovens formål om likestilling uavhengig av etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Fylkesmannen skal redegjøre for dette i årsrapporten i forbindelse med rapportering av nøkkeltallene på likestilling.

4.4.3 Kommunikasjon

Kommunikasjonsarbeidet i fylkesmannsembetet skal være basert på Statens kommunikasjonspolitikk og gjeldende regelverk som offentlighetsloven og forvaltningsloven.

4.4.4 Klart språk

Fylkesmannsembetet skal ha klart språk i interne og eksterne dokumenter og i all nettkommunikasjon.

Embetet kan hente veiledning og tips på nettsiden til det sentrale klarspråksprosjektet www.klarspråk.no

4.4.5 Etiske retningslinjer

Embetet skal med utgangspunkt i retningslinjene videreutvikle og styrke den etiske bevisstheten blant de an­satte, og slik legge et godt grunnlag for lederes og ansattes muligheter for etisk refleksjon. 

4.4.6 Samfunnssikkerhet og beredskap

Det legges til grunn at arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap inngår som en integrert del av all virksomhet i embetet. Departementet forventer at embetet foretar skriftlig kartlegging av risiko og sårbarhet på eget ansvarsområde, at det utarbeides nødvendige beredskaps- og kriseplaner, og anbefaler at embetet hvert år bør arrangere eller delta i krise- og beredskapsøvelser.

Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen) skal være kortfattet, overordnet og inneholde:

- vurdering av risiko knyttet til hendelser som embetet har et ansvar for å forebygge eller håndtere
- vurdering av sårbarhet i kritiske samfunnsfunksjoner som embetet har ansvaret for
- vurdering av eventuelle avhengigheter til og fra andre virksomheter uavhengig av sektor
- vurdering av risiko knyttet til opprettholdelse av egen drift.

Virksomheten skal sende en rapport som inneholder den overordnede ROS-analysen, en omtale av virksomhetens
kompetanse på området og plan for nødvendig kompetanseheving innen samme frist som årsrapporten.

Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) med tilhørende forskrifter gjelder for alle forvaltningsorganer som er i besittelse av skjermverdig informasjon eller objekt. Embetet skal innen samme frist som for årsrapporten, sende en egen rapport om sikkerhetstilstanden til departementet.

Rapporten skal særskilt redegjøre for oppfølging av eventuelle mangler og avvik som embetet har identifisert ved forrige rapportering. Embetet må vurdere nivå på sikkerhetsgradering av rapport om sikkerhetstilstand som sendes KMD. Embetet
skal vurdere behov for å sikkerhetsklarere personell jf. sikkerhetsloven med tilhørende forskrifter.

4.4.7 Informasjonssikkerhet

Fylkesmannen skal ha et dokumentert styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS), basert på anerkjente standarder, f.eks. ISO 27001/27002. Departementet viser til Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet. IKT-systemer og informasjonsaktiva skal klassifiseres og risikovurderes for å sikre hensynet til informasjonens konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Hendelser som truer eller kompromitterer informasjonssikkerheten skal rapporteres. Status i informasjonssikkerhetsarbeidet i fylkesmannsembetet rapporteres i årsrapporten.

4.4.8 E-forvaltning og IKT

Fylkesmannen skal tilby brukerrettede digitale tjenester som bidrar til å gjøre hverdagen enklere og mer effektiv for nærings­drivende, innbyggere og forvaltning. Brukeren skal ikke behøve å rapportere inn opplysninger forvaltningen allerede kjenner til, tjenester som ikke krever brukernærhet skal være tilgjengelige digitalt, og det skal vurderes om manuelle tjenester kan fases ut der digitale tjenester gir et tilstrekk­elig godt tilbud til brukerne.

Det skal legges til rette for at embetets IKT-systemer bruker nasjonale/sektorspesifikke felleskomponenter og registre, og utveksler informasjon digitalt med forvaltningen for øvrig.

4.4.9 Etterlevelse av regelverk for offentlige anskaffelser

Fylkesmannen skal ha systemer og rutiner som sikrer etterfølgelsen av regelverket for offentlige anskaffelser. Fylkesmannen må gjennom en strategi for innkjøp og oppfølging av denne sikre nødvendig kompetanse og etablere gode rutiner slik at alle innkjøp gjøres i samsvar med regelverket, og ellers mest mulig effektivt. Det er også viktig at innkjøpsarbeidet inngår i ledelsens internkontroll, slik at uheldig praksis kan korrigeres så snart som mulig.

Fylkesmannen skal med jevne mellomrom evaluere sin innkjøpspraksis.

Det vises til kap. 2 i denne instruks hvor ansvarsforholdene på anskaffelsesområdet er definert mellom FMFA og embetene. Her fremgår det blant annet at embetene skal bruke FMFA ved anskaffelser over terskelverdi. 

5 Oversikt over Fylkesmannens faste oppgaver

Kapittel 2 i denne instruksen gir en kort beskrivelse av fylkesmannens myndighets- og ansvarsområder knyttet til fylkesmannens roller. Fylkesmannen er tillagt en rekke oppgaver fra departement, direktorat og tilsyn. Noen oppgaver er faste, enten ved at forvaltningsansvaret er hjemlet i lovverket eller det er oppgaver av varig karakter. En oversikt over disse framkommer i dette kapitlet. Bakgrunnsinformasjon som er den enkelte oppdragsgivers ansvar, skal gi nyttig informasjon til løsning av oppgaven og er ikke en del av denne instruksen, men ligger som lenker i den elektroniske styringsportalen.

5.1 Iverksetter av nasjonal politikk i fylket

5.1.1 Folk og samfunn

Oppgaver Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
Alle statsforvaltere | KUD | Folk og samfunn

5.1.1.1

 • Gi råd og veiledning til kommunene om hvordan universell utforming kan implementeres i planarbeid og tjenester.
 • Videreutvikle samarbeidet med fylkeskommunene for å fremme universell utforming innenfor regionen.
 • Spre kunnskap om virkemidler og finansieringsordninger som er knyttet til Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019.
 • Sørge for at universell utforming er kjent i eget embete og blir praktisert innen egen forvaltning og at fylkesmannens kompetanse på universell utforming videreutvikles.Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | KUD | Folk og samfunn

5.1.1.2

Fylkesmannen skal fremme likestilling knyttet til kjønn, etnisitet, religion, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk på de områder fylkesmannen har lovpålagt ansvar for. 

Fylkesmannen skal:

 • være en pådriver for at kommunene arbeider aktivt for å fremme likestilling gjennom å bidra til å gjøre aktivitets- og redegjørelsesplikten og arbeidsmetoden som følger av plikten i Likestillings - og diskrimineringsloven kjent. 
 • sørge for at problemstillinger, metoder og mål for likestilling er kjent i eget embete og blir praktisert innen egen forvaltning og at fylkesmannens kompetanse på likestilling videreføres. 
 • spre kunnskap om:
  • metoden som ligger i aktivitetsplikten for arbeidsgiver og offentlig myndigheter og tjenesteutøvere.
  • relevante tilskuddsordninger på likestillingsfeltet (se Bufdir.no).
  • statistikk som synliggjør status og utvikling knyttet til likestilling og levekår (se. Bufdir.no).

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | KD | Folk og samfunn

5.1.1.3

Organisere statsborgerseremonier.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | KMD | Folk og samfunn

5.1.1.4

Ha et bevisst forhold til bruk av samiske språk.

Alle statsforvaltere | KMD | Folk og samfunn

5.1.1.5

Konsultere Sametinget eller andre berørte samiske interesser med målsetning om å oppnå enighet.

Alle statsforvaltere | UD | Folk og samfunn

5.1.1.6

Behandle saker om apostille og påføre dokumenter apostillestempel. Fylkesmannen skal føre et register eller protokoll med oppgave over foretatte attestasjoner hvor bl.a. nummeret på apostillen skal framgå, dato, navn på underskriver og stilling. 

Alle statsforvaltere | UD | Folk og samfunn

5.1.1.7

Honorær konsul skal ha eksekvatur fra myndighetene i mottakerstaten for å utøve sitt virke. Fylkesmannen skal undersøke om det er noe til hinder for at aktuell kandidat godkjennes som et annet lands honorære konsul i Norge.

FMVL | KMD | Folk og samfunn

5.1.1.8

Fylkesmannen i Vestland skal:

 • Behandle søknader og utbetale statlig tilskudd til politiske partiers kommune- og fylkesorganisasjoner over kap. 577 Tilskudd til de politiske partiene.
 • Utføre sekretariatsfunksjon for Partilovnemnda og utføre arkivtjenester for nemnda og Partirevisjonsutvalget.

5.1.2 Barnehage og opplæring

Oppgaver Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
Alle statsforvaltere | KD | Barnehage og opplæring

5.1.2.1

Informere og veilede lokal barnehagemyndighet, offentlige og private barnehageeiere og skoleeiere, allmennhet og aktuelle målgrupper om innhold, prinsipper og mål i den nasjonale politikken på barnehage- og opplæringsområdet.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | KD | Barnehage og opplæring

5.1.2.2

Informere, veilede og legge til rette for deltakelse i nettverk, statlige strategier og kompetanseutviklingstiltak på barnehage- og grunnopplæringsområdet. 


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | KD | Barnehage og opplæring

5.1.2.3

Veilede skoler og skoleeiere i arbeidet med prøver og eksamen.

Se til at prøver blir gjennomført i henhold til formål og retningslinjer, og legge til rette for og veilede skoler og kommuner i oppfølging av resultatene. 

Se til at eksamen blir gjennomført i henhold til regelverk og retningslinjer. I dette ligger gjennomføring av den sentrale sensuren og klagebehandling ved eksamen. 

Melde endringer i ansvarsfordelingen mellom embetene på eksamensområdet innen 1. februar hvert år til Utdanningsdirektoratet, post@udir.no, for registrering i Prøvetjenesten eller i Eksamenstjenesten. 


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | KD | Barnehage og opplæring

5.1.2.4

Rettkjenne vitnemål fra videregående skoler i Norge når vitnemålet skal brukes som dokument i utlandet.

FMOV | KD | Barnehage og opplæring

5.1.2.5

Følge opp og veilede norske friskoler i utlandet på eksamens- og prøvefeltet.


Bakgrunnsinformasjon

FMAG | KD | Barnehage og opplæring

5.1.2.6

Behandle søknader om eksamen i videregående opplæring i utlandet.


Bakgrunnsinformasjon

FMNO | FMTF | KD | Barnehage og opplæring

5.1.2.7

Ivareta  koordineringsansvar for samisk fjernundervisning, og samarbeide om gjennomføring av tiltak i rammeverket for samisk fjernundervisning.


Bakgrunnsinformasjon

FMTF | KD | Barnehage og opplæring

5.1.2.8

Bidra til utvikling av læremidler og kompetanseutvikling knyttet til læreplanen i finsk som andrespråk, herunder kvensk.


Bakgrunnsinformasjon


5.1.3 Familier, barn og unge

Oppgaver Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
Alle statsforvaltere | BFD | Familier, barn og unge | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.1.3.1

 • Bidra til at ny kunnskap tas i bruk i de kommunale barnverntjenestene og/eller andre i tjenester rettet mot utsatte barn og familier i kommunen.
 • Bidra til at erfaringer fra lokalt utviklingsarbeid blir spredt.
 • Bidra til å videreformidle og spre strukturer for kunnskap- og kompetanseutvikling i samarbeid aktuelle samarbeidspartnere som universitet- og høgskoler, RKBU/RBUP, Bufetat, brukerorganisasjoner med flere.

 


5.1.4 Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

Oppgaver Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

5.1.4.1

Fylkesmannen har en fagrolle på folkehelseområdet som innebærer å være pådriver for et kunnskapsbasert folkehelsearbeid på lokalt og regionalt nivå. Dette skal skje bl.a. gjennom formidling av råd og veiledning om nasjonale normer og standarder for godt folkehelsearbeid, herunder effektive strategier og tiltak i folkehelsearbeidet. Fylkesmannen skal bidra til at psykisk helse inkluderes som en likeverdig del av folkehelsearbeidet.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

5.1.4.2

Bidra til å gjøre nasjonale strategier, retningslinjer, veiledere, rundskriv og handlings- og tiltaksplaner på folkehelseområdet og innen helse- og omsorgsfeltet kjent og implementert. Det gjelder også for de ulike pakkeforløpene på helse- og omsorgsfeltet.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

5.1.4.3

Være pådriver for å nå målet om god helse for alle, og likeverdige helse- og omsorgstjenester til hele befolkningen, inkludert urbefolkning, innvandrerbefolkningen og andre sårbare grupper som innsatte i fengsel og personer med rus- og/eller psykiske helseutfordringer. Dette innebærer blant annet at fylkesmannen påser at aktuelle grupper involveres i planlegging av tjenestene og ved vurdering av kompetansebehov, samt påser at helse- og omsorgstjenestene benytter tolketjenester av god kvalitet.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

5.1.4.4

Ha dialog med kommunen om kapasitet og kvalitet i helsestasjon-, skolehelse- og jordmortjenesten.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

5.1.4.5

Informere, gi råd og veilede helse- og omsorgstjenesten i kommunene om rekrutterings- og kompetansetiltakene under Kompetanseløft 2020.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

5.1.4.6

Følge med på at det opprettes og godkjennes et tilstrekkelig antall LIS1- og turnusstillinger for leger og turnusplasser for fysioterapeuter, og gjennomføre fastsatte opplærings- og veiledningstiltak.

I ny spesialistutdanning for legene har kommunene fått et utvidet ansvar for gjennomføring av den felles del 1 i kommunene (tidligere turnustjeneste) og for leger i videre spesialisering (LIS) i allmennmedisin og samfunnsmedisin (del 3).


Bakgrunnsinformasjon

FMOV | FMVL | FMTF | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

5.1.4.7

Regionansvar for administrasjon av turnustjenesten for fysioterapeuter.


Bakgrunnsinformasjon

FMTF | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

5.1.4.8

Administrere ventelisteordningen for turnusfysioterapeuter.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

5.1.4.9

Bistå i arbeidet med implementering av generelle smitteverntiltak, og følge opp arbeidet med riktig bruk av antibiotika i kommunehelsetjenesten, for å motvirke utvikling av antibiotikaresistens. Fylkesmannen skal også bidra aktivt for å øke andelen som vaksineres mot sesonginfluensa, spesielt for ansatte i helsetjenesten. Fylkesmannen skal bidra til oppfølging av hepatitt strategien og arrangere årlig smittevernkonferanser for kommunale ledere og annet personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

5.1.4.10

Bidra til å gjennomføre Omsorg 2020 som en helhetlig plan, herunder bl.a. Demensplan 2020, kompetanse- og rekrutteringstiltak under Kompetanseløft 2020, innovasjonssatsing, pårørendeprogram, velferdsteknologiprogram, frivillighetsstrategi og Husbankens investeringsordning til sykehjem, og omsorgsboliger.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

5.1.4.11

Fylkesmannen skal bistå og gi faglig veiledning til Husbanken i saksbehandling av søknader til investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser. Dette for å bidra til å sikre god kvalitet på prosjektene som mottar tilskudd og at det kan gis forsvarlige og gode tjenester i byggene som mottar tilskudd. I tillegg skal fylkesmannen bidra til å sikre at sykehjem og omsorgsplasser som er innvilget tilskudd lokaliseres og utformes ut fra prinsippene om normalisering og integrering og er tilpasset personer med demens. Videre skal fylkesmannen følge med på utviklingen og gjennomføringen av kommunens planer for renovering, modernisering og bygging av heldøgns omsorgsplasser.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

5.1.4.12


Fylkesmannen skal arbeide målrettet og bidra til styrkingen og oppfølgingen av det kommunale psykisk helse og rusarbeidet, herunder også identifisere kommuner, tjenester og områder med risiko for mangelfull måloppnåelse. Fylkesmannen skal bistå kommunene i planarbeid og understøtte lokal tjenesteutvikling.

Fylkesmannen bidrar til at alle kommuner tar i bruk BrukerPlan og/eller annet kratleggingsverktøy og at kommunene rapporterer på IS-24/8 om kommunalt psykisk helse- og rusarbeid. Fylkesmannen understøtter at kommunene bruker data fra kartleggingene i arbeidet med å forbedre tjenestene.

Fylkesmannen skal samarbeide med de regionale kompetansesentrene om tverrsektorielle kompetanse- og kvalitetsutviklingstiltak innen rus, psykisk helse og vold, selvmordsforebyggende arbeid og oppfølging av pårørende, herunder også flerfaglige lokale og regionale fora og nettverk. Bruker- og pårørendeorganisasjoner bør inngå i samarbeidet. 


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

5.1.4.13

Bidra til at tjenestene tar i bruk verktøy for innhenting av brukererfaring og brukertilfredshet at brukermedvirkning ivaretas i lokal tjenesteutvikling. Verktøyet skal være tilpasset alle befolkningsgrupper, inkludert aktuelle innvandrergrupper.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

5.1.4.14

Fylkesmannen skal i all sin virksomhet vurdere konsekvenser for befolkningens helse og trivsel, og fordelingen av denne, der det er relevant.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

5.1.4.15

Fylkesmannen skal, i samarbeid med aktuelle kompetansemiljøer, helsetjenester og fylkeskommunen, bistå med å arrangere fagdager og kompetansegivende kurs for helsepersonell om arbeid med endring av levevaner.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

5.1.4.16

Ha oversikt over etablerte koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering i kommuner og helseforetak, og understøtte utviklingsarbeidet, og bistå kommunene i arbeid for å utvikle et differensiert tilbud innen habilitering og rehabilitering og koordinering som ivaretar tilbud til hele bredden av målgrupper.

Alle statsforvaltere | BFD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

5.1.4.17

Fylkesmannen skal:

 • følge opp kommuner med risiko for svikt i tjenestetilbudet til barn, unge og familier med tilsyn, råd, veiledning og samordning.
 • gjennom tilsyn, råd, veiledning og samordning være en pådriver overfor kommunene i deres innsats for god kvalitet i akuttarbeidet
 • bistå i gjennomføringen av nasjonale kompetansehevende tiltak rettet mot barnevernstjenesten
 • gjøre fortløpende vurderinger av kvalitet og risiko knyttet til barneverntjenestenes oppfølging av barn og unge. Vurderingen skal ta utgangspunkt i fylkesmannens modell for vurdering av risikobildet.
Alle statsforvaltere | BFD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

5.1.4.18

Kommunenes halvårsrapportering på barnevernsområdet:

Følge opp og kontrollere kommunenes halvårsrapporteringer på barnevernområdet, samt indikatorene for satsing på kommunalt barnevern, jf. rundskriv Q 31/2014.

Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

5.1.4.19

Fylkesmannen bør bidra i forberedelsene der fylkeskommunen søker om midler i Program for folkehelsearbeid i kommunene.

I fylker der fylkeskommunen mottar midler igjennom programmet, bør fylkesmannen delta i samarbeidsorganet.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

5.1.4.20

Fylkesmannen skal samarbeide med utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i deres oppdrag med å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene i kommunene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer.


5.1.5 Miljø og klima

Oppgaver Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
Alle statsforvaltere | KLD | JD | LMD | Miljø og klima

5.1.5.1

Avgi uttalelser til konsesjonssøknader om vannkraft, søknader om opprustings- og utvidelsesprosjekter og følge opp og avgi uttalelser i prosesser for revisjon av vannkraftkonsesjoner.

Følge opp naturforvaltningsvilkår i vassdragskonsesjoner gjennom pålegg om undersøkelser og tiltak i tråd med veileder M-721/2017.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | KLD | LMD | Miljø og klima | Landbruk og mat

5.1.5.2

Vannforvaltning:

 • Ha en miljøfaglig samordningsrolle i prosesser knyttet til kunnskapsgrunnlaget for regionale vannforvaltningsplaner, herunder sikre at karakterisering og klassifisering av vannforekomstene er oppdatert, holde fagsystemet Vannmiljø og Vann-Nett oppdatert, også med status for egne tiltak, videreføre og igangsette delprogram under regionale overvåkingsprogram og ved behov gi råd og veilede andre sektorer, kommuner og vannområder.
 • Gjennomføre myndighetspålagt overvåking i tråd med vannforskriften (avløp, akvakultur, delegert industri etc.)
 • Bidra i arbeidet i grenseoverskridende vannområder og internasjonale vannregioner.
 • Iverksette tiltak på eget myndighetsområde i tråd med plan og tiltaksprogram.
 • Ivareta landbrukets sektoransvar ved gjennomføringen av vannforskriften.

Bakgrunnsinformasjon

FMOV | FMIN | FMVT | FMAG | FMRO | FMVL | KLD | Miljø og klima

5.1.5.3

Vurdere behov for, gjennomføre og overvåke kalking i innsjøer skadet av menneskeskapt forsuring, samt overvåke og vurdere innsjøer hvor kalking forsøksvis er avsluttet. I samarbeid med Miljødirektoratet utrede behov og sørge for mest mulig optimal kalking i laksevassdrag. Data fra overvåking skal registreres i vannmiljøsystemet, og kalkingsdata skal registreres i kalkingsbasen.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima

5.1.5.4

Forvalte verneområder, bistå og veilede aktører i verneområdeforvaltningen, sørge for gjennomføring av skjøtsel og andre tiltak inkludert besøksforvaltning, oppdatere kunnskapsgrunnlag og bevaringsmål, løpende oppdatere Naturbase ved vernevedtak og melding om oppstart av planarbeid samt når det gjelder forvaltningsplanstatus og -behov, og holde Miljødirektoratet oppdatert på den økologiske tilstanden i norske Ramsarområder.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima

5.1.5.5

Bidra i arbeidet med nytt vern, inkludert gjennomføre verneplanprosesser innenfor skogvern, marint vern og begrenset suppleringsvern, samt bidra i arbeidet med forskriftsendringer for eksisterende verneområder. Tilrådingene sendes Miljødirektoratet innen avtalte frister. 


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | KLD | LMD | Miljø og klima | Landbruk og mat

5.1.5.6

Bidra til å ivareta miljøverdier i kulturlandskapet, herunder administrere tilskuddsordning for verdifulle kulturlandskap.  Sørge for fortløpende oppdatering av datasettet Verdifulle kulturlandskap i Naturbase. Koordinere arbeidet Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL) og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap, ved å bidra til at målrettede tiltak gjennomføres, sørge for at nye områder i UKL kommer i gang og og at UKL-områdene blir brukt som grunnlag for landbruksbasert næringsutvikling.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | KLD | LMD | Miljø og klima

5.1.5.7

Rovvilt: 

 • Bidra til at skader på husdyr og tamrein forårsaket av rovvilt blir lavest mulig.
 • Sørge for god kommunikasjon og dialog med berørte aktører.
 • Sørge for en balansert forvaltning og god samordning av landbruks-, dyrevelferds- og miljøvirkemidler.
 • Være miljø- og jordbruksfaglig veileder og eventuelt sekretariat for regional rovviltnemnd.
 • Forvalte betingete fellingstillatelser på rovvilt så effektivt som mulig i forbindelse med skadesituasjoner og i henhold til gjeldende frister for saksbehandling. Før vedtak om skadefelling av ulv skal fylkesmannen gjøre en vurdering av innsats for å avdekke genetisk status så langt det er mulig.
 • Administrere kvotejakt på gaupe og lisensfelling på bjørn, ulv og jerv.
 • Uten opphold varsle SNO ved felling, eller forsøk på felling, av gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn. Gi SNO oppdatert oversikt over godkjente båser for fangst av jerv.
 • Følge opp varslingsplikt mellom fylker ved observasjon av ulv utenfor ulvesonen.
 • Behandle søknader fra kommunale fellingslag om bruk av løs, på drevet halsende hund ved skadefelling av ulv. Bruk av slik hund skal rapporteres til Miljødirektoratet, jf brev om delegering av 14.07.2017.

Rovviltarbeidet skal skje i tråd med føringer fra rovviltnemnda og den regionale forvaltningsplanen for rovvilt.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima

5.1.5.8

Utøve myndighet og ivareta oppgaver knyttet til viltforvaltningen, primært arter som ikke er høstbare.


Bakgrunnsinformasjon

FMOV | FMIN | FMVT | FMAG | FMRO | FMVL | FMMR | FMTL | KLD | Miljø og klima

5.1.5.9

Delta i oppfølging av vedtatte planer, arbeid med rullerende handlingsprogram og verdiskapingsprogram for de sju regionale villreinplanene: Setesdal (Heiplanen), Hardangervidda, Nordfjella, Rondane – Sølnkletten, Forollhogna, Ottadalen (Reinheimen-Breheimen) og Dovrefjell.


Bakgrunnsinformasjon

FMIN | FMMR | FMTL | KLD | Miljø og klima

5.1.5.10

I samarbeid med berørte embeter (OP, MR) har Fylkesmannen i Trøndelag ansvaret for forvaltningen av moskus.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima

5.1.5.11

Truete arter og naturtyper:

 • Sikre at nødvendige tiltak for trua arter og naturtyper blir gjennomført. . Handlingsplaner og faggrunnlag skal legges til grunn for de artene og naturtypene der det er tilgjengelig.
 • Oppdatere fortløpende kunnskap i relevante fagdatabaser og bidra til å utarbeide beslutningsgrunnlag og faggrunnlag.
 • Informere og veilede kommuner og grunneiere

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima

5.1.5.12

Koordinere og gjennomføre bekjempelse, kartlegging og overvåking av fremmede skadelige organismer i og utenfor verneområder, og bidra med faglig veiledning overfor kommunene og allmennheten. Behandle søknader om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål. 


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima

5.1.5.13

Ha dialog med SNO om naturoppsyn og tiltak knyttet til blant annet verneområder hvor fylkesmannen er forvaltningsmyndighet, motorferdsel i utmark, laks, handlingsplaner for truede arter mv. Holde SNO lokalt løpende orientert om alle forhold eller hendelser som kan gi grunnlag for anmeldelse eller annen oppfølging.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima

5.1.5.14

Friluftsliv:

 • Opptre som grunneier og rettighetshaver for statlig sikret friluftsområder på vegne av staten innen sitt fylke, og bistå Miljødirektoratet ved behov.
 • Avgjøre søknader om midlertidig omdisponering av statlig sikret friluftsområde i inntil 10 år.
 • Bidra til drift og videre utvikling av Skjærgårdstjenesten i aktuelle fylker, herunder tilskuddsforvaltning og driftstilskudd.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima

5.1.5.15

Ivareta oppgaver på eget myndighetsområde og veilede kommunal myndighet innen motorferdsel.  


Bakgrunnsinformasjon

FMOV | KLD | Miljø og klima

5.1.5.16

Ivareta oppgaver etter markaloven i samsvar med markalovens formål, blant annet å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett i Marka og sikre Markas grenser. Fylkesmannen i Oslo og Viken skal som regionalt fagorgan for markasaker arbeide for en enhetlig forvaltning av Marka og økt kunnskap om Marka og markaloven hos kommuner og fylkesmenn med arealer i Marka. Fylkesmannen i Oslo og Akershus er også sekretariat for Markarådet.

FMTL | KLD | Miljø og klima

5.1.5.17

Videreføre og lede den regionale arbeidsgruppen for kortnebbgås i Trøndelag, og være observatør i den nasjonale gruppen for kortnebbgås som samordner de ulike norske interessegruppenes innspill til den internasjonale planen.


Bakgrunnsinformasjon

FMOV | KLD | Miljø og klima

5.1.5.18

Ha det nasjonale ansvaret for oppfølging av tiltak, overvåking og kartlegging av storsalamander.


Bakgrunnsinformasjon

FMOV | FMIN | KLD | Miljø og klima

5.1.5.19

Delta i arbeidsgruppa for edelkreps. FMOV leder denne gruppa i neste femårsperiode, mens sekretariatsfunksjonen rulleres mellom de deltakende fylkesmennene.


Bakgrunnsinformasjon

FMIN | KLD | Miljø og klima

5.1.5.20

Følge opp handlingsplan for hortulan


Bakgrunnsinformasjon

FMNO | KLD | Miljø og klima

5.1.5.21

Følge opp handlingsplan for hubro og den prioriterte arten svarthalespove


Bakgrunnsinformasjon

FMRO | KLD | Miljø og klima

5.1.5.22

Følge opp handlingsplan for åkerrikse

FMTL | KLD | Miljø og klima

5.1.5.23

Følge opp handlingsplan for elvemusling


Bakgrunnsinformasjon

FMTF | KLD | Miljø og klima

5.1.5.24

Bistå i Barentssamarbeidets miljøarbeidsgruppe (WGE), herunder delta i vanngruppen og naturverngruppen. Bistå vannregionmyndighetene i samarbeidet med Finland om internasjonal vannregion i tråd med avtale og memorandum fra 2013. Lede og være sekretariat for Den norsk-finske grensevassdragskommisjonen. Koordinere det grensenære samarbeidet og lede prosjekter under Den norsk-russiske miljøvernkommisjon. Bistå i en norsk-russisk arbeidsgruppe om laksesaker.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima

5.1.5.25

Fiskeforvaltning:

 • Utføre oppgaver og saksbehandling for å ivareta bestandene av anadrom laksefisk
 • Ivareta allmenhetens adgang til fiske i friskmeldte gyrovassdrag og kalkede vassdrag
 • Samarbeide med fylkeskommunen om innlandsfiskeforvaltningen

Bakgrunnsinformasjon

FMVT | KLD | Miljø og klima

5.1.5.26

Bidra i arbeidet med å hindre spredning av gjedde i Telemark

FMVT | KLD | Miljø og klima

5.1.5.27

Bidra i regional koordineringsgruppe for bekjempelse av G. salaris i Drammensregionen. Vurdere bevaring av fiskebestanden i Sandeelva, i samråd med direktoratet

FMOV | KLD | Miljø og klima

5.1.5.28

Lede regional koordineringsgruppe for bekjempelse av G. salaris i Drammensregionen. Vurdere bevaring av fiskebestander i Drammensregionen, i samråd med direktoratet

FMOV | KLD | Miljø og klima

5.1.5.29

Være sekretariat for fagråd Skagerakkysten.

FMMR | KLD | Miljø og klima

5.1.5.30

Ivareta oppgaver i Driva- og Raumaregionen: Lede arbeidet med bevaring av fiskebestander; lede regional koordineringsgruppe og lede lokal referansegruppe i Drivaregionen ifm. bekjempelse av G. salaris. Lede arbeidet med reetablering av fiskebestander i Raumaregionen etter bekjempelse av G. salaris

FMMR | KLD | Miljø og klima

5.1.5.31

2019 er det femte året etter endt bekjempelse av G. salaris i Raumaregionen. Dersom overvåkingsresultatene er positive også neste år, vil Mattilsynet friskmelde vassdragene i 2019. Fylkesmannen som tiltakshaver får ansvar for å markere denne begivenheten

FMMR | KLD | Miljø og klima

5.1.5.32

Videreføre arbeidet med Herje genbank.

FMTF | KLD | Miljø og klima

5.1.5.33

Lede arbeidet med bevaring av fiskebestander i Skibotnregionen etter bekjempelse av G. salaris. Dersom behov, bistå ifm. oppvekstanlegg for genbankmateriale.

FMTF | KLD | Miljø og klima

5.1.5.34

Følge utviklingen med etablering av selvreproduserende bestander av pukkellaks.

FMTF | KLD | Miljø og klima

5.1.5.35

Bidra som sakkyndig i relevante prosesser knyttet til forvaltningen av Neidenelva dersom disse startes opp, etter nærmere avtale med KLD/Miljødirektoratet. Bidra i arbeidet med oppfølging av forvaltningsplan Tana. Bidra i arbeidet med å vurdere krokgarn som redskap i sjølaksefisket.

FMVL | KLD | Miljø og klima

5.1.5.36

Videreføre prosjektet "redningsaksjonen for Vossolaksen" i tråd med revidert prosjektplan

FMVL | KLD | Miljø og klima

5.1.5.37

Lede lokal koordineringsgruppe for genbank Hardanger, bistå i tilbakeføring av overskuddsrogn og bistå i koordineringen av innsamling av biologisk materiale fra de Hardangerfjordfjordbestandene som skal inn i genbanken

FMVL | KLD | Miljø og klima

5.1.5.38

Etter nærmere avtale med direktoratet ha ansvar for drift og utvikling av Lakseregisteret - anadrome vassdrag og Lakseregisteret - sjølaksefiske

FMVL | KLD | Miljø og klima

5.1.5.39

Vurdere allmenhetens adgang til laksefiske i Lærdalselva, jf. presisering fra departementet om praktisering av § 26 i lakse- og innlandsfiskeloven (2013) og St. prp. 86 (2011-2012)

FMRO | KLD | Miljø og klima

5.1.5.40

Holde seg orientert og oppdatert om etablering av ny genbank på Ims og bistå direktoratet dersom det oppstår behov.

FMNO | KLD | Miljø og klima

5.1.5.41

Vurdere allmenhetens adgang til laksefiske i Vefsnaregionen, jf. presisering fra departementet om praktisering av § 26 i lakse- og innlandsfiskeloven (2013) og St. prp. 86 (2011-2012).

FMIN | KLD | Miljø og klima

5.1.5.42

Være norsk prosjektleder for den norske delen av prosjektet Vänerlaksen – Två Länder-én elv under Interreg Sverige-Norge

FMOV | FMIN | FMVT | FMVL | FMTF | KLD | Miljø og klima

5.1.5.43

Levere bidrag til ny forvaltningsstrategi for storørret.

FMOV | FMIN | FMVT | FMAG | FMRO | FMVL | FMTF | KLD | Miljø og klima

5.1.5.44

Revidere fylkesvis kultiveringsplan.

Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima

5.1.5.45

Grunnforurensning- og sedimentområdet:

 • Følge opp grunnforurensningslokaliteter innenfor eget myndighetsområdet hvor det er behov for miljøtekniske undersøkelser og tiltak. 
 • Følge opp arbeidet med forurenset sjøbunn i aktuelle tiltaksplanområder og ved prioriterte verft. Dette inkluderer oppfølging av overvåking i etterkant av gjennomført tiltak.
 • Ivareta oppgaver knyttet til oppdatering av kunnskapsgrunnlaget for forurensede sedimenter og grunn og løpende oppdatere relevante fagdatabaser.   
 • Ha dialog med og informere Miljødirektoratet i saker om spredning av miljøgifter eller helsefare, spesielt om disse er av prinsipiell karakter og hvor det kan forventes å bli kontroversielt.
 • Veilede kommunen om forurenset grunn.
  Vedlikeholde egne lokaliteter i databasen Grunnforurensning

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima

5.1.5.46

Ved akutt forurensning gi de interkommunale utvalgene mot akuttforurensning (IUAene) i fylket miljøfaglig bistand etter behov. Veilede kommunale myndigheter ved håndtering av hendelser av lokal karakter. Inngå i Miljødirektoratets kriseorganisasjon under statlige aksjoner mot akutt forurensning.  


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima

5.1.5.47

Delegerte virksomheter (herunder forskriftsregulerte industribransjer, avløps-, avfallsbehandlings- og gjenvinningsanlegg):

 • Behandle søknader  om ny eller endret tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven.
 • På eget initiativ ta opp tillatelser til ny vurdering, jf. forurensningsforskriften § 36-19, herunder følge opp BAT( Best Available Techniques) konklusjoner som vedtas.
 • Vedlikeholde og løpende oppdatere Forurensning.
 • Gå gjennom og kvalitetssikre egenkontrollrapporter.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima

5.1.5.48

Veilede og følge opp kommunal myndighet i avløpssaker, og veilede og bistå kommuner, avfallsselskaper og andre aktører i oppfølging av nasjonal avfallspolitikk.


Bakgrunnsinformasjon

FMOV | FMVT | FMAG | FMRO | FMVL | FMMR | FMTL | FMNO | FMTF | KLD | Miljø og klima

5.1.5.49

Sørge for at avfallsplaner i havner er godkjent og regodkjennes hvert tredje år.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima

5.1.5.50

Bistå Miljødirektoratet i forvaltning av tilskuddsmidler for arbeid med marin forsøpling.

Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima

5.1.5.51

Koordinere arbeidet med marin forsøpling i fylket. Fylkesmannen skal sammen med relevante private og offentlige aktører sørge for et godt samarbeid mellom aktørene i regionen slik at oppryddingsarbeidet samordnes og effektiviseres.

Alle statsforvaltere | KLD | HOD | JD | KMD | LMD | Miljø og klima | Landbruk og mat | Areal, by og samfunn | Samfunnssikkerhet og beredskap | Helsedirektoratet

5.1.5.52

Fylkesmannen skal ha dialog med alle kommuner og formidle relevant kunnskap og informasjon om klimatilpasning og klimaendringer og  følge opp kommunene for å iverksette nasjonale føringer for tilpasning til klimaendringer.


Bakgrunnsinformasjon

FMAG | KLD | Miljø og klima | Supplerende 1

5.1.5.53

Bidra i krypsivprosjektet på Sørlandet ved Delta i styringsgruppa for krypsivprosjektet på Sørlandet og lede prosjektets FoU-gruppe.


5.1.6 Landbruk og mat

Oppgaver Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
FMTL | FMNO | FMTF | LMD | Landbruk og mat

5.1.6.1

Gjennomføre reindriftspolitikken på regionalt nivå:

 • Bidra til en effektiv og kunnskapsbasert forvaltning av reindriften, samt bidra til at distriktsstyrene videreutvikler eget selvstyre i hht. reindriftsloven
 • Veilede om økt produksjon og økt bærekraftig slakteuttak overfor distriktsstyrer og siidaandelshavere.

Bakgrunnsinformasjon

FMTL | FMNO | FMTF | LMD | Landbruk og mat

5.1.6.2

Videreutvikle dialog og gjennomføre møter i samarbeidsforumet med Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund

FMTL | FMNO | FMTF | LMD | Landbruk og mat

5.1.6.3

Bruke den regionale og lokale kunnskapen til å forberede søknader til Reindriftsstyret, og være vedtaksmyndighet etter reindriftslovens bestemmelser, herunder;

 • Forberede søknader om distriktsgrenser
 • Forberede søknader om øvre reintall
 • Forberede søknader om gjeterhytter, gjerder og anlegg
 • I dialog med reindriftsstyrene reagere ved brudd på bruksreglene ihht. reindriftslovens bestemmelser. 
 • Iverksette tiltak ved ulovlig oppførte gjerder, anlegg og gjeterhytter
 • Iverksette sanksjoner og tvangstiltak etter reindriftslovens kap. 11 i tett dialog med Landbruksdirektoratet

Bakgrunnsinformasjon

FMTL | FMNO | FMTF | LMD | Landbruk og mat

5.1.6.4

Følge opp planlegging, gjennomføring og etterkontroll av prosjekter finansiert over Reindriftens Utviklingsfond (RUF). 


Bakgrunnsinformasjon

FMTL | FMNO | FMTF | LMD | Landbruk og mat

5.1.6.5

Følge opp inngåtte reinbeiteavtaler og avtaler om oppføring og vedlikehold av reingjerder.

FMTL | FMNO | FMTF | LMD | Landbruk og mat

5.1.6.6

Grunnlagsdata i Melding om reindrift (MOR):

 • Bidra med utvikling av nytt fagsystem etter forespørsel fra Landbruksdirektoratet
 • Fortløpende orientere Landbruksdirektoratet om avvik mellom MOR og vedtak truffet i Reindriftsstyret.
FMTF | LMD | Landbruk og mat

5.1.6.7

Utarbeide en plan og risikovurdering for gjennomføring av reinpramming etter mal fra Landbruksdirektoratet. Frist 1.4 og 1.9.


Bakgrunnsinformasjon

FMTL | FMNO | FMTF | LMD | Landbruk og mat

5.1.6.8

Bidra til bevisstgjøring omkring det ansvar offentlige myndigheter har når det gjelder Grunnloven § 108 og folkerettens regler om urfolk og minoriteter, samt følge opp internasjonale konvensjoner og lover knyttet til den grenseoverskridende reindriften.


Bakgrunnsinformasjon

FMTL | FMNO | FMTF | LMD | Landbruk og mat

5.1.6.9

Gi innspill til endringer og forbedringer i reindriftsavtalen til Landbruksdirektoratet innen 01.09. 

FMTL | FMNO | FMTF | LMD | Landbruk og mat

5.1.6.10

Bidra til å oppdatere og kvalitetssikre reindriftsnæringens arealbrukskart og øke kunnskapen om reindriftens arealbehov og reindriftens medvirkning i arealprosesser, gjennom dialog med kommunene


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | LMD | Landbruk og mat

5.1.6.11

Samhandle med Mattilsynet om beitesituasjonen og dyrevelferdsmessige forhold i landbruks- og reindriftsnæringen. 


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | LMD | Landbruk og mat

5.1.6.12

Innrette bruken av virkemidlene i skogbruket slik at de styrker langsiktige investeringer i oppbygging og skjøtsel av ny skog med hensyn til skogproduksjon og fremtidig verdiskaping


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | LMD | Landbruk og mat

5.1.6.13

Bidra til økt bruk av skogråstoff til bioenergi og økt bruk av tre.

Alle statsforvaltere | LMD | Landbruk og mat

5.1.6.14

Tilfredsstillende oppfølging av hovedplan for skogbruksplanlegging. Sikre planmessig oppfølging av skogbruksplanlegging med miljøregistreringer i dialog med kommunene. 


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | LMD | Landbruk og mat

5.1.6.15

Påse at kommunene overvåker skogen av hensyn til skogskader, og melder skader til NIBIO.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | LMD | Landbruk og mat

5.1.6.16

Påse at kommunene gjennomfører resultatkartlegging av skogbruk og miljø. Frist for ajourhold i ØKS 31.12.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | LMD | Landbruk og mat

5.1.6.17

Tydeliggjøre kommunenes lovpålagte kontrollansvar knyttet til foryngelsesplikten i skogbruksloven. Mangelfull kontroll bør få konsekvenser for kommunens tildeling av økonomiske virkemidler på skogområdet. Frist for ajourhold i ØKS 31.12.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | LMD | Landbruk og mat

5.1.6.18

Bidra til videreutvikling av skogsveinettet gjennom veiledning, bistand i arbeidet med kommunale hovedplaner for skogsveier og tilstandsregistrering av eldre veier.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | LMD | Landbruk og mat

5.1.6.19

Informere om og administrere skogfondordningen. Kopi av revisjonsberetning sendes Landbruksdirektoratet innen 1.6.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | LMD | Landbruk og mat

5.1.6.20

Bidra til Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) sin årlige rapport om bærekraftig skogbruk.

Alle statsforvaltere | LMD | Landbruk og mat

5.1.6.21

Fylkesmannen skal informere og påse at kommunene gjennomfører risikobasert stedlig kontroll av skogkulturtiltak finansiert gjennom NMSK og/eller skogfond. 

Alle statsforvaltere | LMD | Landbruk og mat

5.1.6.22

- Mobilisere til utvikling av ulike produksjoner i og i tilknytning til landbruket regionalt og overfor kommunene. Følge opp ambisjonene som er synliggjort i meld.St. 11 (2016-2017) Endring og utvikling, meld. St. 31 (2014-2015) Gården som ressurs- marknaden som mål, samt strategi for reiseliv basert på landbruket og reindrifta sine ressurser.

 - Forvalte midlene til utrednings- og tilretteleggingstiltak i landbruket.

- Følge opp Regionalt næringsprogram, i samarbeid med det regionale partnerskapet, og gi signal til Innovasjon Norge om prioriteringer i forvaltning av IBU-midler innen 01.02. med kopi til LMD. 

 

Alle statsforvaltere | LMD | ASD | HOD | JD | KMD | KD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Landbruk og mat | Helsedirektoratet

5.1.6.23

Synliggjøre Inn på tunet som aktuelt tiltak innenfor arbeidet på helse-, omsorgs-, utdannings-, arbeids-, og sosialområdet.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | LMD | Landbruk og mat

5.1.6.24

Videreutvikle økologisk jordbruk som en del av landbruket i fylket


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | LMD | Landbruk og mat

5.1.6.25

Være en regional pådriver og samarbeide med regionale aktører for å bidra til å oppnå målsettingene om nok og trygg mat, økt matmangfold, interesse for utvikling av Matnasjonen Norge og matglede på institusjoner. 


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | LMD | Landbruk og mat

5.1.6.26

Gi innspill om endringer og forbedringer i jordbruksavtalen etter nærmere bestilling fra Landbruksdirektoratet.

Alle statsforvaltere | LMD | Landbruk og mat

5.1.6.27

Behandle klager etter konsesjonsloven, jordloven, skogloven og odelsloven. Gi faglig støtte og opplæring av kommunene i regelverket etter eiendomslovgivningen, slik at nasjonal politikk blir ivaretatt.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | LMD | Landbruk og mat

5.1.6.28

Fortløpende orientere Landbruksdirektoratet om saker etter jord- og konsesjonslovgivningen som har vært til behandling hos Sivilombudsmannen.

Alle statsforvaltere | LMD | Landbruk og mat

5.1.6.29

Formidle nasjonal politikk for jordvern og kulturlandskap. Fylkesmannen skal påse at jordvernet blir ivaretatt i kommunale og regionale planer, i tråd med regjeringens jordvernstrategi.  


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | LMD | Landbruk og mat

5.1.6.30

Ivareta landbrukets interesser i arbeidet med nye verneområder og i utarbeidelse og oppfølging av faggrunnlaget for arter og naturtyper


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | LMD | Landbruk og mat

5.1.6.31

Medvirke til at kommunene ivaretar landbrukets interesser i sine klima- og energiplaner.

Alle statsforvaltere | LMD | Landbruk og mat

5.1.6.32

Bidra med informasjon, opplæring og kvalitetssikring slik at kommunene rapporterer korrekt gjennom den nye applikasjonen for KOSTRA-Landbruk


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | LMD | Landbruk og mat

5.1.6.33

Fylkesmannen skal være et kompetansesenter for kommunene på landbruk gjennom formidling av nasjonal politikk og bevisstgjøring av kommunenes rolle og ansvar med vekt på god forvaltning og kontroll av økonomiske og juridiske virkemidler. Arrangere minst en fagbasert samling for kommunene hvert år der forvaltning og kontroll av produksjonstilskudd er et sentralt tema. Samlingen skal bidra til kompetanseheving og likebehandling. 

Alle statsforvaltere | LMD | Landbruk og mat

5.1.6.34


Forvalte regelverket for regulering av svine- og fjørfeproduksjonen, samt kontrollere at produsentene overholder konsesjonsgrensene og reglene for driftsfellesskap. Kopi av brev der fylkesmannen fatter vedtak om driftsfellesskap eller når konsesjoner faller bort skal sendes Landbruksdirektoratet.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | LMD | Landbruk og mat | Areal, by og samfunn

5.1.6.35

Fylkesmannen skal fremme kandidater til nasjonal jordvernpris og kulturlandskapspris. Frist for innsending av nominasjoner er 01.04.

FMOV | FMIN | FMVT | FMVL | FMMR | FMTL | FMNO | FMTF | LMD | Landbruk og mat

5.1.6.36

Fylkesmannen skal ivareta oppgaver knyttet til de statlige villreinnemndene

FMOV | LMD | Landbruk og mat

5.1.6.37

Ivareta særskilt satsing på jord og jordkultur i regi av fylkesmannsembetet i Oslo og Viken.


5.1.7 Kommunal styring

Oppgaver Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
Alle statsforvaltere | KMD | Kommunal styring

5.1.7.1

Økonomiforvaltning

Fylkesmannen skal:

 • Veilede/informere kommuner om økonomibestemmelsene i kommuneloven og tilhørende forskrifter.
 • Informere kommuner om veiledere på økonomiområdet og tilby kommunene veiledning/opplæring.
 • Veilede/informere kommuner om KOSTRA, kommuneproposisjonen, statsbudsjettet, inntektssystemet, nye/oppdaterte lov- og forskriftsendringer og annen relevant styringsinformasjon.
 • Melde kommuner inn eller ut av ROBEK.
 • Fordele skjønnsmidler etter retningslinjene for skjønnstildelingen. Skjønnsmidler skal fordeles etter en helhetlig vurdering av behovet i hver enkelt kommune.
 • Ved behov foreta saksbehandling som gjelder naturskade/uforutsette hendelser.

 


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | KMD | Kommunal styring

5.1.7.2

Kontroll og godkjenning etter økonomibestemmelsene i kommuneloven, herunder:

 • Låneopptak og budsjettvedtak for ROBEK-kommuner.
 • Kommunale vedtak om garantier over 500 000 kroner.
 • Låneopptak for interkommunale selskaper hvor minst en av deltakerkommunene er oppført i ROBEK.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | KMD | Kommunal styring

5.1.7.3

Modernisering i kommunene

Stimulere til lokal omstilling og modernisering i kommunesektoren ved å gi en del av skjønnsrammen som støtte til fornyings- og innovasjonsprosjekter i kommunene, slik at de kan prøve ut nye løsninger på sine utfordringer. Det skal ikke gis prosjektskjønnsmidler til ordinær drift.

Prosjekter som mottar skjønnsmidler, skal evalueres og formidles.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | KMD | Kommunal styring

5.1.7.4

Kommuneinndeling

 • Stimulere til diskusjoner om utfordringer i de enkelte
  kommunene, synliggjøre konsekvenser av status quo og der det er hensiktsmessig bidra til kommunesammenslåinger.
 • Sørge for god og oppdatert kompetanse om inndelingsloven.
 • Veilede kommuner, folkevalgte og private i spørsmål etter inndelingsloven og prosessene ved grenseendring og grensefastsettelse, og tolke loven i aktuelle saker.
 • Bistå kommuner som har vedtatt å slå seg sammen, blant annet ved veiledning om kommuneloven og annet relevant regelverk.
 • Forberede og, der fylkesmannen har myndighet, avgjøre saker om endring og/eller fastsettelse av kommune- eller fylkesgrenser i tråd med inndelingsloven og rundskriv H-10/15.
 • Melde kommuner inn i ROBEK, jf. inndelingsloven § 16 a.
 • Motta uttalelser fra fellesnemnda om årsbudsjetter og økonomiplaner for kommunene, jf. inndelingsloven § 26, tredje ledd. 
 • Lovlighetskontroll med budsjettvedtak etter at utredning om sammenslåing eller deling er satt i gang, jf. inndelingsloven § 28.
 • Ved behov bistå kommuner med hjelp til å forhandle fram en avtale om det økonomiske oppgjøret ved grensejustering eller deling, jf. inndelingsloven § 18.

Bakgrunnsinformasjon


5.1.8 Arealforvaltning, by og samfunnsutvikling

Oppgaver Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
Alle statsforvaltere | KMD | BFD | HOD | JD | KLD | LMD | Miljø og klima | Areal, by og samfunn | Samfunnssikkerhet og beredskap | Helsedirektoratet

5.1.8.1

Fylkesmannen skal legge regjeringens føringer til grunn i sitt arbeid. Det vises særskilt til hensyn som fremgår av Plan- og bygningslovens formål i §§1-1 og 3-1, Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging og alle statlige planretningslinjer og bestemmelser. Videre skal føringer gitt i meldinger til Stortinget følges opp.

Fylkesmannen skal formidle nasjonal politikk og prioriteringer tidlig i den regionale og kommunale planleggingen, veilede om riktig forståelse og praktisering av plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og samarbeide med fylkeskommunen om dette.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | KMD | BFD | HOD | JD | KLD | LMD | Miljø og klima | Areal, by og samfunn | Samfunnssikkerhet og beredskap | Helsedirektoratet

5.1.8.2

Fylkesmannen skal følge opp arbeidet med konsekvensutredninger for planer og tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, herunder at samfunnssikkerhet og klimatilpasning ivaretas der det er behov for dette, og bidra til beslutningsrelevante plan- og utredningsprogram.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | KMD | BFD | HOD | JD | KLD | LMD | Miljø og klima | Areal, by og samfunn | Samfunnssikkerhet og beredskap | Helsedirektoratet

5.1.8.3

Fylkesmannen skal ivareta oppgaver i henhold til rundskriv H-2/14 om bruk av innsigelser. Rundskriv og retningslinjer om nasjonale interesser og innsigelser fra departementene og statsetatene, skal legges til grunn for arbeidet.
Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | KMD | KLD | Miljø og klima | Areal, by og samfunn

5.1.8.4

Fylkesmannen skal medvirke til at regionale og kommunale kystsoneplaner legger til rette for en balansert bruk og vern av kystsonen, samt at arealbruken på sjø og land sees i sammenheng.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | KMD | KLD | LMD | Miljø og klima | Areal, by og samfunn

5.1.8.5

Fylkesmannen skal  bidra til at regionale og kommunale planer i fjell og utmark avklarer langsiktige utbyggingsgrenser og sikrer balanse mellom utbygging og vern. 


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | KMD | BFD | HOD | KLD | LMD | Areal, by og samfunn

5.1.8.6

Fylkesmannen skal følge opp statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, og bidra til at disse legges til grunn  i alle relevante regionale og kommunale planer.

Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima | Areal, by og samfunn

5.1.8.7

Fylkesmannen skal følge opp statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, og bidra til reduserte klimagassutslipp, mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene. Fylkesmannen skal veilede og følge opp kommunene slik at vurdering av effekt på klimagassutslipp, samt mål og tiltak for å redusere klimagassutslipp og energibruk, finnes igjen i relevante planer og enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven og annet regelverk.

Fylkesmannen skal formidle til kommunene at arealplanlegging er et av de viktigste virkemidlene for å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren og fra endret arealbruk (avskoging, nedbygging av myr mv.) Et viktig element i fylkesmannens oppgaver på klimaområdet er også vurderinger av om planforslaget er i tråd med rundskriv (osv.) eller om det skal vurderes innsigelse.Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima | Areal, by og samfunn

5.1.8.8

Fylkesmannen skal bidra til at nasjonale og regionale føringer legges til grunn ved utbygging av fornybar energi og kraftlinjer gjennom oppfølging av enkeltsaker i meldings-, søknads- og detaljplanfasen.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | KMD | Areal, by og samfunn

5.1.8.9

Fylkesmannen kan klage på enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven der nasjonale eller vesentlig regionale interesser blir berørt.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | KLD | LMD | Miljø og klima | Landbruk og mat

5.1.8.10

Veilede kommuner til å kunne stille krav om forsvarlig massehåndtering.


5.1.9 Samfunnssikkerhet og beredskap

Oppgaver Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
Alle statsforvaltere | JD | HOD | Samfunnssikkerhet og beredskap | Helsedirektoratet

5.1.9.1

Informere og veilede kommunene om mål, innhold og metoder i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | JD | Samfunnssikkerhet og beredskap

5.1.9.2

Gjennomføre øvelser med kommuner. I øvelsen skal kommunens kriseorganisasjon og overordnet beredskapsplan øves. 


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | JD | Samfunnssikkerhet og beredskap

5.1.9.3

Gjennomføre tilsyn med kommunal beredskapsplikt i kommunene. Tilsynene skal gjennomføres i tråd med veiledning for fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | HOD | ASD | JD | Samfunnssikkerhet og beredskap | Helsetilsynet

5.1.9.4

Fylkesmannen skal føre tilsyn med helsemessig og sosial beredskap i helse- og omsorgstjenesten og sosialtjenesten basert på egne risikovurderinger. Når disse tilsynene skal gjennomføres, skal det være som felles tilsyn med kommunal beredskapsplikt.


Bakgrunnsinformasjon


5.1.10 Tilskuddsforvaltning / forvaltning av økonomiske virkemidler

Oppgaver Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
Alle statsforvaltere | HOD | Tilskudd og økonomiske virkemidler | Helsedirektoratet

5.1.10.1

Forvalte tilskudd på folkehelse og helse- og omsorgstjenesteområdet, inkludert informasjon og veiledning om ordningene.


Bakgrunnsinformasjon

FMVL | FMTF | HOD | Tilskudd og økonomiske virkemidler | Helsedirektoratet

5.1.10.2

Forvalte midler til å videreføre arbeidet med å bedre legesituasjonen i Finnmark og Sogn og Fjordane.


Bakgrunnsinformasjon

FMTF | HOD | Tilskudd og økonomiske virkemidler | Helsedirektoratet

5.1.10.3

Forvalte midler til veiledningsgrupper i allmennmedisin og samfunnsmedisin for leger i Nord-Norge.


Bakgrunnsinformasjon

FMOV | FMVT | FMVL | FMTL | FMTF | HOD | Tilskudd og økonomiske virkemidler | Helsedirektoratet

5.1.10.4

Forvalte tilskudd til Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | ASD | Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.5

Sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet forvalte Tilskudd  til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret og Tilskudd til oppfølgingstjenester i bolig.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | BFD | Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.6

Fordele midler til stillinger i det kommunale barnevernet.

Alle statsforvaltere | KD | Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.7

Forvalte tilskudd etter gjeldende retningslinjer og regelverk på barnehage- og opplæringsområdet, inkludert informasjon, veiledning og kontroll.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | KLD | Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.8

Fylkesmannen skal behandle søknader om tilskudd til:

 • Vannmiljøtiltak, kalking (kap. 1420 post 70.1)
 • Erstatning for beitedyr tatt av rovvilt (kap. 1420 post 72)
 • Rovvilttiltak (kap. 1420 post 73)
 • Friluftsformål, ordningen Skjærgårdstjenesten (kap. 1420 post 78)
 • Verdiskaping basert på naturarven (kap. 1420 post 81)
 • Truede arter og naturtyper (kap. 1420 post 82)
 • Fisketiltak (kap. 1425 post 70)
 • Vilttiltak (kap. 1140 post 71)
 • Tilskot til tiltak i prioriterte kulturlandskapsområde (kap. 1420 post 81)
 • Tilskot til tiltak for ville pollinerande insekt (kap. 1420 post 81)

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | LMD | Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.9

Veilede og følge opp kommunene i forvaltningen av økonomiske virkemidler og regelverk knyttet til foretakets inntekter og velferd, og påse at forvaltningen skjer i samsvar med overordnede nasjonale føringer. Kopi av rundskriv/brev vedr. produksjonstilskudd som utarbeides av embetet og kopi av dispensasjonsvedtak knyttet til avløsning ved sykdom og fødsel skal sendes Landbruksdirektoratet.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | LMD | Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.10

Plan for risikobaserte kontroller ifm. forvaltningen av de økonomiske virkemidlene skal utarbeides årlig. Landbruksdirektoratet utarbeider veiledning til hvordan planarbeidet skal gjennomføres. Bekreftelse på at kontrollplan er utarbeidet sendes Landbruksdirektoratet innen 1.4. 


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | LMD | Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.11

Gjennomføre strafferettslige vurderinger av feil som avdekkes i forvaltningen av de økonomiske og juridiske virkemidlene. Kopi av politianmeldelser sendes til Landbruksdirektoratet. 


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | LMD | Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.12

Fylkesmannen skal ha årlig dialog med Mattilsynet, der oppfølging av avkortning i dyrevelferdssaker og samarbeidet regionalt og lokalt er tema.  


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | LMD | Landbruk og mat | Tilskudd og økonomiske virkemidler | Supplerende 2

5.1.10.13

Følge opp informasjonssikkerheten i de fagsystemene Landbruksdirektoratet stiller til rådighet, i tråd med fellesføringer for informasjonssikkerhet i kap. 5.2.2. Vi ber spesielt om at brukertilganger i fagsystemene gjennomgås regelmessig, og minimum en gang per år. Det sendes bekreftelse til Landbruksdirektoratet om gjennomført revisjon av brukertilganger. Bekreftelsen skal inneholde dato eller datointervall og ansvarlig utførende (fullt navn og brukernavn) for revisjon og eventuelle endringer. Dersom gjennomført revisjon av brukertilganger ikke fører til endringer i brukertilganger, skal dette angis spesifikt. Bekreftelsen sendes sikkerhet@ldir.no innen 31.12.

Det bes om at eventuelle sikkerhetshendelser knyttet til Landbruksdirektoratets fagområder rapporteres til direktoratet, til adressen sikkerhet@ldir.no

FMTF | BFD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.1.10.14

Fylkesmannen i Troms og Finnmark skal løpende og innen 1. desember fatte vedtak om og innen 31. desember utbetale statsrefusjon for dekning av utgifter til tiltak som iverksettes på fastlandet, ihht. forskrift om lov om barneverntjenesters anvendelse på Svalbard § 5.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | LMD | Landbruk og mat | Tilskudd og økonomiske virkemidler | Supplerende 2

5.1.10.15

Fylkesmannen skal gjennomføre minst en temabasert kartlegging og utredning innen produksjonstilskudd hvert annet år. Dere skal ta utgangspunkt i tema hvor det er størst utfordringer i eget fylke. Arbeidet skal bidra til bedre kunnskap om hvordan kommunen følger opp det aktuelle området, om regelverket følges, og hvordan det kan gjøres forbedringer m.v.

Alle statsforvaltere | LMD | Landbruk og mat | Tilskudd og økonomiske virkemidler | Klagesaksbehandling

5.1.10.16

Forvalte regelverket og behandle klagesaker innen produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.

Alle statsforvaltere | LMD | Landbruk og mat | Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.17

Forvalte regelverket og være vedtaksmyndighet etter klimaberettiget skade og erstatninger etter offentlige pålegg. Prognosere erstatningsomfanget ved skader grunnet klima.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | LMD | Landbruk og mat | Tilskudd og økonomiske virkemidler | Klagesaksbehandling

5.1.10.18

Forvalte regelverk, og være vedtaks- og klagemyndighet for tilskudd til skogbruk og skogfond. 

Alle statsforvaltere | LMD | Tilskudd og økonomiske virkemidler | Klagesaksbehandling

5.1.10.19

Forvalte regelverk, være vedtaks- og klagemyndighet for tilskudd til miljøtiltak i jordbruket. 

FMTL | FMNO | FMTF | LMD | Landbruk og mat | Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.20

Forvalte regelverk og være vedtaksmyndighet for tilskudd til reindrift. 

Alle statsforvaltere | LMD | Landbruk og mat | Tilskudd og økonomiske virkemidler | Klagesaksbehandling

5.1.10.21

Forvalte regelverk og behandle klagesaker for tilskudd til grønt- og potetproduksjon. 

Alle statsforvaltere | LMD | Landbruk og mat | Tilskudd og økonomiske virkemidler | Klagesaksbehandling

5.1.10.22

Forvalte regelverk, være vedtaks- og klagemyndighet for velferdstiltak i jordbruket. 

Alle statsforvaltere | LMD | Landbruk og mat | Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.23

Forvalte regelverk og være vedtaksmyndighet for tilskudd til veterinære reiser og tilskudd til kommunale veterinærtjenester (stimuleringstilskudd). 


5.2 Samordningsmyndighet

5.2.1 Folk og samfunn

Oppgaver Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
Alle statsforvaltere | ASD | Folk og samfunn

5.2.1.1

Fylkesmannen skal følge opp og veilede kommuner som har mottatt tilskudd til utvikling av sosiale tjenester og tiltak i kommunene etter sosialtjenesteloven for å sikre forankring, framdrift og faglig kvalitet.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | KMD | ASD | BFD | HOD | JD | KD | Folk og samfunn | Familier, barn og unge | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Areal, by og samfunn | Helsedirektoratet

5.2.1.2

Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid, Bolig for velferd (2014–2020) angir retningen for arbeidet med boliger og oppfølgingstjenester for vanskeligstilte på boligmarkedet ut 2020.

Strategien skal bidra til at kommunene møter en samordnet stat og får bedre rammebetingelser i arbeidet. Barn og unge er en prioritert målgruppe i Bolig for velferd. I den resterende strategiperioden er to tiltak prioritert. Det er å tilrettelegge for at vanskeligstilte barnefamilier bor i egnet bolig, og å etablere arbeidsprosesser for helhetlig tilbud av boliger og bo- og oppfølgingstjenester for mennesker med rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser som mangler eller risikerer å miste boligen sin.

Fylkesmannen skal:

Koordinere sektorovergripende oppgaver og virkemidler og bidra til at ulike statlige satsinger ses i sammenheng med Bolig for velferd, f.eks. Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020), Opptrappingsplanen mot vold og overgrep (2017-2021), regjeringens arbeid mot barnefattigdom jf. Prop. 1 S (2018-2019) for Barne- og familiedepartementet, Nasjonal strategi for samordnet tilbakeføring etter gjennomført straff, Regjeringens strategi for psykisk helse "Mestre hele livet" og 0-24-samarbeidet.

Koordinere regionale fora for boligsosiale problemstillinger. Foraene skal bidra til å samordne regionale aktørers tiltak og virkemidler for kommunenes arbeid med framskaffelse av boliger og tjenester til vanskeligstilte. Fylkesmannen skal i samarbeid med Husbanken ta initiativ til å opprette slike fora der dette ikke allerede er etablert.

Bidra til at kommunene framskaffer egnede boliger til vanskeligstilte personer gjennom tilstrekkelig og variert boligbygging.

Legge til rette for at kommunene tar boligsosiale hensyn i helhetlig kommunal planlegging. Fylkesmannen skal i dialog med kommunene om planarbeid formidle hensyn til integrering, folkehelse, helse- og omsorgstjenester, barn- og unges oppvekstsvilkår, universell utforming, sosiale tjenester og boligsosiale forhold.

Medvirke til at muligheter i veiviseren.no, veileder for boligsosialt arbeid på nett, blir kjent i kommunene.

Opprette en kontaktperson for Husbanken og kommunene i boligsosiale spørsmål


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | HOD | Folk og samfunn | Helsedirektoratet

5.2.1.3

Ha oversikt over utviklingen innen det systematiske folkehelsearbeidet inkludert psykisk helse i kommunene og fylkeskommunen.


Bakgrunnsinformasjon


5.2.2 Familier, barn og unge

Oppgaver Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
Alle statsforvaltere | KD | ASD | BFD | HOD | Barnehage og opplæring | Familier, barn og unge | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

5.2.2.1

Koordinert innsats for utsatte barn og unge og deres familier (0-24 samarbeidet)

Fylkesmannen skal gjennom sin kunnskap om situasjonen og behovene i fylket være en pådriver for tverretatlig samarbeid og samordning om utsatte barn og unge og deres familier, i fylket og i kommunene. Formålet med arbeidet er bedre samordnede tjenester og mer helhetlig innsats for at alle barn og unge skal få den støtten og hjelpen de har behov for slik at de kan mestre eget liv. 


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | HOD | Familier, barn og unge | Helsedirektoratet

5.2.2.2

Veilede kommunene om miljørettet helsevern som integrert del av det lokale folkehelsearbeidet og være pådriver overfor kommuner med skoler og barnehager som mangler godkjenning etter helselovgivningen.


Bakgrunnsinformasjon


5.2.3 Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

Oppgaver Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

5.2.3.1

I dialog med primær- og spesialisthelsetjenesten fremme god samhandling, bidra til rolleavklaring mellom tjenester og nivåer, samt understøtte sammenhengende tjenesteforløp for den enkelte på tvers av fag, tjenester og sektorer. 


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

5.2.3.2

Bidra til kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten gjennom å:

 • bruke Iplos-data til planlegging og styring, og samarbeide med Helsedirektoratet om å arrangere IPLOS-temadager for kommunene annet hvert år.
 • ta i bruk ny teknologi, ny kunnskap og nye faglige metoder, herunder blant annet velferdsteknologi.
 • inngå et formalisert samarbeid med KS og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT), samt samarbeide med fylkeskommunene, regionale fagmiljø, fylkeseldreråd og aktuelle organisasjoner om gjennomføring av eldrereformen Leve hele livet.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

5.2.3.3

Fylkesmannen skal være en pådriver for at kommuner og helseforetak følger opp kravene i ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring. Formålet er å oppnå kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i tjenestene. Forskriften understreker øverste ledelses ansvar for å etterspørre kvalitetsdata, ta i bruk styringssystemer og etablere en kultur i organisasjonen for åpenhet og læring.

Fylkesmannens rolle er å være pådriver, arrangere samlinger for kommuner, støtte opp og veilede kommunen i prosesser som fører til kvalitetsforbedring og økt pasientsikkerhet.


Bakgrunnsinformasjon


5.2.4 Miljø og klima

Oppgaver Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima

5.2.4.1

Gjennom tidlig involvering, høringsuttalelser m.m. bidra til at klima- og miljøhensyn blir ivaretatt i utredninger og planprosesser og konseptvalgutredninger, bypakker/bymiljø/byvekstavtaler, Nasjonal Transportplan, interkommunalt plansamarbeid, regionale planer og annen overordnet planlegging etter plan- og bygningsloven. 


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | JD | KLD | LMD | Miljø og klima | Landbruk og mat | Samfunnssikkerhet og beredskap

5.2.4.2

Koordinere arbeidet på klimatilpasning internt og mellom embeter, samt sørge for at hensyn til klimaendringer blir integrert i relevante oppgaver.Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | LMD | Miljø og klima | Landbruk og mat

5.2.4.3

Bidra til å styrke kunnskapen og gjennomføre informasjonstiltak om reduserte utslipp fra jordbruksdrift og hvordan jordbruket kan tilpasses et klima i endring. 


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere | LMD | Miljø og klima | Landbruk og mat

5.2.4.4

Synliggjøre hvordan skog og trevirke kan bidra positivt i klimasammenheng og til det grønne skiftet gjennom å erstatte fossile utslipp samt styrking av skogens karbonopptak.

Alle statsforvaltere | LMD | Miljø og klima | Landbruk og mat

5.2.4.5

Arbeide for økt produksjon og bruk av bioenergi i samarbeid med Innovasjon Norge.


Bakgrunnsinformasjon


5.2.5 Kommunal styring

Oppgaver Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
Alle statsforvaltere | KMD | Kommunal styring

5.2.5.1

Kommunerettet samordning:

 • Ivareta et tverrsektorielt samordningsansvar i forholdet mellom regional statsforvaltning og kommunene, jf. departementets retningslinjer for fylkesmannens samordningsfunksjon og kommunerettet styring (H-2143).
 • Fylkesmannsembetene skal gi råd og veiledning til kommunene for å bygge opp om målsettingen i enkelte av de bilaterale avtalene fra konsultasjonsordningen mellom staten og kommunesektoren. Dette gjelder avtaler der det ligger forventninger om samarbeid mellom KS regionalt og fylkesmannsembetene.   Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | KMD | Tilsyn

  5.2.5.2

  Samordning av statlig tilsyn med kommunesektoren:

  • Fylkesmannen skal arbeide for at det i statlige tilsyn tas hensyn til egenkontrollen i kommunene, og at tilsyn med den enkelte kommune er hensiktsmessig.
  • Fylkesmannen skal samordne det statlige tilsynet med kommunene i tråd med gjeldende kommunelov § 60 e og ny kommunelov §§ 30-6 og 30-7 når denne trer ikraft. Samordningen skal bidra til at statens tilsyn med kommunene samlet sett er oversiktlig, enhetlig og forutsigbart.
  • Fylkesmannen skal arbeide for at det statlige tilsynet med kommunene bidrar til læring og forbedring i kommunene.  Bakgrunnsinformasjon


  5.2.6 Arealforvaltning, by- og samfunnsutvikling

  Oppgaver Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
  Alle statsforvaltere | KMD | BFD | HOD | JD | KLD | LMD | Areal, by og samfunn | Samfunnssikkerhet og beredskap | Helsedirektoratet

  5.2.6.1

  Fylkesmannen skal samordne statlige interesser og bidra til at fylkeskommunen og kommunene får et mest mulig helhetlig bilde av statens forventninger og krav i planleggingen.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | KMD | Areal, by og samfunn

  5.2.6.2

  Fylkesmannen skal samordne statlige innsigelser til kommunale planer.

  Det vises til eget brev fra KMD av 22.12.2017, ref. 14/2150-149, for en nærmere beskrivelse av oppgaven.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | KMD | Areal, by og samfunn

  5.2.6.3

  Fylkesmannen skal føre en oversikt over antall behandlede plansaker ved oppstart og offentlig ettersyn, antall dispensasjoner til uttalelse, behandlede klagesaker knyttet til plan-og bygningsloven, omfanget av innsigelser, meklinger, og klager fremmet av fylkesmannen (settesfylkesmannssaker).

  Alle statsforvaltere | LMD | Areal, by og samfunn

  5.2.6.4

  Ajourholde informasjonssystem for beitebruk i utmark (IBU).

  FMTL | FMNO | FMTF | LMD | Areal, by og samfunn

  5.2.6.5

  Bidra til at reinbeitedistriktene har utarbeidet distriktsplaner som et viktig grunnlag for kommunale og fylkeskommunale planleggingsprosesser.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | LMD | Areal, by og samfunn

  5.2.6.6

  Belyse konsekvenser og ivareta landbrukets- og reindriftens interesser i arealplansaker, saker etter naturmangfoldloven og ved større tiltak og prosesser. Legge til rette for samordning av planlegging på tvers av kommune- og fylkesgrenser for å sikre reindriften sammenhengende bruksarealer.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | KMD | Areal, by og samfunn

  5.2.6.7

  Fylkesmannen skal i samarbeid med regionale sektormyndigheter være en pådriver for økt bruk av kart og GIS i fylket.

  Fylkesmannen skal veilede og støtte kommunene og i geodataspørsmål og bidra til at disse har kunnskap om tilgjengelig geografisk informasjon.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | KMD | LMD | Areal, by og samfunn

  5.2.6.8

  Fylkesmannen skal i samarbeid Kartverket bidra til at kommunene følger opp bestemmelsen i plan- og bygningsloven § 2-1 om kart og stedfestet informasjon, som innebærer oppfølging av krav til det offentlige kartgrunnlaget (DOK). Her inngår kunnskap om datasettene, kunnskap om hvordan datasettene blir gjort tilgjengelige og kunnskap om å bruke de på riktig måte.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | KMD | Areal, by og samfunn

  5.2.6.9

  Fylkesmannen skal delta i og ivareta Fylkesmannens regionale satsingsområder i Norge Digitalt samarbeidet i fylket.

  Alle statsforvaltere | KMD | Areal, by og samfunn

  5.2.6.10

  Fylkesmannen skal i samarbeid med Kartverket følge opp tiltakene i Nasjonal Geodatastrategi og tilhørende handlingsplan

  Alle statsforvaltere | LMD | Areal, by og samfunn

  5.2.6.11

  Ivareta landbrukets interesser i kartsamarbeidet Geovekst og informere om nytten av Geovekst og Norge Digitalt.

  Alle statsforvaltere | LMD | Areal, by og samfunn

  5.2.6.12

  Følge opp ajourholdet av arealressurskartet (AR5) i samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), og bidra til at kommunene holder arealressurskart (AR5) oppdatert. 


  5.2.7 Samfunnssikkerhet og beredskap

  Oppgaver Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
  Alle statsforvaltere | JD | HOD | Samfunnssikkerhet og beredskap | Helsedirektoratet

  5.2.7.1

  Ha en oppdatert risiko- og sårbarhetsanalyse for fylket (fylkesROS) med oppfølgingsplan som er utarbeidet i samarbeid med regionale samfunnssikkerhetsaktører, og i tråd med fylkesmannens samfunnssikkerhetsinstruks.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | JD | HOD | Samfunnssikkerhet og beredskap | Helsedirektoratet

  5.2.7.2

  Ta initiativ til, bidra i, veilede og samordne sivil beredskapsplanlegging og det sivil-militære samarbeidet i fylket, herunder øvelser og kompetansehevende tiltak.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | JD | Samfunnssikkerhet og beredskap

  5.2.7.3

  Ha oppnevnt et fylkesberedskapsråd og benytte dette i den regionale samordningen av samfunnssikkerhetsarbeidet, herunder arrangere minimum ett møte i året og felles øvelse hvert fjerde år.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | JD | Samfunnssikkerhet og beredskap

  5.2.7.4

  Ha en revidert beredskapsplan og plan for krisekommunikasjon basert på fylkesROS og utarbeidet i tråd med fylkesmannens samfunnssikkerhetsinstruks.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | JD | HOD | Samfunnssikkerhet og beredskap | Helsedirektoratet

  5.2.7.5

  Ha underliggende planverk knyttet til nasjonale beredskapstiltak.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | JD | HOD | Samfunnssikkerhet og beredskap | Helsedirektoratet

  5.2.7.6

  Ha systemer for på kort varsel å kunne motta og eventuelt videreformidle varsel og meldinger i henhold til gjeldende rutiner og retningslinjer.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | JD | HOD | Samfunnssikkerhet og beredskap | Helsedirektoratet

  5.2.7.7

  Øve og evaluere egen kriseorganisasjon minimum en gang i året. 


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | JD | HOD | Samfunnssikkerhet og beredskap | Helsedirektoratet

  5.2.7.8

  Ved uønskede hendelser samordne krisehåndteringen i regionen gjennom fylkesberedskapsrådet, med øvrige aktuelle aktører og med berørte kommuner.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | JD | HOD | Samfunnssikkerhet og beredskap | Helsedirektoratet

  5.2.7.9

  Ved uønskede hendelser benytte krisestøtteverktøyet DSB-CIM.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | JD | Samfunnssikkerhet og beredskap

  5.2.7.10

  Ved uønskede hendelser varsle DSB og sende situasjonsrapport iht. gjeldende varsling og rapportering på samordningskanal.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | ASD | HOD | JD | Samfunnssikkerhet og beredskap | Helsedirektoratet

  5.2.7.11

  Varsle Helsedirektoratet om større hendelser i fylket som berører helse- og sosialsektoren.Varsle Arbeids- og velferdsdirektoratet om større hendelser i fylket som medfører økt behov for sosiale tjenester etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

  Alle statsforvaltere | JD | HOD | Samfunnssikkerhet og beredskap | Helsedirektoratet

  5.2.7.12

  Ta initiativ til og følge opp evalueringer etter regionale øvelser og uønskede hendelser for å sikre læring og utvikling. Evalueringsrapporter skal sendes til DSB. 


  Bakgrunnsinformasjon

  FMOV | FMIN | FMTL | FMNO | FMTF | JD | Samfunnssikkerhet og beredskap

  5.2.7.13

  Bistå i regionvis innføring av nye brukergrupper for å sikre størst mulig samfunnsmessig gevinst av landsdekkende Nødnett, med spesiell fokus på viktige samfunnssikkerhetsaktører i fylket.

  Alle statsforvaltere | JD | Miljø og klima | Samfunnssikkerhet og beredskap

  5.2.7.14

  Ivareta arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap innen ekstremvær og klimaendringer.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | JD | Samfunnssikkerhet og beredskap

  5.2.7.15

  Fylkesmannen skal gjennomføre et årlig sivil-militært kontaktmøte for landsdelen.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | LMD | JD | Samfunnssikkerhet og beredskap

  5.2.7.16

  Bidra med skogfaglig kompetanse i regional og lokal skogbrannberedskap.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | LMD | Samfunnssikkerhet og beredskap

  5.2.7.17

  Ivareta arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap på Landbruks- og matdepartementets område, jf. brev av 20.4.2012.

  FMTL | FMNO | FMTF | LMD | Samfunnssikkerhet og beredskap

  5.2.7.18

  Lede arbeidet i beredskapsutvalgene for reindrift og bidra til god dialog og samhandling med Mattilsynet og Landbruksdirektoratet om beitesituasjonen og dyrevernmessige forhold.

  Alle statsforvaltere | JD | Samfunnssikkerhet og beredskap

  5.2.7.19

  Fylkesmannens skal på anmodning bistå i Forsvarets og /eller politiets arbeid med objektsikring, jf. instruks om sikring og beskyttelse av objekter.


  Bakgrunnsinformasjon


  5.2.8 Tilsyn

  Oppgaver Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
  Alle statsforvaltere | HOD | ASD | BFD | Helsetilsynet

  5.2.8.1

  Fylkesmannen skal årlig legge en plan for å samordne tilsyn på Statens helsetilsyns områder. Planlagte tilsyn registreres i NESTOR.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | HOD | BFD | Helsetilsynet

  5.2.8.2

  Fylkesmennene innen samme region skal i fellesskap legge en plan for tilsyn med spesialisthelsetjenesten og med Bufetat. Dette arbeidet koordineres av hhv. Kontaktfylkesmannen for helseregion og koordinerende fylkesmann for tilsyn med Bufetat.


  Bakgrunnsinformasjon

  FMIN | FMVT | FMVL | FMTL | FMTF | BFD | Helsetilsynet | Supplerende 2

  5.2.8.3

  Ved tilsyn med Bufetat skal koordinerende fylkesmann for tilsyn med Bufetat samordne det regionale samarbeidet og være bindeleddet til Bufetat i regionen. Det er inngått avtale om ny koordinerende fylkesmann i region sør og i region øst med virkning fra 6. mai 2019.


  Bakgrunnsinformasjon

  FMOV | FMVL | FMTL | FMTF | HOD | Helsetilsynet

  5.2.8.4

  Statens helsetilsyn har utpekt en fylkesmann i hver helseregion som kontaktfylkesmann for oppgaver som gjelder spesialisthelsetjenesten: Fylkesmannen i Oslo og Viken (Helseregion Sør-Øst), Fylkesmannen i Vestland (Helseregion Vest), Fylkesmannen i Trøndelag (Helseregion Midt-Norge) og Fylkesmannen i Troms og Finnmark (Helseregion Nord).


  Bakgrunnsinformasjon

  FMOV | FMIN | FMRO | FMVL | FMNO | FMTF | HOD | Tilsyn | Helsetilsynet

  5.2.8.5

  Tilsynet med de fylkesovergripende helseforetakene skal samordnes og harmoniseres av fylkesmannen i begge fylkene. Dette gjelder Helse Fonna HF (Fylkesmannen i Vestland, etter avtale med Fylkesmannen i Rogaland) og UNN/Narvik HF (Fylkesmannen i Troms og Finnmark etter avtale med Fylkesmannen i Nordland). Tilsyn med porteføljen fra Sykehuset Innlandet HF som overføres til Akershus universitetssykehus HF fra 1. januar 2019 skal ivaretas av fylkesmannen i Oslo og Viken.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | KLD | Tilsyn

  5.2.8.6

  Delta i det regionale/lokale samordningsarbeidet og samordne tilsynsaktiviteten med andre tilsynsetater, herunder HMS-etatene, i tråd med tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil. 


  Bakgrunnsinformasjon


  5.3 Rettssikkerhetsmyndighet

  5.3.1 Folk og samfunn

  Oppgaver Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
  Alle statsforvaltere | HOD | Folk og samfunn | Helsedirektoratet

  5.3.1.1

  Gi råd og veiledning til politiet, vegmyndighetene, helsepersonell og publikum i spørsmål om helsekrav til førerkort. Fylkesmannen skal behandle søknader om dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav, samt ta imot meldinger om ikke oppfylte helsekrav, jf. helsepersonelloven § 34. Fylkesmannen skal vurdere disse meldingene og sende tilrådning til politiet om å tilbakekalle føreretten hvis helsekravet ikke er oppfylt. Førerkortsakene skal registreres i registreringssystemet Trafikk, eller tilsvarende register etter nærmere presisering.


  Bakgrunnsinformasjon

  FMOV | BFD | Folk og samfunn

  5.3.1.2

  Saksbehandling etter ekteskapsloven mv.

  Fylkesmannen i Oslo og Akershus skal behandle søknader om godkjenning av ugyldige ekteskap etter ekteskapsloven §§ 16 og 18 a, og brudvigjingslova § 11.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | BFD | Folk og samfunn

  5.3.1.3

  Saksbehandling etter ekteskapsloven mv.:

  • Fylkesmannen skal behandle saker som følger av ekteskapsloven og lov om anerkjennelse av utenlandske skilsmisser og separasjoner.
  • Fylkesmannen skal behandle søknader om skiftefritak, jf. ekteskapsloven § 8.
  • Fylkesmannen skal rettlede forstandere i registrerte trossamfunn og livssynssamfunn med vigselsrett.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | JD | Folk og samfunn

  5.3.1.4

  Søknader om fri sakførsel og fritt rettsråd:

  • Fylkesmannen skal behandle saker i første instans etter rettshjelpsloven med tilhørende forskrifter.
  • Fylkesmannen skal foreta forberedende klagebehandling over egne vedtak der disse blir påklaget til Statens sivilrettsforvaltning.
  • Fylkesmannen skal etablere systemer og rutiner som sikrer tilstrekkelig kvalitet i saksbehandlingen.
  Alle statsforvaltere | JD | Folk og samfunn

  5.3.1.5

  Forliksråd:

  • Fylkesmannen skal foreta oppnevninger av medlemmer og varamedlemmer til forliksrådene etter valg foretatt av kommunestyret og føre tilsyn med de administrative sidene ved forliksrådenes virksomhet, jf. domstolloven § 58, sammenholdt med domstolloven § 1.
  • Fylkesmannen skal kontrollere om valget av forliksrådsmedlemmene er lovlig og utferdige oppnevnelsen av de som er valgt, jf. domstolloven § 58.
  • Fylkesmannen skal påse at forliksrådsmedlemmene signerer forsikringen og at denne sendes til fylkesmannen, jf. domstolloven § 60. Forsikringene oppbevares av fylkesmannen.
  • Fylkesmannen skal følge opp mangelfull virksomhet eller kritikkverdige forhold på et generelt grunnlag.
  • Fylkesmannen skal følge opp henvendelser fra forliksrådene selv, kommuneadministrasjonen og eventuelt videreformidle henvendelser til Justis- og beredskapsdepartementet.
  Alle statsforvaltere | JD | Folk og samfunn

  5.3.1.6

  Tomtefeste:

  • Fylkesmannen skal avgjøre enkeltsaker vedrørende krav fra fester om innløsing av festetomter etter tomtefesteloven, herunder behandle søknader om oppreisning for fristoversittelse, og avgjøre hva som skal følge med ved innløsing ved punktfeste og i område der det er festet bort tomter til fritidshus etter en samlet plan.
  • Fylkesmannen skal foreta forberedende saksbehandling og innhente uttalelser for å kunne vurdere om det skal gis samtykke til innløsing av festetomt for visse eldre festesaker.
  • Fylkesmannen skal forberede klagesaker til Statens sivilrettsforvaltning.
  Alle statsforvaltere | JD | Folk og samfunn

  5.3.1.7

  Navneloven:

  • Fylkesmannen skal behandle klager over vedtak fattet av skattekontorene i henhold til navneloven.
  • Saker om førstegangs navnevalg for barn skal prioriteres fremfor navneendringer for voksne.
  Alle statsforvaltere | BFD | Folk og samfunn

  5.3.1.8

  Tros- og livssynsamfunn

  Behandle saker etter lov om trudomssamfunn og ymist anna med forskrifter og lov om tilskott til livssynssamfunn med forskrifter. Utbetale statstilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke.

  Alle statsforvaltere | BFD | Folk og samfunn

  5.3.1.9

  Gravferdsloven

  Behandle søknader om privat gravplass for nedsetting av askeurne, behandle søknader om tillatelse til å spre aske for vinden, behandle klager over enkeltvedtak som er truffet av kommunen i medhold av gravferdsloven.

  Alle statsforvaltere | BFD | Folk og samfunn

  5.3.1.10

  Lov om helligdager og helligdagsfred

  Fylkesmannen skal behandle søknader om dispensasjon fra påbud om at utsalgssteder skal holde stengt mens helligdagsfreden varer. Behandle søknader om å få fastsatt forskrift om at et område skal regnes som typisk turiststed.

  Alle statsforvaltere | KMD | Folk og samfunn

  5.3.1.11

  Fylkesmannen kan fatte vedtak om fullføring av oppmålingsforretning som kommunen ikke har fullført innen oppgitt frist jf. matrikkellova § 35 tredje ledd. 


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | KMD | Folk og samfunn

  5.3.1.12

  Fylkesmannen kan pålegge kommunen å tildele vegadresser når det anses nødvendig, jf. matrikkelforskriften § 55.


  Bakgrunnsinformasjon


  5.3.2 Barnehage og opplæring

  Oppgaver Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
  Alle statsforvaltere | KD | Barnehage og opplæring

  5.3.2.1

  Informere og veilede om barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og kap. 4 i voksenopplæringsloven med forskrifter.


  Bakgrunnsinformasjon

  FMTF | KD | Barnehage og opplæring | Tilsyn | Klagesaksbehandling

  5.3.2.2

  Gjennomføre tilsyn og klagesaksbehandling, og informere og veilede om regelverket innenfor barnehagen og grunnopplæringen til Longyearbyen lokalstyre. 

  Ved gjennomføring av tilsyn skal Fylkesmannen involvere Sysselmannen for å ta hånd om de særskilte utfordringene for Svalbard. 


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | KD | Barnehage og opplæring

  5.3.2.3

  Ivareta rollen som håndhevingsmyndighet og behandle meldte saker om elevenes psykososiale skolemiljø etter opplæringslovens § 9 A-6 og friskoleloven § 2-4. 


  Bakgrunnsinformasjon

  FMOV | KD | Barnehage og opplæring

  5.3.2.4

  Embetet har følgende oppgaver overfor norske friskoler i utlandet:

  • Behandle klagesaker.
  • Informere og veilede om regelverket.
  • Pedagogisk-psykologisk tjeneste.
  • Gjøre vedtak om spesialundervisning.
  • Utbetale tilskudd til spesialundervisning.

  Bakgrunnsinformasjon

  FMVL | KD | Barnehage og opplæring | Tilskudd og økonomiske virkemidler

  5.3.2.5

  Gjennomføre faglige og administrative oppgaver knyttet til opplæring i kriminalomsorgen.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | KD | Barnehage og opplæring

  5.3.2.6

  Bidra til at samisk språkopplæring for samiske barn i barnehager og samiskopplæring i grunnopplæringen skjer i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | KD | Barnehage og opplæring

  5.3.2.7

  Bidra til at barn i barnehagen og elever, lærlinger og voksne i grunnopplæringen, som har rettigheter som en nasjonal minoritet, får oppfylt disse rettighetene i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.


  Bakgrunnsinformasjon

  FMTF | KD | Barnehage og opplæring

  5.3.2.8

  Bidra til at opplæring i finsk som andrespråk for elever som har rettigheter til dette skjer i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. 


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | KD | Barnehage og opplæring

  5.3.2.9

  Behandle søknader om fritak for taushetsplikt for ansatte i barnehage og skole. 


  Bakgrunnsinformasjon


  5.3.3 Familier, barn og unge

  Oppgaver Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
  Alle statsforvaltere | BFD | Familier, barn og unge

  5.3.3.1

  Veiledning og informasjon innen familierettens område

  Fylkesmannen skal veilede og rettlede kommuner og publikum om lover på familierettens område, herunder om mekling.

  Alle statsforvaltere | BFD | Familier, barn og unge

  5.3.3.2

  Informasjon om biologisk opphav

  Fylkesmannen skal gi ut opplysninger om den adoptertes biologiske opphav i saker hvor fylkesmannen har gitt adopsjonsbevilling, jf. forskrift 22. juni 2018 nr. 960 punkt punkt IV.

  .


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | BFD | Familier, barn og unge

  5.3.3.3

  Saksbehandling etter barneloven

  Fylkesmannen skal behandle saker etter barneloven med tilhørende rundskriv:

  • Stadfeste avtaler om foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og samvær slik at de får tvangskraft, når begge foreldrene ber om det, jf. barneloven § 55 første ledd.
  • Behandle saker om reisekostnader ved samvær, jf. barneloven § 44 andre ledd.
  • Behandle klager over avslag på opplysninger om barnet, samt krav om tap av opplysningsretten, jf. barneloven § 47 andre og tredje ledd.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | BFD | Familier, barn og unge

  5.3.3.4

  Implementering av Barnekonvensjonen

  Fylkesmannen skal bistå kommunene med å implementere Barnekonvensjonen i sitt arbeid på alle områdene til Fylkesmannen, jf. Sjumilssteget. Fylkesmannen skal både internt og eksternt arbeide for å sikre at Barnekonvensjonen legges til grunn for den samordnede innsatsen og for å sikre gode helhetsløsninger for barn og unge.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | BFD | Familier, barn og unge

  5.3.3.5

  Fylkesmannen skal bidra til å gjøre fritidserklæringen kjent i kommunene. Fritidserklæringen har en intensjon om at alle barn og unge skal ha en mulighet til å delta jevnlig i minst en fritidsaktivitet, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, jf. FNs barnekonvensjon, artikkel 31 Lek og fritid.

  Gjennom sin kunnskap om barn og unges levekår i kommunene skal Fylkesmannen bidra til at kommunene legger forholdene til rette for et godt samarbeid med frivillige lag og foreninger. Dette er et viktig virkemiddel for sosial inkludering og deltakelse for barn og unge i lokalsamfunnet.


  Bakgrunnsinformasjon


  5.3.4 Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  Oppgaver Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
  Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

  5.3.4.1

  Veilede og gi opplæring til kommuner og helseforetak i anvendelse av lover på folkehelseområdet og på helse- og omsorgstjenesteområdet.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

  5.3.4.2

  Oppfølging av personer mellom 18 og 49 år med langtidsopphold i institusjon.


  Bakgrunnsinformasjon

  FMRO | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

  5.3.4.3

  Samarbeide med Helsedirektoratet om fortolkning, forvaltning og regelverksutvikling av lover og forskrifter knyttet til helse på petroleumsfeltet, og behandle søknader om godkjenning av petroleumsleger og dykkerleger. Fylkesmannen i Rogaland er også sekretariat for Klagenemnda.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | JD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  5.3.4.4


  Fylkesmannen er lokal vergemålsmyndighet og skal behandle saker i første instans etter vergemålsloven med tilhørende forskrifter, samt utlendingsloven kapittel 11 A med tilhørende forskrifter.

  Fylkesmannen skal foreta forberedende klagebehandling over egne vedtak der disse blir påklaget. 


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | JD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  5.3.4.5

  Fylkesmannen skal rekruttere verger og representanter i sitt område, og gi nødvendig opplæring, veiledning og bistand, både løpende og ved oppnevning. Fylkesmannen skal ha kompetanse på sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold, og formidle dette videre i forbindelse med opplæringen av verger og representanter. Fylkesmannen skal sikre tilstrekkelig tilgang på verger og representanter som kan tiltre på svært kort varsel.

  Fylkesmannen skal føre tilsyn med vergene og representantene i sitt område. Tilsyn skal innbefatte både økonomiske disposisjoner og utførelse av oppdraget for øvrig. Gjennomførte tilsyn skal dokumenteres.


  Bakgrunnsinformasjon

  FMOV | JD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  5.3.4.6

  Fylkesmannen i Oslo og Viken har ansvar for å bistå øvrige fylkesmannsembeter med opplæring av representanter for enslige mindreårige asylsøkere og gi veiledning om representantordningen.

  Informasjon i sammenheng med representantordningen Fylkesmannen vurderer som nyttig for de øvrige fylkesmannsembetene, skal formidles videre så snart som mulig.

  Fylkesmannen i Oslo og Viken skal i forbindelse med oppdraget ha kompetanse på menneskehandel og bidra til at denne kompetansen spres til øvrige embeter og til representantene. 


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | JD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  5.3.4.7


  Fylkesmannen skal sikre at lovpålagte oppgaver blir gjennomført innen rimelig tid, ha kontroll på restansesituasjonen og sikre god tilgjengelighet i førstelinjen.

  I akutte tilfeller i forbindelse med avhør av barn og særlig sårbare fornærmede og vitner i straffesaker, skal fylkesmannen ha oppnevnt verge så snart som mulig.

  Alle statsforvaltere | JD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  5.3.4.8


  Fylkesmannen skal følge opp at alle verger med regnskapsplikt leverer komplett vergeregnskap.

  Fylkesmannen skal ut fra en risikovurdering kontrollere vergeregnskap utover sentralt uttrekk.
  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | JD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  5.3.4.9


  Fylkesmannen skal følge opp at vergehaveres midler er tatt til forvaltning dersom de overstiger beløpsgrensen fastsatt i vergemålsforskriften, samt at midler under denne grensen som fylkesmannen forvalter, blir frigitt der det ikke er truffet vedtak om annet.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | JD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  5.3.4.10


  Fylkesmannen skal arbeide kontinuerlig med å oppdatere data og forbedre datakvaliteten i saksbehandlingssystemet VERA.

  Alle statsforvaltere | JD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  5.3.4.11

  Fylkesmannen skal gjennomgå løpende vergemål  med hensyn til individtilpasning og mandatuforming når dette anses som nødvendig og hensiktsmessig

  Alle statsforvaltere | JD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  5.3.4.12


  Før opprettelse av vergemål skal fylkesmannen gjennomføre samtale med personen det er begjært vergemål for. Formålet er blant annet å kartlegge om vedkommende ønsker vergemål, og hva vedkommende ønsker hjelp til. Unntak kan gjøres når samtale vurderes som umulig eller formålsløst.

  Alle statsforvaltere | JD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  5.3.4.13


  Det skal fremgå av vedtak om opprettelse av vergemål hvilken vurdering som er gjort av vergehavers samtykkekompetanse, hvorvidt samtale med vergehaver er gjennomført og at omfanget av vergemålet er vurdert.

  Alle statsforvaltere | JD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  5.3.4.14

  Fylkesmannen skal bruke tilgjengelige digitale løsninger for en mest mulig effektiv vergemålsforvaltning. Fylkesmannen skal oppfordre til, og gi verger veiledning i, bruk av digitale løsninger.

  Alle statsforvaltere | JD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  5.3.4.15


  Fylkesmannen skal gjennomføre årlige brukerundersøkelser blant vergene i sitt område. Statens sivilrettsforvaltning har ansvaret for å utforme undersøkelsene.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | JD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  5.3.4.16

  Fylkesmannen skal ha et forsvarlig og helhetlig system for internkontroll på vergemålsområdet som er tilpasset risiko og vesentlighet.

  Alle statsforvaltere | ASD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  5.3.4.17

  Sosialtjenesteloven

  Fylkesmannen skal holde opplæring i loven og forskrifter for ansatte i NAV-kontoret, og eventuelt andre ansatte i kommunen. Opplæringen skal koordineres med NAV region.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | ASD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  5.3.4.18

  Sosialtjenesteloven

  Fylkesmannen skal gi NAV-kontorene tilbud om faglig veiledning og spre erfaringer og resultater fra tilsyn til NAV-kontor og kommunene i fylket.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

  5.3.4.19

  Behandle søknad om fritak fra forvaltningsmessig taushetsplikt etter tvisteloven § 22-3 og straffeprosessloven § 118.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

  5.3.4.20

  Motta pasientjournaler etter opphør av virksomhet mv og oppbevare dem dersom vilkårene i forskrift om pasientjournal er oppfylt.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | ASD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  5.3.4.21

  Fylkesmannen skal forvalte myndighet i henhold til vedtak 4. juni 2018 nr. 810 om delegering av myndighet fra Arbeids- og sosialdepartementet til Fylkesmannen, Statens helsetilsyn og Arbeids- og velferdsdirektoratet.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

  5.3.4.22

  Oppnevne medlem til abortnemndene og dekke medlemmets utgifter knyttet til nemndsarbeid.  Fylkesmannen har også oppgaver knyttet til oppnevning, drift og administrasjon av de fylkesvise steriliseringsnemndene, samt godkjenning av private sykehus mv. som utfører sterilisering.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

  5.3.4.23

  Behandle søknader om dispensasjoner fra forskrift om tillatelse til å utføre kosmetisk kirurgiske inngrep.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

  5.3.4.24

  Godkjenne inngrep i forbindelse med donasjon av organer eller uttak av fornybart vev fra personer under 18 år, fra personer som mangler samtykkekompetanse og personer som er uten rettslig handleevne.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

  5.3.4.25

  Fylkesmannen har oppgaver knyttet til hjemsendelse av utenlandske borgere med alvorlige psykiske lidelser som befinner seg i Norge og hjemhenting av norske borgere med alvorlige psykiske lidelser som befinner seg i utlandet.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

  5.3.4.26

  Fylkesmannen har enkelte oppgaver knyttet til oppnevning og drift av kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | BFD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  5.3.4.27

  Fritak for taushetsplikt

  Behandle søknader om fritak for taushetsplikt for ansatte i barneverntjenesten.


  Bakgrunnsinformasjon


  5.3.5 Miljø og klima

  Oppgaver Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
  Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima

  5.3.5.1

  Innenfor motorferdsel utføre lovlighetskontroll av kommunens vedtak.


  Bakgrunnsinformasjon


  5.3.6 Kommunal styring

  Oppgaver Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
  Alle statsforvaltere | KMD | Kommunal styring

  5.3.6.1

  Kommunalrett:

  • Sørge for god og oppdatert kompetanse i kommunalrett.
  • Veilede kommuner, folkevalgte og private i spørsmål etter kommuneloven, og tolke kommuneloven i aktuelle saker. Fylkesmannen skal vise varsomhet og ikke tilrå konkrete løsninger i enkeltsaker, men heller peke på hvilke muligheter som ligger innenfor lovens rammer, siden kommunene har selvstendig ansvar for sin lovanvendelse.
  • Behandle lovlighetsklager fra medlemmer av kommunestyret og eventuelt foreta lovlighetskontroll av eget tiltak jf. gjeldende kommunelov § 59 og ny kommunelov § 27-1 når denne trer ikraft.
  • Sørge for god og oppdatert kompetanse knyttet til regelverket om modeller for interkommunalt samarbeid. Fylkesmannen skal veilede om muligheter og begrensninger reglene for interkommunalt samarbeid i kommuneloven og IKS-loven gir. 

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | KMD | Kommunal styring

  5.3.6.2

  Forvaltningslovens og offentleglovas anvendelse i kommunesektoren:

  • Veilede kommuner og private om forvaltningsrettslige spørsmål og spørsmål knyttet til offentleglova.
  • Behandle klager etter offentleglova og forvaltningsloven, dvs. klager på enkeltvedtak truffet av kommunestyret, jf. forvaltningsloven § 28 annet ledd og offentleglova § 32.

  Bakgrunnsinformasjon


  5.3.7 Arealforvaltning, by- og samfunnsutvikling

  Oppgaver Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
  Alle statsforvaltere | KMD | Areal, by og samfunn

  5.3.7.1


  Fylkesmannen skal etter behov vurdere den juridiske holdbarheten av kommuneplaner og reguleringsplaner.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | KMD | Areal, by og samfunn

  5.3.7.2

  Fylkesmannen skal behandle krav om sakskostnader etter forvaltningsloven i plan- og byggesaker, jf. forvaltningsloven § 36.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | KMD | Areal, by og samfunn

  5.3.7.3

  Fylkesmannen skal bistå Regjeringsadvokaten i rettssaker der Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet er saksøkt. Fylkesmannen skal utarbeide utkast til tilsvar og møte som partsrepresentant i slike saker.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | KMD | Areal, by og samfunn

  5.3.7.4

  Ekspropriasjon på plan- og bygningsrettens område

  Fylkesmannen skal:

  • avgjøre ekspropriasjonssøknader som førsteinstans etter oreigningsloven § 2 nr.12 og 31.
  • vurdere å gi samtykke til ekspropriasjon der dette kreves etter plan- og bygningsloven kap. 16.
  • behandle klagesaker der kommunen har ekspropriasjonshjemmel etter plan- og bygningsloven kap. 16.
  • avgjøre søknader om forhåndstiltredelse etter oreigningsloven § 25 på bygningsrettens område.

  Bakgrunnsinformasjon


  5.3.8 Tilsyn

  Oppgaver Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
  Alle statsforvaltere | BFD | Tilsyn

  5.3.8.1

  Tilsyn med krisesentertilbudet

  Fylkesmannen skal føre tilsyn med at kommunene oppfyller pliktene pålagt etter §§ 2, 3, 4 og 8 i lov om kommunale krisesentertilbud, jf. loven § 9. Fylkesmannen skal gjøre Bufdirs veileder med faglige anbefalinger om kvalitet og innhold i krisesentertilbudet kjent i kommunene, i samarbeid med RVTS. Veilederen ble lansert i 2018. Kopi av rapporter fra det enkelte tilsyn skal oversendes Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | BFD | Tilsyn

  5.3.8.2

  Tilsyn med familievernkontor:

  • Fylkesmannen skal kontrollere om virksomheten er i tråd med lover og forskrifter gjennom tilsyn.
  • Risikovurderinger av hele familievernkontorets virksomhet skal ligge til grunn for valg av tema for tilsynet. Tilsynet skal rettes mot sentrale og prioriterte områder med høy risiko for mangler.
  • Det anbefales at fylkesmannens tilsyn gjennomføres som systemrettet tilsyn. I dette ligger anbefaling om at familievernkontorets arbeid med internkontroll gjennomgås.
  • Tilsyn skal gjennomføres minimum hvert tredje år eller oftere dersom det vurderes som nødvendig. jf. gjeldende retningslinjer.

  Kopi av rapporter fra det enkelte tilsyn skal oversendes Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | HOD | Tilsyn | Helsetilsynet

  5.3.8.3

  Fylkesmannen skal vurdere behov for tilsynsmessig oppfølging etter hendelser og/eller når det er bekymring for om virksomheten drives uforsvarlig eller ulovlig.  Fylkesmannen skal også vurdere om helsepersonell har brutt plikter i helselovgivningen. Sakene skal behandles i tråd med Statens helsetilsyns veiledere for tilsynssaker. Saksbehandlingstid og oppfølging skal reflektere sakens alvorlighet og median saksbehandlingstid skal være 6 måneder eller mindre. Henvendelser som omfatter fare for liv, helse og overgrep skal alltid følges opp.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | HOD | Tilsyn | Helsetilsynet | Supplerende 2

  5.3.8.4

  Fylkesmannens skal i sin dialog med helseforetakene og ved tilsynsvirksomhet ha oppmerksomhet på etterlevelse av plikten til å varsle om alvorlige hendelser etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a. Fylkesmannen skal på forespørsel delta ved vurderinger av varsel som sendes Statens helsetilsyn, og kan delta på stedlig tilsyn der dette anses nødvendig. Det er vedtatt at varslingsplikten skal utvides til å gjelde alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester, jf. endret spesialisthelsetjenestelov § 3-3 a, ny kommunelov § 12-3 og i ny tilsynslov § 6. I tillegg vil pasienter, pårørende og brukere få en tilsvarende varslingsrett. Utvidelsen trer i kraft fra 1. juli 2019. Fylkesmannen påregnes å ha oppmerksomhet på alle sider ved varselordningen, og skal bidra til implementeringen av ordningen. I saker der det ikke er nødvendig med stedlig tilsyn fra Statens helsetilsyn, men der videre tilsynsmessig oppfølging eller vurdering anses hensiktsmessig fordi det er grunn til å tro at videre undersøkelser kan avdekke at det foreligger brudd på helselovgivningen, skal fylkesmannen følge opp sakene på en hensiktsmessig måte etter oversendelse. Pasienter og pårørende skal involveres i tråd med kravene i pasient- og brukerrettighetslovens bestemmelser. For ytterligere detaljer viser Statens helsetilsyn til informasjonsbrev til landets kommuner og fylkesmenn som sendes ut i løpet av juni 2019.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | HOD | Tilsyn | Helsetilsynet

  5.3.8.5

  I saker der Helsetilsynet ikke gjennomfører stedlig tilsyn etter et varsel og saken oversendes fylkesmannen til vurdering, skal fylkesmannen vurdere om det skal startes tilsynssak som skal behandles i tråd med veileder og de frister som der er satt. Fylkesmannen skal alltid involvere og vurdere samtale med pårørende i tilsynssaker som er åpnet på grunnlag av varsel i henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a. Kopi av avsluttende brev i tilsynssakene oversendes Statens helsetilsyn.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | HOD | Tilsyn | Helsetilsynet

  5.3.8.6

  Fylkesmannen skal bistå politi- og påtalemyndighet i vurdering av alvorlige hendelser, og mulige overtredelser etter helsepersonelloven og eventuelle brudd på alternativ behandlingsloven. Fylkesmannen skal vurdere om etterforskning bør settes i gang. Saker som er ferdig etterforsket skal fylkesmannen sende til Statens helsetilsyn for vurdering av om det skal begjæres påtale etter helsepersonelloven § 67 eller alternativ behandlingsloven § 9 femte ledd.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | HOD | Tilsyn | Helsetilsynet

  5.3.8.7

  Fylkesmannen skal følge opp varsler fra helseinstitusjon om innleggelse med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10, om tilbakeholdelse av rusmiddelavhengige, herunder gravide.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | HOD | ASD | BFD | Tilsyn | Helsetilsynet

  5.3.8.8

  Planlegging av tilsyn skal bygge på en risikovurdering med utgangspunkt i kunnskap fra tilsyn, klagebehandling og kartlegginger.

  Fylkesmannen skal sende forslag til tema for landsomfattende tilsyn når Statens helsetilsyn inviterer til det.

  Alle statsforvaltere | BFD | Tilsyn | Helsetilsynet

  5.3.8.9

  I tillegg til tilsyn som fremgår av tildelingsbrevets oppdrag, skal fylkesmannen etter egen risikovurdering føre tilsyn med kommunal barneverntjeneste og Bufetat, og avgjør selv form og omfang på tilsynet.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | BFD | Tilsyn | Helsetilsynet

  5.3.8.10

  Tilsyn med barnevernet

  • Fylkesmannen skal føre tilsyn med at kommunene oppfyller sine lovpålagte oppgaver etter barnevernloven, jf. barnevernloven §§ 2-3 fjerde ledd og 2-3 b.
  • Fylkesmannen skal også føre tilsyn med barneverninstitusjoner og sentre for foreldre og barn, og med omsorgssentre for mindreårige, jf. barnevernloven § 2-3 b, tredje ledd.Tilsynsbesøk skal skje når det kan forventes at barn er til stede. De som gjennomfører tilsynet skal ta kontakt med det enkelte barn og spørre om barnets syn på oppholdet. Det forventes av fylkesmennene har systematisk oversikt over risiko og sårbarhet ved institusjonene i sitt fylke, og tar utgangspunkt i dette ved gjennomføring av tilsyn.
  • Fylkesmannen skal også føre tilsyn med lovligheten av andre statlige tjenester og tiltak etter barnevernloven, jf. barnevernloven § 2-3 b, fjerde ledd.

  Dersom det oppstår prioriteringskonflikt skal klagesaker og tilsyn rettet mot virksomheter hvor det er viktig å gripe inn raskt, ha høyest prioritet. Dette gjelder der konsekvensene av svikt er alvorlige. Deretter prioriteres kontroll med bruk av tvang i barneverninstitusjoner og ved omsorgssentre for mindreårige, og øvrig tilsyn som er pålagt i lov eller forskrift. Deretter kommer landsomfattende tilsyn og annet planlagt tilsyn.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | ASD | Tilsyn | Helsetilsynet

  5.3.8.11

  I tillegg til tilsyn som fremgår av tildelingsbrevets oppdrag, skal fylkesmannen føre tilsyn med sosialtjenesten basert på egne risikovurderinger. Aktivitetsvolum av tilsyn (tilsynsaktiviteter) fremgår av tildelingsbrevet.

  Dersom det oppstår prioriteringskonflikt skal klagesaker og tilsyn rettet mot virksomheter hvor det er viktig å gripe inn raskt, ha høyest prioritet. Dette gjelder der konsekvensene av svikt er alvorlige. Deretter kommer landsomfattende tilsyn og annet planlagt tilsyn.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | HOD | Tilsyn | Helsetilsynet

  5.3.8.12

  Fylkesmannen skal føre tilsyn med helse- og omsorgstjenester basert på egne risikovurderinger, og avgjør selv form og omfang på dette tilsynet.  I tillegg skal fylkesmannen gjennomføre landsomfattende tilsyn med tema bestemt av Statens helsetilsyn.

  Aktivitetsvolum av tilsyn (tilsynsaktiviteter) fremgår av tildelingsbrevet. Gjennomføring av tilsyn med spesialisthelsetjenesten skal skje koordinert i helseregionen og de landsomfattende tilsynene skal gjennomføres med regionale tilsynslag, jf. oppgave 5.2.8.4.

  Dersom det oppstår prioriteringskonflikt skal klagesaker og tilsyn rettet mot virksomheter og personell hvor det er viktig å gripe inn raskt, ha høyest prioritet. Dette gjelder der konsekvensene av svikt er alvorlige. Deretter prioriteres kontroll med bruk av tvang innen helse- og omsorgssektoren og øvrig tilsyn som er pålagt i lov eller forskrift. Deretter kommer landsomfattende tilsyn og annet planlagt tilsyn.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | HOD | Tilsyn | Helsetilsynet

  5.3.8.13

  Fylkesmannen skal gjennomføre stedlig tilsyn der fylkesmannen har godkjent gjeldende vedtak om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning, og hvor det ikke tidligere har vært gjennomført stedlig tilsyn. Fylkesmannen skal ut fra en risikovurdering gjennomføre andre stedlige tilsyn der det utføres eller er stor sannsynlighet for at det utføres tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning. Fylkesmannen skal prioritere stedlig tilsyn der det foreligger vedtak om inngripende tvangstiltak.

  Fylkesmennene skal sende kopi av rapporter etter stedlige tilsyn til Statens helsetilsyn.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | HOD | ASD | BFD | Tilsyn | Helsetilsynet

  5.3.8.14

  Som hovedregel skal fylkesmannen innhente og bruke erfaring fra barn og voksne som brukere, pasienter og pårørende i planlegging, gjennomføring og avslutning av tilsyn.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | BFD | Tilsyn | Helsetilsynet

  5.3.8.15

  Fylkesmannen skal kontrollere barneverntjenestenes fristskjema og følge opp med relevante tilsynsaktiviteter. Ved vedvarende fristoversittelser skal fylkesmannen vurdere å ilegge mulkt. Kopi av vedtak om ileggelse av mulkt skal sendes til Statens helsetilsyn til orientering.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | HOD | Tilsyn | Helsetilsynet

  5.3.8.16

  Fylkesmannen skal vurdere om kopi av vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A er i samsvar med gjeldende retningslinjer fra Statens helsetilsyn. Fylkesmannen skal på eget initiativ gjennomgå og overprøve vedtak som har vart mer enn 3 måneder.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | HOD | Tilsyn | Helsetilsynet

  5.3.8.17

  Fylkesmannen skal overprøve vedtak etter kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven om planlagte skadeavvergende tiltak og tiltak for å dekke grunnleggende behov for personer med utviklingshemming, og behandle søknader om dispensasjon fra utdanningskrav. Overprøving av vedtak og behandling av søknader om dispensasjon skal skje fortløpende og minst 90 prosent skal være behandlet innen 3 måneder.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | HOD | Tilsyn | Helsetilsynet

  5.3.8.18

  Fylkesmannen skal gjennomgå meldte beslutninger om skadeavvergende tiltak i nødssituasjoner etter kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | KD | Tilsyn

  5.3.8.19

  Gjennomføre tilsyn med barnehageloven og opplæringsloven med tilhørende forskrifter og etter gjeldende Metodehåndbok, retningslinjer og omfangskrav.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | KD | Tilsyn

  5.3.8.20

  Føre tilsyn med barnehager i særlige tilfeller, jf. barnehageloven § 9 andre ledd.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | KD | Tilsyn

  5.3.8.21

  Varsle Udir om risiko ved friskoler etter gjeldende retningslinjer. 


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima | Tilsyn

  5.3.8.22

  Fylkesmannen skal:

  • Bruke Forurensning aktivt i planlegging, gjennomføring og avslutning av tilsyn.
  • Gjennomføre et risikobasert tilsyn av delegert industri samt følge gjeldende tilsynsplan for Miljødirektoratet og fylkesmannen.
  • Veilede kommuner, bransjer og virksomheter i forurensningsregelverket.
  • Stille krav ved akutt forurensning dersom myndighet blir delegert fylkesmannen i enkeltsaker. 

  Bakgrunnsinformasjon

  FMRO | HOD | Tilsyn | Helsetilsynet

  5.3.8.23

  Fylkesmannen i Rogaland skal i samarbeid med Petroleumstilsynet føre tilsyn med helsetjenesten på innretninger i norsk olje- og gassindustri med hjemmel i petroleumsloven.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | ASD | BFD | Helsetilsynet

  5.3.8.24

  Fylkesmannen skal vurdere behov for tilsynsmessig oppfølging etter hendelser og/eller når det er bekymring for om virksomheten drives uforsvarlig eller ulovlig.  Sakene skal behandles i tråd med Statens helsetilsyns veiledere for tilsynssaker. Saksbehandlingstid og oppfølging skal reflektere sakens alvorlighet og median saksbehandlingstid skal være 5 måneder eller mindre for saker på ASDs område. Henvendelser som omfatter fare for liv, helse og overgrep skal alltid følges opp


  Bakgrunnsinformasjon


  5.3.9 Klagesaksbehandling

  Oppgaver Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
  Alle statsforvaltere | KD | Klagesaksbehandling

  5.3.9.1

  Introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

  Fylkesmannen skal behandle klagesaker, gi veiledning om endringer i lov og forskrift og gi nødvendig veiledning til kommunene ved anvendelse av introduksjonsloven med tilhørende forskrifter.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | KD | Klagesaksbehandling

  5.3.9.2

  Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (introduksjonsloven)

  Fylkesmannen skal behandle klagesaker, gi veiledning om endringer i lov og forskrift og gi nødvendig veiledning til kommunene ved anvendelse av introduksjonsloven med tilhørende forskrifter og organisere etterutdanning for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk og samfunnskunnskap.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | BFD | Klagesaksbehandling | Helsetilsynet

  5.3.9.3

  Fylkesmannen skal behandle klagesaker etter barnevernloven (med forskrifter). Minst 90 prosent av klager på bruk av tvang i barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre skal behandles innen 1 måned. 


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | ASD | HOD | Klagesaksbehandling | Helsetilsynet

  5.3.9.4

  Fylkesmannen skal behandle klager etter pasient- og brukerrettighetsloven, tannhelsetjenesteloven, folkehelselovens kapittel 3 (miljørettet helsevern) og sosialtjenesteloven i henhold til veiledere for saksbehandling fra Statens helsetilsyn.

  Minst 90 prosent av klagesakene skal være avsluttet innen 3 måneder.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | HOD | Klagesaksbehandling | Helsetilsynet

  5.3.9.5

  Fylkesmannen skal behandle klager etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A i samsvar med gjeldende retningslinjer fra Statens helsetilsyn.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | HOD | Klagesaksbehandling | Helsetilsynet | Helsedirektoratet

  5.3.9.6

  Fylkesmannen skal behandle klager på meldte beslutninger om skadeavvergende tiltak i nødssituasjoner etter kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven. Fylkesmannen skal forberede eventuelle klagesaker for fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | NFD | HOD | Klagesaksbehandling | Helsedirektoratet

  5.3.9.7

  Behandle klager på enkeltvedtak etter alkohollovens § 1-8 og kapittel 3, 4 og 7

  Alle statsforvaltere | KD | Klagesaksbehandling

  5.3.9.8

  Behandle klager knyttet til barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og kap. 4 i voksenopplæringsloven med forskrifter, jf. forvaltningsloven.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | SD | Klagesaksbehandling

  5.3.9.9

  Fylkesmannen er klageinstans i avkjørselssaker for riksveger, jf. vegloven § 11. Fylkesmannen vil dermed være klageinstans for vedtak som regionvegkontoret fatter i henhold til vegloven §§ 40, 41, 42 og 43 for riksveger.

  Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima | Klagesaksbehandling

  5.3.9.10

  Fylkesmannen skal behandle klagesaker etter relevante miljølover med tilhørende forskrifter hvor fylkesmannen er tillagt myndighet som klageinstans.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | KMD | Areal, by og samfunn | Klagesaksbehandling

  5.3.9.11

  Fylkesmannen er klageinstans for kommunale vedtak etter matrikkellova jf. matrikkellova § 46. Tvist om gjennomføring av oppmålingsarbeid avgjøres av fylkesmannen, jf. matrikkellova § 47.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | KMD | Areal, by og samfunn | Klagesaksbehandling

  5.3.9.12

  Fylkesmannen skal behandle klager over kommunens vedtak etter plan- og bygningsloven, herunder begjæringer om utsatt iverksettelse av vedtak etter forvaltningsloven § 42.

  Klager over kommunens vedtak i byggesaker skal avgjøres av fylkesmannen innen 12 uker, jf. § 7-1 bokstav d, i byggesaksforskriften. Fylkesmannen skal prioritere saker der en klage er gitt utsatt iverksetting etter forvaltningsloven § 42. For disse sakene gjelder en tidsfrist for behandlingen på 6 uker, jf. § 7-1 bokstav e, i byggesaksforskriften.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | HOD | Klagesaksbehandling | Helsedirektoratet

  5.3.9.13

  Behandle klager på vedtak om tvungen legeundersøkelse og vedtak om behandling uten eget samtykke etter psykisk helsevernloven. Fylkesmannen skal avgjøre om de formelle og materielle vilkårene er tilstede og fatte vedtak om opphør eller stadfestelse av vedtakene eller oppheve vedtakene og sende tilbake til
  institusjonen for ny behandling. Helsedirektoratet utarbeider maler for
  fylkesmannens klagevedtak.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | HOD | Klagesaksbehandling | Helsedirektoratet

  5.3.9.14

  Behandle klager på kommunale enkeltvedtak etter tobakksskadeloven §§ 8 og 9.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | KMD | Klagesaksbehandling

  5.3.9.15


  Fylkesmannen skal behandle klager over kommunens vedtak i seksjoneringssaker, jf. eierseksjonsloven § 16. Kompetansen til å behandle klager er delegert til fylkesmennene.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | KMD | Klagesaksbehandling

  5.3.9.16


  Fylkesmannen skal behandle klager på kommunestyrets vedtak om å benytte seg av forkjøpsrett etter lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder.


  Bakgrunnsinformasjon


  5.4 Informasjon, kunnskapsinnhenting, initiativ og forslag

  5.4.1 Barnehage og opplæring

  Oppgaver Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
  Alle statsforvaltere | KD | Barnehage og opplæring

  5.4.1.1

  Formidle informasjon til sentrale myndigheter om virkningen av statlig politikk innenfor barnehage- og grunnopplæringsområdet.

  Alle statsforvaltere | KD | Barnehage og opplæring

  5.4.1.2

  Formidle funn fra gjennomførte tilsyn til barnehagemyndigheter, offentlige og private barnehageeiere og skoleeiere, berørte elever og foreldre, andre relevante målgrupper og befolkningen for øvrig.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | KD | Barnehage og opplæring

  5.4.1.3

  Bidra til god bruk og kvalitet i statistikk- og kvalitetsvurderingssystemene på barnehage- og grunnopplæringsområdet.


  Bakgrunnsinformasjon

  FMOV | KD | Barnehage og opplæring

  5.4.1.4

  Følge opp norske friskoler i utlandet i GSI. 


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | KD | KMD | Barnehage og opplæring

  5.4.1.5

  Bidra til et mest mulig korrekt grunnlag for trekk i rammene til kommunene ved å sørge for at friskoler (grunnskoler) leverer individdata til korreksjonsordningen innen gitt frist, og at kommunene har godkjent individdataene innen sin frist. 


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | KD | Barnehage og opplæring

  5.4.1.6

  Bistå Utdanningsdirektoratet i forbindelse med blant annet nominasjoner, regionale konferanser og høringskonferanser. 


  Bakgrunnsinformasjon


  5.4.2 Helse-, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  Oppgaver Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
  Alle statsforvaltere | ASD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  5.4.2.1

  Fylkesmannens opplæringstiltak skal omhandle sosialtjenestelovens formål og de fem obligatoriske sosiale tjenestene som ligger i NAV-kontoret. Fylkesmannen skal utarbeide felles kompetanseplan om de sosiale tjenestene sammen med NAV region. Fylkesmannen skal delta aktivt i utformingen og gjennomføringen av kompetanse- og utviklingsløp i arbeids- og velferdsforvaltningen der sosiale tjenester bør inngå, slik at NAV-kontoret opplever opplæringen som helhetlig og tilpasset veiledernes arbeidssituasjon.  


  Fylkesmannen skal samarbeide med NAV region og andre relevante aktører for å bidra til at barn som vokser opp i familier som er i en sosialt og økonomisk vanskelig situasjon og ungdom som mottar ettervernstiltak fra barnevernet får nødvendige hjelp og tjenester fra NAV-kontoret.


  Fylkesmannen skal videreutvikle og drifte faglige nettverk for kompetanse- og erfaringsutveksling i arbeidet med henholdsvis kvalifiseringsprogrammet og økonomisk rådgivning.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | ASD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  5.4.2.2

  Fylkesmannen skal følge med på levekårsutviklingen i fylket og i kommunene, identifisere utfordringer og adressere disse i dialog med kommuner og NAV region.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | ASD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  5.4.2.3

  Fylkesmannen skal samarbeide med NAV region om å etablere og følge opp samarbeidsavtaler med universitetene og høgskolene når det gjelder innhold i studietilbud og eventuelle lokale forsøks- og utviklingstiltak.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsetilsynet

  5.4.2.4

  Fylkesmannen skal basert på tilsynserfaringer gi innspill til årlig melding til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

  5.4.2.5

  Fylkesmannen skal bidra til at personell i pleie- og omsorgstjenesten får opplæring om tann- og munnstell av den offentlige tannhelsetjenesten.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | ASD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  5.4.2.6

  Gjennom dialog skal fylkesmannen bidra til å sikre forankring av Kvalifiseringsprogrammet hos politisk og administrativ ledelse i kommunene. I dialogen med kommunene skal det være oppmerksomhet på at brukerne som fyller vilkårene for deltagelse i kvalifiseringsprogram får tilbud om dette. 

  Kvalifiseringsprogrammet skal inngå i dialogen mellom NAV region og Fylkesmannen.


  Bakgrunnsinformasjon

  FMOV | FMVL | FMTL | ASD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  5.4.2.7

  Fylkesmannsembetene i Oslo og Viken, Vestland og Trøndelag har et særskilt ansvar for å bistå øvrige embeter med kompetansehevende tiltak innenfor økonomisk rådgivning. Nevnte embeter skal bistå Arbeids- og velferdsdirektoratet med å videreutvikle kurs i økonomisk rådgivning.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsetilsynet

  5.4.2.8

  Fylkesmannen skal bistå Statens helsetilsyn ved overvåking av streik som kan medføre fare for liv og helse, og skal innhente informasjon og vurdere konsekvensen ved streik i henhold til de frister som Statens helsetilsyn til enhver tid setter.

  Alle statsforvaltere | HOD | ASD | BFD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsetilsynet

  5.4.2.9

  Fylkesmannen skal registrere planlagte tilsyn i NESTOR og ajourføre tilsynsaktivitetene fortløpende. Fylkesmannen skal fortløpende registrere klage- og tilsynssaker og lovregulert kontroll ved bruk av tvang i NESTOR. Registreringen skal være ajour senest 5 virkedager etter utløpet av hvert tertial (31/12, 30/4 og 31/8), slik at fylkesmennene og Statens helsetilsyn kan ta ut nasjonale statistikker for å vurdere saksbehandlingstid og omfang av tilsyn, herunder tilsyn der feil ikke er rettet.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsetilsynet

  5.4.2.10

  Kopi av all korrespondanse som er knyttet til hendelser relatert til blodbankvirksomhet eller til virksomheter som håndterer humane celler og vev, for eksempel hornhinner, stamceller og celler til bruk i assistert befruktning, skal oversendes Statens helsetilsyn.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

  5.4.2.11

  Fylkesmannen har oppgaver som er av stor betydning for gjennomføring av psykisk helsevern, herunder oppgaver knyttet til godkjenninger av institusjoner for bruk av tvang og dispensasjoner for faglig ansvarlig.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | BFD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  5.4.2.12

  Fylkesmannen skal bidra til at alle kommuner har en forsvarlig  organisering av akuttberedskapen i kommunene.


  5.4.3 Miljø og klima

  Oppgaver Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
  Alle statsforvaltere | HOD | JD | KLD | KMD | LMD | Miljø og klima | Areal, by og samfunn | Samfunnssikkerhet og beredskap | Helsedirektoratet

  5.4.3.1

  Klima:

  • Gi råd, veilede og følge opp kommunene i klima- og miljøsaker, herunder bidra til å spre informasjon om klimatiltak og klimatilpasning i kommunene, veiledningsmateriale og klimagasstatistikk for kommuner.
  • Bidra til at klima- og miljøhensyn og klima- og miljødata blir formidlet, forankret og integrert i alle sektorer.
  • Informere kommunene om støtteordningen Klimasats, og bidra til å spre erfaringer fra gjennomførte Klimasats-prosjekter.
  • Bistå Miljødirektoratet i å vurdere Klimasats-søknader om klimavennlig areal- og transportplanlegging. Fylkesmannen kan bistå i vurdering av søknader på andre tema etter eget ønske.
  • Informere kommunene om tilskuddsordningen til klimatilpasning, og bidra til vurdering av aktuelle søknader.

  Bakgrunnsinformasjon


  5.4.4 Samfunnssikkerhet og beredskap

  Oppgaver Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
  Alle statsforvaltere | JD | Samfunnssikkerhet og beredskap

  5.4.4.1

  Holde sentrale myndigheter og regionale aktører orientert om status for samfunnssikkerhetsarbeidet i fylket, og ta opp spørsmål som har betydning utover fylkesgrensen.


  Bakgrunnsinformasjon

  Alle statsforvaltere | FD | ASD | BFD | HOD | JD | KMD | UD | Annet tema

  5.4.4.2

  Fylkesmannen skal på egnet måte ha anerkjennelse og ivaretakelse av personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner som tema i møter med kommunene. Dette kan for eksempel være gjennom kommunale planer for anerkjennelse og ivaretakelse av personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner, den nasjonale frigjørings- og veterandagen 8. mai og nasjonal veterankonferanse (jf. brev fra Forsvarsdepartementet 12.06.18) 

  Mer informasjon om arbeidet med på veteranområdet finnes her: https://forsvaret.no/tjeneste/veteraner


  5.5 Andre faste oppgaver

  5.5.1 Oppgaver for Kongehuset

  Oppgaver Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
  Alle statsforvaltere | Kongehuset | Annet tema

  5.5.1.1

  Forberede, gjennomføre og evaluere kongelige besøk i fylket i samråd med Det kongelige hoff.

  Alle statsforvaltere | Kongehuset | Annet tema

  5.5.1.2

  Forestå utdeling av Kongens fortjenestemedalje. Gi informasjon om ordner og medaljer som utdeles av H.M.Kongen. Dele ut ordner etter anmodning fra Ordenskanselliet. Formidle lokal presseomtale, leserinnlegg av interesse for Det kongelig hoff.


  5.5.2 Drift av embetenes kartdatabase og GIS programvare via FRI for samtlige fylkesmannsembeter

  Oppgaver Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
  FMOV | FMIN | KMD | Annet tema

  5.5.2.1

  Sørge for størst mulig tilgjengelighet til tjenestene overfor brukerne og formidle nødvendig kartgrunnlag og data til embetene, samt være avtaleforvalter for programvareavtalen med Geodata på vegne av embetene

  FMOV | FMIN | KMD | Annet tema

  5.5.2.2

  Utrede tekniske og programmessige spørsmål fra brukere og utviklere, og etablere driftsfunksjon ift FRI og faggrupper for de ulike tjenester som kartbasen skal inneholde.

  FMOV | FMIN | KMD | Annet tema

  5.5.2.3

  Tilrettelegge for videre utvikling av felles karttjenester for embetene.


  Tildelingsbrev

  1 Innledning

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir gjennom tildelingsbrevet styringssignaler og tildeler midler til fylkesmannen i 2019, jf. Prop. 1 S (2018–2019) for Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Innst. 16 S (2018-2019) vedtatt 14.12.2018. 

  Virksomhets- og økonomiinstruksen gjeldende fra 01.01.2019, inneholder oversikt over faste og lovpålagte oppgaver, og legger sammen med tildelingsbrevet rammene for fylkesmannens virksomhet i 2019.  

  Vi ber fylkesmannen ta opp eventuelle uklarheter så snart som mulig.

  2 Overordnede prioriteringer

  2.1 Tverrsektorielle prioriteringer

  God måloppnåelse på flere av områdene i fylkesmannsembetenes
  portefølje er avhengig av samordning og samarbeid mellom flere sektorer. Det gjelder blant annet for området arealforvaltning og by- og samfunnsutvikling. Samfunnsutviklingen og arealbruken må bli mer bærekraftig, samtidig som verdiskapingen skal øke. Det er en utfordring å oppnå en balansert utvikling med attraktive og velfungerende byer og distrikter. Det er viktig å ivareta helhet og effektivitet i samfunnsplanleggingen gjennom å se flere sektorer i sammenheng. Fylkesmannen sin samordningsrolle er sentral. Fylkesmannen skal i 2019 fortsatt bidra til å identifisere tiltak for mer effektive planprosesser og bedre plankvalitet.

  Klimaendringene truer vårt eksistensgrunnlag, og er en av de største utfordringene vi står overfor i vår tid. Arbeidet for å bidra til reduserte klimagassutslipp i fylket, skal prioriteres. Arealplanlegging er et av de viktigste virkemidlene for å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren, og det er viktig at embetene i så stor grad som mulig utnytter dette virkemiddelet. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på, og tilpasses, et klima i endring.

  God måloppnåelse på flere av områdene i fylkesmannsembetenes
  portefølje er avhengig av kommuner med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse. Mange av dagens kommuner har små organisasjoner og store utfordringer med å ha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å dekke opp alle fagområder. Større kommuner og en mer ensartet og framtidsrettet kommunestruktur er en forutsetning for sterke velferdskommuner som kan gi gode og likeverdige tjenester og drive aktiv og helhetlig samfunnsutvikling nå og i framtiden. Stortinget har slått fast at det fortsatt er behov for endringer i kommunestrukturen. Alle sammenslåinger i perioden 2017-2021 skal være basert på lokale vedtak.

  Fylkesmannen har, på bakgrunn av embetets brede kontaktflate mot kommunene og gode kjennskap til de ulike kommunenes styrker og svakheter, en viktig rolle med å utfordre kommunene om behovet for strukturendringer og stimulere til diskusjoner om kommunesammenslåing, der det lokalt ligger til rette for dette. Høsten 2019 er det kommune- og fylkestingsvalg. Etter valget er det særlig viktig at fylkesmannen har god dialog med de nye kommunestyrene om fylkesmannens forhold til kommunene, samhandlingen mellom kommunene og fylkesmannen, og utfordringsbildet for den enkelte kommune. Dette vil kunne legge til rette for gjensidig forståelse for hverandres arbeid, og god kontakt og oppfølging gjennom valgperioden.

  Fylkesmannen skal samordne og legge til rette for gode arenaer for samarbeid om samfunnssikkerhet i fylket. Dette gjøres gjennom informasjonsutveksling, felles plan- og kunnskapsgrunnlag om risiko og sårbarhetsutfordringer i fylket, og samarbeid om tiltak for å forebygge, styrke beredskap og krisehåndteringsevnen. I dette ligger også en videreutvikling av totalforsvaret, herunder det sivil-militære samarbeidet regionalt. 

  Fylkesmannen skal være pådriver for tverretatlig og tverrfaglig samarbeid for utsatte barn og unge og deres familier. Fylkesmannen samordningsrolle er sentral i dette arbeidet. Fylkesmannen skal aktivt bidra til bedre regional samordning og samarbeid om innsatser og tiltak som retter seg mot denne målgruppen, for å understøtte kommunenes arbeid. Gjennom støtte og veiledning til kommunene, skal fylkesmannen bidra til et samordnet tjenestetilbud innen fagområdene barnehage, grunnopplæring, barnevern, helse, sosiale tjenester og arbeidsliv i kommunene.  

  2.2 Arbeids- og sosialdepartementet

  Fylkesmannen skal bidra til å øke kvaliteten på de sosiale tjenestene i kommunene gjennom tiltak som styrker kompetansen og regelverksetterlevelsen.

  Landsomfattende tilsyn har de senere årene avdekket svikt knyttet til blant annet tilgjengeligheten til de sosiale tjenestene og at søknader ikke alltid blir individuelt vurdert. Fylkesmannen skal også i 2019 medvirke til god kunnskap om sosialtjenesteloven for at kommunen skal kunne gi forsvarlige sosiale tjenester for alle brukere. Dette innebærer blant annet at kommunene ivaretar tilgjengelighet til tjenestene, gjør individuelle vurderinger i den enkelte saken i tråd med lovens formål og systematisk sørger for at barneperspektivet ivaretas i NAV-kontoret. Fylkesmannen skal samarbeide med NAV region og andre relevante aktører for å bidra til at barn som vokser opp i familier som er i en sosialt og økonomisk vanskelig situasjon og ungdom som mottar ettervernstiltak fra barnevernet får nødvendige hjelp og tjenester fra NAV-kontoret.

  Fylkesmannen skal spesielt rette sine opplærings- og veiledningstilbud mot kommuner der tilsyn, klagesaksbehandling eller annen erfaring vitner om utfordringer. Opplæringstilbudet skal utformes slik at det i omfang, form og innhold møter opplæringsbehovene Fylkesmannen har identifisert. Også veiledningstilbudet skal tilpasses NAV-kontorenes behov.

  Arbeids- og velferdsdirektoratet utvikler digitale verktøy for oppfølging av de som mottar statlige ytelser og de som mottar økonomisk stønad og andre tjenester etter sosialtjenesteloven. Alle systemleverandører utvikler ny funksjonalitet i de kommunale fagsystemene. Fylkesmannen og NAV region skal jobbe sammen for å medvirke til at digitalisering i NAV kan gi mer effektiv saksbehandling og bedre oppfølging av brukere.

  Fylkesmannen skal i 2019 fortsatt rette spesiell oppmerksomhet, bl.a. i sin tilsynsaktivitet, mot aktivitet for mottakere av økonomisk sosialhjelp gjennom aktivitetsplikt for personer under 30 år og kvalifiseringsprogrammet. Fylkesmannen skal i opplæringen om kvalifiseringsprogrammet vektlegge at programmet er en rettighet og at hensikten med programmet er overgang til arbeid. Fylkesmannen skal sette i verk kompetansehevende tiltak og legge til rette for erfaringsutveksling om oppfølging av utsatt ungdom i NAV-kontorene, i samarbeid med NAV region.

  2.3 Barne- og familiedepartementet

  Med virkning fra 3.mai har Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) skiftet navn til Barne- og familiedepartementet (BFD), jf. Innst. 236 S (2018-2019) og Prop. 57 S (2018-2019).

  Fra samme dato er følgende oppgaver overført fra BFD til KUD: universell utforming (pkt. 7.3.7.4) og likestilling (7.3.7.5) Følgende oppgaver er overført fra KUD til BFD: tros- og livssynssamfunn (pkt. 7.3.2.13.1), gravferdsloven (7.3.2.14.1) og lov om helligdager og helligdagsfred (pkt. 7.3.2.15).

  Tilsvarende endringer er gjort i VØI, jf. pkt. 5.1.1.1.-5.1.1.2 og 5.3.1.8-5.3.1.10.

  Som følge av at ovennevnte oppgaver er flyttet fra KUD til BFD er det opprettet nye budsjettkapitler innen tros- og livssynsområdet under BFD. Tilskudd til tros- og livssyn er derfor flyttet fra kapittel 341, post 70, til nytt kapittel 881 Tilskudd til trossamfunn m.m., post 70 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning. Tilsvarende endring er gjort på BFDs og KUDs budsjettkapitler og poster for universell utforming og likestilling.

  Fylkesmannen er en viktig støttespiller for kommunene i kompetanse- og kvalitetsutviklingen i kommunale tjenester for barn og unge. Fylkesmannen skal bistå og samarbeide med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om tiltakene i kompetansestrategien for et bedre barnevern.

  Fylkesmannen skal sørge for at barnets perspektiv ivaretas ved tilsyn på barnevernområdet, og at barna blir involvert i tilsyn på en aktiv måte.

  Fylkesmannen skal gjennomføre tilsyn med virksomheten ved familievernkontor og med kommunenes ansvar for krisesentertilbudet, herunder tilbudet til barn og menn og spesielt sårbare personer med alvorlige rusproblem, psykiske lidelser og funksjonsnedsettelser. Tilsynet med kommunenes oppfølging av voldsutsatte i reetableringsfasen skal prioriteres i 2019. 

  Fylkesmannen skal bidra til at kommunene styrker innsatsen mot vold og overgrep mot barn, jf. Prop. 12 s (2016-2017) Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021).

  Fylkesmannen skal i sin tilsynsaktivitet, bidra til samhandling mellom barnevern og psykisk helsevern om barn som på samme tid har behov for tjenester fra begge. 

  Det forventes at fylkesmennene har systematisk oversikt over risiko og sårbarhet ved barnevernsinstitusjonene i sitt fylke, og tar utgangspunkt i dette ved gjennomføring av tilsyn.

  2.4 Helse- og omsorgsdepartementet

  Fylkesmannens virkemidler og tiltak skal samlet sett være med på å bedre folkehelsen og øke kvaliteten, innovasjonsevnen og regelverksetterlevelsen i helse- og omsorgstjenestene.

  Regjeringen har lagt fram Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre. Målet er å bidra til at eldre får mulighet til å mestre egen hverdag og får god hjelp når de trenger det. Fylkesmannen vil ha en sentral rolle i å gjennomføre reformen og koordinere det regionale støtteapparatet for reformperioden. Støtteapparatet skal veilede og bistå kommunene med å planlegge, utforme og gjennomføre reformen lokalt.

  Fylkesmannen skal bistå kommunene i deres etterlevelse av krav om systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasient – og brukersikkerhet. Fylkesmannen skal arbeide for at regjeringens mål om å inkludere psykisk helse som en likeverdig del av folkehelsearbeidet blir realisert. Regjeringen legger i 2019 fram en ny stortingsmelding om folkehelsepolitikken som del av det systematiske folkehelsearbeidet. Mål og strategier i ny handlingsplan for fysisk aktivitet inngår som del av meldingen. Regjeringen legger også i 2018 frem en ny opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. Planen vil inneholde både folkehelse- og tjenesteperspektivet. Fylkesmannen har en viktig veileder og pådriverrolle overfor kommunene i dette arbeidet i tråd med folkehelseloven.

  Andre områder som vil kreve fylkesmannen bidrag de kommende årene er blant annet videre oppfølging av Omsorg 2020, Kompetanseløft 2020, Fremtidens primærhelsetjeneste, jf. Meld. St. 26 (2014-2015), Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020), Opptrappingsplan mot vold og overgrep, Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering og spesialistutdanningens tredje del.

  Fylkesmannen har et helhetlig ansvar for oppgaveporteføljen embetene har på Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområder. Fylkesmannen skal gjøre en skjønnsmessig og risikobasert vurdering og prioritering, og bruke ressursene best mulig ut fra disse prioriteringene med sikte på endring og forbedring i tjenestene. Lovpålagte oppgaver skal prioriteres, og da særlig saker som omhandler enkeltpersoners rettigheter og saker der konsekvensene av svikt er alvorlige. Svikt og svik i oppfølging av volds- og overgrepsutsatte førte til lovendringer fra 2018, hvor helse- og omsorgstjenestens ansvar nå er tydeliggjort. Det vises også til det omtale under kapittel 2.3 om samhandling mellom barnevern og psykisk helsevern.

  Brukerinvolvering er fortsatt et satsingsområde. Brukerne av tjenestene skal oppleve at tilsynsmyndigheten blir mer tilgjengelig og åpen, og kunnskap og erfaringer fra brukerne skal bidra til å styrke faktagrunnlaget i tilsynet.

  Fylkesmannen skal tilstrebe en lik fordeling av ressurser mellom Helsedirektoratet og Statens helsetilsyn.

  Forklaring på resultatmål fra Helse- og omsorgsdepartementet: 

  Styringsparameter og resultatmål retter seg enten mot fylkesmannen, eller mot kommunene via fylkesmannen. Der oppdraget retter seg mot fylkesmannen direkte, vil embetet bli vurdert på resultatmål.

  Når oppdraget skal formidles av fylkesmannen, men gjennomføres i kommunene, er ikke fylkesmannen ansvarlig for selve resultatmålet (/resultatoppnåelsen). Fylkesmannens rolle er da å følge med på at kommunene gjennomfører oppdraget og når resultatmålet. I Fylkesmannens rapportering er det da viktig at embetet gjør rede for hvordan man har arbeidet for at kommunene skal nå mål, og eventuelt hvorfor kommunene ikke når resultatmål.

  2.5 Justis- og beredskapsdepartementet

  Fylkesmannen skal bidra i arbeidet med å fremme samfunnssikkerhet i kommunene, vurdere mulige fremtidige konsekvenser av ekstremvær og klimaendringer i samfunnsplanleggingen, styrke beredskapen og krisehåndteringsevnen. Målet er å utvikle trygge og robuste lokalsamfunn. Embetene skal fortsatt ha oppmerksomhet på forebygging og systematikk i arbeidet. Dette innebærer også å tilrettelegge for kommunenes oppfølging av egenberedskap i befolkningen. 

  Fylkesmannen skal ha oversikt over risiko og sårbarhet for å sikre et oppdatert plan- og kunnskapsgrunnlag. Dette gir grunnlag for å styrke samfunnssikkerheten i fylket de neste årene, gjennom forebygging, beredskap og krisehåndteringsevne. I dette arbeidet skal fylkesmannen samarbeide med andre samfunnssikkerhetsaktører.

  Totalforsvarsprogrammet videreføres frem til 2020. Fylkesmannen bidrar i evalueringen av øvelsen Trident Juncture 2018, og lærings-punkter etter øvelsen skal implementeres. 

  Fylkesmannen er lokal vergemålsmyndighet og er førstelinjetjeneste på vergemålsområdet. Medbestemmelse for vergehavere og individtilpasning av det enkelte vergemål vil bli særlig vektlagt i 2019.

  Bevilgningen til vergemålsordningen ble styrket med 43 mill. kroner i 2018 for å sette fylkesmennene bedre i stand til å nå målene med vergemålsreformen. Fylkesmannen skal gjennom sin rolle som førstelinje på vergemålsområdet bidra til å nå målet om en effektiv og velfungerende vergemålsforvaltning som ivaretar rettsikkerhet og rettslikhet.  Fylkesmannen skal særlig fokusere på å heve kvaliteten på vergemålsfeltet i de kommende årene.  Omfang av vergemålene skal tilpasses den enkelte vergehavers vilje og hjelpebehov og dette skal følges opp av vergene. Dette krever at fylkesmennene sørger for rekruttering av tilstrekkelig antall verger og representanter, og sørger for god oppfølging av disse gjennom opplæring og utbetaling av godtgjøring.

  Av hensyn til vergehavere skal det føres tilsyn med vergene. Fylkesmannen skal i 2019 fortsette å digitalisere vergemålsforvaltningen og skal oppfordre til, og gi verger veiledning i, bruk av digitale løsninger.  

  2.6 Klima- og miljødepartementet

  Fylkesmannens innsats på klima- og miljøområdet er viktig for å iverksette nasjonal miljøpolitikk og utvikle fylket i en klima- og miljøvennlig retning.

  Arbeidet med klimatilpasning og klimagassreduksjon er prioritert i 2019. Fylkesmannen skal fortsette å veilede og informere kommunene. Embetene skal videreutvikle sin rolle som pådriver for gjennomføring av nasjonal klimapolitikk og bruke sitt handlingsrom ved blant annet å utfordre kommunene til å gjennomføre tiltak som reduserer klimagassutslipp.  

  Arbeidet med å redusere marin forsøpling skal prioriteres høyt i 2019. Fylkesmannen har ansvar for å koordinere det regionale samarbeidet, og sørge for at avfallsplaner i fylkets havner er godkjente. Opprydding i forurenset sjøbunn på prioriterte skipsverft, i tiltaksplaner og på steder med forurenset grunn, fortsetter i henhold til nasjonal handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn og fremdriftsplan for opprydding av forurenset sjøbunn ved prioriterte skipsverft.

  Fylkesmannen skal følge opp industrien slik at virksomhetene opplever lik behandling uansett hvor i landet de er etablert. Tilsynsaktiviteten skal økes, og i enda større grad baseres på risiko. Det forventes også at utslippskonsesjonene er oppdatert og har høy kvalitet.

  I 2019 skal fylkesmannen fortsette arbeidet med frivillig vern av skog, jf. Stortingets mål om å verne 10 pst. av norsk skog. I tillegg skal marint vern, tilrettelegging for supplerende vern i andre naturtyper og arbeidet med forvaltningsplaner for verneområdene prioriteres. 

  Arbeidet med vannforvaltning videreføres i 2019. Fylkesmannen har en rekke oppgaver knyttet til overvåkning, tiltak og kvalitetssikring. 

  2.7 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  En rekke fylkesmannsembeter fusjoneres fra 1.1.2019. Det er viktig at fylkesmannen bruker 2019 på å utvikle nye organisasjoner og konsolidere sin drift. Fra 1.1.2019 etableres Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA), og virksomheten får delegert ansvar for drift og utvikling av det administrative området. Departementet ber om at fylkesmannsembetene støtter opp om FMFAs arbeid ved oppstart. FMFA og embetene skal innen 01.07.2019 inngå avtaler for arealene som FMFA skal benytte. Det skal vurderes i hver avtale hvilke andre fellesavtaler som skal inngå.

  Fylkesmannen gjør hvert år et viktig arbeid med å veilede og formidle kunnskap om lover og forskrifter på kommunalrettens område. Ny kommunelov ble vedtatt i Stortinget i juni 2018 (lov 22.06.15 nr. 83), jf. Innst. 369 L (2017–2018) og Prop. 46 L (2017-2018). Fylkesmannen vil ha en sentral rolle i å veilede kommuner, folkevalgte og private i ny kommunelov og tilhørende forskrifter når disse trer i kraft. Det er derfor viktig at fylkesmannsembetene sørger for god og oppdatert kompetanse i ny kommunelov med tilhørende forskrifter.

  Det har vært en relativt sterk inntektsvekst i kommunene de siste årene, og antall kommuner i ROBEK har blitt betydelig redusert. Vi kan ikke regne med like gode økonomiske resultater i årene framover. Det er derfor viktig at fylkesmannsembetene jobber aktivt med kommuneøkonomi, slik at antall kommuner i ROBEK forblir på et lavt nivå.

  Meld. St. 18 (2016-2017) Berekraftige byar og sterke distrikt, peker på hvordan plan- og bygningsloven er en av nøklene til bærekraftig utvikling i hele landet. Utfordringer knyttet til verdiskapning, urbanisering, klimaendringer, miljø og boligforsyning, stiller krav til fylkesmannens samordningsrolle. I 2019 skal fylkesmannen bidra til en bærekraftig, trygg og fremtidsrettet areal- og samfunnsutvikling gjennom tiltak for mer effektive plan- og byggesaksprosesser og bedre plankvalitet. Viktige tiltak er samordning av nasjonale og viktige regionale interesser, samordning av statlige innsigelser, oppfølging av samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og byvekstavtaler, formidling og tidlig dialog, herunder oppfølging av veiledning om planlegging i sjøområder, fjellområder, fareområder og LNFR-områder.

  2.8 Kunnskapsdepartementet

  2019 er et omstillingsår for mange av embetene. Fylkesmannen må derfor ha særskilt oppmerksomhet på å sikre tilstrekkelig kapasitet og riktig kompetanse for å sikre god oppgaveløsning.  

  Fylkesmannens virkemidler og tiltak skal samlet sett bidra til å øke kvaliteten, kompetansen og regelverksetterlevelsen i barnehagene og grunnopplæringen. Myndighetsoppgavene klagesaksbehandling, tilsyn og veiledning i regelverket er embetenes primæroppgaver og skal prioriteres. I tillegg skal oppgaver knyttet til regional kompetanseutvikling på barnehage- og opplæringsområdet vektlegges i det kommende året. 

  Fylkesmannens gjennomslagskraft overfor kommunene er avhengig av at riktig virkemiddel blir benyttet til rett tid og med riktig omfang. Kunnskap om og analyse av tilstanden i sektor skal ligge til grunn for hvilket virkemiddel som tas i bruk. Tilsynsaktiviteten skal opprettholdes på samme nivå som tidligere år. Tilsyn skal gjennomføres dersom risikoen tilsier det.
   
  Arbeidet for et trygt og godt skolemiljø skal prioriteres. Fylkesmannen skal fortsatt behandle enkeltsaker og implementere veilederen for 9A-saker i sin saksbehandling. Fylkesmannen skal bidra til elever og foreldre får regelmessig og oppdatert informasjon om håndhevingsordningen og meldeordningen, men i tillegg skal fylkesmannen benytte sine ulike informasjonskanaler for å informere om dette direkte. Det er viktig at fylkesmannen benytter sin kunnskap og erfaring fra håndhevingsordningen til å jobbe forebyggende og systematisk for at alle elever skal ha et trygt og godt skolemiljø.  

  I desentralisert ordning for kompetanseutvikling har fylkesmannen en sentral rolle som tilrettelegger for at samarbeidsforum er etablert og har utarbeidet langsiktige utviklingsplaner basert på det lokale kunnskapsbehovet. Dersom skoleeierne benytter andre statlige ordninger for kvalitetsutvikling, er det viktig at de ses i sammenheng med den desentraliserte ordningen. I løpet av 2019 skal alle skoleeiere som er omfattet av oppfølgingsordningen ha satt i gang kvalitetsforbedrende tiltak. 

  Fylkesmannen har en viktig rolle som tilrettelegger i regional ordning for kompetanseutvikling på barnehageområdet. I løpet av 2019 skal samarbeidsforumet ha iverksatt en kompetanseutviklingsplan som dekker kompetansebehovet i barnehagene i fylket. 

  2.9 Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen er statlig sektormyndighet på landbruks- og matområdet regionalt, og et viktig kompetansesenter og bindeledd mellom kommunene og staten i gjennomføring av den nasjonale landbrukspolitikken. Med ny fylkesmannsstruktur må embetene i 2019 videreutvikle veiledning, dialog og oppfølging av kommunene
  ut fra at behov og utfordringer er ulike.

  Fylkesmannen vil i 2019 ha en viktig rolle i å følge opp regjeringens reviderte jordvernstrategi, jf. vedlegg 1 i Prop. 1 S (2018-2019) for Landbruks- og matdepartementet. Målet er at den årlige omdisponeringen av dyrka jord skal være under 4000 dekar innen 2020. Som et viktig ledd i oppfølgingen av strategien, har Landbruks- og matministeren i brev av 1. oktober 2018 klargjort jordvern som nasjonal eller vesentlig regional interesse i kommunenes planlegging. 

  Nytt regionalt bygdeutviklingsprogram med tilhørende tre underprogram trer i kraft fra 1.1.2019. Departementet vil i 2019 komme tilbake til behovet for å tydeliggjøre rolle og ansvarsdelingen mellom fylkesmannen og fylkeskommunene i lys av at fylkeskommunene får et utvidet ansvar på landbruksområdet. Fylkesmannen må i 2019 videreutvikle samarbeid og dialog med fylkeskommunene med bakgrunn i oppgaveoverføringene som skjer fra 1.1.2020.

  Økologisk bærekraftig drift og økt produksjon danner grunnlaget for de unike mulighetene i reindriften. Fylkesmannen skal bl.a. bidra til mobilisering gjennom veiledning og rådgivning for økt produksjon og verdiskaping i reindriftsnæringen. I den sammenheng er det viktig at
  fylkesmannen gjennom sitt arbeid legger til rette for en bærekraftig reindrift gjennom en tilpasset bruk av naturresursene.

  Det blir jobbet med utvikling av kunnskapsgrunnlaget, om jordbrukets samlede utslipp og bidrag til utslippsreduksjoner, herunder kunnskap om endringer som skjer på foretaksnivå. Utviklingen hvor ny forskning, teknologi og kunnskap tas i bruk, er blant de viktigste tiltakene for å redusere klimabelastningen. Fylkesmannen har en viktig rolle når det gjelder å følge med på denne kunnskapsutviklingen og bidra til at denne når ut til forvaltning og næring.

  Fylkesmannens innsats innen tilskuddsforvaltning og kontroll må videreføres i 2019. Tilskuddsforvaltning og kontroll innen skogbruk og reindrift skal integreres i arbeidet.

  Det er fortsatt behov for ombygging og nybygging av skogsveier for effektiv tømmertransport og som bidrag til økt verdiskaping i skog- og trenæringen. Fylkesmannen må i 2019 arbeide for å videreutvikle skogsveinettet, og bør videre bidra til effektive transportårer fra skog til marked. Kommunene får overført oppgaver med forvaltning av tilskudd til skogsveier og drift fra 2020 og Fylkesmannen må følge opp dette på egnet måte.  Foryngelse etter hogst skal prioriteres i 2019.

  Fylkesmennene må bidra til å styrke beredskapen for å gjøre landbruket bedre rustet til å håndtere klimarelaterte hendelser som tørke, skogbrann, storm og ulike skadegjørere.

  3 Mål for 2019

  3.1 Nasjonal politikk skal være kjent og iverksatt i fylket

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  3.1.1 Tverrsektorielle delmål

  3.1.1.1 En bærekraftig, trygg og fremtidsrettet samfunnsutvikling og arealbruk

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per

  3.1.1.1.1

  Andel kommuner fylkesmannen har hatt dialog med om nasjonale og viktige regionale hensyn

  Alle statsforvaltere | KMD | BFD | JD | KLD | LMD | Miljø og klima | Landbruk og mat | Areal, by og samfunn | Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.1.1.1.1.1

  100%


  Hjelpetekst

  Ved avvik fra resultatmål gis en kort begrunnelse for årsaken i kommentarfeltet.

  3.1.1.1.2

  Aktiv deltagelse i samlinger i regionalt planforum

  Alle statsforvaltere | KMD | BFD | JD | KLD | LMD | Miljø og klima | Landbruk og mat | Areal, by og samfunn | Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.1.1.1.2.1

  100%

  3.1.1.1.3

  Andel relevante kommunale og regionale planer med tidlig medvirkning

  Alle statsforvaltere | KMD | BFD | HOD | KLD | LMD | Miljø og klima | Landbruk og mat | Areal, by og samfunn

  3.1.1.1.3.1

  100%

  3.1.1.1.4

  Mekling i planer med uløste innsigelser

  Alle statsforvaltere | KMD | Areal, by og samfunn

  3.1.1.1.4.1

  100%

  3.1.1.1.5

  Vurdering av hensyn til samfunnssikkerhet, herunder klimaendringer og sikkerhet rundt storulykkevirksomheter.

  Alle statsforvaltere | JD | KLD | Miljø og klima | Areal, by og samfunn | Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.1.1.1.5.1

  Kommuner med storulykkevirksomheter bør ved rullering av kommuneplaner etablere hensynssoner med tilhørende bestemmelser rundt storulykkevirksomheter. For eksplosivsanlegg underlagt storulykkeforskriften bør dette ivaretas for sikkerhetsrapportpliktige virksomheter (§ 9-virksomheter).


  Hjelpetekst

  Veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter:  https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veileder-om-sikkerheten-rundt-storulykkevirksomheter/)

  3.1.1.1.6

  Andel kommuner som ivaretar boligsosiale hensyn i planer.

  Alle statsforvaltere | KMD | HOD | Folk og samfunn | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Kommunal styring | Areal, by og samfunn | Helsedirektoratet

  3.1.1.1.6.1

  100 %


  Hjelpetekst

  Boligsosiale hensyn i kommuneplanene innebærer at boliger for vanskeligstilte skal være egnede boliger som er integrert i normale bomiljø, og at det gis tjenester og booppfølging som skal til for å mestre boforholdet. Planprogrammene må redegjøre for hvordan kommuneplanenes areal- og samfunnsdel skal ivareta dette.


  Oppdrag Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
  Alle statsforvaltere | JD | Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.1.1.1.7

  Fylkesmannen skal formidle kunnskap til kommunene om endring i sjekklisten for ROS i arealplanlegging.  

  FMOV | FMVT | FMAG | FMRO | FMVL | FMTL | FMTF | KMD | Areal, by og samfunn

  3.1.1.1.8

  I 2019 skal fylkesmannen i de ni  største byområdene delta i forberedende arbeid og/eller aktivt i forhandlinger og reforhandlinger av byvekstavtaler, og følge opp byvekst- og byutviklingsavtalene for å sikre ivaretagelse av arealdimensjonen i avtalene.

  Det vises til eget brev med KMD ref. 15/4537-53 Fylkesmannens rolle og oppgaver når det gjelder arbeidet med byvekstavtaler for de ni største byområdene, for en nærmere beskrivelse av oppdraget.

  Alle statsforvaltere | LMD | KMD | Landbruk og mat | Areal, by og samfunn

  3.1.1.1.9

  Fylkesmannen skal i løpet av 2019 i dialog med kommunene bidra til å øke kunnskapen om plan- og bygningslovens verktøy for å redusere nedbygging av dyrka jord i tråd med regjeringens jordvernstrategi. Fylkesmannen skal informere kommunene om reviderte veiledere om jordvern som er tilgjengelig digitalt på jordvernsiden.

  Alle statsforvaltere | KMD | JD | KLD | LMD | Miljø og klima | Landbruk og mat | Areal, by og samfunn | Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.1.1.1.10

  Fylkesmannen skal i 2019 legge til rette for at nyvalgte kommunestyrer gis opplæring i kommunalt planarbeid innenfor sektorene fylkesmannen er ansvarlig for.

  Alle statsforvaltere | JD | KLD | KMD | Miljø og klima | Areal, by og samfunn | Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.1.1.1.11

  Fylkesmannen skal være pådriver og veilede kommunene i hvordan de skal følge opp statlig planretningslinje (SPR) for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning for det som gjelder klimatilpasning, i arealplanlegging på samfunnssikkerhetsområdet.

  FMIN | FMVT | LMD | Landbruk og mat | Areal, by og samfunn | Supplerende 2

  3.1.1.1.12

  Fylkesmannen i Innlandet og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark vil i 2019 arrangere en regional konferanse om jordvern i hvert av de to embetene. LMD mener det er viktig å følge opp den nasjonale jordvernstrategien med regionale konferanser med kommunene som målgruppe. Tema for konferansene bør være jordvern, og med arealplanlegging, fortetting og transformasjon som aktuelle undertema.


  3.1.1.2 Fylkesmannen understøtter kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per

  3.1.1.2.1

  Tilsyn med kommunenes etterlevelse av krav til samfunnssikkerhet og beredskap i helseberedskapsloven og sivilbeskyttelsesloven med forskrifter.

  Alle statsforvaltere | JD | Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.1.1.2.1.1

  Fylkesmannen skal gjennomføre tilsyn med kommunal beredskapsplikt i ¼ av kommunene. Kommuner for tilsyn velges ut på bakgrunn av en vurdering av risiko og vesentlighet.


  Hjelpetekst

  På bakgrunn av bestemmelser i sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt.

  Alle statsforvaltere | HOD | JD | Samfunnssikkerhet og beredskap | Helsetilsynet

  3.1.1.2.1.2

  Fylkesmannen avgjør om det skal gjennomføres tilsyn med helsemessig beredskap i kommunene basert på kunnskap om risiko og sårbarhet. Tilsyn med helsemessig beredskap i kommunene skal gjennomføres som felles tilsyn med fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt etter sivilbeskyttelsesloven, jf. veileder for felles beredskapstilsyn i kommunene fra DSB og Helsetilsynet.


  Hjelpetekst

  Det vises til veileder for felles beredskapstilsyn i kommunene, utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Statens helsetilsyn. Veiledninger fra Helsedirektoratet og DSB skal legges til grunn for arbeidet.

  3.1.1.2.2

  Fylkesmannen skal veilede kommunen i arbeidet med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap. 

  Alle statsforvaltere | JD | HOD | Samfunnssikkerhet og beredskap | Helsedirektoratet

  3.1.1.2.2.1

  Fylkesmannen skal styrke veiledningen i kommunene i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder helseberedskap. 


  Hjelpetekst

  Veiledninger fra Helsedirektoratet og DSB skal legges til grunn for arbeidet.

  Alle statsforvaltere | JD | Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.1.1.2.2.2

  Fylkesmannen skal i 2019 bidra til at kommunene arbeider for styrket egenberedskap hos innbyggerne gjennom å implementere egenberedskapskampanjen fra DSB.


  Hjelpetekst

  Beskriv kort hvordan fylkesmannen har bidratt til implementering av egenberedskapskampanjen.

  3.1.1.2.3

  Fylkesmannen skal bidra til at kommunen har kompetanse i krisehåndtering.

  Alle statsforvaltere | JD | HOD | Samfunnssikkerhet og beredskap | Helsedirektoratet

  3.1.1.2.3.1

  Fylkesmannen skal i løpet av 2019- 2022 gjennomføre øvelse for alle kommuners kriseorganisasjon.


  Hjelpetekst

  Varslingsøvelser er ikke godkjent som fullstendig øvelse. Kommuneøvelsene skal øve hovedfunksjonene i kriseorganisasjonen. Fylkesmannen oppfordres til å bruke eksisterende øvelsesarenaer og invitere med flere kommuner der det er naturlig. DSBs veiledningsmateriell for øvelser og evaluering anbefales.


  Oppdrag Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
  FMNO | FMTF | JD | Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.1.1.2.4

  Når fylkesmannen skal føre tilsyn med kommunene etter kommunal beredskapsplikt, ref.3.1.1.3.1.1, skal fylkesmannens tilsyn omfatte kommuner der det finnes næringsdrivende som er pålagt oppgaver etter næringsberedskapsloven, ref. NFDs brev 18.01.2018.Tilsynet skal vurdere hvordan kommunens bistandsplikt til næringslivet (§ 12 i næringsberedskapsloven), er ivaretatt.

  FMNO | FMTF | JD | Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.1.1.2.5

  Fylkesmannen i Troms og Finnmark må i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og andre relevante aktører, sluttføre arbeidet med egen forsyningsplan for matvarer i fylket i løpet av 2019. Fylkesmannen i Nordland må være forberedt på å involveres i arbeidet.

  Alle statsforvaltere | HOD | JD | Samfunnssikkerhet og beredskap | Helsedirektoratet

  3.1.1.2.6

  Læringspunkter etter Helse Nords evalueringsrapport etter helsesektorenes feltøvelser i forbindelse med Trident Juncture 2018 skal drøftes med kommunene.

  FMTL | FMNO | FMTF | LMD | Landbruk og mat | Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.1.1.2.7

  Fylkesmannen skal implementere kriseberedskap knyttet til reindrift i fylkesmannens beredskapsplan, frist 31.12.

  FMOV | FMIN | FMVT | FMAG | FMVL | FMTL | FMTF | JD | Samfunnssikkerhet og beredskap | Supplerende 2

  3.1.1.2.8

  Embetene skal systematisk gjennomgå egne rutiner for en felles tilnærming og systematisk oppfølging av kommunene, og på sikt etablere nye rutiner basert på gjeldende veiledere og beste praksis.


  3.1.2 Arbeids- og sosialdepartementet

  3.1.2.1 Økt kunnskap om sosialtjenesteloven

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per

  3.1.2.1.1

  Opplæringstiltak.

  Alle statsforvaltere | ASD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.1.2.1.1.1

  Alle NAV-kontor i fylket har fått tilbud om opplæring i sosialtjenesteloven og forskrifter med særlig vekt på aktivitetsplikt for personer under 30 år og kvalifiseringsprogram.


  Hjelpetekst

  Andelen NAV-kontor som har fått tilbud om opplæring skal oppgis i prosent av totalt antall NAV-kontor.

  Alle statsforvaltere | ASD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.1.2.1.1.2

  NAV-kontor som vurderes å ha lav kunnskap om sosialtjenesteloven og hvordan den skal praktiseres, eller forvaltningsloven og saksbehandlingsreglene i sosialtjenesteloven, tilbys opplæring.


  Hjelpetekst

  Fylkesmannen skal redegjøre for hvordan NAV-kontor med behov for særskilt opplæring er utvalgt, og hvilken opplæring som er gjennomført.

  3.1.2.1.2

  Gjennomførte tiltak for å prioritere oppfølging av kommuner der det gjennom tilsyn, klagesaksbehandling og annen veiledning er avdekket særlige utfordringer.

  Alle statsforvaltere | ASD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.1.2.1.2.1

  Fylkesmannen har systematisk fulgt opp kommuner der det gjennom tilsyn, klagesaksbehandling og veiledning er avdekket særlige utfordringer ved praktisering av sosialtjenesteloven.


  Hjelpetekst

  Fylkesmannen skal redegjøre for hvordan kommunene har blitt fulgt opp.


  Oppdrag Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
  FMOV | FMIN | FMVT | FMVL | FMTF | ASD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Supplerende 2

  3.1.2.1.3

  Det vises til "Plan for realisering av gevinster - fylkesmannsembetene". Fylkesmennene som er slått sammen i 2019 skal ta initiativ til å gjennomgå egne rutiner og erfaringer i arbeidet med å utvikle kunnskapen om sosialtjenesteloven, med mål om å utvikle en "beste praksis" i de nye embetene. Fylkesmennene skal også starte arbeidet med å gjennomgå samlet bruk av kapasitet/ressursbruk i fagmiljøet, med sikte på å bedre tilgjengeligheten og utnytte ressursene på området mer effektivt.


  3.1.3 Helse- og omsorgsdepartementet

  3.1.3.1 Økt tilgjengelighet og kapasitet, samt styrket kvalitet i helse- og omsorgssektoren i kommunene

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per

  3.1.3.1.1

  Andel kommuner med vedtatte planer som omfatter kompetanseheving, rekruttering og innføring av velferdsteknologi for å møte fremtidens utfordringer på helse- og omsorgsfeltet.

  Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

  3.1.3.1.1.1

  100%


  Hjelpetekst

  Unntak må forklares.

  Helsedirektoratet utarbeidet i dialog med fylkesmannen i 2017 en kartleggingsmetode som fylkesmannen kan ta i bruk.

  3.1.3.1.2

  Antall kommuner med dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens

  Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

  3.1.3.1.2.1

  100% ved utgangen av 2019


  Hjelpetekst

  Antall plasser med dagaktivitetstilbud for personer med demens  og antall kommuner som gir dagaktivitetstilbud fremkommer av Helsedirektoratets oversikt over tildelt tilskudd. Oversikten oversendes fylkesmennene 3 ganger i året. I tillegg fremkommer antall kommuner som har dagaktivitetstilbud til personer med demens i KOSTRA-skjema 4, pkt. 4. Totalt antall personer med demens som får dagaktivitetstilbud fremkommer av nasjonale kartlegginger av kommunenes tilrettelagte tjenestetilbud for personer med demens. Siste kartlegging var i 2014, og neste er i 2018, med rapport i 2019.

  3.1.3.1.3

  Andel ansatte i helse- og omsorgstjenesten med formell grunn- og videreutdanning.

  Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

  3.1.3.1.3.1

  Andelen har økt siden 2018.


  Hjelpetekst

  Tall hentes fra KOSTRA


  Oppdrag Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
  Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

  3.1.3.1.4

  Fylkesmannen skal gi råd og veiledning slik at kommunene planlegger og gjennomfører kompetansehevende tiltak for å øke formalkompetansen blant ansatte i helse- og omsorgstjenesten.

  Fylkesmannen skal gjennomgå rapporteringsdata fra kommunenes bruk av kompetanse- og innovasjonstilskuddet, og rapporterer videre om kommunenes kompetanse- og personellsituasjon innen 1. mai.

  Fylkesmannen skal ved forvaltningen av kompetanse- og innovasjons tilskuddet til kommunene i 2019 ha særlig oppmerksomhet på tiltak knyttet til legemiddelhåndtering og legemiddelgjennomgang i sykehjem.

  Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

  3.1.3.1.5

  Fylkesmannen skal stimulere til at velferdsteknologi blir en integrert del av de kommunale helse- og omsorgstjenestene innen 2020.  

  Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

  3.1.3.1.6

  Fylkesmannen skal følge med på at kommunene planlegger opplæring for alle leger i vakt som skal ha grunnkompetanse etter §7 første ledd i akuttmedisinforskriften. Overgangsordningene er forlenget. Kompetansekravene for leger i vakt skal være oppfylt fra 1.1.2020. Kravene for kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering gjennomføres fra 1.5.2021. Fylkesmannen bes følge utviklingen i kommunene.

  Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

  3.1.3.1.7

  Fylkesmannen skal følge med på fastlegedekningen i kommunene og tilby veiledning til kommuner med underdekning av fastleger. Ved behov bør Fylkesmannen organisere nettverkssamlinger for deling av erfaring mellom kommunene.

  Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

  3.1.3.1.8

  Fylkesmannen skal ha ansvar for spredning og implementering av Meld. St 15 (2017-2018), Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre i sin region, og koordinere det regionale støtteapparatet for reformperioden.

  Det regionale støtteapparatet skal gi informasjon, råd og veiledning og bistå kommunesektoren i å sette Leve livet på dagsorden i lokalt planarbeid, blant annet gjennom kommunebesøk, faglig veiledning og nettverkssamarbeid. 

  Reformen berører mange av de saksfelt fylkesmannen har ansvaret for. Reformen må forankres i embetsledelsen slik at oppgaven ses på tvers av avdelingsstrukturen i embetet og mellom Helsedirektoratet og embetene.

  Fylkesmannen skal innen utgangen av 1. mai 2019 utarbeide en plan for gjennomføringen av "Leve hele livet" i sin region i samarbeid med det regionale støtteapparatet.

  Fylkesmannen skal innen utgangen av 1. kvartal 2019 etablere et formalisert samarbeid mellom Fylkesmannen, KS og utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester om oppfølgingen av reformen.

  Fylkesmannen skal koordinere det regionale støtteapparatet for reformperioden.

  Det regionale støtteapparatet skal gjennomføre dialogmøter med alle kommunene i sin region i 2019.

  Fylkesmannen skal rapportere årlig status for reformen i kommunene til Helsedirektoratet gjennom noen overordnede indikatorer. Eget oppdragsbrev vil bli sendt om dette.

  Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

  3.1.3.1.9

  Fylkesmannen skal bistå Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) og øvrige relevante kompetansemiljø, i deres arbeid med å legge til rette for regionale samlinger for kommunene der forebygging av selvmord og oppfølging av etterlatte er tema. Formidling av veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord, og veileder for oppfølging av etterlatte etter selvmord, vil være en sentral del av innholdet på samlingene. Bruker, pårørende og etterlatte bør involveres i dette samarbeidet.

  Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

  3.1.3.1.10

  Fylkesmennene har oppdrag med å følge opp spesialistutdanningen av allmennleger. Spesialistutdanningens tredje del i ny utdanning starter 1.3.2019. Det er viktig at fylkesmennene bidrar med god informasjon til kommunene om ordningen og følger opp med koordinering, veiledning og støtte i implementeringen. Spesielt viktig blir det å forberede de individuelle veilederne på nye oppgaver i del 3.

  Fylkesmannens ansvar for læringsaktiviteter (kurs, gruppeveiledning, veilederopplæring) i kommunedelen av spesialistutdanningens første del videreføres. Det er laget maler for form og innhold i disse læringsaktivitetene. Det presiseres at kurset i akuttmedisin må følge malen fra Helsedirektoratet, eller benytte godkjent tilbyder av akuttmedisinkurs for leger ved legevakt.

  Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

  3.1.3.1.11

  Kommunene har gjort seg kjent med det veiledende materielle for kommunene om forebygging av selvskading og selvmordsforsøk i kommunen, og har en plan for hvordan de skal gjøre dette kjent for relevant helsepersonell. Fylkesmannen informerer om veiledende materiale. Dette rapporteres I IS-24/8

  FMOV | FMIN | FMVT | FMAG | FMVL | FMTL | FMTF | HOD | Helsedirektoratet | Supplerende 2

  3.1.3.1.12


  Fylkesmannen skal gjennomføre en kompetansekartlegging, for å sikre god ressursutnyttelse. En slik prosess skal starte når embetene samles, og tiltaket utformes og iverksettes av embetene selv i løpet av 2020.

  Helsedirektoratet viser til gevinstrealiseringsplan i forbindelse med sammenslåing av embeter, som er utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). På helse- og omsorgsområdet skal de sammenslåtte embetene gjennomgå sine oppdrag og rutiner, med mål om at veiledningen skal bli mer systematisk og forutsigbar. Hovedmålet er styrking av fylkesmennenes rolle i å bidra til utvikling av helse- og omsorgstjenestene i kommunene og iverksetting av statlig politikk. Sammenslåing av embeter er ventet å gi større enheter med muligheter for å bygge opp mer kompetente fagmiljøer.

  Rapportering på kompetansekartleggingen, og endringer foretatt på bakgrunn av denne, meldes i årsrapport for 2020.

   

   

   


  3.1.3.2 Forbedret, forsterket, tverrsektoriell og samordnet innsats på psykisk helse, rus- og voldsfeltet

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per

  3.1.3.2.1

  Antall personer med psykisk helse- og/eller rusmiddelproblemer med egnet botilbud.

  Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

  3.1.3.2.1.1

  Ingen personer med psykiske helse- og/eller rusmiddelproblemer står uten egnet botilbud.


  Hjelpetekst

   Tall hentes fra Brukerplan/ rapportering på Bolig for velferd.

  3.1.3.2.2

  Andel kommuner som har fått informasjon om opptrappingsplanen mot vold og overgrep, og nye lovbestemmelser i helselovgivningen som berører arbeidet.

  Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

  3.1.3.2.2.1

  100 %

  3.1.3.2.3

  Antall kommuner med kommunale eller interkommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner

  Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

  3.1.3.2.3.1

  Alle kommuner har utarbeidet kommunale eller interkommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner enn i 2018.


  Hjelpetekst

  Tall hentes fra IS 24/8 for 2018


  Oppdrag Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
  Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

  3.1.3.2.4

  Fylkesmannen skal bidra til at kommunene utvikler sitt rusarbeid i tråd med Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) og bidra til at kommunene integrerer rusfeltet i sitt ordinære planverk. Arbeidet sees i sammenheng med fylkesmannens innsats på psykisk helsefeltet og andre tilstøtende områder. Fylkesmennene skal initiere samarbeidet med kompetansesentrene om opptrappingsplanen. Fylkesmannen skal oversende sin virksomhetsplan med angivelse av tidspunkt for aktivitet og milepælsplan for arbeidet med Opptrappingsplanen for rusfeltet. Planen oversendes Helsedirektoratet innen 1. mars 2019.

  Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

  3.1.3.2.5

  Alle kommuner bør ha etablert et system på tvers av tjenestene for identifisering av personer med behov for tidlig intervensjonstiltak ved rusrelatert problematikk. Fylkesmannen bes følge opp kommuner som ikke har dette.

  Tall hentes fra IS 24/8 for 2018.

  Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

  3.1.3.2.6

  Alle kommuner skal ha ansatt psykolog fra 2020. Fylkesmannen bes følge opp de som har vansker med å rekruttere psykolog.

  Tall hentes fra rapportering på tilskuddsordning «Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene» sett i sammenheng med IS 24/8.

  Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet | Supplerende 1

  3.1.3.2.7

  Fylkesmannen skal bidra til økt tilgjengelighet og bedre kvalitet i tilbudet til personer med psykisk helse- og/eller rusmiddelproblemer ved å understøtte kommunene i å ta i bruk kunnskapsbaserte metoder, slik som aktivt oppsøkende behandlings- og oppfølgingsteam- ACT/FACT-team, Individuell jobbstøtte/ Jobbmestrende oppfølging og Rask psykisk helsehjelp.

  Alle kommuner bør delta i nettverk for oppsøkende behandlings- og oppfølgingsteam. Der dette ikke er etablert ber vi fylkesmannen ta initiativ til et samarbeid med Kompetansesenter rus, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging og helseforetak om etablering av regionale nettverk.

  Justering av tekst februar 2019:

  Alle kommuner som har etablert eller skal etablere oppsøkende behandlingsteam (ACT/FACT-team), bør delta i nettverk for slike team. Der dette ikke er etablert ber vi fylkesmannen ta initiativ til et samarbeid med KoRus, RVTS og helseforetak om etablering av regionale nettverk. NAPHA og NKROP vil bistå i dette arbeidet.

  Rapportering skjer gjennom IS 24/8 og BrukerPlan-rapporten

  Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

  3.1.3.2.8

  Fylkesmannen skal bidra til å gjøre pakkeforløp for psykisk helse og rus kjent i kommunene og understøtte deres arbeid med implementeringen. Fylkesmannen bes om å gå i dialog og samarbeide med kompetansesentrene om ansvars- og oppgavefordeling i arbeidet.


  3.1.3.3 Styrket folkehelsearbeid

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per

  3.1.3.3.1

  Andel kommuner som har etablert et systematisk og langsiktig folkehelsearbeid, hvor psykisk helse er inkludert.

  Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

  3.1.3.3.1.1

  100 %


  Hjelpetekst

  Helsedirektoratet har i dialog med fylkesmannen i 2017 utarbeidet en kartleggingsmetode som fylkesmannen kan ta i bruk.

  3.1.3.3.2

  Andel kommuner som har vektlagt utjevning av sosiale helseforskjeller i planer etter plan- og bygningsloven.

  Alle statsforvaltere | HOD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

  3.1.3.3.2.1

  100 % 


  Hjelpetekst

  Helsedirektoratet har i dialog med fylkesmannen i 2017 utarbeidet en kartleggingsmetode som fylkesmannen kan ta i bruk.


  Oppdrag Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
  Alle statsforvaltere | HOD | KD | Barnehage og opplæring | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

  3.1.3.3.3

  Fylkesmannen skal i 2019 bidra til implementering av Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen (utgis desember 2018) til kommunene i kraft av at de er lokal barnehagemyndighet. Frist 31.12.2019. Samordnes med utdanningsavdelingen hos fylkesmannen.

  Alle statsforvaltere | HOD | Folk og samfunn | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

  3.1.3.3.4

  Fylkesmannen skal bidra til at erfaringer, metoder og arbeidsformer utviklet gjennom i Nærmiljøprosjektet formidles til kommunene.


  3.1.4 Klima- og miljødepartementet

  3.1.4.1 Økosystemene i fylket har god tilstand og leverer økosystemtjenester

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per

  3.1.4.1.1

  Igangsatte restaureringstiltak i myr og annen våtmark.

  Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima

  3.1.4.1.1.1

  Alle restaureringstiltak som har fått tildelt midler i 2019, skal være igangsatt i løpet av året.


  Hjelpetekst

  Embetene skal rapportere på hvor mange tiltak som har fått midler i 2019 og hvilke tiltak som er igangsatt. Er det tiltak som ikke er igangsatt, skal det forklares.

  3.1.4.1.2

  Revisjon av regionale vannovervåkingsprogram

  Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima

  3.1.4.1.2.1

  Alle overvåkingsprogram skal være revidert i løpet av året.


  Hjelpetekst

  Her skal det rapporteres hvor mange overvåkingsprogram som er revidert, eventuelle avvik og forklaring på avvikene.

  3.1.4.1.3

  Bruk av sektormyndigheten hjemlet i vassdragsreguleringskonsesjoner

  Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima

  3.1.4.1.3.1

  Bruk av sektormyndigheten hjemlet i vassdragsreguleringskonsesjoner har økt sammenliknet med 2018.


  Hjelpetekst

  Rapporteringen skal inneholde en sammenlikning mellom 2018 og 2019, og skal inkludere nye pålegg, løpende pålegg og frivillige avtaler med konsesjonærer, jf. tabell i kapittel 7.3.5.6.


  Oppdrag Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
  Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima

  3.1.4.1.4

  Fylkesmannen skal foreslå arealer for naturtypekartlegging, med vektlegging av områder med stor aktivitet og stort utbyggingspress der man kan forvente å finne naturtyper som er truede, viktige for mange arter, dekker sentrale økosystemfunksjoner eller er spesielt dårlig kartlagt. Frist: 15.11.2019.

  Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima

  3.1.4.1.5

  Fylkesmannen skal varsle grunneierne om det endelige utvalget av arealer for naturtypekartlegging i 2019 når Miljødirektoratet har dette klart, samt følge opp grunneierne ved behov. 

  Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima

  3.1.4.1.6

  Kvalitetssikre det kunnskapsfaglige bidraget i dokumentene "Hovedutfordringer i vannregionen" innen høringsstart 1. april, og delta i prosessen med og høringen av "Planprogram for regional vannforvaltningsplan." som skal høres 1. april.

  Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima

  3.1.4.1.7

  Nye overvåkingsdata skal være registrert i Vannmiljø. Frist 31.12.2019

  Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima

  3.1.4.1.8

  Følge opp aktuelle vannforvaltningstiltak i vedtatte regionale tiltaksplaner fra 2016 innenfor eget myndighetsområde. Frist: 31.12.2019

  Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima

  3.1.4.1.9

  Gjennomføre myndighetspålagt overvåking i tråd med vannforskriften: Oppdatere innhold av den pålagte overvåkingen i Excel-ark på Sharepoint-området til Miljødirektoratet. Frist: 01.04.2019

  Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima

  3.1.4.1.10

  Bistå Miljødirektoratet ved søknadsbehandling av Vannmiljøtiltak (kap. 1420 post 70.3) Frist 01.02.2019

  FMOV | FMRO | KLD | Miljø og klima

  3.1.4.1.11

  Delta i direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet. 

  Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima

  3.1.4.1.12

  Revidere/oppdatere tiltak på eget myndighetsområde i Vann-nett som innspill til neste plan/tiltaksprogram som skal vedtas i 2021. Frist: 31.12.2019.

  Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima

  3.1.4.1.13

  Markere villaksåret 2019 (International Year of the Salmon). Frist. 31.12.2019.

  FMTF | KLD | Miljø og klima

  3.1.4.1.14

  Bistå Miljødirektoratet med å arrangere NASCO-møte og internasjonalt symposium i Tromsø

  FMOV | FMVT | FMAG | FMRO | FMVL | FMMR | FMTL | FMNO | FMTF | KLD | Miljø og klima

  3.1.4.1.15

  Om nødvendig, gjennomføre fangstregistrering og organisering av utfiskingstiltak knyttet til pukkellaks. Frist: 31.12.2019.

  FMOV | KLD | Miljø og klima

  3.1.4.1.16

  Sørge for at regional koordineringsgruppe for bekjempelse av G. salaris i Drammensregionen er operativ og for at nødvendig kartleggingsarbeid er igangsatt. Frist: 31.12.2019.

  Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima

  3.1.4.1.17

  Ivareta fiskeforvaltningshensyn i arbeidet med gjennomføring av vedtatte vannforvaltningsplaner. Frist: 31.12.2019. 

  Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima | Supplerende 1

  3.1.4.1.18

  Bistå Miljødirektoratet i opplæring og oppgaveoverføring av fylkesmannens oppgaver knyttet til Skjærgårdstjenesten og statlig sikrede friluftsområder til fylkeskommunene.

  Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima | Supplerende 2

  3.1.4.1.19

  Bistå Miljødirektoratet i arbeidet med å få registrert data om snøscooterløyper fastsatt av kommunene inn i Naturbase. Frist: 31.12.2019


  3.1.4.2 Et representativt utvalg av norsk natur skal tas vare på for kommende generasjoner

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per

  3.1.4.2.1

  Skogareal tilrådd for vern

  Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima

  3.1.4.2.1.1

  Fylkesmennene skal tilrå vern av skog i et omfang som bidrar til at skogvernbudsjettet for 2019 utnyttes fullt ut


  Hjelpetekst

  Embetene skal rapportere på eventuelle avvik på resultatmålet.


  Oppdrag Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
  Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima

  3.1.4.2.2

  Oversende forslag til områder som skal vurderes for videre prosess gjennom fylkesvise supplerende verneplaner innen 1. februar 2019, og eventuelt starte verneplanprosesser etter nærmere avtale med Miljødirektoratet.

  Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima

  3.1.4.2.3

  Levere framdriftsplan for arbeidet med forvaltningsplaner for verneområdene som har behov for det. Frist 1. mai 2019.

  FMVL | FMTL | KLD | Miljø og klima

  3.1.4.2.4

  Oversende tilråding om vern av marine områder. Frist 31. desember 2019.

  FMMR | FMNO | FMTF | KLD | Miljø og klima

  3.1.4.2.5

  Gjennomføre høring av verneforslag for marine områder. Frist 31. desember 2019.

  FMTF | KLD | Miljø og klima

  3.1.4.2.6

  Oversende tilråding om endret verneforskrift for Hornøya og Reinøya naturreservat. Frist 1. mai 2019.

  FMAG | KLD | Miljø og klima

  3.1.4.2.7

  Damfrosk skal settes ut i Arendal kommune og samarbeidsprosjektet følges opp. Frist 31.12.2019.

  Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima

  3.1.4.2.8

  Bistå Miljødirektoratet ved kvalitetssikring av indikatoren for større sammenhengende naturområder. Frist: 31. mars 2019.

  FMOV | KLD | Miljø og klima

  3.1.4.2.9

  Utrede betydningen av forskjellen mellom krav om saksbehandling av byggetiltak etter markaloven og etter plan- og bygningsloven. Herunder redegjøre for hvordan markalovens og plan- og
  bygningslovens regler om søknad og tillatelse til byggetiltak praktiseres i Oslomarka, hvilke positive og negative virkninger forskjellen mellom regelverkene har, og gi en anbefaling om fremtidig regulering av byggetiltak i Oslomarka.

  Departementet vil ta kontakt med fylkesmannsembetet om dette.

  Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima | Supplerende tillegg 2

  3.1.4.2.10

  Statusoppdatering for arbeid med oppfølging av trua natur i fylket. Frist  9.oktober 2019


  3.1.4.3 Forurensning skal ikke skade helse og miljø

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per

  3.1.4.3.1

  Varsel om reviderte tillatelser med å oppfylle rensekrav for avløpsanlegg

  Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima

  3.1.4.3.1.1

  Alle avløpsanlegg etter kapittel 14 i forurensningsforskriften som har tillatelser som er gitt før 1.1.2007, skal ha fått varsel i løpet av 2019 om revidering


  Hjelpetekst

  Oversikt over antall varsel som er sendt, skal rapporteres. Eventuelle varsler som ikke er gitt, skal forklares.


  Oppdrag Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
  FMAG | KLD | Miljø og klima

  3.1.4.3.2

  Gjennomføre minst ett tilsyn pr tiltaksområde i henhold til tillatelser og pålegg gjennomført i Listerfjordene i løpet av 2019. (Flekkefjord/Fedafjorden).Tilsynsrapporter sendes fortløpende i kopi til Miljødirektoratet.

  FMVL | KLD | Miljø og klima

  3.1.4.3.3

  Føre tilsyn med aktuelle virksomheter/eiendommer som er lokalisert i nedslagsfeltet til Store Lungegårdsvann i forbindelse med kildesøkprosjektet for dette fjordområdet. Frist: 31.12.2019.

  FMOV | FMVT | FMAG | FMRO | FMVL | FMMR | FMTL | FMNO | FMTF | KLD | Miljø og klima

  3.1.4.3.4

  Alle prioriterte skipsverftslokaliteter som har behov for opprydding i forurenset sediment, skal ha fått pålegg om utarbeidelse av tiltaksplan for opprydding innen 31.12.2019.

  FMOV | FMVT | FMAG | FMRO | FMVL | FMMR | FMTL | FMNO | FMTF | KLD | Miljø og klima

  3.1.4.3.5

  All informasjon om prioriterte skipsverftslokaliteter i databasen Grunnforurensning skal være kvalitettssikret og oppdatert i henhold til veiledning. Frist 31.8.2019.

  Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima

  3.1.4.3.6

  Planer for oppfølging av avløpsanlegg som ikke oppfyller rensekrav gitt i avløpsdirektivet/forurensningsforskriften, er levert Miljødirektoratet 31.8.2019

  FMAG | FMRO | FMNO | KLD | Miljø og klima

  3.1.4.3.7

  Kvalitetssikre lokaliteter og sikre at kjent forurensning er registrert i databasen Grunnforurensning for egne og andre fylker i henhold til avtale med Miljødirektoratet. Frist 31.12.2019.

  FMVT | KLD | Miljø og klima

  3.1.4.3.8

  Videreføre og konkludere  kildesporingsundersøkelser av miljøgifter som tilføres Skiens/Porsgrunnselva (langs strekningen Skien – Porsgrunn). Frist: 31.12.2019.


  3.1.4.4 Marin forsøpling er redusert

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per

  3.1.4.4.1

  Antall  havner som har fått godkjent avfallsplan i 2019 


  FMMR | KLD | Miljø og klima

  3.1.4.4.1.1

  200 havner uten tidligere avfallsplan har fått godkjent avfallsplan


  Hjelpetekst

  Bruk tabell for rapporteringen. Eventuelle avvik beskrives.

  FMTL | KLD | Miljø og klima

  3.1.4.4.1.2

  100 havner uten tidligere avfallsplan har fått godkjent avfallsplan


  Hjelpetekst

  Bruk tabell for rapporteringen. Eventuelle avvik beskrives.

  FMOV | KLD | Miljø og klima

  3.1.4.4.1.3

  100 havner uten tidligere avfallsplan har fått godkjent avfallsplan


  Hjelpetekst

  Bruk tabell for rapporteringen. Eventuelle avvik beskrives.

  FMNO | KLD | Miljø og klima

  3.1.4.4.1.4

  150 havner uten tidligere avfallsplan har fått godkjent avfallsplan


  Hjelpetekst

  Bruk tabell for rapporteringen. Eventuelle avvik beskrives.

  FMTF | KLD | Miljø og klima

  3.1.4.4.1.5

  200 havner uten tidligere avfallsplan har fått godkjent avfallsplan


  Hjelpetekst

  Bruk tabell for rapporteringen. Eventuelle avvik beskrives.

  FMVL | KLD | Miljø og klima

  3.1.4.4.1.6

  350 havner uten tidligere avfallsplan har fått godkjent avfallsplan


  Hjelpetekst

  Bruk tabell for rapporteringen. Eventuelle avvik beskrives.

  FMRO | KLD | Miljø og klima

  3.1.4.4.1.7

  100 havner uten tidligere avfallsplan har fått godkjent avfallsplan


  Hjelpetekst

  Bruk tabell for rapporteringen. Eventuelle avvik beskrives.

  FMAG | KLD | Miljø og klima

  3.1.4.4.1.8

  50 havner uten tidligere avfallsplan har fått godkjent avfallsplan


  Hjelpetekst

  Bruk tabell for rapporteringen. Eventuelle avvik beskrives.


  Oppdrag Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
  FMVL | FMTF | KLD | Miljø og klima

  3.1.4.4.2

  Delta og komme med innspill i statlig samarbeidsforum for opprydding av marin forsøpling

  Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima

  3.1.4.4.3

  Gi innspill til områder som bør prioriteres for opprydding av  marin forsøpling. Dette skal brukes som grunnlag for prioritering av tilskuddsmidler. Frist: 31. august 2019.


  3.1.5 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  3.1.5.1 God økonomiforvaltning i kommunene

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per

  3.1.5.1.1

  Antall kommuner i ROBEK.

  Alle statsforvaltere | KMD | Kommunal styring

  3.1.5.1.1.1

  Antallet kommuner i ROBEK ved utgangen av 2019 skal ikke overstige antallet ved utgangen av 2018.

  3.1.5.1.2

  Kvalitet i KOSTRA-data.

  Alle statsforvaltere | KMD | Kommunal styring

  3.1.5.1.2.1

  Antall feil i KOSTRA-rapporteringen reduseres vesentlig sammenliknet med 2018.


  Hjelpetekst

  Fylkesmennene vil hvert år etter den reviderte KOSTRA-publiseringen i juni bli tilsendt en oversikt med informasjon over
  antallet og konkrete feil i KOSTRA. Dette har hittil (2016-2019) vært avgrenset til ett område med mye feil (eiendomsforvaltning), men kan bli utvidet senere. Med feil menes manglende rapportering eller ekstremverdier i nøkkeltallene for KOSTRA (eiendomsforvaltning) som ikke er logiske. Vesentlig må vurderes ut fra nivået på antallet feil i den tilsendte oversikten.

  Fylkesmennenes oppnåelse av resultatmålet blir vurdert ut ifra om de får kommunene til å redusere feilene i nøkkeltallene vesentlig. Noen fylker har kommuner med mange feil og har derfor stort potensial for å påvirke kommunene til å redusere feil. Andre embeter har få feil og kan målrette innsatsen inn mot de få kommunene som har feil. Økning, ingen endring eller liten nedgang i antallet feil i nøkkeltallene er ikke tilstrekkelig for å nå resultatmålet.


  3.1.6 Landbruks- og matdepartementet

  3.1.6.1 Økt verdiskaping i landbruket

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per

  3.1.6.1.1

  Ta i bruk nytt regionalt næringsprogram (RNP) fra 2019

  Alle statsforvaltere | LMD | Landbruk og mat

  3.1.6.1.1.1

  Innholdet i nytt RNP er presentert for landbrukets organisasjoner, kommuner og øvrige samarbeidsparter. Tilhørende virkemidler er innrettet slik at målene i RNP nås. 

  3.1.6.1.2

  Verdiskapning i skogbruket. 

  Alle statsforvaltere | LMD | Landbruk og mat

  3.1.6.1.2.1

  Kommunenes arbeid med tilfredsstillende foryngelse innen tre år etter hogst er fulgt opp. 


  Hjelpetekst

  Gi tilbakemelding i stikkordsform: Hvilke tiltak er gjennomført for å sikre at kommunene gjennomfører foryngelseskontroller? Kommenter omfanget av tilfredsstillende foryngelse. Hvilke utfordringer ser Fylkesmannen med å sikre tilstrekkelig foryngelse?

  Alle statsforvaltere | LMD | Landbruk og mat | Tilskudd og økonomiske virkemidler

  3.1.6.1.2.2

  Kommunene er fulgt opp med henblikk på effektiv bruk av tilskuddsordningene i skogbruket. 100%.


  Hjelpetekst

  Gi en vurdering av tiltak og virkemiddelbruk for bedre skogvegnett.

  3.1.6.1.3

  Verdiskaping i reindriften

  FMTL | FMNO | FMTF | LMD | Landbruk og mat

  3.1.6.1.3.1

  Gjennomført rådgiving og veiledning overfor distriktsstyrene og siidaandelsledere for å sikre økt produksjon og verdiskaping i reindriften.


  3.1.6.2 Bærekraftig landbruk

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per

  3.1.6.2.1

  Klimadelen i nytt regionalt skog- og klimaprogram er tatt i bruk. 

  Alle statsforvaltere | LMD | Landbruk og mat

  3.1.6.2.1.1

  Klimadelen i regionalt- skog- og klimaprogram er kjent og fulgt opp av kommunene. 

  3.1.6.2.2

  Nytt regionalt miljøprogram (RMP) fra 2019 er fastsatt, og forskrift om regionale miljøtilskudd er fastsatt i tråd med den nasjonale instruksen. 

  Alle statsforvaltere | LMD | Landbruk og mat

  3.1.6.2.2.1

  Innholdet i RMP er kjent for landbrukets organisasjoner, kommuner og aktuelle søkere.

  3.1.6.2.3

  Bidra til opprettholdelse av kulturlandskap og redusert miljøbelastning fra jordbruksdrift.

  Alle statsforvaltere | LMD | Landbruk og mat | Tilskudd og økonomiske virkemidler

  3.1.6.2.3.1

  Tiltak i RMP er innrettet mot de regionale miljøutfordringene.

  3.1.6.2.4

  Reindriftens arealressurser er ivaretatt i alle planprosesser

  FMTL | FMNO | FMTF | LMD | Landbruk og mat | Areal, by og samfunn

  3.1.6.2.4.1

  I 100%  av alle planprosesser

  3.1.6.2.5

  Landbrukets arealressurser er ivaretatt i alle planprosesser

  Alle statsforvaltere | LMD | Landbruk og mat

  3.1.6.2.5.1

  Gradvis reduksjon i omdisponeringen av dyrka jord, jf. nasjonalt jordvernmål.


  Hjelpetekst

  Vurder dette målet og  KOSTRA-tallene siste 10 år, med vekt på det siste året (stikkord: årsaker, store statlige prosjekter, gjennomførte tiltak og utfordringer).


  Oppdrag Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
  Alle statsforvaltere | LMD | KLD | Landbruk og mat

  3.1.6.2.6

  Fylkesmannen skal også i 2019 bistå Mattilsynet og Miljødirektoratet i bekjempelsen av dyresykdommen skrantesjuke (CWD). Fylkesmannen vil ha ansvar for ulike oppgaver som informasjonsarbeid, forvaltning av tilskudd til beitelag og vedlikeholde
  sperregjerder (gjelder Fylkesmannen i Trøndelag). Det er også viktig med oppfølging av kommunenes arbeid i saken, herunder at viltforvaltningen prøvetar risikodyr.

  Alle statsforvaltere | LMD | Landbruk og mat

  3.1.6.2.7

  Fylkesmannen skal i løpet av 2019 bidra til å øke kunnskapen om drivepliktsbestemmelsen i jordloven i kommunene for å ivareta de landbrukspolitiske målene. 


  3.1.7 Andre oppdrag

  Oppdrag Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
  Alle statsforvaltere | KMD | BFD | HOD | JD | KLD | KD | LMD | Miljø og klima | Kommunal styring | Areal, by og samfunn | Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.1.7.1

  Fylkesmannen skal stimulere til diskusjoner om utfordringer i de enkelte kommunene og om muligheter som kan ligge i strukturendringer, samt bidra til kommunesammenslåing der det lokalt ligger til rette for det. En forutsetning for gode dialoger om strukturutfordringer og -muligheter er at arbeidet er forankret i embetsledelsen, og at fagavdelingene bidrar i arbeidet.


  FMOV | FMIN | FMVT | FMAG | FMVL | FMTL | FMTF | KD | Barnehage og opplæring

  3.1.7.2

  På barnehage- og grunnopplæringsområdet skal Fylkesmannen fra januar 2019 starte arbeidet med å gjennomføre tiltak for økt standardisering av klagesaksbehandling, økt profesjonalisering av tilsyn og mer effektiv informasjonsformidling og veiledning. I tillegg skal embetet starte arbeidet med å gjennomføre tiltak for et sterkt og robust fagmiljø. Frist 31.12.19. 

  FMAG | FMTL | KMD | Annet tema

  3.1.7.3

  Fylkesmannen skal i 2019 gi status opp mot målsettingen med sammenslåingen, herunder kgl. res. og egendefinerte målbilder. Embetet bes også konkretisere fremtidige tiltak som planlegges etablert og som bidrar til måloppnåelse. 

  FMOV | FMIN | FMVT | FMAG | FMRO | FMTL | FMTF | LMD | Landbruk og mat | Supplerende 2

  3.1.7.4

  Flere fylkesmannsembeter har i 2019 fått i oppdrag å bistå LMD i arbeidet med å øke matkvalitet og måltidsglede hos hjemmeboende hjelpetrengende eldre og eldre på institusjon. Dette er tiltak som både er del av Matnasjonen Norge-arbeidet og Leve hele livet-reformen. Tiltakene er delt i arrangering av inspirasjonsseminarer seks steder og opprettelse av Matgledekorps i to regioner. I begge tilfeller er samhandling mellom helseavdelinger og landbruksavdelinger hos fylkesmannen viktig.

  Alle statsforvaltere | KMD | Annet tema | Supplerende 2

  3.1.7.5

  De sammenslåtte embetene skal i andre halvår 2019 starte arbeidet med å realisere stordriftsfordeler på det administrative området i forbindelse med endringer i fylkesmannsstrukturen.

  Alle embetene har ansvar for å realisere kvalitative og kvantitative gevinster ved å ta i bruk nye løsninger og standarder på det administrative området i tråd med FMFAs føringer. Det vises i den sammenheng til side 70-76 i Plan for realisering av gevinster – fylkesmannsembetene, og delrapportene om ansvarsfordeling mellom embetene, KMD og FMFA i Prosjekt etablering av FMFA.

  Det vil fra og med 2020 trekkes ut effektiviseringsgevinster knyttet til HR- og personforvaltning og på økonomi- og anskaffelsesområdet. Uttrekket vil bli fordelt forholdsmessig mellom embetene i forbindelse med den årlige budsjettfordelingen. For oversikt over de totale uttrekkene, se vedlegg 1.


  3.2 Statlig virksomhet på regionalt nivå skal være godt samordnet og legge til rette for gode helhetsløsninger

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  3.2.1 Tverrsektorielle delmål

  3.2.1.1 Den offentlige boligsosiale innsatsen skal være helhetlig og effektiv

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per

  3.2.1.1.1

  Fylkesmannens bidrag til samarbeid mellom regionale aktører om de to tiltakene i strategien Bolig for velferd.

  Alle statsforvaltere | KMD | ASD | BFD | HOD | JD | KD | Folk og samfunn | Familier, barn og unge | Areal, by og samfunn

  3.2.1.1.1.1

  Helhetlig samarbeid mellom stat og kommune om de to tiltakene i Bolig for velferd.


  3.2.1.2 Tilsyn skal være samordnet, målrettet og medvirke til læring og forbedring

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Oppdrag Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
  FMMR | KMD | Tilsyn

  3.2.1.2.1

  Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal utvikle en tilsynskalender i henhold til prosjektplan av 30. august 2018 som kan brukes av alle embeter og andre statlige tilsynsmyndigheter. Målet er at tilsynskalenderen skal gi både kommunene og statlige tilsynsmyndigheter oversikt over planlagte og gjennomførte tilsyn. Utviklingsarbeidet bør også legge til rette for at tilsynskalenderen kan gi oversikt over forvaltningsrevisjoner i kommunene. Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal samarbeide med FMFA og andre aktører som beskrevet i prosjektplanen av 30. august 2018. Tilsynskalenderen skal være ferdigstilt innen 31. desember 2019.


  3.2.1.3 Klimahensyn skal ivaretas i alle sektorer

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per

  3.2.1.3.1

  Andel kommuner som tilfredsstiller statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. 

  Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima

  3.2.1.3.1.1

  Minimum 50 % av kommunene har ambisiøse mål for reduksjon av klimagassutslipp i sin klima- og energiplanlegging (temaplan eller integrert i andre planer)


  Hjelpetekst

  I Statlig planretningslinje om kommunal klima- og energiplanlegging står det at kommunen skal ha "ambisiøse mål for utslippsreduksjoner". Denne veilederen viser hvordan kommunene kan følge retningslinjen. Her finner du informasjon om hvordan kommunen kan fastsette et mål. Hver kommune må finne ut hvilke mål som er mest hensiktsmessige for sin kommune, men målene bør være ambisiøse. Staten stiller ikke krav til hvor store klimagassreduksjonene skal være lokalt. Det må kommunen selv komme frem til. Det kan likevel være nyttig å se an til nasjonale målsetninger på klima, disse finner du her på Miljøstatus.

  Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima

  3.2.1.3.1.2

  Minimum 50 % av kommunene har gjennomført tiltak for reduksjon av klimagassutslipp


  Hjelpetekst

  En indikator kan for eksempel være om kommunen har søkt støtte fra Klimasats til tiltak, om de har en handlingsplan med konkrete tiltak i sin klima- og energiplan, og om Fylkesmannen kjenner til andre aktuelle klimatiltak som er i gang ut fra deres dialog med kommunene. Veiledning og eksempler på noen aktuelle klimatiltak finner du også her på Miljøkommune.

  3.2.1.3.2

  Andel kommuner som har mottatt bistand til klima- og energiplanlegging og statlige forventninger til klima- og energiplanleggingen

  Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima

  3.2.1.3.2.1

  Alle kommuner har mottatt bistand


  Hjelpetekst

  Fylkesmannen har et stort handlingsrom når det gjelder klima, på den måten at det ikke er strenge regler og rutiner for hvordan oppgavene skal løses, men betydelig rom for variasjon og lokale tilpasninger ut fra hva som er hensiktsmessig. Noen kommuner er godt i gang med klimaarbeidet, og har kanskje ikke behov for mye bistand fra Fylkesmannen, andre kommuner har lite ressurser og kunnskap om klima. Vi legger til grunn at Fylkesmannen minimum har en årlig dialog med kommunene i sin region om klimaarbeidet, slik at de kjenner til statlige forventninger og tilbud om veiledning, herunder Klimasats og klimagasstatistikk. Fylkesmannen må tilpasse nivå og omfang av bistand ut fra behov.


  Oppdrag Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
  Alle statsforvaltere | KLD | HOD | JD | KMD | Miljø og klima | Landbruk og mat | Kommunal styring | Areal, by og samfunn | Samfunnssikkerhet og beredskap | Helsedirektoratet

  3.2.1.3.3

  Informere kommunene om:

  1) Det kommende forbudet mot å fyre med mineralolje til oppvarming av bygninger, som trer i kraft 1.1.2020, og kommunenes plikt til å følge opp forbudet.

  2)  Den nye varslingstjenesten for lokal luftkvalitet, som lanseres i 2019.

  3) Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene.

   Frist for å informere: 31.12.2019.

  Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima

  3.2.1.3.4

  Bistå Miljødirektoratet i å arrangere regionale Klimasats-samlinger, dersom det blir aktuelt.

  FMVL | FMTL | FMTF | KLD | Miljø og klima

  3.2.1.3.5

  Ferdigstille veiledning, oppsummere og formidle erfaringer og kunnskap knyttet til pilotprosjekt for klimatilpasning innenfor natur- og miljøsektoren. FMTF har prosjektledelsen. Frist: 31.12.2019

  FMTL | KLD | Miljø og klima

  3.2.1.3.6

  Følge opp pilotprosjektet "Nettverk klimatilpasning Trøndelag" i tråd med prosjektplan, og bidra til å formidle erfaringer og kunnskap knyttet til dette. Frist: 31.12.2019.

  FMVT | KLD | Miljø og klima

  3.2.1.3.7

  Følge opp pilotprosjektet " Kjørbekk - Fra deponi til landskap" i tråd med prosjektplan og bidra til å formidle erfaringer og kunnskap knyttet til dette. Frist: 31.12.2019.

  FMOV | FMTF | KLD | LMD | Miljø og klima | Landbruk og mat

  3.2.1.3.8

  Følge opp pilotprosjektet " Klimatilpasning i landbruket" i tråd med prosjektplan og bidra til å formidle erfaringer og kunnskap knyttet til dette. Frist: 31.12.2019.

  FMOV | FMVL | FMTF | KLD | HOD | JD | KMD | LMD | Miljø og klima | Landbruk og mat | Kommunal styring | Areal, by og samfunn | Samfunnssikkerhet og beredskap | Helsedirektoratet

  3.2.1.3.9

  Sammen med Miljødirektoratet utarbeide veiledning til klimatilpasningsdelen av Statlige planretningslinje for klima- og energiplanlegging om klimatilpasning i kommunene. Frist: 31.12.2019.


  3.2.1.4 Andre oppdrag

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Oppdrag Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
  Alle statsforvaltere | BFD | KD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.2.1.4.1

  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets har utviklet kurspakken «Se meg – digitale kurs i barnevernet». Fylkesmannen skal informere og motivere kommuner og fylkeskommuner til å ta i bruk delkurs 1, «Samarbeid mellom skole og barnevern», som retter seg mot ansatte i skole- og barnevernsektoren. Fylkesmannen skal i tillegg fortsette arbeidet med å gjøre «Veileder for samarbeid mellom skole og barnevern» kjent i kommuner og fylkeskommuner. Revidert versjon av veilederen lanseres i 2019.

  Alle statsforvaltere | BFD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.2.1.4.2

  Fylkesmannen skal bistå og samarbeide med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om tiltakene i kompetansestrategien for det kommunale barnevernet:

  • Tjenestestøtteprogrammet
  • Veiledningsteamet
  • Dialogmøter
  • Læringsnettverk og lokale utviklingsprosjekter
  Alle statsforvaltere | BFD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.2.1.4.3

  Fylkesmannen skal benytte en systematisk modell for vurdering av risikobildet i kommunal barneverntjeneste.

  FMOV | FMIN | FMVT | FMVL | FMTL | FMTF | JD | Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.2.1.4.4

  Fylkesmannen skal i 2019 igangsette arbeidet med fylkesROS for det nye embetet, med en tilhørende oppfølgingsplan.

  FMOV | FMIN | FMTL | FMNO | FMTF | JD | Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.2.1.4.5

  Fylkesmannen skal bistå der det er behov for å oppdatere samarbeids- og bistandsavtaler (NORDRED) for grenseområdene gjennom grenseredningsrådene. Dette for å legge til rette for bruk av nødkommunikasjon ved grenseoverskridende innsats mellom norske, svenske og finske beredskapsaktører.

  Alle statsforvaltere | JD | Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.2.1.4.6

  Fylkesmannen skal ved behov bistå DSB med å innhente fullmakter fra kommunene, for å kunne fremforhandle felles rammeavtaler til kjøp av nødnettutstyr. Kommunene kan gjøre avrop på rammeavtalen når de må reanskaffe nytt utstyr til brann- og redningsvesen og 110-sentraler. Frist: 31.12.2019

  FMRO | FMNO | FMTF | JD | Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.2.1.4.7

  Fylkesmannen skal videreføre, avslutte og evaluerer pilotprosjektet knyttet til bruk av Felles ressursregister/ Barents Watch.

  Alle statsforvaltere | JD | Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.2.1.4.8

  Evalueringer etter hendelser og øvelser skal rapporteres til DSB på samordningskanal i CIM. Ny mal for rapportering er laget i CIM.

  FMOV | FMIN | FMRO | FMTL | JD | Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.2.1.4.9

  Fylkesmannen skal bistå Sivilforsvaret i pilotprosjekt for videreutvikling av sivile beskyttelsestiltak.

  Alle statsforvaltere | JD | Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.2.1.4.10

  Fylkesmannen skal støtte Sivilforsvaret i arbeidet med en utredning av sonekonsept for sivilbeskyttelse.

  Alle statsforvaltere | BFD | Familier, barn og unge

  3.2.1.4.11

  Fylkesmannen skal bidra til å gjøre Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017- 2021) kjent i kommunene, jf. FNs barnekonvensjon, Artikkel 19 Beskyttelse mot misbruk. Fylkesmannen skal i 2019 særlig bidra til at kommunene tar i bruk de voldsforebyggende verktøyene "Jeg vet" og "SNAKKE".

  Lenker:

  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-12-s-20162017/id2517407/

  http://www.jegvet.no/

  https://snakkemedbarn.no/

  Alle statsforvaltere | BFD | Familier, barn og unge

  3.2.1.4.12

  Andelen barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt øker. Fylkesmannen spiller en viktig rolle i å tilrettelegge for kunnskapsformidling, og skal bidra til at god praksis og relevante verktøy og tiltak gjøres kjent for kommunene. Dette gjelder for eksempel Bufdirs veileder for tverrsektorielt arbeid mot fattigdom i barnefamilier og indikatorene på kommunenivå om barnefattigdom som Bufdir har utarbeidet.

  Lenke: www.barnefattigdom.no.

  Alle statsforvaltere | ASD | Annet tema

  3.2.1.4.13

  Prosjektet «Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier»
  Fylkesmannsembeter som har kontorer i sammenligningsgruppen i prosjektet Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier skal fortsatt innlemme kontorene i prosjektoppfølging i 2019, tilsvarende det som gis øvrige prosjekter som mottar tilskudd til sosiale tjenester.

  Alle statsforvaltere | ASD | Annet tema

  3.2.1.4.14

  NAV-veileder i videregående skole
  Fylkesmannen skal også i 2019 bidra i det tverretatlige samarbeidsprosjektet Forsøk med NAV-veileder i videregående skoler gjennom å understøtte pilotene i de fylkene som fortsatt har forsøk, og bidra til spredning av erfaringer fra arbeidet som er gjort i fylket.

  FMOV | FMVL | FMTL | FMTF | ASD | Annet tema

  3.2.1.4.15

  Økt kompetanse i NAV
  Fylkesmannsembetene i Oslo og Viken, Vestland, Trøndelag og Troms og Finnmark skal bistå Arbeids- og velferdsdirektoratet i prosjektet «Økt kompetanse i NAV» og samarbeide med NAV region om utvikling og eventuell iverksetting av tiltak i regi av prosjektet.

  FMTL | ASD | Annet tema

  3.2.1.4.16

  Fylkesmannsembetet i Trøndelag skal videreutvikle Tjenestebarometer for sosiale tjenester i kommunene. Målet med arbeidet er å utvikle et støtteverktøy for å kunne gjøre treffsikre analyser av kommunenes risiko og sårbarhetsfaktorer slik at Fylkesmannens opplærings og veiledningsinnsats kan målrettes mot identifisert risiko. Fylkesmannsembetet i Trøndelag skal ta initiativ til samarbeid med 2 eller flere andre embeter om utprøving av verktøyet i NAV kontor med ulike kjennetegn med tanke på størrelse, utfordringsbilde ol.

  Alle statsforvaltere | KD | ASD | BFD | HOD | Barnehage og opplæring | Familier, barn og unge | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Helsedirektoratet

  3.2.1.4.17

  Fylkesmannen skal etablere og lederforankre en overordnet og langsiktig plan for arbeidet med utsatte barn og unge og deres familier (0-24 samarbeidet). Embetets egne ambisjoner, mål og tiltak for arbeidet skal framgå av planen. Fylkesmannen skal iverksette relevante tiltak, både for å samordne regionale innsatser og for å styrke samarbeidet mellom sektorer og tjenester i kommunen. 

  FMOV | FMIN | FMVT | FMAG | FMVL | FMTL | FMTF | JD | Samfunnssikkerhet og beredskap | Supplerende 2

  3.2.1.4.18

  Embetene skal systematisk gjennomgå egne rutiner for en felles tilnærming og systematisk oppfølging av regionale aktører, og på sikt etablere nye rutiner basert på krav i samfunnssikkerhetsinstruksen og beste praksis.


  3.2.1.5 Tilrettelegge for et godt sivilt-militært arbeid

  Styringsparametere Resultatmål Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per

  3.2.1.5.1

  Fylkesmannen skal legge til rette for et styrket sivilt-militært samarbeid.

  Alle statsforvaltere | JD | Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.2.1.5.1.1

  Utarbeide et felles plangrunnlag for å styrke det sivil-militære samarbeidet.


  Hjelpetekst

  FylkesROS er sentralt som kunnskaps- og plangrunnlag i dette arbeidet, og gir embetene en god oversikt over risiko og sårbarheter i eget fylke. Dette må også ses i sammenheng med oppgavene som er gitt i VØI kap. 5.2 og til kap. IV i samfunnssikkerhetsinstruksen med tilhørende kommentarer.

  Alle statsforvaltere | JD | Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.2.1.5.1.2

  I tråd med sentrale føringer videreutvikle totalforsvaret og robustheten i kritiske samfunnsfunksjoner nasjonalt, regionalt og lokalt.


  Hjelpetekst

   Det vises til Program for videreutvikling av totalforsvaret og samfunnets motstandsdyktighet 2017-2020.


  Oppdrag Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
  Alle statsforvaltere | JD | Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.2.1.5.2

  Fylkesmannen skal i 2019 ha et oppdatert underliggende planverk knyttet til Sivilt beredskapssystem (SBS)

  FMMR | FMTL | JD | Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.2.1.5.3

  Fylkesmannen skal i 2019 i samarbeid med Forsvaret og andre regionale aktører ferdigstille regionalt vertslandsstøtteprosjekt.

  Alle statsforvaltere | JD | Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.2.1.5.4

  Fylkesmannen skal bidra i evaluering og oppfølging etter øvelsen Trident Juncture 2018.

  Alle statsforvaltere | JD | Samfunnssikkerhet og beredskap | Helsedirektoratet

  3.2.1.5.5

  Læringspunkter fra evalueringsrapporten etter Nasjonal helseøvelse 2018 skal drøftes med fylkesberedskapsrådet.

  Alle statsforvaltere | JD | Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.2.1.5.6

  Fylkesmannen skal bidra i planleggingen av øvelsen Digital 2020.


  3.3 Rettssikkerhet skal være ivaretatt på en enhetlig måte i fylket og på tvers av embetene

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  3.3.1 Tverrsektorielle delmål

  3.3.1.1 Høy kvalitet i veiledning, kontroll, tilsyn og saksbehandling

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per

  3.3.1.1.1

  Gjennomførte tilsyn med ordningene i introduksjonsloven.

  Alle statsforvaltere | JD | Tilsyn

  3.3.1.1.1.1

  Minimum 2 tilsyn per år.

  3.3.1.1.2

  Saksbehandlingstid i antall uker for klager over kommunens vedtak i byggesaker etter plan- og bygningsloven

  Alle statsforvaltere | KMD | Areal, by og samfunn

  3.3.1.1.2.1

  Alle klagesaker er behandlet innen 12 uker, jf. § 7-1 bokstav d, i byggesaksforskriften 

  Alle statsforvaltere | KMD | Areal, by og samfunn

  3.3.1.1.2.2

  Alle klagesaker der det er gitt utsatt iverksetting etter forvaltningsloven § 42, er behandlet innen 6 uker, jf. § 7-1 bokstav e, i byggesaksforskriften

  3.3.1.1.3

  Saksbehandlingstid i antall uker for klager over kommunens vedtak i klager over reguleringsplan.

  Alle statsforvaltere | KMD | Areal, by og samfunn

  3.3.1.1.3.1

  Alle klagesaker er behandlet innen 12 uker


  Hjelpetekst

  Ved avvik fra resultatmålet gis en kort begrunnelse for årsaken i kommentarfeltet.

  3.3.1.1.4

  Saksbehandlingstid i antall uker for ekspropriasjonssaker på plan- og bygningsrettens område (også der oreigningsloven er hjemmelsgrunnlag).

  Alle statsforvaltere | KMD | Areal, by og samfunn

  3.3.1.1.4.1

  Alle ekspropriasjonssaker i førsteinstans på plan- og bygningsrettens område er behandlet innen 12 uker

  Alle statsforvaltere | KMD | Areal, by og samfunn

  3.3.1.1.4.2

  Alle ekspropriasjonssaker som klageinstans på plan- og bygningsrettens område er behandlet innen 12 uker


  Oppdrag Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
  Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima

  3.3.1.1.5

  Fylkesmannen skal etablere databehandleravtale med Miljødirektoratet, ref. personopplysningsloven, for alle tjenester/systemer hvor Fylkesmannen er behandlingsansvarlig og Miljødirektoratet er databehandler.

  Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima

  3.3.1.1.6

  Delta i IED-fellesprosjekt for avfallsbransjen. I 2019 skal fylkesmannen: 1) Finne de aktuelle virksomhetene; 2) gi oppdrag til virksomhetene om å vurdere sin egen virksomhet opp mot de beste teknikker slik de er beskrevet i BREF-dokumentene; og 3) gjennomføre statusrapportering og forberedelse til videre arbeid. Frist: 31.12.2019.

  Alle statsforvaltere | KLD | Miljø og klima

  3.3.1.1.7

  Delta i kommunetilsynsaksjonen for 2019, og gjennomføre antall tilsyn som er forventet i aksjonsperioden. Frist: Utgangen av aksjonsperioden.


  3.3.1.2 Effektiv og korrekt lov- og tilskuddsforvaltning

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per

  3.3.1.2.1

  Etablerte systemer for kontroll og oppfølging på landbruksområdet på regionalt og kommunalt nivå etterleves.

  Alle statsforvaltere | LMD | Landbruk og mat

  3.3.1.2.1.1

  Gjennomført kontroller i henhold til kontrollplan

  Alle statsforvaltere | LMD | Landbruk og mat

  3.3.1.2.1.2

  Gjennomført risikobasert forvaltningskontroll av 20 % av kommunene.

  Alle statsforvaltere | LMD | Landbruk og mat

  3.3.1.2.1.3

  Andel avvik avdekket under kontroll som er fulgt opp: 100 %. 

  Alle statsforvaltere | LMD | Landbruk og mat | Tilskudd og økonomiske virkemidler

  3.3.1.2.1.4

  Gjennomført risikobasert kontroll av minst 5% av søknadene om tilskudd til veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk for hver søknadsomgang. 

  3.3.1.2.2

  Fylkesmannen har fulgt opp reinbeitedistriktene i hht. reindriftsloven av 2007  

  FMTL | FMNO | FMTF | LMD | Landbruk og mat

  3.3.1.2.2.1

  FM skal påse at reinbeitedistriktene har utarbeidet bruksregler og distriktsplaner i hht. Reindriftsloven. 100%. 


  Hjelpetekst

  1. Beskriv andel godkjente bruksregler og andel utarbeidede distriktsplaner etter reindriftsloven av 2007.

  2. Beskriv om bruksplanene og distriktsplanene etter FMs vurdering er tilfredsstillende etter innholdskravene i reindriftsloven av 2007.

  3. Beskriv om distriktene benytter og har et aktivt forhold til bruksregler og distriktsplaner.

  4. Beskriv hvordan FM følger opp meldinger om brudd på bruksreglene.

  3.3.1.2.3

  Kontroll innenfor reindrift

  FMTL | FMNO | FMTF | LMD | Landbruk og mat | Tilskudd og økonomiske virkemidler

  3.3.1.2.3.1

  Utarbeidet plan for og gjennomført telling av rein for reindriftsåret 2019/2020. Avvik mellom Melding om reindrift og resultatet av tellingen skal meldes til Landbruksdirektoratet 3 uker etter tellingen er avsluttet.


  Oppdrag Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
  FMTF | LMD | Landbruk og mat

  3.3.1.2.4

  Fylkesmannen skal kartlegge og dokumentere norsk/russisk grensegjerde, der gjerdet deles inn i parseller med tilstandsbeskrivelse og vedlikeholdsplan for de neste 5 år fremkommer. Frist 31.12.2019. 

  FMTL | FMNO | LMD | Landbruk og mat

  3.3.1.2.5

  Fylkesmannen skal utarbeide en oversikt over ulovlig oppsatte gjerder og hytter i reindriftsnæringa. Frist 31.12.2020. 

  Alle statsforvaltere | LMD | Landbruk og mat

  3.3.1.2.6

  Bistå i arbeidet med å utvikle nytt søknads- og saksbehandlingssystem for veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk. Åpne for månedlige søknadsomganger for å ivareta søkers likviditet og dermed sikre ordningens målsetting om utjevning. Frist 31.12.2019. 


  3.3.1.3 Befolkningen har tillit til tjenestene og får ivaretatt sin rett til forsvarlige og nødvendige tjenester

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per

  3.3.1.3.1

  Stedlige tilsyn med tvangsbruk overfor personer med utviklingshemming.

  FMOV | FMIN | FMRO | FMTL | HOD | Tilsyn | Helsetilsynet

  3.3.1.3.1.1

  Antallet stedlige tilsyn er økt sammenlignet med 2018.

  3.3.1.3.2

  Tilsynsmyndighetens kontakt med barn i barneverninstitusjoner og omsorgssentre.

  Alle statsforvaltere | BFD | Tilsyn | Helsetilsynet

  3.3.1.3.2.1

  Fylkesmannen skal ta kontakt med det enkelte barn med tilbud om tilsynssamtale. Barnet kan kontaktes i forkant eller under fylkesmannens tilsynsbesøk. Dersom barnet ikke var tilstede under tilsynsbesøket, skal fylkesmannen i etterkant kontakte barnet med tilbud om samtale.


  Hjelpetekst

  Fylkesmennene bes kort beskrive hva slags rutiner eller metoder de benytter for å kontakte barna i forkant, og hvordan de går frem for å fremsette tilbud i etterkant dersom barnet ikke var tilstede ved tilsynet.

  Alle statsforvaltere | BFD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Tilsyn | Helsetilsynet

  3.3.1.3.2.2

  Fylkesmannen skal gjennomføre samtale med alle barn som ønsker det.

  3.3.1.3.3

  Saksbehandlingstid.

  Alle statsforvaltere | HOD | Tilsyn | Helsetilsynet

  3.3.1.3.3.1

  Median saksbehandlingstid for tilsynssaker: 6 måneder eller mindre.

  Alle statsforvaltere | ASD | Tilsyn | Helsetilsynet

  3.3.1.3.3.2

  Median saksbehandlingstid for tilsynssaker: 5 måneder eller mindre

  Alle statsforvaltere | ASD | HOD | Tilsyn | Helsetilsynet

  3.3.1.3.3.3

  Avslutning av klagesaker: Minst 90 prosent innen 3 måneder.

  Alle statsforvaltere | HOD | Tilsyn | Helsetilsynet

  3.3.1.3.3.4

  Andel vedtak om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning som er overprøvd innen 3 måneder: Minst 90 %.

  Alle statsforvaltere | HOD | Tilsyn | Helsetilsynet

  3.3.1.3.3.5

  Andel søknader om dispensasjon fra utdanningskrav som er behandlet innen 3 måneder: Minst 90 %.


  Hjelpetekst

  Søknader om dispensasjon fra utdanningskravet kommer vanligvis sammen med vedtak som skal overprøves og behandles sammen med vedtaket, jf. hol §§ 9-8 og 9-9 tredje ledd. Disse dispensasjonene registreres i NESTOR og får samme saksbehandlingstid som vedtakene (jf. rapport H4519). Fylkesmennene behandler også søknader om dispensasjoner fortløpende i vedtaksperioden, og dersom minst 90 % av disse ikke er behandlet innen 3 måneder, bes fylkesmannen beskrive utfordringen her.

  FMOV | FMIN | FMVL | FMMR | FMTL | FMNO | BFD | Helsetilsynet

  3.3.1.3.3.6

  Avslutning av klager på tvang i barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre: Minst 90 % innen 1 måned.

  3.3.1.3.4

  Aktivitetsvolum av tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester

  FMOV | HOD | Tilsyn | Helsetilsynet

  3.3.1.3.4.1

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 690 poeng


  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen.

  FMVL | HOD | Tilsyn | Helsetilsynet

  3.3.1.3.4.2

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 370 poeng


  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen.

  FMVT | HOD | Tilsyn | Helsetilsynet

  3.3.1.3.4.3

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 280 poeng


  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen.

  FMAG | HOD | Tilsyn | Helsetilsynet

  3.3.1.3.4.4

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 260 poeng


  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen.

  FMTF | HOD | Tilsyn | Helsetilsynet

  3.3.1.3.4.5

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 240 poeng


  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen.

  FMIN | FMTL | HOD | Tilsyn | Helsetilsynet

  3.3.1.3.4.6

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 300 poeng


  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen.

  FMMR | FMNO | HOD | Tilsyn | Helsetilsynet

  3.3.1.3.4.7

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 170 poeng


  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen.

  FMRO | HOD | Tilsyn | Helsetilsynet

  3.3.1.3.4.8

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 220 poeng


  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen.

  3.3.1.3.5

  Aktivitetsvolum av tilsyn med spesialisthelsetjenesten

  FMAG | FMTL | FMTF | HOD | Tilsyn | Helsetilsynet

  3.3.1.3.5.1

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 70 poeng


  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen.

  FMIN | FMVT | HOD | Tilsyn | Helsetilsynet

  3.3.1.3.5.2

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 60 poeng


  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen.

  FMVL | HOD | Tilsyn | Helsetilsynet

  3.3.1.3.5.3

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 90 poeng


  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen.

  FMRO | FMMR | FMNO | HOD | Tilsyn | Helsetilsynet

  3.3.1.3.5.4

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 40 poeng


  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen.

  FMOV | HOD | Tilsyn | Helsetilsynet

  3.3.1.3.5.5

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 160 poeng


  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen.

  3.3.1.3.6

  Aktivitetsvolum av tilsyn med sosiale tjenester

  FMOV | ASD | Tilsyn | Helsetilsynet

  3.3.1.3.6.1

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 240 poeng


  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen

  FMVT | ASD | Tilsyn | Helsetilsynet

  3.3.1.3.6.2

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 90 poeng


  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen

  FMAG | FMTF | ASD | Tilsyn | Helsetilsynet

  3.3.1.3.6.3

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 80 poeng


  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen

  FMVL | ASD | Tilsyn | Helsetilsynet

  3.3.1.3.6.4

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 120 poeng


  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen

  FMRO | ASD | Tilsyn | Helsetilsynet

  3.3.1.3.6.5

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 70 poeng


  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen.

  FMIN | FMTL | ASD | Tilsyn | Helsetilsynet

  3.3.1.3.6.6

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 100 poeng


  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen

  FMMR | FMNO | ASD | Tilsyn | Helsetilsynet

  3.3.1.3.6.7

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 60 poeng


  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen

  3.3.1.3.7

  Avslutning av tilsyn

  Alle statsforvaltere | HOD | ASD | BFD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Tilsyn | Helsetilsynet

  3.3.1.3.7.1

  Alle tilsyn på Helsetilsynets områder hvor det er funnet brudd på lov- og forskriftskrav er avsluttet (dvs. praksis er endret) innen en avtalt frist.


  Hjelpetekst

  Vi viser til retningslinjer for oppfølging av avslutning av tilsyn ved lovbrudd i virksomheter, Internserien 8/2011 (http://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/internserien/retningslinjer_avslutning_tilsyn8_2011.pdf). Fylkesmannen bes kort redegjøre for eventuelle utfordringer når det gjelder å avslutte tilsynene innen den avtalte fristen.


  Oppdrag Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
  FMOV | FMVT | FMTF | BFD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.3.1.3.8

  Fylkesmannen skal følge opp kommuner i fylkene som er med i forsøk med endret oppgave- og ansvarsdeling mellom kommune og stat innen barnevernet gjennom:

  • råd og veiledning samt tilsyn ved behov
  • tertialvis rapportering til Bufdir
  • å bidra i følgeevalueringen etter nærmere anvisninger.
  Alle statsforvaltere | HOD | Tilsyn | Helsetilsynet

  3.3.1.3.9

  Alle landets fylkesmenn skal føre tilsyn med somatiske spesialisthelsetjenester til pasienter som er plassert på en annen avdeling enn den som har spesifikk kompetanse og medisinsk ansvar (dvs. utlokaliserte pasienter). Tilsynet skal gjennomføres ved alle helseforetak i løpet av to år (2019 og 2020). Tilsynene utgjør en del av resultatmålet for planlagte tilsyn. Antallet som skal gjennomføres fremgår av veilederen for det landsomfattende tilsynet. Tilsynene skal utføres i tråd med veilederen.

  Alle statsforvaltere | HOD | Tilsyn | Helsetilsynet

  3.3.1.3.10

  Alle landets fylkesmenn skal i 2019 føre tilsyn med kommunens arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Tilsynene skal utføres i tråd med utarbeidet veileder og utgjør en del av resultatmålet for planlagt tilsyn. Antallet tilsyn som skal gjennomføres fremgår av Helsetilsynets veileder for tilsynet. Alle tilsynene skal være gjennomført innen utgangen av 2019.

  Alle statsforvaltere | ASD | BFD | Tilsyn | Helsetilsynet

  3.3.1.3.11

  Alle landets fylkesmenn skal i 2019 føre tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosialtjenesten i Nav, med vekt på brukermedvirkning.  Det er utarbeidet en veileder og tilsynene skal utføres i tråd med denne. Tilsynene utgjør en del av resultatmålet for planlagte tilsyn. Antallet som skal gjennomføres fremgår av veilederne. Alle tilsynene skal være gjennomført innen utgangen av 2019.

  Alle statsforvaltere | BFD | Folk og samfunn

  3.3.1.3.12

  Fylkesmennene skal sentralisere saksbehandlingen av søknader om separasjon og skilsmisse etter ekteskapsloven innenfor de nye sammenslåtte embetene. Arbeidet skal begynne i 2019 og gjennomføres gradvis fram mot 2022.

  Alle statsforvaltere | HOD | Helsetilsynet | Supplerende 1

  3.3.1.3.13

  Som oppfølging av Tolgasaken, skal fylkesmennene gjøre stikkprøver i et utvalg kommuner av diagnosesettingen hos et utvalg personer registrert med utviklingshemming. Det kan også bli behov for at fylkesmennene følger opp enkeltsaker der det mangler opplysninger eller opplysningene indikerer at diagnosesettingen ikke har foregått forsvarlig. Helsetilsynet vil velge kommuner og utforme et registreringsskjema for kommunene og en mal for fylkesmennenes tilbakerapportering til Helsetilsynet. Undersøkelsen vil pågå fra medio februar til juni 2019, og er samordnet med en questbackundersøkelse til alle kommunene fra Helsedirektoratet.  

  FMOV | FMIN | FMVT | FMVL | FMTF | HOD | ASD | BFD | Helsetilsynet | Supplerende 2

  3.3.1.3.14

  Vi viser til «Plan for realisering av gevinster – fylkesmannsembetene». Fylkesmennene som er slått sammen i 2019 skal ta initiativ til å systematisk gjennomgå egne rutiner og praksis med sikte på å etablere nye rutiner og ny enhetlig saksbehandling basert på gjeldende veiledere fra Statens helsetilsyn og beste praksis i embetene. Fylkesmennene skal også starte arbeidet med å konkretisere tiltak for å bygge opp mer robuste og kompetente fagmiljøer for å redusere sårbarhet.


  3.3.1.4 Andre oppdrag

  Oppdrag Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
  Alle statsforvaltere | KMD | Kommunal styring

  3.3.1.4.1

  Fylkesmannen skal veilede kommuner, folkevalgte, og private i ny kommunelov og tilhørende forskrifter når disse trer i kraft, og må sørge for god og oppdatert kompetanse i ny kommunelov med tilhørende forskrifter.

  FMNO | KMD | Kommunal styring

  3.3.1.4.2

  Fylkesmannen i Nordland har i oppdrag å koordinere oppfølgingsarbeidet for handlingsplanen Jasska - trygghet. Oppdraget varer til 31. desember 2019. Det vises til brev 16. juni 2017 fra KMD til Fylkesmannen.

  Alle statsforvaltere | KUD | Klagesaksbehandling | Supplerende 2

  3.3.1.4.3

  Fylkesmannen skal fra 1. juli være klageinstans i saker med feilbruk eller manglende bruk av kommunalt vedtatte stedsnavn.


  3.3.2 Justis- og beredskapsdepartement

  3.3.2.1 En effektiv og velfungerende vergemålsforvaltning som ivaretar rettsikkerhet og rettslikhet

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per

  3.3.2.1.1

  Saksbehandlingstid (utvalgte sakstyper).

  Alle statsforvaltere | JD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.3.2.1.1.1

  Opprett vergemål – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 70 dager.

  Alle statsforvaltere | JD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.3.2.1.1.2

  Fylkesmannens samtykke til bruk av kapital – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 20 dager.

  Alle statsforvaltere | JD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.3.2.1.1.3

  Godtgjøring og utgiftsdekning til verger og representanter – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 45 dager.

  Alle statsforvaltere | JD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.3.2.1.1.4

  Klagesaksbehandling – 80 % av klagene Fylkesmannen mottar på vergemålsområdet skal være behandlet innen 60 dager.

  3.3.2.1.2  Tilsyn av verger

  Alle statsforvaltere | JD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.3.2.1.2.1

  Alle vergeregnskap i sentralt uttrekk fra Statens sivilrettsforvaltning skal være kontrollert innen fristen. I tillegg skal alle regnskap hvor fylkesmannen har pålagt utvidet regnskapsplikt, kontrolleres.

  3.3.2.1.3

  Digital innlevering av vergeregnskap

  Alle statsforvaltere | JD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.3.2.1.3.1

  Andelen vergeregnskap som leveres digitalt via Altinn, skal være minst 65 %.

  3.3.2.1.4

  Digital innsending av søknader om godtgjøring og fylkesmannens samtykke

  Alle statsforvaltere | JD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.3.2.1.4.1

  Andelen søknader om godtgjøring og søknader om fylkesmannens samtykke (bruk av kapital, salg av eiendom etc.) som leveres digitalt via Altinn, skal være minst 40 %


  Oppdrag Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
  Alle statsforvaltere | JD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.3.2.1.5

  Fylkesmannen skal innen første tertial 2019 kontakte oppnevnte verger i de vergemål hvor det står midler i en og samme bank som overstiger innskuddsgarantien. Vergene skal påminnes om plikten de har (jf. vergemålsforskriftens § 25, andre ledd) til å velge plassering i flere banker når beløpet overstiger beløpsgrensen for innskuddsgarantien.

  Alle statsforvaltere | JD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.3.2.1.6

  Fylkesmannen skal i løpet av første tertial 2019 ha laget et system for planlagte og hendelsesbaserte tilsyn. Systemet skal dokumenteres.

  Fylkesmannen skal i løpet av 2019 føre tilsyn med verger med mer enn 20 oppdrag for voksne.

  FMOV | FMIN | FMVT | FMVL | FMTL | FMTF | JD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.3.2.1.7

  Fylkesmannen skal i forbindelse med sammenslåing av embeter identifisere områder hvor det har vært ulike rutiner og ulik praksis, og etablere en felles tilnærming med sikte på økt rettslikhet og effektivitet.  

  FMOV | FMAG | JD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Supplerende 1

  3.3.2.1.8

  Fylkesmannen skal følge opp gjennomgangen som ble gjort i forbindelse med oppdrag 3.3.2.1.5 i tildelingsbrevet for 2018. Fylkesmannen skal i løpet av 2019 ha en betydelig nedgang i bruken av advokater som verge med timebetaling etter offentlig salærsats.


  3.3.2.2 Vergehaver skal ha høy grad av selvbestemmelse og vergemålene skal være individtilpassede

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per

  3.3.2.2.1

  Individtilpasning av vergemål

  Alle statsforvaltere | JD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.3.2.2.1.1

  Når et vergemål opprettes, skal det foretas nødvendige undersøkelser slik at mandatet individtilpasses og ikke er mer inngripende enn nødvendig


  Oppdrag Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
  Alle statsforvaltere | JD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.3.2.2.2

  Fylkesmennene skal i 2019 ta i bruk metoden for samtaler utarbeidet av Statens sivilrettsforvaltning i sin kontakt med vergehavere, og gi vergene opplæring i beslutningsstøtte.

  Alle statsforvaltere | JD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.3.2.2.3

  SLETTET

  Alle statsforvaltere | JD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Supplerende 1

  3.3.2.2.4

  Fylkesmannen skal i tråd med føringer fra Statens sivilrettsforvaltning (SRF) utføre oppdraget «Gjennomgang av saker hvor vergemål kan være opprettet mot den enkeltes vilje», jf. Justis- og beredskapsdepartementets (JD) oppdragsbrev 3/2018 til SRF av 7. desember 2018.

  FMVT | FMTF | JD | Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester | Supplerende 2

  3.3.2.2.5

  Fylkesmannen skal i 2019 og i samarbeid med SRF gjennomføre et pilotprosjekt med oppstartsmandat til verger. Hovedformålet er å få en bedre prosess ved oppstarten av et vergemål og at vergenes mandat blir bedre tilpasset vergehavers behov og ønsker.


  3.3.3 Kunnskapsdepartementet

  3.3.3.1 Barnehagemyndigheter, barnehageeiere og skoleeiere forstår, formidler og etterlever regelverket

  Styringsparametere Resultatmål Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per

  3.3.3.1.1

  Riktig virkemiddel til riktig tid

  Alle statsforvaltere | KD | Tilsyn | Klagesaksbehandling

  3.3.3.1.1.1

  Kunnskap om tilstanden i sektor på rettsikkerhetsområdet skal ligge til grunn for alle vurderinger av oppfølging og valg av virkemiddel


  Hjelpetekst

  Her skal dere beskrive hvordan embetet følger med på tilstanden i sektor og hvordan dere bruker denne kunnskapen for å velge passende oppfølging av kommunene.

  3.3.3.1.2

  Implementering og bruk av veilederen om saksbehandling i 9A-saker

  Alle statsforvaltere | KD | Barnehage og opplæring | Klagesaksbehandling

  3.3.3.1.2.1

  Veilederen om saksbehandling i 9A-saker er implementert og tatt aktivt i bruk


  Hjelpetekst

  Her skal dere beskrive hvordan embetet har arbeidet med å ta veilederen i bruk (noe som vil bidra til lik praksis i embetene og dermed også i sektor).

  3.3.3.1.3

  Formidling om håndhevingsordningen

  Alle statsforvaltere | KD | Barnehage og opplæring | Klagesaksbehandling

  3.3.3.1.3.1

  Elever og foreldre skal få regelmessig og oppdatert informasjon om håndhevingsordningen og meldeordningen


  Hjelpetekst

  Her skal dere beskrive hva dere har gjort for å sikre at elever og foreldre har fått regelmessig og oppdatert informasjon om hvordan man kan melde en sak til fylkesmannen og informasjon om håndhevingsordningen.

  3.3.3.1.4

  Rask behandling i saker etter § 9 A-6.

  Alle statsforvaltere | KD | Barnehage og opplæring | Klagesaksbehandling

  3.3.3.1.4.1

  Fylkesmannen skal sørge for å komme raskt i gang med behandlingen av saker etter § 9 A-6.


  Hjelpetekst

  Dere skal gi en omtale av embetets praksis og rutiner for å komme raskt i gang med behandlingen av saker.

  3.3.3.1.5

  Forebyggende og systematisk arbeid for et trygt og godt skolemiljø 

  Alle statsforvaltere | KD | Barnehage og opplæring | Klagesaksbehandling

  3.3.3.1.5.1

  Fylkesmannen skal jobbe forebyggende og systematisk slik at skoleeiere og skoleledere har kompetanse på hva som gir et trygt og godt skolemiljø.  


  Hjelpetekst

  Dere skal gi en omtale av deres forebyggende arbeid for et trygt og godt skolemiljø mot skoleeiere/ledere, herunder kort redegjøre for hvordan dere har benyttet deres erfaringer fra håndhevingsordningen.

  3.3.3.1.6

  Veiledende arbeid for å sikre profesjonell og respektfull kommunikasjon mellom skolen og elev/foreldre

  Alle statsforvaltere | KD | Barnehage og opplæring | Klagesaksbehandling

  3.3.3.1.6.1

  Elever/foreldre som har erfart at de ikke har blitt ivaretatt av skolen på en god måte er redusert, som følge av at skolen har fått veiledning fra fylkesmannen


  Hjelpetekst

  Her er vi ikke ute etter faktiske tall, men en vurdering fra dere om deres veiledning har bidratt til at elever/foreldre blir ivaretatt på en god måte.

  3.3.3.1.7

  Interne kompetansetiltak for å sikre profesjonell og respektfull kommunikasjon mellom Fylkesmannen og elev/foreldre

  Alle statsforvaltere | KD | Barnehage og opplæring | Klagesaksbehandling

  3.3.3.1.7.1

  Negative tilbakemeldinger fra elever/foreldre på Fylkesmannens ivaretakelse er redusert


  Hjelpetekst

  Her er vi ikke ute etter faktiske tall, men en vurdering fra dere om  hva  dere har gjort for å bidra til at elever/foreldre blir ivaretatt på en god måte av fylkesmannen.

  3.3.3.1.8

  Riktig rettsanvendelse og forståelse av saksbehandlingsreglene i vedtak 

  Alle statsforvaltere | KD | Barnehage og opplæring | Klagesaksbehandling

  3.3.3.1.8.1

  Vedtak fra skoleeier med rettsanvendelsesfeil og/eller saksbehandlingsfeil er redusert


  Hjelpetekst

  Her er vi ikke ute etter faktiske tall, men en vurdering om deres arbeid (f.eks gjennom tilsyn, veiledning og klagesaksbehandling) kan ha bidratt til færre rettsanvendelsesfeil og/eller saksbehandlingsfeil.

  Alle statsforvaltere | KD | Barnehage og opplæring | Klagesaksbehandling

  3.3.3.1.8.2

  Vedtak fra barnehagemyndigheten med rettsanvendelsesfeil og/eller saksbehandlingsfeil er redusert


  Hjelpetekst

  Her er vi ikke ute etter faktiske tall, men en vurdering om deres arbeid (f.eks gjennom tilsyn, veiledning og klagesaksbehandling) kan ha bidratt til færre rettsanvendelsesfeil og/eller saksbehandlingsfeil.

  Alle statsforvaltere | KD | Barnehage og opplæring | Klagesaksbehandling

  3.3.3.1.8.3

  Vedtak fra fylkesmannen med rettsanvendelsesfeil og/eller saksbehandlingsfeil er redusert


  Hjelpetekst

  Her er vi ikke ute etter faktiske tall, men en vurdering av deres arbeid med med å redusere egne rettsanvendelsesfeil og/eller saksbehandlingsfeil.

  3.3.3.1.9

  Klarspråk og brukerrettede vedtak 

  Alle statsforvaltere | KD | Barnehage og opplæring | Klagesaksbehandling

  3.3.3.1.9.1

  Vedtak er skrevet med klart språk og tilpasset mottakeren.


  Hjelpetekst

  Her er vi ute etter en beskrivelse hva embetet har gjort for  å få mer brukerrettede vedtak, og  en vurdering av effekten av dette.

  3.3.3.1.10

  Risikobasert tilsyn 

  Alle statsforvaltere | KD | Barnehage og opplæring | Tilsyn

  3.3.3.1.10.1

  Omfang av tilsynsaktiviteten skal minimum være på samme nivå som kravet for 2018. 


  Hjelpetekst

  Med omfang mener vi ikke bare antall tilsyn, men også størrelsen på tilsynene (antall deltema). 

  Alle statsforvaltere | KD | Barnehage og opplæring | Tilsyn

  3.3.3.1.10.2

  80 prosent av foreløpige tilsynsrapporter skal gjelde FNT og nasjonal tilsynssatsning på barnehageområdet


  Hjelpetekst

  Pilototeringen av tilsyn med meldeplikt er et FNT/nasjonalt tilsyn. Tilsyn med spesialpedagogisk hjelp teller kun som nasjonal tilsyn hvis Udir sitt tilsynsopplegg er benyttet.

  3.3.3.1.11

  Treffsikkerhet i tilsyn 

  Alle statsforvaltere | KD | Barnehage og opplæring | Tilsyn

  3.3.3.1.11.1

  Tilsyn uten avdekkede brudd på regelverk skal reduseres sammenliknet med 2018


  Hjelpetekst

  Ett brudd på regelverket tilsvarer ett korreksjonspunkt.

  Alle statsforvaltere | KD | Barnehage og opplæring | Tilsyn

  3.3.3.1.11.2

  SLETTET

  Alle statsforvaltere | KD | Barnehage og opplæring | Tilsyn

  3.3.3.1.11.3

  Embetene skal være samstemte i hvordan de gjør gode risikovurderinger


  Hjelpetekst

  Her skal dere beskrive på hvilke arenaer og fora embetene selv arrangerer der risikovurderinger har vært oppe som tema. I tillegg skal dere beskrive hvordan dette har påvirket egen praksis.

  3.3.3.1.12

  Målrettet og tilpasset regelverksveiledning 

  Alle statsforvaltere | KD | Barnehage og opplæring | Tilsyn | Klagesaksbehandling

  3.3.3.1.12.1

  Økt bevissthet i valg av veiledningsform og innhold tilpasset kommunens behov


  Oppdrag Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
  FMIN | KD | Barnehage og opplæring | Tilsyn | Klagesaksbehandling

  3.3.3.1.13

  Fylkesmannen skal ha særskilt oppmerksomhet på forvaltningsrett og regelverksforståelsen av barnehage-, opplærings- og friskoleloven.  Ledelsen skal sikre god oppgaveløsning og nødvendig kvalitetssikring.

  FMVT | KD | Barnehage og opplæring | Tilsyn | Klagesaksbehandling

  3.3.3.1.14

  Fylkesmannen skal ha særskilt oppmerksomhet på forvaltningsrett og regelverksforståelsen av barnehage-, opplærings- og friskoleloven.  Ledelsen skal sikre god oppgaveløsning og nødvendig kvalitetssikring.

  FMOV | FMIN | FMVT | FMAG | FMVL | FMTL | FMTF | KD | Barnehage og opplæring | Klagesaksbehandling

  3.3.3.1.15

  Fylkesmannen skal implementere felles rutiner som sikrer lik forståelse og lik praksis i håndteringen av håndhevingsordningen.  


  3.3.3.2 Fylkesmannen understøtter nasjonale myndigheters og kommunenes arbeid med bosetting og integrering

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per

  3.3.3.2.1

  Kommunenes bosetting av flyktninger.

  Alle statsforvaltere | KD | Annet tema

  3.3.3.2.1.1

  Andel flyktninger bosatt innen 6 måneder etter at vedtak som danner grunnlag for bosetting eller reisetillatelse er gitt: 90 % Resterende andel skal være bosatt innen 12 måneder.

  Alle statsforvaltere | KD | Annet tema

  3.3.3.2.1.2

  Andel enslige mindreårige bosatt innen tre måneder etter at vedtak som danner grunnlag for bosetting, eller innreisetillatelse er gitt: 50 %. 


  3.4 Fylkesmannen skal ta de initiativ som finnes påkrevd og holde sentrale myndigheter orientert om tilstanden i fylket og effekten av statlig politikk

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  3.4.1 Kunnskapsdepartementet

  3.4.1.1 Barnehageeiere og skoleeiere har ansatte med kompetanse som fremmer utvikling, læring og trivsel tilpasset barn og unges behov

  Styringsparametere Resultatmål Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per

  3.4.1.1.1

  Samarbeidsforum med relevante aktører i desentralisert ordning for kompetanseutvikling

  Alle statsforvaltere | KD | Barnehage og opplæring

  3.4.1.1.1.1

  Partene i samarbeidsforumet har god samhandling som fører fram til omforente, langsiktige og kunnskapsbaserte tiltak.

  3.4.1.1.2

  Bruk av desentralisert ordning og andre statlige ordninger for kompetanseutvikling

  Alle statsforvaltere | KD | Barnehage og opplæring

  3.4.1.1.2.1

  Alle skoleeiere benytter desentralisert ordning for kompetanseutvikling i sammenheng med eventuelle andre statlige ordninger til kvalitetsutvikling av skolene. 


  Hjelpetekst

  Her skal dere beskrive hvilke tiltak samarbeidsforumet har igangsatt og hvor langt skoleeiere har kommet med å se disse satsingene i sammenheng. 

  3.4.1.1.3

  Oppfølging av skoleeiere i oppfølgingsordningen

  FMVT | FMAG | FMRO | FMVL | FMMR | FMTL | FMNO | FMTF | KD | Barnehage og opplæring

  3.4.1.1.3.1

  Alle skoleeiere som er omfattet av oppfølgingsordningen har igangsatte tiltak med sikte på kvalitetsforbedring.


  Hjelpetekst

  Her skal dere beskrive hvilke tiltak som er igangsatt og hvordan det har bidratt til kvalitetsforbedring.


  Oppdrag Tiltak Avd. Ansv. Tidsfrist Kommentar Status per
  Alle statsforvaltere | KD | Barnehage og opplæring

  3.4.1.1.4

  Fylkesmannen skal bidra til at samarbeidsforumets kompetanseutviklingsplan for regional ordning er i tråd med kompetansebehovet i barnehagene i fylket. I tillegg skal planen ivareta sammenheng med andre nasjonale satsinger og kompetansetiltak, i tråd med strategien Kompetanse for fremtidens barnehage 2018-2022.

  Alle statsforvaltere | KD | Barnehage og opplæring

  3.4.1.1.5

  Fylkesmannen skal gjennomføre aktiviteter som støtter skoleeierne i forberedelsesarbeidet til innføring av nytt læreplanverk fra 2020. Fylkesmannen skal, så langt det er relevant, koble aktivitetene til behovene som er definert lokalt gjennom desentralisert ordning for kompetanseutvikling. 

  Alle statsforvaltere | KD | Barnehage og opplæring

  3.4.1.1.6

  Fylkesmannen skal legge til rette for og gjennomføre aktiviteter som støtter skoleeiere i oppfølging av resultater de har fra brukerundersøkelser, prøver og eksamen. Fylkesmannen skal spesielt støtte skoleeierne med å:  

  • gjøre analyser av de lokal resultatene
  • benytte resultatene og analysene til å gjøre endringer som fører til bedre kvalitet for elevene

  4 Andre forutsetninger og krav

  4.1 Føringer for 2019

  4.1.1 Inkluderingsdugnad, og utvikle rutiner og arbeidsformer i personalarbeidet med sikte på å nå målene for dugnaden

  Fylkesmannen skal arbeide systematisk for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og utvikle rutiner og arbeidsformer i personalarbeidet med sikte på å nå målene for dugnaden.

  Fylkesmannen skal i årsrapporten redegjøre for hvordan embetets
  rekrutteringsarbeid har vært innrettet for å nå 5 %- målet og de øvrige målene for inkluderingsdugnaden.

  Har embetet hatt nyansettelser i rapporteringsperioden, skal andelen som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en rapporteres i årsrapporten. Har embetet færre enn fem nyansettelser i perioden, skal prosentandelen ikke rapporteres i årsrapporten, for å sikre personvernet til de nyansatte. For disse virksomhetene kan det være aktuelt å ha en lengre måleperiode (enn ett år) før måltallet rapporteres.

  I årsrapportens kapittel 4 skal alle virksomheter vurdere arbeidet opp mot målene for dugnaden; hva som har vært vellykkede tiltak, hva som har vært utfordringer, og hvorfor virksomheten eventuelt ikke har lykkes med å nå målene for dugnaden.", jf. Rundskriv H-3/18.

  4.1.2 Motvirke arbeidslivskriminalitet

  Offentlige oppdragsgivere har som innkjøpere av varer og tjenester et særskilt ansvar for å motvirke arbeidslivskriminalitet. Det forventes at offentlige virksomheter går foran i arbeidet med å fremme et seriøst arbeidsliv. Fylkesmannen skal ved tildeling av oppdrag og i oppfølging av inngåtte kontrakter sikre at deres leverandører
  følger lover og regler.

  Fylkesmannen skal i årsrapporten redegjøre for resultater fra oppfølging av inngåtte kontrakter og hvordan virksomhetens anskaffelser er innrettet for å gjennomføre dette hensynet. jf. Rundskriv H-8/17.

  4.1.3 Utvikling av klimavennlig virksomhet

  Det er viktig at embetene gjennomfører klimatiltak i egen virksomhet. Alle embetene skal i løpet av 2019 gjøre tiltak for å sikre at egen virksomhet blir mer miljøvennlig, gjennom for eksempel miljøsertifisering og innføring av klimaledelse.

  4.2 Vesentlige endringer i oppgaveporteføljen

  4.2.1 Helse- og omsorgsdepartementet

  Fylkesmannen er i Prop. 1 S (2018-2019) foreslått styrket med 10 mill. kroner til arbeidet med å gjennomføre Meld. St. 15 (2017 2018) Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre. Det vil bli ettersendt eget oppdragsbrev med belastningsfullmakt for bevilgningen.

  4.2.2 Klima- og miljødepartementet

  Flytting av arbeidsgiveransvar for nasjonalparkforvalter fra Fylkesmannen i Innlandet til Fylkesmannen i Vestland

  Arbeidsgiveransvaret for en nasjonalparkforvalter for Jotunheimen flyttes fra Fylkesmannen i Oppland til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane fra 1. januar 2019. Som følge av endringen i arbeidsgiveransvar flyttes 1 million kroner fra Fylkesmannen i Innlandet til Fylkesmannen i Vestland fra 2019.

  4.2.3 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fylkesmannens fellesadministrasjon (FMFA) opprettes fra 1. januar 2019. FMFA skal levere gode administrative tjenester som understøtter fylkesmannsembetenes samfunnsoppdrag. FMFA vil i den sammenheng overta oppgaver som i dag utføres av fylkesmannsembetene og KMD. Dette gjelder oppgaver knyttet til IKT, informasjonssikkerhet, dokumentforvaltning, HR/personal-området og økonomi- og anskaffelsesområdet.

  I 2019 skal FMFA også ha samordnings- og koordineringsansvaret overfor embetene for kart/GIS-området.

  4.2.4 Kunnskapsdepartementet

  I behandlingen av statsbudsjettet for 2019 er følgende endring vedtatt:     

  Kap. 225 post 68 – Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen
  Fra 1.1.2019 er forvaltningen av tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen endret. Utdanningsdirektoratet vil foreta utregning og utbetaling av tilskudd, men Fylkesmannen i Vestland fortsatt skal ha koordinerende oppgaver knyttet til opplæringen. 

  5 Budsjettildelinger 2019

  I tråd med Stortingets vedtak tildeles fylkesmannen utgifter og inntekter i 2019 i samsvar med kapittel 5.1.1 og 5.1.2.

  5.1 Budsjettildelinger på kap. 525 og kap. 3525

  dw

  5.1.1 Kap. 525 Fylkesmannsembetene (Utgifter)

  I tråd med Stortingets vedtak tildeles fylkesmannen utgifter og inntekter i 2018 i samsvar med kapittel 5.1.1 og 5.1.2:

   Post

  Betegnelse

  Tildeling  2019
  (I 1000 kroner)

  01

  Driftsutgifter

  1 913 109

  21

  Spesielle driftsutgifter, kan overføres

  167 804

   

  Sum kap. 525

  2 080 913

  Oversikt over de foreløpige tildelingene til det enkelte embete og til Fylkesmennenes Fellesadministrasjon (FMFA) følger som vedlegg 2.

  Budsjettildeling til embetene for 2019 er i stor grad videreført fra 2018 bortsett fra endringer som følger av overføring av oppgaver til FMFA. Tildelingene til de embetene som slås sammen, er slått sammen. 

  Forklaringer til beløpene framkommer på første side i vedlegget.     

  Det presiseres at det kan bli endringer i løpet av budsjettåret mellom tildelingene til FMFA og embetene. 

  Rammeendringer

  Bevilgningen på posten foreslås økt med 7 mill. kroner til totalt 12 mill. kroner for å dekke engangskostnader knyttet til etablering av Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA). I tillegg foreslås bevilgningen økt med 1,1 mill. kroner som følge av overføring av oppgaver fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til FMFA.

  Når embetet mottar midler til tidsavgrensede prosjekter eller oppgaver, skal midlene inntektsføres på kap. 3525, post 01, og når midlene brukes, skal de utgiftsføres på kap. 525, post 21 i tråd med Bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 3.4.2 c).I tabellen under framgår tildelingen til embetet.

  Tildeling på kap. 525, post 01 for 2019
  Kap/post Betegnelse Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  525.01

  Driftsutgifter (2. STB: Overf. fra 2018, korr.printut., kommunikasjonsf. T1: lønnskomp.)

  346 484 (G)
  0 (1)
  9 043 (2)
  4 537 (T1)
  0 (T2)
  360 064 FMOV
  525.01

  Driftsutgifter (2. STB: Overf. fra 2018, korr.printut. T1: lønnskomp.)

  185 639 (G)
  0 (1)
  3 912 (2)
  2 511 (T1)
  0 (T2)
  192 062 FMIN
  525.01

  Driftsutgifter (2. STB: Overf. fra 2018, korr.printut. T1: lønnskomp.)

  139 980 (G)
  0 (1)
  2 943 (2)
  2 030 (T1)
  0 (T2)
  144 953 FMVT
  525.01

  Driftsutgifter (2. STB: Overf. fra 2018, korr.printut. T1: lønnskomp.)

  134 946 (G)
  0 (1)
  4 220 (2)
  1 664 (T1)
  0 (T2)
  140 830 FMAG
  525.01

  Driftsutgifter (2. STB: Overf. fra 2018, korr.printut. T1: lønnskomp.)

  111 796 (G)
  0 (1)
  333 (2)
  1 491 (T1)
  0 (T2)
  113 620 FMRO
  525.01

  Driftsutgifter (2. STB: Overf. fra 2018 T1: lønnskomp.)

  195 500 (G)
  0 (1)
  9 085 (2)
  2 443 (T1)
  0 (T2)
  207 028 FMVL
  525.01

  Driftsutgifter (2. STB: Overf. fra 2018, korr.printut. T1: lønnskomp.)

  89 785 (G)
  0 (1)
  1 745 (2)
  1 179 (T1)
  0 (T2)
  92 709 FMMR
  525.01

  Driftsutgifter (2. STB: Overf. fra 2018, korr.printut.,juristst. reindr. T1: lønnskomp.)

  186 676 (G)
  0 (1)
  8 302 (2)
  2 443 (T1)
  0 (T2)
  197 421 FMTL
  525.01

  Driftsutgifter (2. STB: Overf. fra 2018, korr.printut.,juristst. reindr. T1: lønnskomp.)

  111 248 (G)
  0 (1)
  2 631 (2)
  1 542 (T1)
  0 (T2)
  115 421 FMNO
  525.01

  Driftsutgifter (1. STB: korr. uttrekk. 2. STB: Overf. fra 2018, korr.printut. T1: lønnskomp. T2: European days)

  160 504 (G)
  541 (1)
  5 872 (2)
  2 427 (T1)
  80 (T2)
  169 424 FMTF
  Sum 1 662 558 (G)
  541 (1)
  48 086 (2)
  22 267 (T1)
  80 (T2)
  1 733 532

  dw

  Kap. 525.21 Fylkesmannsembetene - overføring fra 2018
  Kap/post Betegnelse Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  525.21

  Overføring fra 2018

  0 (G)
  2 803 (2)
  2 803 FMOV
  525.21

  Overføring fra 2018

  0 (G)
  176 (2)
  176 FMIN
  525.21

  Overføring fra 2018

  0 (G)
  640 (2)
  640 FMVT
  525.21

  Overføring fra 2018

  0 (G)
  516 (2)
  516 FMAG
  525.21

  Overføring fra 2018

  0 (G)
  347 (2)
  347 FMRO
  525.21

  Overføring fra 2018

  0 (G)
  4 580 (2)
  4 580 FMVL
  525.21

  Overføring fra 2018

  0 (G)
  1 384 (2)
  1 384 FMMR
  525.21

  Overføring fra 2018

  0 (G)
  -357 (2)
  -357 FMTL
  525.21

  Overføring fra 2018

  0 (G)
  -3 188 (2)
  -3 188 FMNO
  525.21

  Overføring fra 2018

  0 (G)
  2 578 (2)
  2 578 FMTF
  Sum 0 (G)
  9 479 (2)
  9 479

  5.1.2 Kap. 3525 Fylkesmannsembetene (Inntekter)

  I Prop. 1S (2018-2019) er følgende tildeling foreslått for 2019:

  Post

  Betegnelse

  Tildeling 2019
  (I 1000 kroner)

  01

  Inntekter ved oppdrag

  167 804

   

  Sum kap. 3525

  167 804

  5.2 Tildelinger utenfor kapittel 525

  5.2.1 Barne- og familiedepartementet

  Som følge av Stortingets budsjettvedtak tildeler Barne- og familiedepartementet fylkesmannen følgende midler i 2019:

  Kap. 854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet, post 21 Spesielle driftsutgifter
  Til sammen 9,5 mill. kroner tildeles til stillinger i embetene. Bufdir sender eget brev med fordeling av midlene.

  I forbindelse med forsøket i Røyken, Nøtterøy og Alta kommune med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet tildeles hver av fylkesmennene i Troms og Finnmark, Viken og Vestfold og Telemark inntil 333 330 kroner. Midlene skal benyttes til å føre tilsyn i henhold til Forskriftene om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i den respektive kommune § 14. Fylkesmannen skal i tillegg legge til rette for samhandlingen mellom forsøkskommune og Bufetat i fylket.

  Inntil 2 mill. kroner tilstilles Fylkesmannen i Troms og Finnmark for å utbetale statsrefusjon til Svalbard for barneverntiltak på fastlandet. Det vises til Virksomhets- og økonomiinstruks for fylkesmannen gjeldende fra 01.01.2019, hvor Fylkesmannen i Troms og Finnmarks oppgave knyttet til å utbetale statsrefusjon til Svalbard for barneverntiltak på fastlandet er beskrevet.

  Kap. 854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet, post 60 Kommunalt barnevern
  Barne- og familiedepartementet tilstiller i kap. 5.2.2.1 midler til tilskudd til videreførte stillinger.

  Kap. 854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet, post 61 Utvikling i kommunene
  Til sammen 9,75 mill. kroner tilstilles embetene til tilskudd til videreføring av lokale utviklingsprosjekter i kommunale læringsnettverk. Bufdir sender eget brev med fordeling av ytterligere midler i en styrking av ordningen.

  Kap. 854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet, post 60 Kommunalt barnevern
  Kap/post Betegnelse Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  854.60 108,5 øremerkete kommunale stillinger i Akershus 82 029 (G)
  0 (1)
  82 029 FMOV
  854.60 23, 8 øremerkete kommunale stillinger i Aust-Agder 17 993 (G)
  0 (1)
  17 993 FMAG
  854.60 47,8 øremerkete kommunale stillinger i Buskerud 36 138 (G)
  0 (1)
  36 138 FMOV
  854.60 23,1 øremerkete kommunale stillinger i Finnmark 17 464 (G)
  0 (1)
  17 464 FMTF
  854.60 41,3 øremerkete kommunale stillinger i Hedmark 31 224 (G)
  0 (1)
  31 224 FMIN
  854.60 88,9 øremerkete kommunale stillinger i Hordaland 67 211 (G)
  0 (1)
  67 211 FMVL
  854.60

  49,2 øremerkete kommunale stillinger i Møre og Romsdal. Korreksjon for manglende 1/2 stilling til Herøy kommune i 1. supplerende tildelingsbrev.

  37 196 (G)
  368 (1)
  37 564 FMMR
  854.60 52,9 øremerkete kommunale stillinger i Nordland 39 993 (G)
  0 (1)
  39 993 FMNO
  854.60 35,3 øremerkete kommunale stillinger i Oppland 26 687 (G)
  0 (1)
  26 687 FMIN
  854.60 161,5 øremerkete kommunale stillinger i Oslo 122 100 (G)
  0 (1)
  122 100 FMOV
  854.60 81,4 øremerkete kommunale stillinger i Rogaland 61 540 (G)
  0 (1)
  61 540 FMRO
  854.60 20,6 øremerkete kommunale stillinger i Sogn og Fjordane 15 574 (G)
  0 (1)
  15 574 FMVL
  854.60 35,1 øremerkete kommunale stillinger i Telemark 26 536 (G)
  0 (1)
  26 536 FMVT
  854.60 34,5 øremerkete kommunale stillinger i Troms 26 083 (G)
  0 (1)
  26 083 FMTF
  854.60 86,7 øremerkete kommunale stillinger i Trøndelag 65 547 (G)
  0 (1)
  65 547 FMTL
  854.60 34 øremerkete kommunale stillinger i Vest-Agder 25 705 (G)
  0 (1)
  25 705 FMAG
  854.60 44,9 øremerkete kommunale stillinger i Vestfold 33 945 (G)
  0 (1)
  33 945 FMVT
  854.60 56,7 øremerkete kommunale stillinger i Østfold 42 866 (G)
  0 (1)
  42 866 FMOV
  Sum 775 831 (G)
  368 (1)
  776 199

  5.2.2 Justis- og beredskapsdepartementet

  Tildeling over kap. 469, post 01 Vergemålsordningen
  Kap/post Betegnelse Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  469,01

  Vergemålsordningen

  17 517 (G)
  487 (2)
  18 004 FMIN
  469,01

  Vergmålsordningen

  13 558 (G)
  450 (2)
  14 008 FMAG
  469,01

  Vergemålsordningen

  11 773 (G)
  448 (2)
  12 221 FMMR
  469,01

  Vergemålsordningen

  12 685 (G)
  251 (2)
  12 936 FMNO
  469,01

  Vergemålsordningen.

  63 452 (G)
  2 063 (2)
  65 515 FMOV
  469,01

  Vergemålsordningen

  15 531 (G)
  295 (2)
  15 826 FMRO
  469,01

  Vergemålsordningen

  12 943 (G)
  359 (2)
  13 302 FMTF
  469,01

  Vergemålsordningen

  20 541 (G)
  571 (2)
  21 112 FMTL
  469,01

  Vergemålsordningen

  19 277 (G)
  607 (2)
  19 884 FMVT
  469,01

  Vergemålsordningen

  25 398 (G)
  619 (2)
  26 017 FMVL
  Sum 212 675 (G)
  6 150 (2)
  218 825

  Nedenfor er tildeling til de ulike embetene over kap 469, post 01 Vergemålsordningen, for 2019. I tillegg gis en belastningsfullmakt på kap. 469 Vergemålsordningen, post 21 Spesielle driftsutgifter og kap. 470 Fri rettshjelp, post 01 Driftsutgifter.


  Bevilgningene på kap. 469, post 21 og kap. 470, post 01
  disponeres i tråd med regelverket for de regelstyrte ordningene. Det er viktig at fylkesmannen er oppmerksom på hvilke type utgifter som kan belastes de regelstyrte postene, samt utviser en kritisk holdning til bruken av denne typen utgifter. Justis- og beredskapsdepartementet gjør oppmerksom det er flere
  virksomheter som belaster kap. 470, post 01.  

  5.2.3 Klima- og miljødepartementet

  Miljødirektoratet tildeler budsjettmidler til spesielle oppdrag og tidsavgrensede prosjekter til fylkesmannen over kapittel 1140 Høstbare viltressurser, 1400 Klima- og miljødepartementet, 1410 Miljøforskning og overvåking, 1420 Miljødirektoratet og 1425 Fisketiltak. Det vises til supplerende tildelinger for detaljerte budsjettildelinger på klima- og miljøområdet til hvert enkelt embete.

  Det tilstrebes å tildele budsjettmidler på klima, naturmangfold og forurensningsområdet så tidlig som mulig på året, slik at fylkesmannen kan få til god planlegging. På noen områder som rovvilt og kalking av vassdrag, er det forskjeller i fylkesmannens behov for midler mellom år, og behovene vanskelig kan forutses på begynnelsen av året. Disse budsjettmidlene tildeles gjennom året.

  Retningslinjer

  Miljødirektoratet viser til retningslinjer fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet av 16.02.2010 (nå KMD) vedrørende administrativ kostnadsdekning. Dekning av embetets faktiske administrative tilleggskostnader avtales med oppdragsgiver, jf. retningslinjenes pkt. 2. De tildelte midlene er ikke overførbare til neste år og eventuelle overskridelser kan ikke påregnes dekket.

  Klikk her for rundskriv om tilskuddsordninger fra  Klima og miljødepartementet, rundskriv T 1/17

  Tildeling for gebyrer fra tilsyn og konsesjonsbehandling
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1420.23

  Tilsyn

  14A18109 2 600 (G)
  0 (T2)
  2 600 FMOV
  1420.23

  Konsesjonsbehandling

  14A18109 3 001 (G)
  0 (T2)
  3 001 FMOV
  1420.23

  Tilsyn

  14A18109 1 600 (G)
  0 (T2)
  1 600 FMIN
  1420.23

  Konsesjonsbehandling

  14A18109 459 (G)
  0 (T2)
  459 FMIN
  1420.23

  Tilsyn*

  14A18109 1 300 (G)
  -455 (T2)
  845 FMVT
  1420.23

  Konsesjonsbehandling

  14A18109 2 591 (G)
  0 (T2)
  2 591 FMVT
  1420.23

  Tilsyn

  14A18109 1 200 (G)
  0 (T2)
  1 200 FMAG
  1420.23

  Konsesjonsbehandling

  14A18109 1 289 (G)
  0 (T2)
  1 289 FMAG
  1420.23

  Tilsyn

  14A18109 1 300 (G)
  0 (T2)
  1 300 FMRO
  1420.23

  Konsesjonsbehandling

  14A18109 2 493 (G)
  0 (T2)
  2 493 FMRO
  1420.23

  Tilsyn

  14A18109 2 600 (G)
  0 (T2)
  2 600 FMVL
  1420.23

  Konsesjonsbehandling

  14A18109 2 427 (G)
  0 (T2)
  2 427 FMVL
  1420.23

  Tilsyn*

  14A18109 1 400 (G)
  -382 (T2)
  1 018 FMMR
  1420.23

  Konsesjonsbehandling

  14A18109 1 797 (G)
  0 (T2)
  1 797 FMMR
  1420.23

  Tilsyn

  14A18109 1 500 (G)
  0 (T2)
  1 500 FMTL
  1420.23

  Konsesjonsbehandling

  14A18109 2 804 (G)
  0 (T2)
  2 804 FMTL
  1420.23

  Tilsyn*

  14A18109 1 400 (G)
  300 (T2)
  1 700 FMNO
  1420.23

  Konsesjonsbehandling*

  14A18109 1 902 (G)
  530 (T2)
  2 432 FMNO
  1420.23

  Tilsyn

  14A18109 1 700 (G)
  0 (T2)
  1 700 FMTF
  1420.23

  Konsesjonsbehandling

  14A18109 1 425 (G)
  0 (T2)
  1 425 FMTF
  Sum 36 788 (G)
  -7 (T2)
  36 781

  Referanse i VØI

  VØI 5.1.5.47: Behandle søknader  om ny eller endret tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven.

  VØI 5.3.8.21: Gjennomføre et risikobasert tilsyn av delegert industri samt følge opp gjeldende tilsynsplan for Miljødirektoratet og FM.

  Bevilgning

  Det følger av forurensningsforskriften § 39-3 at den ansvarlige for virksomheten skal betale gebyr til statskassen for forurensningsmyndighetens saksbehandling og kontrolltiltak. Beregningen av forventet gebyrinngang ovenfor skal sikre et tilstrekkelig tilsynsomfang ut fra sammensetning og omfanget av tilsynsobjekter i hvert embete. Fylkesmannen bruker satsene i gebyrveilederen for konsesjonsbehandling og tilsyn.

  Miljødirektoratet viser for øvrig til at det i tilsynsplanen for 2019 også vil fremgå estimat over antall tilsyn for hvert embete.

  I 2019 er bevilgningen på 16,6 millioner kroner i gebyrer fra tilsyn og 20,2 millioner kroner i gebyrer fra konsesjonsbehandling, total 36,8 millioner kroner. Det er ikke anledning til å bruke gebyrinntekten til annet enn å dekke faktiske utgifter tilknyttet tilsynsaktivitet og saksbehandling på forurensningsområdet.

  Gebyrfinansierte utgifter belastes kap. 1420 post 23 og må ikke overskride innbetalte gebyr inneværende år. Tildelte midler vil justeres i henhold til oppdaterte inntektsprognoser på høsten.

  For mer informasjon om planlegging/budsjettering, rapportering og bruk av tildelte midler, se veiledning om budsjettering og oppfølging av gebyrer gebyrveileder.

  *Jamfør tertialrapportering pr 31.8. 2019 justeres bevilgningene for gebyr tilsyn til Vestfold og Telemark, Agder, Møre og Romsdal og Norland i forbindelse med supplerende tildeling for september (T2)

  Tildeling for kvalitetssikring av lokaliteter i Grunnforurensning
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1420.39

  Kvalitetssikring Grunnforurensning*. Referanse i tildelingsbrevet 3.1.4.3.7.

  14A14202 1 000 (G)
  -400 (T2)
  600 FMAG
  1420.39

  Kvalitetssikring Grunnforurensning*. Referanse i tildelingsbrevet 3.1.4.3.7

  14A14202 1 000 (G)
  -200 (T2)
  800 FMNO
  1420.39

  Kvalitetssikring Grunnforurensning. Referanse i tildelingsbrevet 3.1.4.3.7

  14A14202 1 000 (G)
  0 (T2)
  1 000 FMRO
  Sum 3 000 (G)
  -600 (T2)
  2 400

  Referanse i tildelingsbrevet

  3.1.4.3.7 Kvalitetssikre lokaliteter og sikre at kjent forurensning er registrert i databasen Grunnforurensning for egne og andre fylker i henhold til avtale med Miljødirektoratet. Frist 31.12.2019.

  Bevilgning

  Embetene tildeles midler for å ansette medarbeider på engasjement i 2019 for å gjennomføre kvalitetssikring av lokaliteter i databasen Grunnforurensning i henhold til avtale med Miljødirektoratet. Fylkesfordeling følger av skriv som går til de tre embetene som har fått oppdraget.

  * gjelder tilbaketrekking av deler av tildeling til kvalitetssikring Grunnforurensning til Agder og Nordland i forbindelse med supplerende tildeling for september (T2) jf. tertialrapportering pr. 31.8 2019

  Forurenset sjøbunn i aktuelle tiltaksplanområder og ved prioriterte verft
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildeling 2019
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1420.39 Prosjektmedarbeider forurenset sjøbunn og skipsverft 14A14189 890 FMTF
  1420.39

  Prosjektmedarbeider forurenset sjøbunn og skipsverft

  14A14190 826 FMMR
  1420.39 Prosjektmedarbeider forurenset sjøbunn og skipsverft 14A14188 1 000 FMRO
  1420.39 Prosjektmedarbeider forurenset sjøbunn og skipsverft 14A14195 1 000 FMVL
  Sum 3 716

  Referanse i VØI

  5.1.5.45 Følge opp arbeidet med forurenset sjøbunn i aktuelle tiltaksplanområder og ved prioriterte verft. Dette inkluderer oppfølging av overvåking i etterkant av gjennomført tiltak.

  Bevilgning

  Embetene tildeles midler til prosjektmedarbeider som skal jobbe med å følge opp arbeidet med forurenset sjøbunn i tiltaksplanområde i fylket samt sørge for fremdrift i arbeidet ved prioriterte skipsverft. Mer informasjon fremkommer i eget skriv til embetene.

  Fremmede arter
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1420.21

  Tiltak etter handlingsplan mot stillehavsøsters. Referanse i VØI: 5.1.5.12

  14A17009 0 (G)
  100 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  100 FMOV
  1420.21

  Tiltak mot fremmede landlevende planter*. Referanse i VØI: FM-nett 5.1.5.12

  14A17012 0 (G)
  660 (1)
  0 (2)
  300 (T2)
  960 FMOV
  1420.21

  Informasjons- og opplæringstiltak mot fremmede arter. Referanse i VØI: 5.1.5.12

  14A17013 0 (G)
  150 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  150 FMOV
  1420.21

  Utarbeidelse av fylkesvis handlingsplan mot fremmede arter eller oppdatering av eksisterende handlingsplan mot fremmede arter. Referanse i VØI: 5.1.5.12

  14A17014 0 (G)
  150 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  150 FMOV
  1420.21

  Tiltak mot fremmede fiskeslag, samt signalkrep. Referanse i VØI: 5.1.5.12

  14A17010 0 (G)
  100 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  100 FMIN
  1420.21

  Tiltak mot fremmede landlevende planter. Referanse i VØI: 5.1.5.12

  14A17012 0 (G)
  1 185 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  1 185 FMIN
  1420.21

  Tiltak etter handlingsplan mot stillehavsøsters. Referanse i VØI: 5.1.5.12

  14A17009 0 (G)
  600 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  600 FMVT
  1420.21

  Tiltak mot fremmede fiskeslag, samt signalkreps. Referanse i VØI: 5.1.5.12

  14A17010 0 (G)
  270 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  270 FMVT
  1420.21

  Tiltak mot fremmede landlevende planter. Referanse i VØI: 5.1.5.12

  14A17012 0 (G)
  705 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  705 FMVT
  1420.21

  Utarbeidelse av enkel fylkesvis handlingsplan mot fremmede arter eller oppdatering av eksisterende handlingsplan mot fremmede arter. Referanse i VØI: 5.1.5.12

  14A17014 0 (G)
  35 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  35 FMVT
  1420.21

  Tiltak mot mink. Referanse i VØI: 5.1.5.12

  14A05049 0 (G)
  50 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  50 FMAG
  1420.21

  Tiltak etter handlingsplan mot stillehavsøsters. Referanse i VØI: 5.1.5.12

  14A17009 0 (G)
  550 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  550 FMAG
  1420.21

  Tiltak mot fremmede fiskeslag, samt signalkreps. Referanse i VØI: 5.1.5.12

  14A17010 0 (G)
  305 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  305 FMAG
  1420.21

  Tiltak mot fremmede landlevende planter. Referanse i VØI: 5.1.5.12

  14A17012 0 (G)
  670 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  670 FMAG
  1420.21

  Utarbeidelse av enkel fylkesvis handlingsplan mot fremmede arter eller oppdatering av eksisterende handlingsplan mot fremmede arter. Referanse i VØI: 5.1.5.12

  14A17014 0 (G)
  120 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  120 FMAG
  1420.21

  Tiltak mot mink. Referanse i VØI: 5.1.5.12

  14A05049 0 (G)
  400 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  400 FMRO
  1420.21

  Tiltak etter handlingsplan mot stillehavsøsters. Referanse i VØI: 5.1.5.12

  14A17009 0 (G)
  200 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  200 FMRO
  1420.21

  Tiltak mot fremmede landlevende planter. Referanse i VØI: 5.1.5.12

  14A17012 0 (G)
  800 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  800 FMRO
  1420.21

  Tiltak mot utenlandske treslag. Referanse i VØI: 5.1.5.12

  14A18111 0 (G)
  700 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  700 FMRO
  1420.21

  Tiltak etter handlingsplan mot stillehavsøsters. Referanse i VØI: 5.1.5.12

  14A17009 0 (G)
  50 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  50 FMVL
  1420.21

  Tiltak mot fremmede landlevende planter. Referanse i VØI: 5.1.5.12

  14A17012 0 (G)
  1 030 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  1 030 FMVL
  1420.21

  Tiltak mot utenlandske treslag. Referanse i VØI: 5.1.5.12

  14A18111 0 (G)
  1 610 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  1 610 FMVL
  1420.21

  Tiltak mot fremmede landlevende planter. Referanse i VØI: 5.1.5.12

  14A17012 0 (G)
  1 300 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  1 300 FMMR
  1420.21

  Tiltak mot mink. Referanse i VØI: 5.1.5.12

  14A05049 0 (G)
  210 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  210 FMTL
  1420.21

  Tiltak mot fremmede fiskeslag, samt signalkreps. Referanse i VØI: 5.1.5.12

  14A17010 0 (G)
  500 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  500 FMTL
  1420.21

  Tiltak mot fremmede landlevende planter. Referanse i VØI: 5.1.5.12

  14A17012 0 (G)
  2 880 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  2 880 FMTL
  1420.21

  Tiltak mot utenlandske treslag. Referanse i VØI: 5.1.5.12

  14A18111 0 (G)
  200 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  200 FMTL
  1420.21

  Tiltak mot fremmede landlevende planter. Referanse i VØI: 5.1.5.12

  14A17012 0 (G)
  1 050 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  1 050 FMNO
  1420.21

  Tiltak mot mink*. Referanse i VØI: 5.1.5.12

  14A05049 0 (G)
  300 (1)
  0 (2)
  -300 (T2)
  0 FMTF
  1420.21

  Tiltak mot fremmede fiskeslag, samt signalkreps. Referanse i VØI: 5.1.5.12

  14A17010 0 (G)
  250 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  250 FMTF
  1420.21

  Tiltak mot fremmede landlevende planter. Referanse i VØI: 5.1.5.12

  14A17012 0 (G)
  100 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  100 FMTF
  1420.21

  Tiltak mot fremmede organismer - DHI-prosjektet i Vestland, gjennom et prosjekt som utvides i regi av HI. Referanse i Tildelingsbrevet og VØI: 7.3.5.3/5.1.5.12

  14A17009 0 (G)
  0 (1)
  100 (2)
  0 (T2)
  100 FMVL
  Sum 0 (G)
  17 230 (1)
  100 (2)
  0 (T2)
  17 330

  Bevilgning:

  Tildelingene er basert på innmeldte behov og planlagte prosjekter hos embetene. Tildelingsgrunnlagene blir kommunisert på FM-nett.

  Midler til lønn/drift i embetet og kjøp av tjenester/utredninger mv. og tildeles på driftsposter; 01 driftsutgifter, 21 spesielle driftsutgifter, 22 statlige vannmiljøtiltak, og 23-post, oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet. Spesielt på kap. 1420 post 21 tildeles det mange spesifikke prosjekter. Det har sammenheng med miljømål gitt av Stortinget og Klima- og miljødepartementet der fylkesmannen har en helt konkret og viktig rolle for å nå målene.

  På driftsposter skal det kun belastes utgifter til tjenestekjøp, lønn og reiser, alt i henhold til føringer for prosjektet. Tildelingen på 21-, 22- og 23-poster skal ikke brukes til utbetaling av tilskudd.

  * gjelder tilbaketrekking av midler til tiltak mot fremmede landlevende planter for Troms Finnmark og Oslo Vikens merbehov i forbindelse med supplerende tildeling september (T2) jf. tertialrapportering pr 31.8 2019

  Drift av villreinnemndene
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1140.01

  Drift av villreinnemndene. Referanse i VØI: 5.1.5.9

  14A01017 0 (G)
  750 (1)
  750 FMOV
  1140.01

  Drift av villreinnemndene. Referanse i VØI: 5.1.5.9

  14A01017 0 (G)
  800 (1)
  800 FMIN
  1140.01

  Drift av villreinnemndene. Referanse i VØI: 5.1.5.9

  14A01017 0 (G)
  350 (1)
  350 FMVT
  1140.01

  Drift av villreinnemndene. Referanse i VØI: 5.1.5.9

  14A01017 0 (G)
  650 (1)
  650 FMAG
  1140.01

  Drift av villreinnemndene. Referanse i VØI: 5.1.5.9

  14A01017 0 (G)
  700 (1)
  700 FMVL
  1140.01

  Drift av villreinnemndene. Referanse i VØI: 5.1.5.9

  14A01017 0 (G)
  450 (1)
  450 FMMR
  1140.01

  Drift av villreinnemndene. Referanse i VØI: 5.1.5.9

  14A01017 0 (G)
  500 (1)
  500 FMTL
  Sum 0 (G)
  4 200 (1)
  4 200

  Bevilgning:

  Tildelingen er midler som i sin helhet overføres fra fylkesmannsembetene til villreinnemndene i de respektive embeter. Midler til villreinnemndene skal dekke utgifter til styrene slik som styrehonorar, reiseutgifter, møteutgifter o.l. Embetene skal ikke ta administrative kostnader (overhead) av disse midlene.

  Midler til nasjonalpark- og verneområdestyrer
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1420.21

  Drift av nasjonalpark- og -verneområdestyrer. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A10040 0 (G)
  530 (1)
  0 (T2)
  530 FMOV
  1420.21

  Forvaltningsplaner og besøksstrategier store verneområder. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A05029 0 (G)
  310 (1)
  0 (T2)
  310 FMOV
  1420.21

  Driftsutgifter styre Trillemarka-Rollagsfjell. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A19001 0 (G)
  140 (1)
  0 (T2)
  140 FMOV
  1420.31

  Tiltak i store verneområder. Referanse i VØI: 5.1.5.4.

  14A18118 0 (G)
  540 (1)
  0 (T2)
  540 FMOV
  1420.21

  Drift av nasjonalpark- og -verneområdestyrer*. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A10040 0 (G)
  2 260 (1)
  -105 (T2)
  2 155 FMIN
  1420.21

  Forvaltningsplaner og besøksstrategier store verneområder. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A05029 0 (G)
  2 302 (1)
  0 (T2)
  2 302 FMIN
  1420.31

  Tiltak i store verneområder. Referanse i VØI: 5.1.5.4.

  14A18118 0 (G)
  3 675 (1)
  0 (T2)
  3 675 FMIN
  1420.21

  Drift av nasjonalpark- og -verneområdestyrer. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A10040 0 (G)
  600 (1)
  0 (T2)
  600 FMVT
  1420.21

  Forvaltningsplaner og besøksstrategier store verneområder. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A05029 0 (G)
  410 (1)
  0 (T2)
  410 FMVT
  1420.31

  Tiltak i store verneområder. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A18118 0 (G)
  1 628 (1)
  0 (T2)
  1 628 FMVT
  1420.21

  Drift av nasjonalpark- og -verneområdestyrer. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A10040 0 (G)
  1 050 (1)
  0 (T2)
  1 050 FMAG
  1420.21

  Forvaltningsplaner og besøksstrategier store verneområder. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A05029 0 (G)
  1 855 (1)
  0 (T2)
  1 855 FMAG
  1420.31

  Tiltak i store verneområder. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A18118 0 (G)
  3 740 (1)
  0 (T2)
  3 740 FMAG
  1420.21

  Drift av nasjonalpark- og -verneområdestyrer. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A10040 0 (G)
  1 130 (1)
  0 (T2)
  1 130 FMVL
  1420.21

  Forvaltningsplaner og besøksstrategier store verneområder. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A05029 0 (G)
  1 155 (1)
  0 (T2)
  1 155 FMVL
  1420.01

  Nye nasjonalpark- og verneområdeforvaltere. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A10041 0 (G)
  1 800 (1)
  0 (T2)
  1 800 FMVL
  1420.31

  Tiltak i store verneområder. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A18118 0 (G)
  6 285 (1)
  0 (T2)
  6 285 FMVL
  1420.21

  Drift av nasjonalpark- og -verneområdestyrer. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A10040 0 (G)
  950 (1)
  0 (T2)
  950 FMMR
  1420.21

  Forvaltningsplaner og besøksstrategier store verneområder. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A05029 0 (G)
  300 (1)
  0 (T2)
  300 FMMR
  1420.01

  Nye nasjonalpark- og verneområdeforvaltere. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A10041 0 (G)
  1 000 (1)
  0 (T2)
  1 000 FMMR
  1420.31

  Tiltak i store verneområder. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A18118 0 (G)
  3 500 (1)
  0 (T2)
  3 500 FMMR
  1420.21

  Drift av nasjonalpark- og -verneområdestyrer. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A10040 0 (G)
  2 310 (1)
  0 (T2)
  2 310 FMTL
  1420.21

  Forvaltningsplaner og besøksstrategier store verneområder. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A05029 0 (G)
  860 (1)
  0 (T2)
  860 FMTL
  1420.01

  Nye nasjonalpark- og verneområdeforvaltere. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A10041 0 (G)
  800 (1)
  0 (T2)
  800 FMTL
  1420.31

  Tiltak i store verneområder. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A18118 0 (G)
  3 190 (1)
  0 (T2)
  3 190 FMTL
  1420.21

  Drift av nasjonalpark- og -verneområdestyrer. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A10040 0 (G)
  1 270 (1)
  0 (T2)
  1 270 FMNO
  1420.21

  Forvaltningsplaner og besøksstrategier store verneområder. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A05029 0 (G)
  2 015 (1)
  0 (T2)
  2 015 FMNO
  1420.01

  Nye nasjonalpark- og verneområdeforvaltere. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A10041 0 (G)
  800 (1)
  0 (T2)
  800 FMNO
  1420.31

  Tiltak i store verneområder. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A18118 0 (G)
  9 330 (1)
  0 (T2)
  9 330 FMNO
  1420.21

  Drift av nasjonalpark- og -verneområdestyrer*. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A10040 0 (G)
  3 490 (1)
  -60 (T2)
  3 430 FMTF
  1420.21

  Forvaltningsplaner og besøksstrategier store verneområder. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A05029 0 (G)
  2 465 (1)
  0 (T2)
  2 465 FMTF
  1420.01

  Nye nasjonalpark- og verneområdeforvaltere. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A10041 0 (G)
  800 (1)
  0 (T2)
  800 FMTF
  1420.31

  Tiltak i store verneområder. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A18118 0 (G)
  3 855 (1)
  0 (T2)
  3 855 FMTF
  Sum 0 (G)
  66 345 (1)
  -165 (T2)
  66 180

  Bevilgning:

  Tildelingen er midler som i sin helhet overføres fra fylkesmannsembetene til nasjonalpark- og verneområdestyrer i de respektive embeter. Midler til nasjonalpark- og verneområdestyrer skal dekke utgifter til styrene slik som styrehonorar, reiseutgifter, møteutgifter o.l. Embetene skal ikke ta administrative kostnader (overhead) av disse midlene.

  Midler til nye nasjonalpark- og verneområdeforvaltere skal dekke lønn og andre driftsutgifter knyttet til arbeidsforholdet, herunder husleie.

  * gjelder tilbaketrekking av tildelinger for drift av nasjonalpark- og verneområdestyrer for Innlandet og Troms Finnmark i forbindelse med supplerende tildeling for september (T2) jf. tertialrapportering pr. 31.8 2019

  Tilskuddsmidler villrein
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1140.71.2

  Tilskuddsmidler villrein tilbakeførte fellingsavgifter. Referanse i VØI: 5.1.5.9

  14A16091 0 (G)
  219 (1)
  219 FMOV
  1140.71.2

  Tilskuddsmidler villrein tilbakeførte fellingsavgifter. Referanse i VØI: 5.1.5.9

  14A16091 0 (G)
  193 (1)
  193 FMIN
  1140.71.2

  Tilskuddsmidler villrein tilbakeførte fellingsavgifter. Referanse i VØI: 5.1.5.9

  14A16091 0 (G)
  181 (1)
  181 FMVT
  1140.71.2

  Tilskuddsmidler villrein tilbakeførte fellingsavgifter. Referanse i VØI: 5.1.5.9

  14A16091 0 (G)
  93 (1)
  93 FMAG
  1140.71.2

  Tilskuddsmidler villrein tilbakeførte fellingsavgifter. Referanse i VØI: 5.1.5.9

  14A16091 0 (G)
  142 (1)
  142 FMVL
  1140.71.2

  Tilskuddsmidler villrein tilbakeførte fellingsavgifter. Referanse i VØI: 5.1.5.9

  14A16091 0 (G)
  213 (1)
  213 FMMR
  1140.71.2

  Tilskuddsmidler villrein tilbakeførte fellingsavgifter. Referanse i VØI: 5.1.5.9

  14A16091 0 (G)
  202 (1)
  202 FMTL
  Sum 0 (G)
  1 243 (1)
  1 243

  Bevilgning:

  Tilskuddsmidler tildeles over 70- og 80-poster. Rundskriv om tilskuddsordninger fra Klima og miljødepartementet, rundskriv T-1/17: 

  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilskotsordningar-for-2018/id2577758/, legger føringer for tildeling når det gjelder mål for tilskuddet, målgruppe og prioriteringer.

  Det er etablert rutiner for elektronisk innlevering av søknader og rapportering for tiltak som mottar støtte. Elektronisk søknadssenter er tilgjengelig på www.miljødirektoratet.no.

  Det skal ikke foretas tilskuddsutbetalinger uten utlysning annet enn der mottakerne er nevnt spesifikt i forslag til statsbudsjett, Prop. 1 S. På tilskuddsposter skal det kun belastes tilskudd og eventuell tilbakeføring av tilskuddsmidlene kan dermed ikke brukes til tjenestekjøp eller lønn/reise/drift. Eventuelle ubrukte tilskuddsmidler skal rapporteres til Miljødirektoratet for eventuell tilbaketrekking. Det er ikke anledning til å benytte restmidler til andre formål eller til annet enn tilskudd.

  Forvaltning av tilskuddsmidler som tildeles i supplerende tildelingsbrev er innenfor de faste oppgavene for fylkesmannsembetene, og skal jf retningslinjenes pkt. 1, 2. setning, dekkes over kapittel 525 Fylkesmannsembetet. Det er derfor ikke anledning til å beregne overhead/administrative utgifter av tilskuddsmidler.

  Ved tilskudd til enkeltpersoner som vederlag for egen arbeidsinnsats må opplysningsplikt til Skatteetaten i henhold til Ligningsloven og Skatteforvaltningsloven med tilhørende forskrift ivaretas.

  Forvaltning moskus
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1140.01

  Forvaltning moskus. Referanse i VØI: 5.1.5.10

  14A09015 0 (G)
  150 (1)
  150 FMTL
  Sum 0 (G)
  150 (1)
  150

  Bevilgning:

  Driftsmidler knyttet til forvaltningen av moskus. 

  Midler til lønn/drift i embetet og kjøp av tjenester/utredninger mv. og tildeles på driftsposter; 01 driftsutgifter, 21 spesielle driftsutgifter, 22 statlige vannmiljøtiltak, og 23-post, oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet. Spesielt på kap. 1420 post 21 tildeles det mange spesifikke prosjekter. Det har sammenheng med miljømål gitt av Stortinget og Klima- og miljødepartementet der fylkesmannen har en helt konkret og viktig rolle for å nå målene.

  På driftsposter skal det kun belastes utgifter til tjenestekjøp, lønn og reiser, alt i henhold til føringer for prosjektet. Tildelingen på 21-, 22- og 23-poster skal ikke brukes til utbetaling av tilskudd.

  Lokale vilttiltak: Ikke-høstbare arter
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1140.71.3

  Lokale vilttiltak, ikke-høstbare arter. Referanse i VØI: 5.1.5.8

  14A08111 0 (G)
  800 (1)
  0 (T3)
  800 FMOV
  1140.71.3

  Lokale vilttiltak, ikke-høstbare arter. Referanse i VØI: 5.1.5.8

  14A08111 0 (G)
  650 (1)
  0 (T3)
  650 FMIN
  1140.71.3

  Lokale vilttiltak, ikke-høstbare arter. Referanse i VØI: 5.1.5.8

  14A08111 0 (G)
  400 (1)
  0 (T3)
  400 FMVT
  1140.71.3

  Lokale vilttiltak, ikke-høstbare arter. Referanse i VØI: 5.1.5.8

  14A08111 0 (G)
  400 (1)
  0 (T3)
  400 FMAG
  1140.71.3

  Lokale vilttiltak, ikke-høstbare arter. Referanse i VØI: 5.1.5.8

  14A08111 0 (G)
  250 (1)
  0 (T3)
  250 FMRO
  1140.71.3

  Lokale vilttiltak, ikke-høstbare arter*. Referanse i VØI: 5.1.5.8

  14A08111 0 (G)
  450 (1)
  45 (T3)
  495 FMVL
  1140.71.3

  Lokale vilttiltak, ikke-høstbare arter. Referanse i VØI: 5.1.5.8

  14A08111 0 (G)
  250 (1)
  0 (T3)
  250 FMMR
  1140.71.3

  Lokale vilttiltak, ikke-høstbare arter. Referanse i VØI: 5.1.5.8

  14A08111 0 (G)
  800 (1)
  0 (T3)
  800 FMTL
  1140.71.3

  Lokale vilttiltak, ikke-høstbare arter. Referanse i VØI: 5.1.5.8

  14A08111 0 (G)
  550 (1)
  0 (T3)
  550 FMNO
  1140.71.3

  Lokale vilttiltak, ikke-høstbare arter. Referanse i VØI: 5.1.5.8

  14A08111 0 (G)
  500 (1)
  0 (T3)
  500 FMTF
  Sum 0 (G)
  5 050 (1)
  45 (T3)
  5 095

  Bevilgning:

  Tilskuddsmidler tildeles over 70- og 80-poster. Rundskriv om tilskuddsordninger fra Klima og miljødepartementet, rundskriv T-1/17: 

  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilskotsordningar-for-2018/id2577758/, legger føringer for tildeling når det gjelder mål for tilskuddet, målgruppe og prioriteringer.

  Det er etablert rutiner for elektronisk innlevering av søknader og rapportering for tiltak som mottar støtte. Elektronisk søknadssenter er tilgjengelig på: www.miljødirektoratet.no.

  Det skal ikke foretas tilskuddsutbetalinger uten utlysning annet enn der mottakerne er nevnt spesifikt i forslag til statsbudsjett, Prop. 1 S. På tilskuddsposter skal det kun belastes tilskudd og eventuell tilbakeføring av tilskuddsmidlene kan dermed ikke brukes til tjenestekjøp eller lønn/reise/drift. Eventuelle ubrukte tilskuddsmidler skal rapporteres til Miljødirektoratet for eventuell tilbaketrekking. Det er ikke anledning til å benytte restmidler til andre formål eller til annet enn tilskudd.

  Forvaltning av tilskuddsmidler som tildeles i supplerende tildelingsbrev er innenfor de faste oppgavene for fylkesmannsembetene, og skal jf retningslinjenes pkt. 1, 2. setning, dekkes over kapittel 525 Fylkesmannsembetet. Det er derfor ikke anledning til å beregne overhead/administrative utgifter av tilskuddsmidler.

  Ved tilskudd til enkeltpersoner som vederlag for egen arbeidsinnsats må opplysningsplikt til Skatteetaten i henhold til Ligningsloven og Skatteforvaltningsloven med tilhørende forskrift ivaretas.

  * gjelder merbehov i tildelinger til Vestlandet i supplerende tildeling for desember.

  Klimatilpasning: Pilotprosjekter
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1400.21

  Pilot klimatilpasning landbruk. Referanse i tildelingsbrevet: 3.2.1.3.8

  14AT19019 0 (G)
  100 (1)
  0 (2)
  100 FMOV
  1400.21

  Pilot Kjørbekk deponi. Referanse i tildelingsbrevet: 3.2.1.3.7

  14AT19024 0 (G)
  400 (1)
  0 (2)
  400 FMVT
  1400.21

  Pilot Nettverk klimatilpasning Trøndelag. Referanse i tildelingsbrevet: 3.2.1.3.6

  14AT19021 0 (G)
  100 (1)
  0 (2)
  100 FMTL
  1400.21

  Pilot klimatilpasning naturmiljø. Referanse i tildelingsbrevet: 3.2.1.3.8

  14AT19023 0 (G)
  200 (1)
  0 (2)
  200 FMTF
  1400.21

  Pilot klimatilpasning landbruk. Referanse i tildelingsbrevet: 3.2.1.3.8

  14AT19019 0 (G)
  200 (1)
  0 (2)
  200 FMTF
  1420.37

  Administrativ oppfølging fra 2018 knyttet til avslutningen av pilotfasen for 'Planting av skog på nye arealer som klimatiltak'. Referanse i VØI: Oppdrag 106 (Oppdragsliste 2018 resultatområde 5 Klima)

  14A16029 0 (G)
  0 (1)
  65 (2)
  65 FMRO
  1420.37

  Administrativ oppfølging fra 2018 knyttet til avslutningen av pilotfasen for 'Planting av skog på nye arealer som klimatiltak'. Referanse i VØI: Oppdrag 106 (Oppdragsliste 2018 resultatområde 5 Klima)

  14A16029 0 (G)
  0 (1)
  50 (2)
  50 FMNO
  Sum 0 (G)
  1 000 (1)
  115 (2)
  1 115

  Bevilgning:

  Følge opp de respektive pilotprosjektene i tråd med prosjektplan og bidra til å formidle erfaringer og kunnskap knyttet til dette. 

  Klimatilpasning naturmiljø (FMTF) innebærer å ferdigstille veiledning, oppsummere og formidle erfaringer og kunnskap knyttet til pilotprosjekt for klimatilpasning innenfor natur- og miljøsektoren. 

  Midler til lønn/drift i embetet og kjøp av tjenester/utredninger mv. og tildeles på driftsposter; 01 driftsutgifter, 21 spesielle driftsutgifter, 22 statlige vannmiljøtiltak, og 23-post, oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet. Spesielt på kap. 1420 post 21 tildeles det mange spesifikke prosjekter. Det har sammenheng med miljømål gitt av Stortinget og Klima- og miljødepartementet der fylkesmannen har en helt konkret og viktig rolle for å nå målene.

  På driftsposter skal det kun belastes utgifter til tjenestekjøp, lønn og reiser, alt i henhold til føringer for prosjektet. Tildelingen på 21-, 22- og 23-poster skal ikke brukes til utbetaling av tilskudd.

  Overvåkning av sjøfugl i verneområder
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1410.21

  Overvåkning av sjøfugl i verneområder. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A17110 0 (G)
  80 (1)
  80 FMOV
  1410.21

  Overvåkning av sjøfugl i verneområder. Referanse i VØI: 5.1.5.5

  14A17110 0 (G)
  70 (1)
  70 FMVT
  1410.21

  Overvåkning av sjøfugl i verneområder. Referanse i VØI: 5.1.5.6

  14A17110 0 (G)
  70 (1)
  70 FMAG
  1410.21

  Overvåkning av sjøfugl i verneområder. Referanse i VØI: 5.1.5.7

  14A17110 0 (G)
  80 (1)
  80 FMTL
  Sum 0 (G)
  300 (1)
  300

  Bevilgning:

  Fordelt iht. søknader fra fylkesmenn. Bruk av midlene og rapporteringskrav sendes separat.

  Midler til lønn/drift i embetet og kjøp av tjenester/utredninger mv. og tildeles på driftsposter; 01 driftsutgifter, 21 spesielle driftsutgifter, 22 statlige vannmiljøtiltak, og 23-post, oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet. Spesielt på kap. 1420 post 21 tildeles det mange spesifikke prosjekter. Det har sammenheng med miljømål gitt av Stortinget og Klima- og miljødepartementet der fylkesmannen har en helt konkret og viktig rolle for å nå målene.

  På driftsposter skal det kun belastes utgifter til tjenestekjøp, lønn og reiser, alt i henhold til føringer for prosjektet. Tildelingen på 21-, 22- og 23-poster skal ikke brukes til utbetaling av tilskudd.

  Vannforvaltning: Tiltaksorientert overvåking
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1410.21

  Tiltaksorientert overvåking under regionale overvåkingsprogram vannforskriften. Referanse i VØI: 5.1.5.2

  14A15031 0 (G)
  4 364 (1)
  4 364 FMOV
  1410.21

  Tiltaksorientert overvåking under regionale overvåkingsprogram vannforskriften. Referanse i VØI: 5.1.5.2

  14A15031 0 (G)
  3 231 (1)
  3 231 FMIN
  1410.21

  Tiltaksorientert overvåking under regionale overvåkingsprogram vannforskriften. Referanse i VØI: 5.1.5.2

  14A15031 0 (G)
  2 273 (1)
  2 273 FMVT
  1410.21

  Tiltaksorientert overvåking under regionale overvåkingsprogram vannforskriften. Referanse i VØI: 5.1.5.2

  14A15031 0 (G)
  1 010 (1)
  1 010 FMAG
  1410.21

  Tiltaksorientert overvåking under regionale overvåkingsprogram vannforskriften. Referanse i VØI: 5.1.5.2

  14A15031 0 (G)
  1 648 (1)
  1 648 FMRO
  1410.21

  Tiltaksorientert overvåking under regionale overvåkingsprogram vannforskriften. Referanse i VØI: 5.1.5.2

  14A15031 0 (G)
  1 883 (1)
  1 883 FMVL
  1410.21

  Tiltaksorientert overvåking under regionale overvåkingsprogram vannforskriften. Referanse i VØI: 5.1.5.2

  14A15031 0 (G)
  50 (1)
  50 FMMR
  1410.21

  Tiltaksorientert overvåking under regionale overvåkingsprogram vannforskriften. Referanse i VØI: 5.1.5.2

  14A15031 0 (G)
  2 502 (1)
  2 502 FMTL
  1410.21

  Tiltaksorientert overvåking under regionale overvåkingsprogram vannforskriften. Referanse i VØI: 5.1.5.2

  14A15031 0 (G)
  1 062 (1)
  1 062 FMNO
  1410.21

  Tiltaksorientert overvåking under regionale overvåkingsprogram vannforskriften. Referanse i VØI: 5.1.5.2

  14A15031 0 (G)
  1 686 (1)
  1 686 FMTF
  Sum 0 (G)
  19 709 (1)
  19 709

  Bevilgning:

  Midler til å gjennomføre tiltaksorientert overvåking under regionale overvåkingsprogram (vannforskriften). Dette sees i sammenheng med pålagt og/eller frivillig overvåking og spleiselag.

  Midler til lønn/drift i embetet og kjøp av tjenester/utredninger mv. og tildeles på driftsposter; 01 driftsutgifter, 21 spesielle driftsutgifter, 22 statlige vannmiljøtiltak, og 23-post, oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet. Spesielt på kap. 1420 post 21 tildeles det mange spesifikke prosjekter. Det har sammenheng med miljømål gitt av Stortinget og Klima- og miljødepartementet der fylkesmannen har en helt konkret og viktig rolle for å nå målene.

  På driftsposter skal det kun belastes utgifter til tjenestekjøp, lønn og reiser, alt i henhold til føringer for prosjektet. Tildelingen på 21-, 22- og 23-poster skal ikke brukes til utbetaling av tilskudd.

  Verneplanprosesser
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1420.21

  Skogvern: Arbeid med skogvernprosesser, spesielt frivillig vern. Referanse i tildelingsbrevet. Referanse i VØI: 5.1.5.5.

  14A09042 0 (G)
  1 000 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  1 000 FMOV
  1420.21

  Supplerende vern: Arbeid med verneplansprosesser og utredning av kunnskapsgrunnlaget*. Referanse i tildelingsbrevet 3.1.4.2.2. Referanse i VØI: 5.1.5.5.

  14A09042 0 (G)
  75 (1)
  0 (2)
  -72 (T2)
  3 FMOV
  1420.21

  Skogvern: Arbeid med skogvernprosesser, spesielt frivillig vern. Referanse i tildelingsbrevet. Referanse i VØI: 5.1.5.5.

  14A09042 0 (G)
  850 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  850 FMIN
  1420.21

  Supplerende vern: Arbeid med verneplansprosesser og utredning av kunnskapsgrunnlaget. Referanse i tildelingsbrevet 3.1.4.2.2. Referanse i VØI: 5.1.5.5.

  14A09042 0 (G)
  50 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  50 FMIN
  1420.01

  Skogvern: Arbeid med skogvernprosesser, spesielt frivillig vern. Referanse i tildelingsbrevet. Referanse i VØI: 5.1.5.5.

  14A09042 0 (G)
  950 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  950 FMVT
  1420.21

  Supplerende vern: Arbeid med verneplansprosesser og utredning av kunnskapsgrunnlaget. Referanse i tildelingsbrevet 3.1.4.2.2. Referanse i VØI: 5.1.5.5.

  14A09042 0 (G)
  75 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  75 FMVT
  1420.21

  Skogvern: Arbeid med skogvernprosesser, spesielt frivillig vern. Referanse i tildelingsbrevet. Referanse i VØI: 5.1.5.5.

  14A09042 0 (G)
  900 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  900 FMAG
  1420.21

  Supplerende vern: Arbeid med verneplansprosesser og utredning av kunnskapsgrunnlaget. Referanse i tildelingsbrevet 3.1.4.2.2. Referanse i VØI: 5.1.5.5.

  14A09042 0 (G)
  60 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  60 FMAG
  1420.01

  Skogvern: Arbeid med skogvernprosesser, spesielt frivillig vern. Referanse i tildelingsbrevet. Referanse i VØI: 5.1.5.5.

  14A09042 0 (G)
  650 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  650 FMRO
  1420.21

  Supplerende vern: Arbeid med verneplansprosesser og utredning av kunnskapsgrunnlaget. Referanse i tildelingsbrevet 3.1.4.2.2. Referanse i VØI: 5.1.5.5.

  14A09042 0 (G)
  50 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  50 FMRO
  1420.01

  Skogvern: Arbeid med skogvernprosesser, spesielt frivillig vern. Referanse i tildelingsbrevet. Referanse i VØI: 5.1.5.5.

  14A09042 0 (G)
  650 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  650 FMVL
  1420.21

  Marint vern: Arbeid med verneplanprosesser og kunnskapsgrunnlaget. Referanse i tildelingsbrevet: 3.1.4.2.4 og 3.1.4.2.5. Referanse i VØI: 5.1.5.5.

  14A01111 0 (G)
  300 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  300 FMVL
  1420.21

  Supplerende vern: Arbeid med verneplansprosesser og utredning av kunnskapsgrunnlaget. Referanse i tildelingsbrevet 3.1.4.2.2. Referanse i VØI: 5.1.5.5.

  14A09042 0 (G)
  50 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  50 FMVL
  1420.01

  Skogvern: Arbeid med skogvernprosesser, spesielt frivillig vern. Referanse i tildelingsbrevet. Referanse i VØI: 5.1.5.5.

  14A09042 0 (G)
  250 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  250 FMMR
  1420.21

  Marint vern: Arbeid med verneplanprosesser og kunnskapsgrunnlaget. Referanse i tildelingsbrevet: 3.1.4.2.4 og 3.1.4.2.5. Referanse i VØI: 5.1.5.5.

  14A01111 0 (G)
  400 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  400 FMMR
  1420.21

  Supplerende vern: Arbeid med verneplansprosesser og utredning av kunnskapsgrunnlaget. Referanse i tildelingsbrevet 3.1.4.2.2. Referanse i VØI: 5.1.5.5.

  14A09042 0 (G)
  50 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  50 FMMR
  1420.21

  Skogvern: Arbeid med skogvernprosesser, spesielt frivillig vern. Referanse i tildelingsbrevet. Referanse i VØI: 5.1.5.5.

  14A09042 0 (G)
  750 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  750 FMTL
  1420.21

  Marint vern: Arbeid med verneplanprosesser og kunnskapsgrunnlaget. Referanse i tildelingsbrevet: 3.1.4.2.4 og 3.1.4.2.5. Referanse i VØI: 5.1.5.5.

  14A01111 0 (G)
  400 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  400 FMTL
  1420.21

  Supplerende vern: Arbeid med verneplansprosesser og utredning av kunnskapsgrunnlaget. Referanse i tildelingsbrevet 3.1.4.2.2. Referanse i VØI: 5.1.5.5.

  14A09042 0 (G)
  50 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  50 FMTL
  1420.21

  Skogvern: Arbeid med skogvernprosesser, spesielt frivillig vern. Referanse i tildelingsbrevet. Referanse i VØI: 5.1.5.5.

  14A09042 0 (G)
  200 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  200 FMNO
  1420.21

  Marint vern: Arbeid med verneplanprosesser og kunnskapsgrunnlaget. Referanse i tildelingsbrevet: 3.1.4.2.4 og 3.1.4.2.5. Referanse i VØI: 5.1.5.5.

  14A01111 0 (G)
  700 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  700 FMNO
  1420.21

  Supplerende vern: Arbeid med verneplansprosesser og utredning av kunnskapsgrunnlaget. Referanse i tildelingsbrevet 3.1.4.2.2. Referanse i VØI: 5.1.5.5.

  14A09042 0 (G)
  50 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  50 FMNO
  1420.21

  Skogvern: Arbeid med skogvernprosesser, spesielt frivillig vern. Referanse i tildelingsbrevet. Referanse i VØI: 5.1.5.5.

  14A09042 0 (G)
  300 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  300 FMTF
  1420.21

  Marint vern: Arbeid med verneplanprosesser og kunnskapsgrunnlaget. Referanse i tildelingsbrevet: 3.1.4.2.4 og 3.1.4.2.5. Referanse i VØI: 5.1.5.5.

  14A01111 0 (G)
  650 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  650 FMTF
  1420.21

  Supplerende vern: Arbeid med verneplansprosesser og utredning av kunnskapsgrunnlaget. Referanse i tildelingsbrevet 3.1.4.2.2. Referanse i VØI: 5.1.5.5.

  14A09042 0 (G)
  50 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  50 FMTF
  1420.01

  Prosessutgifter frivillig skogvern i Pasvik. Referanse i VØI: 3.1.4.2.1.1.

  14A09042 0 (G)
  0 (1)
  50 (2)
  0 (T2)
  50 FMTF
  Sum 0 (G)
  9 510 (1)
  50 (2)
  -72 (T2)
  9 488

  Bevilgning:

  Midler til lønn/drift i embetet og kjøp av tjenester/utredninger mv. og tildeles på driftsposter; 01 driftsutgifter, 21 spesielle driftsutgifter, 22 statlige vannmiljøtiltak, og 23-post, oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet. Spesielt på kap. 1420 post 21 tildeles det mange spesifikke prosjekter. Det har sammenheng med miljømål gitt av Stortinget og Klima- og miljødepartementet der fylkesmannen har en helt konkret og viktig rolle for å nå målene.

  På driftsposter skal det kun belastes utgifter til tjenestekjøp, lønn og reiser, alt i henhold til føringer for prosjektet. Tildelingen på 21-, 22- og 23-poster skal ikke brukes til utbetaling av tilskudd.

  * gjelder tilbaketrekking av tildelinger for supplerende vern Oslo Viken i forbindelse med supplerende tildelinger for september (T2) jf. tertialrapportering pr. 31.8 2019

  Forvaltningsplaner for mindre verneområder
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1420.21

  Forvaltningsplaner for mindre verneområder. Referanse i tildelingsbrevet: 3.1.4.3. Referanse i VØI: 5.1.5.4.

  14A07081 0 (G)
  100 (1)
  0 (T2)
  100 FMOV
  1420.21

  Forvaltningsplaner for mindre verneområder. Referanse i tildelingsbrevet: 3.1.4.3. Referanse i VØI: 5.1.5.4.

  14A07081 0 (G)
  250 (1)
  0 (T2)
  250 FMIN
  1420.21

  Forvaltningsplaner for mindre verneområder. Referanse i tildelingsbrevet: 3.1.4.3. Referanse i VØI: 5.1.5.4.

  14A07081 0 (G)
  100 (1)
  0 (T2)
  100 FMVT
  1420.21

  Forvaltningsplaner for mindre verneområder. Referanse i tildelingsbrevet: 3.1.4.3. Referanse i VØI: 5.1.5.4.

  14A07081 0 (G)
  250 (1)
  0 (T2)
  250 FMAG
  1420.21

  Forvaltningsplaner for mindre verneområder*. Referanse i tildelingsbrevet: 3.1.4.3. Referanse i VØI: 5.1.5.4.

  14A07081 0 (G)
  250 (1)
  -200 (T2)
  50 FMMR
  1420.21

  Forvaltningsplaner for mindre verneområder. Referanse i tildelingsbrevet: 3.1.4.3. Referanse i VØI: 5.1.5.4.

  14A07081 0 (G)
  600 (1)
  0 (T2)
  600 FMTL
  1420.21

  Forvaltningsplaner for mindre verneområder. Referanse i tildelingsbrevet: 3.1.4.3. Referanse i VØI: 5.1.5.4.

  14A07081 0 (G)
  50 (1)
  0 (T2)
  50 FMNO
  1420.21

  Forvaltningsplaner for mindre verneområder. Referanse i tildelingsbrevet: 3.1.4.3. Referanse i VØI: 5.1.5.4.

  14A07081 0 (G)
  200 (1)
  0 (T2)
  200 FMTF
  Sum 0 (G)
  1 800 (1)
  -200 (T2)
  1 600

  Bevilgning:

  Forvaltningsplaner skal utarbeides i henhold til fylkesmannsembetenes prioriteringer. Nærmere presisering på FM-nett. Det er krav å benytte Forvaltningsplaner på nett for verneområder (FPNV) i arbeidet.

  Midler til lønn/drift i embetet og kjøp av tjenester/utredninger mv. og tildeles på driftsposter; 01 driftsutgifter, 21 spesielle driftsutgifter, 22 statlige vannmiljøtiltak, og 23-post, oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet. Spesielt på kap. 1420 post 21 tildeles det mange spesifikke prosjekter. Det har sammenheng med miljømål gitt av Stortinget og Klima- og miljødepartementet der fylkesmannen har en helt konkret og viktig rolle for å nå målene.

  På driftsposter skal det kun belastes utgifter til tjenestekjøp, lønn og reiser, alt i henhold til føringer for prosjektet. Tildelingen på 21-, 22- og 23-poster skal ikke brukes til utbetaling av tilskudd.

  * gjelder tilbaketrekking av tildelinger til Møre og Romsdal i supplerende tildeling for september (T2) jf. tertialrapportering pr 31.8 2019

  Uttak av fremmede treslag i verneområder
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1420.21

  Uttak fremmede treslag i verneområder. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A19023 0 (G)
  300 (1)
  300 FMRO
  1420.21

  Uttak fremmede treslag i verneområder. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A19023 0 (G)
  800 (1)
  800 FMVL
  1420.21

  Uttak fremmede treslag i verneområder. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A19023 0 (G)
  500 (1)
  500 FMMR
  1420.21

  Uttak fremmede treslag i verneområder. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A19023 0 (G)
  300 (1)
  300 FMNO
  Sum 0 (G)
  1 900 (1)
  1 900

  Bevilgning:

  Organisering og bruk av midler skal skje etter nærmere dialog med Miljødirektoratet.

  Midler til lønn/drift i embetet og kjøp av tjenester/utredninger mv. og tildeles på driftsposter; 01 driftsutgifter, 21 spesielle driftsutgifter, 22 statlige vannmiljøtiltak, og 23-post, oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet. Spesielt på kap. 1420 post 21 tildeles det mange spesifikke prosjekter. Det har sammenheng med miljømål gitt av Stortinget og Klima- og miljødepartementet der fylkesmannen har en helt konkret og viktig rolle for å nå målene.

  På driftsposter skal det kun belastes utgifter til tjenestekjøp, lønn og reiser, alt i henhold til føringer for prosjektet. Tildelingen på 21-, 22- og 23-poster skal ikke brukes til utbetaling av tilskudd.

  Besøksstrategier for mindre verneområder
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1420.21

  Besøksstrategi for Lista. Referanse i VØI: 5.1.5.4.

  14A18115 0 (G)
  100 (1)
  100 FMAG
  1420.21

  Besøksstrategi for Jærstrendene. Referanse i VØI: 5.1.5.4.

  14A18115 0 (G)
  100 (1)
  100 FMRO
  Sum 0 (G)
  200 (1)
  200

  Bevilgning:

  Bevilgningen gjelder utarbeidelse av besøksstrategier.

  Midler til lønn/drift i embetet og kjøp av tjenester/utredninger mv. og tildeles på driftsposter; 01 driftsutgifter, 21 spesielle driftsutgifter, 22 statlige vannmiljøtiltak, og 23-post, oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet. Spesielt på kap. 1420 post 21 tildeles det mange spesifikke prosjekter. Det har sammenheng med miljømål gitt av Stortinget og Klima- og miljødepartementet der fylkesmannen har en helt konkret og viktig rolle for å nå målene.

  På driftsposter skal det kun belastes utgifter til tjenestekjøp, lønn og reiser, alt i henhold til føringer for prosjektet. Tildelingen på 21-, 22- og 23-poster skal ikke brukes til utbetaling av tilskudd.

  Endring av verneforskrifter
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1420.21

  Endring av verneforskrift for Hornøya og Reinøya naturreservat. Referanse i tildelingsbrevet: 3.1.4.2.6. Referanse i VØI: 5.1.5.4.

  14A07081 0 (G)
  150 (1)
  150 FMTF
  Sum 0 (G)
  150 (1)
  150

  Bevilgning:

  Midler til lønn/drift i embetet og kjøp av tjenester/utredninger mv. og tildeles på driftsposter; 01 driftsutgifter, 21 spesielle driftsutgifter, 22 statlige vannmiljøtiltak, og 23-post, oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet. Spesielt på kap. 1420 post 21 tildeles det mange spesifikke prosjekter. Det har sammenheng med miljømål gitt av Stortinget og Klima- og miljødepartementet der fylkesmannen har en helt konkret og viktig rolle for å nå målene.

  På driftsposter skal det kun belastes utgifter til tjenestekjøp, lønn og reiser, alt i henhold til føringer for prosjektet. Tildelingen på 21-, 22- og 23-poster skal ikke brukes til utbetaling av tilskudd.

  Tiltak for truede arter og naturtyper
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1420.21

  Tiltak truede arter: Oppfølging av handlingsplaner og ramme. Referanse i VØI: 5.1.5.11

  14A09048 0 (G)
  2 580 (1)
  0 (2)
  2 580 FMOV
  1420.21

  Tiltak truede naturtyper: Oppfølging av handlingsplaner og ramme. Referanse i VØI: 5.1.5.11

  14A17068 0 (G)
  620 (1)
  0 (2)
  620 FMOV
  1420.21

  Tiltak truede arter: Oppfølging av handlingsplaner og ramme. Referanse i VØI: 5.1.5.11

  14A09048 0 (G)
  510 (1)
  0 (2)
  510 FMIN
  1420.21

  Tiltak truede naturtyper: Oppfølging av handlingsplaner og ramme. Referanse i VØI: 5.1.5.11

  14A17068 0 (G)
  700 (1)
  0 (2)
  700 FMIN
  1420.21

  Tiltak truede arter: Oppfølging av handlingsplaner og ramme. Referanse i VØI: 5.1.5.11

  14A09048 0 (G)
  150 (1)
  0 (2)
  150 FMVT
  1420.21

  Tiltak truede naturtyper: Oppfølging av handlingsplaner og ramme. Referanse i VØI: 5.1.5.11

  14A17068 0 (G)
  570 (1)
  0 (2)
  570 FMVT
  1420.21

  Tiltak truede arter: Oppfølging av handlingsplaner og ramme. Referanse i VØI: 5.1.5.11

  14A09048 0 (G)
  1 290 (1)
  0 (2)
  1 290 FMAG
  1420.21

  Tiltak truede naturtyper: Oppfølging av handlingsplaner og ramme. Referanse i VØI: 5.1.5.11

  14A17068 0 (G)
  1 000 (1)
  0 (2)
  1 000 FMAG
  1420.21

  Tiltak truede arter: Oppfølging av handlingsplaner og ramme. Referanse i VØI: 5.1.5.11

  14A09048 0 (G)
  1 140 (1)
  0 (2)
  1 140 FMRO
  1420.21

  Tiltak truede naturtyper: Oppfølging av handlingsplaner og ramme. Referanse i VØI: 5.1.5.11

  14A17068 0 (G)
  450 (1)
  0 (2)
  450 FMRO
  1420.21

  Tiltak truede arter: Oppfølging av handlingsplaner og ramme. Referanse i VØI: 5.1.5.11

  14A09048 0 (G)
  550 (1)
  0 (2)
  550 FMVL
  1420.21

  Tiltak truede naturtyper: Oppfølging av handlingsplaner og ramme. Referanse i VØI: 5.1.5.11

  14A17068 0 (G)
  1 000 (1)
  0 (2)
  1 000 FMVL
  1420.21

  Tiltak truede arter: Oppfølging av handlingsplaner og ramme. Referanse i VØI: 5.1.5.11

  14A09048 0 (G)
  150 (1)
  0 (2)
  150 FMMR
  1420.21

  Tiltak truede naturtyper: Oppfølging av handlingsplaner og ramme. Referanse i VØI: 5.1.5.11

  14A17068 0 (G)
  500 (1)
  0 (2)
  500 FMMR
  1420.21

  Tiltak truede arter: Oppfølging av handlingsplaner og ramme. Referanse i VØI: 5.1.5.11

  14A09048 0 (G)
  2 500 (1)
  0 (2)
  2 500 FMTL
  1420.21

  Tiltak truede naturtyper: Oppfølging av handlingsplaner og ramme. Referanse i VØI: 5.1.5.11

  14A17068 0 (G)
  1 300 (1)
  0 (2)
  1 300 FMTL
  1420.21

  Tiltak truede arter: Oppfølging av handlingsplaner og ramme. Referanse i VØI: 5.1.5.11

  14A09048 0 (G)
  1 530 (1)
  0 (2)
  1 530 FMNO
  1420.21

  Tiltak truede naturtyper: Oppfølging av handlingsplaner og ramme. Referanse i VØI: 5.1.5.11

  14A17068 0 (G)
  720 (1)
  0 (2)
  720 FMNO
  1420.21

  Tiltak truede arter: Oppfølging av handlingsplaner og ramme. Referanse i VØI: 5.1.5.11

  14A09048 0 (G)
  600 (1)
  0 (2)
  600 FMTF
  1420.21

  Tiltak truede naturtyper: Oppfølging av handlingsplaner og ramme. Referanse i VØI: 5.1.5.11

  14A17068 0 (G)
  2 400 (1)
  -2 160 (2)
  240 FMTF
  1420.82.1

  Midlene skal brukes til aktive tiltak som bidrar til å ta vare på prioriterte arter og trua arter. Referanse i VØI: 5.1.5.7 og 5.1.10.8

  14A10025 0 (G)
  0 (1)
  432 (2)
  432 FMOV
  1420.82.2

  Tilskudd til tiltak som bidrar til å ta vare på utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven kap. V, og trua naturtyper, jf. definisjonen av trua naturtyper i Norsk rødliste for naturtyper. Referanse i VØI: 5.1.5.7 og 5.1.10.8

  14A10024 0 (G)
  0 (1)
  250 (2)
  250 FMVT
  1420.81

  Tilskudd til tiltak som bidrar til god forvaltning av naturmangfoldet i prioriterte kulturlandskapsområder. Informasjon om grunnlag for tildelt ramme er gitt over FM-nett og melding fra Miljødirektoratet til Fylkesmannens miljøvernavdeling. Referanse i VØI: 5.1.5.7 og 5.1.10.8

  14A14130 0 (G)
  0 (1)
  10 (2)
  10 FMRO
  1420.22.2

  Kultiveringsanlegg elvemusling. Referanse i VØI: 5.1.5.11

  14A18126 0 (G)
  0 (1)
  230 (2)
  230 FMVL
  1420.82.2

  Tilskudd til tiltak som bidrar til å ta vare på utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven kap. V, og trua naturtyper, jf. definisjonen av trua naturtyper i Norsk rødliste for naturtyper.. Referanse i VØI: 5.1.5.7 og 5.1.10.8

  14A10024 0 (G)
  0 (1)
  350 (2)
  350 FMVL
  1420.81

  Tilskudd til tiltak som bidrar til god forvaltning av naturmangfoldet i prioriterte kulturlandskapsområder. Informasjon om grunnlag for tildelt ramme er gitt over FM-nett og melding fra Miljødirektoratet til Fylkesmannens miljøvernavdeling. Referanse i VØI: 5.1.5.7 og 5.1.10.8

  14A14130 0 (G)
  0 (1)
  10 (2)
  10 FMTL
  1420.82.1

  Midlene skal brukes til aktive tiltak som bidrar til å ta vare på prioriterte arter og trua arter. . Referanse i VØI: 5.1.5.7 og 5.1.10.8

  14A10025 0 (G)
  0 (1)
  768 (2)
  768 FMNO
  Sum 0 (G)
  20 260 (1)
  -110 (2)
  20 150

  Bevilgning:

  Tildelingen er basert på innmeldte behov fra fylkesmannsembetene. Eventuelle spesifikasjoner formidles i egen tilbakemelding fra Miljødirektoratet.

  Midler til lønn/drift i embetet og kjøp av tjenester/utredninger mv. og tildeles på driftsposter; 01 driftsutgifter, 21 spesielle driftsutgifter, 22 statlige vannmiljøtiltak, og 23-post, oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet. Spesielt på kap. 1420 post 21 tildeles det mange spesifikke prosjekter. Det har sammenheng med miljømål gitt av Stortinget og Klima- og miljødepartementet der fylkesmannen har en helt konkret og viktig rolle for å nå målene.

  På driftsposter skal det kun belastes utgifter til tjenestekjøp, lønn og reiser, alt i henhold til føringer for prosjektet. Tildelingen på 21-, 22- og 23-poster skal ikke brukes til utbetaling av tilskudd.

  Forvaltning av hubro
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1420.21

  Følge opp handlingsplanen for hubro. Referanse i VØI: 5.1.5.21

  14A08032 0 (G)
  350 (1)
  350 FMNO
  1410.21

  Overvåking av hubro. Referanse i VØI: 5.1.5.21

  14A08032 0 (G)
  500 (1)
  500 FMNO
  Sum 0 (G)
  850 (1)
  850

  Bevilgning:

  Midler til lønn/drift i embetet og kjøp av tjenester/utredninger mv. og tildeles på driftsposter; 01 driftsutgifter, 21 spesielle driftsutgifter, 22 statlige vannmiljøtiltak, og 23-post, oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet. Spesielt på kap. 1420 post 21 tildeles det mange spesifikke prosjekter. Det har sammenheng med miljømål gitt av Stortinget og Klima- og miljødepartementet der fylkesmannen har en helt konkret og viktig rolle for å nå målene.

  På driftsposter skal det kun belastes utgifter til tjenestekjøp, lønn og reiser, alt i henhold til føringer for prosjektet. Tildelingen på 21-, 22- og 23-poster skal ikke brukes til utbetaling av tilskudd.

  Rovviltforvaltning
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1420.21

  Følge opp forvaltning av rovvilt. Referanse i VØI: 5.1.5.7

  14A00001 0 (G)
  500 (1)
  500 FMOV
  1420.21

  Følge opp forvaltning av rovvilt. Referanse i VØI: 5.1.5.7

  14A00001 0 (G)
  750 (1)
  750 FMIN
  1420.21

  Følge opp forvaltning av rovvilt. Referanse i VØI: 5.1.5.7

  14A00001 0 (G)
  500 (1)
  500 FMTL
  1420.21

  Følge opp forvaltning av rovvilt. Referanse i VØI: 5.1.5.8

  14A00001 0 (G)
  750 (1)
  750 FMTF
  Sum 0 (G)
  2 500 (1)
  2 500

  Bevilgning:

  Midler til lønn/drift i embetet og kjøp av tjenester/utredninger mv. og tildeles på driftsposter; 01 driftsutgifter, 21 spesielle driftsutgifter, 22 statlige vannmiljøtiltak, og 23-post, oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet. Spesielt på kap. 1420 post 21 tildeles det mange spesifikke prosjekter. Det har sammenheng med miljømål gitt av Stortinget og Klima- og miljødepartementet der fylkesmannen har en helt konkret og viktig rolle for å nå målene.

  På driftsposter skal det kun belastes utgifter til tjenestekjøp, lønn og reiser, alt i henhold til føringer for prosjektet. Tildelingen på 21-, 22- og 23-poster skal ikke brukes til utbetaling av tilskudd.

  Fiskeforvaltning
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1420.21

  Prosjektleder for den norske delen av prosjektet Vänerlaksen – Två Länder-én elv under Interreg Sverige-Norge - og dekke Norges bidrag i prosjektet. Referanse i VØI: 5.1.5.42

  14A18121 0 (G)
  700 (1)
  0 (2)
  0 (T3)
  700 FMIN
  1420.22

  Vossolaksen. Referanse i VØI: 5.1.5.36

  14A09060 0 (G)
  980 (1)
  0 (2)
  0 (T3)
  980 FMVL
  1420.22

  Lakseregisteret. Referanse i VØI: 5.1.5.38

  14A01093 0 (G)
  1 200 (1)
  0 (2)
  0 (T3)
  1 200 FMVL
  1420.22

  Bestander fra Hardangerfjorden i genbank. Referanse i VØI: 5.1.5.37

  14A14222 0 (G)
  750 (1)
  0 (2)
  0 (T3)
  750 FMVL
  1420.22

  Herje genbank*. Referanse i VØI: 5.1.5.23

  14A06033 0 (G)
  4 000 (1)
  0 (2)
  2 700 (T3)
  6 700 FMMR
  1420.22

  Reetablering Rauma og markering av friskmelding**. Referanse i VØI: 5.1.5.31

  14A01015 0 (G)
  115 (1)
  0 (2)
  75 (T3)
  190 FMMR
  1420.22

  Gyrobekjempelse Drivaregionen***. Referanse i VØI: 5.1.5.30

  14A12034 0 (G)
  1 743 (1)
  0 (2)
  -743 (T3)
  1 000 FMMR
  1420.22

  Reetablering Vefsn. Referanse i VØI: 5.1.5.41

  14A12030 0 (G)
  1 000 (1)
  0 (2)
  0 (T3)
  1 000 FMNO
  1420.22

  NASCO-møte. Referanse i tildelingsbrevet: 3.1.4.1.14

  14A01087 0 (G)
  100 (1)
  0 (2)
  0 (T3)
  100 FMTF
  1420.22

  Reetablering Skibotnregionen. Referanse i VØI: 5.1.5.33

  14A12032 0 (G)
  342 (1)
  0 (2)
  0 (T3)
  342 FMTF
  1425.21

  Til drift av fagråd for laks og sjøørret for Skagerakkysten. Referanse i VØI: 5.1.5.29

  14A01087 0 (G)
  0 (1)
  70 (2)
  0 (T3)
  70 FMOV
  1420.22.2

  Utføre beskatningsundersøkelser i Numedalslågen. Referanse i VØI: 5.1.5.25

  14A01087 0 (G)
  0 (1)
  800 (2)
  0 (T3)
  800 FMVT
  1420.22.2

  Videoovervåking Storelva. Referanse i VØI: 5.1.5.25

  14A98040 0 (G)
  0 (1)
  130 (2)
  0 (T3)
  130 FMAG
  Sum 0 (G)
  10 930 (1)
  1 000 (2)
  2 032 (T3)
  13 962

  Bevilgning:

  Midler til lønn/drift i embetet og kjøp av tjenester/utredninger mv. og tildeles på driftsposter; 01 driftsutgifter, 21 spesielle driftsutgifter, 22 statlige vannmiljøtiltak, og 23-post, oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet. Spesielt på kap. 1420 post 21 tildeles det mange spesifikke prosjekter. Det har sammenheng med miljømål gitt av Stortinget og Klima- og miljødepartementet der fylkesmannen har en helt konkret og viktig rolle for å nå målene.

  På driftsposter skal det kun belastes utgifter til tjenestekjøp, lønn og reiser, alt i henhold til føringer for prosjektet. Tildelingen på 21-, 22- og 23-poster skal ikke brukes til utbetaling av tilskudd.

  * gjelder supplerende tildeling i desember til Herje genbank. 

  ** gjelder supplerende tildeling i desember til friskmelding Rauma.

  *** gjelder tilbaketrekking av tidligere tildelte midler til gyrobekjempelse i Drivaregionen igjennom supplerende i desember.

  Vassdragskalking
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1420.22.1

  Vassdragskalking: Innsjø og bekkekalking. Referanse i VØI: 5.1.5.3

  14A05006 0 (G)
  5 900 (1)
  0 (T2)
  5 900 FMOV
  1420.22.1

  Vassdragskalking: Innsjø og bekkekalking. Referanse i VØI: 5.1.5.3

  14A05006 0 (G)
  1 250 (1)
  0 (T2)
  1 250 FMIN
  1420.22.1

  Vassdragskalking: Innsjø og bekkekalking. Referanse i VØI: 5.1.5.3

  14A05006 0 (G)
  3 030 (1)
  0 (T2)
  3 030 FMVT
  1420.22.1

  Vassdragskalking: Innsjø og bekkekalking. Referanse i VØI: 5.1.5.3

  14A05006 0 (G)
  3 305 (1)
  0 (T2)
  3 305 FMAG
  1420.22.1

  Vassdragskalking: Laksevassdrag*. Referanse i VØI 5.1.5.3

  14A05005 0 (G)
  18 715 (1)
  8 054 (T2)
  26 769 FMAG
  1420.22.1

  Vassdragskalking: Justering av underskudd i Lygna. Referanse i VØI: 5.1.5.3

  14A05005 0 (G)
  500 (1)
  0 (T2)
  500 FMAG
  1420.22.1

  Vassdragskalking: Innsjø og bekkekalking. Referanse i VØI: 5.1.5.3

  14A05006 0 (G)
  2 640 (1)
  0 (T2)
  2 640 FMRO
  1420.22.1

  Vassdragskalking: Laksevassdrag*. Referanse i VØI 5.1.5.3

  14A05005 0 (G)
  4 725 (1)
  1 615 (T2)
  6 340 FMRO
  1420.22.1

  Vassdragskalking: Innsjø og bekkekalking. Referanse i VØI: 5.1.5.3

  14A05006 0 (G)
  600 (1)
  0 (T2)
  600 FMVL
  1420.22.1

  Vassdragskalking: Laksevassdrag*. Referanse i VØI 5.1.5.3

  14A05005 0 (G)
  4 350 (1)
  1 360 (T2)
  5 710 FMVL
  1420.22.1

  Vassdragskalking: Vossoprosjektet. Referanse i VØI: 5.1.5.3

  14A05005 0 (G)
  500 (1)
  0 (T2)
  500 FMVL
  Sum 0 (G)
  45 515 (1)
  11 029 (T2)
  56 544

  Bevilgning:

  Midler til lønn/drift i embetet og kjøp av tjenester/utredninger mv. og tildeles på driftsposter; 01 driftsutgifter, 21 spesielle driftsutgifter, 22 statlige vannmiljøtiltak, og 23-post, oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet. Spesielt på kap. 1420 post 21 tildeles det mange spesifikke prosjekter. Det har sammenheng med miljømål gitt av Stortinget og Klima- og miljødepartementet der fylkesmannen har en helt konkret og viktig rolle for å nå målene.

  På driftsposter skal det kun belastes utgifter til tjenestekjøp, lønn og reiser, alt i henhold til føringer for prosjektet. Tildelingen på 21-, 22- og 23-poster skal ikke brukes til utbetaling av tilskudd.

  * gjelder innmeldte behov fra Agder, Rogaland og Vestlandet for kalking i laksevassdrag pr. september og tildeles over supplerende tildeling for september (T2).

  Vannforvaltning: Planarbeid og kunnskapsgrunnlag
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1420.22.2

  Bidra til planarbeidet, kunnskapsgrunnlaget inkl overvåking for hovedutfordringer / tiltaksprogram / plan. Referanse i tildelingsbrevet: 3.1. 4.1.2 og 3.1.4.1.6. Referanse i VØI: 5.1.5.2

  14A15031 0 (G)
  250 (1)
  250 FMOV
  1420.22.2

  Bidra til planarbeidet, kunnskapsgrunnlaget inkl overvåking for hovedutfordringer / tiltaksprogram / plan. Referanse i tildelingsbrevet: 3.1. 4.1.2 og 3.1.4.1.6. Referanse i VØI: 5.1.5.2

  14A15031 0 (G)
  250 (1)
  250 FMIN
  1420.22.2

  Bidra til planarbeidet, kunnskapsgrunnlaget inkl overvåking for hovedutfordringer / tiltaksprogram / plan. Referanse i tildelingsbrevet: 3.1. 4.1.2 og 3.1.4.1.6. Referanse i VØI: 5.1.5.2

  14A15031 0 (G)
  250 (1)
  250 FMVT
  1420.22.2

  Bidra til planarbeidet, kunnskapsgrunnlaget inkl overvåking for hovedutfordringer / tiltaksprogram / plan. Referanse i tildelingsbrevet: 3.1. 4.1.2 og 3.1.4.1.6. Referanse i VØI: 5.1.5.2

  14A15031 0 (G)
  250 (1)
  250 FMAG
  1420.22.2

  Bidra til planarbeidet, kunnskapsgrunnlaget inkl overvåking for hovedutfordringer / tiltaksprogram / plan. Referanse i tildelingsbrevet: 3.1. 4.1.2 og 3.1.4.1.6. Referanse i VØI: 5.1.5.2

  14A15031 0 (G)
  250 (1)
  250 FMRO
  1420.22.2

  Bidra til planarbeidet, kunnskapsgrunnlaget inkl overvåking for hovedutfordringer / tiltaksprogram / plan. Referanse i tildelingsbrevet: 3.1. 4.1.2 og 3.1.4.1.6. Referanse i VØI: 5.1.5.2

  14A15031 0 (G)
  250 (1)
  250 FMVL
  1420.22.2

  Bidra til planarbeidet, kunnskapsgrunnlaget inkl overvåking for hovedutfordringer / tiltaksprogram / plan. Referanse i tildelingsbrevet: 3.1. 4.1.2 og 3.1.4.1.6. Referanse i VØI: 5.1.5.2

  14A15031 0 (G)
  250 (1)
  250 FMMR
  1420.22.2

  Bidra til planarbeidet, kunnskapsgrunnlaget inkl overvåking for hovedutfordringer / tiltaksprogram / plan. Referanse i tildelingsbrevet: 3.1. 4.1.2 og 3.1.4.1.6. Referanse i VØI: 5.1.5.2

  14A15031 0 (G)
  250 (1)
  250 FMTL
  1420.22.2

  Bidra til planarbeidet, kunnskapsgrunnlaget inkl overvåking for hovedutfordringer / tiltaksprogram / plan. Referanse i tildelingsbrevet: 3.1. 4.1.2 og 3.1.4.1.6. Referanse i VØI: 5.1.5.2

  14A15031 0 (G)
  250 (1)
  250 FMNO
  1420.22.2

  Bidra til planarbeidet, kunnskapsgrunnlaget inkl overvåking for hovedutfordringer / tiltaksprogram / plan. Referanse i tildelingsbrevet: 3.1. 4.1.2 og 3.1.4.1.6. Referanse i VØI: 5.1.5.2

  14A15031 0 (G)
  250 (1)
  250 FMTF
  Sum 0 (G)
  2 500 (1)
  2 500

  Bevilgning:

  Mer informasjon om tildelingen kommer i brev fra Miljødirektoratet og/eller på FM-nett.

  Midler til lønn/drift i embetet og kjøp av tjenester/utredninger mv. og tildeles på driftsposter; 01 driftsutgifter, 21 spesielle driftsutgifter, 22 statlige vannmiljøtiltak, og 23-post, oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet. Spesielt på kap. 1420 post 21 tildeles det mange spesifikke prosjekter. Det har sammenheng med miljømål gitt av Stortinget og Klima- og miljødepartementet der fylkesmannen har en helt konkret og viktig rolle for å nå målene.

  På driftsposter skal det kun belastes utgifter til tjenestekjøp, lønn og reiser, alt i henhold til føringer for prosjektet. Tildelingen på 21-, 22- og 23-poster skal ikke brukes til utbetaling av tilskudd.

  Vannforvaltning: Miljøovervåking
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1420.22.3

  Midler til å gjennomføre tiltaksorientert overvåking under regionale overvåkingsprogram (vannforskriften). Referanse i VØI: 5.1.5.2

  14A15031 0 (G)
  600 (1)
  600 FMOV
  Sum 0 (G)
  600 (1)
  600

  Bevilgning:

  Tildelingen skal sees i sammenheng med pålagt overvåking/frivillig overvåking/spleiselag.

  Midler til lønn/drift i embetet og kjøp av tjenester/utredninger mv. og tildeles på driftsposter; 01 driftsutgifter, 21 spesielle driftsutgifter, 22 statlige vannmiljøtiltak, og 23-post, oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet. Spesielt på kap. 1420 post 21 tildeles det mange spesifikke prosjekter. Det har sammenheng med miljømål gitt av Stortinget og Klima- og miljødepartementet der fylkesmannen har en helt konkret og viktig rolle for å nå målene.

  På driftsposter skal det kun belastes utgifter til tjenestekjøp, lønn og reiser, alt i henhold til føringer for prosjektet. Tildelingen på 21-, 22- og 23-poster skal ikke brukes til utbetaling av tilskudd.

  Grensevassdragskommisjonen
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  14.20.22.3

  Midler til drift av Grensevassdragskommisjonen Norge/Finland, norsk side. Norge har ansvar for møtet i 2019 i Tana. Referanse i VØI: 5.1.11.8

  14A15031 0 (G)
  200 (1)
  200 FMTF
  Sum 0 (G)
  200 (1)
  200

  Bevilgning:

  Midler til lønn/drift i embetet og kjøp av tjenester/utredninger mv. og tildeles på driftsposter; 01 driftsutgifter, 21 spesielle driftsutgifter, 22 statlige vannmiljøtiltak, og 23-post, oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet. Spesielt på kap. 1420 post 21 tildeles det mange spesifikke prosjekter. Det har sammenheng med miljømål gitt av Stortinget og Klima- og miljødepartementet der fylkesmannen har en helt konkret og viktig rolle for å nå målene.

  På driftsposter skal det kun belastes utgifter til tjenestekjøp, lønn og reiser, alt i henhold til føringer for prosjektet. Tildelingen på 21-, 22- og 23-poster skal ikke brukes til utbetaling av tilskudd.

  Tiltak i naturvernområder
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1420.31

  Tiltak i verneområder forvaltet av Fylkesmannen eller kommuner*. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A10017 0 (G)
  5 901 (1)
  0 (2)
  -300 (T2)
  5 601 FMOV
  1420.31

  Tiltak i verneområder forvaltet av Fylkesmannen eller kommuner. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A10017 0 (G)
  3 185 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  3 185 FMIN
  1420.31

  Tiltak i verneområder forvaltet av Fylkesmannen eller kommuner. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A10017 0 (G)
  3 459 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  3 459 FMVT
  1420.31

  Tiltak i verneområder forvaltet av Fylkesmannen eller kommuner. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A10017 0 (G)
  3 410 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  3 410 FMAG
  1420.31

  Tiltak i verneområder forvaltet av Fylkesmannen eller kommuner. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A10017 0 (G)
  2 225 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  2 225 FMRO
  1420.31

  Tiltak i verneområder forvaltet av Fylkesmannen eller kommuner. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A10017 0 (G)
  5 620 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  5 620 FMVL
  1420.31

  Tiltak i verneområder forvaltet av Fylkesmannen eller kommuner. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A10017 0 (G)
  2 870 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  2 870 FMMR
  1420.31

  Tiltak i verneområder forvaltet av Fylkesmannen eller kommuner. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A10017 0 (G)
  5 556 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  5 556 FMTL
  1420.31

  Tiltak i verneområder forvaltet av Fylkesmannen eller kommuner. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A10017 0 (G)
  1 500 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  1 500 FMNO
  1420.31

  Tiltak i verneområder forvaltet av Fylkesmannen eller kommuner. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A10017 0 (G)
  1 662 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  1 662 FMTF
  1420.31

  Tiltak i naturvernområder Skiltstenger til merking av verneområder. Tildelingen er basert på innmeldinger i ESS i januar 2019. Behov for ytterligere midler bes kommuniseres til Verneområdeseksjonen i Miljødirektoratet. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A10107 0 (G)
  0 (1)
  90 (2)
  0 (T2)
  90 FMOV
  1420.31

  Øra naturreservat: Graving av dam og anlegging av øyer og strandlinje. Refeanse i VØI: 5.1.5.4

  14A10107 0 (G)
  0 (1)
  500 (2)
  0 (T2)
  500 FMOV
  1420.31

  Forprosjektering og tiltak i Gjølsjøen naturreservat. Refeanse i VØI: 5.1.5.4

  14A10107 0 (G)
  0 (1)
  280 (2)
  0 (T2)
  280 FMOV
  1420.31

  100' til Grimsdalsprosjektet i Rondane-Dovre NP og 20' til portalskilt til Fjellportalen, Norsk Villrensenter nord - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A18118 0 (G)
  0 (1)
  120 (2)
  0 (T2)
  120 FMIN
  1420.31

  450' til diverse skjøtselstiltak i Færder NP som ikke fikk midler i hovedtildeling på grunn av begrenset ramme samt 250' til å dekke opp uforutsette utgifter ved uttak av fremmede treslag i Jomfruland NP. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A18118 0 (G)
  0 (1)
  700 (2)
  0 (T2)
  700 FMVT
  1420.31

  Skjøtselstiltak i Larvik bøkeskog lvo. Refeanse i VØI: 5.1.5.4

  14A10107 0 (G)
  0 (1)
  300 (2)
  0 (T2)
  300 FMVT
  1420.31

  250' til Restaurering av Rauagerkilen og 350' til skjøtsel i Flekkefjord LVO og i Oksøy-Ryvingen LVO. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A18118 0 (G)
  0 (1)
  600 (2)
  0 (T2)
  600 FMAG
  1420.31

  460' til Klopplegging ved Dulsete og ferdigstilling av driftevei som ble tatt av flom i Breheimen NP, 210' til reparasjon av stier og bruer i Nærøyfjorden LVO. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A18118 0 (G)
  0 (1)
  670 (2)
  0 (T2)
  670 FMVL
  1420.31

  Tiltak i verneområder, ref. mail fra Ola Betten av 23/5-19. Gjelder følgende områder: Runde, Smøla, Hopavassdraget og Surna. Infotiltak i flere områder. Refeanse i VØI: 5.1.5.4

  14A10107 0 (G)
  0 (1)
  615 (2)
  0 (T2)
  615 FMMR
  1420.31

  Skiltstenger til merking av verneområder. Tildelingen er basert på innmeldinger i ESS i januar 2019. Behov for ytterligere midler bes kommuniseres til Verneområdeseksjonen i Miljødirektoratet. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A10107 0 (G)
  0 (1)
  100 (2)
  0 (T2)
  100 FMTL
  1420.21

  Verneområder Vega: Revidering av skjøtselsplan for Søla, kartlegging av sjøfugl i verneområdene og skjøtselsplan Eidemsliene naturreservat. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A10040 0 (G)
  0 (1)
  250 (2)
  0 (T2)
  250 FMNO
  1420.31

  250' til hogst i Langvassdalen-Ruffedalen NR og i Saltfjellet-Svartisen NP. 150' til hogst i Junkerdalsura. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A18118 0 (G)
  0 (1)
  400 (2)
  0 (T2)
  400 FMNO
  1420.21

  Reisa NP: Kartlegging av elvebåttrafikk og kartlegging rovfugl. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A10040 0 (G)
  0 (1)
  210 (2)
  0 (T2)
  210 FMTF
  1420.31

  150' til komposteringsdo i Reisa LVO, 40' til informasjonspunkt i Varangerhalvøya NP og 350' til div tiltak i Pasvik. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A18118 0 (G)
  0 (1)
  540 (2)
  0 (T2)
  540 FMTF
  Sum 0 (G)
  35 388 (1)
  5 375 (2)
  -300 (T2)
  40 463

  Bevilgning:

  Detaljer om tildelingen formidles i Elektronisk søknadssenter.

  Midler til investeringer tildeles over 30-poster, blant annet midler til fysiske tiltak i naturvernområder.

  Endel utgifter til verneplanprosesser kan dekkes av Miljødirektoratet over erstatningspostene. Dette gjelder konsekvensutredninger og andre nødvendige utredninger, trykking av verneplanutkast inkl. nødvendige vedlegg, utgifter til kunngjøringer i hele verneprosessen og utgifter til første gang grensemerking av verneområder. For andre tiltak nevnt foran, må dekning av utgifter avtales særskilt med Miljødirektoratet. Det må foreligge kostnadsoverslag. 

  * gjelder tilbaketrekking deler av tildeling til Oslo Viken til tiltak i verneområder forvaltet av Fylkesmannen eller kommuner i forbindelse med supplerende tildeling for september (T2) jf. tertialrapportering 31.8 2019.

  Statlige erverv: Marint vern
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1420.33

  Marint vern: Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Innmeldt merbehov på beløp 300 000 for området Griphølen inklusiv Remman.Referanse i tildelingsbrevet: 3.1.4.2.5. Referanse i VØI: 5.1.5.5

  14A01111 0 (G)
  300 000 (1)
  -299 400 (2)
  0 (T2)
  600 FMMR
  1420.33

  Marint vern: Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven*. Referanse i tildelingsbrevet: 3.1.4.2.5. Referanse i VØI: 5.1.5.5

  14A01111 0 (G)
  1 300 000 (1)
  -1 298 700 (2)
  -600 (T2)
  700 FMNO
  Sum 0 (G)
  1 600 000 (1)
  -1 598 100 (2)
  -600 (T2)
  1 300

  Bevilgning:

  Tildelingen gjelder konsekvensutredning for områdene Griphølen (inkl. Remman) og Transekt fra Andfjorden.

  Midler til investeringer tildeles over 30-poster, blant annet midler til fysiske tiltak i naturvernområder.

  Endel utgifter til verneplanprosesser kan dekkes av Miljødirektoratet over erstatningspostene. Dette gjelder konsekvensutredninger og andre nødvendige utredninger, trykking av verneplanutkast inkl. nødvendige vedlegg, utgifter til kunngjøringer i hele verneprosessen og utgifter til første gang grensemerking av verneområder. For andre tiltak nevnt foran, må dekning av utgifter avtales særskilt med Miljødirektoratet. Det må foreligge kostnadsoverslag. 

  * gjelder tilbaketrekking av deler av tildeling til konsekvensutredning innen marint vern til Nordland i forbindelse med supplerende tildeling for september (T2) jf. tertialrapportering pr 31.8 2019.

  Statlige erverv: Skogvern
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1420.35

  Grensemerking iht. kontrakt*. Referanse i tildelingsbrev: 3.1.4.2.1. Referanse i VØI: 5.1.5.5

  14A09042 0 (G)
  565 (1)
  -254 (T2)
  311 FMIN
  Sum 0 (G)
  565 (1)
  -254 (T2)
  311

  Bevilgning:

  Midler til investeringer tildeles over 30-poster, blant annet midler til fysiske tiltak i naturvernområder.

  Endel utgifter til verneplanprosesser kan dekkes av Miljødirektoratet over erstatningspostene. Dette gjelder konsekvensutredninger og andre nødvendige utredninger, trykking av verneplanutkast inkl. nødvendige vedlegg, utgifter til kunngjøringer i hele verneprosessen og utgifter til første gang grensemerking av verneområder. For andre tiltak nevnt foran, må dekning av utgifter avtales særskilt med Miljødirektoratet. Det må foreligge kostnadsoverslag. 

  * gjelder tilbaketrekking av deler av tildeling til grensemerking i skogvern til Innlandet i forbindelse med supplerende tildeling for september (T2) jf. tertialrapportering pr. 31.8 2019.

  Restaurering av våtmark
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1420.38

  Restaurering av myr og annen våtmark*. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A12058 0 (G)
  3 080 (1)
  575 (2)
  -575 (T2)
  125 (T3)
  3 205 FMOV
  1420.38

  Restaurering av myr og annen våtmark, inkludert prosjektering**. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A12058 0 (G)
  3 090 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  345 (T3)
  3 435 FMIN
  1420.38

  Restaurering av myr og annen våtmark, inkludert prosjektering. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A12058 0 (G)
  470 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  0 (T3)
  470 FMVT
  1420.38

  Restaurering av myr og annen våtmark, inkludert prosjektering. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A12058 0 (G)
  185 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  0 (T3)
  185 FMAG
  1420.38

  Restaurering av myr og annen våtmark, inkludert prosjektering. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A12058 0 (G)
  50 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  0 (T3)
  50 FMRO
  1420.38

  Restaurering av myr og annen våtmark, inkludert prosjektering. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A12058 0 (G)
  640 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  0 (T3)
  640 FMVL
  1420.38

  i Rørvikvatnet naturreservat (videreføring) Referanse i Tildelingsbrevet: 3.1.4.1.1.

  14A12058 0 (G)
  305 (1)
  200 (2)
  0 (T2)
  0 (T3)
  505 FMMR
  1420.38

  Restaurering av myr og annen våtmark, inkludert prosjektering. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A12058 0 (G)
  25 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  0 (T3)
  25 FMNO
  1420.38

  Gjelder Prestebakkefjella naturreservat og Ødegårdsmåsan i Oslo kommune. Referanse i Tildelingsbrevet: 3.1.4.1.1.

  14A12058 0 (G)
  0 (1)
  575 (2)
  0 (T2)
  0 (T3)
  575 FMOV
  1420.38

  Restaurering av myr og annen våtmark

  14A12058 0 (G)
  3 080 (1)
  0 (2)
  -3 080 (T2)
  0 (T3)
  0 FMOV
  1420.38

  Restaurering av myr og annen våtmark***. Referanse i Tildelingsbrevet: 3.1.4.1.1 

  14A12058 0 (G)
  305 (1)
  0 (2)
  -305 (T2)
  120 (T3)
  120 FMMR
  Sum 0 (G)
  11 230 (1)
  1 350 (2)
  -3 960 (T2)
  590 (T3)
  9 210

  Bevilgning:

  Detaljer knyttet til tildelingen formidles i Elektronisk søknadssenter.

  Midler til investeringer tildeles over 30-poster, blant annet midler til fysiske tiltak i naturvernområder.

  Endel utgifter til verneplanprosesser kan dekkes av Miljødirektoratet over erstatningspostene. Dette gjelder konsekvensutredninger og andre nødvendige utredninger, trykking av verneplanutkast inkl. nødvendige vedlegg, utgifter til kunngjøringer i hele verneprosessen og utgifter til første gang grensemerking av verneområder. For andre tiltak nevnt foran, må dekning av utgifter avtales særskilt med Miljødirektoratet. Det må foreligge kostnadsoverslag.

  *Oslo Viken, ** Innlandet, *** Møre og Romsdal; gjelder supplerende tildelinger i desember for igangsatte tiltak som ble dyrere enn antatt. 

  Oppryddingstiltak i sjøbunn og forurenset grunn
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1420.39

  Opprydding av glasopor etter flom i Ottadalen høsten 2018*. Referanse i VØI: 5.1.5.45.

  Tildeling av midler til Fylkesmannen i Innlandet til direkte gjennomføring av tiltak. Gjelder opprydding  i forurensning av glasopor  og tiltak for å begrense ytterligere spredning i forbindelse med forventet vårflom i Ottavassdraget . Midlene sees i sammenheng med tidligere tildeling på 5 200' og utgjør totalt 32 000'. Mer om bruk av midlene sendes i eget brev til FM med kopi til berørte parter. Referanse i VØI: 5.1.5.18

  14A14201 0 (G)
  5 200 (1)
  26 800 (2)
  -12 000 (T2)
  20 000 FMIN
  1420.39

  Følge opp myndighetsansvar knyttet til arbeid med opprydding i kilder på land og gjennomføring av tiltak knyttet til forurenset sjøbunn i Horten Indre havn. Referanse i VØI: 5.15.45

  14A14199 0 (G)
  400 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  400 FMVT
  1420.39

  Midler til videreføring av kildesporing, spredning av forurensing langs bredden av Porsgrunnselva til Frierfjorden. Referanse i VØI: 5.1.5.45

  14A14194 0 (G)
  400 (1)
  0 (2)
  0 (T2)
  400 FMVT
  1420.39

  Midler til tetting av brønn på eiendom 6/191 i Hamar kommune. Referanse i VØI: 5.1.5.45

  14A14201 0 (G)
  0 (1)
  50 (2)
  0 (T2)
  50 FMIN
  1420.39

  Lønnsmidler til oppfølging av grunnforurenisningssak ved Jernverkstomta i Notodden kommune. Referanse i VØI: 5.1.5.45

  14A14201 0 (G)
  0 (1)
  400 (2)
  0 (T2)
  400 FMVT
  Sum 0 (G)
  6 000 (1)
  27 250 (2)
  -12 000 (T2)
  21 250

  Bevilgning:

  Detaljer om tildelingen formidles i eget brev fra Miljødirektoratet.

  Midler til investeringer tildeles over 30-poster, blant annet midler til fysiske tiltak i naturvernområder.

  Endel utgifter til verneplanprosesser kan dekkes av Miljødirektoratet over erstatningspostene. Dette gjelder konsekvensutredninger og andre nødvendige utredninger, trykking av verneplanutkast inkl. nødvendige vedlegg, utgifter til kunngjøringer i hele verneprosessen og utgifter til første gang grensemerking av verneområder. For andre tiltak nevnt foran, må dekning av utgifter avtales særskilt med Miljødirektoratet. Det må foreligge kostnadsoverslag. 

  * gjelder tilbaketrekking av 12 millioner fra tildelt beløp til Innlandet i forbindelse med supplerende tildeling for september (T2) for å dekke kostnader til tiltak opprydning i forurensning av glasopor i Ottavassdraget jf. avtale og brev fra Miljødirektoratet datert 4.6 2019.

  Vassdragskalking: Tilskudd
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1420.70.1

  Tilskudd til vassdragskalking iht. innkomne søknader. Referanse i VØI: 5.1.5.3

  14A05007 0 (G)
  682 (1)
  682 FMOV
  1420.70.1

  Tilskudd til vassdragskalking iht. innkomne søknader. Referanse i VØI: 5.1.5.3

  14A05007 0 (G)
  1 832 (1)
  1 832 FMAG
  Sum 0 (G)
  2 514 (1)
  2 514

  Bevilgning:

  Tilskuddsmidler tildeles over 70- og 80-poster. Rundskriv om tilskuddsordninger fra Klima og miljødepartementet, rundskriv T-1/17: 

  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilskotsordningar-for-2018/id2577758/, legger føringer for tildeling når det gjelder mål for tilskuddet, målgruppe og prioriteringer.

  Det er etablert rutiner for elektronisk innlevering av søknader og rapportering for tiltak som mottar støtte. Elektronisk søknadssenter er tilgjengelig på: www.miljødirektoratet.no.

  Det skal ikke foretas tilskuddsutbetalinger uten utlysning annet enn der mottakerne er nevnt spesifikt i forslag til statsbudsjett, Prop. 1 S. På tilskuddsposter skal det kun belastes tilskudd og eventuell tilbakeføring av tilskuddsmidlene kan dermed ikke brukes til tjenestekjøp eller lønn/reise/drift. Eventuelle ubrukte tilskuddsmidler skal rapporteres til Miljødirektoratet for eventuell tilbaketrekking. Det er ikke anledning til å benytte restmidler til andre formål eller til annet enn tilskudd.

  Forvaltning av tilskuddsmidler som tildeles i supplerende tildelingsbrev er innenfor de faste oppgavene for fylkesmannsembetene, og skal jf retningslinjenes pkt. 1, 2. setning, dekkes over kapittel 525 Fylkesmannsembetet. Det er derfor ikke anledning til å beregne overhead/administrative utgifter av tilskuddsmidler.

  Ved tilskudd til enkeltpersoner som vederlag for egen arbeidsinnsats må opplysningsplikt til Skatteetaten i henhold til Ligningsloven og Skatteforvaltningsloven med tilhørende forskrift ivaretas.

  Erstatning for husdyr og tamrein tatt av rovvilt
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1420.72.1

  Erstatning for beitedyr (husdyr) tatt av rovvilt. Referansen i VØI: 5.1.10.8

  14A08114 0 (G)
  2 300 (1)
  0 (2)
  0 (T3)
  2 300 FMOV
  1420.72.1

  Erstatning for beitedyr (husdyr) tatt av rovvilt. Referansen i VØI: 5.1.10.8

  14A08114 0 (G)
  14 000 (1)
  0 (2)
  0 (T3)
  14 000 FMIN
  1420.72.2

  Erstatning for beitedyr (tamrein) tatt av rovvilt. Referanse i VØI: 5.1.10.8

  14A08115 0 (G)
  500 000 (1)
  -499 500 (2)
  0 (T3)
  500 FMIN
  1420.72.1

  Erstatning for beitedyr (husdyr) tatt av rovvilt*. Referansen i VØI: 5.1.10.8

  14A08114 0 (G)
  800 (1)
  0 (2)
  300 (T3)
  1 100 FMVT
  1420.72.1

  Erstatning for beitedyr (husdyr) tatt av rovvilt*. Referansen i VØI: 5.1.10.8

  14A08114 0 (G)
  200 (1)
  0 (2)
  1 000 (T3)
  1 200 FMAG
  1420.72.1

  Erstatning for beitedyr (husdyr) tatt av rovvilt. Referansen i VØI: 5.1.10.8

  14A08114 0 (G)
  100 (1)
  0 (2)
  0 (T3)
  100 FMRO
  1420.72.1

  Erstatning for beitedyr (husdyr) tatt av rovvilt*. Referansen i VØI: 5.1.10.8

  14A08114 0 (G)
  800 (1)
  0 (2)
  200 (T3)
  1 000 FMVL
  1420.72.1

  Erstatning for beitedyr (husdyr) tatt av rovvilt. Referansen i VØI: 5.1.10.8

  14A08114 0 (G)
  2 000 (1)
  0 (2)
  0 (T3)
  2 000 FMMR
  1420.72.1

  Erstatning for beitedyr (husdyr) tatt av rovvilt*. Referansen i VØI: 5.1.10.8

  14A08114 0 (G)
  15 000 (1)
  0 (2)
  1 500 (T3)
  16 500 FMTL
  1420.72.2

  Erstatning for beitedyr (tamrein) tatt av rovvilt*. Referanse i VØI: 5.1.10.8

  14A08115 0 (G)
  13 000 (1)
  0 (2)
  2 000 (T3)
  15 000 FMTL
  1420.72.1

  Erstatning for beitedyr (husdyr) tatt av rovvilt*. Referansen i VØI: 5.1.10.8

  14A08114 0 (G)
  7 000 (1)
  0 (2)
  1 200 (T3)
  8 200 FMNO
  1420.72.2

  Erstatning for beitedyr (tamrein) tatt av rovvilt*. Referanse i VØI: 5.1.10.8

  14A08115 0 (G)
  16 000 (1)
  0 (2)
  2 600 (T3)
  18 600 FMNO
  1420.72.1

  Erstatning for beitedyr (husdyr) tatt av rovvilt. Referansen i VØI: 5.1.10.8

  14A08114 0 (G)
  4 000 (1)
  0 (2)
  0 (T3)
  4 000 FMTF
  1420.72.2

  Erstatning for beitedyr (tamrein) tatt av rovvilt*. Referanse i VØI: 5.1.10.8

  14A08115 0 (G)
  40 000 (1)
  0 (2)
  8 300 (T3)
  48 300 FMTF
  Sum 0 (G)
  615 200 (1)
  -499 500 (2)
  17 100 (T3)
  132 800

  Bevilgning:

  Tilskuddsmidler tildeles over 70- og 80-poster. Rundskriv om tilskuddsordninger fra Klima og miljødepartementet, rundskriv T-1/17: 

  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilskotsordningar-for-2018/id2577758/, legger føringer for tildeling når det gjelder mål for tilskuddet, målgruppe og prioriteringer.

  Det er etablert rutiner for elektronisk innlevering av søknader og rapportering for tiltak som mottar støtte. Elektronisk søknadssenter er tilgjengelig på: www.miljødirektoratet.no.

  Det skal ikke foretas tilskuddsutbetalinger uten utlysning annet enn der mottakerne er nevnt spesifikt i forslag til statsbudsjett, Prop. 1 S. På tilskuddsposter skal det kun belastes tilskudd og eventuell tilbakeføring av tilskuddsmidlene kan dermed ikke brukes til tjenestekjøp eller lønn/reise/drift. Eventuelle ubrukte tilskuddsmidler skal rapporteres til Miljødirektoratet for eventuell tilbaketrekking. Det er ikke anledning til å benytte restmidler til andre formål eller til annet enn tilskudd.

  Forvaltning av tilskuddsmidler som tildeles i supplerende tildelingsbrev er innenfor de faste oppgavene for fylkesmannsembetene, og skal jf retningslinjenes pkt. 1, 2. setning, dekkes over kapittel 525 Fylkesmannsembetet. Det er derfor ikke anledning til å beregne overhead/administrative utgifter av tilskuddsmidler.

  Ved tilskudd til enkeltpersoner som vederlag for egen arbeidsinnsats må opplysningsplikt til Skatteetaten i henhold til Ligningsloven og Skatteforvaltningsloven med tilhørende forskrift ivaretas.

  * supplerende tildeling i desember - Justeringer ihht. embetenes innrapportering pr 17.12.19 

  Skjærgårdstjenesten: Statlig andel av drift
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1420.78

  Tilskudd - statlig andel av driftsutgiftene til Skjærgårdstjenesten

  14A09026 0 (G)
  5 840 (1)
  5 840 FMOV
  1420.78

  Tilskudd - statlig andel av driftsutgiftene til Skjærgårdstjenesten

  14A09026 0 (G)
  6 255 (1)
  6 255 FMVT
  1420.78

  Tilskudd - statlig andel av driftsutgiftene til Skjærgårdstjenesten

  14A09026 0 (G)
  6 890 (1)
  6 890 FMAG
  1420.78

  Tilskudd - statlig andel av driftsutgiftene til Skjærgårdstjenesten

  14A09026 0 (G)
  4 015 (1)
  4 015 FMVL
  Sum 0 (G)
  23 000 (1)
  23 000

  Bevilgning:

  Tilskuddsmidler tildeles over 70- og 80-poster. Rundskriv om tilskuddsordninger fra Klima og miljødepartementet, rundskriv T-1/17: 

  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilskotsordningar-for-2018/id2577758/, legger føringer for tildeling når det gjelder mål for tilskuddet, målgruppe og prioriteringer.

  Det er etablert rutiner for elektronisk innlevering av søknader og rapportering for tiltak som mottar støtte. Elektronisk søknadssenter er tilgjengelig på: www.miljødirektoratet.no.

  Det skal ikke foretas tilskuddsutbetalinger uten utlysning annet enn der mottakerne er nevnt spesifikt i forslag til statsbudsjett, Prop. 1 S. På tilskuddsposter skal det kun belastes tilskudd og eventuell tilbakeføring av tilskuddsmidlene kan dermed ikke brukes til tjenestekjøp eller lønn/reise/drift. Eventuelle ubrukte tilskuddsmidler skal rapporteres til Miljødirektoratet for eventuell tilbaketrekking. Det er ikke anledning til å benytte restmidler til andre formål eller til annet enn tilskudd.

  Forvaltning av tilskuddsmidler som tildeles i supplerende tildelingsbrev er innenfor de faste oppgavene for fylkesmannsembetene, og skal jf retningslinjenes pkt. 1, 2. setning, dekkes over kapittel 525 Fylkesmannsembetet. Det er derfor ikke anledning til å beregne overhead/administrative utgifter av tilskuddsmidler.

  Ved tilskudd til enkeltpersoner som vederlag for egen arbeidsinnsats må opplysningsplikt til Skatteetaten i henhold til Ligningsloven og Skatteforvaltningsloven med tilhørende forskrift ivaretas.

  Verdensarvområdene Vest-norske fjorder
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1420.81

  Verdensarvområdene Vestnorske fjorder: Kulturlandskapstiltak. Referanse i VØI: 5.1.5.6

  14A07002 0 (G)
  1 000 (1)
  1 000 FMVL
  1420.81

  Verdensarvområdene Vestnorske fjorder: Kulturlandskapstiltak. Referanse i VØI: 5.1.5.6

  14A07002 0 (G)
  1 000 (1)
  1 000 FMMR
  Sum 0 (G)
  2 000 (1)
  2 000

  Bevilgning:

  Tilskuddsmidler tildeles over 70- og 80-poster. Rundskriv om tilskuddsordninger fra Klima og miljødepartementet, rundskriv T-1/17: 

  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilskotsordningar-for-2018/id2577758/, legger føringer for tildeling når det gjelder mål for tilskuddet, målgruppe og prioriteringer.

  Det er etablert rutiner for elektronisk innlevering av søknader og rapportering for tiltak som mottar støtte. Elektronisk søknadssenter er tilgjengelig på: www.miljødirektoratet.no.

  Det skal ikke foretas tilskuddsutbetalinger uten utlysning annet enn der mottakerne er nevnt spesifikt i forslag til statsbudsjett, Prop. 1 S. På tilskuddsposter skal det kun belastes tilskudd og eventuell tilbakeføring av tilskuddsmidlene kan dermed ikke brukes til tjenestekjøp eller lønn/reise/drift. Eventuelle ubrukte tilskuddsmidler skal rapporteres til Miljødirektoratet for eventuell tilbaketrekking. Det er ikke anledning til å benytte restmidler til andre formål eller til annet enn tilskudd.

  Forvaltning av tilskuddsmidler som tildeles i supplerende tildelingsbrev er innenfor de faste oppgavene for fylkesmannsembetene, og skal jf retningslinjenes pkt. 1, 2. setning, dekkes over kapittel 525 Fylkesmannsembetet. Det er derfor ikke anledning til å beregne overhead/administrative utgifter av tilskuddsmidler.

  Ved tilskudd til enkeltpersoner som vederlag for egen arbeidsinnsats må opplysningsplikt til Skatteetaten i henhold til Ligningsloven og Skatteforvaltningsloven med tilhørende forskrift ivaretas.

  Fiskeforvaltning: Tilskudd til fiskeformål
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1425.70

  Tilskudd til fiskeformål. Referanse i VØI: 5.1.10.8

  14A08109 0 (G)
  1 265 (1)
  1 265 FMOV
  1425.70

  Tilskudd til fiskeformål. Referanse i VØI: 5.1.10.8

  14A08109 0 (G)
  810 (1)
  810 FMVT
  1425.70

  Tilskudd til fiskeformål. Referanse i VØI: 5.1.10.8

  14A08109 0 (G)
  875 (1)
  875 FMAG
  1425.70

  Tilskudd til fiskeformål. Referanse i VØI: 5.1.10.8

  14A08109 0 (G)
  500 (1)
  500 FMRO
  1425.70

  Tilskudd til fiskeformål. Referanse i VØI: 5.1.10.8

  14A08109 0 (G)
  1 020 (1)
  1 020 FMVL
  1425.70

  Tilskudd til fiskeformål. Referanse i VØI: 5.1.10.8

  14A08109 0 (G)
  525 (1)
  525 FMMR
  1425.70

  Tilskudd til fiskeformål. Referanse i VØI: 5.1.10.8

  14A08109 0 (G)
  1 200 (1)
  1 200 FMTL
  1425.70

  Tilskudd til fiskeformål. Referanse i VØI: 5.1.10.8

  14A08109 0 (G)
  600 (1)
  600 FMNO
  1425.70

  Tilskudd til fiskeformål. Referanse i VØI: 5.1.10.8

  14A08109 0 (G)
  1 200 (1)
  1 200 FMTF
  Sum 0 (G)
  7 995 (1)
  7 995

  Bevilgning:

  Tilskuddsmidler tildeles over 70- og 80-poster. Rundskriv om tilskuddsordninger fra Klima og miljødepartementet, rundskriv T-1/17: 

  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilskotsordningar-for-2018/id2577758/, legger føringer for tildeling når det gjelder mål for tilskuddet, målgruppe og prioriteringer.

  Det er etablert rutiner for elektronisk innlevering av søknader og rapportering for tiltak som mottar støtte. Elektronisk søknadssenter er tilgjengelig på: www.miljødirektoratet.no.

  Det skal ikke foretas tilskuddsutbetalinger uten utlysning annet enn der mottakerne er nevnt spesifikt i forslag til statsbudsjett, Prop. 1 S. På tilskuddsposter skal det kun belastes tilskudd og eventuell tilbakeføring av tilskuddsmidlene kan dermed ikke brukes til tjenestekjøp eller lønn/reise/drift. Eventuelle ubrukte tilskuddsmidler skal rapporteres til Miljødirektoratet for eventuell tilbaketrekking. Det er ikke anledning til å benytte restmidler til andre formål eller til annet enn tilskudd.

  Forvaltning av tilskuddsmidler som tildeles i supplerende tildelingsbrev er innenfor de faste oppgavene for fylkesmannsembetene, og skal jf retningslinjenes pkt. 1, 2. setning, dekkes over kapittel 525 Fylkesmannsembetet. Det er derfor ikke anledning til å beregne overhead/administrative utgifter av tilskuddsmidler.

  Ved tilskudd til enkeltpersoner som vederlag for egen arbeidsinnsats må opplysningsplikt til Skatteetaten i henhold til Ligningsloven og Skatteforvaltningsloven med tilhørende forskrift ivaretas.

  Supplerende tildeling april: Rovviltnemnder og sekretariat
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1420.21

  Midlene skal dekke rovviltnemndenes arbeid med forsknings- og utviklingsoppgaver som bidrar til effektive forebyggende tiltak, jf planleggingsrammer fra Miljødirektoratet datert 21.02.2019. Referanse i VØI: 5.1.5.7 og 5.1.10.8

  14A08116 0 (G)
  800 (T1)
  800 FMOV
  1420.21

  Midlene skal dekke møtegodtgjørelse og reiser til rovviltnemnda, og drift av sekretariatet hos fylkesmannen, jf planleggingsrammer fra Miljødirektoratet datert 21.02.2019. Referanse i VØI: 5.1.5.7

  14A00001 0 (G)
  1 025 (T1)
  1 025 FMOV
  1420.73

  Tilskuddsmidlene skal dekke rovviltnemndenes arbeid med tiltak i tråd med forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak, jf planleggingsrammer fra Miljødirektoratet datert 21.02.2019. Referanse i VØI: 5.1.5.7 og 5.1.10.8

  14A08116 0 (G)
  6 175 (T1)
  6 175 FMOV
  1420.21

  Midlene skal dekke rovviltnemndenes arbeid med forsknings- og utviklingsoppgaver som bidrar til effektive forebyggende tiltak, jf planleggingsrammer fra Miljødirektoratet datert 21.02.2019. Referanse i VØI: 5.1.5.7 og 5.1.10.8

  14A08116 0 (G)
  1 350 (T1)
  1 350 FMIN
  1420.21

  Midlene skal dekke møtegodtgjørelse og reiser til rovviltnemnda, og drift av sekretariatet hos fylkesmannen, jf planleggingsrammer fra Miljødirektoratet datert 21.02.2019. Referanse i VØI: 5.1.5.7

  14A00001 0 (G)
  1 225 (T1)
  1 225 FMIN
  1420.73

  Tilskuddsmidlene skal dekke rovviltnemndenes arbeid med tiltak i tråd med forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak, jf planleggingsrammer fra Miljødirektoratet datert 21.02.2019. Referanse i VØI: 5.1.5.7 og 5.1.10.8

  14A08116 0 (G)
  21 500 (T1)
  21 500 FMIN
  1420.21

  Midlene skal dekke rovviltnemndenes arbeid med forsknings- og utviklingsoppgaver som bidrar til effektive forebyggende tiltak, jf planleggingsrammer fra Miljødirektoratet datert 21.02.2019. Referanse i VØI: 5.1.5.7 og 5.1.10.8

  14A08116 0 (G)
  75 (T1)
  75 FMVT
  1420.73

  Tilskuddsmidlene skal dekke rovviltnemndenes arbeid med tiltak i tråd med forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak, jf planleggingsrammer fra Miljødirektoratet datert 21.02.2019. Referanse i VØI: 5.1.5.7 og 5.1.10.8

  14A08116 0 (G)
  860 (T1)
  860 FMVT
  1420.21

  Midlene skal dekke rovviltnemndenes arbeid med forsknings- og utviklingsoppgaver som bidrar til effektive forebyggende tiltak, jf planleggingsrammer fra Miljødirektoratet datert 21.02.2019. Referanse i VØI: 5.1.5.7 og 5.1.10.8

  14A08116 0 (G)
  175 (T1)
  175 FMAG
  1420.21

  Midlene skal dekke møtegodtgjørelse og reiser til rovviltnemnda, og drift av sekretariatet hos fylkesmannen, jf planleggingsrammer fra Miljødirektoratet datert 21.02.2019. Referanse i VØI: VØI: 5.1.5.7

  14A00001 0 (G)
  25 (T1)
  25 FMAG
  1420.73

  Tilskuddsmidlene skal dekke rovviltnemndenes arbeid med tiltak i tråd med forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak, jf planleggingsrammer fra Miljødirektoratet datert 21.02.2019. Referanse i VØI: 5.1.5.7 og 5.1.10.8

  14A08116 0 (G)
  345 (T1)
  345 FMAG
  1420.21

  Midlene skal dekke rovviltnemndenes arbeid med forsknings- og utviklingsoppgaver som bidrar til effektive forebyggende tiltak, jf planleggingsrammer fra Miljødirektoratet datert 21.02.2019. Referanse i VØI: 5.1.5.7 og 5.1.10.8

  14A08116 0 (G)
  75 (T1)
  75 FMRO
  1420.21

  Midlene skal dekke møtegodtgjørelse og reiser til rovviltnemnda, og drift av sekretariatet hos fylkesmannen, jf planleggingsrammer fra Miljødirektoratet datert 21.02.2019. Referanse i VØI: 5.1.5.7

  14A00001 0 (G)
  25 (T1)
  25 FMRO
  1420.73

  Tilskuddsmidlene skal dekke rovviltnemndenes arbeid med tiltak i tråd med forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak, jf planleggingsrammer fra Miljødirektoratet datert 21.02.2019. Referanse i VØI: 5.1.5.7 og 5.1.10.8

  14A08116 0 (G)
  150 (T1)
  150 FMRO
  1420.21

  Midlene skal dekke rovviltnemndenes arbeid med forsknings- og utviklingsoppgaver som bidrar til effektive forebyggende tiltak, jf planleggingsrammer fra Miljødirektoratet datert 21.02.2019. Referanse i VØI: 5.1.5.7 og 5.1.10.8

  14A08116 0 (G)
  175 (T1)
  175 FMVL
  1420.21

  Midlene skal dekke møtegodtgjørelse og reiser til rovviltnemnda, og drift av sekretariatet hos fylkesmannen, jf planleggingsrammer fra Miljødirektoratet datert 21.02.2019. Referanse i VØI: 5.1.5.7

  14A00001 0 (G)
  425 (T1)
  425 FMVL
  1420.73

  Tilskuddsmidlene skal dekke rovviltnemndenes arbeid med tiltak i tråd med forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak, jf planleggingsrammer fra Miljødirektoratet datert 21.02.2019. Referanse i VØI: 5.1.5.7 og 5.1.10.8

  14A08116 0 (G)
  470 (T1)
  470 FMVL
  1420.21

  Midlene skal dekke rovviltnemndenes arbeid med forsknings- og utviklingsoppgaver som bidrar til effektive forebyggende tiltak, jf planleggingsrammer fra Miljødirektoratet datert 21.02.2019. Referanse i VØI: 5.1.5.7 og 5.1.10.8

  14A08116 0 (G)
  250 (T1)
  250 FMMR
  1420.21

  Midlene skal dekke møtegodtgjørelse og reiser til rovviltnemnda, og drift av sekretariatet hos fylkesmannen, jf planleggingsrammer fra Miljødirektoratet datert 21.02.2019. Referanse i VØI: 5.1.5.7

  14A00001 0 (G)
  30 (T1)
  30 FMMR
  1420.73

  Tilskuddsmidlene skal dekke rovviltnemndenes arbeid med tiltak i tråd med forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak, jf planleggingsrammer fra Miljødirektoratet datert 21.02.2019. Referanse i VØI: 5.1.5.7 og 5.1.10.8

  14A08116 0 (G)
  2 280 (T1)
  2 280 FMMR
  1420.21

  Midlene skal dekke rovviltnemndenes arbeid med forsknings- og utviklingsoppgaver som bidrar til effektive forebyggende tiltak, jf planleggingsrammer fra Miljødirektoratet datert 21.02.2019. Referanse i VØI: 5.1.5.7 og 5.1.10.8

  14A08116 0 (G)
  750 (T1)
  750 FMTL
  1420.21

  Midlene skal dekke møtegodtgjørelse og reiser til rovviltnemnda, og drift av sekretariatet hos fylkesmannen, jf planleggingsrammer fra Miljødirektoratet datert 21.02.2019. Referanse i VØI: 5.1.5.7

  14A00001 0 (G)
  795 (T1)
  795 FMTL
  1420.73

  Tilskuddsmidlene skal dekke rovviltnemndenes arbeid med tiltak i tråd med forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak, jf planleggingsrammer fra Miljødirektoratet datert 21.02.2019. Referanse i VØI: 5.1.5.7 og 5.1.10.8

  14A08116 0 (G)
  10 720 (T1)
  10 720 FMTL
  1420.21

  Midlene skal dekke rovviltnemndenes arbeid med forsknings- og utviklingsoppgaver som bidrar til effektive forebyggende tiltak, jf planleggingsrammer fra Miljødirektoratet datert 21.02.2019. Referanse i VØI: 5.1.5.7 og 5.1.10.8

  14A08116 0 (G)
  1 000 (T1)
  1 000 FMNO
  1420.21

  Midlene skal dekke møtegodtgjørelse og reiser til rovviltnemnda, og drift av sekretariatet hos fylkesmannen, jf planleggingsrammer fra Miljødirektoratet datert 21.02.2019. Referanse i VØI: 5.1.5.7

  14A00001 0 (G)
  825 (T1)
  825 FMNO
  1420.73

  Tilskuddsmidlene skal dekke rovviltnemndenes arbeid med tiltak i tråd med forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak, jf planleggingsrammer fra Miljødirektoratet datert 21.02.2019. Referanse i VØI: 5.1.5.7 og 5.1.10.8

  14A08116 0 (G)
  8 000 (T1)
  8 000 FMNO
  1420.21

  Midlene skal dekke rovviltnemndenes arbeid med forsknings- og utviklingsoppgaver som bidrar til effektive forebyggende tiltak, jf planleggingsrammer fra Miljødirektoratet datert 21.02.2019. Referanse i VØI: 5.1.5.7 og 5.1.10.8

  14A08116 0 (G)
  1 800 (T1)
  1 800 FMTF
  1420.21

  Midlene skal dekke møtegodtgjørelse og reiser til rovviltnemnda, og drift av sekretariatet hos fylkesmannen, jf planleggingsrammer fra Miljødirektoratet datert 21.02.2019. Referanse i VØI: 5.1.5.7

  14A00001 0 (G)
  1 125 (T1)
  1 125 FMTF
  1420.73

  Tilskuddsmidlene skal dekke rovviltnemndenes arbeid med tiltak i tråd med forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak, jf planleggingsrammer fra Miljødirektoratet datert 21.02.2019. Referanse i VØI: 5.1.5.7 og 5.1.10.8

  14A08116 0 (G)
  13 500 (T1)
  13 500 FMTF
  Sum 0 (G)
  75 950 (T1)
  75 950

  Supplerende tildeling april: Truede arter og naturtyper
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1420.81

  Tilskudd til tiltak forvaltning av naturmangfoldet i prioriterte kulturlandskapsområder. Referanse i VØI: 5.1.5.6 og 5.1.10.8

  14A14130 0 (G)
  160 (T1)
  160 FMOV
  1420.81

  Tilskudd til tiltak for å sikre, bedre leveområder for ville pollinerende insekter. Referanse i VØI: 5.1.10.8

  14A14130 0 (G)
  700 (T1)
  700 FMOV
  1420.82.1

  Tilskudd til tiltak, ivareta prioriterte arter og trua arter. Referanse i VØI: 5.1.5.11 og 5.1.10.8

  14A10025 0 (G)
  2 500 (T1)
  2 500 FMOV
  1420.82.2

  Tilskudd til tiltak, ivareta utvalgte naturtyper og trua naturtyper. Referanse i VØI: 5.1.5.11 og 5.1.10.8

  14A10024 0 (G)
  3 000 (T1)
  3 000 FMOV
  1420.21

  Tiltak under tiltaksplan ville pollinerende insekter. Del av samfinansiering med FMs landbruksavdeling om regional frøblanding natureng. Referanse i VØI: Tiltaksplan ville pollinerende insekter

  14A19038 0 (G)
  75 (T1)
  75 FMIN
  1420.81

  Tilskudd til tiltak forvaltning av naturmangfoldet i prioriterte kulturlandskapsområder. Referanse i VØI: 5.1.5.6 og 5.1.10.8

  14A14130 0 (G)
  90 (T1)
  90 FMIN
  1420.81

  Tilskudd til tiltak for å sikre, bedre leveområder for ville pollinerende insekter. Referanse i VØI: 5.1.10.8

  14A14130 0 (G)
  190 (T1)
  190 FMIN
  1420.82.1

  Tilskudd til tiltak, ivareta prioriterte arter og trua arter. Referanse i VØI: 5.1.5.11 og 5.1.10.8

  14A10025 0 (G)
  1 200 (T1)
  1 200 FMIN
  1420.82.2

  Tilskudd til tiltak, ivareta utvalgte naturtyper og trua naturtyper. Referanse i VØI: 5.1.5.11 og 5.1.10.8

  14A10024 0 (G)
  1 900 (T1)
  1 900 FMIN
  1420.81

  Tilskudd til tiltak forvaltning av naturmangfoldet i prioriterte kulturlandskapsområder. Referanse i VØI: 5.1.5.6 og 5.1.10.8

  14A14130 0 (G)
  50 (T1)
  50 FMVT
  1420.81

  Tilskudd til tiltak for å sikre, bedre leveområder for ville pollinerende insekter.  Referanse i VØI: 5.1.10.8

  14A14130 0 (G)
  200 (T1)
  200 FMVT
  1420.82.1

  Tilskudd til tiltak, ivareta prioriterte arter og trua arter. Referanse i VØI: 5.1.5.11 og 5.1.10.8

  14A10025 0 (G)
  600 (T1)
  600 FMVT
  1420.82.2

  Midlene skal brukes til tiltak som bidrar til å ta vare på utvalgte naturtyper og trua naturtyper. Referanse i VØI: 5.1.5.11 og 5.1.10.8

  14A10024 0 (G)
  3 400 (T1)
  3 400 FMVT
  1420.81

  Tilskudd til tiltak forvaltning av naturmangfoldet i prioriterte kulturlandskapsområder. Referanse i VØI: 5.1.5.6 og 5.1.10.8

  14A14130 0 (G)
  220 (T1)
  220 FMAG
  1420.81

  Tilskudd til tiltak for å sikre, bedre leveområder for ville pollinerende insekter. Referanse i VØI: 5.1.10.8

  14A14130 0 (G)
  200 (T1)
  200 FMAG
  1420.82.1

  Tilskudd til tiltak, ivareta prioriterte arter og trua arter. Referanse i VØI: 5.1.5.11 og 5.1.10.8

  14A10025 0 (G)
  750 (T1)
  750 FMAG
  1420.82.2

  Tilskudd til tiltak, ivareta utvalgte naturtyper og trua naturtyper. Referanse i VØI: 5.1.5.11 og 5.1.10.8

  14A10024 0 (G)
  3 400 (T1)
  3 400 FMAG
  1420.81

  Tilskudd til tiltak forvaltning av naturmangfoldet i prioriterte kulturlandskapsområder. Referanse i VØI: 5.1.5.6 og 5.1.10.8

  14A14130 0 (G)
  80 (T1)
  80 FMRO
  1420.81

  Tilskudd til tiltak for å sikre, bedre leveområder for ville pollinerende insekter. Referanse i VØI: 5.1.10.8

  14A14130 0 (G)
  290 (T1)
  290 FMRO
  1420.82.1

  Tilskudd til tiltak, ivareta prioriterte arter og trua arter. Referanse i VØI: 5.1.5.11 og 5.1.10.8

  14A10025 0 (G)
  1 300 (T1)
  1 300 FMRO
  1420.82.2

  Tilskudd til tiltak, ivareta utvalgte naturtyper og trua naturtyper. Referanse i VØI: 5.1.5.11 og 5.1.10.8

  14A10024 0 (G)
  3 200 (T1)
  3 200 FMRO
  1420.81

  Tilskudd til tiltak forvaltning av naturmangfoldet i prioriterte kulturlandskapsområder. Referanse i VØI: 5.1.5.6 og 5.1.10.8

  14A14130 0 (G)
  70 (T1)
  70 FMVL
  1420.81

  Tilskudd til tiltak for å sikre, bedre leveområder for ville pollinerende insekter. Referanse i VØI: 5.1.10.8

  14A14130 0 (G)
  100 (T1)
  100 FMVL
  1420.82.1

  Tilskudd til tiltak, ivareta prioriterte arter og trua arter. Referanse i VØI: 5.1.5.11 og 5.1.10.8

  14A10025 0 (G)
  4 705 (T1)
  4 705 FMVL
  1420.82.2

  Tilskudd til tiltak, ivareta utvalgte naturtyper og trua naturtyper. Referanse i VØI: 5.1.5.11 og 5.1.10.8

  14A10024 0 (G)
  4 600 (T1)
  4 600 FMVL
  1420.81

  Tilskudd til tiltak forvaltning av naturmangfoldet i prioriterte kulturlandskapsområder. Referanse i VØI: 5.1.5.6 og 5.1.10.8

  14A14130 0 (G)
  60 (T1)
  60 FMMR
  1420.81

  Tilskudd til tiltak for å sikre, bedre leveområder for ville pollinerende insekter. Referanse i VØI: 5.1.10.8

  14A14130 0 (G)
  250 (T1)
  250 FMMR
  1420.82.1

  Tilskudd til tiltak, ivareta prioriterte arter og trua arter. Referanse i VØI: 5.1.5.11 og 5.1.10.8

  14A10025 0 (G)
  400 (T1)
  400 FMMR
  1420.82.2

  Tilskudd til tiltak, ivareta utvalgte naturtyper og trua naturtyper. Referanse i VØI: 5.1.5.11 og 5.1.10.8

  14A10024 0 (G)
  3 000 (T1)
  3 000 FMMR
  1420.81

  Tilskudd til tiltak forvaltning av naturmangfoldet i prioriterte kulturlandskapsområder. Referanse i VØI: 5.1.5.6 og 5.1.10.8

  14A14130 0 (G)
  230 (T1)
  230 FMTL
  1420.81

  Tilskudd til tiltak for å sikre, bedre leveområder for ville pollinerende insekter. Referanse i VØI: 5.1.10.8

  14A14130 0 (G)
  250 (T1)
  250 FMTL
  1420.82.1

  Tilskudd til tiltak, ivareta prioriterte arter og trua arter. Referanse i VØI: 5.1.5.11 og 5.1.10.8

  14A10025 0 (G)
  1 200 (T1)
  1 200 FMTL
  1420.82.2

  Tilskudd til tiltak, ivareta utvalgte naturtyper og trua naturtyper. Referanse i VØI: 5.1.5.11 og 5.1.10.8

  14A10024 0 (G)
  3 720 (T1)
  3 720 FMTL
  1420.81

  Tilskudd til tiltak forvaltning av naturmangfoldet i prioriterte kulturlandskapsområder. Referanse i VØI: 5.1.5.6 og 5.1.10.8

  14A14130 0 (G)
  90 (T1)
  90 FMNO
  1420.81

  Tilskudd til tiltak for å sikre, bedre leveområder for ville pollinerende insekter.  Referanse i VØI: 5.1.10.8

  14A14130 0 (G)
  290 (T1)
  290 FMNO
  1420.82.1

  Tilskudd til tiltak, ivareta prioriterte arter og trua arter. Referanse i VØI: 5.1.5.11 og 5.1.10.8

  14A10025 0 (G)
  2 500 (T1)
  2 500 FMNO
  1420.82.2

  Tilskudd til tiltak, ivareta utvalgte naturtyper og trua naturtyper. Referanse i VØI: 5.1.5.11 og 5.1.10.8

  14A10024 0 (G)
  1 800 (T1)
  1 800 FMNO
  1420.81

  Tilskudd til tiltak forvaltning av naturmangfoldet i prioriterte kulturlandskapsområder. Referanse i VØI: 5.1.5.6 og 5.1.10.8

  14A14130 0 (G)
  50 (T1)
  50 FMTF
  1420.81

  Tilskudd til tiltak for å sikre, bedre leveområder for ville pollinerende insekter. Referanse i VØI: 5.1.10.8

  14A14130 0 (G)
  80 (T1)
  80 FMTF
  1420.82.1

  Tilskudd til tiltak, ivareta prioriterte arter og trua arter. Referanse i VØI: 5.1.5.11 og 5.1.10.8

  14A10025 0 (G)
  125 (T1)
  125 FMTF
  1420.82.2

  Tilskudd til tiltak, ivareta utvalgte naturtyper og trua naturtyper. Referanse i VØI: 5.1.5.11 og 5.1.10.8

  14A10024 0 (G)
  750 (T1)
  750 FMTF
  Sum 0 (G)
  47 775 (T1)
  47 775

  Bevilgning

  Kapittel 1420 post 81 skal dekke tiltak som bidrar til god forvaltning av naturmangfoldet i prioriterte kulturlandskapsområder, og tiltak som bidrar til å sikre eller bedre leveområder for ville pollinerende insekter.

  Kapittel 1420 post 82.1 skal brukes til aktive tiltak som bidrar til å ta vare på prioriterte arter og trua arter.

  Kapittel 1420 post 82.2 skal brukes til tiltak som bidrar til å ta vare på utvalgte naturtyper og trua naturtyper.

  Kapittel 1420 post 21 skal dekke tiltak under tiltaksplan for ville pollinerende insekter. Dette som en del av samfinansiering med fylkesmannens landbruksavdeling om regional frøblanding i natureng.

  For mer informasjon om rammen se FM-nett.

  Supplerende tildeling april: Verneområde og nasjonalpark
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1420.21

  Restaurering av myr og våtmark: Dekning av utgifter til prosjektkoordinator, jf. "Plan for restaurering av myr og våtmark" Mandat er sendt til embetet. Referanse i tildelingsbrevet: 3.1.4.1.1.1.

  14A12058 0 (G)
  900 (T1)
  900 FMOV
  1420.21

  Restaurering av myr og våtmark: Dekning av utgifter til prosjektkoordinator, jf. "Plan for restaurering av myr og våtmark" og Mandat er sendt til embetet. Referanse i tildelingsbrevet: 3.1.4.1.1.1

  14A12058 0 (G)
  600 (T1)
  600 FMIN
  1420.31

  Tiltak i verneområder: Vinjekilen naturreservat og Risøya naturreservat - skjøtsel. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A18118 0 (G)
  240 (T1)
  240 FMVT
  1420.31

  Skjøtselsprosjekter i Breheimen nasjonalpark og tilrettelegging av sti i Nærøyfjorden landskapsvernområde. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A18118 0 (G)
  450 (T1)
  450 FMVL
  1420.31

  Uttak av sitkagran i Flekkefjord landskapsvernområder og verneskilt i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A18118 0 (G)
  320 (T1)
  320 FMAG
  1420.21

  Drift av nettsider nasjonalparker. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A10040 0 (G)
  80 (T1)
  80 FMVL
  1420.31

  Økte kostnade ved ruttak av fremmede treslag på Lamøy, Herdla naturreservat. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A10107 0 (G)
  300 (T1)
  300 FMVL
  1420.85

  Støtte til ombygging av forvaltningsknutepunktet for Seiland nasjonalpark, Alta. Referanse i VØI: 5.1.5.4.

  14A11033 0 (G)
  500 (T1)
  500 FMTF
  Sum 0 (G)
  3 390 (T1)
  3 390

  Supplerende tildeling april: Vassdragskalking og vannforvaltning
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1400.21

  Helhetlig plan for Oslofjorden, vurdering/kvalitetssikring av beskrivelser som er knyttet til aktivitet og påvirkning av miljøtilstand, mål og tiltak. Referanse i Tildelingsbrev: 3.1.4.1.6 og 3.1.4.1.8 og 3.1.4.1.12 VØI: 5.1.5.2

  14AT19048 0 (G)
  150 (T1)
  0 (T3)
  150 FMOV
  1400.21

  Helhetlig plan for Oslofjorden, vurdering/kvalitetssikring av beskrivelser som er knyttet til aktivitet og påvirkning av miljøtilstand, mål og tiltak. Referanse i Tildelingsbrev: 3.1.4.1.6 og 3.1.4.1.8 og 3.1.4.1.12 VØI: 5.1.5.3

  14AT19048 0 (G)
  150 (T1)
  0 (T3)
  150 FMVT
  1420.22.1

  Midler tildelt embetene til vassdragskalking. Fou-prosjekter med hensikt i å kartlegge fremtidige kalkingsbehov. Referanse i VØI: 5.1.5.3

  14A05007 0 (G)
  900 (T1)
  0 (T3)
  900 FMAG
  1420.22.1

  Midler tildelt embetene til vassdragskalking. Prosjekter i nasjonale laksevassdrag, derav Gysfossen i Lygna og oppstart av kalking i Otra*. Referanse i VØI: 5.1.5.3

  14A05005 0 (G)
  7 500 (T1)
  1 900 (T3)
  9 400 FMAG
  1400.21

  Kontorutgifter til Mdir-medarbeider innen generell vannforvaltning og akvakultur. Referanse i VØI: 5.1.5.2

  14AT19048 0 (G)
  100 (T1)
  0 (T3)
  100 FMRO
  1420.22.1

  Midler tildelt embetene til vassdragskalking. Fou-prosjekter med hensikt i å kartlegge fremtidige kalkingsbehov. Referanse i VØI: 5.1.5.3

  14A05007 0 (G)
  550 (T1)
  0 (T3)
  550 FMRO
  1420.22.1

  Midler tildelt embetene til vassdragskalking. Fou-prosjekter med hensikt i å kartlegge fremtidige kalkingsbehov. Referanse i VØI: 5.1.5.3

  14A05007 0 (G)
  2 050 (T1)
  0 (T3)
  2 050 FMVL
  Sum 0 (G)
  11 400 (T1)
  1 900 (T3)
  13 300

  Bevilgning

  På driftspostene; 01 driftsutgifter, 21 spesielle driftsutgifter, 22 statlige vannmiljøtiltak og 23-post oppdrags og gebyrrelatert virksomhet 01 postene, skal det kun belastes utgifter til til tjenestekjøp, lønn og reiser ihht føringer for prosjektet. Tildeilngen på 21-, 22- og 23-poster skal ikke brukes til utbetalinger av tilskudd.

  *gjelder avtalt tildeling til Agder for laksevassdraget Otra over supplerende tildeling for desember.

  Supplerende tildeling april: Fiskeforvaltning
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1420.84

  Fiskeforvaltning: Enningdalselva/Iddefjorden. Referanse i VØI: 5.1.5.25

  14A01084 0 (G)
  140 (T1)
  0 (T2)
  140 FMOV
  1425.70

  Andre tildeling ifm. Villaksens år 2019 - tilskudd til fiskeformål. Referanse i Tildelingsbrev: 3.1.4.1.13 og VØI: 5.1.10.8

  14A08109 0 (G)
  350 (T1)
  0 (T2)
  350 FMOV
  1425.70

  Andre tildeling ifm. Villaksens år 2019 - tilskudd til fiskeformål. Referanse i Tildeingsbrevet: 3.1.4.1.13 og VØI: 5.1.10.8

  14A08109 0 (G)
  120 (T1)
  0 (T2)
  120 FMVT
  1425.70

  Andre tildeling ifm. Villaksens år 2019 - tilskudd til fiskeformål. Referanse i Tildelingsbrevet: 3.1.4.1.13 og VØI: 5.1.10.8

  14A08109 0 (G)
  150 (T1)
  0 (T2)
  150 FMRO
  1425.70

  Andre tildeling ifm. Villaksens år 2019 - tilskudd til fiskeformål. Referanse i Tildelingsbrevet: 3.1.4.1.13 og VØI: 5.1.10.8

  14A08109 0 (G)
  170 (T1)
  0 (T2)
  170 FMVL
  1425.70

  Andre tildeling ifm. Villaksens år 2019 - tilskudd til fiskeformål. Referanse i Tildelingsbrevet: 3.1.4.1.13 og VØI: 5.1.10.8

  14A08109 0 (G)
  160 (T1)
  0 (T2)
  160 FMMR
  1425.70

  Andre tildeling ifm. Villaksens år 2019 - tilskudd til fiskeformål. Referanse i TIldelingsbrevet: 3.1.4.1.13 og VØI: 5.1.10.8

  14A08109 0 (G)
  250 (T1)
  0 (T2)
  250 FMTL
  1425.70

  Andre tildeling ifm. Villaksens år 2019 - tilskudd til fiskeformål. Referanse i Tildelingsbrevet: 3.1.4.1.13 og VØI: 5.1.10.8

  14A08109 0 (G)
  200 (T1)
  0 (T2)
  200 FMNO
  1420.22.2

  Fiskeforvaltning: pukkellaks*. Referanse i TIldelingsbrevet: 3.1.4.1.15

  14A17010 0 (G)
  1 010 (T1)
  -650 (T2)
  360 FMTF
  1420.84

  Fiskeforvaltning: Overvåking Neiden. Referanse i VØI: 5.1.5.25

  14A01083 0 (G)
  50 (T1)
  0 (T2)
  50 FMTF
  1425.70

  Andre tildeling ifm. Villaksens år 2019 - tilskudd til fiskeformål*. Referanse i Tildelingsbrevet: 3.1.4.1.13 og VØI: 5.1.10.8

  14A08109 0 (G)
  200 (T1)
  0 (T2)
  200 FMTF
  Sum 0 (G)
  2 800 (T1)
  -650 (T2)
  2 150

  Bevilgning

  Tilskuddsmidler tildeles over 70- og 80-poster. Rundskriv T-1/17 legger føringer for tildeling når det gjelder mål for tilskuddet, målgruppe og prioriteringer.

  Tildeling over post 22 statlig vannmiljøtiltak skal dekke drift som lønn, reise og kjøp av tjenester/utredninger i embetet og skal ikke brukes til utbetaling av tilskudd.

  * gjelder tilbaketrekking av deler av tildeling til Troms Finnmark til forvaltning pukkellaks i forbindelse med supplerende tildeling for september (T2) jf. tertialrapportering pr. 31.8 2019

  Supplerende tildeling april: Klimatilpasning
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1400.21

  Klimatilpasningskurset Vær Smart. Referanse i VØI: 5.4.3.1

  14AT19022 0 (G)
  150 (T1)
  150 FMOV
  1400.21

  Klimatilpasningskurset Vær Smart. Referanse i VØI: 5.4.3.2

  14AT19022 0 (G)
  50 (T1)
  50 FMIN
  1400.21

  Klimatilpasningskurset Vær Smart. Referanse i VØI: 5.4.3.3

  14AT19022 0 (G)
  100 (T1)
  100 FMVL
  1400.21

  Klimatilpasningskurset Vær Smart. Referanse i VØI: 5.4.3.4

  14AT19022 0 (G)
  50 (T1)
  50 FMNO
  1400.21

  Klimatilpasningskurset Vær Smart. Referanse i VØI: 5.4.3.5

  14AT19022 0 (G)
  100 (T1)
  100 FMTF
  Sum 0 (G)
  450 (T1)
  450

  Supplerende tildeling april: Villreinnemndene
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1140.01

  Midler til villreinnemnda for telling av villrein i Hardangerviddaområdet  Referanse i VØI: 5.1.5.9

  14A01017 0 (G)
  280 (T1)
  280 FMOV
  Sum 0 (G)
  280 (T1)
  280

  Supplerende tildeling september: Fiskeforvaltning
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1420.22.2

  Drift av Herje genbank. Referanse i VØI 5.1.5.32

  14A06033 0 (G)
  300 (T2)
  300 FMMR
  1420.22.2

  Tiltak mot G.salaris: i Hellefossen Drammensregionen. Referanse i Tildelingsbrevet: 3.1.4.1.16

  14A16120 0 (G)
  1 440 (T2)
  1 440 FMOV
  14.20.22.2

  Støtte til gjennomføring av tiltaksplan for Gaula. Referanse i VØI: 5.1.5.2

  14A08027 0 (G)
  300 (T2)
  300 FMTL
  1425.70

  Tilskudd i forbindelse med villaksåret 2019. Referanse i VØI: 5.1.10.8

  14A08109 0 (G)
  60 (T2)
  60 FMVL
  Sum 0 (G)
  2 100 (T2)
  2 100

  Bevilgning

  Tildelingene gjøres over budsjettpostene 22- og 70.

  Driftsposter skal kun belastes for utgifter til tjenestekjøp, lønn og reiser, alt i henhold til føringer for prosjektet. Tildelinger på 21-, 22- og 23-poster skal ikke brukes til utbetaling av tilskudd.

  Tilskuddsmidler tildeles over 70- og 80 poster, og Rundskriv T-1/18 legger føringer for tildeling  når det gjelder mål for tilskuddet, målgruppe og prioriteringer.

  Det er etablert rutiner for elektronisk innlevering av søknader og rapportering for tiltak som mottar støtte. Lenke til Elektronisk søknadssenter.

  Supplerende tildeling september: forvaltning hubro
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1410.21

  Arbeid med handlingsplan for hubro. Referanse i VØI: 5.1.5.21

  14A08032 0 (G)
  200 (T2)
  200 FMNO
  Sum 0 (G)
  200 (T2)
  200

  Driftsposter skal kun belastes for utgifter til tjenestekjøp, lønn og reiser, alt i henhold til føringer for prosjektet. Tildelinger på 21-, 22- og 23-poster skal ikke brukes til utbetaling av tilskudd.

  Supplerende tildeling september: klimatilpasning
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1400.21

  Klimatilpasningskurset Vær smart. Refeanse i VØI: 5.4.3.1

  14AT19022 0 (G)
  50 (T2)
  50 FMMR
  Sum 0 (G)
  50 (T2)
  50

  Driftsposter skal kun belastes for utgifter til tjenestekjøp, lønn og reiser, alt i henhold til føringer for prosjektet. Tildelinger på 21-, 22- og 23-poster skal ikke brukes til utbetaling av tilskudd.

  Supplerende tildeling september: Restaurering våtmark
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1420.38

  Restauring av Olavsmyr i Østmarka og Setertjern i Lillomarka. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A12058 0 (G)
  875 (T2)
  875 FMOV
  Sum 0 (G)
  875 (T2)
  875

  Supplerende tildeling september: Rovviltforvaltning
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1420.73

  Forebyggende og konfliktdempende tiltak rovvilt. Referanse i VØI: 5.1.5.7 og 5.1.10.8

  14A08116 0 (G)
  900 (T2)
  900 FMTL
  Sum 0 (G)
  900 (T2)
  900

  Tildelingen gjelder forebyggende og konfliktdempende tiltak rovvilt. Midlene skal dekke ekstrakostnader med tiltak i tråd med forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak, jf avtale med FMTL.

  Tilskuddsmidlene tildeles over 70- og 80-poster. Rundskriv om tilskuddsordninger fra Klima og miljødepartementet, Rundskriv T-1/18
  legger føringer for tildeling når det gjelder mål for tilskuddet, målgruppe og prioriteringer. 

  Det er etablert rutiner for elektronisk innlevering av søknader og rapportering for tiltak som mottar støtte. Elektronisk søknadssenter

  Supplerende tildeling september: Vannforvaltning; tiltaksorientert overvåkning
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1410.21

  Tilskudd tiltaksorientert overvåkning under regionale overvåkningsprogram. Referanse i VØI: 5.1.5.2

  14A15031 0 (G)
  309 (T2)
  309 FMNO
  Sum 0 (G)
  309 (T2)
  309

  Tildelingen gjelder tilskudd til å gjennomføre tiltaksorientert overvåkning under regionale overvåkningsprogram (vannforskriften). Sees i sammenheng med pålagt overvåkning/frivillig overvåkning/spleiselag.

  Tildelinger gjort over driftsposter skal kun belastes for utgifter til tjenestekjøp, lønn og reiser, alt i henhold til føringer for prosjektet. Tildelinger på 21-, 22- og 23-poster skal ikke brukes til utbetaling av tilskudd.

  Supplerende tildeling september: verneområdeforvaltning
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1420.21

  Tildeling til besøksstrategi Raet*. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A05029 0 (G)
  210 (T2)
  -210 (T3)
  0 FMIN
  1420.21

  Tildeling i forbindelse med høring Langsua**. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A05029 0 (G)
  90 (T2)
  -90 (T3)
  0 FMAG
  1420.21

  Tildeling i forbindelse med høring Langsua. Referanse i VØI: 5.1.5.5

  14A05029 0 (G)
  0 (T2)
  90 (T3)
  90 FMIN
  1420.21

  Tildeling til besøksstrategi Raet. Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A05029 0 (G)
  0 (T2)
  210 (T3)
  210 FMAG
  Sum 0 (G)
  300 (T2)
  0 (T3)
  300

  Bevilgning

  Tildelingen gjøres over 21-posten og skal dekke utgifter til tjenestekjøp, lønn og reise. Tildelinger på 21-, 22- og 23-poster skal ikke brukes til utbetaling av tilskudd.

  * tildeling for høring Langsua ble tildelt feil embete i september. Dette tildeles riktig embete; FMIN, i supplerende tildeling for desember 

  ** tildeling for besøksstrategi Raet ble tildelt feil embete i september. Dette tildeles riktig embete; FMAG, i supplerende tildeling for desember 

  Supplerende tildeling desember: verneområdeforvaltning
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  142021

  Restaurering myr/våtmark: Referanse i tildelingsbrevet: 3.1.4.1.1

  14A12058 0 (G)
  80 (T3)
  80 FMOV
  142031

  Verneområdeforvaltning: Referanse i VØI: 5.1.5.4

  14A18118 0 (G)
  53 (T3)
  53 FMTF
  Sum 0 (G)
  133 (T3)
  133

  Bevilgning:

  Tildelingene gjelder

  - driftsmidler til seminar om restaurering myr, våtmark

  - midler til tiltak i Nasjonalparkområdet Varangerhalvøya NP - innfallsport Nattfjelldalen

  På driftsposter (-01, -21, -22 og -23) skal det kun belastes utgifter til tjenestekjøp, lønn og reiser, alt i henhold til føringer i prosjektet. Disse tildelingene skal ikke brukes til utbetaling av tilskudd.

  Midler til investeringer; som midler til fysiske tiltak i naturvernområder tildeles over 30-poster.

  5.2.4 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Utvikling av tilsynskalender
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  Kapittel 571 post 21

  Midlene skal gå til utvikling av tilsynskalenderen i 2019.

  607092 300 (G)
  242 (1)
  200 (2)
  742 FMMR
  Sum 300 (G)
  242 (1)
  200 (2)
  742

  Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal utvikle en tilsynskalender i henhold til prosjektplan av 30. august 2018 som kan brukes av alle embeter og andre statlige tilsynsmyndigheter. Målet er at tilsynskalenderen skal gi både kommunene og statlige tilsynsmyndigheter oversikt over planlagte og gjennomførte tilsyn. Utviklingsarbeidet bør også legge til rette for at tilsynskalenderen kan gi oversikt over forvaltningsrevisjoner i kommunene. Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal samarbeide med FMFA og andre aktører som beskrevet i prosjektplanen av 30. august 2018. Tilsynskalenderen skal være ferdigstilt innen 31. desember 2019.

  Referanse til TB: Oppdrag 3.2.1.2.2

  Kommunestruktur
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildeling 2019
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  571.21

  Fylkesmannens arbeid med endringer i kommunestrukturen

  607025 1 300 FMOV
  571.21

  Fylkesmannens arbeid med endringer i kommunestrukturen

  607025 1 300 FMIN
  571.21

  Fylkesmannens arbeid med endringer i kommunestrukturen

  607025 1 300 FMVT
  571.21

  Fylkesmannens arbeid med endringer i kommunestrukturen

  607025 1 300 FMAG
  571.21

  Fylkesmannens arbeid med endringer i kommunestrukturen

  607025 1 300 FMRO
  571.21

  Fylkesmannens arbeid med endringer i kommunestrukturen

  607025 1 300 FMVL
  571.21

  Fylkesmannens arbeid med endringer i kommunestrukturen

  607025 1 300 FMMR
  571.21

  Fylkesmannens arbeid med endringer i kommunestrukturen

  607025 1 300 FMTL
  571.21

  Fylkesmannens arbeid med endringer i kommunestrukturen

  607025 1 300 FMNO
  571.21

  Fylkesmannens arbeid med endringer i kommunestrukturen

  607025 1 300 FMTF
  Sum 13 000

  Referanse til TB: 2.1 og 3.1.7.1

  Partiloven
  Kap/post Betegnelse Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  577.01

  Driftsutgifter

  0 (G)
  2 660 (T1)
  2 660 FMVL
  577.71

  Tilskudd til de politiske partiers kommunale organisasjoner

  33 761 (G)
  0 (T1)
  33 761 FMVL
  577.73

  Tilskudd til de politiske partiers fylkesorganisasjoner

  73 771 (G)
  0 (T1)
  73 771 FMVL
  577.75

  Tilskudd til de politiske partiers fylkesungdomsorganisasjoner

  21 913 (G)
  0 (T1)
  21 913 FMVL
  Sum 129 445 (G)
  2 660 (T1)
  132 105

  Midlene skal gå til utbetaling av statlig partistøtte på regionalt og kommunalt nivå, administrasjon av søknads- og støtteutbetalingen, kontorteknisk bistand til Partilovnemnda og arkivstøtte til nemnda og Partirevisjonsutvalget.

  Referanse til VØI: 5.1.1.8

  Arbeid med byvekstavtaler
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  500.21

  Arbeid med byvekstavtaler

  206012 0 (G)
  1 000 (1)
  1 000 FMOV
  500.21

  Arbeid med byvekstavtaler

  206012 0 (G)
  200 (1)
  200 FMVT
  500.21

  Arbeid med byvekstavtaler

  206012 0 (G)
  200 (1)
  200 FMAG
  500.21

  Arbeid med byvekstavtaler

  206012 0 (G)
  800 (1)
  800 FMRO
  500.21

  Arbeid med byvekstavtaler

  206012 0 (G)
  800 (1)
  800 FMVL
  500.21

  Arbeid med byvekstavtaler

  206012 0 (G)
  800 (1)
  800 FMTL
  500.21

  Arbeid med byvekstavtaler

  206012 0 (G)
  200 (1)
  200 FMTF
  Sum 0 (G)
  4 000 (1)
  4 000

  Vi viser til egne oppdrag i tildelingsbrevet under del 3.1.1.1 når det gjelder arbeidet med byvekstavtaler, som for 2019 vil gjelde syv fylkesmenn og de ni største byområdene.  I 2019 skal fylkesmannen for disse byområdene delta i forberedende arbeid og/eller aktivt i forhandlinger og reforhandlinger av byvekstavtaler, og følge opp byvekst- og byutviklingsavtalene for å sikre ivaretagelse av arealdimensjonen i avtalene.

  Referanse til VØI/TB:

  TB 3.1.1.1.8, jf også TB 2.7

  Jamfør også oppgave 5.1.8.1 i VØI.

  Departementet ber om at fylkesmannen rapporterer i henhold til rapporteringskrav 7.1.2.3.1.

  PBL-opplæring i kommunene
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  500.21

  Kompetanseutvikling og opplæring i PBL

  205001 0 (G)
  210 (1)
  210 FMOV
  500.21

  Kompetanseutvikling og opplæring i PBL

  205001 0 (G)
  140 (1)
  140 FMIN
  500.21

  Kompetanseutvikling og opplæring i PBL

  205001 0 (G)
  140 (1)
  140 FMVT
  500.21

  Kompetanseutvikling og opplæring i PBL

  205001 0 (G)
  100 (1)
  100 FMAG
  500.21

  Kompetanseutvikling og opplæring i PBL

  205001 0 (G)
  80 (1)
  80 FMRO
  500.21

  Kompetanseutvikling og opplæring i PBL

  205001 0 (G)
  140 (1)
  140 FMVL
  500.21

  Kompetanseutvikling og opplæring i PBL

  205001 0 (G)
  80 (1)
  80 FMMR
  500.21

  Kompetanseutvikling og opplæring i PBL

  205001 0 (G)
  100 (1)
  100 FMTL
  500.21

  Kompetanseutvikling og opplæring i PBL

  205001 0 (G)
  150 (1)
  150 FMNO
  500.21

  Kompetanseutvikling og opplæring i PBL

  205001 0 (G)
  300 (1)
  300 FMTF
  Sum 0 (G)
  1 440 (1)
  1 440

  Midlene kan brukes til aktiviteter knyttet til fylkenes opplæringsteam, gjennomføring av regionale konferanser og andre typer opplærings- og veiledningsaktivitet rettet mot kommuner, etater mv. i fylkene, eller til andre tiltak som vil bidra til styrking av plankompetansen i kommunene.

  Innsatsområder i 2019 vil være innenfor: Planstrategi 2020, kommuneplanens samfunnsdel med handlingsdel og kobling til økonomiplan, bedre samordning mellom PBL og annet regelverk, arealplanlegging i fareområder og klimatilpasning, arealplanlegging
  i LNFR-områder og sjø, fritidsboligområder i plan, medvirkning i planarbeidet, styrking av regionalt planforum og veiledning.

  Referanse til VØI eller TB:

  TB:
  pkt. 3.1.1.1

  VØI:
  pkt. 5.1.8.1

  Departementet ber om at fylkesmannen rapporterer i henhold til rapporteringskrav 7.1.2.3.1 i tildelingsbrevet.

  Samordning av statlige innsigelser
  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2019
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  500.21

  Samordning av statlige innsigelser

  205004 0 (G)
  900 (1)
  900 FMOV
  500.21

  Samordning av statlige innsigelser

  205004 0 (G)
  600 (1)
  600 FMIN
  500.21

  Samordning av statlige innsigelser

  205004 0 (G)
  400 (1)
  400 FMVT
  500.21

  Samordning av statlige innsigelser

  205004 0 (G)
  400 (1)
  400 FMAG
  500.21

  Samordning av statlige innsigelser

  205004 0 (G)
  500 (1)
  500 FMRO
  500.21

  Samordning av statlige innsigelser