Foreløpige styringsdokumenter

Her kan du laste ned en fil som inneholder virksomhets- og økonomiinstruksen og tildelingsbrevet i sin helhet eller relevante utdrag fra et eller begge styringsdokumentene. Dersom du bruker filtrere, vil filen kun inneholde de filtrerte resultatene. I høyre menyen kan du for eksempel velge tildelingsbrevet og ditt embete, for å hente ut embetsspesifikt tildelingsbrev. Du kan også velge spesifikke deler av begge styringsdokumentene, som for eksempel oppdrag og oppgaver. For å vise hjelpeteksten til resultatmål og rapporteringskrav, velger du «Vis hjelpetekster» i høyremenyen.

Alle fylkesmannsembeter utarbeider hvert år en virksomhetsplan (VP). Dokumentet det lenkes til nedenfor er en tom mal, og er ment for bruk hos embetene. For å få liggende format, velg «Sideoppsett» - «Retning» - «Liggende».

Virksomhets- og økonomiinstruks

1 Innledning

Instruks for fylkesmenn (Fylkesmannsinstruksen) gitt ved kgl. res 7.august 1981, endret ved kgl. res 10. november 1988 og 6. juli 1999 er overordnet denne instruks.

Virksomhets- og økonomiinstruksen er fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartement (KMD) 05.12.2019, jf. Reglement for økonomistyring i staten § 3, andre ledd, og trer i kraft fra 01.01.2021. Kopi av instruksen er sendt til Riksrevisjonen.

Instruksens virkeområde er virksomhets- og økonomistyring av Statsforvalteren. Formålet med Statsforvalterens virksomhets- og økonomistyring er at statlige midler brukes og inntekter oppnås i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger, at fastsatte mål og resultatkrav oppnås, at statlige midler brukes effektivt og at statens materielle verdier forvaltes på en forsvarlig måte.

Virksomhets- og økonomiinstruksen hos Statsforvalteren skal følge Finansdepartementets Reglement for økonomistyring i staten (heretter kalt Reglementet) og Bestemmelser om økonomistyring i staten (heretter kalt Bestemmelsene) og rundskriv, med de tilføyelser/ presiseringer som departementet har gitt i denne instruksen. Reglementet, Bestemmelsene og rundskriv fra Finansdepartementet gjelder således i sin helhet, også de punkt som ikke er omtalt i denne instruksen.

Reglementet, Bestemmelsene og rundskriv fra Finansdepartementet er ikke gjengitt i denne instruksen, da denne er bygget opp som et supplement til disse dokumentene.

2 Statsforvalterens myndighet og ansvar

Statsforvalterens formål, rolle, tilknytning til KMD og fagdepartementene, forutsetninger og krav til Statsforvalterens ledelse, krav til organisering og krav til samordning og samhandling er regulert i Fylkesmannsinstruksen.

Statsforvalteren er tillagt en rekke oppgaver fra departement, direktorat og tilsyn. Noen oppgaver er faste, enten ved at forvaltningsansvaret er hjemlet i lovverket eller det er oppgaver av varig karakter som Statsforvalteren har ansvar for. En oversikt over disse framkommer i kapittel 5 i denne instruksen.

Statsforvalterens myndighets- og ansvarsområder er:

Iverksetter av nasjonal politikk i fylket

Statsforvalteren skal som sektormyndighet medvirke til iverksetting av nasjonal politikk. Dette gjøres gjennom veiledning, dialog og tilsyn med kommunene, fylkeskommunene, innbyggerne og berørte virksomheter.

Samordningsmyndighet

Statsforvalteren skal bidra til å samordne, forenkle og effektivisere den statlige virksomheten i fylket. Statsforvalteren skal ta samordningsinitiativ i fylket overfor andre statlige virksomheter og andre aktører der det er aktuelt, for sikre at nasjonale mål nås på tvers av nivå og sektorer, og for å sikre samordning av statens styring av kommunene.

Rettssikkerhetsmyndighet

Statsforvalteren er klagemyndighet for kommunale enkeltvedtak og vedtak gjort i spesialisthelsetjenesten, og tilsynsmyndighet etter særlovgivningen. I tillegg har Statsforvalteren førstelinjeansvaret på flere områder. Statsforvalteren skal sikre likebehandling og rettsikkerhet for alle parter i sin forvaltning av lover og forskrifter.

Informasjon, kunnskapsinnhenting, initiativ og forslag

Statsforvalteren skal holde regjeringen og sentraladministrasjonen orientert om viktige spørsmål i fylket. Statsforvalteren skal ta de initiativ som er påkrevd, og fremme forslag til løsninger i den utstrekning Statsforvalteren finner det formålstjenlig. Statsforvalteren skal formidle informasjon til kommunale, fylkeskommunale og statlige organ om forhold som antas å berøre deres virksomhet.

Statsforvalteren er et ordinært statlig forvaltningsorgan. 


Ansvarsfordeling og samarbeid med FMFA

Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA) ble opprettet 1. januar 2019. FMFA skal levere gode administrative tjenester som understøtter Statsforvalternes samfunnsoppdrag. FMFA er delegert ansvar for styrings-, drifts- og utviklingsoppgaver innen embetenes administrative områder. Det innebærer at embetene skal følge de instrukser som gis av FMFA på dette området.

FMFA er delegert ansvar for alle tjenester innenfor områdene IKT og dokumentforvaltning. FMFA har ansvar for veiledning, tilrettelegging og koordinering av arbeidet med informasjonssikkerhet. Informasjonssikkerhet skal ivaretas i alle tjenester fra FMFA. Statsforvalteren har allikevel et selvstendig ansvar for å følge opp informasjonssikkerhetsarbeidet i det løpende arbeidet i embetet. 

På anskaffelsesområdet får har FMFA ansvar for å gjennomføre anskaffelser som er felles for alle embetene og anskaffelser over 1,3 mill. kroner som dekker behovet til et eller flere embeter. Videre skal FMFA være kompetansesenter for embetene og koordinere avrop på rammeavtaler som DIFI tilbyr. Embetene skal er pålagt å rådføre seg med FMFA ved anskaffelser under 1,3 mill. kroner, men det er det enkelte embetet som skal gjennomføre anskaffelsen. Nærmere beskrivelse fremgår av tjenestebeskrivelser.  

Innenfor økonomi- og personal-/HR-området har FMFA ha ansvar for informasjon og veiledning, rådgivning, kvalitetssikring, standardisering av prosesser, utarbeidelse av maler og verktøy og utarbeidelse av retningslinjer. 

FMFA vil være en underlagt virksomhet av KMD. KMD har ansvaret for etatsstyringsmøter og formell styringsdialog med FMFA. Statsforvalteren skal ha en hensiktsmessig og god dialog med FMFA herunder møter tilpasset behov og risiko.

3 Departementets styring av Statsforvalteren

3.1 Departementets overordnede ansvar

KMD har det administrative etatsstyringsansvaret for Statsforvalteren, i tillegg til å ha samordningsansvaret overfor de øvrige departementene som legger oppgaver til Statsforvalteren. KMD har også rollen som fagdepartement på noen saksområder. Det enkelte fagdepartement har finansieringsansvaret for oppgaver innen eget saksområde. Likeledes har de direkte faglig instruksjonsmyndighet over Statsforvalteren innen vedkommende departements saksområde. Den enkelte fagstatsråd er konstitusjonelt ansvarlig overfor Stortinget på sine fagområder hvor oppgaver er lagt til Statsforvalteren, jf. Fylkesmannsinstruksen.

I tråd med intensjonene i Reglementet skal departementets styringsansvar bygge på prinsippene om mål- og resultatstyring og ta utgangspunkt i departementets overordnede kontrollansvar.,

iht. Bestemmelsene pkt. 1.6.2. 

Ansvars- og samarbeidsforhold mellom departementene knyttet til finansiering av Statsforvalteren, fremkommer i Retningslinjer for finansieringsordning for Fylkesmannen, datert august 2009.

3.2 Styringsdialogen

I styringsdialogen med Statsforvalteren skal embetets resultater og måloppnåelse vektlegges, samt at embetet kan identifisere og håndtere risikoer som kan hindre måloppnåelse.

Styringsdialogen skal være dokumentert. Tildelingsbrevet inneholder en styringskalender hvor de viktigste elementene i styringsdialogen det enkelte år fremgår.

3.2.1 Tildelingsbrev

Etatsstyringen skjer hovedsakelig gjennom tildelingsbrevet og oppfølgingen og rapporteringen på dette. I tildelingsbrevet formidles og presiseres de mål og resultater departementene forventer som følge av Stortingets vedtak og forutsetninger. Tildelingsbrevet inneholder bevilgninger som stilles til disposisjon, samt en oversikt over embetets budsjettildelinger og fullmakter i budsjettåret.

Det utarbeides et foreløpig tildelingsbrev til fylkesmannen som sendes embetet for tilbakemelding før endelig tildelingsbrev utarbeides. Tilbakemeldingen gir blant annet grunnlag for departementenes vurdering av forholdet mellom oppgaver og ressurser innen fagområdene.

Tildelingsbrevet til fylkesmannen utarbeides av KMD i samarbeid med oppdragsgivende departementer.

Supplerende tildelingsbrev etterfølger det ordinære tildelingsbrevet og gis av KMD eller andre departement, direktorat eller tilsyn som gir oppgaver og /eller midler til fylkesmannen. Belastningsfullmakt skal brukes når budsjettfullmakter ikke kan tildeles ved delegering.

Ved behov for å instruere eller gi styringssignaler til embetene utover tildelingsbrev, skal dette alltid nedfelles skriftlig og gis i egne brev.

3.2.2 Etatsstyringsmøte, sektorvise styringsmøter og fagmøter

Felles etatsstyringsmøte

KMD avholder i utgangspunktet to årlige felles etatsstyringsmøter. Tidspunktene vil framgå av tildelingsbrevet. De felles etatsstyringsmøtene er felles for alle departement som gir oppgaver til fylkesmannen og ledelsen i alle embetene. Ved behov vil fagdepartementet invitere berørte direktorat/tilsyn til å delta i felles etatsstyringsmøte. Før møtet på våren vil embetet motta en samlet skriftlig tilbakemelding på sin årsrapport. Dette møtet tar utgangspunkt i kravene som er stilt i tildelingsbrevet og som rapporteres i årsrapporten. Måloppnåelse og rapporterte resultater gjennomgås, og det gis tilbakemelding til embetene på resultatene. På høsten er hovedtemaet for møtet styringsdokumentene for neste år. Det skrives referat fra etatsstyringsmøtene med kopi til Riksrevisjonen.

Sektorvise styringsmøter

Fagdepartementene, eventuelt direktorat/tilsyn med delegert myndighet, avholder sektorvise styringsmøter ved behov for utdyping og presisering av styringssignaler i tildelingsbrev og denne instruksen. Embetsledelsen skal alltid være representert i de sektorvise styringsmøtene. Møtefrekvens og øvrig deltakelse i møtene avgjøres av fagdepartementet, og møtene skal som hovedregel være varslet i tildelingsbrevet. Det skal skrives referat fra de sektorvise styringsmøtene, som sendes i kopi til KMD og Riksrevisjonen.

Fagmøter

Fagmøter skal dekke behovet for faglige avklaringer, og omfatte tolkning av regelverk, opplæring, saksbehandlingsrutiner, fagkonferanser og lignende. Det stilles ikke krav om at embetsledelsen eller ledelsen i departementene, direktorat eller tilsyn deltar. Det skal ikke gis nye styringssignaler i fagmøtene. Styringssignaler som er gitt i tildelingsbrev eller etatsstyringsmøtet/styringsmøter, kan utdypes eller forklares. Det skal ikke forekomme ressursdiskusjoner i fagdialogen. 

3.2.3 Lederkontrakt og kontraktsamtale

KMD utnevner fylkesmannen på åremål og utarbeider årlig lederkontrakt. Det inngås ny lederkontrakt etter at kontraktsamtalen er gjennomført.

Departementet innkaller fylkesmannen til kontraktsamtale en gang i året. Samtalene gjennomføres som regel i vårhalvåret. I kontraktsamtalen gjennomgås lederkontrakten og oppnådde resultater i tillegg til punkter som skal inn i lederkontrakten for kommende år. DFU-departementene har anledning til å spille inn til kontraktsamtalene.

3.2.4 Rapportering gjennom året

Fylkesmannen skal pr. 31. august rapportere på regnskapstall og prognose for resten av året på kapittel og post. Det skal rapporteres både på utgifts- og inntektskapittel, og belastningsfullmakter. Rapporteringen innbefatter også rapportering på resultatområder i samsvar med rutinene for ressursrapportering. Vesentlige avvik fra budsjettrammer og forutsetninger skal forklares.

Fast rapportering til statsregnskapet skal skje i tråd med årlige rundskriv fra Finansdepartementet.

Rapporteringen tilpasses de styringsbehov departementene til enhver tid har, og skal framgå av tildelingsbrevet.

3.2.5 Oppfølging av saker fra Riksrevisjonen

KMD skal ha kopi av all korrespondanse mellom fylkesmannen og Riksrevisjonen. Fylkesmannen skal rapportere i årsrapporten, eventuelt også i lederlønnssamtalen, hvordan eventuelle merknader fra Riksrevisjonen er fulgt opp, herunder hvilke tiltak som er iverksatt og effekten av disse. 

3.2.6 Årsrapport

Årsrapporten fra fylkesmannen utarbeides i overensstemmelse med de krav som stilles i tildelingsbrevet og i denne instruksen. Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av embetets resultater. KMD sender nærmere presiseringer og beskrivelse av teknisk løsning for utarbeidelse av årsrapport i november det enkelte år.

Årsregnskapet skal være en del av årsrapporten og skal utarbeides i tråd med til enhver tid gjeldende bestemmelser.

Årsrapporten skal ferdigstilles i den elektroniske løsningen for dette innen 1. mars det enkelte år.

Årsrapporten vil være utgangspunkt for det felles etatsstyringsmøtet som gjennomføres om våren.

Årsrapporten skal inneholde følgende deler i nevnte rekkefølge:

I          Fylkesmannens beretning

 • Overordnet vurdering av samlede resultater, ressursbruk og måloppnåelse
 • Overordnet framstilling av de viktigste prioriteringer for året
 • Sentrale forhold i internt og eksternt som har hatt betydning for oppnådde resultater
 • Sted, dato og fylkesmannens signatur

II         Introduksjon til embetets hovedtall

 • Embetet og samfunnsoppdraget
 • Organisasjon og ledelse
 • presentasjon av utvalgte hovedtall, herunder:
  • Tall for antall ansatte og avtalte årsverk (SSBs statistikk), samt utførte årsverk for de tre siste år
  • Antall utførte årsverk som skal beregnes etter DFØ-metoden. DFØ-tallet skal også tas inn i noteinformasjon i årsregnskapet
  • Samlet tildeling på post 01-99
  • driftsutgifter
  • lønnsandel av driftsutgifter
  • lønnsutgifter per årsverk

III       Årets aktiviteter og resultater

 • Redegjørelse for, analyse og vurdering av oppnådde resultater. Herunder:
  • Gjennomførte evalueringer
  • Særskilt om oppdrag i tildelingsbrevet/og eller faste oppgaver i VØI
  • Særskilte rapporteringskrav fra tildelingsbrevet
  • Redegjørelse for, analyse og vurdering av ressursbruk
  • Samlet vurdering av måloppnåelse i forhold til samfunnsoppdraget og regnskapsresultatet

IV       Styring og kontroll i embetet

 • Virksomhetens overordnede vurdering av opplegget for styring og kontroll
 • Redegjørelse for vesentlige forhold ved embetets planlegging, gjennomføring og oppfølging. Herunder:
  • Embetets risikostyring
  • Embetets internkontroll, herunder iverksatte tiltak
  • Bemanning, kapasitet og kompetansesituasjonen i embetet
  • Forvaltning av egne eiendeler (materielle verdier), innkjøpsrutiner mv.
  • Oppfølging av eventuelle avdekkede svakheter/utfordringer, herunder merknader fra Riksrevisjonen og status for arbeidet med informasjonssikkerhet
  • Oppfølging av evalueringer, tilsynsrapporter og pålegg fra tilsynsmyndigheter.
  • Rapportering av andre vesentlige forhold knyttet til personalmessige forhold, likestilling, HMS/arbeidsmiljø, diskriminering, ytre miljø og lignende

V         Vurdering av framtidsutsikter

 • Forhold i og utenfor embetet som kan påvirke embetets evne til å løse samfunnsoppdraget på sikt
 • Konsekvenser for embetets evne til å nå fastsatte mål og resultater på lengre sikt

VI       Årsregnskap

 • Ledelseskommentarer med fylkesmannens signatur
 • Oppstilling av bevilgningsrapportering med noter
 • Oppstilling av artskontorapportering med noter

3.3 Kommunikasjon, ansvar for avklaringer og informasjonsplikt mellom departementene og Statsforvalteren

Dersom Satsforvalteren vurderer at det er uklarheter i de rammer, målsetninger og føringer som formidles, har Statsforvalteren et selvstendig ansvar for å ta opp saken med aktuelt departement.

Statsforvalteren har et selvstendig ansvar for snarlig å informere aktuelt departement dersom det oppstår vesentlige avvik med betydning for måloppnåelsen, herunder budsjett.

Dersom Statsforvalteren ser at gjeldende regelverk og ordninger kan ha/har vesentlige utilsiktede konsekvenser, skal virksomheten snarlig informere aktuelt departement om dette. Statsforvalteren skal også uoppfordret gi aktuelt departement beskjed dersom virksomheten ser mulige forbedringstiltak som departementet kan iverksette (endringer i lov, forskrift, instruks) som kan bidra til å nå overordnede målsetninger. Departementene vil også kunne be om særskilte evalueringer i forbindelse med praksis- og regelverksendringer.

KMD skal holdes orientert om saker av vesentlighet som Statsforvalteren tar opp med fagdepartementene.

Statsforvalteren skal orientere departementet i god tid før offentliggjøring av viktige utredninger, evalueringer eller rapporter som Statsforvalteren har utført eller bestilt.

Statsforvalteren skal ha en aktiv holdning til kommunikasjon, både internt og eksternt. Det er viktig at Statsforvalteren fanger opp signaler i samfunnet som angår embetene og bruker dette i kommunikasjonsarbeidet. Departementet forventer at Statsforvalteren synliggjør sine resultater innenfor sitt politikkområde og at virksomheten har kontakt med departementet om saker som politisk ledelse kan være med å synliggjøre.

Statsforvalteren skal også følge opp klarspråkarbeidet og arbeide systematisk for at dokumenter, brev, nettsider og skjema er brukertilpasset og har klart språk (veiledning og tips finnes på nettsiden klarspråk.no

3.4 Administrative fullmakter

Departementet gir virksomheten følgende administrative fullmakter:

3.4.1 Ansettelser, opprettelse av stillinger og lønnsfastsettelse

Fullmakten gjelder adgang til å ansette, opprette nye stillinger og fastsette lønn, i den grad ikke annet er bestemt ved lov eller framgår av unntakene nedenfor.

1. Departementet har ansvar for ansettelse av virksomhetsleder/direktør i virksomheten. 

2. Departementet saksbehandler og avgjør også saker om virksomhetsleder/direktørs arbeidsforhold, for eksempel:

 • alle typer permisjoner (utdanningspermisjon, velferdspermisjon mv.)
 • alle typer lønnsjusteringer (både midlertidige og permanente)

3.4.2 Erstatningskrav mot staten

Fullmakten gjelder behandling av saker om erstatningskrav mot staten, der utbetalingen ikke overstiger kr 200 000. Med statens erstatningsansvar menes her erstatning på grunnlag av alminnelige erstatningsregler, med unntak av ansvar i kontraktsforhold og ansvar i forbindelse med statens forretningsdrift.  Saker skal behandles i tråd med retningslinjene i Justis­departementets rundskriv G-01/2017, hvor det blant annet forutsettes at det foretas en juridisk vurdering av sakens erstatningsrettslige side før avgjørelsen treffes.

3.4.3 Administrative bestemmelser om flytting til/fra utlandet

Fullmakten gjelder beslutninger om dekning av utgifter som påløper i forbindelse med flytting fra utlandet i samsvar med retningslinjene i Statens personalhåndbok pkt. 10.6.4 del 2 om Flytting fra utlandet.

3.4.4 Utdanningspermisjon ved studiereiser til utlandet

Fullmakten gjelder innvilgelse av utdanningspermisjon med lønn i inntil ett år til studiereiser til utlandet, jf. Statens personalhåndbok pkt. 10.8.3.2.

3.4.5 Arbeidsgiverfinansierte elektroniske kommunikasjonstjenester

Fullmakten gjelder beslutninger om hvem i virksomheten som tilstås arbeidsgiverfinansierte elektroniske kommunikasjonstjenester dekket innenfor virksomhetens eget budsjett. Tildeling av elektroniske kommunikasjonstjenester må gis i samsvar med retningslinjene i Statens personalhåndbok, pkt. 10.2 elektroniske kommunikasjonstjenester (telefon mv.).

4 Statsforvalterens interne styring

Departementet har ansvaret for overordnet kontroll med underliggende virksomheter, iht. Bestemmelsene pkt. 1.5.2. Dette skal inngå i den ordinære styringen og oppfølgingen av Statsforvalteren. 

4.1 Statsforvalterens myndighet og ansvar

Statsforvalteren er embetets øverste leder og leder virksomheten innenfor gjeldende lover, forskrifter, reglementer, retningslinjer, instrukser og budsjetter.

Statsforvalteren skal fastsette instrukser for virksomhetens interne virksomhets- og økonomistyring innenfor rammen av denne instruks.

Ledelsen hos Statsforvalteren skal basere seg på gjeldende lederplattform i staten.

Statsforvalteren kan innenfor gjeldende rammer for styring, samhandling og organisering, vurdere hvilken intern organisering av virksomheten som best understøtter egen måloppnåelse.

4.1.1 Godtgjørelser/andre utbetalinger til statsforvalteren

Det skal foreligge rutiner for kontroll og godkjennelse av utleggsrefusjoner og andre oppgavepliktige tilleggsytelser til statsforvalteren. 

4.2 Statsforvalterens interne styring

Statsforvalteren skal i sine interne styringsprosesser sørge for å utnytte tildelte ressurser effektivt og se på mulighet for å øke produktiviteten. Digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester (digitalt førstevalg) er et sentralt virkemiddel, sammen med f.eks. omorganisering, prosessforbedring og annen bruk av teknologi. Det vises til det til enhver tid gjeldende digitaliseringsrundskriv med krav og pålegg om digitalisering i offentlig sektor.

Statsforvalteren skal utarbeide strategi for virksomheten samt interne styringsdokumenter i form av virksomhetsplan, årsplan eller tilsvarende. Det skal også utarbeides budsjett og prognoser for å sikre avviksrapportering og mulighet for oppfølging av regnskap, resultater og måloppnåelse. Risikostyring skal brukes som verktøy i planarbeidet, jf. punkt 4.2.1 Risikostyring.

Strategier og interne styringsdokumenter skal ha både ettårig og flerårig perspektiv.

Fylkesmannen må sikre at planer og strategier er i tråd med departementenes mål og prioriteringer. Likeledes at finansieringsordningens krav til ressursdisponering ivaretas.

Statsforvalteren skal ha systemer og rutiner som sikrer etterfølgelsen av regelverket for offentlige anskaffelser. Statsforvalteren må gjennom en strategi for innkjøp og oppfølging av denne sikre nødvendig kompetanse og etablere gode rutiner slik at alle innkjøp gjøres i samsvar med regelverket, og ellers mest mulig effektivt. Det er også viktig at innkjøpsarbeidet inngår i ledelsens internkontroll, slik at uheldig praksis kan korrigeres så snart som mulig.

Statsforvalteren skal med jevne mellomrom evaluere sin innkjøpspraksis.

Det vises til kap. 2 i denne instruks hvor ansvarsforholdene på anskaffelsesområdet er definert mellom FMFA og Statsforvalteren. Her fremgår det blant annet at embetene skal bruke FMFA ved anskaffelser over terskelverdi. 

Virksomheten skal følge etiske retningslinjer i staten og videreutvikle den etiske bevisstheten blant de ansatte.

4.2.1 Risikostyring

Risikovurdering og styring på bakgrunn av dette skal skje innenfor et samlet rammeverk for styring og kontroll. Statsforvalteren skal aktivt bruke risikostyring som verktøy i sin mål- og resultatstyring. God risikostyring skal gi bedre måloppnåelse innenfor de budsjettrammer som er stilt til disposisjon. Risikovurderingene skal relateres til mål- og resultatkravene for virksomheten og inngår således som en integrert del av styringen. Der hvor det vurderes å være høy risiko skal risikoreduserende tiltak iverksettes. Det skal gjøres vurderinger av gjenværende risiko og om denne er akseptabel.

I tilbakemelding på foreløpig tildelingsbrev skal embetet gi en vurdering av situasjonen for gjeldende budsjettår.  Eventuelle vurderinger av høy risiko for manglende måloppnåelse skal fremkomme i tilbakemeldingen.  

Statsforvalteren skal i forbindelse med innspill til det årlige etatsstyringsmøtet sende inn en oversikt over de vesentligste risikomomentene som kan hindre måloppnåelse. Fristen fastsettes i den årlige bestillingen av innspill til etatsstyringsmøtet.

4.2.2 Evalueringer

Det vises til krav i Reglement for økonomistyring i staten § 16 om evalueringer av virksomhetens oppgaveløsning og virkemiddelbruk.

Statsforvalteren skal bruke evalueringer systematisk som del av virksomhetsstyringen. Statsforvalteren skal sørge for at det gjennomføres evalueringer for å få informasjon om effektivitet, måloppnåelse og resultater innenfor hele eller deler av embetets ansvarsområde og aktiviteter. Frekvens og omfang av evalueringene skal bestemmes ut fra risiko og vesentlighet samt kvalitet og omfang av Statsforvalterens øvrige rapportering. Departementet vil kunne be Statsforvalteren om å gjennomføre evalueringer i forbindelse med praksis- og regelverksendringer. Organisering og innretning av de planlagte evalueringene skal inngå som en del av styringsdialogen. Se også punkt 3.3 i denne instruks.

Resultatinformasjonen fra gjennomførte evalueringer skal benyttes i virksomhetens planlegging for de påfølgende årene.

Evalueringer som er gjort tilgjengelig for allmenheten, skal registreres i Evalueringsportalen.

4.2.3 Arbeidsgiverrollen (HMS og likestilling)

Statsforvalteren skal følge opp statlig arbeidsgiverpolitikk, herunder implementere føringer og følge opp rapporteringer på personalområdet. 

Statsforvalteren skal ha et system for å kartlegge og følge opp risiko- og problemområder innen helse, miljø og sikkerhet, jf. Lov av 17. juni 2005 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Videre skal Statsforvalteren arbeide målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel og adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Dette fremgår av § 26 i likestillings- og diskriminerings­loven. Virksomheten har en aktivitets- og redegjørelsesplikt og arbeidet skal skje fortløpende og i samarbeid med de ansattes representanter.

Statsforvalteren skal avgi en likestillingsredegjørelse for foregående år. Rapporteringen skal følge gjeldende veiledning på området.

Statsforvalteren skal knytte til seg minst én lærling i sin virksomhet og hvert år vurdere om det er mulig å øke antall lærlinger og tilby opplæring i nye lærefag.

For å styrke en felles innsats for å rekruttere lærlinger og bidra til et yrkesfaglig løft, skal virksomheten knytte seg til opplæringskontoret OK stat eller et annet opplæringskontor.

Det skal rapporteres om bruk av lærlinger i årsrapportens del IV.

4.2.4 Regnskapsprinsipp og regnskapsføring

Statsforvalteren skal utarbeide et virksomhetsregnskap i samsvar med kontantprinsippet, bruttoprinsippet, ettårsprinsippet og fullstendighetsprinsippet, jf. Bestemmelsene punkt 3.4.2 og i tråd med årlige og varige rundskriv fra Finansdepartementet.

Statsforvalteren avgjør i samråd med departementet eventuelle endringer i regnskapsprinsipp for virksomhetsregnskapet, jf. Bestemmelsene pkt. 3.4.2.

Statsforvalteren skal bruke standard kontoplan som føringskontoplan og skal rapportere til statsregnskapet etter statens kontoplan.

4.2.5 Tilskudds- og stønadsforvaltning

Statsforvalteren skal påse at alle tilskudds- og stønadsordninger som embetet­ forvalter­ skal følges opp i samsvar med kapittel 6.3, 6.4 og 6.5/7.3 og 7.4 i Bestemmelsene og de presiseringer og føringer fra departementene som formidles i årlige tildelingsbrev og regelverk for ordningene. Forvaltningen av tilskudds-/stønadsordninger må baseres på embetets vurdering av risiko og vesentlighet. 

4.3 Krav til Statsforvalterens internkontroll

Statsforvalteren har et selvstendig ansvar for å innrette embetets systemer og rutiner for internkontroll og påse at nødvendige kontrolloppgaver blir utført. Risiko- og vesentlighetsvurderinger skal ligge til grunn. Statsforvalteren skal rapportere umiddelbart til ansvarlig departement dersom det avdekkes vesentlige svakheter, feil eller mangler i kritiske prosesser eller i aktiviteter i virksomheten.

Risikovurdering og styring på bakgrunn av dette skal skje innenfor et samlet rammeverk for styring og kontroll, se kap. 4.2.1.

4.4 Statsforvalterens arbeid med sikkerhet

4.4.1 Generelt

Det legges til grunn at arbeidet med sikkerhet er systematisk og inngår som en integrert del av embetets virksomhet. Departementet vil minne om kravene til risikostyring og internkontroll jf. 4.2.1 og 4.3, og at vurdering av sikkerhetskapasitet og -kompetanse skal inngå i den øvrige bemannings-, kapasitets- og kompetansevurderingen, jf. 3.2.6 IV.

4.4.2 Nasjonal sikkerhet

Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) med tilhørende forskrifter gjelder for alle forvaltningsorganer som er i besittelse av skjermverdig informasjon eller objekt. Statsforvalteren skal sende en egen rapport om sikkerhetstilstanden til departementet, i tråd med mal og bestilling fra NSM. Statsforvalteren må vurdere nivå på sikkerhetsgradering av rapporten.

Statsforvalteren skal vurdere behov for å sikkerhetsklarere personell, jf. sikkerhetsloven med tilhørende forskrifter.

4.4.3 Samfunnssikkerhet

Departementet forventer at Statsforvalteren tar sitt ansvar og sin rolle i samfunnssikkerhetsarbeidet. Virksomheten skal ha nødvendige krise- og beredskapsplaner, og minimum arrangere eller delta i minst én krisehåndteringsøvelse hvert år. 

Hvert år skal Statsforvalteren oversende en risiko- og sårbarhetsanalyse (RoS-analyse) for sitt ansvarsområde innen samme frist som årsrapporten. RoS-analysen skal ta utgangspunkt i tilsiktede og utilsiktede hendelser som kan true kritisk funksjonsevne og sette grunnleggende samfunnsverdier i fare. RoS-analysen må også vurdere behov for risiko- og sårbarhetsreduserende tiltak. Under utarbeidelsen av analysen skal Statsforvalteren sørge for god medvirkning fra alle viktige interessenter.  

4.4.4 Informasjonssikkerhet

Statsforvalteren skal ha beskrevet mål og strategi for arbeidet med informasjonssikkerhet i virksomheten (sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi). Disse skal danne grunnlaget for Statsforvalterens internkontroll (styring og kontroll) på informasjonssikkerhetsområdet. Sikkerhetsstrategien og internkontrollen skal inkludere relevante krav som er fastsatt i annen lov, forskrift eller instruks. Statsforvalteren skal ha en internkontroll (styring og kontroll) på informasjonssikkerhetsområdet som baserer seg på anerkjente standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet (f.eks. ISO27001/27002). 
Internkontrollen bør være en integrert del av Statsforvalterens helhetlige styringssystem. IKT-systemer og informasjonsaktiva skal klassifiseres og risikovurderes for å sikre hensynet til informasjonens konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Klassifiseringen og risikovurdering er særlig viktig i forbindelse med anskaffelser av IKT-utstyr og -systemer. 
Omfang og innretning på internkontrollen skal være tilpasset risiko. Hendelser som truer eller kompromitterer informasjonssikkerheten skal rapporteres. Informasjonssikkerhet vil være et tema i styringsdialogen. En overordnet statusrapport for arbeidet skal fremkomme av årsrapporten.

5 Oversikt over Statsforvalterens faste oppgaver

Kapittel 2 i denne instruksen gir en kort beskrivelse av Statsforvalterens myndighets- og ansvarsområder knyttet til Statsforvalterens roller. Statsforvalteren er tillagt en rekke oppgaver fra departement, direktorat og tilsyn. Noen oppgaver er faste, enten ved at forvaltningsansvaret er hjemlet i lovverket eller det er oppgaver av varig karakter. En oversikt over disse framkommer i dette kapitlet. Bakgrunnsinformasjon som er den enkelte oppdragsgivers ansvar, skal gi nyttig informasjon til løsning av oppgaven og er ikke en del av denne instruksen, men ligger som lenker i den elektroniske styringsportalen.

5.1 Iverksetter av nasjonal politikk i fylket

5.1.1 Folk og samfunn

Oppgaver
Alle embetene KUD Folk og samfunn

5.1.1.1

 • Gi råd og veiledning til kommunene om hvordan universell utforming kan implementeres i planarbeid og tjenester.
 • Videreutvikle samarbeidet med fylkeskommunene for å fremme universell utforming innenfor regionen.
 • Spre kunnskap om virkemidler og finansieringsordninger som er knyttet til Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019. 
 • Sørge for at universell utforming er kjent i eget embete og blir praktisert innen egen forvaltning og at Statsforvalterens kompetanse på universell utforming videreutvikles.


Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KUD Folk og samfunn

5.1.1.2

Statsforvalteren skal fremme likestilling knyttet til kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person på de områder fylkesmannen har lovpålagt ansvar for.  

Statsforvalteren skal: 

·       være en pådriver for at kommunene arbeider aktivt for å fremme likestilling gjennom å bidra til å gjøre aktivitets- og redegjørelsesplikten og arbeidsmetoden som følger av plikten i Likestillings - og diskrimineringsloven §§ 24 og 26 kjent.  

·       sørge for at problemstillinger, metoder og mål for likestilling er kjent i eget embete og blir praktisert innen egen forvaltning og at Statsforvalterens kompetanse på likestilling videreføres.  

·       spre kunnskap om: 

o   metoden som ligger i aktivitetsplikten for arbeidsgiver og offentlig myndigheter og tjenesteutøvere. 

o   veiledning om aktivt likestillingsarbeid på Bufdir.no (https://bufdir.no/Inkludering/arp/

o   relevante tilskuddsordninger på likestillingsfeltet (se Bufdir.no). 

o   statistikk som synliggjør status og utvikling knyttet til likestilling og levekår (se. Bufdir.no). 

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KD Folk og samfunn

5.1.1.3

Organisere statsborgerseremonier.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KMD Folk og samfunn

5.1.1.4

Ha et bevisst forhold til bruk av samiske språk.

Alle embetene KMD Folk og samfunn

5.1.1.5

Konsultere Sametinget eller andre berørte samiske interesser med målsetning om å oppnå enighet.

Alle embetene UD Folk og samfunn

5.1.1.6

Behandle saker om apostille og påføre dokumenter apostillestempel. Statsforvalteren skal føre et register eller protokoll med oppgave over foretatte attestasjoner hvor bl.a. nummeret på apostillen skal framgå, dato, navn på underskriver og stilling. 

Alle embetene UD Folk og samfunn

5.1.1.7

Honorær konsul skal ha eksekvatur fra myndighetene i mottakerstaten for å utøve sitt virke. Statsforvalteren skal undersøke om det er noe til hinder for at aktuell kandidat godkjennes som et annet lands honorære konsul i Norge.

Bakgrunnsinformasjon

SFVL KMD Folk og samfunn

5.1.1.8

Statsforvalteren i Vestland skal:

 • Behandle søknader og utbetale statlig tilskudd til politiske partiers kommunale organisasjoner og fylkesorganisasjoner over kap. 577 Tilskudd til de politiske partiene.
 • Utføre kontorteknisk bistand til Partilovnemnda og  arkivtjenester for nemnda og Partirevisjonsutvalget.

5.1.2 Barnehage og opplæring

Oppgaver
Alle embetene KD Barnehage og opplæring

5.1.2.1

Informere og veilede lokal barnehagemyndighet, offentlige og private barnehageeiere og skoleeiere, allmennhet og aktuelle målgrupper om innhold, prinsipper og mål i den nasjonale politikken på barnehage- og opplæringsområdet.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KD Barnehage og opplæring

5.1.2.2

Informere, veilede og legge til rette for deltakelse i nettverk, statlige strategier og kompetanseutviklingstiltak på barnehage- og grunnopplæringsområdet. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KD Barnehage og opplæring

5.1.2.3

Veilede skoler og skoleeiere i arbeidet med prøver og eksamen.

Se til at prøver blir gjennomført i henhold til formål og retningslinjer, og legge til rette for og veilede skoler og kommuner i oppfølging av resultatene. 

Se til at eksamen blir gjennomført i henhold til regelverk og retningslinjer. I dette ligger gjennomføring av den sentrale sensuren og klagebehandling ved eksamen. 

Melde endringer i ansvarsfordelingen mellom embetene på eksamensområdet innen 1. februar hvert år til Utdanningsdirektoratet, post@udir.no, for registrering i Prøvetjenesten eller i Eksamenstjenesten. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KD Barnehage og opplæring

5.1.2.4

Rettkjenne vitnemål fra videregående skoler i Norge når vitnemålet skal brukes som dokument i utlandet. Vitnemålet skal rettkjennes med apostillestempel. 

SFOV KD Barnehage og opplæring

5.1.2.5

Følge opp og veilede norske friskoler i utlandet på eksamens- og prøvefeltet.

Bakgrunnsinformasjon

SFAG KD Barnehage og opplæring

5.1.2.6

Behandle søknader om eksamen i videregående opplæring i utlandet.

Bakgrunnsinformasjon

SFNO SFTF KD Barnehage og opplæring

5.1.2.7

Ivareta  koordineringsansvar for samisk fjernundervisning, og samarbeide om gjennomføring av tiltak i rammeverket for samisk fjernundervisning.

Bakgrunnsinformasjon

SFTF KD Barnehage og opplæring

5.1.2.8

Bidra til utvikling av læremidler og kompetanseutvikling knyttet til læreplanen i finsk som andrespråk, herunder kvensk.

Bakgrunnsinformasjon

5.1.3 Familier, barn og unge

Oppgaver
Alle embetene BFD Familier, barn og unge Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.1.3.1

Statsforvalteren skal:

 • Bidra til at ny kunnskap tas i bruk i de kommunale barnverntjenestene og/eller andre i tjenester rettet mot utsatte barn og familier i kommunen.
 • Bidra til at erfaringer fra lokalt utviklingsarbeid blir spredt.
 • Bidra til å videreformidle og spre strukturer for kunnskap- og kompetanseutvikling i samarbeid aktuelle samarbeidspartnere som universitet- og høgskoler, RKBU/RBUP, Bufetat, brukerorganisasjoner med flere.

 

5.1.4 Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

Oppgaver
Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.1

Statsforvalteren har en fagrolle på folkehelseområdet som innebærer å være pådriver for et kunnskapsbasert folkehelsearbeid på lokalt og regionalt nivå. Dette skal skje bl.a. gjennom formidling av råd og veiledning om nasjonale normer og standarder for godt folkehelsearbeid, herunder effektive strategier og tiltak i folkehelsearbeidet. Statsforvalteren skal bidra til at psykisk helse inkluderes som en likeverdig del av folkehelsearbeidet.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.2

Bidra til å gjøre nasjonale strategier, retningslinjer, veiledere, rundskriv og handlings- og tiltaksplaner på folkehelseområdet og innen helse- og omsorgsfeltet kjent og implementert. Det gjelder også for de ulike pakkeforløpene på helse- og omsorgsfeltet.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.3

Være pådriver for å nå målet om god helse for alle, og likeverdige helse- og omsorgstjenester til hele befolkningen, inkludert urbefolkning, innvandrerbefolkningen og andre sårbare grupper som innsatte i fengsel og personer med rus- og/eller psykiske helseutfordringer. Dette innebærer blant annet at Statsforvalteren påser at helse- og omsorgstjenestene benytter tolketjenester av god kvalitet og  at aktuelle grupper involveres i planlegging av tjenestene, blant annet gjennom systematisk involvering av bruker- og pårørendeorganisasjoner.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.4

Informere, gi råd og veilede helse- og omsorgstjenesten i kommunene om rekrutterings- og kompetanseplanlegging.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.5

Stimulere kommunene i opprettelse av et tilstrekkelig antall godkjente LIS1-stillinger for leger og turnusplasser for fysioterapeuter, og gjennomføre fastsatte opplærings- og veiledningstiltak for begge grupper.

I ny spesialistutdanning for leger har kommunene fått et utvidet ansvar for gjennomføring av del 1 og for leger i spesialisering (LIS) i allmennmedisin og samfunnsmedisin. Statsforvalteren skal legge til rette for ny vurdering når en lege i spesialisering ved registrert utdanningsvirksomhet klager på manglende måloppnåelse.

Bakgrunnsinformasjon

SFOV SFVL SFTF HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.6

Regionansvar for administrasjon av turnustjenesten for fysioterapeuter.

Bakgrunnsinformasjon

SFTF HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.7

Administrere ventelisteordningen for turnusfysioterapeuter.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.8

Bistå i arbeidet med implementering av generelle smitteverntiltak, og følge opp arbeidet med riktig bruk av antibiotika og bedre smittevern. Statsforvalteren skal også bidra aktivt for å øke andelen som vaksineres mot sesonginfluensa, spesielt for ansatte i helsetjenesten. Statsforvalteren skal bidra til oppfølging av hepatittstrategien og arrangere årlig smittevernkonferanser for kommunale ledere og annet personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Merk

at varigheten av "Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten" er forlenget ut 2021

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.9

Statsforvalteren skal ha oversikt over og følge utbyggingen av heldøgns omsorgsplasser i kommunene, samt bistå og gi faglig veiledning til Husbanken i saksbehandling av søknader om investeringstilskudd. Hensikten er å bidra til at sykehjem og andre omsorgsplasser som får innvilget tilskudd har god kvalitet, og at det i tilstrekkelig grad er tatt helsefaglige hensyn slik at det kan gis gode og forsvarlige tjenester. Omsorgsplasser som får innvilget investeringstilskudd skal være universelt utformet og tilrettelagt for mennesker med kognitiv svikt og demens, samt lokalisert og utformet i tråd med prinsippene om normalisering og integrering. Slik utforming og tilrettelegging skal skje i tråd med Demensplan 2020/Demensplan 2025 og formålet for ansvarsreformen for mennesker med utviklingshemming.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.10

Statsforvalteren skal bidra til en forbedret og samordnet innsats på psykisk helse, rus- og voldsfeltet ved å:

·       identifisere kommuner, tjenester og områder med risiko for mangelfull måloppnåelse, samt bistå kommunene i planarbeid og understøtte lokal tjenesteutvikling

·       samarbeide med de regionale kompetansesentrene og NAPHA om tverrfaglige og tverrsektorielle kompetanse- og kvalitetsutviklingstiltak innen rus og overdoseforebyggende arbeid, psykisk helse, vold og selvmordsforebygging. Det skal blant annet legges til rette for flerfaglige lokale og regionale fora og nettverk. Bruker- og pårørendeorganisasjoner bør inngå i samarbeidet. 

·       gi veiledning og bistand  til kommunene i utviklingen av rusarbeidet i forlengelsen av Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020)

·       bidra til at kommunene rapporterer på IS-24/8 om kommunalt psykisk helse- og rusarbeid og tar i bruk BrukerPlan som foretrukket kartleggingsverktøy, og understøtte at kommunene bruker data fra kartleggingene i arbeidet med å forbedre tjenestene og videreutvikle samarbeid på tvers

·       understøtte kommunene til å ta i bruk kunnskapsbaserte metoder som ACT/FACT-team, IPS, JMO og RPH

·       støtte kommunene i implementeringen av pakkeforløp psykisk helse og rus

·       utvikle kommunenes kompetanse og planverk i å forebygge, avdekke og avverge vold og overgrep

·         gi veiledning og bistand til kommunene i utviklingen av det psykiske helearbeidet i oppfølgingen av Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse og Mestre hele livet, strategi for god psykisk helse.


Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.11

Stimulere tjenestene i å ta i bruk verktøy for innhenting av brukererfaring og brukertilfredshet og at brukermedvirkning ivaretas i lokal tjenesteutvikling. Verktøyet skal være tilpasset alle befolkningsgrupper, inkludert aktuelle innvandrergrupper.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.12

Kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud er helsetjenester og inngår i helhetlige forløp. Statsforvalteren har det samme ansvaret for disse tjenestene som for øvrige helsetjenester.

Statsforvalteren skal, i samarbeid med aktuelle kompetansemiljøer, helsetjenester og fylkeskommunen, bistå med å arrangere fagdager og kompetansegivende kurs for helsepersonell om arbeid med endring av levevaner.

Statsforvalteren bes om å tilrettelegge for at faggrupper som i liten grad deltar, inkluderes i kompetansehevende tiltak.

Statsforvalteren skal bidra til dialog og samarbeid med fylkeskommunen om utvikling av helsefremmende og forebyggende helsetjenester i kommunene.


Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.13

Følge opp og understøtte en fortsatt styrking av habilitering og rehabilitering i tråd med de nasjonale målene i opptrappingsplanen 2017 - 2019. Tilbudet skal ivareta hele bredden av målgrupper og må også inkludere koordinering. Utviklingsarbeidet skal ha særlig vekt på målene om å styrke tilbudet i kommunene slik at de blir bedre i stand til å yte gode tjenester «der livet leves», men også at spesialisthelsetjenesten videreutvikler sine tilbud inn i helhetlige forløp.

Alle embetene BFD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.14

Statsforvalteren skal:

 • følge opp kommuner med risiko for svikt i tjenestetilbudet til barn, unge og familier med tilsyn, råd, veiledning og samordning.
 • gjennom tilsyn, råd, veiledning og samordning være en pådriver overfor kommunene i deres innsats for god kvalitet i akuttarbeidet
 • bistå i gjennomføringen av nasjonale kompetansehevende tiltak rettet mot barnevernstjenesten
 • stimulere kommunene til fagutvikling i barnevernstjenestens arbeid gjennom bruk av kunnskaps- og kompetansesentre.
 • gjøre fortløpende vurderinger av kvalitet og risiko knyttet til barneverntjenestenes oppfølging av barn og unge. 
Alle embetene BFD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.15

Kommunenes halvårsrapportering på barnevernsområdet:

Statsforvalteren skal følge opp og kontrollere kommunenes halvårsrapporteringer på barnevernområdet, samt indikatorene for satsing på kommunalt barnevern, jf. rundskriv Q 31/2014.

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.16

Statsforvalteren bør delta i fylkeskommunenes samarbeidsorgan for Program for folkehelsearbeid i kommunene.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.17

Statsforvalteren skal samarbeide med utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i deres oppdrag med å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene i kommunene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer.

5.1.5 Miljø og klima

Oppgaver
Alle embetene KLD JD LMD Miljø og klima

5.1.5.1

Vassdrag- og vannkraftkonsesjoner

 • Bidra med fagkunnskap for å få fram viktige moment tidlig i en revisjonssak
 • Avgi uttalelser i revisjoner, til konsesjonssøknader om vind- og vannkraft og søknader om opprustings- og utvidelsesprosjekter
 • Følge opp naturforvaltningsvilkår gjennom pålegg om undersøkelser og tiltak i tråd med veileder M-721/2017. I dette arbeidet skal vassdrag med storørret og vassdrag med andre forekomster/interesser av nasjonal eller regional verdi ha særskilt oppmerksomhet.

Bakgrunnsinformasjon

Alle embetene KLD LMD Landbruk og mat Miljø og klima

5.1.5.2

Vannforvaltning

 • Ha en miljøfaglig samordningsrolle (dialog med relevante sektormyndigheter og kommuner) i prosesser knyttet til kunnskapsgrunnlaget for regionale vannforvaltningsplaner, herunder sikre at karakterisering og klassifisering av vannforekomstene er oppdatert, videreføre og igangsette delprogram under regionale overvåkingsprogram og ved behov gi råd og veilede andre sektorer, kommuner og vannområder.
 • Iverksette tiltak på eget myndighetsområde i tråd med plan og tiltaksprogram, der nasjonale føringer er hensyntatt.
 • Miljømålene skal legges til grunn for kommuners arealplanlegging og virksomhet og sektormyndigheters planlegging og virksomhet. Statsforvalteren må følge opp dette opp mot kommuner og sektormyndigheter der det er relevant, for eksempel gjennom uttalelse til kommuners arealplaner og bruk av innsigelse.
 • Gjennomføre myndighetspålagt overvåking i tråd med vannforskriften (avløp, akvakultur, delegert industri, vannkraft med videre).
 • Ivareta landbrukets sektoransvar ved gjennomføringen av vannforskriften, herunder følge opp nasjonale føringer om vannforvaltning.
 • Delta i vannregionutvalget og i relevante temamøter og ha god dialog med fylkeskommunen som vannregionmyndighet og vannområde koordinatorene ved behov.
 • Bidra i arbeidet i grenseoverskridende vannområder og internasjonale vannregioner.
 • Bistå Miljødirektoratet i oppfølging av Nasjonal strategi for restaurering av vassdrag, herunder gi faglige råd om restaureringsbehov, -potensiale og prioriteringer i fylket.  Se egen oppgave 5.1.11.1 om arbeid med databaser.

  Bakgrunnsinformasjon

  SFOV SFIN SFVT SFAG SFRO SFVL KLD Miljø og klima

  5.1.5.3

  Kalking av innsjøer og vassdrag

  Vurdere

  • behov for kalking
  • gjennomføre og overvåke kalking i innsjøer skadet av menneskeskapt forsuring
  • overvåke og vurdere innsjøer hvor kalking forsøksvis er avsluttet.

  I samarbeid med Miljødirektoratet

  • utrede behov og sørge for mest mulig optimal kalking i laksevassdrag.


  Se egen oppgave 5.1.11.1 om arbeid med databaser.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle embetene KLD Miljø og klima

  5.1.5.4

  Forvaltning av verneområder

  • Bistå og veilede aktører i verneområdeforvaltningen.
  • Sørge for gjennomføring av skjøtsel og andre tiltak inkludert besøksforvaltning.
  • Oppdatere kunnskapsgrunnlag og bevaringsmål.
  • Holde Miljødirektoratet oppdatert på den økologiske tilstanden i Ramsarområder.

  Se egen oppgave 5.1.11.1 om arbeid med databaser.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle embetene KLD LMD Miljø og klima

  5.1.5.5

  Nytt vern

  • Bidra i arbeidet med nytt vern, inkl. gjennomføre verneplanprosesser for skogvern, marint vern og bevaring av verdifull natur, herunder bidra i forbindelse med kartlegging.
  • Bidra i arbeidet med forskriftsendringer for eksisterende verneområder.
  • I skogvernarbeidet skal både miljøfaglig og skogfaglig kompetanse involveres. 
  • Tilrådinger sendes Miljødirektoratet innen avtalte frister.

  Bakgrunnsinformasjon

  Alle embetene KLD LMD Landbruk og mat Miljø og klima

  5.1.5.6

  Kulturlandskap

  • Bidra til å ivareta miljøverdier i kulturlandskapet, herunder forvalte tilskuddsordning for prioriterte kulturlandskap.  
  • Bidra i faglig oppfølging av og ha god oversikt over arbeidet med Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL) og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap. Støtte kommunene i deres forvaltning av områdene, bidra i arbeidet med å følge opp plan for 2020-2025, og bidra til å sikre natur- og kulturminneverdiene i UKL-områdene og at områdene blir brukt som grunnlag for landbruksbasert næringsutvikling. Arbeidet skal skje i samarbeid med regional kulturminneforvaltning.
  • Sikre god samordning mellom miljøvern og landbruk i prioriteringen av fordelingen av tilskudd som gjelder biologisk mangfold i kulturlandskap. Dette inkluderer tilskudd til trua arter og naturtyper, prioriterte kulturlandskap og utvalgte kulturlandskap, ville pollinerende insekter og regionale miljøtilskudd (RMP).


   Se egen oppgave 5.1.11.1 om arbeid med databaser.

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene KLD LMD Miljø og klima

   5.1.5.7

   Rovvilt

   • Bidra til at skader på husdyr og tamrein forårsaket av rovvilt blir lavest mulig.
   • Sørge for god kommunikasjon og dialog med berørte aktører.
   • Sørge for en balansert forvaltning og god samordning av landbruks-, dyrevelferds- og miljøvirkemidler.
   • Være miljø- og landbruksfaglig veileder og eventuelt sekretariat for regional rovviltnemnd.
   • Forvalte betingete fellingstillatelser på rovvilt så effektivt som mulig i forbindelse med skadesituasjoner og i henhold til gjeldende frister for saksbehandling. Før vedtak om skadefelling av ulv skal statsforvalteren gjøre en vurdering av innsats for å avdekke genetisk status så langt det er mulig.
   • Administrere kvotejakt på gaupe og lisensfelling på bjørn, ulv og jerv.
   • Uten opphold varsle SNO ved felling, eller forsøk på felling, av gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn.
   • Ved lisensfelling av jerv kan tilsyn med kamera kombinert med elektronisk overvåking erstatte fysisk tilsyn. Nærmere vilkår for tilsyn med kamera kombinert med elektronisk overvåking av fangstbås følger av utøvelsesforskriften § 34, andre ledd.
   • Følge opp varslingsplikt mellom fylker ved observasjon av ulv utenfor ulvesonen.
   • Alle enkeltvedtak angående felling, dvs. både tillatelser og avslag, skal registreres i Miljøvedtaksregisteret av den som fatter vedtaket. Ved iverksetting av tillatelser skal det stilles krav om at det blir lagt inn rapport for det enkelte fellingsforsøk. Lenke til rapporteringen er å finne på det aktuelle fellingsvedtaket under bakgrunnsinformasjon.

   Rovviltarbeidet skal skje i tråd med føringer fra rovviltnemnda og den regionale forvaltningsplanen for rovvilt.

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene KLD Miljø og klima

   5.1.5.8

   Viltforvaltning, primært ikke høstbare

   Utøve myndighet og ivareta oppgaver knyttet til viltforvaltningen, primært arter som ikke er høstbare.

   Bakgrunnsinformasjon

   SFOV SFIN SFVT SFAG SFRO SFVL SFMR SFTL KLD Miljø og klima

   5.1.5.9

   Villrein

   Delta i oppfølging av vedtatte planer, arbeid med rullerende handlingsprogram og verdiskapingsprogram for de sju regionale villreinplanene: Setesdal (Heiplanen), Hardangervidda, Nordfjella, Rondane – Sølnkletten, Forollhogna, Ottadalen (Reinheimen-Breheimen) og Dovrefjell. Bidra til iverksetting og oppfølging av kvalitetsnormen for villrein.

   Bakgrunnsinformasjon

   SFIN SFMR SFTL KLD Miljø og klima

   5.1.5.10

   Moskusforvaltning

   I samarbeid med berørte embeter har Statsforvalteren i Trøndelag ansvaret for forvaltningen av moskus.

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene KLD Miljø og klima

   5.1.5.11

   Trua arter og naturtyper

   • Sikre at nødvendige tiltak for trua arter og naturtyper blir gjennomført. Utvalgte naturtyper og prioriterte arter, og andre arter og naturtyper som nasjonal miljømyndighet i samarbeid med sektorene prioriterer for aktiv virkemiddelbruk/oppfølging, skal gis særlig prioritet. I tillegg skal øvrige arter og naturtyper som har handlingsplaner følges opp. Beste tilgjengelig kunnskapsgrunnlag skal legges til grunn for arbeidet.
   • Oppdatere fortløpende kunnskap i relevante fagdatabaser og bidra til å utarbeide kunnskapsgrunnlag og beslutningsgrunnlag.
   • Informere og veilede kommuner og grunneiere.
   • Veilede brukere i henhold til retningslinjene for sensitive artsdata, herunder administrere brukertilgang i Sensitive artsdatabasen.

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene KLD Miljø og klima

   5.1.5.12

   Fremmede organismer

   • Koordinere og gjennomføre bekjempelse, kartlegging og overvåking av fremmede skadelige organismer i og utenfor verneområder.
   • Gi faglig veiledning overfor kommunene og allmennheten.
   • Behandle søknader om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene KLD Miljø og klima

   5.1.5.13

   Naturoppsyn

   Ha dialog med SNO om naturoppsyn og tiltak knyttet til blant annet verneområder hvor statsforvalteren er forvaltningsmyndighet, motorferdsel i utmark, laks, handlingsplaner for truede arter mv. Holde SNO lokalt løpende orientert om alle forhold eller hendelser som kan gi grunnlag for anmeldelse eller annen oppfølging.

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene KLD Miljø og klima

   5.1.5.14

   Friluftsliv

   Ved behov bistå fylkeskommunen med oppgavene innenfor forvalting av statlig sikrede friluftslivsområder og Skjærgårdstjenesten tatt over av fylkeskommunene 1. januar 2020.

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene KLD Miljø og klima

   5.1.5.15

   Motorferdsel

   Ivareta oppgaver på eget myndighetsområde, veilede kommunal myndighet innen motorferdsel.

   Se egen oppgave 5.1.11.1 om arbeid med databaser.

   Bakgrunnsinformasjon

   SFOV KLD Miljø og klima

   5.1.5.16

   Markaloven

   • Ivareta oppgaver i samsvar med markalovens formål, blant annet å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett i Marka og sikre Markas grenser.
   • Statsforvalteren i Oslo og Viken skal som regionalt fagorgan for markasaker arbeide for en enhetlig forvaltning av Marka.
   • Øke kunnskap om Marka og markaloven hos kommuner og statsforvaltere med arealer i Marka. Statsforvalteren i Oslo og Viken er også sekretariat for Markarådet.
   SFTF KLD Miljø og klima

   5.1.5.17

   Barentssamarbeidet og annet grensearbeid i nord

   • Delta i vanngruppen og naturverngruppen i Barentssamarbeidets miljøarbeidsgruppe (WGE)
   • Bistå vannregionmyndighetene i samarbeidet med Finland om internasjonal vannregion i tråd med avtale og memorandum fra 2013. 
   • Lede og være sekretariat for Den norsk-finske grensevassdragskommisjonen.
   • Koordinere det grensenære samarbeidet og lede prosjekter under Den norsk-russiske miljøvernkommisjon.

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene KLD Miljø og klima

   5.1.5.18

   Fiskeforvaltning

   • Utføre oppgaver og saksbehandling for å ivareta bestandene av anadrom laksefisk
   • Ivareta allmenhetens adgang til fiske i friskmeldte gyrovassdrag og kalkede vassdrag.
   • Samarbeide med fylkeskommunen om innlandsfiskeforvaltningen.
   • Bidra med gjennomføring og oppfølging av strategi om fisketrapper
   • Bidra i oppfølgingen av tiltaksplan mot fremmede fiskearter
   • Aktuelle statsforvaltere skal lede arbeidet med bekjempelse av G. salaris, innbefattet bevaring og reetablering av fiskebestander


   Nærmere spesifisering av statsforvalterens rolle og oppgaver relatert til punktene om fiskeforvaltning finnes på FM-nett.

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene KLD Miljø og klima

   5.1.5.19

   Grunnforurensning- og sedimentområdet

   • Følge opp grunnforurensningslokaliteter innenfor eget myndighetsområdet hvor det er behov for miljøtekniske undersøkelser og tiltak. 
   • Følge opp arbeidet med forurenset sjøbunn i aktuelle tiltaksplanområder
   • Følge opparbeidet ved prioriterte verft. Dette inkluderer også rapportering av status i databasen Grunnforurensning med frist 31.8.2021. Se lenke til veiledning på FM-nett.
   • Ivareta oppgaver knyttet til oppdatering av kunnskapsgrunnlaget for forurensede sedimenter og grunn og løpende oppdatere relevante fagdatabaser.
   • Ha dialog med og informere Miljødirektoratet i saker om spredning av miljøgifter eller helsefare, spesielt om disse er av prinsipiell karakter og hvor det kan forventes å bli kontroversielt.
   • Veilede kommunen om forurenset grunn og bruk av fagsystemet Grunnforurensning.

   Se egen oppgave 5.1.11.1 om arbeid med databaser. 

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene KLD Miljø og klima

   5.1.5.20

   Akutt forurensning

   Ved akutt forurensning gi de interkommunale utvalgene mot akuttforurensning (IUAene) i fylket miljøfaglig bistand etter behov. Veilede kommunale myndigheter ved håndtering av hendelser av lokal karakter. Inngå i Miljødirektoratets kriseorganisasjon under statlige aksjoner mot akutt forurensning.  

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene KLD Miljø og klima

   5.1.5.21

   Delegerte virksomheter (herunder forskriftsregulerte industribransjer, avløps-, avfallsbehandlings- og gjenvinningsanlegg):

   • Behandle søknader om ny eller endret tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven med annet tilhørende regelverk.
   • På eget initiativ ta opp tillatelser til ny vurdering, jf. forurensningsforskriften § 36-19, herunder følge opp BAT- ( Best Available Techniques) konklusjoner som vedtas, innenfor fristen på fire år.
   • På eget initiativ ta opp tillatelser til ny vurdering, jf. forurensningsloven § 18, 3. ledd (10-årsregelen).
   • Bidra med sin kunnskap i oppdrag Miljødirektoratet har fått tildelt, knyttet til bransjer som er delegert til statsforvalteren.
   • Ved behov bistå Miljødirektoratet med å utarbeide veiledningsmateriell på områder som er delegert til dem.   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene KLD Miljø og klima

   5.1.5.22

   Avløp

   Veilede og følge opp kommunal myndighet i avløpssaker, og veilede og bistå kommuner, avfallsselskaper og andre aktører i oppfølging av nasjonal avfallspolitikk.

   Bakgrunnsinformasjon

   SFOV SFVT SFAG SFRO SFVL SFMR SFTL SFNO SFTF KLD Miljø og klima

   5.1.5.23

   Avfallsplaner i havner

   Sørge for at avfallsplaner i havner er godkjent og re-godkjennes hvert femte år i tråd med gjeldende regelverk.

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene KLD Miljø og klima

   5.1.5.24

   Marin forsøpling

   Sammen med relevante private og offentlige aktører sørge for et godt samarbeid mellom aktørene i regionen slik at oppryddingsarbeidet samordnes og effektiviseres.

   Alle embetene KLD HOD JD KMD LMD Areal, by og samfunn Helsedirektoratet Landbruk og mat Miljø og klima Samfunnssikkerhet og beredskap

   5.1.5.25

   Klimaendringer og klimatilpasning

   Statsforvalteren skal ha dialog med alle kommuner og formidle relevant kunnskap og informasjon om klimaendringer og klimatilpasning og følge opp kommunene for å iverksette nasjonale føringer for tilpasning til klimaendringer.

   Bakgrunnsinformasjon

   SFAG KLD Miljø og klima

   5.1.5.26

   Krypsivprosjekt Sørlandet

   Delta i styringsgruppa for krypsivprosjekt Sørlandet og lede prosjektets FoU-gruppe.

   SFOV SFIN SFVT SFAG SFVL SFMR SFTL SFNO KLD LMD Landbruk og mat Miljø og klima

   5.1.5.27

   Villreinnemder

   Veilede villreinnemndene, ivareta villreinnemdas sekretariat og føre oversikt over nemndas økonomi.

   Alle embetene KLD Miljø og klima

   5.1.5.28

   Saksbehandling forurenset grunn og avfallsdisponering regionalt

   Ta imot og behandle saker som handler om forurenset grunn eller disponering av avfall, som delegeres fra Miljødirektoratet, og der Miljødirektoratet har vurdert at saken kan løses på regionalt nivå.

   Alle embetene KLD Miljø og klima

   5.1.5.29

   Utviklingsarbeid og saksbehandling på klima- og miljøområdet

   Der det er nødvendig skal statsforvalterne lede, koordinere og bidra i ulikt arbeid (arbeidsgrupper, utviklingsarbeid, kunnskapsinnhenting) på alle fagområder i forbindelse med utviklingsarbeid og saksbehandling på klima- og miljøområdet. Eksempler kan være samordning av tilsyn, arbeidet med villrein, ulike artsprosjekter, BREF-arbeidet m.v.

   5.1.6 Landbruk og mat

   Oppgaver
   SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat

   5.1.6.1

   Statsforvalteren er førstelinjetjeneste for reindrift, og skal:

   • Bidra til en effektiv og kunnskapsbasert forvaltning av reindriften, samt bidra til at distriktsstyrene videreutvikler eget selvstyre iht. reindriftsloven
   • Veilede og gi råd til distriktsstyrer og siidaandelsledere, om tiltak og bruk av virkemidler som kan bidra til å nå reindriftspolitiske mål
   • Utarbeide en plan for gjennomføring av veiledning, inkludert prioritering av tiltak
   • Ha et reindriftsfaglig kontaktpunkt, som en del av førstelinjetjenesten, som gjøres kjent for næring og offentlige myndigheter.
   • Forberede og bidra i saker for Landbruksdirektoratet som sekretariat for Reindriftsstyret.
   • Bidra i saker for Landbruksdirektoratet som sekretariat for Reindriftens Utviklingsfond.
   • Gjennomføre et årlig møte med reineiere i fylket, for å bygge opp kompetanse i næring og forvaltning, der Landbruksdirektoratet og Landbruks- og matdepartementet inviteres
   • Legge til rette for dialog mellom reindrift og andre interesser
   • Oppdatere kontaktinformasjon til reinbeitedistrikt innen 1.8. på Statsforvalterens nettside.
   • Oppdatere informasjon om distriktsplaner og arealbrukskart på Statsforvalterens nettside.

   Bakgrunnsinformasjon

   SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat

   5.1.6.2

   Videreutvikle dialog og gjennomføre møter i samarbeidsforumet med Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund. 

   Bakgrunnsinformasjon

   SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat

   5.1.6.3

   • Fatte vedtak etter reindriftslovens bestemmelser.
   • Vedtak etter reindriftslovens § 60 femte ledd skal fattes i dialog med distriktsstyrene.
   • Statsforvalteren skal godkjenne bruksregler, og kan bistå distriktene i utarbeidelse av bruksreglene.
   • Statsforvalteren skal motta og gjøre seg kjent med distriktsplanene i regionen, og lage en plan for at disse blir kjent og tatt i bruk av kommuner og fylkeskommuner.

   Bakgrunnsinformasjon

   SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat

   5.1.6.4

   • Statsforvalteren skal være sekretariat for merkenemnda i reinbeiteområdet og skal innstille saker til behandling i nemnda.
   • Oppfølging, befaring og kontroll av prosjekter finansiert over Reindriftens Utviklingsfond (RUF). 

   Bakgrunnsinformasjon

   SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat

   5.1.6.5

   Følge opp inngåtte reinbeiteavtaler og avtaler om oppføring og vedlikehold av reingjerder.

   SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat

   5.1.6.6

   Behandle og godkjenne melding om reindrift:

   • Melding om reindrift skal være godkjent innen 1.9.
   • Unnlatelse om å levere Melding om reindrift og gi uriktige opplysninger i Melding om reindrift, skal følges opp med sanksjoner, jf. Forskrift om Melding om reindrift § 6.
   • Sende kopi av godkjent melding om reindrift til distriktsstyrene
   • Fortløpende orientere Landbruksdirektoratet om avvik mellom Melding om reindrift og reintall fastsatt etter reindriftsloven § 60 fjerde og femte ledd
   • Gjennomføre strafferettslige vurderinger ved avvik som fremkommer etter reintelling
   • Utarbeide oversikt over reintall per distrikt etter mal utarbeidet av Landbruksdirektoratet. Oversikten sendes Landbruksdirektoratet innen 15.9.
   SFTF LMD Landbruk og mat

   5.1.6.7

   Utarbeide risikovurdering og plan for gjennomføring av reinpramming, på bakgrunn av innkomne søknader. Plan og risikovurdering sendes Landbruksdirektoratet senest 1.4. for vårpramming og 1.9. for høstpramming.

   Bakgrunnsinformasjon

   SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat

   5.1.6.8

   Bidra til bevisstgjøring om reindriften som urfolksnæring og det ansvar offentlige myndigheter har etter folkerettens regler om urfolk og minoriteter. 

   Iverksette tiltak og følge opp forpliktelser etter internasjonale konvensjoner og lover knyttet til den grenseoverskridende reindriften, herunder holde Landbruksdirektoratet fortløpende orientert om grensekryssende rein i strid med inngåtte konvensjoner og eventuelle erstatningskrav som følge av dette.

   Bakgrunnsinformasjon

   SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat

   5.1.6.9

   • På forespørsel fra Landbruksdirektoratet gi innspill til total- og ressursregnskapet
   • Gi innspill til endringer og forbedringer i reindriftsavtalen iht. mal til Landbruksdirektoratet innen 01.09. 

   Bakgrunnsinformasjon

   SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat

   5.1.6.10

   Videreutvikle kunnskapen om reindriftens arealbehov og styrke reindriftens medvirkning i arealprosesser, gjennom dialog med kommunene.

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene LMD Landbruk og mat

   5.1.6.11

   Statsforvalteren skal samhandle med Mattilsynet om beitesituasjonen og dyrevelferdsmessige forhold i landbruks- og reindriftsnæringen, inkludert tiltak knyttet til CWD. 

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene LMD Landbruk og mat

   5.1.6.12

   Innrette bruken av virkemidlene i skogbruket slik at de styrker langsiktige investeringer i oppbygging og skjøtsel av ny skog med hensyn til skogproduksjon og fremtidig verdiskaping

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene LMD Landbruk og mat

   5.1.6.13

   Bidra til økt bruk av skogråstoff til bioenergi og økt bruk av tre, blant annet gjennom det regionale partnerskapet.

   Alle embetene LMD Landbruk og mat

   5.1.6.14

   Statsforvalteren skal bruke hovedplan og handlingsplan for skogbruksplanlegging som et aktivt verktøy for økt aktivitet og  sikre planmessig oppfølging av skogbruksplanlegging med miljøregistreringer i dialog med kommunene.

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene LMD Landbruk og mat

   5.1.6.15

   Påse at kommunene overvåker skogen av hensyn til skogskader, og melder skader til NIBIO.

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene LMD Landbruk og mat

   5.1.6.16

   Påse at kommunene gjennomfører resultatkartlegging av skogbruk og miljø. Frist for ajourhold i ØKS 31.12.

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene LMD Landbruk og mat

   5.1.6.17

   Kontrollere at kommunene følger opp kontroll av foryngelse etter hogst ihht. skogloven § 6 og forskrift om bærekraftig skogbruk §§ 6-8. Statsforvalteren skal vurdere om mangelfull kontroll skal få konsekvenser for kommunens tildeling av økonomiske virkemidler på skogområdet. Frist for ajourhold i ØKS 31.12.

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene LMD Landbruk og mat

   5.1.6.18

   Bidra til videreutvikling av skogsveinettet gjennom veiledning, bistand i arbeidet med kommunale hovedplaner for skogsveier og tilstandsregistrering av eldre veier.

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene LMD Landbruk og mat

   5.1.6.19

   Bidra til god implementering av kommunal forvaltning av tilskudd til skogsveier og drift i vanskelig terreng, gjennom veiledning og målrettet rammetildeling.

   Alle embetene LMD Landbruk og mat

   5.1.6.20

   Informere om og administrere skogfondordningen. Kopi av revisjonsberetning sendes Landbruksdirektoratet innen 1.6.

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene LMD Landbruk og mat

   5.1.6.21

   Informere og påse at kommunene gjennomfører risikobasert stedlig kontroll av skogkulturtiltak finansiert gjennom NMSK og/eller skogfond. 

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene LMD Landbruk og mat

   5.1.6.22

   Det er et mål å øke verdiskapingen i landbruket gjennom en effektiv og lønnsom utnytting av gårdens ressurser. Statsforvalteren skal, med utgangspunkt i sin landbruksfaglige spisskompetanse, samarbeide med fylkeskommunen, kommunene og næringen for å bidra til at nasjonale, regionale og lokale mål nås gjennom arbeid i det regionale partnerskapet.

   Alle embetene LMD ASD HOD JD KMD KD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet Landbruk og mat

   5.1.6.23

   Synliggjøre Inn på tunet som aktuelt tiltak innenfor arbeidet på helse-, omsorgs-, utdannings-, arbeids- og sosialområdet.

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene LMD Landbruk og mat

   5.1.6.24

   Videreutvikle økologisk jordbruk som en del av landbruket i fylket.

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene LMD Landbruk og mat

   5.1.6.25

   • Være en regional pådriver og samarbeide med regionale aktører for å bidra til å oppnå målsettingene om nok og trygg mat, økt matmangfold og interesse for utvikling av Matnasjonen Norge. 
   • Gjennomføre og følge opp tiltak under prosjektet Gylne måltidsøyeblikk, herunder arbeid med Matgledekorpset, som over en fireårsperiode skal fases inn over hele landet. 

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene LMD Landbruk og mat

   5.1.6.26

   Behandle klager etter konsesjonsloven, jordloven, skogloven og odelsloven. Gi faglig støtte og opplæring av kommunene i regelverket etter eiendomslovgivningen, slik at nasjonal politikk blir ivaretatt. Arrangere årlige fagsamlinger for kommunene der eiendomslovgivningen er et sentralt tema.

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene LMD Landbruk og mat

   5.1.6.27

   Fortløpende orientere Landbruksdirektoratet om saker etter jord- og konsesjonslovgivningen som har vært til behandling hos Sivilombudsmannen.

   Alle embetene LMD Landbruk og mat

   5.1.6.28

   Formidle nasjonal politikk for jordvern og kulturlandskap. Statsforvalteren skal påse at jordvernet blir ivaretatt i kommunale og regionale planer, i tråd med regjeringens jordvernstrategi. Statsforvalteren skal også gi innspill i statlige planprosesser.   

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene LMD Landbruk og mat

   5.1.6.29

   Ivareta landbrukets interesser i arbeidet med nye verneområder og i utarbeidelse og oppfølging av faggrunnlaget for arter og naturtyper

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene LMD Landbruk og mat

   5.1.6.30

   Medvirke til at kommunene ivaretar landbrukets interesser i sine klima- og energiplaner.

   Alle embetene LMD Landbruk og mat

   5.1.6.31

   Bidra til korrekt rapportering på KOSTRA landbruk gjennom informasjon og opplæring av kommunene, samt kvalitetssikring i tråd med oppdrag gitt fra Landbruksdirektoratet.

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene LMD Landbruk og mat

   5.1.6.32

   Statsforvalteren skal være et kompetansesenter for kommunene på landbruksområdet, gjennom formidling av nasjonal politikk og bevisstgjøring av kommunenes rolle og ansvar med vekt på god forvaltning og kontroll av økonomiske og juridiske virkemidler.

   Alle embetene LMD Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler

   5.1.6.33

   Arrangere minst en fagbasert samling for kommunene hvert år, der forvaltning og kontroll av produksjonstilskudd er et sentralt tema. Samlingen skal bidra til kompetanseheving og likebehandling. 

   Alle embetene LMD Landbruk og mat

   5.1.6.34

   Forvalte regelverket for regulering av svine- og fjørfeproduksjonen, samt kontrollere at produsentene overholder konsesjonsgrensene og reglene for driftsfellesskap. Kopi av brev der Statsforvalteren fatter vedtak om konsesjon, standardisert erstatning pga. overproduksjon eller driftsfellesskap, eller når konsesjoner faller bort, skal sendes Landbruksdirektoratet.

   Bakgrunnsinformasjon

   SFOV SFIN SFVT SFVL SFMR SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat

   5.1.6.35

   Statsforvalteren skal ivareta oppgaver knyttet til de statlige villreinnemndene.

   Alle embetene LMD KLD Landbruk og mat Miljø og klima

   5.1.6.36

   Statsforvalteren skal følge opp Landbruks- og matdepartementets strategi for bevaring og bærekraftig bruk av genetiske ressurser for mat og landbruk. Strategien omfatter bl.a. bruk av bevaringsverdige husdyr og bevaring av kulturplantenes ville slektninger i verneområder og reservater for bevaringsverdige skogstrær. Statsforvalteren følger opp strategien ved å:

   • integrere hensynet til bevaring og bærekraftig bruk av genetiske ressurser i øvrig forvaltning.
   • bidra med regional kunnskap i interne og eksterne prosjekt som kartlegger og sikrer bevaring av ville slektninger av planter og skogtrær for mat og landbruk, gjennom bl.a. skjøtselsplaner.

   Bakgrunnsinformasjon

   SFTF LMD Landbruk og mat

   5.1.6.37

   Statsforvalteren skal holde løpende oversikt over tilstanden for norsk/russisk grensegjerde. Statsforvalteren skal hvert år sette opp en plan for eventuelle behov for vedlikehold, og hvordan vedlikeholdet kan gjennomføres.

   Bakgrunnsinformasjon

   SFTF LMD Landbruk og mat

   5.1.6.38

   Statsforvalteren skal gjennomføre oppgaver knyttet til norsk/finsk reingjerdekonvensjon.

   Bakgrunnsinformasjon

   SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat

   5.1.6.39

   Statsforvalteren skal fortløpende orientere Landbruksdirektoratet om oppdateringer og endringer i bruksregler og distriktsplaner.

   SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat

   5.1.6.40

   Statsforvalteren skal, på grunnlag av en oversikt over ulovlige forhold i reindriftsnæringen, jf. reindriftsloven § 75, utarbeide en plan for oppfølging av reindriftsutøverne det gjelder. Planen sendes Landbruksdirektoratet innen 1.9

   Alle embetene LMD Landbruk og mat

   5.1.6.41

   Statsforvalteren skal bidra til at kommunene ivaretar forvaltning av tilskudd til tiltak i beiteområder gjennom opplæring, veiledning og informasjon om forvaltningen av ordningen på en god måte.

   Alle embetene LMD Landbruk og mat

   5.1.6.42

   Statsforvalteren skal vurdere om vernskogbestemmelsen i skogbrukslova skal benyttes og om nødvendig anvende den, dersom dette er nødvendig for å sikre at skogbruket tar tilstrekkelig hensyn til naturskader når disse er kjent.

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene LMD Landbruk og mat

   5.1.6.43

   Statsforvalteren skal i løpet av 2021 vurdere å pålegge kommuner å sende inn saker etter jord- og konsesjonsloven med hjemmel i jordloven § 3 fjerde punktum.

   Alle embetene LMD Landbruk og mat

   5.1.6.44

   Statsforvalteren skal gjennomføre en temabasert kartlegging og utredning innen eiendomslovgivningen annet hvert år. Det skal tas utgangspunkt i tema etter jord- og konsesjonsloven hvor det er størst utfordringer i eget fylke. Arbeidet skal bidra til bedre kunnskap om hvordan regelverket forvaltes i kommunene, om regelverket følges, og hvordan det kan gjøres forbedringer m.v.

   Alle embetene LMD Areal, by og samfunn Landbruk og mat

   5.1.6.45

   Statsforvalteren skal fremme kandidater til nasjonal jordvernpris. Frist for innsending av nominasjoner er 1.4.2021.

   Alle embetene LMD KLD Landbruk og mat Miljø og klima

   5.1.6.46

   Statsforvalteren skal fremme kandidater til nasjonal kulturlandskapspris. Frist for innsending av nominasjoner er 1.4.2021.

   5.1.7 Kommunal styring

   Oppgaver
   Alle embetene KMD Kommunal styring

   5.1.7.1

   Økonomiforvaltning

   Statsforvalteren skal:

   • Veilede/informere kommuner om økonomibestemmelsene i kommuneloven og tilhørende forskrifter.
   • Informere kommuner om veiledere på økonomiområdet og tilby kommunene veiledning/opplæring.
   • Veilede/informere kommuner om KOSTRA, kommuneproposisjonen, statsbudsjettet, inntektssystemet, nye/oppdaterte lov- og forskriftsendringer og annen relevant styringsinformasjon.
   • Melde kommuner inn eller ut av ROBEK.
   • Fordele skjønnsmidler etter retningslinjene for skjønnstildelingen. Skjønnsmidler skal fordeles etter en helhetlig vurdering av behovet i hver enkelt kommune.
   • Ved behov foreta saksbehandling som gjelder naturskade/uforutsette hendelser.

    

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene KMD Kommunal styring

   5.1.7.2

   Kontroll og godkjenning etter økonomibestemmelsene i kommuneloven

   Statsforvalteren skal:

   • Godkjenne kommunenes vedtak om garantier. Garantier for små beløp er unntatt fra kravet om godkjenning.
   • Godkjenne låneopptak og lovlighetskontrollere budsjettvedtak for ROBEK-kommuner. 
   • Lovlighetskontrollere vedtak om årsregnskap hvor det er avgitt en revisjonsberetning med negativ konklusjon.
   • Godkjenne låneopptak for interkommunale selskaper hvor minst en av deltakerkommunene er oppført i ROBEK.

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene KMD Kommunal styring

   5.1.7.3

   Modernisering i kommunene

   Statsforvalteren skal:

   Stimulere til lokal omstilling og modernisering i kommunesektoren ved å gi en del av skjønnsrammen som støtte til fornyings- og innovasjonsprosjekter i kommunene, slik at de kan prøve ut nye løsninger på sine utfordringer. Det skal ikke gis prosjektskjønnsmidler til ordinær drift.

   Prosjekter som mottar skjønnsmidler, skal evalueres og formidles.

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene KMD Kommunal styring

   5.1.7.4

   Kommuneinndeling

   • Stimulere til diskusjoner om utfordringer i de enkelte
    kommunene, synliggjøre konsekvenser av status quo og der det er hensiktsmessig bidra til kommunesammenslåinger.
   • Sørge for god og oppdatert kompetanse om inndelingsloven.
   • Veilede kommuner, folkevalgte og private i spørsmål etter inndelingsloven og prosessene ved grenseendring og grensefastsettelse, og tolke loven i aktuelle saker.
   • Forberede og, der statsforvalteren har myndighet, avgjøre saker om endring og/eller fastsettelse av kommune- eller fylkesgrenser. 
   • Ved behov bistå kommuner med hjelp til å forhandle fram en avtale om det økonomiske oppgjøret ved grensejustering eller deling.
   • Melde kommuner inn i ROBEK.
   • Motta uttalelser fra fellesnemnda om årsbudsjetter og økonomiplaner for kommunene. 
   • Lovlighetskontroll med budsjettvedtak etter at utredning om sammenslåing eller deling er satt i gang.   Bakgrunnsinformasjon

   5.1.8 Arealforvaltning, by og samfunnsutvikling

   Oppgaver
   Alle embetene KMD BFD HOD JD KLD LMD Areal, by og samfunn Helsedirektoratet Miljø og klima Samfunnssikkerhet og beredskap

   5.1.8.1

   Statsforvalteren skal legge regjeringens føringer til grunn i sitt arbeid. Det vises særskilt til hensyn som fremgår av Plan- og bygningslovens formål i §§1-1 og 3-1, Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging og alle statlige planretningslinjer og bestemmelser. Videre skal føringer gitt i meldinger til Stortinget følges opp.

   Statsforvalteren skal formidle nasjonal politikk og prioriteringer tidlig i den regionale og kommunale planleggingen, veilede om riktig forståelse og praktisering av plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og samarbeide med fylkeskommunen om dette.

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene KMD BFD HOD JD KLD LMD Areal, by og samfunn Helsedirektoratet Miljø og klima Samfunnssikkerhet og beredskap

   5.1.8.2

   Statsforvalteren skal følge opp arbeidet med konsekvensutredninger for planer og tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, herunder at samfunnssikkerhet og klimatilpasning ivaretas der det er behov for dette, og bidra til beslutningsrelevante plan- og utredningsprogram.

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene KMD BFD HOD JD KLD LMD Areal, by og samfunn Helsedirektoratet Miljø og klima Samfunnssikkerhet og beredskap

   5.1.8.3

   Statsforvalteren skal ivareta oppgaver i henhold til rundskriv H-2/14 om bruk av innsigelser. Rundskriv og retningslinjer om nasjonale interesser og innsigelser fra departementene og statsetatene, skal legges til grunn for arbeidet.
   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene KMD KLD Areal, by og samfunn Miljø og klima

   5.1.8.4

   Statsforvalteren skal medvirke til at regionale og kommunale kystsoneplaner legger til rette for en balansert bruk og vern av kystsonen, samt at arealbruken på sjø og land sees i sammenheng.

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene KMD KLD LMD Areal, by og samfunn Miljø og klima

   5.1.8.5

   Statsforvalteren skal  bidra til at regionale og kommunale planer i fjell og utmark avklarer langsiktige utbyggingsgrenser og sikrer balanse mellom utbygging og vern. 

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene KMD BFD HOD KLD LMD Areal, by og samfunn

   5.1.8.6

   Statsforvalteren skal følge opp statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, og bidra til at disse legges til grunn  i alle relevante regionale og kommunale planer.

   Alle embetene KLD Areal, by og samfunn Miljø og klima

   5.1.8.7

   Reduksjon av klimagassutslipp og lokal luftforurensning:

   • Følge opp statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, og bidra til reduserte klimagassutslipp, mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene. 
   • Veilede og følge opp kommunene slik at vurdering av effekt på klimagassutslipp, samt mål og tiltak for å redusere klimagassutslipp og energibruk, finnes igjen i relevante planer og enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven og annet regelverk.
   • Formidle til kommunene at arealplanlegging er et av de viktigste virkemidlene for å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren og fra endret arealbruk (avskoging, nedbygging av myr mv.) Et viktig element i statsforvalterens oppgaver på klimaområdet er også vurderinger av om planforslaget er i tråd med rundskriv (osv.) eller om det skal vurderes innsigelse.
   • Ha god kjennskap til luftforurensningssituasjonen i sin region, også med kommunenes arbeid med tiltaksutredninger for lokal luftforurensning. 


   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene KLD Areal, by og samfunn Miljø og klima

   5.1.8.8

   Statsforvalteren skal bidra til at nasjonale og regionale føringer legges til grunn ved utbygging av fornybar energi og kraftlinjer gjennom oppfølging av enkeltsaker i meldings-, søknads- og detaljplanfasen.

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene KMD Areal, by og samfunn

   5.1.8.9

   Statsforvalteren kan klage på enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven der nasjonale eller vesentlig regionale interesser blir berørt.

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene KLD KMD LMD Areal, by og samfunn Landbruk og mat Miljø og klima

   5.1.8.10

   Veilede kommuner til å kunne stille krav om forsvarlig massehåndtering og følge opp at gjenvinning av rene stein- og jordmasser er vurdert i planprosesser.

   Alle embetene KLD KMD Areal, by og samfunn Miljø og klima

   5.1.8.11

   Fremme betydningen av å bevare naturmangfold generelt og levevilkår for pollinatorer spesielt i oppfølging av planprosesser

   Alle embetene KLD KMD Areal, by og samfunn Miljø og klima

   5.1.8.12

   Statsforvalteren skal ha god kjennskap til luftforurensningssituasjonen i sin region, også med kommunenes arbeid med tiltaksutredninger for lokal luftforurensning, og bidra til et godt regionalt samarbeid.

   Kommunene skal ha god kjennskap til statlige tjenester for lokal luftkvalitet (varslingstjenesten og fagbrukertjenesten), ta hensyn til luftkvalitet i sin arealplanlegging og se regionale luftkvalitetsproblemer i sammenheng, for eksempel gjennom samarbeid mellom kommuner. 

   5.1.9 Samfunnssikkerhet og beredskap

   Oppgaver
   Alle embetene JD HOD Helsedirektoratet Samfunnssikkerhet og beredskap

   5.1.9.1

   Statsforvalteren skal informere og veilede kommunene om mål, innhold og metoder i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

   5.1.9.2

   Statsforvalteren skal gjennomføre øvelser med kommuner. I øvelsen skal kommunens kriseorganisasjon og overordnet beredskapsplan øves. 

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

   5.1.9.3

   Statsforvalteren skal gjennomføre tilsyn med kommunal beredskapsplikt i kommunene. 

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene HOD JD Helsetilsynet Samfunnssikkerhet og beredskap

   5.1.9.4

   Statsforvalteren avgjør om det skal gjennomføres tilsyn med helseberedskap basert på kunnskap om risiko og sårbarhet. Disse tilsynene skal gjennomføres som felles tilsyn med kommunal beredskapsplikt. 

   Bakgrunnsinformasjon

   5.1.10 Tilskuddsforvaltning / forvaltning av økonomiske virkemidler

   Oppgaver
   Alle embetene HOD Helsedirektoratet Tilskudd og økonomiske virkemidler

   5.1.10.1

   Forvalte tilskudd på folkehelse og helse- og omsorgstjenesteområdet, inkludert informasjon og veiledning om ordningene.

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene ASD Tilskudd og økonomiske virkemidler

   5.1.10.2

   Fylkesmannen skal sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet forvalte tilskudd  til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret. Aktuelle tilskuddsmidler som fylkesmannen forvalter bør ses i sammenheng på tvers av fagområder.

   Fylkesmannen skal informere om mulighet til å søke tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret, og kan bistå NAV-kontor i å søke om tilskuddet.

   Fylkesmannen skal veilede og følge opp kommuner som mottar tilskuddet for å sikre forankring, framdrift og faglig kvalitet.

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene BFD Tilskudd og økonomiske virkemidler

   5.1.10.3

   Statsforvalteren skal fordele midler til stillinger i det kommunale barnevernet.

   Alle embetene KLD Tilskudd og økonomiske virkemidler

   5.1.10.4

   Statsforvalteren skal behandle søknader om tilskudd til:

   • Vannmiljøtiltak, kalking (kap. 1420 post 70.1)
   • Erstatning for beitedyr tatt av rovvilt (kap. 1420 post 72)
   • Rovvilttiltak (kap. 1420 post 73)
   • Friluftsformål, ordningen Skjærgårdstjenesten (kap. 1420 post 78)
   • Verdiskaping basert på naturarven (kap. 1420 post 81)
   • Truede arter og naturtyper (kap. 1420 post 82)
   • Fisketiltak (kap. 1425 post 70)
   • Vilttiltak (kap. 1140 post 71)
   • Tilskot til tiltak i prioriterte kulturlandskapsområde (kap. 1420 post 81)
   • Tilskot til tiltak for ville pollinerande insekt (kap. 1420 post 81)

   Søknadsbehandling skal fullføres i Elektronisk søknadssenter (ESS) til gitt frist.

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene LMD Tilskudd og økonomiske virkemidler

   5.1.10.5

   Veilede og følge opp kommunene i forvaltningen av økonomiske virkemidler, og påse at forvaltningen skjer i samsvar med overordnede nasjonale føringer.

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene LMD Tilskudd og økonomiske virkemidler

   5.1.10.6

   Plan for risikobaserte kontroller i forbindelse med forvaltningen av de økonomiske virkemidlene skal utarbeides årlig. Landbruksdirektoratet utarbeider veiledning til hvordan planarbeidet skal gjennomføres. Bekreftelse på at kontrollplan er utarbeidet sendes Landbruksdirektoratet innen 1.4. 

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene LMD Tilskudd og økonomiske virkemidler

   5.1.10.7

   Statsforvalteren skal samarbeide med Mattilsynet i oppfølging i henhold til forskrifter, bl.a. autorisasjonsbevis for plantevernmidler og gnagermidler, og skal ha årlig dialog med Mattilsynet der informasjonsutveksling i dyrevelferdssaker og samarbeidet regionalt og lokalt er tema.  

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene LMD Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler

   5.1.10.8

   Eventuelle sikkerhetshendelser knyttet til Landbruksdirektoratets fagsystemer rapporteres til direktoratet, til adressen sikkerhet@ldir.no

   Alle embetene LMD Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler

   5.1.10.9

   Statsforvalteren skal gjennomføre minst en temabasert kartlegging og utredning innen produksjonstilskudd hvert annet år. Det skal tas utgangspunkt i tema hvor det er størst utfordringer i eget fylke. Arbeidet skal bidra til bedre kunnskap om hvordan kommunene i fylket følger opp det aktuelle området, om regelverket følges, og hvordan det kan gjøres forbedringer m.v.

   Alle embetene LMD Klagesaksbehandling Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler

   5.1.10.10

   Forvalte regelverket og være vedtaks- og klagemyndighet for tilskudds- og erstatningsordningene på landbruksområdet.

   Bakgrunnsinformasjon

   SFTF BFD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

   5.1.10.11

   Statsforvalteren i Troms og Finnmark skal løpende og innen 1. desember fatte vedtak om og innen 31. desember utbetale statsrefusjon for dekning av utgifter til tiltak som iverksettes på fastlandet, iht. forskrift om lov om barneverntjenesters anvendelse på Svalbard § 5.

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

   5.1.10.12

   Kap. 225 post 60 Tilskudd til landslinjer

   Embetet skal foreta formalia- og rimelighetskontroll av søknader med elevlister og videresende disse til Utdanningsdirektoratet innen fastsatte frister. Embetet skal i tillegg rapportere til Utdanningsdirektoratet om resultat av kontrollen.

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

   5.1.10.13

   Kap. 225 post 63 Tilskudd til samisk grunnopplæringen, videregående opplæring

   Embetet skal foreta formalia- og rimelighetskontroll av søknader med elevlister og videresende disse til Utdanningsdirektoratet innen fastsatt frist. Embetet skal i tillegg rapportere til Utdanningsdirektoratet om resultat av kontrollen.

   Bakgrunnsinformasjon

   SFTL SFNO SFTF KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

   5.1.10.14

   Kap. 225 post 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, opplæring i grunnskolen innenfor samiske distrikt

   Embetet skal forvalte tilskuddet etter gjeldende retningslinjer og regelverk for ordningen, herunder informere, veilede, behandle søknader, utbetale, kontrollere og rapportere. 

   Bakgrunnsinformasjon

   SFNO SFTF KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

   5.1.10.15

   Kap. 225 post 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, opplæring i grunnskolen utenfor samiske distrikt

   Embetet skal forvalte tilskuddet etter gjeldende retningslinjer og regelverk for ordningen, herunder informere, veilede, behandle søknader, utbetale, kontrollere og rapportere. 

   Bakgrunnsinformasjon

   SFTL SFNO SFTF KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

   5.1.10.16

   Kap. 225 post 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, studiepermisjon til videreutdanning i samisk

   Embetet skal forvalte tilskuddet etter gjeldende retningslinjer og regelverk for ordningen, herunder informere, veilede, behandle søknader, utbetale, kontrollere og rapportere.

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

   5.1.10.17

   Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge

   Embetet skal forvalte tilskuddet etter gjeldende retningslinjer og regelverk, herunder informere, veilede, behandle søknader, utbetale, kontrollere og rapportere. 

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

   5.1.10.18

   Kap. 225 post 67 Tilskudd til opplæring i kvensk eller finsk, opplæring i videregående 

   Embetet skal foreta formalia- og rimelighetskontroll av søknader med elevlister og videresende disse til Utdanningsdirektoratet innen fastsatt frist. Embetet skal i tillegg rapportere til Utdanningsdirektoratet om resultat av kontrollen.

   Bakgrunnsinformasjon

   SFTF KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

   5.1.10.19

   Kap. 225 post 67 Tilskudd til opplæring i kvensk eller finsk, opplæring i grunnskolen

   Embetet skal forvalte tilskuddet etter gjeldende retningslinjer og regelverk for ordningen, herunder informere, veilede, behandle søknader, utbetale, kontrollere og rapportere. 

   Bakgrunnsinformasjon

   SFTF KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

   5.1.10.20

   Kap. 225 post 67 Tilskudd til opplæring i kvensk eller finsk, studiepermisjon til videreutdanning i kvensk eller finsk i grunnskolen

   Embetet skal forvalte tilskuddet etter gjeldende retningslinjer og regelverk for ordningen, herunder informere, veilede, behandle søknader, utbetale, kontrollere og rapportere.

   Bakgrunnsinformasjon

   SFVL KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

   5.1.10.21

   Kap. 225 post 68 Tilskudd til kriminalomsorgen 

   Embetet skal gjennomføre faglige og administrative oppgaver knyttet til opplæring i kriminalomsorgen. 

   Bakgrunnsinformasjon

   SFIN SFVT SFTL KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

   5.1.10.22

   Kap. 226 post 64 Programfinansiering av 0-24 samarbeidet 

   Embetet skal ivareta oppfølging og kontroll av tilskuddet etter gjeldende retningslinjer. Embetet skal også ivareta sine oppgaver beskrevet i «Prosjektplan Pilot for programfinansiering - 0-24 samarbeidet».

   Bakgrunnsinformasjon

   SFIN KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

   5.1.10.23

   Kap. 227 post 63 Tilskudd til særskilte skoler, Fjellheimen leirskole

   Embetet skal forvalte tilskuddet etter gjeldende retningslinjer og regelverk for ordningen, herunder informere, veilede, utbetale, kontrollere og rapportere. Embete skal kontrollere budsjett, årsregnskap og årsrapporter fra tilskuddsmottaker.

   Bakgrunnsinformasjon

   SFOV KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

   5.1.10.24

   Kap. 228 post 73 Tilskudd til frittstående grunnskoler i utlandet

   Embetet har ansvar for pedagogisk-psykologisk tjeneste, herunder å fatte vedtak om spesialundervisning for elever ved norske grunnskoler i utlandet, som er godkjent etter friskoleloven. Embetet skal forvalte tilskuddet etter gjeldende retningslinjer og regelverk for ordningen, herunder informere, veilede, behandle søknader, utbetale, kontrollere og rapportere. 

   Bakgrunnsinformasjon

   SFOV KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

   5.1.10.25

   Kap. 228 post 74 Tilskudd til frittstående videregående skoler i utlandet

   Embetet har ansvar for pedagogisk-psykologisk tjeneste, herunder å fatte vedtak om spesialundervisning for elever ved norske videregående skoler i utlandet, som er godkjent etter friskoleloven. Embetet skal forvalte tilskuddet etter gjeldende retningslinjer og regelverk for ordningen, herunder informere, veilede, behandle søknader, utbetale, kontrollere og rapportere. 

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

   5.1.10.26

   Kap. 231 post 61 Investeringstilskudd til nye barnehageplasser

   Embetet har et ansvar for å føre kontroll med at vilkårene knyttet til tildelt investeringstilskudd blir overholdt. Investeringstilskudd er gitt med en bindingstid på ti år. Ved brudd på bindingstiden skal embetet vurdere om hele eller deler av investeringstilskuddet skal kreves tilbakebetalt.

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

   5.1.10.27

   Kap. 231 post 63 Tilskudd til tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage

   Embetet skal kontrollere at tilskudd blir benyttet etter retningslinjene for ordningen, og rapportere til Utdanningsdirektoratet. 

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

   5.1.10.28

   Kap. 231 post 70 Tilskudd til svømming i barnehage

   Embetet skal forvalte tilskuddet etter gjeldende retningslinjer og regelverk for ordningen, herunder informere, veilede, behandle søknader, utbetale, kontrollere og rapportere.

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

   5.1.10.29

   Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler

   Embetet skal kontrollere folkehøgskolenes regnskap og økonomi, og rapportere til Utdanningsdirektoratet.  

   Bakgrunnsinformasjon

   SFOV SFIN SFVT LMD Landbruk og mat

   5.1.10.30

   Statsforvalteren skal på oppdrag fra Landbruksdirektoratet, gjennomføre gjenleggingskontroll etter Forskrift om frøavl mm. i gras, engbelgvekster, rotvekster og grønnsaker.

   Bakgrunnsinformasjon

   5.2 Samordningsmyndighet

   5.2.1 Folk og samfunn

   Oppgaver
   Alle embetene KMD Areal, by og samfunn Familier, barn og unge Folk og samfunn Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

   5.2.1.1

   Nasjonal strategi for sosial boligpolitikk (2021-2024) angir retningen for arbeidet med boliger og oppfølgingstjenester for vanskeligstilte på boligmarkedet ut 2024. 

   Strategien skal bidra til at kommunene møter en samordnet stat og får bedre rammebetingelser i arbeidet.

   Barn og unge, bostedsløse og mennesker med nedsatt funksjonsevne er prioriterte målgrupper i strategien. 

   Statsforvalteren skal:

   • Koordinere sektorovergripende oppgaver og virkemidler, og bidra til at ulike statlige satsinger ses i sammenheng med 'Nasjonal strategi for sosial boligpolitikk (2021 – 2024), for eksempel: 'Like muligheter i oppveksten – regjeringens samarbeidsstrategi for barn og ungdom i lavinntektsfamilier (2020 – 2023)',  Opptrappingsplanen mot vold og overgrep (2017-2021), Likeverdsreformen, Regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan (2021-2025), Nasjonal strategi for samordnet tilbakeføring etter gjennomført straff (2017–2021), og Regjeringens strategi for psykisk helse "Mestre hele livet" (2017 – 2022) og programmet "Aldersvennlig Norge" en oppfølging av "Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre" (Meld. St.15 (2017-2018)).
   • Koordinere regionale fora for boligsosiale problemstillinger. Foraene skal bidra til å samordne regionale aktørers tiltak og virkemidler for kommunenes arbeid med framskaffelse av boliger og tjenester til vanskeligstilte. Statsforvalteren skal i samarbeid med Husbanken ta initiativ til å opprette slike fora der dette ikke allerede er etabler.
   • Bidra til at kommunene framskaffer egnede boliger til vanskeligstilte personer gjennom tilstrekkelig og variert boligbygging.
   • Legge til rette for at kommunene tar boligsosiale hensyn i helhetlig kommunal planlegging. Statsforvalteren skal i dialog med kommunene om planarbeid formidle hensyn til integrering, folkehelse, helse- og omsorgstjenester, barn- og unges oppvekstsvilkår, universell utforming, sosiale tjenester og boligsosiale forhold.
   • Medvirke til at muligheter i veiviseren.no, veileder for boligsosialt arbeid på nett, blir kjent i kommunene.
   • Ha en kontaktperson for Husbanken og kommunene i boligsosiale spørsmål
   Alle embetene HOD Folk og samfunn Helsedirektoratet

   5.2.1.2

   Ha oversikt over utviklingen innen det systematiske folkehelsearbeidet inkludert psykisk helse i kommunene og fylkeskommunen.

   Bakgrunnsinformasjon

   5.2.2 Familier, barn og unge

   Bidra til implementering av Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen. Formålet å bidra til rammeplanens fagområde kropp, bevegelse, mat og helse samt å utjevne sosiale ulikheter i kosthold. 

   Oppgaver
   Alle embetene KD ASD BFD HOD Barnehage og opplæring Familier, barn og unge Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

   5.2.2.1

   Koordinert innsats for utsatte barn og unge og deres familier 

   Statsforvalteren skal gjennom sin kunnskap om situasjonen og behovene i fylket være en pådriver for tverrsektorielt samarbeid og samordning om utsatte barn og unge og deres familier, internt i kommunen, mellom kommuner og mellom kommune og regionalt nivå, slik at kommunene ivaretar sitt helhetlige ansvar for utsatte barn og unge. 

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene HOD Familier, barn og unge Helsedirektoratet

   5.2.2.2

   Veilede kommunene om miljørettet helsevern som integrert del av det lokale folkehelsearbeidet og være pådriver overfor kommuner med skoler og barnehager som mangler godkjenning etter helselovgivningen.

   Bakgrunnsinformasjon

   5.2.3 Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

   Oppgaver
   Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

   5.2.3.1

   I dialog med primær- og spesialisthelsetjenesten fremme god samhandling, bidra til rolleavklaring mellom tjenester og nivåer, samt understøtte sammenhengende tjenesteforløp for den enkelte på tvers av fag, tjenester og sektorer. 

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

   5.2.3.2

   Statsforvalteren skal bistå og understøtte kommunene med systematisk pasientsikkerhets- og kvalitetsforbedringsarbeid, jf. Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring (2019-2023), i helse- og omsorgstjenesten ved å:

   -være en pådriver for at kommuner og helseforetak følger opp kravene i ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.

   - bidra i arbeidet med å få på plass varige strukturer, sikre lederforankring og bidra til å øke kompetansen

   - bruke tilgjengelige data i Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) til planlegging og styring, og samarbeide med Helsedirektoratet om å arrangere temadager med fokus på styringsdata fra (IPLOS/KPR) for kommunene annet hvert år

   - ta i bruk ny teknologi, ny kunnskap og nye faglige metoder, herunder blant annet velferdsteknologi

   Bakgrunnsinformasjon

   5.2.4 Miljø og klima

   Oppgaver
   Alle embetene KLD Miljø og klima

   5.2.4.1

   Gjennom tidlig involvering, høringsuttalelser m.m. bidra til at klima- og miljøhensyn blir ivaretatt i utredninger og planprosesser og konseptvalgutredninger, bypakker/bymiljø/byvekstavtaler, Nasjonal Transportplan, interkommunalt plansamarbeid, regionale planer og annen overordnet planlegging etter plan- og bygningsloven. 

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene JD KLD LMD Landbruk og mat Miljø og klima Samfunnssikkerhet og beredskap

   5.2.4.2

   Koordinere arbeidet på klimatilpasning internt og mellom Statsforvalterne, samt sørge for at hensyn til klimaendringer blir integrert i relevante oppgaver.

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene LMD Landbruk og mat Miljø og klima

   5.2.4.3

   Bidra til å styrke kunnskapen og gjennomføre informasjonstiltak om reduserte utslipp fra jordbruksdrift og hvordan jordbruket kan tilpasses et klima i endring. 

   Bakgrunnsinformasjon

   Alle embetene LMD Landbruk og mat Miljø og klima

   5.2.4.4

   Synliggjøre skogbrukets miljøhensyn og hvordan skog og trevirke kan bidra positivt i klimasammenheng og til det grønne skiftet gjennom å erstatte fossile utslipp samt styrking av skogens karbonopptak.

   Alle embetene LMD Landbruk og mat Miljø og klima

   5.2.4.5

   Arbeide for økt produksjon og bruk av bioenergi i samarbeid med det regionale partnerskapet.

   Bakgrunnsinformasjon

   5.2.5 Kommunal styring

   Oppgaver
   Alle embetene KMD Kommunal styring

   5.2.5.1

   Kommunerettet samordning:

   • Ivareta et tverrsektorielt samordningsansvar i forholdet mellom regional statsforvaltning og kommunene, jf. departementets retningslinjer for fylkesmannens samordningsfunksjon og kommunerettet styring (H-2143).
   • Statsforvalteren skal gi råd og veiledning til kommunene for å bygge opp om målsettingen i enkelte av de bilaterale avtalene fra konsultasjonsordningen mellom staten og kommunesektoren. Dette gjelder avtaler der det ligger forventninger om samarbeid mellom KS regionalt og Statsforvalteren. 


    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene KMD Tilsyn

    5.2.5.2

    Samordning av statlig tilsyn med kommunesektoren:

    • Statsforvalteren skal samordne det statlige tilsynet med kommuner og fylkeskommuner etter kommuneloven. 
    • Samordningen skal bidra til at statens tilsyn med den enkelte kommune og fylkeskommune er hensiktsmessig og samlet sett er oversiktlig, enhetlig og forutsigbart.
    • Statsforvalteren skal arbeide for at det statlige tilsynet med kommuner og fylkeskommuner bidrar til læring og forbedring i kommunene og fylkeskommunene.

    Bakgrunnsinformasjon

    5.2.6 Arealforvaltning, by- og samfunnsutvikling

    Oppgaver
    Alle embetene KMD BFD HOD JD KLD LMD Areal, by og samfunn Helsedirektoratet Samfunnssikkerhet og beredskap

    5.2.6.1

    Statsforvalteren skal samordne statlige interesser og bidra til at fylkeskommunen og kommunene får et mest mulig helhetlig bilde av statens forventninger og krav i planleggingen.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene KMD Areal, by og samfunn

    5.2.6.2

    Statsforvalteren skal samordne statlige innsigelser til kommunale planer.

    Det vises til eget brev fra KMD av 22.12.2017, ref. 14/2150-149, for en nærmere beskrivelse av oppgaven.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene KMD Areal, by og samfunn

    5.2.6.3

    Statsforvalteren skal føre en oversikt over antall behandlede plansaker ved oppstart og offentlig ettersyn, antall dispensasjoner til uttalelse, behandlede klagesaker knyttet til plan-og bygningsloven, omfanget av innsigelser, meklinger, og klager fremmet av Statsforvalteren (settesstatsforvaltersaker).

    SFTL SFNO SFTF LMD Areal, by og samfunn Landbruk og mat

    5.2.6.4

    Veilede reinbeitedistriktene i arbeidet med distriktsplaner som et viktig grunnlag for kommunale og fylkeskommunale planleggingsprosesser.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene LMD Areal, by og samfunn Landbruk og mat

    5.2.6.5

    Belyse konsekvenser og ivareta landbrukets og reindriftens interesser i arealplansaker, saker etter naturmangfoldloven og energilovgivningen og ved større tiltak og prosesser. Legge til rette for samordning av planlegging på tvers av kommune- og fylkesgrenser for å sikre reindriften sammenhengende bruksarealer.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene KMD Areal, by og samfunn

    5.2.6.6

    Statsforvalteren skal i samarbeid med regionale sektormyndigheter være en pådriver for økt bruk av kart og GIS i fylket.

    Statsforvalteren skal veilede og støtte kommunene og i geodataspørsmål og bidra til at disse har kunnskap om tilgjengelig geografisk informasjon.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene KMD LMD Areal, by og samfunn

    5.2.6.7

    Statsforvalteren skal i samarbeid med Kartverket bidra til at kommunene følger opp bestemmelsen i plan- og bygningsloven § 2-1 om kart og stedfestet informasjon, som innebærer oppfølging av krav til det offentlige kartgrunnlaget (DOK). Her inngår kunnskap om datasettene, kunnskap om hvordan datasettene blir gjort tilgjengelige og kunnskap om å bruke dem på riktig måte.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene KMD Areal, by og samfunn

    5.2.6.8

    Statsforvalteren skal delta i og ivareta Statsforvalterens regionale satsingsområder i Norge Digitalt samarbeidet i fylket. Statsforvalteren skal også ha dialog med og gi innspill til partene i Norge Digitalt sentralt.

    Alle embetene KMD Areal, by og samfunn

    5.2.6.9

    Statsforvalteren skal i samarbeid med Kartverket følge opp tiltakene i Nasjonal Geodatastrategi og tilhørende handlingsplan.

    Alle embetene LMD Areal, by og samfunn Landbruk og mat

    5.2.6.10

    Ivareta landbrukets interesser i kartsamarbeidet Geovekst og informere om nytten av Geovekst og Norge Digitalt.

    Alle embetene LMD Areal, by og samfunn Landbruk og mat

    5.2.6.11

    Følge opp ajourholdet av arealressurskartet (AR5) i samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), og bidra til at kommunene holder arealressurskart (AR5) oppdatert. 

    SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat

    5.2.6.12

    Reindriftsnæringens arealbrukskart

    • Bidra til kvalitetssikring av reindriftsnæringens arealbrukskart
    • Veilede distriktene i ajourhold av reindriftens arealbrukskart
     • Embetene skal veilede distriktene i hvordan endringene skal gjøres.
    • Løpende kvalitetssikre distriktenes endringer i reindriftens arealbrukskart
     • Arealbrukskartet skal samsvare med de opplysningene om arealbruk som ligger i distriktsplanen for det enkelte distrikt.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene KMD Areal, by og samfunn

    5.2.6.13

    Statsforvalteren skal delta i infrastruktur for geografisk informasjon; jf. geodataloven

    Alle embetene KMD Areal, by og samfunn

    5.2.6.14

    Statsforvalteren i Oslo og Viken har ansvar for å lede Fagutvalget for kart og GIS. Utvalgets medlemmer i 2021 er: Espen Gudevang (FMIN), Roar Kjær (FMIN), Knut Sindre Vale (FMVT), James Stott (FMRO) og Per Vallner (FMOV) leder. Fagutvalget skal arbeide for en felles GIS-infrastruktur og bidra til at embetene utvikler Geonorge. Fagutvalget skal følge opp og representere embetene i den geografiske infrastrukturen. For 2021 har utvalget utarbeidet en mer detaljert liste med oppgaver som vil ligge til grunn for arbeidet dette året.

    5.2.7 Samfunnssikkerhet og beredskap

    Oppgaver
    Alle embetene JD HOD Helsedirektoratet Samfunnssikkerhet og beredskap

    5.2.7.1

    Statsforvalteren skal ha en oppdatert risiko- og sårbarhetsanalyse for fylket (fylkesROS) med oppfølgingsplan som er utarbeidet i samarbeid med regionale samfunnssikkerhetsaktører, og i tråd med fylkesmannens samfunnssikkerhetsinstruks.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene JD HOD Helsedirektoratet Samfunnssikkerhet og beredskap

    5.2.7.2

    Statsforvalteren skal ta initiativ til, bidra i, veilede og samordne sivil beredskapsplanlegging og det sivil-militære samarbeidet i fylket, herunder øvelser og kompetansehevende tiltak.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

    5.2.7.3

    Statsforvalteren skal ha oppnevnt et fylkesberedskapsråd og benytte dette i den regionale samordningen av samfunnssikkerhetsarbeidet, herunder arrangere minimum ett møte i året og felles øvelse hvert fjerde år.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

    5.2.7.4

    Statsforvalteren skal ha en revidert beredskapsplan og plan for krisekommunikasjon basert på fylkesROS og utarbeidet i tråd med fylkesmannens samfunnssikkerhetsinstruks.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene JD HOD Helsedirektoratet Samfunnssikkerhet og beredskap

    5.2.7.5

    Statsforvalteren skal ha underliggende planverk knyttet til nasjonale beredskapstiltak.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene JD HOD Helsedirektoratet Samfunnssikkerhet og beredskap

    5.2.7.6

    Statsforvalteren skal ha systemer for på kort varsel å kunne motta og eventuelt videreformidle varsel og meldinger i henhold til gjeldende rutiner og retningslinjer.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene JD HOD Helsedirektoratet Samfunnssikkerhet og beredskap

    5.2.7.7

    Statsforvalteren skal øve og evaluere egen kriseorganisasjon minimum en gang i året. 

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene JD HOD Helsedirektoratet Samfunnssikkerhet og beredskap

    5.2.7.8

    Statsforvalteren skal ved uønskede hendelser samordne krisehåndteringen i regionen gjennom fylkesberedskapsrådet, med øvrige aktuelle aktører og med berørte kommuner.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene JD HOD Helsedirektoratet Samfunnssikkerhet og beredskap

    5.2.7.9

    Statsforvalteren skal ved uønskede hendelser benytte krisestøtteverktøyet DSB-CIM.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

    5.2.7.10

    Statsforvalteren skal ved uønskede hendelser varsle DSB og sende situasjonsrapport iht. gjeldende varsling og rapportering på samordningskanal.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene ASD HOD JD Helsedirektoratet Samfunnssikkerhet og beredskap

    5.2.7.11

    Statsforvalteren skal varsle Helsedirektoratet om større hendelser i fylket som berører helse- og sosialsektoren. Statsforvalteren skal varsle Arbeids- og velferdsdirektoratet om større hendelser i fylket som medfører økt behov for sosiale tjenester etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

    Alle embetene JD HOD Helsedirektoratet Samfunnssikkerhet og beredskap

    5.2.7.12

    Statsforvalteren skal ta initiativ til og følge opp evalueringer etter regionale øvelser og uønskede hendelser for å sikre læring og utvikling. 

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

    5.2.7.13

    Statsforvaltningen skal bistå i regionvis innføring av nye brukergrupper for å sikre størst mulig samfunnsmessig gevinst av landsdekkende Nødnett, med spesiell fokus på viktige samfunnssikkerhetsaktører i fylket.

    Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

    5.2.7.14

    Statsforvalteren skal bidra til at hensynet til klimaendringer og ekstremvær er en integrert del av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

    5.2.7.15

    Statsforvalteren skal gjennomføre et årlig sivil-militært kontaktmøte for landsdelen.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene LMD JD Landbruk og mat Samfunnssikkerhet og beredskap

    5.2.7.16

    Ivareta arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap på Landbruks- og matdepartementets område, jf. brev av 20.4.2012.

    Alle embetene LMD Landbruk og mat Samfunnssikkerhet og beredskap

    5.2.7.17

    Skogbrannberedskap

    • Bidra med skogfaglig kompetanse i regional og lokal skogbrannberedskap.
    • Bidra til samordning av skogbrannberedskapen og håndteringsevnen lokalt og regionalt ved å gjennomføre samvirkekonferanser både før, under og etter skogbrannsesongen og ved rapportering under større skogbranner.

    Bakgrunnsinformasjon

    SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat Samfunnssikkerhet og beredskap

    5.2.7.18

    Kriseberedskap innen reindrift

    • Implementere kriseberedskap knyttet til reindrift i Statsforvalterens beredskapsplan
    • Ha beredskapsutvalg for reindrift som gjennom planlegging skal forebygge og håndtere krisesituasjoner
    • Lede arbeidet i beredskapsutvalgene og bidra til god dialog og samhandling med Mattilsynet og Landbruksdirektoratet om beitesituasjonen og dyrevernmessige forhold
    • Lage møteplan for beredskapsutvalget
    • Fortløpende sende Landbruksdirektoratet referat fra beredskapsutvalgene
    Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

    5.2.7.19

    Statsforvalteren skal på anmodning bistå i Forsvarets og /eller politiets arbeid med objektsikring, jf. instruks om sikring og beskyttelse av objekter.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

    5.2.7.20

    Statsforvalteren må være forberedt på å benytte Nødnett i sin kommunikasjon med DSB.

    Alle embetene JD HOD Helsedirektoratet Samfunnssikkerhet og beredskap

    5.2.7.21

    Statsforvalteren skal gjennom sitt samordningsansvar legge til rette for styrket CBRNE-beredskap.

    Bakgrunnsinformasjon

    SFVT JD Samfunnssikkerhet og beredskap

    5.2.7.22

    Statsforvalteren skal delta i rådgivningsgruppen for samvirkeområdet CE-beredskap

    Alle embetene HOD JD Helsedirektoratet Samfunnssikkerhet og beredskap

    5.2.7.23

    Statsforvalteren er observatør i kriseutvalget for atomberedskap.

    5.2.8 Tilsyn

    Oppgaver
    Alle embetene HOD BFD Helsetilsynet

    5.2.8.1

    Statsforvalteren innen samme region skal i fellesskap legge en helhetlig plan for tilsyn med spesialisthelsetjenesten som bidrar til sikkerhet og kvalitet i tjenesten og til at resultatmål for aktivitetsvolum i det enkelte embetet blir oppfylt, og en plan for tilsyn med Bufetat. Dette arbeidet koordineres av hhv. kontakt-statsforvalteren for helseregionen og koordinerende statsforvalter for tilsyn med Bufetat.

    Bakgrunnsinformasjon

    SFIN SFVT SFVL SFTL SFTF BFD Helsetilsynet

    5.2.8.2

    Ved tilsyn med Bufetat skal koordinerende statsforvalter for tilsyn med Bufetat samordne det regionale samarbeidet og være bindeleddet til Bufetat i regionen. Det er inngått avtale om nye koordinerende statsforvaltere i region sør og i region øst med virkning fra 6. mai 2019.

    Bakgrunnsinformasjon

    SFOV SFVL SFTL SFTF HOD Helsetilsynet

    5.2.8.3

    Statens helsetilsyn har utpekt en fylkesmann i hver helseregion som kontaktfylkesmann for oppgaver som gjelder spesialisthelsetjenesten: Fylkesmannen i Oslo og Viken (Helseregion Sør-Øst), Fylkesmannen i Vestland (Helseregion Vest), Fylkesmannen i Trøndelag (Helseregion Midt-Norge) og Fylkesmannen i Troms og Finnmark (Helseregion Nord).

    Kontaktfylkesmennene skal, på bakgrunn av samarbeid med øvrige embeter i helseregionene, koordinere tilsyn med RHF sitt sørge-for-ansvar. De skal også sikre enhetlig forberedelse og gjennomføring av alle planlagte tilsyn med spesialisthelsetjenesten i regionen. Alle landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten gjennomføres av et felles team i hver helseregion, med unntak av helseregion Sør-Øst der det kan være hensiktsmessig med to tilsynslag.  Kontaktfylkesmannen har ansvar for sammensetning av tilsynslag med nødvendig kompetanse.

    Bakgrunnsinformasjon

    SFOV SFIN SFRO SFVL SFNO SFTF HOD Helsetilsynet Tilsyn

    5.2.8.4

    Tilsynet med de fylkesovergripende helseforetakene skal samordnes og harmoniseres av fylkesmannen i begge fylkene. Dette gjelder Helse Fonna HF (Fylkesmannen i Vestland, etter avtale med Fylkesmannen i Rogaland) og UNN/Narvik HF (Fylkesmannen i Troms og Finnmark etter avtale med Fylkesmannen i Nordland).

    Tilsyn med porteføljen fra Sykehuset Innlandet HF som er overført til Akershus universitetssykehus HF ivaretas av fylkesmannen i Oslo og Viken.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene KLD Tilsyn

    5.2.8.5

    Delta i det regionale/lokale samordningsarbeidet og samordne tilsynsaktiviteten med andre tilsynsetater, herunder HMS-etatene, i tråd med tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil. 

    Bakgrunnsinformasjon

    5.3 Rettssikkerhetsmyndighet

    5.3.1 Folk og samfunn

    Oppgaver
    Alle embetene HOD Folk og samfunn Helsedirektoratet

    5.3.1.1

    Gi råd og veiledning til politiet, vegmyndighetene, helsepersonell og publikum i spørsmål om helsekrav til førerkort. Statsforvalteren skal behandle søknader om dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav, samt ta imot meldinger om ikke oppfylte helsekrav, jf. helsepersonelloven § 34. Statsforvalteren skal vurdere disse meldingene og sende tilrådning til politiet om å tilbakekalle føreretten hvis helsekravet ikke er oppfylt. Førerkortsakene skal registreres i registreringssystemet Trafikk.

    Bakgrunnsinformasjon

    SFOV BFD Folk og samfunn

    5.3.1.2

    Saksbehandling etter ekteskapsloven mv.

    Statsforvalteren i Oslo og Viken skal behandle søknader om godkjenning av ugyldige ekteskap etter ekteskapsloven §§ 16 og 18 a, og brudvigjingslova § 11.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene BFD Folk og samfunn

    5.3.1.3

    Saksbehandling etter ekteskapsloven mv.:

    • Statsforvalteren skal behandle saker som følger av ekteskapsloven og lov om anerkjennelse av utenlandske skilsmisser og separasjoner.
    • Statsforvalteren skal behandle søknader om skiftefritak, jf. ekteskapsloven § 8.
    • Statsforvalteren skal rettlede forstandere i registrerte trossamfunn og livssynssamfunn med vigselsrett.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene JD Folk og samfunn

    5.3.1.4

    Søknader om fri sakførsel og fritt rettsråd:

    • Fylkesmannen skal behandle saker i første instans etter rettshjelpsloven med tilhørende forskrifter.
    • Fylkesmannen skal foreta forberedende klagebehandling over egne vedtak der disse blir påklaget til Statens sivilrettsforvaltning.
    • Fylkesmannen skal etablere systemer og rutiner som sikrer tilstrekkelig kvalitet i saksbehandlingen.
    Alle embetene JD Folk og samfunn

    5.3.1.5

    Forliksråd:

    • Fylkesmannen skal foreta oppnevninger av medlemmer og varamedlemmer til forliksrådene etter valg foretatt av kommunestyret og føre tilsyn med de administrative sidene ved forliksrådenes virksomhet, jf. domstolloven § 58, sammenholdt med domstolloven § 1.
    • Fylkesmannen skal kontrollere om valget av forliksrådsmedlemmene er lovlig og utferdige oppnevnelsen av de som er valgt, jf. domstolloven § 58.
    • Fylkesmannen skal påse at forliksrådsmedlemmene signerer forsikringen og at denne sendes til fylkesmannen, jf. domstolloven § 60. Forsikringene oppbevares av fylkesmannen.
    • Fylkesmannen skal følge opp mangelfull virksomhet eller kritikkverdige forhold på et generelt grunnlag.
    • Fylkesmannen skal følge opp henvendelser fra forliksrådene selv, kommuneadministrasjonen og eventuelt videreformidle henvendelser til Justis- og beredskapsdepartementet.
    Alle embetene JD Folk og samfunn

    5.3.1.6

    Tomtefeste:

    • Fylkesmannen skal avgjøre enkeltsaker vedrørende krav fra fester om innløsing av festetomter etter tomtefesteloven, herunder behandle søknader om oppreisning for fristoversittelse, og avgjøre hva som skal følge med ved innløsing ved punktfeste og i område der det er festet bort tomter til fritidshus etter en samlet plan.
    • Fylkesmannen skal foreta forberedende saksbehandling og innhente uttalelser for å kunne vurdere om det skal gis samtykke til innløsing av festetomt for visse eldre festesaker.
    • Fylkesmannen skal forberede klagesaker til Statens sivilrettsforvaltning.
    Alle embetene JD Folk og samfunn

    5.3.1.7

    Navneloven:

    • Fylkesmannen skal behandle klager over vedtak fattet av skattekontorene i henhold til navneloven.
    • Saker om førstegangs navnevalg for barn skal prioriteres fremfor navneendringer for voksne.
    SFOV SFAG BFD Folk og samfunn

    5.3.1.8

    Statsforvalteren i Agder skal behandle saker fra hele landet etter lov om tros- og livssynssamfunn kapittel 2 med forskrifter samt utbetale statstilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke. Statsforvalteren i Oslo og Viken har ansvar for disse oppgavene for sine fylker.

    Alle embetene BFD Folk og samfunn

    5.3.1.9

    Statsforvalteren skal behandle søknader om tillatelse til å spre aske for vinden. 

    Statsforvalteren i Vestfold og Telemark skal behandle søknader om privat gravsted for gravlegging av askeurne, søknader om at ansvaret som lokal gravplassmyndighet skal ligge til kommunen, saker om godkjenning av lokale vedtekter og tiltak på gravplasser samt klager over enkeltvedtak som er truffet av kommunen og kirkelig organ i medhold av gravplassloven. 

    Statsforvalteren i Vestfold og Telemark forvalter innsigelsesretten etter plan- og bygningsloven for å ivareta nasjonale hensyn i gravplassloven med forskrift. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark forvalter myndighet lagt til statsforvalteren i gravplassforskriften. 

    Statsforvalteren i Vestfold og Telemark veileder lokale gravplassmyndigheter om gravplassloven og -forskriften.

    Alle embetene BFD Folk og samfunn

    5.3.1.10

    Lov om helligdager og helligdagsfred

    Statsforvalteren skal behandle søknader om dispensasjon fra påbud om at utsalgssteder skal holde stengt mens helligdagsfreden varer. Behandle søknader om å få fastsatt forskrift om at et område skal regnes som typisk turiststed.

    Alle embetene KMD Folk og samfunn

    5.3.1.11

    Statsforvalteren kan fatte vedtak om fullføring av oppmålingsforretning som kommunen ikke har fullført innen oppgitt frist jf. matrikkellova § 35 tredje ledd. 

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene KMD Folk og samfunn

    5.3.1.12

    Statsforvalteren kan pålegge kommunen å tildele vegadresser når det anses nødvendig, jf. matrikkelforskriften § 55.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene HOD Folk og samfunn Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet Kommunal styring

    5.3.1.13

    Statsforvalteren skal i samarbeid med relevante kompetansemiljø tilby kommunene veiledning i forståelsen av alkoholloven, med særlig vekt på bevillingssystemet

    5.3.2 Barnehage og opplæring

    Oppgaver
    Alle embetene KD Barnehage og opplæring

    5.3.2.1

    Informere og veilede om barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og kap. 4 i voksenopplæringsloven med forskrifter.

    Bakgrunnsinformasjon

    SFTF KD Barnehage og opplæring Klagesaksbehandling Tilsyn

    5.3.2.2

    Gjennomføre tilsyn og klagesaksbehandling, og informere og veilede om regelverket innenfor barnehagen og grunnopplæringen til Longyearbyen lokalstyre. 

    Ved gjennomføring av tilsyn skal Fylkesmannen involvere Sysselmannen for å ta hånd om de særskilte utfordringene for Svalbard. 

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene KD Barnehage og opplæring

    5.3.2.3

    Ivareta rollen som håndhevingsmyndighet og behandle meldte saker om elevenes psykososiale skolemiljø etter opplæringslovens § 9 A-6 og friskoleloven § 2-4. 

    Bakgrunnsinformasjon

    SFOV KD Barnehage og opplæring

    5.3.2.4

    Embetet har følgende oppgaver overfor norske friskoler i utlandet:

    • Behandle klagesaker.
    • Informere og veilede om regelverket.
    • Pedagogisk-psykologisk tjeneste.
    • Gjøre vedtak om spesialundervisning.
    • Utbetale tilskudd til spesialundervisning.

    Bakgrunnsinformasjon

    SFVL KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

    5.3.2.5

    Gjennomføre faglige og administrative oppgaver knyttet til opplæring i kriminalomsorgen.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene KD Barnehage og opplæring

    5.3.2.6

    Bidra til at samisk språkopplæring for samiske barn i barnehager og samiskopplæring i grunnopplæringen skjer i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene KD Barnehage og opplæring

    5.3.2.7

    Bidra til at barn i barnehagen og elever, lærlinger og voksne i grunnopplæringen, som har rettigheter som en nasjonal minoritet, får oppfylt disse rettighetene i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

    Bakgrunnsinformasjon

    SFTF KD Barnehage og opplæring

    5.3.2.8

    Bidra til at opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk, for elever som har rett til dette, skjer i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. 

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene KD Barnehage og opplæring

    5.3.2.9

    Behandle søknader om fritak for taushetsplikt for ansatte i barnehage og skole. 

    Bakgrunnsinformasjon

    5.3.3 Familier, barn og unge

    Oppgaver
    Alle embetene BFD Familier, barn og unge

    5.3.3.1

    Veiledning og informasjon innen familierettens område

    Statsforvalteren skal veilede og rettlede kommuner og publikum om lover på familierettens område, herunder om mekling.

    Alle embetene BFD Familier, barn og unge

    5.3.3.2

    Informasjon om biologisk opphav

    Statsforvalteren skal gi ut opplysninger om den adoptertes biologiske opphav i saker hvor statsforvalteren har gitt adopsjonsbevilling, jf. forskrift 22. juni 2018 nr. 960 punkt punkt IV om delegering av myndighet til Statsforvalterne etter adopsjonsloven.

    .

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene BFD Familier, barn og unge

    5.3.3.3

    Saksbehandling etter barneloven

    Statsforvalteren skal behandle saker etter barneloven med tilhørende rundskriv:

    • Stadfeste avtaler om foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og samvær slik at de får tvangskraft, når begge foreldrene ber om det, jf. barneloven § 55 første ledd.
    • Behandle saker om reisekostnader ved samvær, jf. barneloven § 44 andre ledd.
    • Behandle klager over avslag på opplysninger om barnet, samt krav om tap av opplysningsretten, jf. barneloven § 47 andre og tredje ledd.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene BFD Familier, barn og unge

    5.3.3.4

    Implementering av Barnekonvensjonen

    Statsforvalterne skal bistå kommunene med å implementere Barnekonvensjonen i sitt arbeid på alle områder de har ansvar for. Statsforvalteren skal både internt og eksternt arbeide for å sikre at Barnekonvensjonen legges til grunn for den samordnede innsatsen og for å sikre gode helhetsløsninger for barn og unge.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene BFD Familier, barn og unge

    5.3.3.5

    Statsforvalteren skal bidra til å gjøre fritidserklæringen kjent i kommunene, og bidra til at kommunene legger forholdene til rette for et godt samarbeid med frivillige lag og foreninger. 

    Bakgrunnsinformasjon

    5.3.4 Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    Oppgaver
    Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

    5.3.4.1

    Veilede og gi opplæring til kommuner og helseforetak i anvendelse av lover på folkehelseområdet og på helse- og omsorgstjenesteområdet.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

    5.3.4.2

    Oppfølging av personer mellom 18 og 49 år med langtidsopphold i institusjon.

    Bakgrunnsinformasjon

    SFRO HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

    5.3.4.3

    Samarbeide med Helsedirektoratet om fortolkning, forvaltning og regelverksutvikling av lover og forskrifter knyttet til helse på petroleumsfeltet, og behandle søknader om godkjenning av petroleumsleger og dykkerleger. Statsforvalteren i Rogaland er også sekretariat for Klagenemnda.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    5.3.4.4

    Statsforvalteren er lokal vergemålsmyndighet og skal behandle saker i første instans etter vergemålsloven med tilhørende forskrifter, samt utlendingsloven kapittel 11 A med tilhørende forskrifter.

    Statsforvalteren skal foreta forberedende klagebehandling over egne vedtak der disse blir påklaget. 

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    5.3.4.5

    Statsforvalteren skal rekruttere verger og representanter i sitt område, og gi nødvendig opplæring, veiledning og bistand, både løpende og ved oppnevning. Opplæringen skal vektlegge rolleforståelse, trygg økonomiforvaltning og respekt for den enkelte vergehavers selvbestemmelse. Statsforvalteren skal sikre tilstrekkelig tilgang på verger og representanter som kan tiltre på svært kort varsel.

    Statsforvalteren skal føre tilsyn med vergene og representantene i sitt område. Tilsyn skal innbefatte både økonomiske disposisjoner og utførelse av oppdraget for øvrig. SRF kan legge føringer for tilsyn. Gjennomførte tilsyn skal dokumenteres.

    Bakgrunnsinformasjon

    SFOV JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    5.3.4.6

    Statsforvalteren i Oslo og Viken har ansvar for å bistå øvrige statsforvaltere med opplæring av representanter for enslige mindreårige asylsøkere og gi veiledning om representantordningen.

    Informasjon om representantordningen som er nyttig for de øvrige statsforvalterne, skal formidles videre så snart som mulig.

    Statsforvalteren i Oslo og Viken skal i forbindelse med oppdraget ha kompetanse på menneskehandel og bidra til at denne kompetansen spres til øvrige statsforvalterer og til representantene. 


    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    5.3.4.7

    Statsforvalteren skal sikre at lovpålagte oppgaver blir gjennomført innen rimelig tid, sørge for at saker som krever rask behandling blir prioritert, ha kontroll på restansesituasjonen, og sikre god tilgjengelighet i førstelinjen.

    I akutte tilfeller i forbindelse med avhør av barn og særlig sårbare fornærmede og vitner i straffesaker, skal Statsforvalteren ha oppnevnt verge så snart som mulig. Et frivillig vergemål som vergehaver ikke lenger ønsker, skal oppheves uten ugrunnet opphold.

    Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    5.3.4.8

    Statsforvalteren skal følge opp at alle verger med regnskapsplikt leverer komplett vergeregnskap.

    Statsforvalteren skal ut fra en risikovurdering kontrollere vergeregnskap utover sentralt uttrekk.


    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    5.3.4.9

    Statsforvalteren skal følge opp at vergehaveres midler er tatt til forvaltning dersom de overstiger beløpsgrensen fastsatt i vergemålsforskriften, samt at midler under denne grensen som Statsforvalteren forvalter, blir frigitt der det ikke er truffet vedtak om annet.

    Statsforvalteren skal sikre en trygg og forsvarlig kapitalforvaltning. Statsforvalteren skal løpende avstemme bokførte beløp på kapitalkonto mot bankens saldo slik at eventuelle avvik blir oppklart og korrigert.

    Bakgrunnsinformasjon

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    5.3.4.10

    Før opprettelse av vergemål skal Statsforvalteren gjennomføre samtale med personen det er begjært vergemål for. Formålet er blant annet å kartlegge om vedkommende ønsker vergemål, hva vedkommende ønsker hjelp til og hvem personen ønsker som verge. Unntak kan gjøres når samtale vurderes som umulig eller formålsløst. 

    Det skal framgå av vedtaket om samtale er gjennomført og ev. begrunnelse dersom dette ikke er gjort.

    Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    5.3.4.11

    Statsforvalteren skal bruke tilgjengelige digitale løsninger for en mest mulig effektiv vergemålsforvaltning. Statsforvalteren skal oppfordre til, og gi verger veiledning i, bruk av digitale løsninger.

    Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    5.3.4.12

    Statsforvalteren skal ha et forsvarlig og helhetlig system for internkontroll på vergemålsområdet som er tilpasset risiko og vesentlighet.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    5.3.4.13

    Sosialtjenesteloven

    Fylkesmannen skal holde opplæring i loven og forskrifter for ansatte i NAV-kontoret, og eventuelt andre ansatte i kommunen. Opplæringen skal koordineres med NAV fylke.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    5.3.4.14

    Sosialtjenesteloven

    Fylkesmannen skal gi NAV-kontorene tilbud om faglig veiledning og spre erfaringer og resultater fra tilsyn til NAV-kontor og kommunene i fylket.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

    5.3.4.15

    Behandle søknad om fritak fra forvaltningsmessig taushetsplikt etter tvisteloven § 22-3 og straffeprosessloven § 118.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

    5.3.4.16

    Motta pasientjournaler etter opphør av virksomhet mv og oppbevare dem dersom vilkårene i forskrift om pasientjournal er oppfylt.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    5.3.4.17

    Fylkesmannen skal forvalte myndighet i henhold til vedtak 4. juni 2018 nr. 810 om delegering av myndighet fra Arbeids- og sosialdepartementet til Fylkesmannen, Statens helsetilsyn og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

    5.3.4.18

    Oppnevne medlemmer og varamedlemmer til abortnemndene og dekke deres utgifter knyttet til nemndsarbeidet. Statsforvalteren har også oppgaver knyttet til oppnevning, drift og administrasjon av de fylkesvise steriliseringsnemndene, samt godkjenning av private sykehus mv. som utfører sterilisering.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

    5.3.4.19

    Behandle søknader om dispensasjoner fra forskrift om tillatelse til å utføre kosmetisk kirurgiske inngrep.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

    5.3.4.20

    Godkjenne inngrep i forbindelse med donasjon av organer eller uttak av fornybart vev fra personer under 18 år, fra personer som mangler samtykkekompetanse og personer som er uten rettslig handleevne.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

    5.3.4.21

    Statsforvalteren har oppgaver knyttet til hjemsendelse av utenlandske borgere med alvorlige psykiske lidelser som befinner seg i Norge og hjemhenting av norske borgere med alvorlige psykiske lidelser som befinner seg i utlandet.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

    5.3.4.22

    Statsforvalteren har enkelte oppgaver knyttet til oppnevning og drift av kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene BFD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    5.3.4.23

    Fritak for taushetsplikt

    Statsforvalteren skal behandle søknader om fritak for taushetsplikt for ansatte i barneverntjenesten.

    Bakgrunnsinformasjon

    5.3.5 Miljø og klima

    Oppgaver
    Alle embetene KLD Miljø og klima

    5.3.5.1

    Innenfor motorferdsel utføre lovlighetskontroll av kommunens vedtak.

    Bakgrunnsinformasjon

    5.3.6 Kommunal styring

    Oppgaver
    Alle embetene KMD Kommunal styring

    5.3.6.1

    Kommunalrett:

    • Sørge for god og oppdatert kompetanse i kommunalrett.
    • Veilede kommuner, folkevalgte og private i spørsmål etter kommuneloven, og tolke kommuneloven i aktuelle saker. Statsforvalteren skal vise varsomhet og ikke tilrå konkrete løsninger i enkeltsaker, men heller peke på hvilke muligheter som ligger innenfor lovens rammer, siden kommunene har selvstendig ansvar for sin lovanvendelse.
    • Behandle lovlighetsklager fra medlemmer av kommunestyret og eventuelt foreta lovlighetskontroll av eget tiltak etter kommuneloven kapittel 27. 
    • Sørge for god og oppdatert kompetanse knyttet til regelverket om modeller for interkommunalt samarbeid. Statsforvalteren skal veilede om muligheter og begrensninger reglene for interkommunalt samarbeid i kommuneloven og IKS-loven gir. 

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene KMD Kommunal styring

    5.3.6.2

    Forvaltningslovens og offentleglovas anvendelse i kommunesektoren:

    • Veilede kommuner og private om forvaltningsrettslige spørsmål og spørsmål knyttet til offentleglova.
    • Behandle klager etter offentleglova § 32 og klager etter forvaltningsloven § 28 annet ledd (klager på enkeltvedtak truffet av kommunestyret)

    5.3.7 Arealforvaltning, by- og samfunnsutvikling

    Oppgaver
    Alle embetene KMD Areal, by og samfunn

    5.3.7.1


    Statsforvalteren skal etter behov vurdere den juridiske holdbarheten av kommuneplaner og reguleringsplaner.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene KMD Areal, by og samfunn

    5.3.7.2

    Statsforvalteren skal behandle krav om sakskostnader etter forvaltningsloven i plan- og byggesaker, jf. forvaltningsloven § 36.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene KMD Areal, by og samfunn

    5.3.7.3

    Statsforvalteren skal bistå Regjeringsadvokaten i rettssaker der Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet er saksøkt. Statsforvalteren skal utarbeide utkast til tilsvar og møte som partsrepresentant i slike saker.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene KMD Areal, by og samfunn

    5.3.7.4

    Ekspropriasjon på plan- og bygningsrettens område

    Statsforvalteren skal:

    • avgjøre ekspropriasjonssøknader som førsteinstans etter oreigningsloven § 2 nr.12 og 31.
    • vurdere å gi samtykke til ekspropriasjon der dette kreves etter plan- og bygningsloven kap. 16.
    • behandle klagesaker der kommunen har ekspropriasjonshjemmel etter plan- og bygningsloven kap. 16.
    • avgjøre søknader om forhåndstiltredelse etter oreigningsloven § 25 på bygningsrettens område.

    Bakgrunnsinformasjon

    5.3.8 Tilsyn

    Oppgaver
    Alle embetene BFD Tilsyn

    5.3.8.1

    Tilsyn med krisesentertilbudet

    Statsforvalteren skal føre tilsyn med at kommunene oppfyller pliktene pålagt etter §§ 2, 3, 4 og 8 i lov om kommunale krisesentertilbud, jf. loven § 9. Statsforvalteren skal gjøre Bufdirs veileder med faglige anbefalinger om kvalitet og innhold i krisesentertilbudet kjent i kommunene, i samarbeid med RVTS. Kopi av rapporter fra det enkelte tilsyn skal oversendes Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.


    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene BFD Tilsyn

    5.3.8.2

    Tilsyn med familievernkontor:

    • Statsforvalteren skal kontrollere om virksomheten er i tråd med lover og forskrifter gjennom tilsyn.
    • Risikovurderinger av hele familievernkontorets virksomhet skal ligge til grunn for valg av tema for tilsynet. Tilsynet skal rettes mot sentrale og prioriterte områder med høy risiko for mangler.
    • Det anbefales at statsforvalterens tilsyn gjennomføres som systemrettet tilsyn. I dette ligger anbefaling om at familievernkontorets arbeid med internkontroll gjennomgås.
    • Tilsyn skal gjennomføres minimum hvert tredje år eller oftere dersom det vurderes som nødvendig. jf. gjeldende retningslinjer.

    Kopi av rapporter fra det enkelte tilsyn skal oversendes Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene HOD Helsetilsynet Tilsyn

    5.3.8.3

    Fylkesmannen skal vurdere behov for tilsynsmessig oppfølging etter hendelser og/eller når det er bekymring for om virksomheten drives uforsvarlig eller ulovlig.  Fylkesmannen skal også vurdere om helsepersonell har brutt plikter i helselovgivningen.  Saksbehandlingstid og oppfølging skal reflektere sakens alvorlighet og median saksbehandlingstid skal være 6 måneder eller mindre. Henvendelser som omfatter fare for liv, helse og overgrep skal alltid følges opp. Det pågående utviklingsarbeidet vil gjøre at fylkesmannen vi motta endrede styringssignaler for prioritering og behandling av tilsynssaker ila. året.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene HOD Helsetilsynet Tilsyn

    5.3.8.4

    Fylkesmannens skal i sin dialog med helse- og omsorgstjenesten ved tilsynsvirksomhet ha oppmerksomhet på etterlevelse av plikten til å varsle om alvorlige hendelser etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a, lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 12-3, pasient- og brukerrettighetsloven § 7-6 og helsetilsynsloven § 6. Fylkesmannen skal på forespørsel delta ved vurderinger av varsel som sendes Statens helsetilsyn, og kan delta på stedlig tilsyn. Fylkesmannen påregnes å ha oppmerksomhet på alle sider ved varselordningen, og skal bidra til implementeringen av ordningen. I saker der det ikke er nødvendig med stedlig tilsyn fra Statens helsetilsyn, sendes saken til fylkesmannen. Fylkesmannen foretar en vurdering av eventuell 
    videre tilsynsmessig oppfølging. Ut fra om det er grunn til å tro at det foreligger forhold som kan utgjøre en risiko for pasientsikkerhet og kvalitet, skal fylkesmannen følge opp sakene på en hensiktsmessig måte etter oversendelse. Pasienter og pårørende skal involveres i tråd med kravene i pasient- og brukerrettighetslovens bestemmelser.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene HOD Helsetilsynet Tilsyn

    5.3.8.5

    I saker der Helsetilsynet ikke gjennomfører stedlig tilsyn etter et varsel og saken oversendes fylkesmannen til vurdering, skal fylkesmannen vurdere om og hvordan saken bør følges opp tilsynsmessig, og innen de frister som der er satt. Fylkesmannen skal alltid involvere og vurdere samtale med pasient, bruker eller pårørende i tilsynssaker opprettet etter varsel i henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a, lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 12-3, pasient- og brukerrettighetsloven § 7-6 og helsetilsynsloven § 6. Kopi av avsluttende brev i tilsynssakene oversendes Statens helsetilsyn.

    Innen spesialisthelsetjenesteområdet skal ett embete i samme helseregion delta i tilsynet, hvor det er saker av prinsipiell betydning og saker som medfører stedlig tilsyn.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene HOD Helsetilsynet Tilsyn

    5.3.8.6

    Fylkesmannen skal bistå politi- og påtalemyndighet i vurdering av alvorlige hendelser, og mulige overtredelser etter helsepersonelloven og eventuelle brudd på alternativ behandlingsloven. Fylkesmannen skal vurdere om etterforskning bør settes i gang. Saker som er ferdig etterforsket skal fylkesmannen sende til Statens helsetilsyn for vurdering av om det skal begjæres påtale etter helsepersonelloven § 67 eller alternativ behandlingsloven § 9 femte ledd.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene HOD Helsetilsynet Tilsyn

    5.3.8.7

    Fylkesmannen skal følge opp varsler fra helseinstitusjon om innleggelse med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10, om tilbakeholdelse av rusmiddelavhengige, herunder gravide.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene HOD ASD BFD Helsetilsynet Tilsyn

    5.3.8.8

    Planlegging av tilsyn skal bygge på en risikovurdering med utgangspunkt i kunnskap fra tilsyn, klagebehandling og kartlegginger.

    Statsforvalteren sender forslag til tema for landsomfattende tilsyn når Statens helsetilsyn inviterer til det.

    Alle embetene BFD Helsetilsynet Tilsyn

    5.3.8.9

    Tilsyn med barnevernet

    • Statsforvalteren skal føre tilsyn med at kommunene oppfyller sine lovpålagte oppgaver etter barnevernloven
    • Statsforvalteren skal føre tilsyn med barneverninstitusjoner og sentre for foreldre og barn, og med omsorgssentre for mindreårige. Tilsynsbesøk skal skje når det kan forventes at barn er til stede. Statsforvalteren skal benytte det elektroniske verktøyet som er utarbeidet for systematisk oversikt over risiko og sårbarhet ved institusjonene i sitt fylke, og ta utgangspunkt i dette ved gjennomføring av tilsyn.
    • Statsforvalteren skal også føre tilsyn med lovligheten av andre statlige tjenester og tiltak etter barnevernloven, jf. barnevernloven § 2-3 b, fjerde ledd.
    • I tillegg til tilsyn som fremgår av tildelingsbrevets oppdrag, skal statsforvalteren etter egen risikovurdering føre tilsyn med kommunal barneverntjeneste og Bufetat, og avgjør selv form og omfang på tilsynet

    Dersom det oppstår prioriteringskonflikt skal klagesaker og tilsyn rettet mot virksomheter hvor det er viktig å gripe inn raskt, ha høyest prioritet. Dette gjelder der konsekvensene av svikt er alvorlige. Deretter prioriteres kontroll med bruk av tvang i barneverninstitusjoner og ved omsorgssentre for mindreårige, og øvrig tilsyn som er pålagt i lov eller forskrift. Deretter kommer landsomfattende tilsyn og annet planlagt tilsyn.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene ASD Helsetilsynet Tilsyn

    5.3.8.10

    I tillegg til tilsyn som fremgår av tildelingsbrevets oppdrag, skal fylkesmannen føre tilsyn med sosialtjenesten basert på egne risikovurderinger. Aktivitetsvolum av tilsyn (tilsynsaktiviteter) fremgår av tildelingsbrevet.

    Dersom det oppstår prioriteringskonflikt skal klagesaker og tilsyn rettet mot virksomheter hvor det er viktig å gripe inn raskt, ha høyest prioritet. Dette gjelder der konsekvensene av svikt er alvorlige. Deretter kommer landsomfattende tilsyn og annet planlagt tilsyn.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene HOD Helsetilsynet Tilsyn

    5.3.8.11

    Fylkesmannen skal føre tilsyn med helse- og omsorgstjenester basert på egne risikovurderinger, og avgjør selv form og omfang på det enkelte tilsynet. I tillegg skal fylkesmannen gjennomføre landsomfattende tilsyn med tema bestemt av Statens helsetilsyn.

    Aktivitetsvolum av tilsyn (tilsynsaktiviteter) fremgår av tildelingsbrevet. Gjennomføring av tilsyn med spesialisthelsetjenesten skal skje koordinert i helseregionen og alle planlagte tilsyn skal gjennomføres av felles team i hver helseregion., jf. oppgave 5.2.8.3.

    Dersom det oppstår prioriteringskonflikt skal klagesaker og tilsyn rettet mot virksomheter og personell hvor det er viktig å gripe inn raskt, ha høyest prioritet. Dette gjelder der konsekvensene av svikt er alvorlig for pasientsikkerheten. Deretter prioriteres kontroll med bruk av tvang innen helse- og omsorgssektoren og øvrig tilsyn som er pålagt i lov eller forskrift. Deretter kommer landsomfattende tilsyn og annet planlagt tilsyn. Den samlede tilsynsaktiviteten styres slik at planlagte tilsyn blir gjennomført i henhold til resultatmål i tildelingsbrevet.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene HOD Helsetilsynet Tilsyn

    5.3.8.12

    Der fylkesmannen har overprøvd og godkjent vedtak om bruk av tvang overfor personer med utviklingshemming, skal fylkesmannen gjennomføre tilsyn etter veileder for tilsyn med tvang overfor personer med utviklingshemming. I tillegg skal fylkesmannen føre tilsyn etter en risikovurdering, og prioritere tilsyn der det er vedtak om inngripende tvangstiltak.

    Veilederen gir føringer om at fylkesmannen skal samtale med brukeren i forbindelse med tilsyn.

    Fylkesmennene skal sende kopi av rapporter etter tilsyn med tvang til Statens helsetilsyn. 

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene HOD ASD BFD Helsetilsynet Tilsyn

    5.3.8.13

    Som hovedregel skal statsforvalteren innhente og bruke erfaring fra barn og voksne som brukere, pasienter og pårørende i planlegging, gjennomføring og avslutning av tilsyn.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene BFD Helsetilsynet Tilsyn

    5.3.8.14

    Statsforvalteren skal kontrollere barneverntjenestenes fristskjema og følge opp med relevante tilsynsaktiviteter. Ved vedvarende fristoversittelser skal statsforvalteren vurdere å ilegge mulkt. Kopi av vedtak om ileggelse av mulkt skal sendes til Statens helsetilsyn til orientering.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene HOD Helsetilsynet Tilsyn

    5.3.8.15

    Fylkesmannen skal vurdere om vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A er i samsvar med gjeldende retningslinjer fra Statens helsetilsyn. Fylkesmannen skal på eget initiativ gjennomgå og overprøve vedtak som har vart mer enn 3 måneder.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene HOD Helsetilsynet Tilsyn

    5.3.8.16

    Fylkesmannen skal overprøve vedtak etter kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven om planlagte skadeavvergende tiltak og tiltak for å dekke grunnleggende behov for personer med utviklingshemming, og behandle søknader om dispensasjon fra utdanningskrav. Overprøving av vedtak og behandling av søknader om dispensasjon skal skje fortløpende og minst 90 prosent skal være behandlet innen 3 måneder.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene HOD Helsetilsynet Tilsyn

    5.3.8.17

    Fylkesmannen skal gjennomgå meldte beslutninger om skadeavvergende tiltak i nødssituasjoner etter kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene KD Tilsyn

    5.3.8.18

    Gjennomføre tilsyn med barnehageloven og opplæringsloven med tilhørende forskrifter og etter gjeldende Metodehåndbok.  

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene KD Tilsyn

    5.3.8.19

    Varsle Udir om risiko ved friskoler etter gjeldende retningslinjer. 

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene KLD Miljø og klima Tilsyn

    5.3.8.20

    I tilsynsarbeidet skal statsforvalterne

    • Gjennomføre et risikobasert tilsyn av delegert industri samt følge gjeldende tilsynsplan for Miljødirektoratet og statsforvalteren.
    • Veilede kommuner, bransjer og virksomheter i forurensningsregelverket.
    • Gjennomføre tilsyn med kommunal myndighetsutøvelse etter plan fra Miljødirektoratet.
    • Stille krav ved akutt forurensning dersom myndighet blir delegert statsforvalteren i enkeltsaker. 

    Bakgrunnsinformasjon

    SFRO HOD Helsetilsynet Tilsyn

    5.3.8.21

    Fylkesmannen i Rogaland skal i samarbeid med Petroleumstilsynet føre tilsyn med helsetjenesten på innretninger i norsk olje- og gassindustri med hjemmel i petroleumsloven.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene ASD BFD Helsetilsynet

    5.3.8.22

    Statsforvalteren skal vurdere behov for tilsynsmessig oppfølging etter hendelser og/eller når det er bekymring for om virksomheten drives uforsvarlig eller ulovlig.  Sakene skal behandles i tråd med Statens helsetilsyns veiledere for tilsynssaker. Saksbehandlingstid og oppfølging skal reflektere sakens alvorlighet. Median saksbehandlingstid for tilsynssaker om sosiale tjenester skal være 5 måneder eller mindre. Henvendelser som omfatter fare for liv, helse og overgrep skal alltid følges opp.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene BFD Helsetilsynet

    5.3.8.23

    Statsforvalteren skal utarbeide en årsrapport om tilsynsvirksomheten ved barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn, jf. forskrift om tilsyn med barn i barnevernsinstitusjoner for omsorg og behandling § 14 og forskrift for sentre for foreldre og barn § 28. Statens helsetilsyn og Bufdir skal ha kopi av årsrapporten.

    5.3.9 Klagesaksbehandling

    Oppgaver
    Alle embetene KD Klagesaksbehandling

    5.3.9.1

    Introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

    Fylkesmannen skal behandle klagesaker, gi veiledning om endringer i lov og forskrift og gi nødvendig veiledning til kommunene ved anvendelse av introduksjonsloven med tilhørende forskrifter.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene KD Klagesaksbehandling

    5.3.9.2

    Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (introduksjonsloven)

    Fylkesmannen skal behandle klagesaker, gi veiledning om endringer i lov og forskrift og gi nødvendig veiledning til kommunene ved anvendelse av introduksjonsloven med tilhørende forskrifter og organisere etterutdanning for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk og samfunnskunnskap.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene BFD Helsetilsynet Klagesaksbehandling

    5.3.9.3

    Statsforvalteren skal behandle klagesaker etter barnevernloven (med forskrifter). Minst 90 prosent av klager på bruk av tvang i barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre skal behandles innen 1 måned. 

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene ASD HOD Helsetilsynet Klagesaksbehandling

    5.3.9.4

    Statsforvalteren skal behandle klager etter pasient- og brukerrettighetsloven, tannhelsetjenesteloven, folkehelselovens kapittel 3 (miljørettet helsevern) og sosialtjenesteloven i henhold til veiledere for saksbehandling fra Statens helsetilsyn. Statsforvalteren skal i behandling av klagesaker etter sosialtjenesteloven ha særskilt fokus på om Nav ivaretar barneperspektivet.

    Minst 90 prosent av klagesakene skal være avsluttet innen 3 måneder.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene HOD Helsedirektoratet Helsetilsynet Klagesaksbehandling

    5.3.9.5

    Statsforvalteren skal behandle klager på meldte beslutninger om skadeavvergende tiltak i nødssituasjoner etter kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven. Statsforvalteren skal forberede eventuelle klager på overprøvde vedtak for fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene HOD Helsedirektoratet Klagesaksbehandling

    5.3.9.6

    Behandle klager på enkeltvedtak etter alkohollovens § 1-8 og kapittel 3, 4 og 7

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene KD Klagesaksbehandling

    5.3.9.7

    Behandle klager knyttet til barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og kap. 4 i voksenopplæringsloven med forskrifter, jf. forvaltningsloven.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene SD Klagesaksbehandling

    5.3.9.8

    Statsforvalteren er klageinstans i avkjørselssaker for riksveger, jf. vegloven § 11. Statsforvalteren vil dermed være klageinstans for vedtak som Statens vegvesen fatter i henhold til vegloven §§ 40, 41, 42 og 43 for riksveger.

    Alle embetene KLD Klagesaksbehandling Miljø og klima

    5.3.9.9

    Statsforvalteren skal behandle klagesaker etter relevante miljølover med tilhørende forskrifter hvor statsforvalteren er tillagt myndighet som klageinstans.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene KMD Areal, by og samfunn Klagesaksbehandling

    5.3.9.10

    Statsforvalteren er klageinstans for kommunale vedtak etter matrikkellova jf. matrikkellova § 46. Tvist om gjennomføring av oppmålingsarbeid avgjøres av Statsforvalteren, jf. matrikkellova § 47.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene KMD Areal, by og samfunn Klagesaksbehandling

    5.3.9.11

    Statsforvalteren skal behandle klager over kommunens vedtak etter plan- og bygningsloven, herunder begjæringer om utsatt iverksettelse av vedtak etter forvaltningsloven § 42.

    Klager over kommunens vedtak i byggesaker skal avgjøres av Statsforvalteren innen 12 uker, jf. § 7-1 bokstav d, i byggesaksforskriften. Statsforvalteren skal prioritere saker der en klage er gitt utsatt iverksetting etter forvaltningsloven § 42. For disse sakene gjelder en tidsfrist for behandlingen på 6 uker, jf. § 7-1 bokstav e, i byggesaksforskriften.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene HOD Helsedirektoratet Klagesaksbehandling

    5.3.9.12

    Behandle klager på vedtak om tvungen legeundersøkelse og vedtak om behandling uten eget samtykke etter psykisk helsevernloven. Statsforvalteren skal avgjøre om de formelle og materielle vilkårene er tilstede og fatte vedtak om opphør eller stadfestelse av vedtakene eller oppheve vedtakene og sende tilbake til institusjonen for ny behandling. Helsedirektoratet har utarbeidet maler for Statsforvalterens klagevedtak.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene HOD Helsedirektoratet Klagesaksbehandling

    5.3.9.13

    Behandle klager på kommunale enkeltvedtak etter tobakksskadeloven §§ 8 og 9.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene KMD Klagesaksbehandling

    5.3.9.14


    Statsforvalteren skal behandle klager over kommunens vedtak i seksjoneringssaker, jf. eierseksjonsloven § 16. Kompetansen til å behandle klager er delegert til Statsforvalteren.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene KMD Klagesaksbehandling

    5.3.9.15


    Statsforvalteren skal behandle klager på kommunestyrets vedtak om å benytte seg av forkjøpsrett etter lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene NFD Klagesaksbehandling

    5.3.9.16

    Statsforvalteren skal behandle klager på kommunale enkeltvedtak  jf. serveringsloven § 27

    Bakgrunnsinformasjon

    5.4 Informasjon, kunnskapsinnhenting, initiativ og forslag

    5.4.1 Barnehage og opplæring

    Oppgaver
    Alle embetene KD Barnehage og opplæring

    5.4.1.1

    Formidle informasjon til sentrale myndigheter om virkningen av statlig politikk innenfor barnehage- og grunnopplæringsområdet.

    Alle embetene KD Barnehage og opplæring

    5.4.1.2

    Formidle funn fra gjennomførte tilsyn til barnehagemyndigheter, offentlige og private barnehageeiere og skoleeiere, berørte elever og foreldre, andre relevante målgrupper og befolkningen for øvrig.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene KD Barnehage og opplæring

    5.4.1.3

    Bidra til god bruk og kvalitet i statistikk- og kvalitetsvurderingssystemene på barnehage- og grunnopplæringsområdet.

    Bakgrunnsinformasjon

    SFOV KD Barnehage og opplæring

    5.4.1.4

    Følge opp norske friskoler i utlandet i GSI. 

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene KD KMD Barnehage og opplæring

    5.4.1.5

    Bidra til et mest mulig korrekt grunnlag for trekk i rammene til kommunene ved å sørge for at friskoler (grunnskoler) leverer individdata til korreksjonsordningen innen gitt frist, og at kommunene har godkjent individdataene innen sin frist. 

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene KD Barnehage og opplæring

    5.4.1.6

    Bistå Utdanningsdirektoratet i forbindelse med blant annet nominasjoner, regionale konferanser og høringskonferanser. 

    Bakgrunnsinformasjon

    5.4.2 Helse-, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    Oppgaver
    Alle embetene ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    5.4.2.1

    Fylkesmannens opplæringstiltak skal omhandle sosialtjenestelovens formål og de fem obligatoriske sosiale tjenestene som ligger i NAV-kontoret. Fylkesmannen og NAV fylke skal samarbeide om en felles kompetanseplan der opplæringstiltak og kompetanseutvikling som retter seg mot NAV-kontoret inngår, og som inneholder et felles målbilde. Fylkesmannen skal delta aktivt i utformingen og gjennomføringen av kompetanse- og utviklingsløp rettet mot NAV-kontorene, der sosiale tjenester inngår, slik at NAV-kontoret opplever opplæringen som helhetlig og tilpasset veiledernes behov.  

    Fylkesmannen skal samarbeide med NAV region og andre relevante aktører for å bidra til at barn som vokser opp i familier som er i en sosialt og økonomisk vanskelig situasjon og ungdom som mottar ettervernstiltak fra barnevernet får nødvendige hjelp og tjenester fra NAV-kontoret.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    5.4.2.2

    Fylkesmannen skal følge med på levekårsutviklingen i kommunene og identifisere utfordringer. Fylkesmannen skal ha dialog om utfordringene i de aktuelle kommunene sammen med kommunen og NAV fylke.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    5.4.2.3

    Fylkesmannen skal samarbeide med NAV fylke om å etablere og følge opp samarbeidsavtaler med universitets- og høgskolesektoren. Samarbeidet skal gjelde innhold i studietilbud og eventuelle lokale forsøks- og utviklingstiltak.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

    5.4.2.4

    Statsforvalteren skal bidra til at retten til offentlige tannhelsetjenester gjøres kjent, at tjenestemottakere får nødvendig tann- og munnstell fra kommunens helse- og omsorgstjeneste, samt at den offentlige tannhelsetjenesten bidrar med nødvendig opplæring av helse- og omsorgspersonell.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    5.4.2.5

    Fylkesmannen skal legge til rette for at kommunene ivaretar sitt ansvar for kvalifiseringsprogrammet på en god måte, herunder bidra til at administrativ og politisk ledelse i kommunene har god kunnskap om hva dette ansvaret innebærer. Fylkesmannen skal sammen med NAV fylke legge til rette for at personer i målgruppen for programmet blir vurdert for deltakelse og får tilbud om program hvis de fyller vilkårene loven setter. Fylkesmannen skal iverksette og drifte faglige nettverk for kompetanseheving og erfaringsutveksling på området.

    Bakgrunnsinformasjon

    SFOV SFVL SFTL ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    5.4.2.6

    Fylkesmannsembetene i Oslo og Viken, Vestland og Trøndelag har gjennom sine regionkontakter et særskilt ansvar for å bistå øvrige embeter med kompetansehevende tiltak innenfor økonomisk rådgivning.

    Fylkesmannen skal sammen med regionkontaktene gjennomføre grunn- og videregående kurs.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsetilsynet

    5.4.2.7

    Fylkesmannen skal bistå Statens helsetilsyn ved overvåking av streik som kan medføre fare for liv og helse, og skal innhente informasjon og vurdere konsekvensen ved streik i henhold til de frister som Statens helsetilsyn til enhver tid setter.

    Alle embetene HOD ASD BFD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsetilsynet

    5.4.2.8

    Statsforvalteren skal registrere planlagte tilsyn i NESTOR og ajourføre tilsynsaktivitetene fortløpende. Statsforvalteren skal fortløpende registrere klage- og tilsynssaker og lovregulert kontroll ved bruk av tvang i NESTOR. Registreringen skal være ajour senest 5 virkedager etter utløpet av hvert tertial (31/12, 30/4 og 31/8), slik at statsforvalterne og Statens helsetilsyn kan ta ut nasjonale statistikker for å vurdere saksbehandlingstid og omfang av tilsyn, herunder tilsyn der feil ikke er rettet.

    Statsforvalteren skal registrere risikoinformasjon i det elektroniske verktøyet som er utarbeidet for å få en systematisk oversikt over risiko ved barneverninstitusjoner i sitt fylke. Informasjonen skal registreres fortløpende og registreringen skal være ajour senest 5 virkedager etter 31.12 slik at Helsetilsynet kan ta ut nasjonal statistikk til årsrapporteringen. 

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsetilsynet

    5.4.2.9

    Kopi av all korrespondanse som er knyttet til hendelser relatert til blodbankvirksomhet eller til virksomheter som håndterer humane celler og vev, for eksempel hornhinner, stamceller og celler til bruk i assistert befruktning, skal oversendes Statens helsetilsyn.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

    5.4.2.10

    Statsforvalteren har oppgaver knyttet til godkjenninger av institusjoner for bruk av tvang og dispensasjoner for faglig ansvarlig.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene BFD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    5.4.2.11

    Statsforvalteren skal bidra til at alle kommuner har en forsvarlig organisering av sin akuttberedskap. Som del av dette bidra til at kritiske samfunnsfunksjoner som krisesenter og barnevern inngår i kommunenes beredskapsplaner knyttet til krisehåndtering.    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    5.4.2.12

    Fylkesmannen skal fremme kunnskap om økonomisk råd og veiledning i kommunene og tilby basiskurs i økonomisk rådgivning. Fylkesmannen skal iverksette og drifte faglige nettverk for kompetanseheving og erfaringsutveksling på området.

    5.4.3 Miljø og klima

    Oppgaver
    Alle embetene HOD JD KLD KMD LMD Areal, by og samfunn Helsedirektoratet Miljø og klima Samfunnssikkerhet og beredskap

    5.4.3.1

    Klima:

    • Gi råd, veilede og følge opp kommunene i klima- og miljøsaker, spesielt gjelder det å bidra til å spre informasjon om klimatiltak og klimatilpasning i kommunene, veiledningsmateriale og klimagasstatistikk for kommuner.
    • Bidra til at klima- og miljøhensyn og klima- og miljødata blir formidlet, forankret og integrert i alle sektorer.
    • Informere kommunene om støtteordningen Klimasats, og bidra til å spre erfaringer fra gjennomførte Klimasats-prosjekter.
    • Bistå Miljødirektoratet i å vurdere Klimasats-søknader om klimavennlig areal- og transportplanlegging. Statsforvalteren kan bistå i vurdering av søknader på andre tema etter eget ønske.
    • Informere kommunene om tilskuddsordningen til klimatilpasning, og bidra til vurdering av aktuelle søknader.

    Bakgrunnsinformasjon

    5.4.4 Samfunnssikkerhet og beredskap

    Oppgaver
    Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

    5.4.4.1

    Statsforvalteren skal holde sentrale myndigheter og regionale aktører orientert om status for samfunnssikkerhetsarbeidet i fylket, og ta opp spørsmål som har betydning utover fylkesgrensen.

    Bakgrunnsinformasjon

    Alle embetene FD ASD BFD HOD JD KMD UD Annet tema

    5.4.4.2

    Statsforvalteren skal på egnet måte ha anerkjennelse og ivaretakelse av personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner som tema i møter med kommunene. Dette kan for eksempel være gjennom kommunale planer for anerkjennelse og ivaretakelse av personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner, den nasjonale frigjørings- og veterandagen 8. mai og nasjonal veterankonferanse (jf. brev fra Forsvarsdepartementet 12.06.18) 

    Mer informasjon om arbeidet med på veteranområdet finnes her: https://forsvaret.no/tjeneste/veteraner

    5.5 Andre faste oppgaver

    5.5.1 Oppgaver for Kongehuset

    Oppgaver
    Alle embetene Kongehuset Annet tema

    5.5.1.1

    Forberede, gjennomføre og evaluere kongelige besøk i fylket i samråd med Det kongelige hoff.

    Alle embetene Kongehuset Annet tema

    5.5.1.2

    Forestå utdeling av Kongens fortjenestemedalje. Gi informasjon om ordner og medaljer som utdeles av H.M.Kongen. Dele ut ordner etter anmodning fra Ordenskanselliet. Formidle lokal presseomtale, leserinnlegg av interesse for Det kongelig hoff.

    5.5.2 Drift av embetenes kartdatabase og GIS programvare via FRI for Statsforvalterne

    Oppgaver
    SFOV SFIN KMD Annet tema

    5.5.2.1

    Sørge for størst mulig tilgjengelighet til tjenestene overfor brukerne og formidle nødvendig kartgrunnlag og data til embetene, samt være avtaleforvalter for programvareavtalen med Geodata på vegne av embetene

    SFOV SFIN KMD Annet tema

    5.5.2.2

    Utrede tekniske og programmessige spørsmål fra brukere og utviklere, og etablere driftsfunksjon ift FRI og faggrupper for de ulike tjenester som kartbasen skal inneholde.

    SFOV SFIN KMD Annet tema

    5.5.2.3

    Tilrettelegge for videre utvikling av felles karttjenester for embetene.

    Tildelingsbrev

    1 Innledning

    Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir gjennom tildelingsbrevet styringssignaler og tildeler midler til Statsforvalteren i 2021, jf. Prop. 1 S (2020–2021) for Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Innst. X S (2020-2021) vedtatt XX.12.2020. 

    Økonomi- og virksomhetsinstruksen gjeldende fra 01.01.2021 inneholder oversikt over faste og lovpålagte oppgaver, og legger sammen med tildelingsbrevet rammene for Statsforvalterens virksomhet i 2021.  

    Vi ber Statsforvalteren ta opp eventuelle uklarheter så snart som mulig.

    2 Overordnede prioriteringer

    2.1 Oppfølging av koronapandemien

    Statsforvalterne skal bidra til at alle sektorer håndterer utbruddet av covid-19 på en trygg og effektiv måte. Statsforvalterne har en viktig rolle i dette arbeidet, med kunnskapsdeling, veiledning, tilsyn, koordinering, rapportering og evaluering. Statsforvalterne må også i 2021 avsette ressurser til å prioritere oppfølgingen av lokale og regional behov, og systematisk bidra i arbeidet med å tilrettelegge for at nasjonale strategier og føringer etterleves i alle sektorer.

    Statsforvalteren skal bidra til at sårbare barn og unge skjermes mot inngripende smitteverntiltak så langt som mulig.

    Koronaforskriften har ført til rettighetstap eller utsatte tjenester for sårbare grupper i samfunnet. Det er viktig at statsforvalterne følger med på disse gruppenes behov under pandemien, og har tilstrekkelig omfang av situasjonstilpassede tilsynsaktiviteter for å sikre forsvarlige og nødvendige tjenester. Det gjelder særlig risikobasert, planlagt tilsyn.

    Et vedvarende svekket arbeidsmarked grunnet pandemisituasjonen øker risikoen for at flere kan havne i en vanskelig økonomisk situasjon. Oppdrag knyttet til tjenesten Økonomisk rådgivning skal prioriteres i 2021. Fylkesmannen skal i 2021 vektlegge at kommunene ivaretar tilgjengelighet til tjenestene, individuelle vurderinger og systematisk sørge for at barneperspektivet ivaretas i NAV-kontoret. 

    2.2 Styrking av kommunedialogen

    Ettersom kommunene har ulik evne til å ivareta oppgavene sine og lokale utfordringer, er det viktig at fylkesmannsembetene styrker kommunedialogen. God måloppnåelse på flere av områdene i fylkesmannsembetenes portefølje er avhengig av samordning og samarbeid mellom flere sektorer. Det gjelder blant annet for området arealforvaltning og by- og samfunnsutvikling. 

    Statsforvalteren skal være pådriver for tverrsektorielt og tverrfaglig samarbeid for utsatte barn og unge og deres familier. Statsforvalteren skal aktivt bidra til bedre regional samordning og et mer samordnet tjenestetilbud i kommunene. Det er viktig å være oppmerksom på barn og unge som under normale forhold ikke ville vært utsatt, men som har blitt det som konsekvens av pandemien. Utsatte barn og unge som tjenestene er kjent med skal fortsatt få nødvendig oppfølging. 

    Statsforvalteren skal benytte kunnskap om tilstanden i barnehage- og opplæringssektoren og alle sine virkemidler i sammenheng, slik at barn og unge får et trygt og godt barnehage- og skoletilbud hvor de ansatte har kompetanse som fremmer utvikling, læring og trivsel tilpasset barn og unges behov. Myndighetsoppgavene som klagesaksbehandling, tilsyn og veiledning i regelverket er  primæroppgaver og skal prioriteres. Statsforvalteren skal være en sentral pådriver for kompetanseutvikling i barnehager og skoler, i tråd med lokale behov. Fra 2021 skal Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis bli en del av den nye tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling. Statsforvalteren får ansvar for å legge til rette for oppfølging av dette i sine fylker.  

    Statsforvalteren skal i 2021 fortsatt bidra til å identifisere tiltak for mer effektive planprosesser og bedre plankvalitet.

    Kommunene er førsteinstans i forvaltningen av de fleste lover og tilskuddsordninger på landbruksområdet. En mer tilpasset og målrettet kommunedialog er nødvendig for å sikre likebehandling, rettssikkerhet og kvalitet i lov- og tilskuddsforvaltningen. Kommunedialogen er også viktig for bedre å ivareta jordvernet og landbrukets- og reindriftens arealinteresser.

    2.3 Oppfølging av bærekraftsmålene

    Regjeringen har bestemt at bærekraftsmålene skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største nasjonale og globale utfordringer. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging for 2019-2023 slår fast at planlegging er et viktig virkemiddel for å oppnå bærekraftsmålene. 

    Statsforvalteren skal bruke sin kunnskap om lokale og regionale forhold til å prioritere og følge opp bærekraftsmålene i tråd med regjeringens politikk.

    Arbeidet med det faglige grunnlaget for arealpolitikken i landbruket og reindriften, særlig på områdene klima, miljø, rovvilt og bærekraftig arealbruk, er styrket i statsbudsjettet 2021. Målet er å ivareta og utvikle nye arbeidsplasser basert på bruk av naturressurser. Statsforvalteren skal i lys av dette prioritere arbeidet innen arealforvaltning og ivaretakelse av landbruks- og reindriftsinteresser, og oppgaver knyttet til styrking av landbruksforvaltningen regionalt og lokalt på dette området. 

    Statsforvalteren skal arbeide for et trygt og godt skolemiljø for barn og unge. I 2021 skal de fortsatt ha oppmerksomhet på mer forebyggende og systematisk arbeid rettet mot skoleeiere og skoleledere, slik at flere barn og unge får en trygg og god skolehverdag, og at antall saker og saksbehandlingstid kan gå ned. 

    2.4 Omstilling til et lavutslippssamfunn

    Norge skal omstilles til et lavutslippssamfunn. Samtidig ser vi allerede nå store konsekvenser av klimaendringene for mennesker og miljø over hele kloden. Begrepet "klimarisiko"  handler både om hvordan de fysiske konsekvensene av klimaendringene (f.eks. flom, ekstremvær og havnivåstigning) vil påvirke økonomi og samfunn, og om hvordan overgangen til et lavutslippssamfunn vil påvirke verdien av samfunnets investeringer. Dette innebærer at i tillegg til å kutte utslipp så raskt som mulig, må vi også forberede oss på og tilpasse oss klimaendringene. Vurdering av klimarisiko innebærer også en analyse av hva en strengere miljøpolitikk vil kunne bety for samfunnet, og areal- og samfunnsplanlegging framover. Statsforvalteren skal bidra til å redusere klimautslipp og tilpasse samfunnet til et endret klima i alle sine roller, og spesielt som rådgiver overfor kommunene. Arealplanlegging skal benyttes som virkemiddel for å redusere klimagassutslipp og til at samfunnet forberedes på og tilpasses et klima i endring. 

    Regjeringen har inngått en avtale med organisasjonene i jordbruket om at det skal arbeides for reduserte klimagassutslipp og økte opptak av karbon fra jordbruket. Statsforvalteren skal stimulere til god oppslutning om klima- og miljøtiltakene i jordbruket da dette vil bidra til reduserte utslipp både til jord og vann. Statsforvalteren skal følge med på kunnskapsutviklingen, implementere ny kunnskap i arbeidet med miljøvirkemidlene og bidra til at kunnskapen når ut til kommunene og jordbruksnæringen. Klimatiltak i skog bidrar til å nå Paris-avtalens målsetting om hurtige utslippskutt og å skape balanse mellom utslipp og opptak av klimagasser. Statsforvalteren skal stimulere til økt oppslutning om stedstilpassede klimatiltak i skog, og innta en proaktiv rolle i sin region.

    2.5 Oppfølging av kommuneøkonomi

    For å møte framtidens utfordringer er det helt avgjørende at kommunene har en sunn og god økonomiforvaltning. Statsforvalteren spiller en viktig rolle i å veilede kommunene. Det er derfor viktig at embetene jobber aktivt med kommuneøkonomi, slik at antall kommuner i ROBEK forblir på et lavt nivå.

    Statsforvalteren vil i 2021 også spille en viktig rolle knyttet til virusutbruddet. Særskilt viktig blir det å bistå departementet med å ha oversikt over kostnader knyttet til utbruddet i kommunene.

    2.6 Styrking av kvaliteten på vergemålsområdet

    Ordinære vergemål er et frivillig velferdsgode som skal ivareta personers grunnleggende rett til selvbestemmelse. Det har i de senere år blitt iverksatt flere tiltak for å understøtte dette. På vergemålsfeltet skal Statsforvalteren i 2021 heve kvaliteten ytterligere og se til at omfang av vergemålene tilpasses den enkelte vergehavers vilje og hjelpebehov.

    2.7 Oppfølging av barnevernsreformen, EMD-praksis og innsats mot vold og overgrep

    Statsforvalteren skal fortsette arbeidet med å gjøre innholdet i barnevernsreformen kjent, og bistå kommunene i forberedelse og gjennomføring av ansvarsendringene som følger av reformen som trer i kraft 1. januar 2022. 

    Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) har avsagt en rekke dommer som har betydning for norsk barnevernspraksis.  Praksisen understreker at omsorgsovertakelser i utgangspunktet skal anses som midlertidige, og den overordnede målsettingen skal være gjenforening av barn og foreldre. 

    Statsforvalteren skal følge opp kommunene for å sikre at barnevernstjenestene vurderer behov for justeringer i samværet, som følge av dommene. 

    Statsforvalteren skal bidra til at kommunene styrker innsatsen mot vold og overgrep, og sikrer voldsutsatte et helhetlig krisesentertilbud. Tilsynet med kommunenes oppfølging av voldsutsatte i reetableringsfasen og særlig sårbare grupper skal fortsatt prioriteres.

    Statsforvalteren skal i sin tilsynsaktivitet, bidra til samhandling mellom barnevern og psykisk helsevern om barn som på samme tid har behov for tjenester fra begge.

      


    2.8 Oppfølging av ny kommunelov

    Statsforvalteren vil i 2021 fortsatt ha en sentral rolle i å veilede kommuner, folkevalgte og private i ny kommunelov og tilhørende forskrifter, og må sørge for god og oppdatert kompetanse i ny kommunelov med tilhørende forskrifter.

    Ny internkontrollbestemmelse i kommuneloven § 25-1 trer i kraft 1.1.2021, og skal erstatte en rekke internkontrollbestemmelser med kommuneplikter i sektorlovgivningen, jf. Prop. 81 L (2019–2020) Endringer av internkontrollregler i sektorlovgivningen (tilpasning til ny kommunelov). Statsforvalteren skal gjennom sin tilsynsaktivitet og veiledning overfor kommunesektoren bidra til lik tolkning av bestemmelsen, slik at det ikke utvikler seg en ulik forståelse av bestemmelsen i forskjellige sektorer.

    2.9 Styrket samfunnssikkerhet og beredskap

    Statsforvalteren skal bidra til styrket samfunnssikkerhet og beredskap gjennom å ha kunnskap og oversikt over risiko og sårbarhet, og benytte dette i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering.

    Statsforvalteren skal legge til rette for felles arenaer og aktiviteter i samarbeid med andre regionale samfunnssikkerhetsaktører, både offentlige og private, også ved håndtering av uønskede hendelser. Det sivil-militære samarbeidet skal videreutvikles, herunder totalforsvaret og egenberedskap. Det må planlegges for å håndtere langvarige kriser, og mulige samtidige hendelser for å sikre befolkningen trygghet og velferd.

    2.10 Bevaring av naturmangfold

    Tap av naturmangfold er både en global og en lokal utfordring.  For å ta vare på økosystemene og den mest truete naturen er det nødvendig å se forvaltningen innen ulike sektorer i sammenheng. Fylkesmannen har en viktig rolle i dette arbeidet, blant annet gjennom å bidra til at relevant kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet blir formidlet, forankret og integrert i alle sektorer.  Embetene skal videre bidra til å veilede kommunene slik at de ivaretar hensynet til naturmangfold i sin planlegging etter plan- og bygningsloven.   

    2.11 Oppfølging av grensereinbeiteloven

    Den grenseoverskridende reindriften mellom Norge og Sverige er ikke regulert ved en mellomstatlig avtale, og dette skaper utfordringer for reindriften i grenseområdene. Norske myndigheter har i 2020 iverksatt tiltak for å sikre den norske reindriftens situasjon. Statsforvalteren har en viktig rolle i dette, og skal i 2021 fortsette med aktiv oppfølging av at grensereinbeiteloven overholdes. Statsforvalteren i Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark skal prioritere denne oppgaven i 2021, og skal ha dialog med Landbruks- og matdepartementet om gjennomføringen av oppgavene knyttet til grensereinbeiteloven. 

    2.12 Vektlegge arbeidet med tilskuddsforvaltning og kontroll

    Statsforvalteren skal i 2021 vektlegge arbeidet med tilskuddsforvaltning og kontroll på hele landbruksområdet, der skogbruk og reindrift skal være integrert i arbeidet. Risiko- og vesentlighetsvurderinger skal danne grunnlaget for kontrollarbeidet. Statsforvalteren skal ha særlig oppmerksomhet på kommunenes forvaltning av de landbrukspolitiske virkemidlene, spesielt produksjons- og avløsertilskudd i jordbruket.

    2.13 Virkningsfullt tilsyn for å styrke pasient- og brukersikkerhet

    Behandling av tilsynssaker om mulig svikt i helse-, sosial og barneverntjenestene skal ivareta pasient- og brukersikkerhet. Ny policy og veiledere for å gjøre saksbehandlingen virkningsfull og bidra til varige endringer i tjenestene, skal settes i verk. Statsforvalterne skal sikre harmonisering og kompetanseutvikling av tilsyn med spesialisthelsetjenesten ved samarbeid på tvers av embetsgrenser som avtalt i ny prosedyre.

    2.14 Prioriterte grupper for tilsyn innen helse, omsorg, barnevern og sosiale tj.

    Pasienter og brukere som utsettes for tvang, sårbare barn og unge og brukere av sosiale tjenester er prioritert for landsomfattende tilsyn og andre stedlige tilsyn i 2021. For øvrig skal lovpålagte tilsynsoppgaver prioriteres, saker som omhandler enkeltpersoner rettigheter, og saker der konsekvenser av svikt er alvorlige. Brukernes perspektiv og synspunkter skal inngå i saksbehandling og tilsyn.

    3 Mål for 2021

    3.1 Nasjonal politikk skal være kjent og iverksatt i fylket

    3.1.1 Tverrsektorielle delmål

    3.1.1.1 En bærekraftig, trygg og fremtidsrettet samfunnsutvikling og arealbruk

    Styringsparametere Resultatmål

    3.1.1.1.1

    Dialog med kommunene om nasjonale og viktige regionale interesser

    Alle embetene KMD BFD HOD JD KLD LMD Areal, by og samfunn Landbruk og mat Miljø og klima Samfunnssikkerhet og beredskap

    3.1.1.1.1.1

    Kommunene har god kunnskap om nasjonale og viktige regionale interesser

    3.1.1.1.2

    Ivaretakelse og samordning av nasjonale og viktige regionale interesser 

    Alle embetene KMD BFD HOD JD KLD LMD Areal, by og samfunn Landbruk og mat Miljø og klima Samfunnssikkerhet og beredskap

    3.1.1.1.2.1

    Nasjonale og viktige regionale interesser er ivaretatt i kommunale og regionale planer.

    Alle embetene KMD BFD HOD JD KLD LMD Areal, by og samfunn

    3.1.1.1.2.2

    God innsigelsespraksis

    Alle embetene KMD BFD HOD JD KLD LMD Areal, by og samfunn

    3.1.1.1.2.3

    Statlige innsigelser er samordnet

    3.1.1.1.3

    Ivaretakelse av et helhetlig og systematisk samfunnssikkerhetsarbeid i planleggingen

    Alle embetene JD KMD Areal, by og samfunn Samfunnssikkerhet og beredskap

    3.1.1.1.3.1

    Kommunene har på bakgrunn av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, et kunnskapsgrunnlag for å utarbeide mål for arbeidet med samfunnssikkerhet. Kommunen ser til at denne kunnskapen følges opp i alle planer etter plan- og bygningsloven, for eksempel oppfølging av helhetlig ROS i plansystemet.

    Alle embetene JD KMD Areal, by og samfunn Samfunnssikkerhet og beredskap

    3.1.1.1.3.2

    I hvilken grad ivaretar kommunen samfunnssikkerhetshensyn i alle planer:
    1. Alle planprogram beskriver hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas.

    2. Det stilles kvalitetskrav til ROS-analyser og kvalitetssikres i     etterhånd, når disse gjennomføres av eksterne. 

    3. Avdekket risiko og sårbarhet, inkludert klimaendringer, følges opp i planer.

    4. Tiltak fra overordnet plan følges opp på lavere plannivå

    Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

    3.1.1.1.3.3

    Kommuner med storulykkevirksomheter etablerer hensynssoner med tilhørende bestemmelser rundt virksomhetene når planer revideres/rulleres.

    3.1.1.1.4

    Ivaretakelse av klima- og miljøhensyn i planleggingen

    Alle embetene KLD KMD Miljø og klima

    3.1.1.1.4.1

    Nasjonale og vesentlige regionale interesser i tråd med rundskriv T-2/16 er i større grad ivaretatt, Statlige planretningslinjer og andre nasjonale føringer (herunder nye nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging) på klima- og miljøområdet på en god måte

    3.1.1.1.5

    Andel kommuner som ivaretar boligsosiale hensyn i planer.

    Alle embetene KMD HOD Areal, by og samfunn Folk og samfunn Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet Kommunal styring

    3.1.1.1.5.1

    100 %

    3.1.1.1.6

    Ivaretakelse av rekrutterings- og kompetanseplanlegging på helse- og omsorgsområdet i kommunenes samfunnsplanarbeid.

    Alle embetene HOD KMD Areal, by og samfunn Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet Kommunal styring

    3.1.1.1.6.1

    Planlegging skjer i tråd med Lov om folkehelsearbeid §6, Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenestene (FOR-2016-10-28-1250), og bærekraftsmål i § 1.1 i Plan- og bygningsloven.

    3.1.1.1.7

    Ivaretakelse av statlige føringer på arealutnyttelse i byer og tettsteder

    Alle embetene KMD KLD LMD Areal, by og samfunn

    3.1.1.1.7.1

    Planleggingen skjer i tråd med SPR for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

    Alle embetene KMD KLD Areal, by og samfunn

    3.1.1.1.7.2

    Massehåndtering avklares i regionale og kommunale planer

    3.1.1.1.8

    Bærekraftig utvikling i strandsonen langs sjø og vassdrag, og i fjell og utmark

    Alle embetene KMD KLD Areal, by og samfunn

    3.1.1.1.8.1

    Planlegging i strandsonen langs sjø og vassdrag skjer i tråd med PBL § 1-8, SPR for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, RPR for verna vassdrag og regionale planer.


    Alle embetene KMD KLD LMD Areal, by og samfunn

    3.1.1.1.8.2

    Planlegging i fjell og utmark skjer i tråd med Nasjonale forventninger og regionale planer

    3.1.1.1.9

    Ivaretakelse av landbrukets arealressurser

    Alle embetene LMD KMD Areal, by og samfunn Landbruk og mat

    3.1.1.1.9.1

    Omdisponeringen av dyrka jord skal være under 4000 daa per år, jf. Stortingets jordvernmål 2020

    3.1.1.1.10

    Ivaretakelse av reindriftens arealressurser

    SFTL SFNO SFTF LMD KMD Areal, by og samfunn Landbruk og mat

    3.1.1.1.10.1

    Reindriftens interesser og behov ivaretas i planprosesser og arealforvaltning

    3.1.1.1.11

    Bruk av KU-forskriften § 10 i kommunene

    Alle embetene KLD KMD Areal, by og samfunn Miljø og klima

    3.1.1.1.11.1

    Aktiv bruk av KU-forskriften § 10 med tilhørende veileder i kommunene

    3.1.1.1.12

    Ivaretagelse av hensyn til langsiktig folkehelsearbeid i planarbeidet 

    Alle embetene HOD KMD Areal, by og samfunn Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet Kommunal styring

    3.1.1.1.12.1

    Kommunene har fått tilbud om råd og veiledning til å etablere et systematisk og langsiktig folkehelsearbeid, herunder motvirke sosiale helseforskjeller etter plan- og bygningsloven. Planlegging skjer i tråd med Folkehelseloven § 5-7, og § 3-1 f) samt kap. 10 og 11 i Plan- og bygningsloven. Kommunene har fått formidlet revidert veiledning (Helsedirektoratets nettsider) til et systematisk folkehelsearbeid. Kommunene har i denne sammenheng også god kunnskap om fysisk aktivitet som en nasjonal interesse som skal ivaretas i samfunns- og arealplanlegging.

    3.1.1.1.13

    Kommunenes arbeid med ivaretakelse av støyhensyn i arealplanlegging

    Alle embetene KLD KMD Areal, by og samfunn Miljø og klima

    3.1.1.1.13.1

    Alle relevante planer inneholder tilfredsstillende støyutredning i tråd med revidert Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442)

    Oppdrag
    SFOV KLD Miljø og klima

    3.1.1.1.14

    FMOV skal medvirke med plankompetanse i prosjektgruppa i det tverrsektorielle prosjektet om disponering av jord og stein som ikke er forurenset. Fylkesmannen skal levere faglige bidrag til å ivareta problemstillinger med arealplanlegging som styringsverktøy, for ivaretakelse av miljø- og forurensningshensyn. Frist: 30.06.2021

    Alle embetene KMD HOD Areal, by og samfunn Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet Kommunal styring

    3.1.1.1.15

    Fylkesmannen skal bidra til at kommunene driver langsiktig areal- og boligplanlegging for å møte framtidige demografiutfordringer, og at kommunene tar boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen, samt planlegger for et tilbud for tilrettelagte boliger for eldre og personer i alle aldre med nedsatt funksjonsevne.

    SFOV SFVT SFAG SFRO SFVL SFTL SFTF KMD Areal, by og samfunn

    3.1.1.1.16

    I 2021 skal statsforvalteren i de ni største byområdene bistå kommunene og fylkeskommunene i faglig arbeid knyttet til samordnet areal- og transportplanlegging, herunder delta i forberedende arbeid og/eller aktivt i forhandlinger og reforhandlinger av byvekstavtaler, og følge opp byvekst- og byutviklingsavtalene for å sikre ivaretagelse av arealdimensjonen i avtalene. Det vises til eget brev med KMD ref. 15/4537-53 Fylkesmannens rolle og oppgaver når det gjelder arbeidet med byvekstavtaler for de ni største byområdene, for en nærmere beskrivelse av oppdraget.  

    SFOV KMD Areal, by og samfunn

    3.1.1.1.17

    Statsforvalteren i Oslo og Viken har ansvar for å lede Fagutvalget for kart og GIS. Utvalgets medlemmer i 2021 er: Espen Gudevang (FMIN), Roar Kjær (FMIN), Knut Sindre Vale (FMVT), James Stott (FMRO) og Per Vallner (FMOV) leder. Fagutvalget skal arbeide for en felles GIS-infrastruktur og bidra til at embetene utvikler Geonorge. Fagutvalget skal følge opp og representere embetene i den geografiske infrastrukturen. For 2021 har utvalget utarbeidet en mer detaljert liste med oppgaver som vil ligge til grunn for arbeidet dette året.

    3.1.1.2 Understøtter kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

    Styringsparametere Resultatmål

    3.1.1.2.1

    En helhetlig og samordnet oppfølging av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap tilpasset kommunenes behov

    Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

    3.1.1.2.1.1

    Statsforvalteren skal vurdere den samlede virkemiddelbruken overfor kommunene innen samfunnssikkerhet og beredskap.

    På bakgrunn av kunnskapen Statsforvalteren har om kommunen, velger Statsforvalteren virkemidler tilpasset kommunens behov (virkemidler - se nedenfor).

    For å sikre god ledelsesforankring av samfunnssikkerhetsarbeidet innebærer denne tilnærmingen direkte dialog med kommuneledelsen minimum hvert annet år. 

    3.1.1.2.2

    Tilsyn med kommunenes etterlevelse av krav til samfunnssikkerhet og beredskap i helseberedskapsloven og sivilbeskyttelsesloven med forskrifter.

    Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

    3.1.1.2.2.1

    Statsforvalteren skal gjennomføre tilsyn med kommunal beredskapsplikt. Kommuner for tilsyn velges ut på bakgrunn av oppdrag 3.1.1.2.9. Statsforvalteren vurderer om helseberedskap skal inngå i tilsynet, se pkt. 3.1.1.2.1.2

    Alle embetene HOD JD Helsetilsynet Samfunnssikkerhet og beredskap

    3.1.1.2.2.2

    Statsforvalteren avgjør om det skal gjennomføres tilsyn med helseberedskap i kommunene basert på kunnskap om risiko og sårbarhet. Tilsyn med helseberedskap i kommunene skal gjennomføres som felles tilsyn med kommunal beredskapsplikt etter sivilbeskyttelsesloven, jf. Veileder for felles tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap fra DSB og Statens helsetilsyn.

    3.1.1.2.3

    Statsforvalteren skal veilede kommunen i arbeidet med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap. 

    Alle embetene JD HOD Helsedirektoratet Samfunnssikkerhet og beredskap

    3.1.1.2.3.1

    Statsforvalteren skal styrke veiledningen overfor kommunene i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder helse- og omsorgsberedskap. 

    Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

    3.1.1.2.3.2

    Statsforvalteren skal i 2021 bidra til at kommunene arbeider for styrket egenberedskap hos innbyggerne gjennom lokale tiltak og oppfølging av Egenberedskapskampanjen fra DSB.

    3.1.1.2.4

    Statsforvalteren skal bidra til at kommunen har kompetanse i krisehåndtering.

    Alle embetene JD HOD Helsedirektoratet Samfunnssikkerhet og beredskap

    3.1.1.2.4.1

    Fylkesmannen skal i løpet av 2019- 2022 gjennomføre øvelse for alle kommuners kriseorganisasjon.

    Alle embetene HOD JD Helsedirektoratet Samfunnssikkerhet og beredskap

    3.1.1.2.4.2

    Statsforvalteren skal understøtte arbeidet med ROS-analyser og beredskapsplaner på lokalt nivå, med særlig vekt på forbedre samhandling i krisehåndteringen mellom helseforetak - kommune, og kommunenes evne til å omlegge tjenester og kapasiteter til ekstraordinære behov. TISK-øvelser er den del av dette.

    3.1.1.2.5

    Statsforvalteren skal iverksette system for kriseberedskap i reindriften.

    SFTL SFNO SFTF LMD JD Landbruk og mat Samfunnssikkerhet og beredskap

    3.1.1.2.5.1

    Statsforvalteren har iverksatt system for kriseberedskap i reindriften.

    Oppdrag
    Alle embetene HOD JD Helsedirektoratet Samfunnssikkerhet og beredskap

    3.1.1.2.6

    Helsedirektoratets oppfølgingsplan etter Nasjonal helseøvelse 2018 skal drøftes med fylkesberedskapsrådet. Statsforvalteren veileder kommunene om iverksetting av tiltak i oppfølgingsplanen. Representanter for fylkesmennene skal delta i planlegging av Nasjonal helseøvelse 2022.

    SFNO SFTF JD Samfunnssikkerhet og beredskap

    3.1.1.2.7

    Når Statsforvalteren skal føre tilsyn med kommunene etter kommunal beredskapsplikt, ref. 3.1.1.2.1.1., skal Statsforvalterens tilsyn omfatte kommuner der det finnes næringsdrivende som er pålagt oppgaver etter næringsberedskapsloven, ref. NFDs brev 18.01.,18. Tilsynet skal vurdere hvordan kommunens bistandsplikt til næringslivet (§ 12 i næringsberedskapsloven), er ivaretatt.

    SFTF JD Samfunnssikkerhet og beredskap

    3.1.1.2.8

    Statsforvalteren i Troms og Finnmark skal sluttføre arbeidet med beredskapsplan for forsyninger.

    Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

    3.1.1.2.9

    Statsforvalteren skal gjøre seg kjent med DSBs Kunnskapsbank og oppfordre kommunene til å benytte denne som kilde til informasjon om risiko og sårbarhet i det forebyggende samfunnssikkerhetsarbeidet.

    Alle embetene JD HOD Helsetilsynet Samfunnssikkerhet og beredskap

    3.1.1.2.10

    Kommuner for tilsyn med kommunal beredskapsplikt, ref. 3.1.1.2.2.1, velges ut fra følgende:

    • Sannsynlighet for lovbrudd/avvik
    • Mulige mangler i plan for kriseledelse og evne til krisehåndtering

    Når kommuner er valgt ut, velger Statsforvalteren:

    3.1.1.3 Et velfungerende plansystem i kommunene

    Styringsparametere Resultatmål

    3.1.1.3.1

    Omfanget av kommuner og fylkeskommuner som har vedtatt planstrategi 

    Alle embetene KMD Areal, by og samfunn

    3.1.1.3.1.1

    Alle kommuner og fylkeskommuner har vedtatt en planstrategi i 2020

    3.1.1.3.2

    Behandling av klager på reguleringsplaner

    Alle embetene KMD Areal, by og samfunn

    3.1.1.3.2.1

    God og rask klagesaksbehandling

    3.1.1.3.3

    Juridisk veiledning og kvalitetssikring av planer

    Alle embetene KMD KLD Areal, by og samfunn

    3.1.1.3.3.1

    Kommunale planer har juridisk gyldige bestemmelser og plankart

    Alle embetene KMD KLD Areal, by og samfunn

    3.1.1.3.3.2

    Konsekvensutredningsforskriften følges opp

    3.1.2 Arbeids- og sosialdepartementet

    3.1.2.1 Økt kunnskap om sosialtjenesteloven

    Styringsparametere Resultatmål

    3.1.2.1.1

    Opplæringstiltak.

    Alle embetene ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    3.1.2.1.1.1

    Alle NAV-kontor i fylket har fått tilbud om opplæring i sosialtjenesteloven og forskrifter med særlig vekt på individuelle vurderinger knyttet til de sosiale tjenestene.

    Alle embetene ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    3.1.2.1.1.2

    NAV-kontor som vurderes å ha særskilte utfordringer i forståelsen av sosialtjenesteloven og hvordan den skal praktiseres, eller forvaltningsloven og saksbehandlingsreglene i sosialtjenesteloven, har fått tilbud om tilpasset opplæring.

    3.1.2.1.2

    Oppfølging av kommuner med særlige utfordringer.

    Alle embetene ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    3.1.2.1.2.1

    Fylkesmannen har systematisk fulgt opp kommuner der det gjennom tilsyn eller klagesaksbehandling er avdekket behov for særskilt oppfølging for å utbedre praksis i samsvar med sosialtjenestelovens formål. Oppfølgingen kan gis gjennom råd og veiledning og annen kompetanseheving 

    3.1.3 Helse- og omsorgsdepartementet

    3.1.3.1 Forbedret, forsterket, tverrsektoriell og samordnet innsats på psykisk helse, rus- og voldsfeltet

    Oppdrag
    Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

    3.1.3.1.1

    Tilskuddsordningen til Rask psykisk helsehjelp omlegges gradvis fra 2021. Vi ber Statsforvalteren i samarbeid med NAPHA om å gjøre ordningen kjent i sin region og oppmuntre kommuner til å ta i bruk modellen. Dette kan gjøres ved direkte kontakt med kommuner gjennom nettverkssamlinger og fagsamlinger.

    Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

    3.1.3.1.2

    Alle kommuner og spesialisthelsetjenester som har eller skal etablere
    oppsøkende behandlingsteam (ACT/FACT-team for voksne og ungdom), bør delta i nettverk for slike team.  Vi ber Statsforvalteren delta i arbeidet med å etablere og drifte nettverkene i samarbeid med kompetansesentrene, og sikre at kommuner og helseforetak inviteres inn i samarbeidet. 

    Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

    3.1.3.1.3

    Statsforvalteren skal bistå kommunene i det tverrsektorielle arbeidet med forebygging av selvmord, i tråd med ny Handlingsplan for forebygging av selvmord (2020–2025). Statsforvalteren skal samarbeide med RVTS (regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) og øvrige relevante kompetansemiljø om å legge til rette for utvikling av kommunale handlingsplaner, informasjonsformidling, kompetanseheving og praksisutvikling.

    Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

    3.1.3.1.4

    Statsforvalteren bes om å gå i dialog med kompetansesentrene (KoRus, RVTS, RKBU/RBUP og NAPHA) for å etablere en systematisk samarbeidsrutine som kan benyttes når det er avdekket behov for faglig bistand i kommunene. En samarbeidsrutine må baseres på felles forståelse av roller, ansvar og oppgaver. Målet er å bistå kommunene med å finne treffsikre tiltak gjennom gode analyser og faglig støtte. 

    Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

    3.1.3.1.5

    Statsforvalteren skal gjøre seg kjent med overdosesituasjonen i kommunene, gjøre Nasjonal Overdosestrategi (2019–2022) kjent, følge opp kommuner med overdoseutfordringer, og samarbeide med KoRusene i overdosearbeidet.

    3.1.3.2 Styrket folkehelsearbeid

    Oppdrag
    Alle embetene HOD Areal, by og samfunn Familier, barn og unge Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet Kommunal styring

    3.1.3.2.1

    Statsforvalteren skal formidle regjeringens handlingsplan for fysisk aktivitet, Sammen om aktive liv. Nasjonal handlingsplan for fysisk aktivitet 2020 - 2029 til kommuner og fylkeskommuner, herunder formidle fysisk aktivitet  som en nasjonal interesse som ivaretas i samfunns- og arealplanlegging.

    Statsforvalteren skal i sin oppfølging av kommunal og regional planlegging vektlegge gå- og aktivitetsvennlige bo- og nærmiljøer, herunder ivaretakelse av områder som er under press, for eksempel lekeområder, natur- og friluftsområder, parker, grøntområder, stier og løyper der folk bor.

    3.1.3.3 Økt tilgjengelighet og kapasitet, samt styrket kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgssektoren i kommunene

    Styringsparametere Resultatmål

    3.1.3.3.1

    Oppfølging av kommuner med demografiutfordringer innen helse- og omsorgsområdet.

    Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet Kommunal styring

    3.1.3.3.1.1

    Statsforvalteren har systematisk fulgt opp kommuner med behov for bistand og veiledning for å møte demografiutfordringene for å sikre at kommunene gjennomfører en langsiktig og helhetlig planlegging knyttet til kapasitet, kompetanse og kvalitet i tjenestene.

    Oppdrag
    Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

    3.1.3.3.2

    Helsedirektoratet viser til RNB 2020 hvor det ble vedtatt å opprette 100 midlertidige LIS1-stillinger fra høsten 2020. Statsforvalteren skal bistå Helsedirektoratet med å framskaffe inntil 100 midlertidige LIS-stillinger i den kommunale helse- og omsorgssektoren med oppstart høsten 2021. Statsforvalteren må bidra til å sikre helhet og kvalitet på de nye LIS1-stillingene i kommunene ved å tilby veilederkurs til LIS1-veiledere som ikke har gjennomført veilederopplæring. Statsforvalteren må ta høyde for et økt antall LIS1 ved planlegging av kurs og gruppeveiledning høsten 2021.

    Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

    3.1.3.3.3

    Statsforvalteren skal bistå kommunene i etablering av helsefellesskap mellom kommuner og helseforetak for å bidra til mer sammenhengende og bærekraftige helse- og omsorgstjenester, i tråd med beskrivelse i Meld. St. 7 (2019-2020) Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023. Statsforvalteren skal bistå kommunene i deres arbeid for å nå målene for helsefellesskapene, og legge til rette for utveksling av erfaringer på tvers av kommuner slik at dette er etablert i alle helsefellesskap.

    Alle embetene HOD Familier, barn og unge Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

    3.1.3.3.4

    Statsforvalteren skal også i 2021 bidra til implementering av Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge. Retningslinjen bør ses i sammenheng med Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorg og anbefaling om tidlig livstilsamtale, som ivaretar oppdagelse av risiko og iverksetting av helsefremmende tiltak før fødsel

    Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

    3.1.3.3.5

    Statsforvalteren skal gi råd og veiledning og stimulere til at kommunene planlegger og gjennomfører sine tjenester i tråd med mål, strategier og tiltak i Demensplan 2025.

    Demensplan 2025 vil ha fire hovedinnsatsområder med tilhørende tiltak. I 2021 prioriteres følgende tiltak:

    - Demensomsorgens ABC og annen kompetanseheving

    - Pårørendeskoler og samtalegrupper, samt andre pårørendetiltak

    - Tiltak for å øke utredning og diagnostisering av demens

    Statsforvalterne skal i 2021 bidra til implementering av nasjonal faglig retningslinje om demens.


    Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

    3.1.3.3.6

    Statsforvalteren har ansvar for spredning og implementering av Meld. St 15 (2017-2018), Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre, og å koordinere det regionale støtteapparatet for reformperioden. Statsforvalteren skal følge opp kommunene slik at de setter reformen på dagsorden og utarbeider planer for hvordan reformen skal gjennomføres lokalt. Statsforvalteren skal videreføre samarbeidet med KS og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT), samt samarbeide med fylkeskommunene, regionale fagmiljø, fylkeseldreråd og aktuelle organisasjoner om videre gjennomføring i tråd med fasene i reformen.

    Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet Kommunal styring

    3.1.3.3.7

    Statsforvalteren skal bistå i oppfølgingen av Kompetanseløft 2025 som en helhetlig plan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling, i tråd med Prop. 1 S (2020 – 2021), herunder ha  ansvar for tilskuddsforvaltning av utvalgte tilskudd og bidra til å etablere og gjennomføre enkelttiltak, bl.a. sammen med KS. Statsforvalteren skal vurdere status over kompetanse- og personellsituasjonen i kommunene i fylket, herunder identifisere rekrutteringsutfordringer og personellbehov generelt og i sammenheng med covid-19-situasjonen spesielt. Likens skal Statsforvalteren vurdere fortløpende behov for utdanningskapasitet for sentrale faggrupper i eget fylke, herunder ta initiativ til etablering av desentraliserte og fleksible grunn- og videreutdanninger i områder med stort rekrutteringsbehov.

    Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

    3.1.3.3.8

    Statsforvalteren skal ha oversikt over kapasitet i fastlegeordningen i fylkets kommuner, og følge opp kommuner som har underdekning av fastleger og lav andel ledige plasser på åpne fastlegelister. Statsforvalteren skal i 2021 bistå i arbeidet med å følge opp tiltak og effekten av disse i Handlingsplanen for allmennlegetjenesten. 

    Statsforvalteren skal følge med på måloppnåelsen og bidra til å belyse effektene av tiltak i planen der det vurderes å være nødvendig. 

    Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

    3.1.3.3.9

    Statsforvalteren skal bistå og veilede kommunene og spesialisthelsetjenesten i en fortsatt styrking av habilitering og rehabilitering i forlengelsen av opptrappingsplanen, og følge opp resultater av evalueringen. Det skal legges vekt på differensiert tilbud innen habilitering og rehabilitering og koordinering som ivaretar hele bredden av målgrupper.

    Funn og resultater fra evalueringen av opptrappingsplanen i 2020 vil være et viktig grunnlag for arbeidet.

    Statsforvalteren skal følge med på og stimulere til at kommuner og helseforetak sikrer nødvendig rehabilitering til pasienter med Covid-19, og følge opp eventuelle konsekvenser for øvrig habilitering og rehabilitering som følge av pandemien. 

    Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

    3.1.3.3.10

    Statsforvalteren skal følge med på at kommunene planlegger opplæring for alle leger i vakt som skal ha grunnkompetanse etter §7 første ledd i akuttmedisinforskriften. Krav til kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering for alt helsepersonell i legevakt skal være oppfylt innen 1.5.2021. Statsforvalteren skal følge utviklingen i kommunene.

    Alle embetene HOD Helsedirektoratet

    3.1.3.3.11

    Som en del av nasjonalt velferdsteknologiprogram, skal Statsforvalterne bidra til at velferdsteknologi blir en integrert del av de kommunale helse- og omsorgstjenestene gjennom tilskuddsforvaltningen av kompetanse- og innovasjonstilskuddet. Nasjonalt velferdsteknologiprogram videreføres i 2021. Dette innebærer blant annet at tilskuddsforvaltningen av de øremerkede midlene til velferdsteknologiprogrammet i kompetanse- og innovasjonstilskuddet videreføres i 2021. Mer om Nasjonalt velferdsteknologiprogram på Helsedirektoratets nettsider. Hensikten er at kommunene skal tilby velferdsteknologi på lik linje med andre helse- og omsorgstjenester.

    3.1.4 Klima- og miljødepartementet

    3.1.4.1 Økosystemene i fylket skal ha god tilstand og levere økosystemtjenester

    Styringsparametere Resultatmål

    3.1.4.1.1

    Ivaretakelse av økosystemene

    Alle embetene KLD Miljø og klima

    3.1.4.1.1.1

    Kommunene og sektorene bruker kartleggingsdata innhentet i økologisk grunnkartsatsningen til å ivareta økosystemene i arealforvaltningen

    3.1.4.1.2

    Restaureringstiltak i myr og annen våtmark

    Alle embetene KLD Miljø og klima

    3.1.4.1.2.1

    Myr og våtmark blir i større grad restaurert.

    3.1.4.1.3

    Tilstand i vannforekomstene

    Alle embetene KLD LMD Landbruk og mat Miljø og klima

    3.1.4.1.3.1

    Forbedret tilstand i vannforekomstene

    3.1.4.1.4

    Innsats for bekjempelse av fremmede organismer

    Alle embetene KLD Miljø og klima

    3.1.4.1.4.1

    God innsats for å hindre negativ påvirkning av fremmede organismer på naturmangfoldet

    Oppdrag
    Alle embetene KLD Miljø og klima

    3.1.4.1.5

    Oppfølging av konkrete henvendelser om restaurering av myr og annen våtmark på privat grunn. Frist: 31.12.2021

    Alle embetene KLD Miljø og klima

    3.1.4.1.6

    Foreslå arealer for naturtypekartlegging med vektlegging av områder med stor aktivitet og stort utbyggingspress, der man forventer å finne naturtyper etter Miljødirektoratets kartleggingsinstruks. Frist: 01.11.2021

    Alle embetene KLD Miljø og klima

    3.1.4.1.7

    Varsle grunneiere om det endelige utvalget av arealer for naturtypekartlegging og følge opp grunneiere ved behov. Frist: 20.05.2021.

    SFOV SFVT SFAG SFRO SFVL SFMR SFTL SFNO SFTF KLD Miljø og klima

    3.1.4.1.8

    Etablere eller revidere munningsfredningssoner utenfor vassdrag med anadrome fiskebestander, der det vurderes hensiktsmessig, gjennom forskrift som følger gjeldende fylkesinndeling. Dette skal gjøres iht. Miljødirektoratets retningslinjer fra 2020. Frist 01.06.2021

    SFOV SFIN KLD Miljø og klima

    3.1.4.1.9

    Vurdere å slå sammen gjeldende regionale forskrifter om fangst av edelkreps (Astacus astacus) slik at de følger gjeldene fylkesinndeling. Fastsette bestemmelse om at fangst av edelkreps ikke er tillatt i vassdrag som er underlagt forbud mot fangst av ferskvannskreps iht. Mattilsynets soneforskrifter om bekjempelse av krepsepest. Frist: 01.07.2021

    SFOV KLD Miljø og klima

    3.1.4.1.10

    Revidere forskrift om fredning og fangst av ferskvannskreps i Steinsfjorden og Tyrifjorden, med sikte på å løse utfordringer knyttet til krepsefisket og styrke håndhevingen av regelverket. Frist: 01.07.2021

    SFIN KLD Miljø og klima

    3.1.4.1.11

    Lede den norske delen av prosjektet Vänerlaksen – Två Länder-én elv under Interreg Sverige-Norge. Frist 31.12.2021

    SFOV SFIN SFVT SFAG SFRO SFVL SFTF KLD Miljø og klima

    3.1.4.1.12

    Revidere fylkesvis kultiveringsplan for laks og innlandsfisk. Frist 01.12.2021

    3.1.4.2 Ingen arter og naturtyper skal utryddes, og utviklingen til truede og nær truede arter og naturtyper skal forbedres

    Styringsparametere Resultatmål

    3.1.4.2.1

    Bedre ivaretakelse av den mest truede naturen

    Alle embetene KLD Miljø og klima

    3.1.4.2.1.1

    Forbedret tilstand for truet natur

    SFTF KLD Miljø og klima

    3.1.4.2.1.2

    Oppfølging og skjøtsel av de utvalgte naturtypene slåttemark og slåttemyr er styrket sammenliknet med 2020

    3.1.4.2.2

    Bestandsmålene for rovvilt og tap av beitedyr til rovvilt

    Alle embetene KLD LMD Miljø og klima

    3.1.4.2.2.1

    Bestandsmålene for rovvilt er nådd og tapene av beitedyr til rovvilt er redusert.

    Oppdrag
    Alle embetene KLD Miljø og klima

    3.1.4.2.3

    Fullføre saksbehandling i Elektronisk søknadssenter (ESS) for alle søknader om tilskudd til truede arter, truede naturtyper, ville pollinerende insekter og prioriterte/verdifulle kulturlandskap fra perioden 2019 til og med 2021. Frist: 31.12.2021.

    SFOV SFIN SFVT SFAG SFRO SFVL SFMR SFTL KLD Miljø og klima

    3.1.4.2.4

    Bedre kvalitet på eksisterende naturtypedata for utvalgt naturtype hule eiker i Naturbase. Frist: 31.12.2021.

    3.1.4.3 Et representativt utvalg av norsk natur skal tas vare på for kommende generasjoner

    Styringsparametere Resultatmål

    3.1.4.3.1

    Skogareal tilrådd for vern

    Alle embetene KLD Miljø og klima

    3.1.4.3.1.1

    Vern av skog tilrådd i tråd med kriteriene for vern av skog

    3.1.4.3.2

    Ivaretakelse av verneverdiene i verneområdene

    Alle embetene KLD Miljø og klima

    3.1.4.3.2.1

    Andel av verneområder med behov for forvaltningsplan, og som har forvaltningsplan, er høyere enn i 2020

    3.1.4.3.3

    Fremmede treslag i verneområder

    Alle embetene KLD Miljø og klima

    3.1.4.3.3.1

    Redusert  forekomst av fremmede treslag i verneområder

    Oppdrag
    Alle embetene KLD Miljø og klima

    3.1.4.3.4

    Utarbeide høringsforslag, forestå høring og gi tilrådning til Miljødirektoratet mht. revidering av verneforskrifter for store verneområder som oppfølging av Handlingsplan friluftsliv. Frist: Kommer

    Alle embetene KLD Miljø og klima

    3.1.4.3.5

    Levere grunnlag for etablering av datasett for restriksjonsområder knyttet til verneområder, i tråd med nærmere oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet skal skje i Naturbase. Frist: (mulig dette utgår i ETB)

    SFNO KLD Miljø og klima

    3.1.4.3.6

    Gjennomføre verneplanprosesser for områder på Statskogs grunn i tråd med oppdrag fra Miljødirektoratet og oversende tilrådning. Frist: 01.09.2021

    SFIN SFRO SFTL KLD Miljø og klima

    3.1.4.3.7

    Skogvern: Levere innspill iht. prosess om uttesting og metodeutvikling for ny kartleggingsmetodikk i skogvernarbeidet. Frist: 31.12.2021

    SFOV KLD Miljø og klima

    3.1.4.3.8

    Oversende forslag om vern av Østmarka til Miljødirektoratet for faglig gjennomgang. Frist: 31.12.2021.

    SFOV SFRO KLD Miljø og klima

    3.1.4.3.9

    Bevaring av verdifull natur (supplerende vern): Starte verneplanprosesser for aktuelle områder etter nærmere oppdrag fra Miljødirektoratet. Frist: Avklares frem mot ETB. (flere embeter kan bli aktuelle, avklares i ETB)

    SFTL KLD Miljø og klima

    3.1.4.3.10

    Marint vern: Gjennomføre høring og gi tilråding for området Borgan-Frelsøy. Frist: 31.12.2021

    SFMR KLD Miljø og klima

    3.1.4.3.11

    Marint vern: Gjennomføre høring og oversende tilråding om vern av områdene Giske, Griphølen og Remman. Frist: 31.12.2021.

    SFNO SFTF KLD Miljø og klima

    3.1.4.3.12

    Marint vern: Gjennomføre høring og oversende tilråding om vern av området transekt fra Andfjorden. Frist: 31.12.2021.

    Alle embetene KLD Miljø og klima

    3.1.4.3.13

    Forvaltning av verneområder:  Etablere og følge opp bevaringsmål i NatStat (i samråd med SNO) knyttet til minst 3 konkrete tiltak i verneområder der målsetningen er å bedre/opprettholde naturtilstanden. Frist: 31.12.2021.

    3.1.4.4 Forurensning skal ikke skade helse og miljø

    Styringsparametere Resultatmål

    3.1.4.4.1

    Oppfølging av utslipp av kommunalt avløpsvann fra store tettbebyggelser

    Alle embetene KLD Miljø og klima

    3.1.4.4.1.1

    Progresjon i arbeidet med å redusere forurensning fra utslipp av avløpsvann fra større tettbebyggelser og bedre etterlevelse av EUs avløpsdirektiv

    SFOV SFVT SFTL KLD Miljø og klima

    3.1.4.4.1.2

    Nødvendig informasjon er på plass for å starte arbeidet med å revidere tillatelser

    3.1.4.4.2

    Oppdatering av fagsystemet Grunnforurensning

    Alle embetene KLD Miljø og klima

    3.1.4.4.2.1

    Langt flere kommuner registrerer, oppdaterer og vedlikeholder egne lokaliteter i Grunnforurensning i forhold til 2020


    SFAG SFRO SFNO KLD Miljø og klima

    3.1.4.4.2.2

    Kommunene og andre fylkesmannsembeter har fått bedre kompetanse på fagsystemet Grunnforurensning. Og datakvaliteten på fylkesmannens lokaliteter i fagsystemet er god og supplert med flere lokaliteter (MERK: Forbehold om finansiering i 2021)

    3.1.4.4.3

    Finansiell sikkerhet for deponier

    Alle embetene KLD Miljø og klima

    3.1.4.4.3.1

    Alle deponier har tilfredsstillende finansiell sikkerhet

    3.1.4.4.4

    Behandling av PFAS-saker

    Alle embetene KLD Miljø og klima

    3.1.4.4.4.1

    Alle delegerte saker fra Miljødirektoratet som omhandler undersøkelser/opprydding og bygge- og gravesaker i PFAS-forurenset grunn, er igangsatt.

    3.1.4.4.5

    Opprydding på land og sjø ved prioriterte skipsverft

    SFOV SFVT SFAG SFRO SFVL SFMR SFTL SFNO SFTF KLD Miljø og klima

    3.1.4.4.5.1

    God framdrift i arbeidet med opprydding på land og i sjø ved prioriterte skipsverft

    3.1.4.4.6

    Status for kommunenes arbeid i å sikre trygg luft

    Alle embetene KLD Miljø og klima

    3.1.4.4.6.1

    Alle kommunene har god kjennskap til verktøy for å få oversikt over luftforurensningssituasjonen i sin kommune.

    Oppdrag
    SFOV SFVL SFTF KLD Miljø og klima

    3.1.4.4.7

    Sammen med Miljødirektoratet, levere iht. plan for prosjekt om kartlegging av hvilke krav som stilles i tillatelser gitt av FM for avfallsanlegg etter forurensningsloven § 11 og hvilke anlegg som er vurdert å ikke ha krav om tillatelse. Frist: 31.12.2021.

    3.1.5 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    3.1.5.1 God økonomiforvaltning i kommunene

    Styringsparametere Resultatmål

    3.1.5.1.1

    Antall kommuner i ROBEK.

    SFOV SFVT SFAG SFRO SFTL KMD Kommunal styring

    3.1.5.1.1.1

    Antallet kommuner i ROBEK ved utgangen av 2021 skal ikke overstige antallet ved utgangen av 2020.

    SFIN SFVL SFMR SFNO SFTF KMD Kommunal styring

    3.1.5.1.1.2

    Antallet kommuner i ROBEK skal reduseres i 2021.

    3.1.5.1.2

    Kvalitet i KOSTRA-data.

    Alle embetene KMD Kommunal styring

    3.1.5.1.2.1

    Antall feil i KOSTRA-rapporteringen reduseres vesentlig sammenliknet med 2020.

    3.1.5.1.3

    Bruk av KOSTRA-data

    Alle embetene KMD Kommunal styring

    3.1.5.1.3.1

    Kommunene skal aktivt bruke KOSTRA-data i styring av kommunene.

    Oppdrag
    Alle embetene KMD Kommunal styring

    3.1.5.1.4

    Som følge av koronapandemien vil embetene måtte bidra med å fordele ekstraordinære skjønnsmidler til kommunene gjennom året. 

    Det bes om en enkel rapportering til departementet på bruken av de ekstraordinære skjønnsmidlene i fylket i forbindelse med utbrudd av covid-19 innen 31.12.2021.

    3.1.6 Landbruks- og matdepartementet

    3.1.6.1 Økt verdiskaping i landbruket og landbruk over hele landet

    Styringsparametere Resultatmål

    3.1.6.1.1

    Verdiskaping i jordbruket og i landbruksbaserte næringer

    Alle embetene LMD Landbruk og mat

    3.1.6.1.1.1

    Regional innsats innen landbruksbasert næringsutvikling er innrettet slik at nasjonale mål og føringer i RNP nås.  

    3.1.6.1.2

    Verdiskaping i skogbruket

    Alle embetene LMD Landbruk og mat

    3.1.6.1.2.1

    Kommunenes arbeid med tilfredsstillende foryngelse innen tre år etter hogst er fulgt opp. 

    Alle embetene LMD Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler

    3.1.6.1.2.2

    Kommunene forvalter de økonomiske virkemidlene i skogbruket effektivt og i samsvar med regelverket.

    3.1.6.1.3

    Verdiskaping i reindriften

    SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat

    3.1.6.1.3.1

    Økt produksjon og verdiskaping i reindriften.

    Oppdrag
    Alle embetene LMD Landbruk og mat

    3.1.6.1.4

    Det har i de senere år oppstått store skader på granskog i Europa som følge av billeangrep. Som følge av tørke og klimaendringer kan slike skader også oppstå i Norge. Tall fra billeovervåkingen viser urovekkende bestandsutvikling våren 2020. For å forebygge skogskader må Statsforvalteren i 2021 følge nøye med på skogens sunnhetstilstand og ved behov iverksette tiltak slik det er forklart i §§ 11 og 12 i forskrift om bærekraftig skogbruk. Landbruksdirektoratet skal i 2020 utarbeide en faglig beredskapsplan for barkebiller. Planen er forventet å foreligge medio februar 2021.  

    Alle embetene LMD Landbruk og mat

    3.1.6.1.5

    Statsforvalteren skal i 2021 bidra gjennom opplæring, veiledning og informasjon følge opp at kommunene ivaretar forvaltningen av tilskudd til skogsveier og til drift med taubane o.a

    SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat

    3.1.6.1.6

    Statsforvalteren skal i 2021 informere om prosjektet «Ut på vidda – lærings- og omsorgstjenester i reindrifta». I samarbeid med Statsforvalteren i Troms og Finnmark skal prosjektet gjøres kjent via digitale plattformer og på samlinger for næringa i regi av Statsforvalteren.

    SFTF LMD Landbruk og mat

    3.1.6.1.7

    Statsforvalteren i Troms og Finnmark skal administrere "Ut på vidda – lærings- og omsorgstjenester i reindrifta", og følge opp strategiplan og føringer fra avtalepartene.

    3.1.6.2 Bærekraftig landbruk

    Styringsparametere Resultatmål

    3.1.6.2.1

    Bidra til opprettholdelse av kulturlandskap og redusert miljøbelastning fra jordbruksdrift

    Alle embetene LMD Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler

    3.1.6.2.1.1

    Virkemidler på miljøområdet er tilpasset til regionale miljøutfordringer

    Alle embetene LMD Landbruk og mat Miljø og klima

    3.1.6.2.1.2

    Innholdet i miljøvirkemidlene er godt kjent for aktuelle søkere, landbrukets organisasjoner og kommuner.

    Alle embetene KLD LMD Landbruk og mat Miljø og klima

    3.1.6.2.1.3

    Miljøvirkemidlene er innrettet i henhold til vannforvaltningsplanene, med mer forpliktende krav ved behov for forsterket innsats.

    Oppdrag
    Alle embetene LMD Landbruk og mat

    3.1.6.2.2

    Statsforvalteren skal også i 2021 bistå Mattilsynet og Miljødirektoratet i bekjempelsen av dyresykdommen skrantesjuke (CWD). Statsforvalteren vil ha ansvar for ulike oppgaver som informasjonsarbeid, forvaltning av tilskudd til beitelag og vedlikeholde sperregjerder (gjelder Statsforvalteren i Trøndelag). Det er også viktig med oppfølging av kommunenes arbeid i saken, herunder at viltforvaltningen prøvetar risikodyr.

    SFOV LMD Landbruk og mat

    3.1.6.2.3

    Statsforvalteren i Oslo og Viken skal forvalte de særskilte midlene til CWD i 2021

    3.1.7 Andre oppdrag


    Oppdrag
    Alle embetene BFD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    3.1.7.1

    Statsforvalteren skal ha en aktiv rolle i gjennomføringen av barnevernsreformen, ved å støtte kommunene i deres arbeid med å forberede ansvarsendringene som trer i kraft i 2022. Dette omfatter blant annet tiltak som bidrar til at kommunene reduserer svikt i saksbehandling, samt hever kvaliteten i hjelpetiltak, oppfølging av barn i fosterhjem og rekruttering av fosterhjem i barnets slekt eller nettverk. Målrettede, forebyggende tiltak og tidlig innsats ikke bare fra barnevernstjenesten, men også fra andre berørte tjenester i kommunen, vil ha stor betydning for at reformen skal bli vellykket. En god forankring av reformen både i den politiske og administrative ledelsen av kommunen fremstår derfor som viktig. Statsforvalteren skal bidra til dette.

    Alle embetene BFD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    3.1.7.2

    Statsforvalteren skal fordele midler til stillinger i det kommunale barnevernet, jf. pkt. 5.1.10.6 i VØI. De øremerkede stillingene fra 2020 videreføres. 

    Frist: 15.03.2021

    Alle embetene BFD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    3.1.7.3

    Statsforvalteren skal bidra til å sikre at kommunene jobber strukturert med gjenforening av barn og foreldre etter en omsorgsovertakelse, herunder sikre at det gjøres grundige vurderinger når målsetningen om gjenforeningen forlates, da gjenforeningsmålsettingen på visse vilkår kan oppgis. Dette stiller krav både til samværenes hyppighet og kvalitet. Og selv når gjenforening ikke er mulig, har det en egenverdi å bevare familiebånd dersom dette ikke er til skade for barnet. Alle beslutninger om samvær må bygge på konkrete vurderinger. Barns medvirkning og barnets beste som et grunnleggende hensyn skal ivaretas i dette arbeidet

    Statsforvalteren skal innhente kommunenes erfaringer fra gjenforeningsarbeid, vurdere kommunenes arbeid og samarbeide med Bufdir om det videre arbeidet på dette feltet.

    Alle embetene BFD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    3.1.7.4

    Statsforvalteren skal bistå og samarbeide med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og følge opp deltakende kommuner i tiltakene i kompetansestrategien for det kommunale barnevernet:

    • Tjenestestøtteprogrammet
    • Opplæringsprogram for minoriteter
    • Veiledningsteamet
    • Dialogmøter
    • Læringsnettverk og lokale utviklingsprosjekter

    Oppgavene vil bli nærmere spesifisert i forbindelse med utsendelse av belastningsfullmaktene for 2021.

    Alle embetene KMD BFD HOD JD KLD KD LMD Areal, by og samfunn Kommunal styring Miljø og klima Samfunnssikkerhet og beredskap

    3.1.7.5

    Statsforvalteren skal utfordre kommunene til å ha en prosess hvor kommunestyret vurderer sammenslåing som et alternativ. En forutsetning for gode dialoger om strukturutfordringer og -muligheter er at arbeidet er forankret i embetsledelsen, og at fagavdelingene bidrar i arbeidet. Som grunnlag for kommunedialogen, utvikler FMFA i samarbeid med enkelte embeter, en standardversjon av kommunebilder. For et best mulig resultat, bør embetene delta aktivt i utviklingsarbeidet av dette digitale verktøyet.

    Alle embetene LMD Landbruk og mat

    3.1.7.6

    Fylkesmannen skal som førsteinstans forvalte kompensasjonsordningen etter avvikling av hold av pelsdyr i 2021.

    Alle embetene ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    3.1.7.7

    Fylkesmennene skal sette i verk kompetansehevende tiltak og legge til rette for erfaringsutveksling om oppfølging av utsatt ungdom i NAV-kontorene i samarbeid med NAV fylke.

    SFOV SFVL SFTL SFTF ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    3.1.7.8

    Fylkesmannsembetene i Oslo og Viken, Vestland, Trøndelag og Troms og Finnmark skal bistå Arbeids- og velferdsdirektoratet i prosjektet "Økt kompetanse i NAV" og samarbeide med NAV- fylke om utvikling og eventuell iverksetting av tiltak i regi av prosjektet. Disse embetene skal også bistå direktoratet i utvikling av kompetanseverktøy for de sosiale tjenestene i NAV-kontoret.

    SFVL SFTL ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    3.1.7.9

    Fylkesmennene i Trøndelag og Vestland skal videreutvikle verktøyet "Tjenestebarometer for sosiale tjenester" som Fylkesmannen i Trøndelag har utarbeidet. Som et ledd i dette arbeidet skal hvert embete gjennomføre dialogmøter med minst 5 kommuner i 2021.

    SFNO ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    3.1.7.10

    Fylkesmannen i Nordland skal systematisere metodikk knyttet til hvordan det kan gis opplæring og veiledning om kvalifiseringsprogrammet ut mot NAV-kontorene. Fylkesmannen skal beskrive metodikken og dele den med de øvrige fylkesmannsembetene. 

    Alle embetene ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    3.1.7.11

    Fylkesmannen er gjennom midlertidige endringer i regelverket for tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret gitt fullmakt til å tildele midler over denne ordningen i 2020. 

    Alle embetene HOD ASD Helsedirektoratet

    3.1.7.12

    Mange personer med ulike helseproblemer vil trenge samtidig og koordinert bistand fra både NAV og helse- og omsorgstjenestene i kommunen for at mål om deltakelse i arbeid og bedre helse skal nås. Arbeid vil ofte i seg selv ha en positiv helseeffekt. Helse- og omsorgstjenestene og NAV må samarbeide systematisk for å lykkes i dette arbeidet.

    Gjennom tidligere ordninger som Raskere tilbake, ble det etablert samarbeid mellom NAV og spesialisthelsetjenesten. Videre er det gjennom IPS etablert samarbeid en del steder både mellom NAV og spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester. Det er et særlig behov for å innhente kunnskap og få en bedre oversikt over samarbeidet mellom NAV og kommunale helse- og omsorgstjenester. Samtidig er det viktig å få oversikt over det helhetlige tjenestetilbudet og forløpet i helse- og omsorgstjenesten, inkludert spesialisthelsetjenesten og samarbeidet med NAV.

    I 2021 skal Statsforvalteren i samarbeid med NAV fylke kartlegge tjenestesamhandlingen som er etablert mellom NAV-kontor og helse- og omsorgstjenester om tjenestemottakere og pasienter som har behov for samtidige tjenester. Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet tar initiativ til å utarbeide et verktøy for kartleggingsarbeidet. Kartleggingen vil være grunnlag for senere vurdering av tiltak.

    Rapporteringspunkt:

    -             Statsforvalteren skal kartlegge tjenestesamhandlingen som er etablert mellom NAV-kontor og helse- og omsorgstjenesten


    3.2 Statlig virksomhet på regionalt nivå skal være godt samordnet og legge til rette for gode helhetsløsninger

    3.2.1 Tverrsektorielle delmål

    3.2.1.1 Den offentlige boligsosiale innsatsen skal være helhetlig og effektiv

    Styringsparametere Resultatmål

    3.2.1.1.1

    Fylkesmannens bidrag til samarbeid mellom regionale aktører om de tre innsatsområdene i 'Nasjonal stratgi for sosial boligpolitikk (2021 – 2024)': 
    • Barn og unge
    • Bostedsløse
    • Personer med nedsatt funksjonsevne

    Alle embetene KMD ASD BFD HOD JD KD Areal, by og samfunn Familier, barn og unge Folk og samfunn

    3.2.1.1.1.1

    Helhetlig samarbeid mellom stat og kommune om de to tiltakene i Bolig for velferd.

    Alle embetene KMD Areal, by og samfunn Familier, barn og unge Folk og samfunn Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    3.2.1.1.1.2

    Helhetlig samarbeid mellom stat og kommune om de tre prioriterte innsatsområdene innsatsområdene i 'Nasjonal strategi for sosial boligpolitikk (2021 – 2024)'

    3.2.1.2 Tilsyn skal være samordnet, målrettet og medvirke til læring og forbedring

    Styringsparametere Resultatmål

    3.2.1.2.1

    Samlet tilsynsbelastning for den enkelte kommune. 

    Alle embetene KMD Tilsyn

    3.2.1.2.1.1

    Den samlete tilsynsbelastningen for den enkelte kommune skal ikke være for stor.

    3.2.1.2.2

    Fylkesmannens hensyntagen til forvaltningsrevisjoner i sin planlegging, prioritering og gjennomføring av tilsyn.

    Alle embetene KMD Tilsyn

    3.2.1.2.2.1

    Tilsyn mot kommunen innrettes slik at fylkesmannens ressurser benyttes effektivt.

    3.2.1.2.3

    Tilsyn som grunnlag for læring.

    Alle embetene KMD Tilsyn

    3.2.1.2.3.1

    Tilsyn fører til læring og forbedring i kommunen.

    Oppdrag
    Alle embetene KMD Tilsyn

    3.2.1.2.4

    Fylkesmennene skal benytte den nasjonale tilsynskalenderen som driftes av Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA) som et verktøy i arbeidet med å samordne det statlige tilsynet med kommunesektoren etter kommuneloven §§ 30-6 og 30-7.

    SFMR KMD Tilsyn

    3.2.1.2.5

    Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal i 2021 gi faglig og juridisk brukerstøtte til brukere av nasjonal tilsynskalender.

    3.2.1.3 Klimahensyn skal ivaretas i alle sektorer

    Styringsparametere Resultatmål

    3.2.1.3.1

    Kommunenes arbeid med klimatilpasning og klimagassreduksjon

    Alle embetene KLD KMD Areal, by og samfunn Miljø og klima

    3.2.1.3.1.1

    Alle kommuner har i sin klima- og energiplanlegging en oppdatert handlingsdel (nyere enn 4 år) med ambisiøse mål og gjennomfører tiltak som bidrar til å redusere klimagassutslipp

    Alle embetene KLD JD KMD LMD Areal, by og samfunn Landbruk og mat Miljø og klima Samfunnssikkerhet og beredskap

    3.2.1.3.1.2

    Kommunene har integrert klimatilpasning i sine planer i tråd med statlig planretningslinje (SPR) for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning

    Oppdrag
    SFTL KLD Miljø og klima

    3.2.1.3.2

    Formidle erfaringer og kunnskap fra pilotprosjektet "Nettverk klimatilpasning Trøndelag" til andre fylkesmenn og kommuner. Frist: 31.12.2021.

    3.2.1.4 Andre oppdrag


    Oppdrag
    Alle embetene KD ASD BFD HOD Barnehage og opplæring Familier, barn og unge Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

    3.2.1.4.1

    Godt tverrsektorielt samarbeid er særlig viktig under pandemisituasjonen for å fange opp barn og unge som har behov for hjelp og for å gi samordnet hjelp til utsatte barn og unge som tjenestene er kjent med fra før. Statsforvalteren skal i 2021 følge opp kommunenes innsats på dette området. 

    Alle embetene BFD Familier, barn og unge

    3.2.1.4.2

    Statsforvalteren skal videreføre arbeidet med å gjøre kommuner og fylkeskommuner kjent med de voldsforebyggende verktøyene «Jeg Vet» og «Snakke sammen». Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag har et særlig ansvar for å bidra til implementering av verktøyene, og skal sørge for at alle kommuner i deres regioner er gjort kjent med verktøyene. Det er ønskelig med et samarbeid med Sametinget der dette er aktuelt. 


    Lenker:

    http://www.jegvet.no/

    https://snakkemedbarn.no/

    Alle embetene BFD Familier, barn og unge

    3.2.1.4.3

    Andelen barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt, øker. Statsforvalteren har en viktig rolle i å tilrettelegge for kunnskapsformidling, og skal bidra til at god praksis og relevante verktøy og tiltak gjøres kjent for kommunene. Dette gjelder for eksempel Bufdirs veileder for tverrsektorielt arbeid mot fattigdom i barnefamilier og indikatorene på kommunenivå om barnefattigdom som Bufdir har utarbeidet.

    Lenke: www.barnefattigdom.no.

    SFOV SFRO SFTL SFTF KUD Folk og samfunn

    3.2.1.4.4

    Det er lite kunnskap om FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i kommunene. Fylkesmannen skal, gjennom sin samordnings- og veiledningsfunksjon overfor kommunene, arbeide for at konvensjonen legges til grunn i alt arbeid som berører personer med funksjonsnedsettelse. 

    Bufdir har igangsatt et arbeid for å øke kunnskapen om og gjennomføringen av CRPD i kommunene.  

    Fylkesmannen i Oslo og Viken, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Fylkesmannen i Rogaland og Fylkesmannen i Trøndelag skal være piloter 2021, og skal i samarbeid med Bufdir: 

    • Bygge opp kunnskap om CRPD i eget embete 
    • Ferdigstille opplæringsmateriell om CRPD 
    • Gi utvalgte pilotkommuner opplæring i CRPD, og hvordan konvensjonen kan gjennomføres lokalt. 

    Piloten skal være gjennomført 31.12.2021, med mulighet for forlengelse» 

    Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

    3.2.1.4.5

    Statsforvalteren skal i løpet av 2021 gjennomføre sambandstest med kommunene på Nødnett.

    Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

    3.2.1.4.6

    Det er forventet at iht Fylkesmannens samfunnssikkerhetsinstruks at statsforvalteren evaluerer håndteringen av covid-19 for å sikre læring og utvikling av samfunnssikkerhetsarbeidet lokalt og regionalt.

    SFNO SFTF JD Samfunnssikkerhet og beredskap

    3.2.1.4.7

    Statsforvalteren skal bidra i planlegging og gjennomføring av øvelsene Arctic REIHN og Barents Rescue 2022.

    Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

    3.2.1.4.8

    Statsforvalteren skal delta i forberedelser knyttet til vertslandsstøtte i forbindelse med Forsvarets øvelse Cold Response som finner sted i 2022.

    SFIN SFVL SFNO JD Samfunnssikkerhet og beredskap

    3.2.1.4.9

    Statsforvalteren skal i samarbeid med DSB delta i arbeidsgruppe som skal beskrive Statsforvalterens rolle overfor kommunene innenfor digital sikkerhet i lys av samordningsrollen.

    Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

    3.2.1.4.10

    Statsforvalteren skal i løpet av 2021-2022 inkludere sikkerhetspolitisk krise/krig i fylkesROS. Analysegrunnlag utarbeidet av DSB bør brukes i arbeidet.

    Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

    3.2.1.4.11

    Statsforvalteren skal ta kontakt med Forsvaret for å gjøre en felles vurdering av behovet for sivilt regionalt planverk for vertslandsstøtte dersom dette ikke er gjort i løpet av 2020.

    Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

    3.2.1.4.12

    Statsforvalteren skal på forespørsel bidra til revisjon og videreutvikling av Forsvarets planverk.

    Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

    3.2.1.4.13

    Statsforvalteren skal være forberedt på å delta i øvelse CMX i 2021.

    Alle embetene KLD LMD Landbruk og mat Miljø og klima

    3.2.1.4.14

    Regjeringen vil verne 10 prosent av skogen. Vernet skal gjennomføres på en slik måte at det bidrar til å fylle de nasjonale målene for naturmangfold, samtidig som det får minst mulige konsekvenser for avvirkningen og skognæringens bidrag til det grønne skiftet. Vi forventer at Statsforvalteren bidrar med både miljøfaglig og skogfaglig kompetanse i skogvernarbeidet framover. Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet har fått i oppdrag å utvikle en mal for beskrivelse av enkeltområders betydning for skog- og trenæringen lokalt og regionalt for bruk i beslutningsdokumenter i skogvernsaker. Frist er 1.11.20. Direktoratene skal videre utarbeide forslag til retningslinjer for avveining mellom verneverdier jf naturmangfoldlovens vernebestemmelser, skogbruksmessig betydning og konsekvenser for verdikjeden knyttet til skog og tre i skogverneprosesser, innen 1.3.2021. Statsforvalteren skal følge opp bruken av mal og retningslinjer for avveining nevnt over når dette er avklart.

    Alle embetene HOD ASD Folk og samfunn Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    3.2.1.4.15

    Statsforvalteren skal i samarbeid med NAV fylke bidra til å utvikle arbeid og helse som et felles fagområde mellom NAV og helsetjenesten. Mange personer med ulike helseproblemer vil trenge samtidig og koordinert bistand fra både NAV og helse- og omsorgstjenestene i kommunen for at målet om deltakelse i arbeid og bedre helse skal nås. Dette innebærer at helse- og omsorgstjenestene og NAV må samarbeide systematisk for å kunne møte innbyggernes behov.

    I 2021 skal Statsforvalteren i samarbeid med NAV fylke kartlegge tjenestesamhandlingen som er etablert mellom NAV-kontor og kommunenes helse- og omsorgstjenester, samt mellom NAV og spesialisthelsetjenesten. Basert på resultatene av kartleggingen skal Statsforvalteren og NAV fylke samarbeide om tiltak for å bedre tjenestetilbudet til felles tjenestemottakere/pasienter ved å tilrettelegge for en målrettet og samordnet innsats i kommunene.

    3.3 Rettssikkerhet skal være ivaretatt på en enhetlig måte i fylket og på tvers av embetene

    3.3.1 Tverrsektorielle delmål

    3.3.1.1 Høy kvalitet i veiledning, kontroll, tilsyn og saksbehandling

    Styringsparametere Resultatmål

    3.3.1.1.1

    Fylkesmannen bidrar til å sikre at kommunene forvalter rettighetene og pliktene eter integreringsloven og introduksjonsloven på en god måte gjennom veiledningssamlinger om ordningene i integreringsloven/ introduksjonsloven.

    Alle embetene KD Tilsyn

    3.3.1.1.1.1

    Minimum 2 samlinger innen utløpet av 2 kvartal 2021.

    3.3.1.1.2

    Saksbehandlingstid i antall uker for klager over kommunens vedtak i byggesaker etter plan- og bygningsloven

    Alle embetene KMD Areal, by og samfunn

    3.3.1.1.2.1

    Alle klagesaker er behandlet innen 12 uker, jf. § 7-1 bokstav d, i byggesaksforskriften 

    Alle embetene KMD Areal, by og samfunn

    3.3.1.1.2.2

    Alle klagesaker der det er gitt utsatt iverksetting etter forvaltningsloven § 42, er behandlet innen 6 uker, jf. § 7-1 bokstav e, i byggesaksforskriften

    3.3.1.1.3

    Saksbehandlingstid i antall uker for ekspropriasjonssaker på plan- og bygningsrettens område (også der oreigningsloven er hjemmelsgrunnlag).

    Alle embetene KMD Areal, by og samfunn

    3.3.1.1.3.1

    Alle ekspropriasjonssaker i førsteinstans på plan- og bygningsrettens område er behandlet innen 12 uker

    Alle embetene KMD Areal, by og samfunn

    3.3.1.1.3.2

    Alle ekspropriasjonssaker som klageinstans på plan- og bygningsrettens område er behandlet innen 12 uker

    3.3.1.1.4

    Implementering av BAT i tråd med industriutslippsdirektivet (IED)

    Alle embetene KLD Miljø og klima

    3.3.1.1.4.1

    God progresjon i arbeidet med nye tillatelser til virksomheter som  omfattes av BREF for avfallsbehandling, næringsmiddelindustri og avfallsforbrenning.

    3.3.1.1.5

    Kompetanse på forurensningstilsyn

    Alle embetene KLD Miljø og klima

    3.3.1.1.5.1

    Fylkesmannen har god kompetanse og økt  aktivitet på forurensningstilsyn fra 2020

    Oppdrag
    Alle embetene KMD Areal, by og samfunn Kommunal styring

    3.3.1.1.6

    Fylkesmannsembetene skal veilede kommunene om reglene for byggesaksgebyrer i plan- og  bygningsloven og selvkostprinsippet. Veiledningen skal bidra til at de kommunale byggesaksgebyrene ikke er i strid med dette regelverket.

    3.3.1.2 Effektiv og korrekt lov- og tilskuddsforvaltning


    Styringsparametere Resultatmål

    3.3.1.2.1

    Kontroll og oppfølging på landbruks- og reindriftsområdet

    Alle embetene LMD Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler

    3.3.1.2.1.1

    Statsforvalteren har effektiv internkontroll av sin tilskuddsforvaltning på landbruks- og reindriftsområdet.

    Alle embetene LMD Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler

    3.3.1.2.1.2

    Statsforvalteren har effektiv internkontroll som ivaretar kontroll med at kommunenes tilskuddsforvaltning på landbruksområdet utføres på en forsvarlig måte.

    Alle embetene LMD Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler

    3.3.1.2.1.3

    Stasforvalteren har effektiv internkontroll som ivaretar kravet til informasjonssikkerhet i fagsystemene som Landbruksdirektoratet stiller til rådighet.

    3.3.1.2.2

    Utarbeiding av plan for telling av rein i 2021, på grunnlag av en risikovurdering av distriktene

    SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler

    3.3.1.2.2.1

    Statsforvalteren har gjennomført telling av rein i henhold til planen for 2021.

    3.3.1.2.3

    Andel reinbeitedistrikter med oppdaterte bruksregler og distriktsplaner

    SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler

    3.3.1.2.3.1

    Alle reinbeitedistriktene har oppdaterte bruksregler og distriktsplaner.

    3.3.1.2.4

    Oppfølging av brudd på bestemmelsene i reindriftsloven

    SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler

    3.3.1.2.4.1

    Brudd på bruksregler, bestemmelsene i reindriftsloven eller vedtak gitt i medhold av reindriftsloven er fulgt opp.

    Oppdrag
    SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler

    3.3.1.2.5

    Statsforvalteren har en aktiv oppfølging av brudd på grensereinbeiteloven. 

    SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat

    3.3.1.2.6

    Statsforvalteren skal utarbeide en fremdriftsplan som beskriver arbeidet med å utarbeide en oversikt over ulovlig oppsatte gjerder og hytter i reindriftsnæringa. Statsforvalteren bør arbeide systematisk med å gjennomgå hvert distrikt/sone/tamreinlag. Frist for utarbeidelse av fremdriftsplan er 31.12.21.

    3.3.1.3 Befolkningen har tillit til tjenestene og får ivaretatt sin rett til forsvarlige og nødvendige tjenester

    Styringsparametere Resultatmål

    3.3.1.3.1

    Tilsyn med tvangsbruk overfor personer med utviklingshemming.

    Alle embetene HOD Helsetilsynet Tilsyn

    3.3.1.3.1.1

    Vedtak som gjelder nye brukere, skal følges opp med tilsyn innen vedtakets utløp. Tilsynet skal fortrinnsvis utføres på stedet hvor tjenesten ytes og tvangstiltakene utøves, men andre metoder, for eksempel ved digitale løsninger, kan vurderes på bakgrunn av covid-19.

    3.3.1.3.2

    Tilsynsmyndighetens kontakt med barn i barneverninstitusjoner og omsorgssentre.

    Alle embetene BFD Helsetilsynet Tilsyn

    3.3.1.3.2.1

    Statsforvalteren skal ta kontakt med det enkelte barn med tilbud om tilsynssamtale. Hvilke konsekvenser koronapandemien har for omsorgen og oppfølgingen barna får på institusjonen, må være tema i samtalen med barna. Tilsynet bør gjennomføres på ettermiddag/ kveldstid for å få snakket med flest mulig barn. Dersom barnet ikke var tilstede under tilsynsbesøket, skal statsforvalteren i etterkant kontakte barnet med tilbud om samtale.

    Alle embetene BFD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsetilsynet Tilsyn

    3.3.1.3.2.2

    Statsforvalteren skal gjennomføre samtale med alle barn som ønsker det.

    3.3.1.3.3

    Saksbehandlingstid.

    Alle embetene HOD Helsetilsynet Tilsyn

    3.3.1.3.3.1

    Median saksbehandlingstid for tilsynssaker: 6 måneder eller mindre.

    Alle embetene ASD Helsetilsynet Tilsyn

    3.3.1.3.3.2

    Median saksbehandlingstid for tilsynssaker: 5 måneder eller mindre

    Alle embetene ASD HOD Helsetilsynet Tilsyn

    3.3.1.3.3.3

    Avslutning av klagesaker: Minst 90 prosent innen 3 måneder.

    Alle embetene HOD Helsetilsynet Tilsyn

    3.3.1.3.3.4

    Andel vedtak om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming som er overprøvd innen 3 måneder: Minst 90 %.

    Alle embetene HOD Helsetilsynet Tilsyn

    3.3.1.3.3.5

    Andel søknader om dispensasjon fra utdanningskrav som er behandlet innen 3 måneder: Minst 90 %.

    Alle embetene BFD Helsetilsynet

    3.3.1.3.3.6

    Minst 90 % av klager på tvang i barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre skal være avsluttet innen 1 måned.

    3.3.1.3.4

    Aktivitetsvolum av tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester

    SFOV HOD Helsetilsynet Tilsyn

    3.3.1.3.4.1

    Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 740 poeng

    SFVL HOD Helsetilsynet Tilsyn

    3.3.1.3.4.2

    Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 350 poeng

    SFVT HOD Helsetilsynet Tilsyn

    3.3.1.3.4.3

    Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 250 poeng

    SFAG HOD Helsetilsynet Tilsyn

    3.3.1.3.4.4

    Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 220 poeng

    SFIN HOD Helsetilsynet Tilsyn

    3.3.1.3.4.5

    Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 280 poeng

    SFMR HOD Helsetilsynet Tilsyn

    3.3.1.3.4.6

    Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 185 poeng

    SFRO HOD Helsetilsynet Tilsyn

    3.3.1.3.4.7

    Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 235 poeng

    SFNO HOD Helsetilsynet

    3.3.1.3.4.8

    Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 205 poeng

    SFTF HOD Helsetilsynet

    3.3.1.3.4.9

    Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 245 poeng

    SFTL HOD Helsetilsynet

    3.3.1.3.4.10

    Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 290 poeng

    3.3.1.3.5

    Aktivitetsvolum av tilsyn med spesialisthelsetjenesten

    SFIN SFTL HOD Helsetilsynet Tilsyn

    3.3.1.3.5.1

    Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 65 poeng

    SFVT SFRO HOD Helsetilsynet Tilsyn

    3.3.1.3.5.2

    Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 55 poeng

    SFVL HOD Helsetilsynet Tilsyn

    3.3.1.3.5.3

    Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 85 poeng

    SFMR SFNO HOD Helsetilsynet Tilsyn

    3.3.1.3.5.4

    Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 45 poeng

    SFOV HOD Helsetilsynet Tilsyn

    3.3.1.3.5.5

    Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 175 poeng

    SFTF HOD Helsetilsynet

    3.3.1.3.5.6

    Tilsynsaktiviteter tilsvarende 60 poeng

    SFAG HOD Helsetilsynet

    3.3.1.3.5.7

    Tilsynsaktiviteter tilsvarende 50 poeng

    3.3.1.3.6

    Aktivitetsvolum av tilsyn med sosiale tjenester

    SFOV ASD Helsetilsynet Tilsyn

    3.3.1.3.6.1

    Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 240 poeng

    SFTF ASD Helsetilsynet Tilsyn

    3.3.1.3.6.2

    Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 85 poeng

    SFVT SFRO SFTF ASD Helsetilsynet Tilsyn

    3.3.1.3.6.3

    Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 80 poeng

    SFVL ASD Helsetilsynet Tilsyn

    3.3.1.3.6.4

    Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 115 poeng

    SFAG ASD Helsetilsynet Tilsyn

    3.3.1.3.6.5

    Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 75 poeng

    SFNO ASD Helsetilsynet Tilsyn

    3.3.1.3.6.6

    Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 70 poeng

    SFMR ASD Helsetilsynet Tilsyn

    3.3.1.3.6.7

    Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 65 poeng

    SFIN SFTL ASD Helsetilsynet

    3.3.1.3.6.8

    Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 95 poeng

    3.3.1.3.7

    Tilsyn med kommunenes etterlevelse av meldeplikten til barnevernstjenesten etter krav i barnevernloven, helsepersonelloven, barnehageloven og opplæringsloven med forskrifter.

    Alle embetene HOD BFD KD Helsetilsynet Tilsyn

    3.3.1.3.7.1

    Statsforvalteren avgjør med bakgrunn i sine risikovurderinger om det skal gjennomføres tilsyn med meldeplikten til barnevernstjenesten fra barnehager, skoler og helsestasjons- og skolehelsetjenesten og om barneverntjenesten gir tilbakemeldinger til offentlige meldere. Formålet er å bidra til økt etterlevelse av meldeplikten. Tilsyn skal fortrinnsvis gjennomføres som samhandlingstilsyn, jf. Veileder for felles tilsyn med meldeplikten til barnevernet og tilbakemeldinger til offentlige meldere, Internserien 5/2019. Denne veilederen har vært til utprøving hos tre statsforvaltere og revideres og ferdigstilles til bruk for alle rundt årsskiftet 2020/2021.

    Oppdrag
    SFVT SFTF BFD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    3.3.1.3.8

    Statsforvalteren skal innhente erfaringer fra kommunene som deltar i forsøket med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune i barnevernet, foreta vurderinger av forsøkskommunenes arbeid og delta i regelmessige drøftingsmøter med Bufdir om temaet.

    Alle embetene HOD Helsetilsynet Tilsyn

    3.3.1.3.9

    Statens helsetilsyn tilrettelegger høsten 2020 for en tilsynsaktivitet rettet mot kommunene for å undersøke om og hvordan utsatte/sårbare barn og unge blir prioritert som følge av koronapandemien og dens konsekvenser for denne gruppen. Statsforvalterne som skal gjennomføre og følge opp aktiviteten, involveres i utarbeidelsen av dette. Gjennomføringen starter i 2020, men vil kunne gå over i 2021. Tema for landsomfattende tilsyn 2021/22, som opprinnelig var tilsyn med barne- og avlastningsboliger, vil bli revurdert blant annet ut fra resultatene fra den tilsynsaktiviteten. Statsforvalterne vil bli involvert i planleggingen av LOT 2021-22 og dette arbeidet vil starte våren 2021.

    Alle embetene HOD Helsetilsynet Tilsyn

    3.3.1.3.10

    Det skal i 2021 og 2022 gjennomføres landsomfattende tilsyn med bruk av tvang i psykisk helsevern. Tema er bruk av skjerming. Tilsynet starter opp med en pilot i årsskiftet 2020/2021. Tilsynet vil bli gjennomført av sentralt sammensatt team med involvering av lokal fylkesmann som skal delta ved gjennomføringen og oppfølgingen av tilsynet. Planlegging og gjennomføring av tilsynene vil skje i samarbeid med kontaktfylkesmennene.

    Alle embetene HOD Helsetilsynet Tilsyn

    3.3.1.3.11

    Alle statsforvalterne skal føre tilsyn med praktiseringen av tvungen somatisk helsehjelp i den kommunal helse- og omsorgstjenesten. Tilsynet skal utføres i tråd med veileder utarbeidet av Statens helsetilsyn (Internserien 1/20) med vedlegg: praktisk informasjon om gjennomføring av tilsyn under pandemien). Tilsynet utgjør en del av resultatmålet for planlagt tilsyn. Tilsynsaktiviteter som skal gjennomføres i dette landsomfattende tilsynet framgår av veilederen. Fristen for å gjennomføre tilsynene er 1. juni 2021.

    Alle embetene ASD Helsetilsynet Tilsyn

    3.3.1.3.12

    Alle statsforvalterne skal i 2021 gjennomføre en undersøkelse med tilgjengelighet til sosiale tjenester i Nav. Det er utarbeidet en veileder og undersøkelsene skal utføres i tråd med denne. Undersøkelsene utgjør en del av resultatmålet for planlagte tilsyn. Antallet som skal gjennomføres fremgår av veilederen. Undersøkelsen går over to år og alle undersøkelsene skal være gjennomført innen utgangen av 2021.

    Alle embetene BFD Helsetilsynet Tilsyn

    3.3.1.3.13

    Alle landets statsforvaltere skal i 2021 føre tilsyn med undersøkelser i barnevernet. Det er utarbeidet en veileder og tilsynene skal utføres i tråd med denne. Antallet som skal gjennomføres fremgår av veilederen. Alle tilsynene skal være gjennomført innen utgangen av 2021.

    3.3.1.4 Andre oppdrag

    Oppdrag
    Alle embetene KMD Kommunal styring

    3.3.1.4.1

    Fylkesmannen skal i 2021 gi løpende veiledning til kommuner, folkevalgte, og private i ny kommunelov og tilhørende forskrifter, og må sørge for god og oppdatert kompetanse i ny kommunelov med tilhørende forskrifter.

    Alle embetene KMD ASD BFD HOD JD KLD KD Kommunal styring

    3.3.1.4.2

    Internkontrollbestemmelsen i kommuneloven § 25-1 trer i kraft 1.1.2021. Fylkesmannen må sikre at bestemmelsen tolkes likt i forbindelse med fylkesmannens tilsynsaktiviteter og veiledning overfor kommunene, slik at det ikke utvikler seg en ulik forståelse av bestemmelsen i ulike sektorer.

    3.3.2 Justis- og beredskapsdepartement

    3.3.2.1 En effektiv og velfungerende vergemålsforvaltning som ivaretar rettsikkerhet

    Styringsparametere Resultatmål

    3.3.2.1.1

    Saksbehandlingstid (utvalgte sakstyper).

    Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    3.3.2.1.1.1

    Opprett vergemål – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 60 dager.

    Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    3.3.2.1.1.2

    Klagesaksbehandling – 80 % av klagene Fylkesmannen mottar på vergemålsområdet skal være behandlet innen 60 dager.

    Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    3.3.2.1.1.3

    Stadfestelse av fremtidsfullmakter - 80 % av fremtidsfullmaktene som stadfestes skal være behandlet innen 20 dager. 

    3.3.2.1.2    Vergeregnskapskontroll

    Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    3.3.2.1.2.1

    Alle vergeregnskap i sentralt uttrekk fra Statens sivilrettsforvaltning skal være kontrollert innen fristen.

    3.3.2.1.3


    Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    3.3.2.1.3.1

    Andelen vergeregnskap som leveres digitalt via Altinn, skal være minst 75 %.

    Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    3.3.2.1.3.2

    Andelen søknader om godtgjøring og søknader om fylkesmannens samtykke (bruk av kapital, salg av eiendom etc.) som leveres digitalt via Altinn, skal være minst 75 %

    Oppdrag
    Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    3.3.2.1.4

    Statsforvalteren skal bidra til og ta i bruk felles digitalt opplæringsopplegg for verger. 

    SFRO SFMR JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    3.3.2.1.5

    Statsforvalteren skal bistå SRF i et pilotprosjekt med å utvikle et system for strukturering av fullmakter for et digitalt fullmaktsregister.

    Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    3.3.2.1.6

    Statsforvalteren skal begynne arbeidet med å strukturere vergefullmakter i tråd med føringer fra SRF. Konkretisering og finansiering av dette arbeidet vil fremgå av supplerende tildelingsbrev.

    3.3.2.2 Vergemål skal utøves med respekt for vergehavers behov og vilje

    Styringsparametere Resultatmål

    3.3.2.2.1

    Utvikling av tiltak for å sikre vergehavers selvbestemmelse

    Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    3.3.2.2.1.1

    Vergemål skal utøves med respekt for vergehavers behov og vilje. Statsforvalteren skal innarbeide prosesser ved opprettelsen av vergemål som sikrer at omfanget av vergemålet er tilpasset den enkelte. Begrunnelsen for omfanget av vergemålet skal fremgå av vedtaket.

    Statsforvalteren skal påse at vergene har god rolleforståelse og utøver rollen med respekt for vergehavers selvbestemmelsesrett. 

    3.3.3 Kunnskapsdepartementet

    3.3.3.1 Barnehagemyndigheter, barnehageeiere og skoleeiere forstår, formidler og etterlever regelverket

    Styringsparametere Resultatmål

    3.3.3.1.1

    Riktig virkemiddel til riktig tid

    Alle embetene KD Barnehage og opplæring Klagesaksbehandling Tilsyn

    3.3.3.1.1.1

    All vurdering av oppfølging og valg av virkemiddel skal være basert på kunnskap om tilstanden på rettsikkerhetsområdet  

    Alle embetene KD Barnehage og opplæring Tilsyn

    3.3.3.1.1.2

    Økt bruk av tilsyn som virkemiddel der risikovurderingene tilsier det

    3.3.3.1.2

    Risikobasert tilsyn 

    Alle embetene KD Barnehage og opplæring Tilsyn

    3.3.3.1.2.1

    Tilsyn er prioritert på områder hvor det er høy sannsynlighet for brudd på regelverket og hvor det er store konsekvenser for barn, unge og voksne og lærlinger

    3.3.3.1.3

    Forebyggende og systematisk arbeid for et trygt og godt skolemiljø 

    Alle embetene KD Barnehage og opplæring Klagesaksbehandling

    3.3.3.1.3.1

    Alle skoleeiere og skoleledere har kompetanse på hva som gir et trygt og godt skolemiljø

    Alle embetene KD Barnehage og opplæring Klagesaksbehandling

    3.3.3.1.3.2

    Alle skoler har fått økt kompetanse om aktivitetsplikten

    3.3.3.1.4

    Rask behandling i saker etter § 9 A-6 

    Alle embetene KD Barnehage og opplæring Klagesaksbehandling

    3.3.3.1.4.1

    Innen fem virkedager skal fylkesmannen ta kontakt med eleven/foreldre som har meldt inn saken og gi dem en plan for videre saksbehandling. Innen samme frist skal fylkesmannen ha avgjort om saken skal avvises. 

    Alle embetene KD Barnehage og opplæring Klagesaksbehandling

    3.3.3.1.4.2

    Alle saker er ferdigbehandlet så raskt som mulig

    3.3.3.1.5

    Kvalitet i saksbehandlingen etter § 9 A-6  

    Alle embetene KD Barnehage og opplæring Klagesaksbehandling

    3.3.3.1.5.1

    Alle vedtak etter § 9 A-6 har høy kvalitet i saksbehandlingen 

    3.3.3.1.6

    Klarspråk og brukerrettede vedtak 

    Alle embetene KD Barnehage og opplæring Klagesaksbehandling

    3.3.3.1.6.1

    Alle vedtak er skrevet i et klart språk og er tilpasset mottakeren

    3.3.3.1.7

    Riktig rettsanvendelse og forståelse av saksbehandlingsreglene i vedtak

    Alle embetene KD Barnehage og opplæring Klagesaksbehandling

    3.3.3.1.7.1

    Antall vedtak fra skoleeier med rettsanvendelsesfeil og/eller saksbehandlingsfeil er redusert

    3.3.3.2 Fylkesmannen understøtter nasjonale myndigheters, fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med bosetting og integrering

    Styringsparametere Resultatmål

    3.3.3.2.1

    Fylkesmannen bidrag til samarbeid mellom stat- og kommunesektor om bosetting av nyankomne flyktninger.

    Alle embetene KD Annet tema

    3.3.3.2.1.1

    Samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner om rask og treffsikker bosetting. 

    3.4 Fylkesmannen skal ta de initiativ som finnes påkrevd og holde sentrale myndigheter orientert om tilstanden i fylket og effekten av statlig politikk

    3.4.1 Kunnskapsdepartementet

    3.4.1.1 Barnehageeiere og skoleeiere har ansatte med kompetanse som fremmer utvikling, læring og trivsel tilpasset barn og unges behov

    Styringsparametere Resultatmål

    3.4.1.1.1

    Tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling for barnehage og skole, herunder regional og desentralisert ordning og kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.   

    Alle embetene KD Barnehage og opplæring

    3.4.1.1.1.1

    Alle barnehage- og skoleeiere som deltar i ordningene sikrer at kompetansebehov er vurdert gjennom lokale prosesser som involverer ansatte i virksomhetene.

    Alle embetene KD Barnehage og opplæring

    3.4.1.1.1.2

    Alle samarbeidsforum sikrer at prioritering av tiltak møter lokale kompetansebehov og er forankret i langsiktige kompetanseutviklingsplaner

    Alle embetene KD Barnehage og opplæring

    3.4.1.1.1.3

    Alle samarbeidsforum sikrer at barnehage- og skolebaserte kompetansetiltak gjennomføres i partnerskap mellom barnehage-, skoleeiere og UH

    Alle embetene KD Barnehage og opplæring

    3.4.1.1.1.4

    Kompetansetiltakene omfatter den brede målgruppen i laget rundt eleven, inkludert PPT

    Alle embetene KD Barnehage og opplæring

    3.4.1.1.1.5

    Statped er involvert ved behov

    3.4.1.1.2

    Oppfølgingsordningen for kommuner med særskilt behov for støtte til utviklingsarbeid 

    Alle embetene KD Barnehage og opplæring

    3.4.1.1.2.1

    Alle kommuner i oppfølgingsordningen har systemer for å kartlegge, analysere og vurdere kompetansebehov i sine virksomheter

    Alle embetene KD Barnehage og opplæring

    3.4.1.1.2.2

    Alle kommuner i oppfølgingsordningen jobber med målretta tiltak basert på analyser av utfordringer og behov for å bedre læringsmiljøet og læringsutbyttet for barn og unge

    Oppdrag
    Alle embetene KD Barnehage og opplæring

    3.4.1.1.3

    Fra 2021 skal Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis bli en del av den nye tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling, som også omfatter regional og desentralisert ordning, jf. nytt tilskuddsreglement. Kompetanseløftet skal sikre nødvendig kompetanseoverføring fra Statped, og bidra til at alle barn og elever opplever å få et godt tilpasset og inkluderende tilbud i barnehage og skole. Statsforvalteren har ansvar for å legge til rette for oppfølging av dette i sine fylker. Frist: 31.12.2021. 

    SFOV SFIN SFVT SFAG SFRO SFVL SFTL SFNO SFTF KD Barnehage og opplæring

    3.4.1.1.4

    I oppfølgingsordningen skal fylkesmannen i en forfase samarbeide med kommuner og eksterne ressurspersoner for å finne hensiktsmessige tiltak for den enkelte kommune. Som en videreutvikling av oppfølgingsordningen vil fylkesmannen få midler til utviklingstiltak i kommunene. Etter søknad fra kommunene skal fylkesmannen behandle søknadene og fordele midlene. Fylkesmannen skal innhente rapportering på bruk av midlene fra kommunene. Fylkesmannen skal innhente rapportering på:

    - hvordan kommunene har klart å involvere det spesialpedagogiske støttesystemet i analysearbeidet og i valg av tiltak i forfasen
    - hvordan midler til kompetansehevingstiltak i kommunene har blitt benyttet

    Frist 31.12.2021.

    4 Andre forutsetninger og krav

    4.1 Føringer for 2021

    4.1.1 Fellesføringer 2021

    Oppfølging av regjeringens inkluderingsdugnad

    Fylkesmannen skal arbeide for å utvikle rutiner og arbeidsformer for å nå målene for regjeringens inkluderingsdugnad. Embetene skal i årsrapporten redegjøre for hvordan rekrutteringsarbeidet har vært innrettet for å nå målet om 5 pst., vurdere eget arbeid opp mot målene og omtale utfordringer og vellykkede tiltak. Har virksomheten hatt nyansettelser i faste eller midlertidige stillinger i 2021, skal antallet med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, samt nyansettelser i faste og midlertidige stillinger totalt, rapporteres i årsrapporten. Fylkesmannen skal rapportere i tråd med veiledningen.

    4.1.2 Oppfølging av bærekraftsmålene

    Bærekraftsmålene gjelder alle land og alle deler

    av samfunnet. Departementene følger opp bærekraftsmålene som ledd i sin løpende virksomhet. For å lykkes med å nå målene, er det viktig at også underliggende virksomheter utnytter sitt handlingsrom til å nå bærekraftsmålene på best mulig måte. Bærekraftsmålene er flersektorielle, og det kan derfor være nødvendig å
    samarbeide med andre virksomheter for å lykkes best mulig. I årsrapporten for 2021 bes Fylkesmennene å redegjøre for hvordan aktivitetene i virksomheten, herunder det som inngår i å følge opp årets mål og oppdrag, jf. punkt 3 i dette brevet, også har bidratt til at Norge skal nå bærekraftsmålene. Omtalen skal beskrive hvilke bærekraftsmål virksomhetens arbeid har bidratt til, og eventuelle utfordringer som virksomheten har i det videre arbeidet med bærekraftsmålene.

    4.1.3 Arbeid med informasjonssikkerhet

    4.1.4 Utvikling av klimavennlig virksomhet

    4.2 Vesentlige endringer i oppgaveporteføljen

    4.2.1 Arbeids- og sosialdepartementet

    4.2.2 Barne- og familiedepartementet

    4.2.3 Helse- og omsorgsdepartementet

    4.2.4 Justis- og beredskapsdepartementet

    4.2.5 Klima- og miljødepartementet

    4.2.6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    4.2.7 Kulturdepartementet

    4.2.8 Kunnskapsdepartementet

    4.2.9 Landbruks- og matdepartementet

    5 Budsjettildelinger 2021

    5.1 Budsjettildelinger på kap. 525 og kap. 3525

    5.1.1 Kap. 525 Fylkesmannsembetene (Utgifter)

    I tråd med Stortingets vedtak tildeles fylkesmannen utgifter og inntekter i 2020 i samsvar med kapittel 5.1.1 og 5.1.2:

     Post

    Betegnelse

    Tildeling  2021 
    (I 1000 kroner)

    01

    Driftsutgifter

    1 889 021

    21

    Spesielle driftsutgifter, kan overføres

    176 932

     

    Sum kap. 525

    2 065 953

    Oversikt over de foreløpige tildelingene til det enkelte embete og til Fylkesmennenes Fellesadministrasjon (FMFA) følger som vedlegg 2. Forklaringer til beløpene framkommer på første side i vedlegget. 

    Budsjettildeling til embetene for 2021 er i stor grad videreført fra 2020. Det presiseres at det kan bli endringer i løpet av budsjettåret mellom tildelingene til FMFA og embetene. 

    Rammeendring

    Helse- og omsorgsdepartementet ønsker at fylkesmennene fortsatt skal følge opp kommunene vedrørende habilitering og rehabilitering.Det foreslås at bevilgningen på kap. 525, post 01 økes med 4 mill. kroner, mot en tilsvarende reduksjon under Helse- og omsorgsdepartementet. Overføringen gjelder oppfølging og bistand til kommunene i forbindelse med Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017–2019).

    Fylkesmennene har som følge av feiltolkning av trygderegelverket i NAV-sakene fått økt sakstilfang. Ressursbehovet til behandling av rettshjelpsakene hos fylkesmennene tilsvarer tre årsverk i 2021, og bevilgningen foreslås økt med 3,2 mill. kroner.

    Det foreslås å rammeoverføre 1 mill.kroner til kap. 525, post 01, mot en tilsvarende reduksjon under Klima- og miljødepartementet, til en ny verneområdeforvalter i Gutulia nasjonalpark.

    Det har i 2019 og 2020 vært bevilget midler til å dekke engangskostnader i forbindelse med etablering av Fylkesmennenes fellesadministrasjon. For 2021 foreslås det at denne bevilgningen tas ut. 

    Det skal realiseres gevinster som følge av ny geografisk inndeling av embetene og effektivisering av det administrative området. I tråd med gevinstrealiseringsplan foreslås bevilgningen redusert med 6 mill. kroner for 2021.

    Regjeringen har satt i gang et arbeid med mer effektive leieavtaler for statlige virksomheter. Som en konsekvens av nye leiekontrakter for 2021 foreslås bevilgningen redusert med 3,4 mill. kroner i 2021.

    Det foreslås at bevilgningen kan overskrides mot tilsvarende merinntekter under kap. 3525, post 02.

    Når embetet mottar midler til tidsavgrensede prosjekter eller oppgaver, skal midlene inntektsføres på kap. 3525, post 01, og når midlene brukes, skal de utgiftsføres på kap. 525, post 21 i tråd med Bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 3.4.2 c).I tabellen under framgår tildelingen til embetet.

    Tildeling på kap.525, post 01 for 2020

    Kap/post Betegnelse Tildeling 2021
    (i 1000 kroner)
    Embete
    525.01

    Driftsutgifter

    339 804 SFOV
    525.01

    Driftsutgifter

    179 972 SFIN
    525.01

    Driftsutgifter

    134 805 SFVT
    525.01

    Driftsutgifter

    124 902 SFAG
    525.01

    Driftsutgifter

    124 210 SFRO
    525.01

    Driftsutgifter

    196 642 SFVL
    525.01

    Driftsutgifter

    93 254 SFMR
    525.01

    Driftsutgifter

    183 032 SFTL
    525.01

    Driftsutgifter

    120 249 SFNO
    525.01

    Driftsutgifter

    158 940 SFTF

    Sum

    1 655 810

    5.1.2 Kap. 3525 Fylkesmannsembetene (Inntekter)

    I Prop. 1S (2020-2021) er følgende tildeling foreslått for 2021:

    Post

    Betegnelse

    Tildeling 2021
    (I 1000 kroner)

    01

    Inntekter ved oppdrag

    176 932

     

    Sum kap. 3525

    176 932

    På kap. 3525 post 02 Diverse inntekter føres refusjoner av ordinære driftsutgifter på kap. 525, post 01 som kan gjelde andre embeter, andre statlige virksomheter eller andre virksomheter og organisasjoner.

    5.2 Tildelinger utenfor kapittel 525

    5.2.1 Arbeids- og sosialdepartementet

    5.2.2 Barne- og familiedepartementet

    Kap. 854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet, post 21 Spesielle driftsutgifter
    Det tildeles midler til videreførte stillinger hos statsforvalterne. Ytterligere 5,5 mill. kroner tildeles statsforvalterne til tiltak for å styrke kommunenes rekruttering av fosterhjem. Bufdir sender eget brev med fordeling av midlene og stillingene.

    I forbindelse med forsøket i Alta og Nøtterøy kommune med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet tildeles hver av Statsforvalterne i Troms og Finnmark og
    Vestfold og Telemark inntil 335 000 kroner. Midlene skal benyttes til å føre tilsyn i henhold til Forskriftene om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i den respektive kommune § 14. Statsforvalteren skal i tillegg legge til rette for samhandlingen mellom forsøkskommune og Bufetat i fylket.


    Inntil 3,5 mill. kroner tilstilles Statsforvalteren i Troms og Finnmark for å utbetale statsrefusjon til Svalbard for barneverntiltak på fastlandet. Det vises til Virksomhets- og økonomiinstruks for Statsforvalteren gjeldende fra 01.01.2021, hvor Statsforvalteren i Troms og Finnmarks oppgave knyttet til å utbetale statsrefusjon til Svalbard for barneverntiltak på fastlandet er beskrevet.


    Kap. 854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet, post 60 Kommunalt barnevern
    Øremerkede stillinger i det kommunale barnevernet er videreført. BFD vil sette inn tabell med belastningsfullmakt etter Stortingets endelige budsjettvedtak.


    Kap. 854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet, post 61 Utvikling i kommunene
    Til sammen x mill. kroner tilstilles Statsforvalterne til tilskudd til videreføring av lokale utviklingsprosjekter i kommunale læringsnettverk. Bufdir sender eget brev med fordeling av midlene.


    Kap. 881 Tilskudd til trossamfunn m.m., post 70 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning 

    5.2.3 Helse- og omsorgsdepartementet

    5.2.4 Justis- og beredskapsdepartementet

    Tildeling over kap. 469, post 01 Vergemålsordningen

    Kap/post Betegnelse Tildeling 2021
    (i 1000 kroner)
    Embete
    469.01

    Vergemålsordningen

    66 740 SFOV
    469.01

    Vergemålsordningen

    17 586 SFIN
    469.01

    Vergemålsordningen

    19 268 SFVT
    469.01

    Vergemålsordningen

    13 820 SFAG
    469.01

    Vergemålsordningen

    16 258 SFRO
    469.01

    Vergemålsordningen

    26 114 SFVL
    469.01

    Vergemålsordningen

    11 749 SFMR
    469.01

    Vergemålsordningen

    20 571 SFTL
    469.01

    Vergemålsordningen

    13 742 SFNO
    469.01

    Vergemålsordningen

    12 700 SFTF

    Sum

    218 548

    5.2.5 Klima- og miljødepartementet

    5.2.6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Kommunestruktur

    Kap/post Betegnelse Tildeling 2021
    (i 1000 kroner)
    Embete
    571.21

    Formål med bevilgningen

    Ref. oppdrag 3.1.7.5 Kommunestruktur

    Rapporteringskrav

    Rapporteringskrav 7.3.10.4

    1 402 SFOV
    571.21

    Formål med bevilgningen

    Ref. oppdrag 3.1.7.5 Kommunestruktur

    Rapporteringskrav

    Rapporteringskrav 7.3.10.4

    1 402 SFIN
    571.21

    Formål med bevilgningen

    Ref. oppdrag 3.1.7.5 Kommunestruktur

    Rapporteringskrav

    Rapporteringskrav 7.3.10.4

    1 402 SFVT
    571.21

    Formål med bevilgningen

    Ref. oppdrag 3.1.7.5 Kommunestruktur

    Rapporteringskrav

    Rapporteringskrav 7.3.10.4

    1 402 SFAG
    571.21

    Formål med bevilgningen

    Ref. oppdrag 3.1.7.5 Kommunestruktur

    Rapporteringskrav

    Rapporteringskrav 7.3.10.4

    1 402 SFRO
    571.21

    Formål med bevilgningen

    Ref. oppdrag 3.1.7.5 Kommunestruktur

    Rapporteringskrav

    Rapporteringskrav 7.3.10.4

    1 402 SFVL
    571.21

    Formål med bevilgningen

    Ref. oppdrag 3.1.7.5 Kommunestruktur

    Rapporteringskrav

    Rapporteringskrav 7.3.10.4

    1 402 SFMR
    571.21

    Formål med bevilgningen

    Ref. oppdrag 3.1.7.5 Kommunestruktur

    Rapporteringskrav

    Rapporteringskrav 7.3.10.4

    1 402 SFTL
    571.21

    Formål med bevilgningen

    Ref. oppdrag 3.1.7.5 Kommunestruktur

    Rapporteringskrav

    Rapporteringskrav 7.3.10.4

    1 402 SFNO
    571.21

    Formål med bevilgningen

    Ref. oppdrag 3.1.7.5 Kommunestruktur

    Rapporteringskrav

    Rapporteringskrav 7.3.10.4

    1 402 SFTF

    Sum

    14 020

    Tilskudd til arbeid med kommunestruktur

    Formål med bevilgningen

    Ref. oppdrag 3.1.7.5 Kommunestruktur

    Bevilgning alle embeter (i 1 000 kroner)

    1 402

    Rapporteringskrav

    Rapporteringskrav 7.3.10.4

    5.2.7 Kulturdepartementet

    5.2.8 Kunnskapsdepartementet

    5.2.9 Landbruks- og matdepartementet

    6 Fullmakter

    Departementet delegerer følgende budsjettmessige fullmakter til fylkesmannen for budsjettåret 2020. Fylkesmannen er selv ansvarlig for å sette seg inn i de kravene og hjemlene departementet viser til.

    I tillegg gjelder de administrative fullmaktene fylkesmannen har fått delegert i brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 04.05.2015.

    6.1 Merinntektsfullmakt post 21

    Fullmakten gjelder tilgang til å overskride kap. 525, post 21 mot tilsvarende merinntekter på kap. 3525, post 01, jf. romertallsvedtak II Merinntektsfullmakter, jf. Innst. 16 S (2019-2020) vedtatt 5.12. 2019.


    6.2 Merinntektsfullmakt post 01

    Fullmakten gjelder tilgang til å overskride kap. 525, post 01 mot tilsvarende merinntekter på kap. 3525, post 02, jf. romertallsvedtak II Merinntektsfullmakter, jf. Innst. XX S (2020-2021) vedtatt XX.12. 2020.

    6.3 Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr

    Fullmakten gis for kap. 525, post 01 på de vilkår som fremgår av Finansdepartementets rundskriv R-110 pkt. 2.2. 

    6.4 Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret

    Fullmakten gis på de vilkår som fremgår av R-110 pkt. 2.3. Unntak fra denne fullmakten er inngåelse av ny husleieavtaler eller endringer av løpende husleieavtaler, som skal drøftes med departementet før oppstart og godkjennes av departementet. Ved inngåelse av nye husleiekontrakter skal embetene bruke Statsbygg som rådgiver.

    7 Rapportering og resultatoppfølging

    7.1 Rapportering gjennom året

    7.1.1 Rapporteringskrav per 30.04

    Rapporteringen skal sendes til oppdragsgiveren innen 15.5.2020.

    7.1.1.1 Justis- og beredskapsdepartementet

    7.1.1.1.1 Samfunnssikkerhet og beredskap

    Alle embetene JD Alle temaer

    7.1.1.1.1.1

    Fylkesmannen skal sende en egen rapport om sikkerhetstilstanden i embetet til KMD (se også VØI pkt. 4.4.6).

    7.1.1.1.2 Vergemålsordningen

    Alle embetene JD Alle temaer

    7.1.1.1.2.1

    Statsforvalteren skal kort rapportere på planlagte og gjennomførte tiltak for å sikre en god oppstart av vergemålet både for vergehaver og verger. 

    7.1.1.1.3 Rettshjelp

    Alle embetene JD Alle temaer

    7.1.1.1.3.1

    Statsforvalteren skal rapportere på forbruk samt forventet
    forbruk på kap. 470, post 01 både for inneværende og påfølgende budsjettår. Rapporteringen sendes Statens sivilrettsforvaltning. Eventuelle avvik skal begrunnes. Statsforvalteren skal umiddelbart informere SRF dersom det er andre vesentlige risikoer eller avvik på området. 


    Alle embetene JD Alle temaer

    7.1.1.1.3.2

    Statsforvalteren skal rapportere særskilt på de NAV-sakene som
    omfattes av det særlige rettshjelptiltaket i Justis - og beredskapsdepartementets rundskriv G – 05/2019.

    Det skal rapporteres på antallet innkomne saker, behandlede saker og totalt utbetalt beløp.

    7.1.1.2 Klima- og miljødepartementet

    Alle embetene KLD Miljø og klima

    7.1.1.2.1

    Rapportere på antall innsigelser fremmet i 2020 til kommunale planer, og antall innsigelser trukket etter mekling, fordelt på ulike klima- og miljøtema i henhold til rundskriv T-2/16

    7.1.2 Rapporteringskrav per 31.08

    Rapporteringen skal sendes til oppdragsgiver innen 15.9.2020.

    7.1.2.1 Justis- og beredskapsdepartementet

    7.1.2.1.1 Vergemålsordningen

    Alle embetene JD Alle temaer

    7.1.2.1.1.1

    Statsforvalteren skal gi en kort samlet vurdering av måloppnåelsen på vergemålsfeltet per 2. tertial og forventet måloppnåelse for 2021. Rapporten skal omhandle hvilke tiltak som er iverksatt for å individtilpasse vergemål og ivareta vergehavers selvbestemmelse og effekten tiltakene har hatt.

    Alle embetene JD Alle temaer

    7.1.2.1.1.2

    Statsforvalteren skal rapportere på ressursbruken på kap. 469, post 01 og post 21.

    Alle embetene JD Alle temaer

    7.1.2.1.1.3

    Statsforvalteren skal rapportere på status i arbeidet med å kontrollere vergeregnskap i henhold til sentralt uttrekk fra Statens sivilrettsforvaltning.

    7.1.2.1.2 Rettshjelp

    Alle embetene JD Alle temaer

    7.1.2.1.2.1

    Statsforvalteren skal rapportere på forbruk samt forventet forbruk på kap. 470, post 01 både for inneværende og påfølgende budsjettår. Rapporteringen sendes Statens sivilrettsforvaltning. Eventuelle avvik skal begrunnes. Statsforvalteren skal umiddelbart informere SRF dersom det er andre vesentlige risikoer eller avvik på området. 

    Statsforvalterenn skal i tillegg rapportere på antall innkomne og
    behandlede saker, gjennomsnittlig saksbehandlingstid og antall restanser.

    Alle embetene JD Alle temaer

    7.1.2.1.2.2

    Statsforvalteren skal rapportere særskilt på de NAV-sakene som
    omfattes av det særlige rettshjelptiltaket i Justis - og beredskapsdepartementets rundskriv G – 05/2019.

    Det skal rapporteres på antallet innkomne saker, behandlede saker og totalt utbetalt beløp.

    7.1.2.2 Klima- og miljødepartementet

    7.1.2.3 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Alle embetene KMD Annet tema

    7.1.2.3.1

    Fylkesmannen skal rapportere på regnskapstall pr. 31.08 innen 15.09 på kap. 525/3525, og gi en prognose for forbruk for resten av året. Det skal rapporteres både på utgifts- og inntektskapittel. Rapporteringen innbefatter også rapportering på resultatområder i samsvar med rutinene for ressursrapportering. Vesentlige avvik i forhold til budsjettrammer og forutsetninger skal forklares.

    I tillegg skal det rapporteres på forbruk pr. 31.08 innen 15.09, samt forbruk pr. 31.12 innen 15.01.20, for midler som er tildelt over kap. 500, post 21 (byvekstavtaler mv.).

    Rapporteringen skal skje i Sharepoint.

    7.1.3 Rapporteringskrav med egne frister

    7.1.3.1 Helse- og omsorgsdepartementet

    Alle embetene HOD Familier, barn og unge Folk og samfunn Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet Kommunal styring Samfunnssikkerhet og beredskap Tilskudd og økonomiske virkemidler

    7.1.3.1.1

    Rapportere på økonomi- og tilskudd (inkl. belastningsfullmakten over kapittel 734 post 01 kontrollkommisjoner, driftsbudsjett) – tall per 30.04, 31.08 og 31.12.

    Frist til Hdir 1. tertialrapport 15.05.
    Frist til Hdir 2. tertialrapport 15.09.
    Frist til Hdir 3. tertialrapport 15.01 (påfølgende år).

    Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

    7.1.3.1.2

    Statsforvalteren skal rapportere på fremgangen i arbeidet med helsefelleskapene og gi en vurdering av eventuelle hindringer for godt samarbeid i disse, og samtidig vurderer likeverdigheten mellom kommuner og helseforetak i helsefellesskapene. I tillegg bes om en vurdering av egen rolle opp mot helsefellesskapenes arbeid.

    Frist for rapportering til Helsedirektoratet er 01.09.2021

    Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet Kommunal styring

    7.1.3.1.3

    Statsforvalteren skal gi en beskrivelse av samarbeidet mellom fylkets kommuner og spesialisthelsetjeneste når det gjelder pakkeforløp psykisk helse og rus. Statsforvalteren bes om å gi eksempler fra et utvalg kommuner som jobber godt med henvisningsrutiner, forløpskoordinering og oppfølging av pasienter før, under og etter at de har vært i pakkeforløp. Tilsvarende bes Statsforvalteren om å beskrive hva som har vært utfordrende i kommuner hvor implementeringen ikke har vært like god. Rapporteringen gjøres i samråd med Helsedirektoratet som vil komme tilbake med mer informasjon.

    Frist for rapportering til Helsedirektoratet er 01.06.2021.

    7.1.3.2 Justis- og beredskapsdepartementet

    7.1.3.3 Klima- og miljødepartementet

    Alle embetene KLD Miljø og klima

    7.1.3.3.1

    Rapportering på supplerende tildelinger på klima- og miljøområdet per 31.08. Frist: 4.9.2021. 

    Alle embetene KLD Miljø og klima

    7.1.3.3.2

    Rapportering på tildelinger fra Miljødirektoratet på KLD sine kapitler 1400 og 1410. Frist: 6.11.2021.

    Alle embetene KLD Miljø og klima

    7.1.3.3.3

    Rapportering på supplerende tildelinger på klima- og miljøområdet per 31.12. Frist: 8.1.2022.

    Alle embetene KLD Miljø og klima

    7.1.3.3.4

    Rapportering antall deponier hvor avtale om finansiell sikkerhet er inngått. Frist 31.08.2021

    Alle embetene KLD Miljø og klima

    7.1.3.3.5

    Rapportering på antall kommuner med brukere i fagsystemet Grunnforurensning Frist: 31.08.2021.

    Alle embetene KLD Miljø og klima

    7.1.3.3.6

    Rapportering på hvilke tiltak knyttet til truede arter og naturtyper som er igangsatt. Rapporteringsmal på FM-nett. Frist: 31.08.2021.

    7.1.3.4 Kunnskapsdepartementet

    Alle embetene KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

    7.1.3.4.1

    Rapportere på økonomi og tilskudd i egen tertialportal – tall per 30.04, 31.08 og 31.12

    Frist til Udir 1. tertialrapport 15.05.
    Frist til Udir 2. tertialrapport 15.09.
    Frist til Udir 3. tertialrapport 15.01 (påfølgende år).

    Alle embetene KD Barnehage og opplæring

    7.1.3.4.2

    Rapportere på status i håndhevingssakene per 30.06 og 31.12:  

    • Frist til Udir er 10.08 for 1. statusrapportering (status for sakene i perioden 01.01-30.06). 
    • Frist til Udir er 10.01 for 2. statusrapportering (status for sakene i perioden 01.07-31.12). 

    Rapporteringen skal skje via Udirs høringssystem. Dere får tilsendt lenke i forkant av rapporteringsfristen. 

    7.1.3.5 Landbruks- og matdepartementet

    Fylkesmannen forvalter ordninger over to næringsavtaler innenfor landbruks- og matområdet. Det er nødvendig med egne frister for enkelte rapporteringspunkter, knyttet til oppfølging og gjennomføring av årlige forhandlinger om avtalene.

    SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler

    7.1.3.5.1

    Rapportere til Landbruksdirektoratet om forbruk, avvik knyttet til tildelte midler og tiltak, prognose og budsjettbehov knyttet til kapittel 1142, post 45 Større utstyrskjøp og post 71 Omstillingstillingstiltak i Finnmark etter følgende frister:

    • Frist 6.1.: Forbruk og avvik per. 31.12.  
    • Frist 5.5.: Plan for gjennomføring av tiltak. Forbruk, prognose og avvik per 31.4.
    • Frist 5.9.: Forbruk, prognose og avvik per 31.8.
    • Frist 15.10.: Budsjettbehov påfølgende år. 

    Rapporteringen gjøres etter tilsendt mal fra Landbruksdirektoratet. 

    Alle embetene LMD Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler

    7.1.3.5.2

    Rapporter i henhold til tabell tilsendt fra Landbruksdirektoratet knyttet til tilskuddsordninger der Statsforvalteren disponerer regional ramme, jf. tilskuddsordninger som fordeles i kap. 5.2 i tildelingsbrevet. Frist 20.11.

    Alle embetene LMD Landbruk og mat

    7.1.3.5.3

    Rapportere til Landbruksdirektoratet på saker Statsforvalteren har behandlet etter jordloven, konsesjonsloven og odelsloven i 2020. Frist for innrapportering er 1.3.2021.

    SFTL SFNO SFTF LMD Areal, by og samfunn Landbruk og mat

    7.1.3.5.4

    Statsforvalteren skal hvert kvartal rapportere til Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet om:

    • status på oppfølgingen av den grenseoverskridende reindriften,
    • status på overholdelse av beitetider og beiteområder,
    • status på fylkesmannens bruk av sanksjoner mv.
    Alle embetene LMD Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler

    7.1.3.5.5

    Rapporter på totalt behov for tilskudd til veterinærdekning (stimuleringstilskudd) til kommunene som Statsforvalteren har prioritert for tildeling i 2021 og midler knyttet til belastningsfullmakt på kap. 1142, post 60. Sendes Landbruksdirektoratet innen 1.6.2021.

    7.2 Årsrapport og årsregnskap

    Fylkesmannsembetene skal oversende årsrapporten for 2018 til departementet, med kopi til Riksrevisjonen, innen 1. mars 2019. Årsrapporten skal inneholde rapportering på mål, styringsparametere og resultatmål omtalt i dette tildelingsbrevets pkt. 3 pkt. og andre rapporteringskrav som framgår av pkt. 7.3. Det er ikke rapportering på oppgavene i Virksomhets- og økonomiinstruksen. Dersom det er vesentlige avvik på oppgavene, skal det rapporteres i årsrapporten i kapittel 3.2.

    Departementet vil understreke at det er fylkesmannen som står ansvarlig for at den avlagte årsrapporten er korrekt og komplett ved oversendelse til departementet. Departementet vil ikke godta at det gjøres korrigeringer i årsrapporten etter den er avlagt, med mindre det er særskilte forhold som gjør det nødvendig.

    Som følge av endringene i Bestemmelser om økonomistyring i staten, fastsatt 23. september 2019, skal revisjonsberetningen publiseres på  [virksomhetens] nettsider innen 1. mai sammen med årsrapporten. Dersom revisjonsberetningen ikke foreligger innen denne fristen, skal beretningen publiseres så snart den foreligger. I tillegg skal årsrapporten dateres. Disse endringene gjelder allerede for årsrapporten og revisjonsberetning for 2019.

    Det stilles nye krav til rapportering på årsverk i årsrapporten for statlige virksomheter. Informasjons- og veiledningsmateriale vil tilgjengeliggjøres i en personalmelding (PM) fra KMD. Kravet gjelder allerede for rapportering for 2019. Embetene bes om å rapportere tall for antall ansatte og antall avtalte årsverk som tilgjengeliggjøres i SSBs statistikk. I tillegg skal det som tidligere rapporteres antall utførte årsverk, jf. instruks punkt 3.2.6. Informasjons- og veiledningsmateriale er tilgjengeliggjort i en personalmelding (PM) fra KMD. 

     Vi gjør oppmerksom på at det er vedtatt en ny likestillings- og diskrimineringslov med virkning fra 1.1. 2020. I årsrapporten for 2020 skal det derfor rapporteres om likestilling iht. til de nye kravene for redegjørelsesplikten, jf. økonomi- og virksomhetsinstruks pkt. 4.2.3 om arbeidsgiverrollen og § 26 i den nye loven. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har varslet om ny veiledning og malverk for denne rapporteringen.

    7.3 Andre rapporteringskrav i årsrapporten

    7.3.1 Arbeids- og sosialdepartementet

    Alle embetene ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    7.3.1.1

    Fylkesmannen skal redegjøre for:

    • Hvilke tiltak Fylkesmannen har iverksatt for å styrke ledelsesforankringen av kvalifiseringsprogrammet
    • Hvilke tiltak Fylkesmannen har iverksatt for å øke kompetansen på kvalifiseringsprogrammet i NAV-kontorene, herunder hvordan det sikres kompetanse om at kvalifiseringsprogrammet er en lovbestemt rettighet for de brukerne som fyller vilkårene
    • Hvordan Fylkesmannen har fulgt opp NAV-kontor med særskilte utfordringer i gjennomføringen av kvalifiseringsprogrammet 
    • Hva er de største utfordringene i kommunenes arbeid med kvalifiseringsprogrammet?
    SFVL SFTL ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    7.3.1.2

    Fylkesmennene i Trøndelag og Vestland skal kort beskrive status i utvikling av tjenestebarometer. Embetene bes rapportere på hvordan tjenestebarometeret er blitt benyttet og hvilke erfaringer embetene har med denne metodikken.

    Alle embetene ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    7.3.1.3

    Fylkesmannen skal beskrive utøvelsen av aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk stønad under 30 år i fylket; herunder hva slags aktivitet det stilles vilkår om, og hvorvidt Fylkesmannen generelt oppfatter aktivitetene som hensiktsmessige for å øke overgang til arbeid og utdanning.

    Alle embetene ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    7.3.1.4

    Fylkesmennene skal beskrive hvilke kompetansehevende tiltak de har  iverksatt for oppfølging av utsatt ungdom i NAV-kontoret, og redegjøre for hvordan Fylkesmannen har tilrettelagt for erfaringsutveksling om oppfølging av utsatt ungdom i NAV.

    Alle embetene ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    7.3.1.5

    Fylkesmannen skal redegjøre for sin oppfatning av i hvilken grad og hvordan NAV-kontorene systematisk har tilrettelagt for å ivareta barn og unges særskilte behov under pandemien.

    Alle embetene ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    7.3.1.6

    Fylkesmannen skal redegjøre for sin oppfatning av hvordan digitalisering/DIGISOS påvirker tilgjengelighet til de sosiale tjenestene.

    Alle embetene ASD Alle temaer

    7.3.1.7

    Fylkesmannen bes redegjøre kort for status på gevinstrealiseringsplanen for oppgavene på Statens helsetilsyns og Arbeids- og sosialdepartementers områder i årsrapport for 2021.

    7.3.2 Barne- og familiedepartementet

    Alle embetene BFD Alle temaer

    7.3.2.1

    Statsforvalteren skal rapportere på antall gjennomførte tilsyn med kommunenes oppfølging av krisesenterloven og informasjonsarbeid overfor kommunene om faglig veileder for innhold og kvalitet i tilbudet. Videre skal statsforvalteren gi en kort vurdering av tilgjengelighet og kvalitet på tilbudet i fylket, herunder bakgrunnen for og konsekvenser av eventuell reduksjon i tilbudet.


    Alle embetene BFD Alle temaer

    7.3.2.2

    Statsforvalteren skal rapportere på antall behandlede søknader, og fattede vedtak inndelt i innvilgelser, avslag og avvisninger (avslag og avvisninger trenger ikke å differensieres) knyttet til hver sakstype, etter ekteskapsloven, anerkjennelsesloven og brudvigjingslova i årsrapporten. Når det gjelder ekteskapsloven § 18a andre ledd, bes statsforvalteren differensiere rapporteringen for saker ut ifra sakstype, dvs. etter om sakene gjelder bokstav a), b) eller c).

    Statsforvalteren skal rapportere på andelen separasjons- og skilsmissesøknader som er mottatt digitalt.

    Alle embetene BFD Alle temaer

    7.3.2.3

    Statsforvalteren skal rapportere på antall fattede vedtak etter barneloven i årsrapporten. Statsforvalteren bes om å spesifisere sakstype etter hjemlene i barneloven.

    Alle embetene BFD Alle temaer

    7.3.2.4

    Statsforvalteren skal gi en kort omtale av embetets arbeid med veiledning og informasjon på familierettens område. Dette kan for eksempel være hvilke typer saker som dominerer, utviklingstrekk og utfordringer. Det er også av interesse å få opplyst hvem som kontakter statsforvalteren.

    Alle embetene BFD Alle temaer

    7.3.2.5

    Statsforvalteren skal rapportere på antall saker hvor det er gitt ut opplysninger om den adoptertes opprinnelige foreldre i saker hvor statsforvalteren har gitt adopsjonsbevilling.

    Alle embetene BFD Alle temaer

    7.3.2.6

    Statsforvalteren skal rapportere på antall tilsyn med familievernkontorene.

    Alle embetene BFD Alle temaer

    7.3.2.7

    Flyttet til kapittel 7.3.7.4.

    Alle embetene BFD Alle temaer

    7.3.2.8

    Flyttet til kapittel 7.3.7.5.

    Alle embetene BFD Alle temaer

    7.3.2.9

    Utgår.

    Alle embetene BFD Alle temaer

    7.3.2.10

    Oppgaven er flyttet til VØI 5.3.8.24.

    Alle embetene BFD Alle temaer

    7.3.2.11

    Statsforvalteren skal redegjøre for embetenes vurdering av kvalitet og risiko i barnevernet i fylket.

    Bufdir vil oversende utfylte skjemaer med data på utvalgte indikatorer fra kommunenes halvårsrapportering og SSB. Disse skjemaene skal benyttes som underlag i statsforvalterens vurdering av risikobildet i kommunal barnevernstjeneste. 

    Alle embetene BFD Alle temaer

    7.3.2.12

    Rapporteringskrav på tiltak i gevinstrealiseringsplanen 

    • Søknadsbehandling separasjon og skilsmissesaker

    Statsforvalteren skal redegjøre kort for status på arbeidet med å sentralisere saksbehandlingen av søknader om separasjon og skilsmisse etter ekteskapsloven innenfor de nye sammenslåtte embetene. Statsforvalterne skal gjennomføre en kartlegging av ressursbruk og kvalitet i siste kvartal 2022 og dette skal rapporteres i årsrapporten for 2022.


    • Tilsyn etter barnevernloven med forskrifter 

    Statsforvalteren bes redegjøre kort for status på arbeidet i årsrapporten for 2021.    7.3.2.13 Tros- og livssynssamfunn

    SFOV SFAG BFD Alle temaer

    7.3.2.13.1

    [Avgrenses i boksen til Statsforvalteren i Agder og Statsforvalteren i Oslo og Viken]

    Antall saker hvor registrering er nektet eller trukket tilbake etter trossamfunnsloven § 4 første og annet ledd.

    Antall saker hvor det er vurdert å nekte eller trekke tilbake registrering etter trossamfunnsloven § 4 tredje ledd samt antall saker hvor registreringen er nektet eller trukket tilbake.

    Antall saker hvor det er vurdert å nekte eller avkorte tilskudd etter trossamfunnsloven § 6 samt antall saker hvor tilskudd ble nektet eller avkortet. Tallet spesifiseres for saker § 6 første, tredje og fjerde ledd.

    Antall saker hvor vigselsrett er trukket tilbake.

    Det gis en kort orientering om hovedfunn og reaksjon i sakene ovenfor.

    7.3.2.14 Gravplassloven

    Oversikt over antall saker om askespredning og utfallet i disse sakene. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark skal gi en oversikt over antall saker av hver sakstype nevnt i oppdraget og utfallet i disse sakene.

    Alle embetene BFD Alle temaer

    7.3.2.14.1

    Oversikt over antall saker i hver kategori og utfallet i disse sakene.

    7.3.2.15 Lov om helligdager og helligdagsfred

    Oversikt over antall saker av hver sakstype nevnt i oppdraget og utfallet i disse sakene.

    Alle embetene BFD Alle temaer

    7.3.2.15.1

    Oversikt over antall saker i hver kategori og utfallet i disse sakene.

    7.3.3 Helse- og omsorgsdepartementet

    Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

    7.3.3.1

    Statsforvalteren skal  gi en vurdering av i hvilken grad kommunene i fylket kan vise til politisk vedtatte planer for hvordan innsatsområdene og løsningene i kvalitetsreformen Leve hele livet skal gjennomføres lokalt.

    Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

    7.3.3.2

    Statsforvalteren skal  gi en vurdering av i hvilken grad kommunene i fylket planlegger og utvikler sine helse- og omsorgstjenester til personer med demens og deres pårørende i tråd med mål, strategier og tiltak i Demensplan 2025, samt den demografiske utviklingen og utfordringsbildet for øvrig.

    Alle embetene HOD Folk og samfunn Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet Kommunal styring

    7.3.3.3

    Statsforvalteren skal gi en samlet vurdering av kompetanse- og rekrutteringssituasjonen innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene, herunder gi en vurdering av tilgangen på utdanningstilbud i fylket, tilgangen på desentraliserte og deltidsutdanninger i helse- og sosialfagutdanninger.

    Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

    7.3.3.4

    Statsforvalteren skal gi en samlet vurdering av hvorvidt tilbudet innen habilitering og rehabilitering i fylket utvikles i henhold til retning og målsettinger i opptrappingsplanen. Rapporteringen skal også inkludere hvorvidt det sikres nødvendig rehabilitering til pasienter med Covid-19 og hvordan pandemien eventuelt har påvirket tilbudet til andre med behov for habilitering og rehabilitering. 

    Alle embetene HOD Familier, barn og unge Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

    7.3.3.5

    Statsforvalteren skal gi en kortfattet vurdering av kompetanse- og rekrutteringssituasjonen i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, herunder en vurdering av hvordan koronasituasjonen har påvirket kommunenes lovpålagte tilbud til gravide, barn og unge.

    Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet Kommunal styring

    7.3.3.6

    Statsforvalteren skal gi en vurdering av omfanget og kvaliteten i kommunenes arbeid med å integrere planlegging av helse- og omsorgstjenestene i det ordinære økonomi- og planarbeidet i kommunen, herunder andelen kommuner som ikke i tilstrekkelig grad integrerer disse tjenestene i planleggingen.

    Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsetilsynet Tilsyn

    7.3.3.7

    Vi ber fylkesmennene evaluere involveringen av brukere og pårørende i tilsynet med praktiseringen av tvungen somatisk helsehjelp i den kommunal helse- og omsorgstjenesten, jf. oppdrag 3.3.1.3.11 En samlet vurdering sendes til Statens helsetilsyn, innen 1. juni 2021. Statens helsetilsyn vil utarbeide en rapportmal.

    7.3.3.8 Rapportering på gevinstrealiseringsplanen

    Alle embetene HOD Helsetilsynet

    7.3.3.8.1

    Fylkesmennene bes redegjøre kort for status på gevinstrealiseringsplanen for oppgavene på Statens helsetilsyns områder i årsrapport for 2020.


    7.3.4 Justis- og beredskapsdepartementet

    Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

    7.3.4.3

    Statsforvalteren skal redegjøre for status på virkemiddelbruken overfor kommunene:

    1. Hvilket kunnskapsgrunnlag er lagt til grunn for valg av virkemiddel tilpasset kommunens behov?
    2. Antall gjennomførte øvelser med kriseorganisasjonen i kommunene
    3. Tilsyn
     • Hva Statsforvalteren har lagt til grunn for å velge kommuner utfor risikobasert tilsyn?
     • Hvilke typer læringsaktiviteter har Statsforvalteren lagt til rette for i forbindelse med tilsynet?
    4. I hvilken grad er veiledningsbehovet ivaretatt innen kommunal beredskapsplikt og helseberedskap?
    5. I hvor mange kommuner har Statsforvalteren vært i møter med kommunens ledelse?
    Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

    7.3.4.4

    Redegjør for status på fylkesROS og tilhørende oppfølgingsplan

    Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

    7.3.4.5

    Statsforvalteren skal redegjøre for status av scenario sikkerhetspolitisk krise/krig i fylkesROS.

    Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

    7.3.4.6

    Statsforvalteren skal redegjøre kort for status på evaluering av covid-19 håndteringen.

    SFOV SFIN SFVT SFAG SFVL SFTL SFTF JD Samfunnssikkerhet og beredskap

    7.3.4.7

    Rapportering på tiltak i gevinstrealiseringsplanen: Redegjør kort for status på arbeidet med å tilrettelegge for enhetlig og systematisk tilnærming til samfunnssikkerhets - og beredskapsarbeidet i oppfølging av kommunene.

    SFOV SFIN SFVT SFAG SFVL SFTL SFTF JD Samfunnssikkerhet og beredskap

    7.3.4.8

    Rapportering på tiltak i gevinstrealiseringsplanen: Redegjør kort for status på arbeidet med å tilrettelegge for felles tilnærming og systematisk oppfølging av regionale aktører.

    7.3.4.1 Vergemålsordningen

    Alle embetene JD Alle temaer

    7.3.4.1.1

    Statsforvalteren skal i årsrapporten rapportere på totalt antall kontrollerte vergeregnskap i 2021. Det skal oppgis hvor mange vergeregnskapene embetet har plukket ut og kontrollert basert på egne risikovurderinger, og hvor mange verger som er fratatt oppdrag som en konsekvens av vergeregnskapskontrollen. 

    Statsforvalteren skal også rapportere på antall vergemål som det er ført tilsyn med i 2021 utover regnskapskontroll, både planlagte og hendelsesbaserte. Statsforvalteren skal i tillegg kort beskrive hva tilsynene har avdekket og hvordan avvik er fulgt opp. Det skal også rapporteres på antall verger som har blitt fratatt vergeoppdrag i løpet av 2021 på bakgrunn av tilsyn og en kort redegjøre for årsaker til fratakelsene.

    SFOV JD Alle temaer

    7.3.4.1.2

    Statsforvalteren skal i årsrapporten rapportere på gjennomføringen av den særskilte oppgaven på EMA-området, jf. punkt 5.3.4.6 i virksomhets- og økonomiinstruksen.

    7.3.4.2 Rettshjelp

    Alle embetene JD Alle temaer

    7.3.4.2.1

    Statsforvalteren skal i årsrapportløsningen rapportere på antall innkomne, innvilgede og avslåtte søknader for perioden, fordelt på henholdsvis fritt rettsråd og fri sakførsel. Statsforvalteren skal også rapportere på gjennomsnittlig saksbehandlingstid og på antall restanser. Hva gjelder de innvilgede sakene, skal rapporteringen gi en oversikt over forekomsten av økonomisk dispensasjon, samt totale advokatutgifter og evt. andre utgifter som er innvilget i aktuelle periode, fordelt på saksområde. Av rapporteringen skal det videre fremgå hvorvidt det er gitt avslag som følge av økonomisk overskridelse eller av andre grunner i henhold til skjema over rettshjelpsstatistikk fra Statens sivilrettsforvaltning.

    Statsforvalteren skal rapportere på forbruk for året samt forventet forbruk på kap. 470, post 01 for påfølgende år. Eventuelle avvik skal begrunnes. Statsforvalteren skal umiddelbart informere SRF dersom det er andre vesentlige risikoer eller avvik på området.

    Alle embetene JD Alle temaer

    7.3.4.2.2

    Fylkesmannen skal rapportere på forventet forbruk på kap. 470, post 01 inneværende og påfølgende år. Eventuelle avvik skal begrunnes.

    Alle embetene JD Alle temaer

    7.3.4.2.3

    Statsforvalteren skal rapportere særskilt på de NAV-sakene som omfattes av det særlige rettshjelptiltaket i Justis - og beredskapsdepartementets rundskriv G – 05/2019.

    Det skal rapporteres på antallet innkomne saker, behandlede saker og totalt utbetalt beløp.

    7.3.5 Klima- og miljødepartementet

    Alle embetene KLD Miljø og klima

    7.3.5.1

    I henhold til gevinstrealiseringsplanen, rapportere på hvilke tiltak som er gjort for å øke kvaliteten og sikre lik praksis på tvers av embetene og hvilke grep som er tatt for å øke tilsynsaktiviteten

    Alle embetene KLD Miljø og klima

    7.3.5.2

    I henhold til gevinstrealiseringsplanen, rapportere på hvilke tiltak som er innført for å bedre veiledningen av kommunene og hvilke resultater tiltakene har ført til.

    Alle embetene KLD Miljø og klima

    7.3.5.3

    Status på gjennomførte tiltak mot fremmede organismer

    Alle embetene KLD Miljø og klima

    7.3.5.4

    Status på gjennomførte tiltak for å ta vare på truede arter og naturtyper.

    7.3.6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    7.3.6.1 God økonomiforvaltning i kommunene

    Alle embetene KMD Kommunal styring

    7.3.6.1.1

    Omtale av prosess med kommunene i tildelingen av skjønnsmidler for 2022.

    7.3.6.2 Modernisering i kommunene

    Alle embetene KMD Kommunal styring

    7.3.6.2.1

    Spesifikk omtale av arbeid med innovasjons- og fornyingsprosjekter i kommunene. Kort om fordeling av skjønnsmidler til formålet, herunder rapportering i ISORD, og formidling av resultatene.

    Omtale av virkninger og resultater av prosjektene. 

    7.3.6.3 Kommunalrett

    Alle embetene KMD Alle temaer

    7.3.6.3.1

    Det skal gis rapportering i tabell som viser:

    • Antall saker om lovlighetskontroll etter klage som det er truffet vedtak i for året, hvor mange avgjørelser som er opprettholdt og hvor mange som er kjent ulovlige.
    • Antall lovlighetskontroller som er foretatt etter initiativ av fylkesmannen, hvor mange avgjørelser som er opprettholdt og hvor mange som er kjent ulovlige.
    Alle embetene KMD Alle temaer

    7.3.6.3.2

    Fylkesmennene skal gi en kortfattet omtale av hvilke særlige kommunalrettslige tema de veileder kommunene om, og om eventuelle kommunalrettslige saker som har vært ressurskrevende/hatt mye oppmerksomhet i embetet.

    Alle embetene KMD Alle temaer

    7.3.6.3.3

    Fylkesmennene skal, på bakgrunn av egne erfaringer etter kontakt med kommunene, gi en kort omtale av omfanget av interkommunalt samarbeid i fylket, i hvilke former kommunene samarbeider, og hvilke tjenester det samarbeides om.

    7.3.6.4 Forvaltningslovens og offentleglovas anvendelse i kommunesektoren

    Alle embetene KMD Alle temaer

    7.3.6.4.1

    Fylkesmennene skal i årsrapporten oppgi hvor mange klager på avslag om begjæringer om innsyn de har behandlet, jf. offentleglova § 32 og forvaltningsloven § 28 annet ledd, samt hvor mange tilfeller klager har fått helt eller delvis medhold i klager etter offentleglova § 32.

    7.3.6.5 Samordning av statlige innsigelser til kommunale planer


    Alle embetene KMD Areal, by og samfunn

    7.3.6.5.1

    Det skal rapporteres på fylkesmannens arbeid med samordning av statlige innsigelser, herunder i hvilken grad innsigelser blir løst gjennom dialog.

    7.3.6.6 Rapportering om byggesaker etter plan- og bygningsloven

    Alle embetene KMD Areal, by og samfunn Klagesaksbehandling

    7.3.6.6.1

    Alle embetene rapporterer byggesaker i SYSAM- ny rapporteringsløsning for fylkesmennene.

    • Av årsrapporten skal det fremgå totalt antall behandlede byggesaker.
    • Av årsrapporten skal det fremgå antall saker der klagen ble gitt medhold, helt eller delvis.
    • Av årsrapporten skal det i tillegg fremgå antall saker som ikke ble avgjort innen 12 uker. Det skal vises hvor lang gjennomsnittlig overskridelse var i disse sakene. Overskridelse skal føres i antall dager.
    • Av årsrapporten skal det i tillegg fremgå hvor mange saker det ble avtalt lengre frist enn angitt i saksbehandlingsforskriften jf. pbl. § 21-8 andre ledd, hvor mange "særlige tilfeller" klageinstansen selv forlenget fristen i, og hvor mange saker der fristen ble forlenget på grunn av barmarksundersøkelse.

    7.3.6.7 Rapportering om plansaker etter plan- og bygningsloven

    Alle embetene KMD Alle temaer

    7.3.6.7.1

    Fra og med 01.01.2017 skal alle embetene rapportere plansaker i SYSAM- ny rapporteringsløsning for statsforvalterne.

    • Av årsrapporten for 2020 skal det fremgå totalt antall behandlede klager på reguleringsplaner og gjennomsnittlig saksbehandlingstid i antall dager. Det skal i tillegg fremgå antall saker der klagen ble gitt medhold, helt eller delvis.

    7.3.6.8 Lærlinger


    Alle embetene KMD Alle temaer

    7.3.6.8.1

    Fylkesmannen skal rapportere på antall lærlinger i 2019. Det skal også framgå innenfor hvilke fag.

    7.3.6.9 Fellesføring 2019 - Regjeringens inkluderingsdugnad


    Alle embetene KMD Alle temaer

    7.3.6.9.1

    Fylkesmannen skal i årsrapporten redegjøre for hvordan rekrutteringsarbeidet har vært innrettet for å nå 5 %- målet og de øvrige målene for inkluderingsdugnaden, jf. Rundskriv H-3/18.

    7.3.6.10 Fellesføring arbeidslivskriminalitet

    Alle embetene KMD Annet tema

    7.3.6.10.1

    Fylkesmannen skal i årsrapporten redegjøre for resultater fra oppfølging av inngåtte kontrakter og hvordan virksomhetenes anskaffelser er innrettet for å gjennomføre dette hensynet, jf. rundskriv H-8/17.

    7.3.6.11 Gevinstrealisering på planområdet

    SFOV SFIN SFVT SFAG SFVL SFTL SFTF KMD Areal, by og samfunn

    7.3.6.11.1

    Embetene skal gi en kort, årlig samlet vurdering og rapportering i årsrapporten på egen ressursbruk knyttet til arbeid med og medvirkning i planprosesser (som formidling, høringsuttalelser, dialog og samordning av nasjonale og viktige regionale interesser).  I tilknytning til rapporteringen på ressursbruk skal det også gis en vurdering av kvaliteten på arbeidet.  

    7.3.7 Kulturdepartementet

    Alle embetene KUD Alle temaer

    7.3.7.4

    Fylkesmannen skal gi en kort omtale av embetets arbeid med veiledning og informasjon på universell utforming.

    Alle embetene KUD Alle temaer

    7.3.7.5

    Ny likestillings- og diskrimineringslov trådte i verk 1.1. 2020. I årsrapporten for 2021 skal det redegjøres for arbeidet for likestilling iht. til de nye kravene for redegjørelsesplikten, jf. økonomi- og virksomhetsinstruks pkt. 4.2.3 om arbeidsgiverrollen, § 26 i den nye loven og § 24 om plikt til å jobbe aktivt for likestilling som myndighet. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har utarbeidet veiledning og maler for det aktive likestillingsarbeidet og maler for redegjørelse.

    Lenke: https://bufdir.no/Inkludering/...

    Fylkesmannen skal gi en kort omtale av embetets arbeid med å fremme likestilling knyttet til ulike diskrimineringsgrunnlag i aktuell lovgivning.

    7.3.7.1 Tros- og livssynssamfunn

    Alle embetene KUD Alle temaer

    7.3.7.1.1

    Oversikt over:

    • Nye registrerte/uregistrerte trossamfunn og nye livssynssamfunn
    • Trossamfunn som er slettet hos fylkesmannen 
    • Ev. tilsyn med trossamfunn og forstander.

    Flyttet til kapittel 7.3.2.13.1.

    7.3.7.2 Gravferdsloven

    Alle embetene KUD Alle temaer

    7.3.7.2.1

    Oversikt over antall saker i hver kategori og utfallet i disse sakene. Flyttet til kapittel 7.3.2.14.1.

    7.3.7.3 Lov om helligdager og helligdagsfred

    Alle embetene KUD Alle temaer

    7.3.7.3.1

    Oversikt over antall saker i hver kategori og utfallet i disse sakene. Flyttet til kapittel 7.3.2.15.1.

    7.3.8 Kunnskapsdepartementet

    Alle embetene KD Barnehage og opplæring Klagesaksbehandling

    7.3.8.1

    Statsforvalteren skal rapportere på gjennomsnittlig saksbehandlingstid i håndhevingssakene per 31.12. Dere skal kun rapportere på saker som gjelder brutt/ikke brutt aktivitetsplikt.   

    Alle embetene KD Barnehage og opplæring Tilsyn

    7.3.8.2

    Statsforvalteren skal beskrive vurderingene som var avgjørende for valg av:  

    a) tilsynstema 

    b) omfang  

    c) skriftlig eller stedlig tilsyn 

    d) tilsynsobjekt 

    Alle embetene KD Barnehage og opplæring Tilsyn

    7.3.8.3

    Statsforvalteren skal redegjøre for hvordan de følger opp avdekket risiko som ikke er fulgt opp med tilsyn.  

    Alle embetene KD Barnehage og opplæring Klagesaksbehandling

    7.3.8.4

    Statsforvalteren skal rapportere på antall klager, type klager og resultatet av behandlingen på barnehage- og opplæringsområdet.

    Alle embetene KD Barnehage og opplæring Klagesaksbehandling

    7.3.8.5

    Statsforvalteren skal redegjøre for hvilke kompetansetiltak dere har gjennomført på fagopplæringsområdet, og hva dere har gjort for å øke regelverksetterlevelsen i sektor.  

    Alle embetene KD Barnehage og opplæring

    7.3.8.6

    Statsforvalteren skal redegjøre kort for status på arbeidet med kompetanseutvikling for barnehager og skoler i fylket, herunder vurdere hvordan barnehage- og skoleeiere sikrer at kompetansebehov er vurdert, og hvordan samarbeidsforum sikrer at tiltakene møter lokale behov og gjennomføres i partnerskap med UH. Statsforvalteren skal gi sin vurdering av hvordan kompetansemodellen på sikt kan bidra til å utjevne kvalitetsforskjeller mellom barnehager og skoler.

    Statsforvalteren skal også rapportere i egne tabeller på deltakelse i kompetansetiltak i regional ordning for barnehage og desentralisert ordning for skole.

    Alle embetene KD Barnehage og opplæring

    7.3.8.7

    Statsforvalteren skal innhente informasjon om hvordan det spesialpedagogiske støttesystemet ble involvert i forfasen, og inkludert i valg av tiltak i oppfølgingsordningen. Statsforvalteren skal vurdere om tiltakene som er iverksatt bidrar til bedret læringsmiljø og læringsutbytte. 

    Alle embetene KD Barnehage og opplæring

    7.3.8.8

    Statsforvalteren skal redegjøre for hvordan de har fulgt opp arbeidet med kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis i sitt fylke. 

    SFOV SFIN SFVT SFAG SFVL SFTL SFTF KD Barnehage og opplæring

    7.3.8.9

    I henhold til gevinstrealiseringsplanen skal statsforvalteren redegjøre for realiseringen av gevinst på oppgavene informasjon- og veiledning, klagesaksbehandling og tilsyn. Statsforvalteren skal i tillegg tabellrapportere på ressursbruk og kvalitet for nevnte oppgaver.

    7.3.8.10 Integreringsarbeid

    Alle embetene KD Alle temaer

    7.3.8.10.1

    I forbindelse med introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (integreringsloven/introduksjonsloven) skal fylkesmannen rapportere på antall klagesaker, hva klagen gjelder og utfallet av klagen.

    Alle embetene KD Alle temaer

    7.3.8.10.2

    På området opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (integreringsloven/introduksjonsloven) skal Fylkesmannen oppgi antall klagesaker, hva klagen gjelder og utfallet av klagen.

    Alle embetene KD Alle temaer

    7.3.8.10.3

    Fylkesmannen skal gjennomføre statsborgerseremonier for alle nye statsborgere i fylket som har fylt 12 år, samt medvirke til at andelen av nye statsborgere som deltar på seremoniene øker.

    Fylkesmannen skal i årsrapporten rapportere på antall statsborgerseremonier som er avholdt, totalt antall utsendte invitasjoner til nye norske statsborgere og totalt antall nye statsborgere som har deltatt i statsborgerseremoniene i fylket.

    Alle embetene KD Alle temaer

    7.3.8.10.4

    Fylkesmannen skal også rapportere på antall deltakere i opplæring norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (også personer som ikke er omfattet av integreringsloven/introduksjonsloven). I tillegg skal fylkesmannen rapportere på antall årsverk i kommunene som gir opplæring i norsk og samfunnskunnskap iht. integreringsloven/introduksjonsloven.

    Alle embetene KD Annet tema

    7.3.8.10.5

    Det vises til styringsparameter 3.3.3.2.1. Fylkesmannen skal kort redegjøre for samarbeid mellom stat, kommune og fylkeskommune om rask og treffsikker bosetting samt gi en vurdering av samarbeidet.

    7.3.9 Landbruks- og matdepartementet

    Alle embetene LMD Landbruk og mat

    7.3.9.1

    • Antall årsverk i landbruksforvaltningen i kommunene samlet per 31.12.2021, samt antall enheter/landbrukskontor i kommunene i embetet.
    • Antall årsverk i landbruksavdelingen og antall årsverk i avdeling eller seksjon for reindriftsforvaltning per 31.12.2021.
    • Ressurser benyttet til planlegging og gjennomføring av kontrollplanen på landbruks- og reindriftsområdet. 
    Alle embetene LMD Areal, by og samfunn Landbruk og mat

    7.3.9.2

    Innenfor regionalt kartsamarbeid og arealressurskart (AR5) skal det rapporteres i henhold til tabell:

    • Antall kommuner i fylket som ikke har utarbeidet og/eller oppdatert rutinebeskrivelse for ajourhold av AR5.
    • Antall kommuner i fylket som ikke har hatt periodisk ajourhold siste 5 år, og som ikke har planlagt ajourhold i gjeldende geodataplan.
    Alle embetene LMD Landbruk og mat

    7.3.9.3

    Rapportere om antall saker hvor anmeldelse er vurdert og antall saker som er anmeldt.

    Alle embetene LMD Landbruk og mat

    7.3.9.4

    Gi en kort vurdering av hvordan rutiner for utveksling av informasjon mellom Mattilsynet og landbruksforvaltningen i saker om dyrevelferd fungerer. 

    Alle embetene LMD Landbruk og mat

    7.3.9.5

    Rapportering på vedtak knyttet til avvikling av pelsdyrproduksjon.

    SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat

    7.3.9.6

    Det skal rapporteres på:

    • Gjennomførte møter i samarbeidsforumet med Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund
    • Gjennomførte møter i beredskapsutvalgene for reindrift
    • Status for prosjektet "Ut på vidda", herunder Statsforvalterens arbeid med å promotere prosjektet.
    • Antall reinbeitedistrikt som har oppdatert reindriftens arealbrukskart i løpet av året.
    Alle embetene LMD Landbruk og mat

    7.3.9.7

    I gevinstrealiseringsplanen for LMD forventes det at sammenslåing av embeter skal gi økt kvalitet gjennom mer ensartet rådgivning, veiledning og forvaltningspraksis, og økt profesjonalisering og likebehandling innenfor områdene:

    • Reindriftsloven
    • Eiendomslovgivningen
    • Husdyrkonsesjonsregelverket
    • Kontroll og oppfølging av kommunenes forvaltning av produksjonstilskudd og avløsning til ferie og fritid, og regionale miljøtilskudd

    Statsforvalteren bes redegjøre kort for status for hvordan gevinstrealiseringsplanen følges opp på LMDs område, herunder ev. utfordringer og risiko knyttet til realisering av gevinst innen hver av de fire fagområdene.

    SFTF LMD Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler

    7.3.9.8

    Redegjør for i hvilken grad midlene til arktisk landbruk har bidratt til utvikling og økt utnytting av arktisk kvalitet som konkurransefortrinn for landbruket i nordområdene.

    SFTL LMD Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler

    7.3.9.9

    Redegjør for i hvilken grad midlene til fjellandbruket har bidratt til å styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping i fjellområdene innenfor tradisjonelt landbruk og bygdenæringer.

    Alle embetene LMD Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler

    7.3.9.10

    Rapporter på kommunenes praktisering av avvikshåndtering og avkorting ved feilopplysninger i søknader om produksjons- og avløsertilskudd. 

    7.3.10 Tverrsektoriell rapportering

    7.3.10.1 Tverrsektorielt samarbeid for utsatte barn og unge

    Alle embetene KD ASD BFD HOD Barnehage og opplæring Familier, barn og unge Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

    7.3.10.1.1

    Vi viser til oppgave 5.2.2.1 Koordinert innsats for utsatte barn og unge og deres familier i VØI.  

    Statsforvalteren jobber strategisk og langsiktig for samordning om utsatte barn og unge og deres familier. Vi ber om en rapportering på effekten av tiltak som er gjennomført på dette området i 2020. Statsforvalteren skal gi en vurdering av resultatene av tiltakene, se hjelpetekst. 

    7.3.10.2 LMD og KLD

    Alle embetene LMD KLD Landbruk og mat Miljø og klima

    7.3.10.2.1

    Rapporter på status i forvaltningen av det todelte målet for rovviltpolitikken, både på landbruks- og reindriftsområdet

    Alle embetene LMD KLD Landbruk og mat Miljø og klima

    7.3.10.2.2

    Rapporter på status for forvaltning av ordningene Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap, både på landbruks- og miljøområdet.

    7.3.10.3 Kommunestruktur

    Alle embetene KMD BFD HOD JD KLD KD LMD Areal, by og samfunn Kommunal styring Miljø og klima Samfunnssikkerhet og beredskap

    7.3.10.3.1

    Embetene skal rapportere om eventuelle prosesser i kommunene der kommunesammenslåing har vært vurdert, og om hvordan embetet har jobbet for å utfordre kommunene til dette.

    7.3.10.4 Tiltak for å løse boligsosiale problemstillinger i kommunene

    Beskriv innsatsen med de tre prioriterte innsatsområdene innsatsområdene i 'Nasjonal strategi for sosial boligpolitikk (2021 – 2024)' gjennomført av regionale aktører under fylkesmannens ledelse.

    Alle embetene KMD ASD HOD Alle temaer

    7.3.10.4.1

    Beskriv innsatsen med de to tiltakene i tiltaksplanen for Bolig for velferd 2018-2020 gjennomført av regionale aktører under fylkesmannens ledelse.

    SFRO SFVL SFNO KMD ASD HOD Areal, by og samfunn Familier, barn og unge Folk og samfunn Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

    7.3.10.4.2

    Fylkesmannen i Vestland, Nordland og Rogaland skal i 2021 sammen utrede hvordan forsøk med overføring av oppgaver best kan gjennomføres, sammen med Husbanken, i henhold til føringer i supplerende tildelingsbrev sendt ut 26.oktober 2020. 

    7.3.10.5 Styrke arbeid og helse som fagområde

    Statsforvalteren skal

    -          Redegjøre for kartleggingen av tjenestesamhandlingen som er etablert mellom NAV-kontor og kommunenes helse- og omsorgstjeneste

    -          Redegjøre for felles tiltak for å styrke og bedre tjenestesamhandlingen om tjenestemottakere/pasienter som har behov for tjenester fra NAV og helsetjenesten

    8 Budsjettmessige forutsetninger

    KMD understreker at embetet har ansvar for å planlegge virksomheten i 2019 slik at målene kan nås innenfor bevilgningsrammene som er gitt i dette brevet, jf. Reglement for økonomistyring i staten § 9 og Bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt. 2.2.

    Fylkesmannen kan ikke overskride utgiftsbevilgningene eller bruke dem til andre formål enn forutsatt av Stortinget, jf. bevilgningsreglementets § 5. Unntaket er hvis det er gitt en slik fullmakt i pkt. 6 i dette brevet.

    Fylkesmannen har ansvaret for å iverksette tiltak slik at det ikke oppstår behov for å øke bevilgningen. Departementet forutsetter at fylkesmannen rapporterer om vesentlige endringer i budsjettforutsetningene umiddelbart.

    Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til Retningslinjer for finansieringsordning for Fylkesmannen, pkt. 4, hvor det framgår at "Det enkelte fagdepartement disponerer sin andel av ressurser på kap. 525 dersom omprioriteringer ikke er gjort av regjeringen". Dette innebærer at ressursmessige utfordringer innen et departements fagområder om nødvendig, må løses gjennom omprioriteringer innen dette departementets oppgaveportefølje.

    Vedlegg