Styringsdokumenter

Her kan du laste ned en fil som inneholder virksomhets- og økonomiinstruksen og tildelingsbrevet i sin helhet eller relevante utdrag fra et eller begge styringsdokumentene. Dersom du bruker filtrere, vil filen kun inneholde de filtrerte resultatene. I høyre menyen kan du for eksempel velge tildelingsbrevet og ditt embete, for å hente ut embetsspesifikt tildelingsbrev. Du kan også velge spesifikke deler av begge styringsdokumentene, som for eksempel oppdrag og oppgaver.

Alle fylkesmannsembeter utarbeider hvert år en virksomhetsplan (VP). Dokumentet det lenkes til nedenfor er en tom mal, og er ment for bruk hos embetene. For å få liggende format, velg «Sideoppsett» - «Retning» - «Liggende».

Virksomhets- og økonomiinstruks

1 Innledning

Instruks for statsforvalterne (Fylkesmannsinstruksen) gitt ved kgl. res 7.august 1981, endret ved kgl. res 10. november 1988 og 6. juli 1999 er overordnet denne instruks.

Virksomhets- og økonomiinstruksen er fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartement (KMD) 05.12.2019, jf. Reglement for økonomistyring i staten § 3, andre ledd, og trer i kraft fra 01.01.2021. Kopi av instruksen er sendt til Riksrevisjonen.

Instruksens virkeområde er virksomhets- og økonomistyring av Statsforvalteren. Formålet med Statsforvalterens virksomhets- og økonomistyring er at statlige midler brukes og inntekter oppnås i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger, at fastsatte mål og resultatkrav oppnås, at statlige midler brukes effektivt og at statens materielle verdier forvaltes på en forsvarlig måte.

Virksomhets- og økonomiinstruksen hos Statsforvalteren skal følge Finansdepartementets Reglement for økonomistyring i staten (heretter kalt Reglementet) og Bestemmelser om økonomistyring i staten (heretter kalt Bestemmelsene) og rundskriv, med de tilføyelser og presiseringer som departementet har gitt i denne instruksen. Reglementet, Bestemmelsene og rundskriv fra Finansdepartementet gjelder således i sin helhet, også de punkt som ikke er omtalt i denne instruksen.

Reglementet, Bestemmelsene og rundskriv fra Finansdepartementet er ikke gjengitt i denne instruksen, da denne er bygget opp som et supplement til disse dokumentene.

2 Statsforvalterens myndighet og ansvar

Statsforvalterens formål, rolle, tilknytning til KMD og fagdepartementene, forutsetninger og krav til Statsforvalterens ledelse, krav til organisering og krav til samordning og samhandling er regulert i Fylkesmannsinstruksen.

Statsforvalteren er tillagt en rekke oppgaver fra departement, direktorat og tilsyn. Noen oppgaver er faste, enten ved at forvaltningsansvaret er hjemlet i lovverket eller det er oppgaver av varig karakter som Statsforvalteren har ansvar for. En oversikt over disse framkommer i kapittel 5 i denne instruksen. Statsforvalteren er et ordinært statlig forvaltningsorgan. 

Statsforvalterens myndighets- og ansvarsområder er:

Iverksetter av nasjonal politikk i fylket

Statsforvalteren skal som sektormyndighet medvirke til iverksetting av nasjonal politikk. Dette gjøres gjennom veiledning, dialog og tilsyn med kommunene, fylkeskommunene, innbyggerne og berørte virksomheter.

Samordningsmyndighet

Statsforvalteren skal bidra til å samordne, forenkle og effektivisere den statlige virksomheten i fylket. Statsforvalteren skal ta samordningsinitiativ i fylket overfor andre statlige virksomheter og andre aktører der det er aktuelt, for sikre at nasjonale mål nås på tvers av nivå og sektorer, og for å sikre samordning av statens styring av kommunene.

Rettssikkerhetsmyndighet

Statsforvalteren er klagemyndighet for kommunale enkeltvedtak og vedtak gjort i spesialisthelsetjenesten, og tilsynsmyndighet etter særlovgivningen. I tillegg har Statsforvalteren førstelinjeansvaret på flere områder. Statsforvalteren skal sikre likebehandling og rettsikkerhet for alle parter i sin forvaltning av lover og forskrifter.

Informasjon, kunnskapsinnhenting, initiativ og forslag

Statsforvalteren skal holde regjeringen og sentraladministrasjonen orientert om viktige spørsmål i fylket. Statsforvalteren skal ta de initiativ som er påkrevd, og fremme forslag til løsninger i den utstrekning Statsforvalteren finner det formålstjenlig. Statsforvalteren skal formidle informasjon til kommunale, fylkeskommunale og statlige organ om forhold som antas å berøre deres virksomhet.

Ansvarsfordeling og samarbeid med FMFA

Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA) ble opprettet 1. januar 2019. FMFA skal levere gode administrative tjenester som understøtter statsforvalternes samfunnsoppdrag. FMFA er delegert ansvar for styrings-, drifts- og utviklingsoppgaver innen statsforvalternes administrative områder. Det innebærer at statsforvalterne skal følge de instrukser som gis av FMFA på dette området.

FMFA er delegert ansvar for alle tjenester innenfor områdene IKT og dokumentforvaltning. FMFA har ansvar for veiledning, tilrettelegging og koordinering av arbeidet med informasjonssikkerhet. Informasjonssikkerhet skal ivaretas i alle tjenester fra FMFA. Statsforvalteren har allikevel et selvstendig ansvar for å følge opp informasjonssikkerhetsarbeidet i det løpende arbeidet hos statsforvalteren. 

På anskaffelsesområdet får har FMFA ansvar for å gjennomføre anskaffelser som er felles for alle statsforvalterne og anskaffelser over 1,3 mill. kroner som dekker behovet til en eller flere statsforvaltere. Videre skal FMFA være kompetansesenter for statsforvalterne og koordinere avrop på rammeavtaler som DFØ tilbyr. Statsforvalterne skal rådføre seg med FMFA ved anskaffelser under 1,3 mill. kroner, men det er den enkelte statsforvalter som skal gjennomføre anskaffelsen. Nærmere beskrivelse fremgår av tjenestebeskrivelser.  

Innenfor økonomi- og personal-/HR-området har FMFA ha ansvar for informasjon og veiledning, rådgivning, kvalitetssikring, standardisering av prosesser, utarbeidelse av maler og verktøy og utarbeidelse av retningslinjer. 

FMFA er en underlagt virksomhet av KMD. KMD har ansvaret for etatsstyringsmøter og formell styringsdialog med FMFA. Statsforvalteren skal ha en hensiktsmessig og god dialog med FMFA herunder møter tilpasset behov og risiko.

3 Kommunal- og moderniseringsdepartementets styring av Statsforvalteren

3.1 Departementets overordnede ansvar

KMD har det administrative etatsstyringsansvaret for statsforvalteren, i tillegg til å ha samordningsansvaret overfor de øvrige departementene som legger oppgaver til statsforvalteren. KMD har også rollen som fagdepartement på noen saksområder. Det enkelte fagdepartement har finansieringsansvaret for oppgaver innen eget saksområde. Likeledes har de direkte faglig instruksjonsmyndighet over statsforvalteren innen vedkommende departements saksområde. Den enkelte fagstatsråd er konstitusjonelt ansvarlig overfor Stortinget på sine fagområder hvor oppgaver er lagt til statsforvalteren, jf. Fylkesmannsinstruksen.

I tråd med intensjonene i Reglementet skal departementets styringsansvar bygge på prinsippene om mål- og resultatstyring og ta utgangspunkt i departementets overordnede kontrollansvar., iht. Bestemmelsene pkt. 1.6.2. 

Ansvars- og samarbeidsforhold mellom departementene knyttet til finansiering av Statsforvalteren, fremkommer i Retningslinjer for finansieringsordning for Fylkesmannen, datert august 2009.

3.2 Styringsdialogen

I styringsdialogen med statsforvalteren skal statsforvalterens resultater og måloppnåelse vektlegges, samt at statsforvalteren kan identifisere og håndtere risikoer som kan hindre måloppnåelse.

Styringsdialogen skal være dokumentert. Tildelingsbrevet inneholder en styringskalender hvor de viktigste elementene i styringsdialogen det enkelte år fremgår.

3.2.1 Tildelingsbrev

Etatsstyringen skjer hovedsakelig gjennom tildelingsbrevet og oppfølgingen og rapporteringen på dette. I tildelingsbrevet formidles og presiseres de mål og resultater departementene forventer som følge av Stortingets vedtak og forutsetninger. Tildelingsbrevet inneholder bevilgninger som stilles til disposisjon, samt en oversikt over statsforvalterens budsjettildelinger og fullmakter i budsjettåret.

Det utarbeides et foreløpig tildelingsbrev til statsforvalteren som sendes til statsforvalteren for tilbakemelding før endelig tildelingsbrev utarbeides. Tilbakemeldingen gir blant annet grunnlag for departementenes vurdering av forholdet mellom oppgaver og ressurser innen fagområdene.

Tildelingsbrevet til statsforvalteren utarbeides av KMD i samarbeid med oppdragsgivende departementer.

Supplerende tildelingsbrev etterfølger det ordinære tildelingsbrevet og gis av KMD eller andre departement, direktorat eller tilsyn som gir oppgaver og /eller midler til statsforvalteren. Belastningsfullmakt skal brukes når budsjettfullmakter ikke kan tildeles ved delegering.

Ved behov for å instruere eller gi styringssignaler til statsforvalterene utover tildelingsbrev, skal dette alltid nedfelles skriftlig og gis i egne brev.

3.2.2 Etatsstyringsmøte, sektorvise styringsmøter og fagmøter

Felles etatsstyringsmøte

KMD avholder i utgangspunktet to årlige felles etatsstyringsmøter. Tidspunktene vil framgå av tildelingsbrevet. De felles etatsstyringsmøtene er felles for alle departement som gir oppgaver til statsforvalteren og ledelsen hos alle statsforvalterne. Ved behov vil fagdepartementet invitere berørte direktorat/tilsyn til å delta i felles etatsstyringsmøte. Før møtet på våren vil statsforvalteren motta en samlet skriftlig tilbakemelding på sin årsrapport. Dette møtet tar utgangspunkt i kravene som er stilt i tildelingsbrevet og som rapporteres i årsrapporten. Måloppnåelse og rapporterte resultater gjennomgås, og det gis tilbakemelding til statsforvalterne på resultatene. På høsten er hovedtemaet for møtet styringsdokumentene for neste år. Det skrives referat fra etatsstyringsmøtene med kopi til Riksrevisjonen.

Sektorvise styringsmøter

Fagdepartementene, eventuelt direktorat/tilsyn med delegert myndighet, avholder sektorvise styringsmøter ved behov for utdyping og presisering av styringssignaler i tildelingsbrev og denne instruksen. Ledelsen hos statsforvalter skal alltid være representert i de sektorvise styringsmøtene. Møtefrekvens og øvrig deltakelse i møtene avgjøres av fagdepartementet, og møtene skal som hovedregel være varslet i tildelingsbrevet. Det skal skrives referat fra de sektorvise styringsmøtene, som sendes i kopi til KMD og Riksrevisjonen.

Fagmøter

Fagmøter skal dekke behovet for faglige avklaringer, og omfatte tolkning av regelverk, opplæring, saksbehandlingsrutiner, fagkonferanser og lignende. Det stilles ikke krav om at ledelsen hos statsforvalter eller ledelsen i departementene, direktorat eller tilsyn deltar. Det skal ikke gis nye styringssignaler i fagmøtene. Styringssignaler som er gitt i tildelingsbrev eller etatsstyringsmøtet/styringsmøter, kan utdypes eller forklares. Det skal ikke forekomme ressursdiskusjoner i fagdialogen. 

3.2.3 Lederkontrakt og kontraktsamtale

KMD utnevner statsforvalteren på åremål og utarbeider årlig lederkontrakt. Det inngås ny lederkontrakt etter at kontraktsamtalen er gjennomført.

Departementet innkaller statsforvalteren til kontraktsamtale en gang i året. Samtalene gjennomføres som regel i vårhalvåret. I kontraktsamtalen gjennomgås lederkontrakten og oppnådde resultater i tillegg til punkter som skal inn i lederkontrakten for kommende år. DFU-departementene har anledning til å spille inn til kontraktsamtalene.

3.2.4 Rapportering gjennom året

Statsforvalteren skal ha samlet oversikt over bevilgninger de forvalter. Statsforvalteren skal pr. 31. august rapportere på regnskapstall og prognose for resten av året på kapittel og post. Det skal rapporteres både på utgifts- og inntektskapittel, og belastningsfullmakter. Rapporteringen innbefatter også rapportering på resultatområder i samsvar med rutinene for ressursrapportering. Vesentlige avvik fra budsjettrammer og forutsetninger skal forklares.

Statsforvalteren skal etterleve de rapporteringskrav som følger av rundskriv for rapportering knyttet til statsbudsjettet og statsregnskapet, herunder eventuelle bestillinger fra departementet.    Statsforvalteren skal i løpet av året redegjøre for risikovurderinger og eventuelle risikoreduserende tiltak knyttet til vesentlige risikoer.  

Krav til øvrig rapportering og kontroll vurderes av departementet, og vil bli tilpasset de styringsbehov departementene til enhver tid har, og skal framgå av tildelingsbrevet.

3.2.5 Oppfølging av saker fra Riksrevisjonen

KMD skal ha kopi av all korrespondanse mellom statsforvalteren og Riksrevisjonen. Statsforvalteren skal rapportere i årsrapporten, eventuelt også i lederlønnssamtalen, hvordan eventuelle merknader fra Riksrevisjonen er fulgt opp, herunder hvilke tiltak som er iverksatt og effekten av disse. 

3.2.6 Årsrapport

Årsrapporten fra statsforvalteren utarbeides i overensstemmelse med de krav som stilles i tildelingsbrevet og i denne instruksen. Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av statsforvalterens resultater, og gi departementet grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk. KMD sender nærmere presiseringer og beskrivelse av teknisk løsning for utarbeidelse av årsrapport i november det enkelte år.

Årsregnskapet skal være en del av årsrapporten og skal utarbeides i tråd med til enhver tid gjeldende bestemmelser.

Årsrapporten skal ferdigstilles i den elektroniske løsningen for dette innen 1. mars det enkelte år.

Årsrapporten vil være utgangspunkt for det felles etatsstyringsmøtet som gjennomføres om våren. 

Statsforvalteren skal offentliggjøre årsrapporten sammen med revisjonsberetningen på sine nettsider så snart etatsstyringsmøtet er avholdt, og senest 1. mai. Dersom revisjonsberetningen ikke er mottatt innen denne frist, skal beretningen publiseres så snart den foreligger. 

Årsrapporten skal inneholde følgende deler i nevnte rekkefølge:

I          Statsforvalterens beretning

 • Overordnet vurdering av samlede resultater, ressursbruk og måloppnåelse
 • Overordnet framstilling av de viktigste prioriteringer for året
 • Sentrale forhold i internt og eksternt som har hatt betydning for oppnådde resultater
 • Sted, dato og statsforvalterens signatur

II         Introduksjon til statsforvalterens hovedtall

 • Statsforvalteren og samfunnsoppdraget
 • Organisasjon og ledelse
 • presentasjon av utvalgte hovedtall, herunder:
  • Tall for antall ansatte og avtalte årsverk (SSBs statistikk), samt utførte årsverk for de tre siste år (beregnet i henhold til personalmelding PM-2019-13: Definisjon av utførte årsverk) 
  • Samlet tildeling på post 01-99
  • driftsutgifter
  • lønnsandel av driftsutgifter
  • lønnsutgifter per årsverk

III       Årets aktiviteter og resultater

 • Redegjørelse for, analyse og vurdering av oppnådde resultater. Herunder:
  • Gjennomførte evalueringer
  • Særskilt om oppdrag i tildelingsbrevet/og eller faste oppgaver i virksomhets- og økonomiinstruksen
  • Særskilte rapporteringskrav fra tildelingsbrevet
  • Redegjørelse for, analyse og vurdering av ressursbruk
  • Samlet vurdering av måloppnåelse i forhold til samfunnsoppdraget og regnskapsresultatet

IV       Styring og kontroll hos statsforvalter

 • Virksomhetens overordnede vurdering av opplegget for styring og kontroll
 • Redegjørelse for vesentlige forhold ved statsforvalterens planlegging, gjennomføring og oppfølging. Herunder:
  • Statsforvalterens risikostyring
  • Statsforvalterens  internkontroll, herunder dokumentasjon og  iverksatte tiltak
  • Bemannings, kapasitets og kompetansesituasjonen hos statsforvalter
  • Forvaltning av egne eiendeler (materielle verdier), innkjøpsrutiner mv.
  • Oppfølging av eventuelle avdekkede svakheter/utfordringer, herunder merknader fra Riksrevisjonen og status for arbeidet med informasjonssikkerhet
  • Oppfølging av evalueringer, tilsynsrapporter og pålegg fra tilsynsmyndigheter.
  • Rapportering av andre vesentlige forhold knyttet til personalmessige forhold, likestilling, bruk av lærlinger, HMS/arbeidsmiljø, diskriminering, ytre miljø og lignende

V         Vurdering av framtidsutsikter

 • Forhold i og utenfor statsforvalteren som kan påvirke statsforvalterens evne til å løse samfunnsoppdraget på sikt
 • Konsekvenser for statsforvalterens evne til å nå fastsatte mål og resultater på lengre sikt

VI       Årsregnskap

 • Ledelseskommentarer med statsforvalterens signatur
 • Oppstilling av bevilgningsrapportering med noter
 • Oppstilling av artskontorapportering med noter

3.3 Kommunikasjon, ansvar for avklaringer og informasjonsplikt mellom departementene og Statsforvalteren

Dersom Satsforvalteren vurderer at det er uklarheter i de rammer, målsetninger og føringer som formidles, har Statsforvalteren et selvstendig ansvar for å ta opp saken med aktuelt departement.

Statsforvalteren har et selvstendig ansvar for snarlig å informere aktuelt departement dersom det oppstår vesentlige avvik med betydning for måloppnåelsen, herunder budsjett.

Dersom Statsforvalteren ser at gjeldende regelverk og ordninger kan ha/har vesentlige utilsiktede konsekvenser, skal virksomheten snarlig informere aktuelt departement om dette. Statsforvalteren skal også uoppfordret gi aktuelt departement beskjed dersom virksomheten ser mulige forbedringstiltak som departementet kan iverksette (endringer i lov, forskrift, instruks) som kan bidra til å nå overordnede målsetninger. Departementene vil også kunne be om særskilte evalueringer i forbindelse med praksis- og regelverksendringer.

KMD skal holdes orientert om saker av vesentlighet som Statsforvalteren tar opp med fagdepartementene.

Statsforvalteren skal orientere departementet i god tid før offentliggjøring av viktige utredninger, evalueringer eller rapporter som Statsforvalteren har utført eller bestilt.

Statsforvalteren skal ha en aktiv holdning til kommunikasjon, både internt og eksternt. Det er viktig at Statsforvalteren fanger opp signaler i samfunnet som angår statsforvalterne og bruker dette i kommunikasjonsarbeidet. Departementet forventer at Statsforvalteren synliggjør sine resultater innenfor sitt politikkområde og at virksomheten har kontakt med departementet om saker som politisk ledelse kan være med å synliggjøre.

Statsforvalteren skal også følge opp klarspråkarbeidet og arbeide systematisk for at dokumenter, brev, nettsider og skjema er brukertilpasset og har klart språk (veiledning og tips finnes på nettsiden klarspråk.no

3.4 Administrative fullmakter

Departementet gir virksomheten følgende administrative fullmakter:

3.4.1 Ansettelser, opprettelse av stillinger og lønnsfastsettelse

Fullmakten gjelder adgang til å ansette, opprette nye stillinger og fastsette lønn, i den grad ikke annet er bestemt ved lov eller framgår av unntakene nedenfor.

1. Departementet har ansvar for ansettelse av virksomhetsleder/direktør i virksomheten. 

2. Departementet saksbehandler og avgjør også saker om virksomhetsleder/direktørs arbeidsforhold, for eksempel:

 • alle typer permisjoner (utdanningspermisjon, velferdspermisjon mv.)
 • alle typer lønnsjusteringer (både midlertidige og permanente)
 • sikkerhetsklarering og autorisering iht. sikkerhetsloven og klareringsforskriften


3.4.2 Erstatningskrav mot staten

Fullmakten gjelder behandling av saker om erstatningskrav mot staten, der utbetalingen ikke overstiger kr 200 000. Med statens erstatningsansvar menes her erstatning på grunnlag av alminnelige erstatningsregler, med unntak av ansvar i kontraktsforhold og ansvar i forbindelse med statens forretningsdrift.  Saker skal behandles i tråd med retningslinjene i Justis­departementets rundskriv G-01/2017, hvor det blant annet forutsettes at det foretas en juridisk vurdering av sakens erstatningsrettslige side før avgjørelsen treffes.

3.4.3 Administrative bestemmelser om flytting til/fra utlandet

Fullmakten gjelder beslutninger om dekning av utgifter som påløper i forbindelse med flytting fra utlandet i samsvar med retningslinjene i Statens personalhåndbok pkt. 10.6.4 del 2 om Flytting fra utlandet.

3.4.4 Utdanningspermisjon ved studiereiser til utlandet

Fullmakten gjelder innvilgelse av utdanningspermisjon med lønn i inntil ett år til studiereiser til utlandet, jf. Statens personalhåndbok pkt. 10.8.3.2.

3.4.5 Arbeidsgiverfinansierte elektroniske kommunikasjonstjenester

Fullmakten gjelder beslutninger om hvem i virksomheten som tilstås arbeidsgiverfinansierte elektroniske kommunikasjonstjenester dekket innenfor virksomhetens eget budsjett. Tildeling av elektroniske kommunikasjonstjenester må gis i samsvar med retningslinjene i Statens personalhåndbok, pkt. 10.2 elektroniske kommunikasjonstjenester (telefon mv.).

4 Statsforvalterens interne styring

4.1 Statsforvalterens myndighet og ansvar

Statsforvalteren er øverste leder og leder virksomheten innenfor gjeldende lover, forskrifter, reglementer, retningslinjer, instrukser og budsjetter.

Statsforvalteren skal fastsette instrukser for virksomhetens interne virksomhets- og økonomistyring innenfor rammen av denne instruks.

Ledelsen hos Statsforvalteren skal basere seg på Plattform for ledelse i staten (2009) og God ledelse i staten (lederplakten, 2014).

Statsforvalteren kan innenfor gjeldende rammer for styring, samhandling og organisering, vurdere hvilken intern organisering av virksomheten som best understøtter egen måloppnåelse.

4.1.1 Godtgjørelser/andre utbetalinger til statsforvalteren

Det skal foreligge rutiner for kontroll og godkjennelse av utleggsrefusjoner og andre oppgavepliktige tilleggsytelser til statsforvalteren. 

4.2 Statsforvalterens interne styring

Statsforvalteren skal i sine interne styringsprosesser sørge for å utnytte tildelte ressurser effektivt og se på mulighet for å øke produktiviteten. Digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester (digitalt førstevalg) er et sentralt virkemiddel, sammen med f.eks. omorganisering, prosessforbedring og annen bruk av teknologi. Det vises til det til enhver tid gjeldende digitaliseringsrundskriv med krav og pålegg om digitalisering i offentlig sektor.

Statsforvalteren skal utarbeide strategi for virksomheten samt interne styringsdokumenter i form av virksomhetsplan, årsplan eller tilsvarende. Det skal også utarbeides budsjett og prognoser for å sikre avviksrapportering og mulighet for oppfølging av regnskap, resultater og måloppnåelse. Risikostyring skal brukes som verktøy i planarbeidet, jf. punkt 4.2.1 Risikostyring.

Strategier og interne styringsdokumenter skal ha både ettårig og flerårig perspektiv.

Statsforvalteren må sikre at planer og strategier er i tråd med departementenes mål og prioriteringer. Likeledes at finansieringsordningens krav til ressursdisponering ivaretas.

Statsforvalteren skal ha systemer og rutiner som sikrer etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser. Statsforvalteren må gjennom en strategi for innkjøp og oppfølging av denne sikre nødvendig kompetanse og etablere gode rutiner slik at alle innkjøp gjøres i samsvar med regelverket, og ellers mest mulig effektivt. Det er også viktig at innkjøpsarbeidet inngår i ledelsens internkontroll, slik at uheldig praksis kan korrigeres så snart som mulig.

Statsforvalteren skal med jevne mellomrom evaluere sin innkjøpspraksis.

Det vises til kap. 2 i denne instruks hvor ansvarsforholdene på anskaffelsesområdet er definert mellom FMFA og Statsforvalteren. Her fremgår det blant annet at statsforvalterne skal bruke FMFA ved anskaffelser over terskelverdi. 

Virksomheten skal følge etiske retningslinjer i staten og videreutvikle den etiske bevisstheten blant de ansatte.

4.2.1 Risikostyring

Risikovurdering og styring på bakgrunn av dette skal skje innenfor et samlet rammeverk for styring og kontroll. Statsforvalteren skal aktivt bruke risikostyring som verktøy i sin mål- og resultatstyring. God risikostyring skal gi bedre måloppnåelse innenfor de budsjettrammer som er stilt til disposisjon. Risikovurderingene skal relateres til mål- og resultatkravene for virksomheten og inngår således som en integrert del av styringen. Der hvor det vurderes å være høy risiko skal risikoreduserende tiltak iverksettes. Det skal gjøres vurderinger av gjenværende risiko og om denne er akseptabel.

I tilbakemelding på foreløpig tildelingsbrev skal statsforvalteren gi en vurdering av situasjonen for gjeldende budsjettår.  Eventuelle vurderinger av høy risiko for manglende måloppnåelse skal fremkomme i tilbakemeldingen.  

Statsforvalteren skal i forbindelse med innspill til det årlige etatsstyringsmøtet sende inn en oversikt over de vesentligste risikomomentene som kan hindre måloppnåelse. Fristen fastsettes i den årlige bestillingen av innspill til etatsstyringsmøtet.

4.2.2 Evalueringer

Det vises til krav i Reglement for økonomistyring i staten § 16 om evalueringer av virksomhetens oppgaveløsning og virkemiddelbruk.

Statsforvalteren skal bruke evalueringer systematisk som del av virksomhetsstyringen. Statsforvalteren skal sørge for at det gjennomføres evalueringer for å få informasjon om effektivitet, måloppnåelse og resultater innenfor hele eller deler av statsforvalterens ansvarsområde og aktiviteter. Frekvens og omfang av evalueringene skal bestemmes ut fra risiko og vesentlighet samt kvalitet og omfang av Statsforvalterens øvrige rapportering. Departementet vil kunne be Statsforvalteren om å gjennomføre evalueringer i forbindelse med praksis- og regelverksendringer. Organisering og innretning av de planlagte evalueringene skal inngå som en del av styringsdialogen. Se også punkt 3.3 i denne instruks.

Resultatinformasjonen fra gjennomførte evalueringer skal benyttes i virksomhetens planlegging for de påfølgende årene.

Evalueringer som er gjort tilgjengelig for allmenheten, skal registreres i Evalueringsportalen.

4.2.3 Arbeidsgiverrollen (HMS og likestilling)

Statsforvalteren skal følge opp statlig arbeidsgiverpolitikk, herunder implementere føringer og følge opp rapporteringer på personalområdet. 

Statsforvalteren skal ha et system for å kartlegge og følge opp risiko- og problemområder innen helse, miljø og sikkerhet, jf. Lov av 17. juni 2005 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Videre skal Statsforvalteren arbeide målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel og adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Dette fremgår av § 26 i likestillings- og diskriminerings­loven. Virksomheten har en aktivitets- og redegjørelsesplikt og arbeidet skal skje fortløpende og i samarbeid med de ansattes representanter.

Statsforvalteren skal avgi en likestillingsredegjørelse for foregående år. Rapporteringen skal følge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir) gjeldende veiledning på området.

Statsforvalteren skal knytte til seg minst én lærling i sin virksomhet og hvert år vurdere om det er mulig å øke antall lærlinger og tilby opplæring i nye lærefag.

For å styrke en felles innsats for å rekruttere lærlinger og bidra til et yrkesfaglig løft, skal virksomheten knytte seg til opplæringskontoret OK stat eller et annet opplæringskontor.

Det skal rapporteres om bruk av lærlinger i årsrapportens del IV.

4.2.4 Regnskapsprinsipp og regnskapsføring

Statsforvalteren skal utarbeide et virksomhetsregnskap i samsvar med kontantprinsippet, bruttoprinsippet, ettårsprinsippet og fullstendighetsprinsippet, jf. Bestemmelsene punkt 3.4.2 og i tråd med årlige og varige rundskriv fra Finansdepartementet.

Statsforvalteren avgjør i samråd med departementet eventuelle endringer i regnskapsprinsipp for virksomhetsregnskapet, jf. Bestemmelsene pkt. 3.3.2.

Statsforvalteren skal bruke standard kontoplan som føringskontoplan og skal rapportere til statsregnskapet etter statens kontoplan.

4.2.5 Tilskudds- og stønadsforvaltning

Statsforvalteren skal påse at alle tilskudds- og stønadsordninger som statsforvalteren­ forvalter­ skal følges opp i samsvar med kapittel 6.3, 6.4 og 6.5/7.3 og 7.4 i Bestemmelsene og de presiseringer og føringer fra departementene som formidles i årlige tildelingsbrev og regelverk for ordningene. Forvaltningen av tilskudds-/stønadsordninger må baseres på statsforvalterens vurdering av risiko og vesentlighet. 

4.3 Krav til Statsforvalterens internkontroll

Statsforvalteren har et selvstendig ansvar for å innrette systemer og rutiner for internkontroll og påse at nødvendige kontrolloppgaver blir utført. Risiko- og vesentlighetsvurderinger skal ligge til grunn. Statsforvalteren skal rapportere umiddelbart til ansvarlig departement dersom det avdekkes vesentlige svakheter, feil eller mangler i kritiske prosesser eller i aktiviteter i virksomheten.

Risikovurdering og styring på bakgrunn av dette skal skje innenfor et samlet rammeverk for styring og kontroll, se kap. 4.2.1.

Virksomheten skal jevnlig og minst hvert fjerde år vurdere å innføre internrevisjon. Ved vesentlige endringer i risikobildet eller i virksomheten for øvrig, skal en ny vurdering gjøres, jf. rundskriv R-117. 

4.4 Statsforvalterens arbeid med sikkerhet

4.4.1 Generelt

Det legges til grunn at arbeidet med sikkerhet er systematisk, risikobasert og lederforankret, og inngår som en integrert del av statsforvalterens virksomhet. Departementet vil minne om kravene til risikostyring og internkontroll jf. 4.2.1 og 4.3, og at vurdering av sikkerhetskapasitet og -kompetanse skal inngå i den øvrige bemannings-, kapasitets- og kompetansevurderingen, jf. 3.2.6 IV.

4.4.2 Nasjonal sikkerhet

Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) med tilhørende forskrifter gjelder for alle forvaltningsorganer som er i besittelse av skjermingsverdig informasjon og/eller objekt. Statsforvalteren skal sende en egen rapport om sikkerhetstilstanden til departementet, i tråd med mal og bestilling fra NSM. Statsforvalteren må vurdere nivå på sikkerhetsgradering av rapporten.

Statsforvalteren skal vurdere behov for å sikkerhetsklarere personell, jf. sikkerhetsloven med tilhørende forskrifter.

4.4.3 Samfunnssikkerhet og beredskap

Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap skal inngå som en integrert del av statsforvalterens virksomhet, og statsforvalteren skal ha en tilfredsstillende beredskap for å kunne håndtere ekstraordinære hendelser. Statsforvalterens ansvar for regional samordning av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap, og statsforvalterens ansvar for egenberedskap er fastsatt i Instruks for statsforvalterens og Sysselmannen på Svalbards arbeid med samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering, kgl.res. 19. juni 2015.

4.4.4 Informasjonssikkerhet

Statsforvalteren skal ha beskrevet mål og strategi for arbeidet med informasjonssikkerhet i virksomheten (sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi). Disse skal danne grunnlaget for Statsforvalterens internkontroll (styring og kontroll) på informasjonssikkerhetsområdet. Sikkerhetsstrategien og internkontrollen skal inkludere relevante krav som er fastsatt i annen lov, forskrift eller instruks. Statsforvalteren skal ha en internkontroll (styring og kontroll) på informasjonssikkerhetsområdet som baserer seg på anerkjente standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet (f.eks. ISO27001/27002). 
Internkontrollen bør være en integrert del av Statsforvalterens helhetlige styringssystem. IKT-systemer og informasjonsaktiva skal klassifiseres og risikovurderes for å sikre hensynet til informasjonens konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Klassifiseringen og risikovurdering er særlig viktig i forbindelse med anskaffelser av IKT-utstyr og -systemer. 
Omfang og innretning på internkontrollen skal være tilpasset risiko. Hendelser som truer eller kompromitterer informasjonssikkerheten skal rapporteres. Informasjonssikkerhet vil være et tema i styringsdialogen. En overordnet statusrapport for arbeidet skal fremkomme av årsrapporten.

5 Oversikt over Statsforvalterens faste oppgaver

Kapittel 2 i denne instruksen gir en kort beskrivelse av Statsforvalterens myndighets- og ansvarsområder knyttet til Statsforvalterens roller. Statsforvalteren er tillagt en rekke oppgaver fra departement, direktorat og tilsyn. Noen oppgaver er faste, enten ved at forvaltningsansvaret er hjemlet i lovverket eller det er oppgaver av varig karakter. En oversikt over disse framkommer i dette kapitlet. Bakgrunnsinformasjon som er den enkelte oppdragsgivers ansvar, skal gi nyttig informasjon til løsning av oppgaven og er ikke en del av denne instruksen, men ligger som lenker i den elektroniske styringsportalen.

5.1 Iverksetter av nasjonal politikk i fylket

5.1.1 Folk og samfunn

Oppgaver
Alle statsforvaltere KUD Folk og samfunn

5.1.1.1

 • Gi råd og veiledning til kommunene om hvordan universell utforming kan implementeres i planarbeid og tjenester.
 • Videreutvikle samarbeidet med fylkeskommunene for å fremme universell utforming innenfor regionen.
 • Spre kunnskap om virkemidler og finansieringsordninger som er knyttet til Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019. 
 • Sørge for at universell utforming er kjent i egen virksomhet og blir praktisert innen egen forvaltning og at Statsforvalterens kompetanse på universell utforming videreutvikles.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KUD Folk og samfunn

5.1.1.2

Statsforvalteren skal fremme likestilling knyttet til kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person på de områder statsforvalteren har lovpålagt ansvar for.  

Statsforvalteren skal: 

·       være en pådriver for at kommunene arbeider aktivt for å fremme likestilling gjennom å bidra til å gjøre aktivitets- og redegjørelsesplikten og arbeidsmetoden som følger av plikten i Likestillings - og diskrimineringsloven §§ 24 og 26 kjent.  

·       sørge for at problemstillinger, metoder og mål for likestilling er kjent i egen virksomhet og blir praktisert innen egen forvaltning og at Statsforvalterens kompetanse på likestilling videreføres.  

·       spre kunnskap om: 

o   metoden som ligger i aktivitetsplikten for arbeidsgiver og offentlig myndigheter og tjenesteutøvere. 

o   veiledning om aktivt likestillingsarbeid på Bufdir.no (https://bufdir.no/Inkludering/arp/

o   relevante tilskuddsordninger på likestillingsfeltet (se Bufdir.no). 

o   statistikk som synliggjør status og utvikling knyttet til likestilling og levekår (se. Bufdir.no). 

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KD Folk og samfunn

5.1.1.3

Organisere statsborgerseremonier.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KMD Folk og samfunn

5.1.1.4

Ha et bevisst forhold til bruk av samiske språk.

Alle statsforvaltere KMD Folk og samfunn

5.1.1.5

Konsultere Sametinget eller andre berørte samiske interesser med målsetning om å oppnå enighet.

Alle statsforvaltere UD Folk og samfunn

5.1.1.6

Behandle saker om apostille og påføre dokumenter apostillestempel. Statsforvalteren skal føre et register eller protokoll med oppgave over foretatte attestasjoner hvor bl.a. nummeret på apostillen skal framgå, dato, navn på underskriver og stilling. 

Alle statsforvaltere UD Folk og samfunn

5.1.1.7

Honorær konsul skal ha eksekvatur fra myndighetene i mottakerstaten for å utøve sitt virke. Statsforvalteren skal undersøke om det er noe til hinder for at aktuell kandidat godkjennes som et annet lands honorære konsul i Norge.

Bakgrunnsinformasjon

SFVL KMD Folk og samfunn

5.1.1.8

Statsforvalteren i Vestland skal:

 • Behandle søknader og utbetale statlig tilskudd til politiske partiers kommunale organisasjoner og fylkesorganisasjoner over kap. 577 Tilskudd til de politiske partiene.
 • Utføre kontorteknisk bistand til Partilovnemnda og  arkivtjenester for nemnda og Partirevisjonsutvalget.

5.1.2 Barnehage og opplæring

Oppgaver
Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

5.1.2.1

Informere og veilede lokal barnehagemyndighet, offentlige og private barnehageeiere og skoleeiere, allmennhet og aktuelle målgrupper om innhold, prinsipper og mål i den nasjonale politikken på barnehage- og opplæringsområdet.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

5.1.2.2

Informere, veilede og legge til rette for deltakelse i nettverk, statlige strategier og kompetanseutviklingstiltak på barnehage- og grunnopplæringsområdet. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

5.1.2.3

Veilede skoler og skoleeiere i arbeidet med prøver og eksamen.

Se til at prøver blir gjennomført i henhold til formål og retningslinjer, og legge til rette for og veilede skoler og kommuner i oppfølging av resultatene. 

Se til at eksamen blir gjennomført i henhold til regelverk og retningslinjer. I dette ligger gjennomføring av den sentrale sensuren og klagebehandling ved eksamen. 

Melde endringer i ansvarsfordelingen mellom statsforvalterne på eksamensområdet innen 1. februar hvert år til Utdanningsdirektoratet, post@udir.no, for registrering i Prøvetjenesten eller i Eksamenstjenesten. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

5.1.2.4

Rettkjenne vitnemål fra videregående skoler i Norge når vitnemålet skal brukes som dokument i utlandet. Vitnemålet skal rettkjennes med apostillestempel. 

SFOV KD Barnehage og opplæring

5.1.2.5

Følge opp og veilede norske friskoler i utlandet på eksamens- og prøvefeltet.

Bakgrunnsinformasjon

SFAG KD Barnehage og opplæring

5.1.2.6

Behandle søknader om eksamen i videregående opplæring i utlandet.

Bakgrunnsinformasjon

SFNO SFTF KD Barnehage og opplæring

5.1.2.7

Ivareta  koordineringsansvar for samisk fjernundervisning, og samarbeide om gjennomføring av tiltak i rammeverket for samisk fjernundervisning.

Bakgrunnsinformasjon

SFTF KD Barnehage og opplæring

5.1.2.8

Bidra til utvikling av læremidler og kompetanseutvikling knyttet til læreplanen i finsk som andrespråk, herunder kvensk.

Bakgrunnsinformasjon

5.1.3 Familier, barn og unge

Oppgaver
Alle statsforvaltere BFD Familier, barn og unge Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.1.3.1

Statsforvalteren skal:

 • Bidra til at ny kunnskap tas i bruk i de kommunale barnverntjenestene og/eller andre i tjenester rettet mot utsatte barn og familier i kommunene.
 • Bidra til at erfaringer fra lokalt utviklingsarbeid blir spredt.
 • Bidra til at kunnskap-, kompetanse- og tjenesteutvikling foregår i samarbeid med kunnskapsmiljøer som RKBU/RBUP, øvrige kompetansesentre, universiteter, høgskoler, Bufetat, brukerorganisasjoner, med flere. 

 

5.1.4 Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

Oppgaver
Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.1

Statsforvalteren har en fagrolle på folkehelseområdet som innebærer å være pådriver for et kunnskapsbasert folkehelsearbeid på lokalt og regionalt nivå. Dette skal skje bl.a. gjennom formidling av råd og veiledning om nasjonale normer og standarder for godt folkehelsearbeid, herunder effektive strategier og tiltak i folkehelsearbeidet. Statsforvalteren skal bidra til at psykisk helse inkluderes som en likeverdig del av folkehelsearbeidet.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.2

Bidra til å gjøre nasjonale strategier, retningslinjer, veiledere, rundskriv og handlings- og tiltaksplaner på folkehelseområdet og innen helse- og omsorgsfeltet kjent og implementert. Det gjelder også for de ulike pakkeforløpene på helse- og omsorgsfeltet.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.3

Være pådriver for å nå målet om god helse for alle, og likeverdige helse- og omsorgstjenester til hele befolkningen, inkludert urbefolkning, innvandrerbefolkningen og andre sårbare grupper som innsatte i fengsel og personer med rus- og/eller psykiske helseutfordringer. Dette innebærer blant annet at Statsforvalteren påser at helse- og omsorgstjenestene benytter tolketjenester av god kvalitet og  at aktuelle grupper involveres i planlegging av tjenestene, blant annet gjennom systematisk involvering av bruker- og pårørendeorganisasjoner.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.4

Informere, gi råd og veilede helse- og omsorgstjenesten i kommunene om rekrutterings- og kompetanseplanlegging.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.5

Opprette, godkjenne og kvalitetssikre et tilstrekkelig antall LIS1-stillinger for leger og turnusplasser for fysioterapeuter, gjennomføre fastsatte opplærings- og veiledningstiltak for begge grupper. Kurset i akuttmedisin må som et minimum oppfylle kravene fra Helsedirektoratet.

I ny spesialistutdanning for leger har kommunene fått et utvidet ansvar for gjennomføring av del 1 (LIS1) og for leger i spesialisering i allmennmedisin og samfunnsmedisin (LIS3). Statsforvalterne skal bidra med god informasjon til kommunene om ordningen, følge opp implementeringen av spesialistforskriften. FM skal legge til rette for ny vurdering når en lege i spesialisering (LIS3) ved registrert utdanningsvirksomhet klager på manglende godkjenning av læringsmål.

Bakgrunnsinformasjon

SFOV SFVL SFTF HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.6

Regionansvar for administrasjon av turnustjenesten for fysioterapeuter.

Bakgrunnsinformasjon

SFTF HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.7

Administrere ventelisteordningen for turnusfysioterapeuter.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.8

Bistå i arbeidet med implementering av generelle smitteverntiltak, og følge opp arbeidet med riktig bruk av antibiotika og bedre smittevern. Statsforvalteren skal også bidra aktivt for å øke andelen som vaksineres mot sesonginfluensa, spesielt for ansatte i helsetjenesten. Statsforvalteren skal bidra til oppfølging av hepatittstrategien og arrangere årlig smittevernkonferanser for kommunale ledere og annet personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Merk

at varigheten av "Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten" er forlenget ut 2021

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.9

Statsforvalteren skal ha oversikt over og følge utbyggingen av heldøgns omsorgsplasser i kommunene, samt bistå og gi faglig veiledning til Husbanken i saksbehandling av søknader om investeringstilskudd. Hensikten er å bidra til at sykehjem og andre omsorgsplasser som får innvilget tilskudd har god kvalitet, og at det i tilstrekkelig grad er tatt helsefaglige hensyn slik at det kan gis gode og forsvarlige tjenester. Omsorgsplasser som får innvilget investeringstilskudd skal være universelt utformet og tilrettelagt for mennesker med kognitiv svikt og demens, samt lokalisert og utformet i tråd med prinsippene om normalisering og integrering. Slik utforming og tilrettelegging skal skje i tråd med Demensplan 2020/Demensplan 2025 og formålet for ansvarsreformen for mennesker med utviklingshemming.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.10

Statsforvalteren skal bidra til en forbedret og samordnet innsats på psykisk helse, rus- og voldsfeltet ved å:

·       identifisere kommuner, tjenester og områder med risiko for mangelfull måloppnåelse, samt bistå kommunene i planarbeid og understøtte lokal tjenesteutvikling

·       samarbeide med de regionale kompetansesentrene og NAPHA om tverrfaglige og tverrsektorielle kompetanse- og kvalitetsutviklingstiltak innen rus og overdoseforebyggende arbeid, psykisk helse, vold og selvmordsforebygging. Det skal blant annet legges til rette for flerfaglige lokale og regionale fora og nettverk. Bruker- og pårørendeorganisasjoner bør inngå i samarbeidet. 

·       gi veiledning og bistand  til kommunene i utviklingen av rusarbeidet i forlengelsen av Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020)

·       bidra til at kommunene rapporterer på IS-24/8 om kommunalt psykisk helse- og rusarbeid og tar i bruk BrukerPlan som foretrukket kartleggingsverktøy, og understøtte at kommunene bruker data fra kartleggingene i arbeidet med å forbedre tjenestene og videreutvikle samarbeid på tvers

·       understøtte kommunene til å ta i bruk kunnskapsbaserte metoder som ACT/FACT-team, IPS, JMO og RPH

·       støtte kommunene i implementeringen av pakkeforløp psykisk helse og rus

·       utvikle kommunenes kompetanse og planverk i å forebygge, avdekke og avverge vold og overgrep

·         gi veiledning og bistand til kommunene i utviklingen av det psykiske helearbeidet i oppfølgingen av Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse og Mestre hele livet, strategi for god psykisk helse.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.11

Stimulere tjenestene i å ta i bruk verktøy for innhenting av brukererfaring og brukertilfredshet og at brukermedvirkning ivaretas i lokal tjenesteutvikling. Verktøyet skal være tilpasset alle befolkningsgrupper, inkludert aktuelle innvandrergrupper.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.12

Kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud er helsetjenester og inngår i helhetlige forløp. Statsforvalteren har det samme ansvaret for disse tjenestene som for øvrige helsetjenester.

Statsforvalteren skal, i samarbeid med aktuelle kompetansemiljøer, helsetjenester og fylkeskommunen, bistå med å arrangere fagdager og kompetansegivende kurs for helsepersonell om arbeid med endring av levevaner.

Statsforvalteren bes om å tilrettelegge for at faggrupper som i liten grad deltar, inkluderes i kompetansehevende tiltak.

Statsforvalteren skal bidra til dialog og samarbeid med fylkeskommunen om utvikling av helsefremmende og forebyggende helsetjenester i kommunene.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.13

Følge opp og understøtte en fortsatt styrking av habilitering og rehabilitering i tråd med de nasjonale målene i opptrappingsplanen 2017 - 2019. Tilbudet skal ivareta hele bredden av målgrupper og må også inkludere koordinering. Utviklingsarbeidet skal ha særlig vekt på målene om å styrke tilbudet i kommunene slik at de blir bedre i stand til å yte gode tjenester «der livet leves», men også at spesialisthelsetjenesten videreutvikler sine tilbud inn i helhetlige forløp.

Alle statsforvaltere BFD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.1.4.14

Statsforvalteren skal:

 • følge opp kommuner med risiko for svikt i tjenestetilbudet til barn, unge og familier med tilsyn, råd, veiledning og samordning.
 • gjennom tilsyn, råd, veiledning og samordning være en pådriver overfor kommunene i deres innsats for god kvalitet i akuttarbeidet
 • bistå i gjennomføringen av nasjonale kompetansehevende tiltak rettet mot barnevernstjenesten
 • stimulere kommunene til fagutvikling i barnevernstjenestens arbeid gjennom bruk av kunnskaps- og kompetansesentre.
 • gjøre fortløpende vurderinger av kvalitet og risiko knyttet til barneverntjenestenes oppfølging av barn og unge. 
Alle statsforvaltere BFD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.1.4.15

Statsforvalteren skal følge opp og kontrollere kommunenes halvårsrapporteringer på barnevernområdet, samt indikatorene for satsing på kommunalt barnevern, jf. rundskriv Q 31/2014.

Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.16

Statsforvalteren bør delta i fylkeskommunenes samarbeidsorgan for Program for folkehelsearbeid i kommunene.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.1.4.17

Statsforvalteren skal samarbeide med utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i deres oppdrag med å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene i kommunene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer.

5.1.5 Miljø og klima

Oppgaver
Alle statsforvaltere KLD JD LMD Miljø og klima

5.1.5.1

Vassdrag- og vannkraftkonsesjoner

 • Bidra med fagkunnskap for å få fram viktige moment tidlig i en revisjonssak
 • Avgi uttalelser i revisjoner, til konsesjonssøknader om vind- og vannkraft og søknader om opprustings- og utvidelsesprosjekter
 • Følge opp naturforvaltningsvilkår gjennom pålegg om undersøkelser og tiltak i tråd med veileder M-721/2017. I dette arbeidet skal vassdrag med storørret og vassdrag med andre forekomster/interesser av nasjonal eller regional verdi ha særskilt oppmerksomhet.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KLD LMD Landbruk og mat Miljø og klima

5.1.5.2

Vannforvaltning

 • Ha en miljøfaglig samordningsrolle (dialog med relevante sektormyndigheter og kommuner) i prosesser knyttet til kunnskapsgrunnlaget for regionale vannforvaltningsplaner, herunder sikre at karakterisering og klassifisering av vannforekomstene er oppdatert, videreføre og igangsette delprogram under regionale overvåkingsprogram og ved behov gi råd og veilede andre sektorer, kommuner og vannområder.
 • Iverksette tiltak på eget myndighetsområde i tråd med plan og tiltaksprogram, der nasjonale føringer er hensyntatt.
 • Miljømålene skal legges til grunn for kommuners arealplanlegging og virksomhet og sektormyndigheters planlegging og virksomhet. Statsforvalteren må følge opp dette opp mot kommuner og sektormyndigheter der det er relevant, for eksempel gjennom uttalelse til kommuners arealplaner og bruk av innsigelse.
 • Gjennomføre myndighetspålagt overvåking i tråd med vannforskriften (avløp, akvakultur, delegert industri, vannkraft med videre).
 • Ivareta landbrukets sektoransvar ved gjennomføringen av vannforskriften, herunder følge opp nasjonale føringer om vannforvaltning.
 • Delta i vannregionutvalget og i relevante temamøter og ha god dialog med fylkeskommunen som vannregionmyndighet og vannområde koordinatorene ved behov.
 • Bidra i arbeidet i grenseoverskridende vannområder og internasjonale vannregioner.
 • Bistå Miljødirektoratet i oppfølging av Nasjonal strategi for restaurering av vassdrag, herunder gi faglige råd om restaureringsbehov, -potensiale og prioriteringer i fylket.

Bakgrunnsinformasjon

SFOV SFIN SFVT SFAG SFRO SFVL KLD Miljø og klima

5.1.5.3

Kalking av innsjøer og vassdrag

Vurdere

 • behov for kalking
 • gjennomføre og overvåke kalking i innsjøer skadet av menneskeskapt forsuring
 • overvåke og vurdere innsjøer hvor kalking forsøksvis er avsluttet.

I samarbeid med Miljødirektoratet

 • utrede behov og sørge for mest mulig optimal kalking i laksevassdrag.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

5.1.5.4

Forvaltning av verneområder

 • Bistå og veilede aktører i verneområdeforvaltningen.
 • Sørge for gjennomføring av skjøtsel og andre tiltak inkludert besøksforvaltning.
 • Oppdatere kunnskapsgrunnlag og bevaringsmål.
 • Holde Miljødirektoratet oppdatert på den økologiske tilstanden i Ramsarområder.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KLD LMD Miljø og klima

5.1.5.5

Nytt vern

 • Bidra i arbeidet med nytt vern, inkl. gjennomføre verneplanprosesser for skogvern, marint vern og bevaring av verdifull natur, herunder bidra i forbindelse med kartlegging.
 • Bidra i arbeidet med forskriftsendringer for eksisterende verneområder.
 • I skogvernarbeidet skal både miljøfaglig og skogfaglig kompetanse involveres. 
 • Tilrådinger sendes Miljødirektoratet innen avtalte frister.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KLD LMD Landbruk og mat Miljø og klima

5.1.5.6

Kulturlandskap

 • Bidra til å ivareta miljøverdier i kulturlandskapet, herunder forvalte tilskuddsordning for prioriterte kulturlandskap.  
 • Bidra i faglig oppfølging av og ha god oversikt over arbeidet med Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL) og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap. Støtte kommunene i deres forvaltning av områdene, bidra i arbeidet med å følge opp plan for 2020-2025, og bidra til å sikre natur- og kulturminneverdiene i UKL-områdene og at områdene blir brukt som grunnlag for landbruksbasert næringsutvikling. Arbeidet skal skje i samarbeid med regional kulturminneforvaltning.
 • Sikre god samordning mellom miljøvern og landbruk i prioriteringen av fordelingen av tilskudd som gjelder biologisk mangfold i kulturlandskap. Dette inkluderer tilskudd til trua arter og naturtyper, prioriterte kulturlandskap og utvalgte kulturlandskap, ville pollinerende insekter og regionale miljøtilskudd (RMP).

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

5.1.5.7

Naturtypekartlegging

 • Foreslå arealer for naturtypekartlegging med vekt på områder med stor aktivitet og stort utbyggingspress, og der man forventer å finne naturtyper etter Miljødirektoratets kartleggingsinstruks. 
 • Varsle aktuelle grunneiere om det endelige utvalget av arealer for naturtypekartlegging og følge opp grunneiere ved behov.

Frister og mer informasjon på FM-nett.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

5.1.5.8

Restaurering av myr og våtmark

 • Restaurere myr og våtmark iht. bevilgning
 • Følge opp konkrete henvendelser om restaurering på privat grunn
Alle statsforvaltere KLD LMD Miljø og klima

5.1.5.9

Rovvilt

 • Bidra til at skader på husdyr og tamrein forårsaket av rovvilt blir lavest mulig.
 • Sørge for god kommunikasjon og dialog med berørte aktører.
 • Sørge for en balansert forvaltning og god samordning av landbruks-, dyrevelferds- og miljøvirkemidler.
 • Være miljø- og landbruksfaglig veileder og eventuelt sekretariat for regional rovviltnemnd.
 • Forvalte betingete fellingstillatelser på rovvilt så effektivt som mulig i forbindelse med skadesituasjoner og i henhold til gjeldende frister for saksbehandling. Før vedtak om skadefelling av ulv skal statsforvalteren gjøre en vurdering av innsats for å avdekke genetisk status så langt det er mulig.
 • Administrere kvotejakt på gaupe og lisensfelling på bjørn, ulv og jerv.
 • Uten opphold varsle SNO ved felling, eller forsøk på felling, av gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn.
 • Ved lisensfelling av jerv kan tilsyn med kamera kombinert med elektronisk overvåking erstatte fysisk tilsyn. Nærmere vilkår for tilsyn med kamera kombinert med elektronisk overvåking av fangstbås følger av utøvelsesforskriften § 34, andre ledd.
 • Følge opp varslingsplikt mellom fylker ved observasjon av ulv utenfor ulvesonen.
 • Alle enkeltvedtak angående felling, dvs. både tillatelser og avslag, skal registreres i Miljøvedtaksregisteret av den som fatter vedtaket. Ved iverksetting av tillatelser skal det stilles krav om at det blir lagt inn rapport for det enkelte fellingsforsøk. Lenke til rapporteringen er å finne på det aktuelle fellingsvedtaket under bakgrunnsinformasjon.

Rovviltarbeidet skal skje i tråd med føringer fra rovviltnemnda og den regionale forvaltningsplanen for rovvilt.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

5.1.5.10

Viltforvaltning, primært ikke høstbare

Utøve myndighet og ivareta oppgaver knyttet til viltforvaltningen, primært arter som ikke er høstbare.

Bakgrunnsinformasjon

SFOV SFIN SFVT SFAG SFRO SFVL SFMR SFTL KLD Miljø og klima

5.1.5.11

Villrein

Delta i oppfølging av vedtatte planer, arbeid med rullerende handlingsprogram og verdiskapingsprogram for de sju regionale villreinplanene: Setesdal (Heiplanen), Hardangervidda, Nordfjella, Rondane – Sølnkletten, Forollhogna, Ottadalen (Reinheimen-Breheimen) og Dovrefjell. Bidra til iverksetting og oppfølging av kvalitetsnormen for villrein.

Bakgrunnsinformasjon

SFIN SFMR SFTL KLD Miljø og klima

5.1.5.12

Moskusforvaltning

I samarbeid med berørte statsforvaltere har Statsforvalteren i Trøndelag ansvaret for forvaltningen av moskus.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

5.1.5.13

Trua arter og naturtyper

 • Sikre at nødvendige tiltak for trua arter og naturtyper blir gjennomført. Utvalgte naturtyper og prioriterte arter, og andre arter og naturtyper som nasjonal miljømyndighet i samarbeid med sektorene prioriterer for aktiv virkemiddelbruk/oppfølging, skal gis særlig prioritet. I tillegg skal øvrige arter og naturtyper som har handlingsplaner følges opp. Beste tilgjengelig kunnskapsgrunnlag skal legges til grunn for arbeidet.
 • Oppdatere fortløpende kunnskap i relevante fagdatabaser og bidra til å utarbeide kunnskapsgrunnlag og beslutningsgrunnlag.
 • Informere og veilede kommuner og grunneiere.
 • Veilede brukere i henhold til retningslinjene for sensitive artsdata, herunder administrere brukertilgang i Sensitive artsdatabasen.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

5.1.5.14

Fremmede organismer

 • Koordinere og gjennomføre bekjempelse, kartlegging og overvåking av fremmede skadelige organismer i og utenfor verneområder.
 • Gi faglig veiledning overfor kommunene og allmennheten.
 • Behandle søknader om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

5.1.5.15

Naturoppsyn

Ha dialog med SNO om naturoppsyn og tiltak knyttet til blant annet verneområder hvor statsforvalteren er forvaltningsmyndighet, motorferdsel i utmark, laks, handlingsplaner for truede arter mv. Holde SNO lokalt løpende orientert om alle forhold eller hendelser som kan gi grunnlag for anmeldelse eller annen oppfølging.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

5.1.5.16

Friluftsliv

Ved behov bistå fylkeskommunen med oppgavene innenfor forvalting av statlig sikrede friluftslivsområder og Skjærgårdstjenesten tatt over av fylkeskommunene 1. januar 2020.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

5.1.5.17

Motorferdsel

Ivareta oppgaver på eget myndighetsområde, veilede kommunal myndighet innen motorferdsel.

Bakgrunnsinformasjon

SFOV KLD Miljø og klima

5.1.5.18

Markaloven

 • Ivareta oppgaver i samsvar med markalovens formål, blant annet å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett i Marka og sikre Markas grenser.
 • Statsforvalteren i Oslo og Viken skal som regionalt fagorgan for markasaker arbeide for en enhetlig forvaltning av Marka.
 • Øke kunnskap om Marka og markaloven hos kommuner og statsforvaltere med arealer i Marka. Statsforvalteren i Oslo og Viken er også sekretariat for Markarådet.
SFTF KLD Miljø og klima

5.1.5.19

Barentssamarbeidet og annet grensearbeid i nord

 • Delta i vanngruppen og naturverngruppen i Barentssamarbeidets miljøarbeidsgruppe (WGE)
 • Bistå vannregionmyndighetene i samarbeidet med Finland om internasjonal vannregion i tråd med avtale og memorandum fra 2013. 
 • Lede og være sekretariat for Den norsk-finske grensevassdragskommisjonen.
 • Koordinere det grensenære samarbeidet og lede prosjekter under Den norsk-russiske miljøvernkommisjon.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

5.1.5.20

Fiskeforvaltning

 • Utføre oppgaver og saksbehandling for å ivareta bestandene av anadrom laksefisk
 • Ivareta allmenhetens adgang til fiske i friskmeldte gyrovassdrag og kalkede vassdrag.
 • Samarbeide med fylkeskommunen om innlandsfiskeforvaltningen.
 • Bidra med gjennomføring og oppfølging av strategi om fisketrapper
 • Bidra i oppfølgingen av tiltaksplan mot fremmede fiskearter
 • Aktuelle statsforvaltere skal lede arbeidet med bekjempelse av G. salaris, innbefattet bevaring og reetablering av fiskebestander


Nærmere spesifisering av statsforvalterens rolle og oppgaver relatert til punktene om fiskeforvaltning finnes på FM-nett.

Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

5.1.5.21

Grunnforurensning- og sedimentområdet

 • Følge opp grunnforurensningslokaliteter innenfor eget myndighetsområdet hvor det er behov for miljøtekniske undersøkelser og tiltak. 
 • Følge opp arbeidet med forurenset sjøbunn i aktuelle tiltaksplanområder
 • Følge opparbeidet ved prioriterte verft. Dette inkluderer også rapportering av status i databasen Grunnforurensning med frist 31.8.2021. Se lenke til veiledning på FM-nett.
 • Ivareta oppgaver knyttet til oppdatering av kunnskapsgrunnlaget for forurensede sedimenter og grunn og løpende oppdatere relevante fagdatabaser.
 • Ha dialog med og informere Miljødirektoratet i saker om spredning av miljøgifter eller helsefare, spesielt om disse er av prinsipiell karakter og hvor det kan forventes å bli kontroversielt.
 • Veilede kommunen om forurenset grunn og bruk av fagsystemet Grunnforurensning.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

5.1.5.22

Akutt forurensning

Ved akutt forurensning gi de interkommunale utvalgene mot akuttforurensning (IUAene) i fylket miljøfaglig bistand etter behov. Veilede kommunale myndigheter ved håndtering av hendelser av lokal karakter. Inngå i Miljødirektoratets kriseorganisasjon under statlige aksjoner mot akutt forurensning.  

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

5.1.5.23

Delegerte virksomheter (herunder forskriftsregulerte industribransjer, avløps-, avfallsbehandlings- og gjenvinningsanlegg):

 • Behandle søknader om ny eller endret tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven med annet tilhørende regelverk.
 • Behandle virksomhetenes egenkontrollrapporter.
 • På eget initiativ ta opp tillatelser til ny vurdering, jf. forurensningsforskriften § 36-19, herunder følge opp BAT- ( Best Available Techniques) konklusjoner som vedtas, innenfor fristen på fire år.
 • På eget initiativ ta opp tillatelser til ny vurdering, jf. forurensningsloven § 18, 3. ledd (10-årsregelen).
 • Bidra med sin kunnskap i oppdrag Miljødirektoratet har fått tildelt, knyttet til bransjer som er delegert til statsforvalteren.
 • Ved behov bistå Miljødirektoratet med å utarbeide veiledningsmateriell på områder som er delegert til dem.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

5.1.5.24

Kommunal myndighet i avløps- og avfallssaker

Veilede og følge opp kommunal myndighet i avløpssaker, og veilede og bistå kommuner, avfallsselskaper og andre aktører i oppfølging av nasjonal avfallspolitikk.

Bakgrunnsinformasjon

SFOV SFVT SFAG SFRO SFVL SFMR SFTL SFNO SFTF KLD Miljø og klima

5.1.5.25

Avfallsplaner i havner

Sørge for at avfallsplaner i havner er godkjent og re-godkjennes hvert femte år i tråd med gjeldende regelverk.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

5.1.5.26

Marin forsøpling

Sammen med relevante private og offentlige aktører sørge for et godt samarbeid mellom aktørene i regionen slik at oppryddingsarbeidet samordnes og effektiviseres.

Alle statsforvaltere KLD HOD JD KMD LMD Areal, by og samfunn Helsedirektoratet Landbruk og mat Miljø og klima Samfunnssikkerhet og beredskap

5.1.5.27

Klimaendringer og klimatilpasning

Statsforvalteren skal ha dialog med alle kommuner og formidle relevant kunnskap og informasjon om klimaendringer og klimatilpasning og følge opp kommunene for å iverksette nasjonale føringer for tilpasning til klimaendringer.

Bakgrunnsinformasjon

SFAG KLD Miljø og klima

5.1.5.28

Krypsivprosjekt Sørlandet

Delta i styringsgruppa for krypsivprosjekt Sørlandet og lede prosjektets FoU-gruppe.

Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

5.1.5.29

Saksbehandling forurenset grunn og avfallsdisponering regionalt

Ta imot og behandle saker som handler om forurenset grunn eller disponering av avfall, som delegeres fra Miljødirektoratet, og der Miljødirektoratet har vurdert at saken kan løses på regionalt nivå.

Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

5.1.5.30

Utviklingsarbeid og saksbehandling på klima- og miljøområdet

Der det er nødvendig skal statsforvalterne lede, koordinere og bidra i ulikt arbeid (arbeidsgrupper, utviklingsarbeid, kunnskapsinnhenting) på alle fagområder i forbindelse med utviklingsarbeid og saksbehandling på klima- og miljøområdet. Eksempler kan være samordning av tilsyn, arbeidet med villrein, ulike artsprosjekter, BREF-arbeidet m.v.

Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

5.1.5.31

Statsforvalteren skal oppdatere blant annet følgende databaser/datasett med miljøfaglig innhold:

 • Grunnforurensning; vedlikeholde egne lokaliteter, inkludert prioriterte skipsverftlokaliteter
 • Forurensning; løpende oppdatering og vedlikehold, bruke fagsystemet aktivt i planlegging, gjennomføring og avslutning av tilsyn.
 • Rovbase; ansvar for å registrere data for dødt rovvilt i forbindelse med kvotejakt- og lisensfelling
 • Naturvernområder og Foreslåtte naturvernområder; oppdatere i Naturbase ved vernevedtak og melding om oppstart av planarbeid, samt forvaltningsplanstatus og -behov.
 • NatStat; oppdatere kunnskapsgrunnlag (?) og bevaringsmål
 • Naturtyper etter DNs håndbøker (13 og 19); oppdatere i Naturbase ved behov, særlig ved feil eller unøyaktighet i data
 • Verdifulle kulturlandskap og Utvalgte kulturlandskap i jordbruket; oppdatere i Naturbase ved behov, særlig ved feil eller unøyaktighet i data.
 • Arter funksjonsområder (viltdatasettet); ved behov oppdatere økologiske funksjonsområder for prioriterte arter, sørge for at øvrige data som mottas blir levert til Naturbase
 • Vannmiljøsystemet; oppdatering ved behov, registrere overvåkingsdata
 • Vann-Nett; oppdatere data for vannforekomster, også med status for egne tiltak
 • Kalkingsbasen; registrere kalkingsdata
 • FAGER; sende inn oppdatert informasjon om kultiveringsanlegg og kultivering av anadrom fisk til Miljødirektoratet (unntatt FMIN).
 • Snøscooterløyper; bistå kommunene i å legge data om snøscooterløyper i Naturbase
 • Artskart (Artsdatabanken); stille krav om innlegging av artsdata når statsforvalteren setter ut oppdrag, hvis ikke data skal leveres til annen database

5.1.6 Landbruk og mat

Oppgaver
SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat

5.1.6.1

Statsforvalteren er førstelinjetjeneste for reindrift, og skal:

 • Bidra til en effektiv og kunnskapsbasert forvaltning av reindriften, samt bidra til at distriktsstyrene videreutvikler eget selvstyre iht. reindriftsloven
 • Veilede og gi råd til distriktsstyrer og siidaandelsledere, om tiltak og bruk av virkemidler som kan bidra til å nå reindriftspolitiske mål
 • Utarbeide en plan for gjennomføring av veiledning, inkludert prioritering av tiltak
 • Ha et reindriftsfaglig kontaktpunkt, som en del av førstelinjetjenesten, som gjøres kjent for næring og offentlige myndigheter.
 • Forberede og bidra i saker for Landbruksdirektoratet som sekretariat for Reindriftsstyret.
 • Bidra i saker for Landbruksdirektoratet som sekretariat for Reindriftens Utviklingsfond.
 • Gjennomføre et årlig møte med reineiere i fylket, for å bygge opp kompetanse i næring og forvaltning, der Landbruksdirektoratet og LMD inviteres
 • Legge til rette for dialog mellom reindrift og andre interesser
 • Oppdatere kontaktinformasjon til reinbeitedistrikt innen 1.9. på SFs nettside.
 • Oppdatere informasjon om distriktsplaner og arealbrukskart på SFs nettside.

Bakgrunnsinformasjon

SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat

5.1.6.2

Videreutvikle dialog og gjennomføre møter i samarbeidsforumet med Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund. 

Bakgrunnsinformasjon

SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat

5.1.6.3

 • Fatte vedtak etter reindriftslovens bestemmelser.
 • Vedtak etter reindriftslovens § 60 femte ledd skal fattes i dialog med distriktsstyrene.
 • Statsforvalteren skal godkjenne bruksregler, og kan bistå distriktene i utarbeidelse av bruksreglene.
 • Statsforvalteren skal motta og gjøre seg kjent med distriktsplanene i regionen, og lage en plan for at disse blir kjent og tatt i bruk av kommuner og fylkeskommuner.

Bakgrunnsinformasjon

SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat

5.1.6.4

 • Statsforvalteren skal være sekretariat for merkenemnda i reinbeiteområdet og skal innstille saker til behandling i nemnda.
 • Oppfølging, befaring og kontroll av prosjekter finansiert over Reindriftens Utviklingsfond (RUF). 

Bakgrunnsinformasjon

SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat

5.1.6.5

Følge opp inngåtte reinbeiteavtaler og avtaler om oppføring og vedlikehold av reingjerder.

SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat

5.1.6.6

Behandle og godkjenne melding om reindrift:

 • Melding om reindrift skal være godkjent innen 1.9.
 • Unnlatelse om å levere Melding om reindrift og gi uriktige opplysninger i Melding om reindrift, skal følges opp med sanksjoner, jf. Forskrift om Melding om reindrift § 6.
 • Sende kopi av godkjent melding om reindrift til distriktsstyrene
 • Fortløpende orientere Landbruksdirektoratet om avvik mellom Melding om reindrift og reintall fastsatt etter reindriftsloven § 60 fjerde og femte ledd
 • Gjennomføre strafferettslige vurderinger ved avvik som fremkommer etter reintelling
 • Utarbeide oversikt over reintall per distrikt etter mal utarbeidet av Landbruksdirektoratet. Oversikten sendes Landbruksdirektoratet innen 15.9.

Bakgrunnsinformasjon

SFTF LMD Landbruk og mat

5.1.6.7

Utarbeide risikovurdering og plan for gjennomføring av reinpramming, på bakgrunn av innkomne søknader. Plan og risikovurdering sendes Landbruksdirektoratet senest 1.4. for vårpramming og 1.9. for høstpramming.

Bakgrunnsinformasjon

SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat

5.1.6.8

 • Bidra til bevisstgjøring om reindriften som urfolksnæring og det ansvar offentlige myndigheter har etter folkerettens regler om urfolk og minoriteter. 
 • Iverksette tiltak og følge opp forpliktelser etter internasjonale konvensjoner og lover knyttet til den grenseoverskridende reindriften, herunder holde Landbruksdirektoratet fortløpende orientert om grensekryssende rein i strid med inngåtte konvensjoner og eventuelle erstatningskrav som følge av dette.

Bakgrunnsinformasjon

SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat

5.1.6.9

 • På forespørsel fra Landbruksdirektoratet gi innspill til total- og ressursregnskapet
 • Gi innspill til endringer og forbedringer i reindriftsavtalen iht. mal til Landbruksdirektoratet innen 01.09. 

Bakgrunnsinformasjon

SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat

5.1.6.10

Videreutvikle kunnskapen om reindriftens arealbehov og styrke reindriftens medvirkning i arealprosesser, gjennom dialog med kommunene.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

5.1.6.11

Statsforvalteren skal samhandle med Mattilsynet om beitesituasjonen og dyrevelferdsmessige forhold i landbruks- og reindriftsnæringen, inkludert tiltak knyttet til CWD. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

5.1.6.12

Innrette bruken av virkemidlene i skogbruket slik at de styrker langsiktige investeringer i oppbygging og skjøtsel av ny skog med hensyn til skogproduksjon og fremtidig verdiskaping

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

5.1.6.13

Bidra til økt bruk av skogråstoff til bioenergi og biokull, og økt bruk av tre herunder returtre o.l., blant annet gjennom det regionale partnerskapet.

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

5.1.6.14

Statsforvalteren skal bruke hovedplan og handlingsplan for skogbruksplanlegging som et aktivt verktøy for økt aktivitet og  sikre planmessig oppfølging av skogbruksplanlegging med miljøregistreringer i dialog med kommunene.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

5.1.6.15

Påse at kommunene overvåker skogen av hensyn til skogskader, og melder skader til NIBIO.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

5.1.6.16

Påse at kommunene gjennomfører resultatkartlegging av skogbruk og miljø. Frist for ajourhold i ØKS 31.12.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

5.1.6.17

Kontrollere at kommunene følger opp kontroll av foryngelse etter hogst iht. skogloven § 6 og forskrift om bærekraftig skogbruk §§ 6-8. Statsforvalteren skal vurdere om mangelfull kontroll skal få konsekvenser for kommunens tildeling av økonomiske virkemidler på skogområdet. Frist for ajourhold i ØKS 31.12.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

5.1.6.18

Bidra til videreutvikling av skogsveinettet gjennom veiledning, bistand i arbeidet med kommunale hovedplaner for skogsveier og tilstandsregistrering av eldre veier og bruer.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

5.1.6.19

Bidra til god implementering av kommunal forvaltning av tilskudd til skogsveier og drift i vanskelig terreng, gjennom veiledning og målrettet rammetildeling.

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

5.1.6.20

Informere om og administrere skogfondordningen. Kopi av revisjonsberetning sendes Landbruksdirektoratet innen 1.6.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

5.1.6.21

Det er et mål å øke verdiskapingen i landbruket gjennom en effektiv og lønnsom utnytting av gårdens ressurser. Statsforvalteren skal, med utgangspunkt i sin landbruksfaglige spisskompetanse, samarbeide med fylkeskommunen, kommunene og næringen for å bidra til at nasjonale, regionale og lokale mål nås gjennom arbeid i det regionale partnerskapet. Herunder bidra i partnerskapet til tilrettelegging og kompetansetiltak for utvikling av reiselivet, og i byggingen av sterke mat- og reiselivsregioner.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD ASD HOD JD KMD KD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet Landbruk og mat

5.1.6.22

Synliggjøre Inn på tunet som aktuelt tiltak innenfor arbeidet på helse-, omsorgs-, utdannings-, arbeids- og sosialområdet, og bidra i gjennomføringen av Inn på tunet-løftet 2. I utvalgte fylker, ha ansvar for å gjennomføre pilotprosjekt i tett samarbeid med det regionale partnerskapet, aktuelle aktører for øvrig og utvalgte pilotkommuner.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

5.1.6.23

Videreutvikle økologisk jordbruk som en del av landbruket i fylket.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD HOD Landbruk og mat

5.1.6.24

 • Være en regional pådriver og samarbeide med regionale aktører for å bidra til å oppnå målsettingene om nok og trygg mat, økt matmangfold og interesse for utvikling av Matnasjonen Norge. 
 • Gjennomføre og følge opp tiltak under prosjektet Gylne måltidsøyeblikk, herunder arbeid med Matgledekorpset, som over en fireårsperiode skal fases inn over hele landet. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

5.1.6.25

Behandle klager etter konsesjonsloven, jordloven, skogloven og odelsloven. Gi faglig støtte og opplæring av kommunene i regelverket etter eiendomslovgivningen, slik at nasjonal politikk blir ivaretatt. Arrangere årlige fagsamlinger for kommunene der eiendomslovgivningen er et sentralt tema.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

5.1.6.26

Fortløpende orientere Landbruksdirektoratet om saker etter jord- og konsesjonslovgivningen som har vært til behandling hos Sivilombudsmannen.

Alle statsforvaltere KMD LMD Areal, by og samfunn Landbruk og mat

5.1.6.27

Formidle nasjonal politikk for jordvern og kulturlandskap. Statsforvalteren skal påse at jordvernet blir ivaretatt i kommunale og regionale planer, i tråd med regjeringens jordvernstrategi. Statsforvalteren skal også gi innspill i statlige planprosesser.   

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

5.1.6.28

Ivareta landbrukets interesser i arbeidet med nye verneområder og i utarbeidelse og oppfølging av faggrunnlaget for arter og naturtyper

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

5.1.6.29

Medvirke til at kommunene ivaretar landbrukets interesser i sine klima- og energiplaner.

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

5.1.6.30

Bidra til korrekt rapportering på KOSTRA landbruk gjennom informasjon og opplæring av kommunene, samt kvalitetssikring i tråd med oppdrag gitt fra Landbruksdirektoratet.

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

5.1.6.31

Statsforvalteren skal være et kompetansesenter for kommunene på landbruksområdet, gjennom formidling av nasjonal politikk og bevisstgjøring av kommunenes rolle og ansvar med vekt på god forvaltning og kontroll av økonomiske og juridiske virkemidler.

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.6.32

Arrangere minst en fagbasert samling for kommunene hvert år, der forvaltning og kontroll av produksjonstilskudd er et sentralt tema. Samlingen skal bidra til kompetanseheving og likebehandling. 

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

5.1.6.33

Forvalte regelverket for regulering av svine- og fjørfeproduksjonen, samt kontrollere at produsentene overholder konsesjonsgrensene og reglene for driftsfellesskap. Kopi av brev der statsforvalteren fatter vedtak om konsesjon, standardisert erstatning pga. overproduksjon eller driftsfellesskap, eller når konsesjoner faller bort, skal sendes Landbruksdirektoratet.

Bakgrunnsinformasjon

SFOV SFIN SFVT SFAG SFVL SFMR SFTL LMD KLD Landbruk og mat Miljø og klima

5.1.6.34

Statsforvalteren skal ivareta oppgaver knyttet til de statlige villreinnemndene.

Alle statsforvaltere LMD KLD Landbruk og mat Miljø og klima

5.1.6.35

Statsforvalteren skal følge opp Landbruks- og matdepartementets strategi for bevaring og bærekraftig bruk av genetiske ressurser for mat og landbruk. Strategien omfatter bl.a. bruk av bevaringsverdige husdyr og bevaring av kulturplantenes ville slektninger i verneområder og reservater for bevaringsverdige skogstrær. Statsforvalteren følger opp strategien ved å:

 • integrere hensynet til bevaring og bærekraftig bruk av genetiske ressurser i øvrig forvaltning.
 • bidra med regional kunnskap i interne og eksterne prosjekt som kartlegger og sikrer bevaring av ville slektninger av planter og skogtrær for mat og landbruk, gjennom bl.a. skjøtselsplaner.

Bakgrunnsinformasjon

SFTF LMD Landbruk og mat

5.1.6.36

Statsforvalteren skal holde løpende oversikt over tilstanden for norsk/russisk grensegjerde. Statsforvalteren skal hvert år sette opp en plan for eventuelle behov for vedlikehold, og hvordan vedlikeholdet kan gjennomføres.

Bakgrunnsinformasjon

SFTF LMD Landbruk og mat

5.1.6.37

Statsforvalteren skal gjennomføre oppgaver knyttet til norsk/finsk reingjerdekonvensjon.

Bakgrunnsinformasjon

SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat

5.1.6.38

Statsforvalterne skal innen 15.9. orientere Landbruksdirektoratet om oppdateringer og endringer i bruksregler og distriktsplaner. Orienteringen skal omfatte hvilke distrikter det gjelder, hva som er endret og når det er endret. 

Bakgrunnsinformasjon

SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat

5.1.6.39

Statsforvalteren skal, på grunnlag av en oversikt over ulovlige forhold i reindriftsnæringen, jf. reindriftsloven § 75, utarbeide en plan for statsforvalterens oppfølging av forholdene. Planen sendes Landbruksdirektoratet innen 1.9

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

5.1.6.40

Statsforvalteren skal bidra til at kommunene ivaretar forvaltningen av tilskudd til tiltak i beiteområder, tilskudd til utvalgte kulturlandskap og verdensarvområder og tilskudd til skogsvei og drift med taubane o.a., gjennom opplæring, veiledning og informasjon om forvaltningen av ordningene på en god måte.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

5.1.6.41

Statsforvalteren skal vurdere om vernskogbestemmelsen i skogbrukslova skal benyttes og om nødvendig anvende den, dersom dette er nødvendig for å sikre at skogbruket tar tilstrekkelig hensyn til naturskader når disse er kjent.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

5.1.6.42

Statsforvalteren skal i løpet av 2021 vurdere å pålegge kommuner å sende inn saker etter jord- og konsesjonsloven med hjemmel i jordloven § 3 fjerde punktum.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

5.1.6.43

Statsforvalteren skal gjennomføre en temabasert kartlegging og utredning innen eiendomslovgivningen annet hvert år. Det skal tas utgangspunkt i tema etter jord- og konsesjonsloven hvor det er størst utfordringer i eget fylke. Arbeidet skal bidra til bedre kunnskap om hvordan regelverket forvaltes i kommunene, om regelverket følges, og hvordan det kan gjøres forbedringer m.v.

Alle statsforvaltere LMD Areal, by og samfunn Landbruk og mat

5.1.6.44

Statsforvalteren skal fremme kandidater til nasjonal jordvernpris. Frist for innsending av nominasjoner er 1.4.2021.

Alle statsforvaltere LMD KLD Landbruk og mat Miljø og klima

5.1.6.45

Statsforvalteren skal fremme kandidater til nasjonal kulturlandskapspris. Frist for innsending av nominasjoner er 1.4.2021.

Alle statsforvaltere LMD Areal, by og samfunn Landbruk og mat

5.1.6.46

Statsforvalteren skal bidra med faglig bistand for å følge opp regjeringens nasjonale strategi for urbant landbruk.

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat Miljø og klima Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.6.47

Statsforvalteren skal gi innspill om endringer og forbedringer i jordbruksavtalen etter nærmere bestilling fra Landbruksdirektoratet.

5.1.7 Kommunal styring

Oppgaver
Alle statsforvaltere KMD Kommunal styring

5.1.7.1

Økonomiforvaltning

Statsforvalteren skal:

 • Veilede/informere kommuner om økonomibestemmelsene i kommuneloven og tilhørende forskrifter.
 • Informere kommuner om veiledere på økonomiområdet og tilby kommunene veiledning/opplæring.
 • Veilede/informere kommuner om KOSTRA, kommuneproposisjonen, statsbudsjettet, inntektssystemet, nye/oppdaterte lov- og forskriftsendringer og annen relevant styringsinformasjon.
 • Melde kommuner inn eller ut av ROBEK.
 • Fordele skjønnsmidler etter retningslinjene for skjønnstildelingen. Skjønnsmidler skal fordeles etter en helhetlig vurdering av behovet i hver enkelt kommune.
 • Ved behov foreta saksbehandling som gjelder naturskade/uforutsette hendelser.

 

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KMD Kommunal styring

5.1.7.2

Kontroll og godkjenning etter økonomibestemmelsene i kommuneloven

Statsforvalteren skal:

 • Godkjenne kommunenes vedtak om garantier. Garantier for små beløp er unntatt fra kravet om godkjenning.
 • Godkjenne låneopptak og lovlighetskontrollere budsjettvedtak for ROBEK-kommuner. 
 • Lovlighetskontrollere vedtak om årsregnskap hvor det er avgitt en revisjonsberetning med negativ konklusjon.
 • Godkjenne låneopptak for interkommunale selskaper hvor minst en av deltakerkommunene er oppført i ROBEK.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KMD Kommunal styring

5.1.7.3

Modernisering i kommunene

Statsforvalteren skal:

Stimulere til lokal omstilling og modernisering i kommunesektoren ved å gi en del av skjønnsrammen som støtte til fornyings- og innovasjonsprosjekter i kommunene, slik at de kan prøve ut nye løsninger på sine utfordringer. Det skal ikke gis prosjektskjønnsmidler til ordinær drift.

Prosjekter som mottar skjønnsmidler, skal evalueres og formidles.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KMD Kommunal styring

5.1.7.4

Kommuneinndeling

 • Stimulere til diskusjoner om utfordringer i de enkelte
  kommunene, synliggjøre konsekvenser av status quo og der det er hensiktsmessig bidra til kommunesammenslåinger.
 • Sørge for god og oppdatert kompetanse om inndelingsloven.
 • Veilede kommuner, folkevalgte og private i spørsmål etter inndelingsloven og prosessene ved grenseendring og grensefastsettelse, og tolke loven i aktuelle saker.
 • Forberede og, der statsforvalteren har myndighet, avgjøre saker om endring og/eller fastsettelse av kommune- eller fylkesgrenser. 
 • Ved behov bistå kommuner med hjelp til å forhandle fram en avtale om det økonomiske oppgjøret ved grensejustering eller deling.
 • Melde kommuner inn i ROBEK.
 • Motta uttalelser fra fellesnemnda om årsbudsjetter og økonomiplaner for kommunene. 
 • Lovlighetskontroll med budsjettvedtak etter at utredning om sammenslåing eller deling er satt i gang.Bakgrunnsinformasjon

5.1.8 Arealforvaltning, by og samfunnsutvikling

Oppgaver
Alle statsforvaltere KMD BFD HOD JD KLD LMD Areal, by og samfunn Helsedirektoratet Miljø og klima Samfunnssikkerhet og beredskap

5.1.8.1

Statsforvalteren skal legge regjeringens føringer til grunn i sitt arbeid. Det vises særskilt til hensyn som fremgår av Plan- og bygningslovens formål i §§1-1 og 3-1, Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging og alle statlige planretningslinjer og bestemmelser. Videre skal føringer gitt i meldinger til Stortinget følges opp.

Statsforvalteren skal formidle nasjonal politikk og prioriteringer tidlig i den regionale og kommunale planleggingen, veilede om riktig forståelse og praktisering av plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og samarbeide med fylkeskommunen om dette.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KMD BFD HOD JD KLD LMD Areal, by og samfunn Helsedirektoratet Miljø og klima Samfunnssikkerhet og beredskap

5.1.8.2

Statsforvalteren skal følge opp arbeidet med konsekvensutredninger for planer og tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, herunder at samfunnssikkerhet og klimatilpasning ivaretas der det er behov for dette, og bidra til beslutningsrelevante plan- og utredningsprogram.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KMD BFD HOD JD KLD LMD Areal, by og samfunn Helsedirektoratet Miljø og klima Samfunnssikkerhet og beredskap

5.1.8.3

Statsforvalteren skal ivareta oppgaver i henhold til rundskriv H-2/14 om bruk av innsigelser. Rundskriv og retningslinjer om nasjonale interesser og innsigelser fra departementene og statsetatene, skal legges til grunn for arbeidet.
Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KMD KLD Areal, by og samfunn Miljø og klima

5.1.8.4

Statsforvalteren skal medvirke til at regionale og kommunale kystsoneplaner legger til rette for en balansert bruk og vern av kystsonen, samt at arealbruken på sjø og land sees i sammenheng.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KMD KLD LMD Areal, by og samfunn Miljø og klima

5.1.8.5

Statsforvalteren skal  bidra til at regionale og kommunale planer i fjell og utmark avklarer langsiktige utbyggingsgrenser og sikrer balanse mellom utbygging og vern. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KMD BFD HOD KLD LMD Areal, by og samfunn

5.1.8.6

Statsforvalteren skal følge opp statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, og bidra til at disse legges til grunn  i alle relevante regionale og kommunale planer.

Alle statsforvaltere KLD Areal, by og samfunn Miljø og klima

5.1.8.7

Reduksjon av klimagassutslipp og lokal luftforurensning:

 • Følge opp statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, og bidra til reduserte klimagassutslipp, mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene. 
 • Veilede og følge opp kommunene slik at vurdering av effekt på klimagassutslipp, samt mål og tiltak for å redusere klimagassutslipp og energibruk, finnes igjen i relevante planer og enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven og annet regelverk.
 • Formidle til kommunene at arealplanlegging er et av de viktigste virkemidlene for å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren og fra endret arealbruk (avskoging, nedbygging av myr mv.) Et viktig element i statsforvalterens oppgaver på klimaområdet er også vurderinger av om planforslaget er i tråd med rundskriv (osv.) eller om det skal vurderes innsigelse.
 • Ha god kjennskap til luftforurensningssituasjonen i sin region, også med kommunenes arbeid med tiltaksutredninger for lokal luftforurensning. 


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KLD Areal, by og samfunn Miljø og klima

5.1.8.8

Statsforvalteren skal bidra til at nasjonale og regionale føringer legges til grunn ved utbygging av fornybar energi og kraftlinjer gjennom oppfølging av enkeltsaker i meldings-, søknads- og detaljplanfasen.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn

5.1.8.9

Statsforvalteren kan klage på enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven der nasjonale eller vesentlig regionale interesser blir berørt.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KLD KMD LMD Areal, by og samfunn Landbruk og mat Miljø og klima

5.1.8.10

Veilede kommuner til å kunne stille krav om forsvarlig massehåndtering og følge opp at gjenvinning av rene stein- og jordmasser er vurdert i planprosesser.

Alle statsforvaltere KLD KMD Areal, by og samfunn Miljø og klima

5.1.8.11

Fremme betydningen av å bevare naturmangfold generelt og levevilkår for pollinatorer spesielt i oppfølging av planprosesser

Alle statsforvaltere KLD KMD Areal, by og samfunn Miljø og klima

5.1.8.12

Statsforvalteren skal ha god kjennskap til luftforurensningssituasjonen i sin region, også med kommunenes arbeid med tiltaksutredninger for lokal luftforurensning, og bidra til et godt regionalt samarbeid.

Kommunene skal ha god kjennskap til statlige tjenester for lokal luftkvalitet (varslingstjenesten og fagbrukertjenesten), ta hensyn til luftkvalitet i sin arealplanlegging og se regionale luftkvalitetsproblemer i sammenheng, for eksempel gjennom samarbeid mellom kommuner. 

5.1.9 Samfunnssikkerhet og beredskap

Oppgaver
Alle statsforvaltere JD HOD Helsedirektoratet Samfunnssikkerhet og beredskap

5.1.9.1

Statsforvalteren skal informere og veilede kommunene om mål, innhold og metoder i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

5.1.9.2

Statsforvalteren skal gjennomføre øvelser, inkludert sambandstest med Nødnett, med kommuner. I øvelsen skal kommunens kriseorganisasjon og overordnet beredskapsplan øves. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

5.1.9.3

Statsforvalteren skal gjennomføre tilsyn med kommunal beredskapsplikt i kommunene. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD JD Helsetilsynet Samfunnssikkerhet og beredskap

5.1.9.4

Statsforvalteren avgjør om det skal gjennomføres tilsyn med helseberedskap basert på kunnskap om risiko og sårbarhet. Disse tilsynene skal gjennomføres som felles tilsyn med kommunal beredskapsplikt. 

Bakgrunnsinformasjon

5.1.10 Tilskuddsforvaltning / forvaltning av økonomiske virkemidler

Oppgaver
Alle statsforvaltere HOD Helsedirektoratet Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.1

Forvalte tilskudd på folkehelse og helse- og omsorgstjenesteområdet, inkludert informasjon og veiledning om ordningene.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere ASD Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.2

Statsforvalteren skal forvalte tilskudd til lokale tiltak under tilskuddsordningen til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret. Aktuelle tilskuddsmidler som statsforvalteren forvalter bør ses i sammenheng på tvers av fagområder.

Statsforvalteren skal informere om mulighet til å søke tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret, og kan bistå NAV-kontor i å søke om tilskuddet.

Statsforvalteren skal veilede og følge opp kommuner som mottar tilskuddet for å sikre forankring, framdrift og faglig kvalitet.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere BFD Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.3

Statsforvalteren skal fordele midler til stillinger i det kommunale barnevernet.

Alle statsforvaltere KLD Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.4

Statsforvalteren skal behandle søknader om tilskudd til:

 • Vannmiljøtiltak, kalking (kap. 1420 post 70.1)
 • Erstatning for beitedyr tatt av rovvilt (kap. 1420 post 72)
 • Rovvilttiltak (kap. 1420 post 73)
 • Verdiskaping basert på naturarven (kap. 1420 post 81)
 • Truede arter og naturtyper (kap. 1420 post 82)
 • Fisketiltak (kap. 1425 post 70)
 • Vilttiltak (kap. 1140 post 71)
 • Tilskot til tiltak i prioriterte kulturlandskapsområde (kap. 1420 post 81)
 • Tilskot til tiltak for ville pollinerande insekt (kap. 1420 post 81)

Søknadsbehandling skal fullføres i Elektronisk søknadssenter (ESS) til gitt frist.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.5

Veilede og følge opp kommunene i forvaltningen av økonomiske virkemidler, og påse at forvaltningen skjer i samsvar med overordnede nasjonale føringer.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.6

Plan for risikobaserte kontroller i forbindelse med forvaltningen av de økonomiske virkemidlene skal utarbeides årlig. Landbruksdirektoratet utarbeider veiledning til hvordan planarbeidet skal gjennomføres. Bekreftelse på at kontrollplan er utarbeidet sendes Landbruksdirektoratet innen 1.4. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.7

Statsforvalteren skal samarbeide med Mattilsynet i oppfølging i henhold til forskrifter, bl.a. autorisasjonsbevis for plantevernmidler og gnagermidler, og skal ha årlig dialog med Mattilsynet der informasjonsutveksling i dyrevelferdssaker og samarbeidet regionalt og lokalt er tema.  

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.8

Eventuelle sikkerhetshendelser knyttet til Landbruksdirektoratets fagsystemer rapporteres til direktoratet, til adressen sikkerhet@ldir.no

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.9

Statsforvalteren skal gjennomføre minst en temabasert kartlegging og utredning innen produksjonstilskudd hvert annet år. Det skal tas utgangspunkt i tema hvor det er størst utfordringer i eget fylke. Arbeidet skal bidra til bedre kunnskap om hvordan kommunene i fylket følger opp det aktuelle området, om regelverket følges, og hvordan det kan gjøres forbedringer m.v.

Alle statsforvaltere LMD Klagesaksbehandling Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.10

Forvalte regelverket og være vedtaks- og klagemyndighet for tilskudds- og erstatningsordningene på landbruksområdet.

Bakgrunnsinformasjon

SFTF BFD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.1.10.11

Statsforvalteren i Troms og Finnmark skal løpende og innen 1. desember fatte vedtak om og innen 31. desember utbetale statsrefusjon for dekning av utgifter til tiltak som iverksettes på fastlandet, iht. forskrift om lov om barneverntjenesters anvendelse på Svalbard § 5.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.12

Kap. 225 post 60 Tilskudd til landslinjer

Statsforvalteren skal foreta formalia- og rimelighetskontroll av søknader med elevlister og videresende disse til Utdanningsdirektoratet innen fastsatte frister. Statsforvalteren skal i tillegg rapportere til Utdanningsdirektoratet om resultat av kontrollen.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.13

Kap. 225 post 63 Tilskudd til samisk grunnopplæringen, videregående opplæring

Statsforvalteren skal foreta formalia- og rimelighetskontroll av søknader med elevlister og videresende disse til Utdanningsdirektoratet innen fastsatt frist. Statsforvalteren skal i tillegg rapportere til Utdanningsdirektoratet om resultat av kontrollen.

Bakgrunnsinformasjon

SFTL SFNO SFTF KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.14

Kap. 225 post 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, opplæring i grunnskolen innenfor samiske distrikt

Statsforvalteren skal forvalte tilskuddet etter gjeldende retningslinjer og regelverk for ordningen, herunder informere, veilede, behandle søknader, utbetale, kontrollere og rapportere. 

Bakgrunnsinformasjon

SFNO SFTF KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.15

Kap. 225 post 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, opplæring i grunnskolen utenfor samiske distrikt

Statsforvalteren skal forvalte tilskuddet etter gjeldende retningslinjer og regelverk for ordningen, herunder informere, veilede, behandle søknader, utbetale, kontrollere og rapportere. 

Bakgrunnsinformasjon

SFTL SFNO SFTF KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.16

Kap. 225 post 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, studiepermisjon til videreutdanning i samisk

Statsforvalteren skal forvalte tilskuddet etter gjeldende retningslinjer og regelverk for ordningen, herunder informere, veilede, behandle søknader, utbetale, kontrollere og rapportere.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.17

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge

Statsforvalteren skal forvalte tilskuddet etter gjeldende retningslinjer og regelverk, herunder informere, veilede, behandle søknader, utbetale, kontrollere og rapportere. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.18

Kap. 225 post 67 Tilskudd til opplæring i kvensk eller finsk, opplæring i videregående 

Statsforvalteren skal foreta formalia- og rimelighetskontroll av søknader med elevlister og videresende disse til Utdanningsdirektoratet innen fastsatt frist. Statsforvalteren skal i tillegg rapportere til Utdanningsdirektoratet om resultat av kontrollen.

Bakgrunnsinformasjon

SFTF KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.19

Kap. 225 post 67 Tilskudd til opplæring i kvensk eller finsk, opplæring i grunnskolen

Statsforvalteren skal forvalte tilskuddet etter gjeldende retningslinjer og regelverk for ordningen, herunder informere, veilede, behandle søknader, utbetale, kontrollere og rapportere. 

Bakgrunnsinformasjon

SFTF KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.20

Kap. 225 post 67 Tilskudd til opplæring i kvensk eller finsk, studiepermisjon til videreutdanning i kvensk eller finsk i grunnskolen

Statsforvalteren skal forvalte tilskuddet etter gjeldende retningslinjer og regelverk for ordningen, herunder informere, veilede, behandle søknader, utbetale, kontrollere og rapportere.

Bakgrunnsinformasjon

SFVL KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.21

Kap. 225 post 68 Tilskudd til kriminalomsorgen 

Statsforvalteren skal gjennomføre faglige og administrative oppgaver knyttet til opplæring i kriminalomsorgen. 

Bakgrunnsinformasjon

SFIN SFVT SFTL KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.22

Kap. 226 post 64 Programfinansiering av 0-24 samarbeidet 

Statsforvalteren skal ivareta oppfølging og kontroll av tilskuddet etter gjeldende retningslinjer. Statsforvalteren skal også ivareta sine oppgaver beskrevet i «Prosjektplan Pilot for programfinansiering - 0-24 samarbeidet».

Bakgrunnsinformasjon

SFIN KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.23

Kap. 227 post 63 Tilskudd til særskilte skoler, Fjellheimen leirskole

Statsforvalteren skal forvalte tilskuddet etter gjeldende retningslinjer og regelverk for ordningen, herunder informere, veilede, utbetale, kontrollere og rapportere. Statsforvalteren skal kontrollere budsjett, årsregnskap og årsrapporter fra tilskuddsmottaker.

Bakgrunnsinformasjon

SFOV KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.24

Kap. 228 post 73 Tilskudd til frittstående grunnskoler i utlandet

Statsforvalteren har ansvar for pedagogisk-psykologisk tjeneste, herunder å fatte vedtak om spesialundervisning for elever ved norske grunnskoler i utlandet, som er godkjent etter friskoleloven. Statsforvalteren skal forvalte tilskuddet etter gjeldende retningslinjer og regelverk for ordningen, herunder informere, veilede, behandle søknader, utbetale, kontrollere og rapportere. 

Bakgrunnsinformasjon

SFOV KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.25

Kap. 228 post 74 Tilskudd til frittstående videregående skoler i utlandet

Statsforvalteren har ansvar for pedagogisk-psykologisk tjeneste, herunder å fatte vedtak om spesialundervisning for elever ved norske videregående skoler i utlandet, som er godkjent etter friskoleloven. Embetet skal forvalte tilskuddet etter gjeldende retningslinjer og regelverk for ordningen, herunder informere, veilede, behandle søknader, utbetale, kontrollere og rapportere. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.26

Kap. 231 post 61 Investeringstilskudd til nye barnehageplasser

Statsforvalteren har et ansvar for å føre kontroll med at vilkårene knyttet til tildelt investeringstilskudd blir overholdt. Investeringstilskudd er gitt med en bindingstid på ti år. Ved brudd på bindingstiden skal embetet vurdere om hele eller deler av investeringstilskuddet skal kreves tilbakebetalt.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.27

Kap. 231 post 63 Tilskudd til tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage

Statsforvalteren skal kontrollere at tilskudd blir benyttet etter retningslinjene for ordningen, og rapportere til Utdanningsdirektoratet. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.28

Kap. 231 post 70 Tilskudd til svømming i barnehage

Statsforvalteren skal forvalte tilskuddet etter gjeldende retningslinjer og regelverk for ordningen, herunder informere, veilede, behandle søknader, utbetale, kontrollere og rapportere.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.1.10.29

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler

Statsforvalteren skal kontrollere folkehøgskolenes regnskap og økonomi, og rapportere til Utdanningsdirektoratet.  

Bakgrunnsinformasjon

SFOV SFIN SFVT LMD Landbruk og mat

5.1.10.30

Statsforvalteren skal på oppdrag fra Landbruksdirektoratet, gjennomføre gjenleggingskontroll.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

5.1.10.31

Informere og påse at kommunene gjennomfører risikobasert stedlig kontroll av skogkulturtiltak finansiert gjennom NMSK og/eller skogfond.

Bakgrunnsinformasjon

5.2 Samordningsmyndighet

5.2.1 Folk og samfunn

Oppgaver
Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn Familier, barn og unge Folk og samfunn Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.2.1.1

Nasjonal strategi for sosial boligpolitikk, Alle trenger et trygt hjem (2021-2024), gir retning for arbeidet med boliger og oppfølgingstjenester for vanskeligstilte på boligmarkedet. Strategien skal bidra til at flere skal kunne eie egen bolig, at leie skal være et trygt alternativ, sosial bærekraft i boligpolitikken, tydelige roller, og nødvendig kunnskap og kompetanse. Arbeidet skal bygge videre på strukturer og samarbeid etablert under Bolig for velferd (2016-2020). Barn og unge, bostedsløse, personer som står i fare for å bli bostedsløse og mennesker med nedsatt funksjonsevne er prioriterte målgrupper i strategien. 

Statsforvalteren skal:

 • Koordinere sektorovergripende oppgaver og virkemidler, og bidra til at relevante statlige satsinger ses i sammenheng med Alle trenger et trygt hjem (2021 – 2024).
 • Koordinere regionale fora for boligsosiale problemstillinger. Foraene skal bidra til å samordne regionale aktørers tiltak og virkemidler for kommunenes arbeid med framskaffelse av boliger og tjenester til vanskeligstilte. Statsforvalteren skal i samråd med Husbanken ta initiativ til å opprette slike fora der dette ikke allerede er etablert.
 • Legge til rette for at kommunene tar boligsosiale hensyn i helhetlig kommunal planlegging. Det innebærer blant annet å bidra til at kommunene framskaffer egnede boliger til eldre og vanskeligstilte personer gjennom tilstrekkelig og variert boligbygging. Statsforvalteren skal i dialog med kommunene om planarbeid formidle hensyn til integrering, folkehelse, helse- og omsorgstjenester, barn- og unges oppvekstsvilkår, universell utforming, sosiale tjenester og andre boligsosiale forhold.
 • Medvirke til at muligheter i veiviseren.no, veileder for boligsosialt arbeid på nett, blir kjent i kommunene

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Folk og samfunn Helsedirektoratet

5.2.1.2

Ha oversikt over utviklingen innen det systematiske folkehelsearbeidet inkludert psykisk helse i kommunene og fylkeskommunen.

Bakgrunnsinformasjon

5.2.2 Familier, barn og unge

Oppgaver
Alle statsforvaltere KD ASD BFD HOD Barnehage og opplæring Familier, barn og unge Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.2.2.1

Koordinert innsats for utsatte barn og unge og deres familier 

Statsforvalteren skal gjennom sin kunnskap om situasjonen og behovene i fylket være en pådriver for tverrsektorielt samarbeid og samordning av tjenestene til utsatte barn og unge og deres familier, internt i kommunen, mellom kommuner og mellom kommune og regionalt nivå, slik at kommunene ivaretar sitt helhetlige ansvar for utsatte barn og unge. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Familier, barn og unge Helsedirektoratet

5.2.2.2

Veilede kommunene om miljørettet helsevern som integrert del av det lokale folkehelsearbeidet og være pådriver overfor kommuner med skoler og barnehager som mangler godkjenning etter helselovgivningen.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Barnehage og opplæring Familier, barn og unge Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.2.2.3

Bidra til implementering av Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen. Formålet er å bidra til rammeplanens fagområde kropp, bevegelse, mat og helse samt å utjevne sosiale ulikheter i kosthold.

Bakgrunnsinformasjon

5.2.3 Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

Oppgaver
Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.2.3.1

I dialog med primær- og spesialisthelsetjenesten fremme god samhandling, bidra til rolleavklaring mellom tjenester og nivåer, samt understøtte sammenhengende tjenesteforløp for den enkelte på tvers av fag, tjenester og sektorer. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.2.3.2

Statsforvalteren skal bistå og understøtte kommunene med systematisk pasientsikkerhets- og kvalitetsforbedringsarbeid, jf. Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring (2019-2023), i helse- og omsorgstjenesten ved å:

-være en pådriver for at kommuner og helseforetak følger opp kravene i ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.

- bidra i arbeidet med å få på plass varige strukturer, sikre lederforankring og bidra til å øke kompetansen

- bruke tilgjengelige data i Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) til planlegging og styring, og samarbeide med Helsedirektoratet om å arrangere temadager med fokus på styringsdata fra (IPLOS/KPR) for kommunene annet hvert år

- ta i bruk ny teknologi, ny kunnskap og nye faglige metoder, herunder blant annet velferdsteknologi

Bakgrunnsinformasjon

5.2.4 Miljø og klima

Oppgaver
Alle statsforvaltere KLD LMD Miljø og klima Supplerende 1

5.2.4.1

Gjennom tidlig involvering, høringsuttalelser m.m. bidra til at klima-, miljø- og jordvernhensyn blir ivaretatt i utredninger og planprosesser og konseptvalgutredninger, bypakker/bymiljø/byvekstavtaler, Nasjonal Transportplan, interkommunalt plansamarbeid, regionale planer og annen overordnet planlegging etter plan- og bygningsloven. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere JD KLD LMD Landbruk og mat Miljø og klima Samfunnssikkerhet og beredskap

5.2.4.2

Koordinere arbeidet på klimatilpasning internt og mellom Statsforvalterne, samt sørge for at hensyn til klimaendringer blir integrert i relevante oppgaver.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat Miljø og klima

5.2.4.3

Bidra til å styrke kunnskapen og gjennomføre informasjonstiltak om reduserte utslipp fra jordbruksdrift og hvordan jordbruket kan tilpasses et klima i endring. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat Miljø og klima

5.2.4.4

Synliggjøre skogbrukets miljøhensyn og hvordan skog og trevirke kan bidra positivt i klimasammenheng og til det grønne skiftet gjennom å erstatte fossile utslipp samt styrking av skogens karbonopptak.

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat Miljø og klima

5.2.4.5

Arbeide for økt produksjon og bruk av bioenergi i samarbeid med det regionale partnerskapet.

Bakgrunnsinformasjon

5.2.5 Kommunal styring

Oppgaver
Alle statsforvaltere KMD Kommunal styring

5.2.5.1

Kommunerettet samordning:

 • Ivareta et tverrsektorielt samordningsansvar i forholdet mellom regional statsforvaltning og kommunene.
 • Statsforvalteren skal gi råd og veiledning til kommunene for å bygge opp om målsettingen i enkelte av de bilaterale avtalene fra konsultasjonsordningen mellom staten og kommunesektoren. Dette gjelder avtaler der det ligger forventninger om samarbeid mellom KS regionalt og Statsforvalteren. 


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KMD Tilsyn

5.2.5.2

Samordning av statlig tilsyn med kommunesektoren:

 • Statsforvalteren skal samordne det statlige tilsynet med kommuner og fylkeskommuner etter kommuneloven. 
 • Samordningen skal bidra til at statens tilsyn med den enkelte kommune og fylkeskommune er hensiktsmessig og samlet sett er oversiktlig, enhetlig og forutsigbart.
 • Statsforvalteren skal arbeide for at det statlige tilsynet med kommuner og fylkeskommuner bidrar til læring og forbedring i kommunene og fylkeskommunene.
 • Statsforvalteren skal benytte den nasjonale tilsynskalenderen som driftes av Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA) som et verktøy i arbeidet med å samordne det statlige tilsynet med kommunesektoren etter kommuneloven §§ 30-6 og 30-7.

Bakgrunnsinformasjon

5.2.6 Arealforvaltning, by- og samfunnsutvikling

Oppgaver
Alle statsforvaltere KMD BFD HOD JD KLD LMD Areal, by og samfunn Helsedirektoratet Samfunnssikkerhet og beredskap

5.2.6.1

Statsforvalteren skal samordne statlige interesser og bidra til at fylkeskommunen og kommunene får et mest mulig helhetlig bilde av statens forventninger og krav i planleggingen.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn

5.2.6.2

Statsforvalteren skal samordne statlige innsigelser til kommunale planer.

Det vises til eget brev fra KMD av 22.12.2017, ref. 14/2150-149, for en nærmere beskrivelse av oppgaven.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn

5.2.6.3

Statsforvalteren skal føre en oversikt over antall behandlede plansaker ved oppstart og offentlig ettersyn, antall dispensasjoner til uttalelse, behandlede klagesaker knyttet til plan-og bygningsloven, omfanget av innsigelser, meklinger, og klager fremmet av Statsforvalteren (settesstatsforvaltersaker).

SFTL SFNO SFTF LMD Areal, by og samfunn Landbruk og mat

5.2.6.4

Veilede reinbeitedistriktene i arbeidet med distriktsplaner som et viktig grunnlag for kommunale og fylkeskommunale planleggingsprosesser.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD Areal, by og samfunn Landbruk og mat

5.2.6.5

Belyse konsekvenser og ivareta landbrukets og reindriftens interesser i arealplansaker, saker etter naturmangfoldloven og energilovgivningen og ved større tiltak og prosesser. Legge til rette for samordning av planlegging på tvers av kommune- og fylkesgrenser for å sikre reindriften sammenhengende bruksarealer.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn

5.2.6.6

Statsforvalteren skal i samarbeid med regionale sektormyndigheter være en pådriver for økt bruk av kart og GIS i fylket.

Statsforvalteren skal veilede og støtte kommunene og i geodataspørsmål og bidra til at disse har kunnskap om tilgjengelig geografisk informasjon.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KMD LMD Areal, by og samfunn

5.2.6.7

Statsforvalteren skal i samarbeid med Kartverket bidra til at kommunene følger opp bestemmelsen i plan- og bygningsloven § 2-1 om kart og stedfestet informasjon, som innebærer oppfølging av krav til det offentlige kartgrunnlaget (DOK). Her inngår kunnskap om datasettene, kunnskap om hvordan datasettene blir gjort tilgjengelige og kunnskap om å bruke dem på riktig måte.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn

5.2.6.8

Statsforvalteren skal delta i og ivareta Statsforvalterens regionale satsingsområder i Norge Digitalt samarbeidet i fylket. Statsforvalteren skal også ha dialog med og gi innspill til partene i Norge Digitalt sentralt.

Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn

5.2.6.9

Statsforvalteren skal i samarbeid med Kartverket følge opp tiltakene i Nasjonal Geodatastrategi og tilhørende handlingsplan.

Alle statsforvaltere LMD Areal, by og samfunn Landbruk og mat

5.2.6.10

Ivareta landbrukets interesser i kartsamarbeidet Geovekst og informere om nytten av Geovekst og Norge Digitalt.

Alle statsforvaltere LMD Areal, by og samfunn Landbruk og mat

5.2.6.11

Følge opp ajourholdet av arealressurskartet (AR5) i samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), og bidra til at kommunene holder arealressurskart (AR5) oppdatert. 

SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat

5.2.6.12

Reindriftens arealbrukskart

 • Bidra til kvalitetssikring av reindriftens arealbrukskart
 • Veilede distriktene i ajourhold av reindriftens arealbrukskart
  • Embetene skal veilede distriktene i hvordan endringene skal gjøres.
 • Løpende kvalitetssikre distriktenes endringer i reindriftens arealbrukskart
  • Arealbrukskartet skal samsvare med de opplysningene om arealbruk som ligger i distriktsplanen for det enkelte distrikt.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn

5.2.6.13

Statsforvalteren skal delta i infrastruktur for geografisk informasjon; jf. geodataloven

Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn

5.2.6.14

Statsforvalteren i Oslo og Viken har ansvar for å lede Fagutvalget for kart og GIS. Utvalgets medlemmer i 2021 er: Espen Gudevang (FMIN), Roar Kjær (FMIN), Knut Sindre Vale (FMVT), James Stott (FMRO) og Per Vallner (FMOV) leder. Fagutvalget skal arbeide for en felles GIS- infrastruktur og bidra til at statsforvalterne utvikler Geonor-ge. Fagutvalget skal følge opp og representere statsforvalterne i den geografiske infrastrukturen. For 2021 har utvalget utarbeidet en mer detaljert liste med oppgaver som vil ligge til grunn for arbeidet dette året.

5.2.7 Samfunnssikkerhet og beredskap

Oppgaver
Alle statsforvaltere JD HOD Helsedirektoratet Samfunnssikkerhet og beredskap

5.2.7.1

Statsforvalteren skal ha en oppdatert risiko- og sårbarhetsanalyse for fylket (fylkesROS) med oppfølgingsplan som er utarbeidet i samarbeid med regionale samfunnssikkerhetsaktører, og i tråd med statsforvalterens samfunnssikkerhetsinstruks.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere JD HOD Helsedirektoratet Samfunnssikkerhet og beredskap

5.2.7.2

Statsforvalteren skal ta initiativ til, bidra i, veilede og samordne sivil beredskapsplanlegging og det sivil-militære samarbeidet i fylket, herunder øvelser og kompetansehevende tiltak.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

5.2.7.3

Statsforvalteren skal ha oppnevnt et fylkesberedskapsråd og benytte dette i den regionale samordningen av samfunnssikkerhetsarbeidet, herunder arrangere minimum ett møte i året og felles øvelse hvert fjerde år.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

5.2.7.4

Statsforvalteren skal ha en revidert beredskapsplan og plan for krisekommunikasjon basert på fylkesROS og utarbeidet i tråd med statsforvalteren samfunnssikkerhetsinstruks.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere JD HOD Helsedirektoratet Samfunnssikkerhet og beredskap

5.2.7.5

Statsforvalteren skal ha underliggende planverk knyttet til nasjonale beredskapstiltak.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere JD HOD Helsedirektoratet Samfunnssikkerhet og beredskap

5.2.7.6

Statsforvalteren skal ha systemer for på kort varsel å kunne motta og eventuelt videreformidle varsel og meldinger i henhold til gjeldende rutiner og retningslinjer.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere JD HOD Helsedirektoratet Samfunnssikkerhet og beredskap

5.2.7.7

Statsforvalteren skal øve og evaluere egen kriseorganisasjon minimum en gang i året. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere JD HOD Helsedirektoratet Samfunnssikkerhet og beredskap

5.2.7.8

Statsforvalteren skal ved uønskede hendelser samordne krisehåndteringen i regionen gjennom fylkesberedskapsrådet, med øvrige aktuelle aktører og med berørte kommuner.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere JD HOD Helsedirektoratet Samfunnssikkerhet og beredskap

5.2.7.9

Statsforvalteren skal ved uønskede hendelser benytte krisestøtteverktøyet DSB-CIM.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

5.2.7.10

Statsforvalteren skal ved uønskede hendelser varsle DSB og sende situasjonsrapport iht. gjeldende varsling og rapportering på samordningskanal.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere ASD HOD JD Helsedirektoratet Samfunnssikkerhet og beredskap

5.2.7.11

Statsforvalteren skal varsle Helsedirektoratet om større hendelser i fylket som berører helse- og sosialsektoren. Statsforvalteren skal varsle Arbeids- og velferdsdirektoratet om større hendelser i fylket som medfører økt behov for sosiale tjenester etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Alle statsforvaltere JD HOD Helsedirektoratet Samfunnssikkerhet og beredskap

5.2.7.12

Statsforvalteren skal ta initiativ til og følge opp evalueringer etter regionale øvelser og uønskede hendelser for å sikre læring og utvikling. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

5.2.7.13

Statsforvalteren skal bistå i regionvis innføring av nye brukergrupper for å sikre størst mulig samfunnsmessig gevinst av landsdekkende Nødnett, med spesiell fokus på viktige samfunnssikkerhetsaktører i fylket.

Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

5.2.7.14

Statsforvalteren skal bidra til at hensynet til klimaendringer og ekstremvær er en integrert del av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

5.2.7.15

Statsforvalteren skal gjennomføre et årlig sivil-militært kontaktmøte for landsdelen.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere LMD JD Landbruk og mat Samfunnssikkerhet og beredskap

5.2.7.16

Ivareta arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap på Landbruks- og matdepartementets område, jf. brev av 20.4.2012.

Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat Samfunnssikkerhet og beredskap

5.2.7.17

Skogbrannberedskap

 • Bidra med skogfaglig kompetanse i regional og lokal skogbrannberedskap.
 • Bidra til samordning av skogbrannberedskapen og håndteringsevnen lokalt og regionalt ved å gjennomføre samvirkekonferanser både før, under og etter skogbrannsesongen og ved rapportering under større skogbranner.

Bakgrunnsinformasjon

SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat Samfunnssikkerhet og beredskap

5.2.7.18

Kriseberedskap innen reindrift

 • Implementere kriseberedskap knyttet til reindrift i Statsforvalterens beredskapsplan
 • Ha beredskapsutvalg for reindrift som gjennom planlegging skal forebygge og håndtere krisesituasjoner
 • Lede arbeidet i beredskapsutvalgene og bidra til god dialog og samhandling med Mattilsynet og Landbruksdirektoratet om beitesituasjonen og dyrevernmessige forhold
 • Lage møteplan for beredskapsutvalget
 • Fortløpende sende Landbruksdirektoratet referat fra beredskapsutvalgene
Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

5.2.7.19

Statsforvalteren skal på anmodning bistå i Forsvarets og /eller politiets arbeid med objektsikring, jf. instruks om sikring og beskyttelse av objekter.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

5.2.7.20

Statsforvalteren må være forberedt på å benytte Nødnett i sin kommunikasjon med DSB.

Alle statsforvaltere JD HOD Helsedirektoratet Samfunnssikkerhet og beredskap

5.2.7.21

Statsforvalteren skal gjennom sitt samordningsansvar legge til rette for styrket CBRNE-beredskap.

Bakgrunnsinformasjon

SFVT JD Samfunnssikkerhet og beredskap

5.2.7.22

Statsforvalteren skal delta i rådgivningsgruppen for samvirkeområdet CE-beredskap

Alle statsforvaltere HOD JD Helsedirektoratet Samfunnssikkerhet og beredskap

5.2.7.23

Statsforvalteren er observatør i kriseutvalget for atomberedskap.

5.2.8 Tilsyn

Oppgaver
Alle statsforvaltere HOD BFD Helsetilsynet

5.2.8.1

Statsforvalteren innen samme region skal i fellesskap legge en helhetlig plan for tilsyn med spesialisthelsetjenesten som bidrar til sikkerhet og kvalitet i tjenesten og til at resultatmål for aktivitetsvolum hos den enkelte statsforvalter blir oppfylt. Det skal videre legges en plan for tilsyn med Bufetat. Dette arbeidet koordineres av hhv. kontakt-statsforvalteren for helseregionen og koordinerende statsforvalter for tilsyn med Bufetat.

Bakgrunnsinformasjon

SFIN SFVT SFVL SFTL SFTF BFD Helsetilsynet

5.2.8.2

Ved tilsyn med Bufetat skal koordinerende statsforvalter for tilsyn med Bufetat samordne det regionale samarbeidet og være bindeleddet til Bufetat i regionen. Det er inngått avtale om nye koordinerende statsforvaltere i region sør og i region øst med virkning fra 6. mai 2019.

Bakgrunnsinformasjon

SFOV SFVL SFTL SFTF HOD Helsetilsynet

5.2.8.3

Statens helsetilsyn har utpekt en statsforvalter i hver helseregion som kontaktstatsforvalter for oppgaver som gjelder spesialisthelsetjenesten: Statsforvalteren i Oslo og Viken (Helseregion Sør-Øst), Statsforvalteren i Vestland (Helseregion Vest), Statsforvalteren i Trøndelag (Helseregion Midt-Norge) og Statsforvalteren i Troms og Finnmark (Helseregion Nord).

Kontaktstatsforvalterne skal, på bakgrunn av samarbeid med de øvrige statsforvalterne i helseregionene, koordinere tilsyn med RHF sitt sørge-for-ansvar. De skal også sikre enhetlig forberedelse og gjennomføring av alle planlagte tilsyn med spesialisthelsetjenesten i regionen. Alle landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten gjennomføres av et felles team i hver helseregion, med unntak av helseregion Sør-Øst der det kan være hensiktsmessig med to tilsynslag.  Kontaktstatsforvalteren har ansvar for sammensetning av tilsynslag med nødvendig kompetanse.

Bakgrunnsinformasjon

SFOV SFIN SFRO SFVL SFNO SFTF HOD Helsetilsynet Tilsyn

5.2.8.4

Tilsynet med de fylkesovergripende helseforetakene skal samordnes og harmoniseres av statsforvalteren i begge fylkene. Dette gjelder Helse Fonna HF (Statsforvalteren i Vestland, etter avtale med Statsforvalteren i Rogaland) og UNN/Narvik HF (Statsforvalteren i Troms og Finnmark etter avtale med Statsforvalteren i Nordland).

Tilsyn med porteføljen fra Sykehuset Innlandet HF som er overført til Akershus universitetssykehus HF ivaretas av Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KLD Tilsyn

5.2.8.5

Delta i det regionale/lokale samordningsarbeidet og samordne tilsynsaktiviteten med andre tilsynsetater, herunder HMS-etatene, i tråd med tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil. 

Bakgrunnsinformasjon

5.3 Rettssikkerhetsmyndighet

5.3.1 Folk og samfunn

Oppgaver
Alle statsforvaltere HOD Folk og samfunn Helsedirektoratet

5.3.1.1

Gi råd og veiledning til politiet, vegmyndighetene, helsepersonell og publikum i spørsmål om helsekrav til førerkort. Statsforvalteren skal behandle søknader om dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav, samt ta imot meldinger om ikke oppfylte helsekrav, jf. helsepersonelloven § 34. Statsforvalteren skal vurdere disse meldingene og sende tilrådning til politiet om å tilbakekalle føreretten hvis helsekravet ikke er oppfylt. Førerkortsakene skal registreres i registreringssystemet Trafikk.

Bakgrunnsinformasjon

SFOV BFD Folk og samfunn

5.3.1.2

Saksbehandling etter ekteskapsloven mv.

Statsforvalteren i Oslo og Viken skal behandle søknader om godkjenning av ugyldige ekteskap etter ekteskapsloven §§ 16 og 18 a, og brudvigjingslova § 11.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere BFD Folk og samfunn

5.3.1.3

Saksbehandling etter ekteskapsloven mv.:

 • Statsforvalteren skal behandle saker som følger av ekteskapsloven og lov om anerkjennelse av utenlandske skilsmisser og separasjoner.
 • Statsforvalteren skal behandle søknader om skiftefritak, jf. ekteskapsloven § 8.
 • Statsforvalteren skal rettlede forstandere i registrerte trossamfunn og livssynssamfunn med vigselsrett.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere JD Folk og samfunn

5.3.1.4

Søknader om fri sakførsel og fritt rettsråd:

 • Statsforvalteren skal behandle saker i første instans etter rettshjelpsloven med tilhørende forskrifter.
 • Statsforvalteren skal foreta forberedende klagebehandling over egne vedtak der disse blir påklaget til Statens sivilrettsforvaltning.
 • Statsforvalteren skal etablere systemer og rutiner som sikrer tilstrekkelig kvalitet i saksbehandlingen.
Alle statsforvaltere JD Folk og samfunn

5.3.1.5

Forliksråd:

 • Statsforvalteren skal foreta oppnevninger av medlemmer og varamedlemmer til forliksrådene etter valg foretatt av kommunestyret og føre tilsyn med de administrative sidene ved forliksrådenes virksomhet, jf. domstolloven § 58, sammenholdt med domstolloven § 1.
 • Statsforvalteren skal kontrollere om valget av forliksrådsmedlemmene er lovlig og utferdige oppnevnelsen av de som er valgt, jf. domstolloven § 58.
 • Statsforvalteren skal påse at forliksrådsmedlemmene signerer forsikringen og at denne sendes til statsforvalteren, jf. domstolloven § 60. Forsikringene oppbevares av statsforvalteren.
 • Statsforvalteren skal følge opp mangelfull virksomhet eller kritikkverdige forhold på et generelt grunnlag.
 • Statsforvalteren skal følge opp henvendelser fra forliksrådene selv, kommuneadministrasjonen og eventuelt videreformidle henvendelser til Justis- og beredskapsdepartementet.
Alle statsforvaltere JD Folk og samfunn

5.3.1.6

Tomtefeste:

 • Statsforvalteren skal avgjøre enkeltsaker vedrørende krav fra fester om innløsing av festetomter etter tomtefesteloven, herunder behandle søknader om oppreisning for fristoversittelse, og avgjøre hva som skal følge med ved innløsing ved punktfeste og i område der det er festet bort tomter til fritidshus etter en samlet plan.
 • Statsforvalteren skal foreta forberedende saksbehandling og innhente uttalelser for å kunne vurdere om det skal gis samtykke til innløsing av festetomt for visse eldre festesaker.
 • Statsforvalteren skal forberede klagesaker til Statens sivilrettsforvaltning.
Alle statsforvaltere JD Folk og samfunn

5.3.1.7

Navneloven:

 • Statsforvalteren skal behandle klager over vedtak fattet av skattekontorene i henhold til navneloven.
 • Saker om førstegangs navnevalg for barn skal prioriteres fremfor navneendringer for voksne.
SFOV SFAG BFD Folk og samfunn

5.3.1.8

Statsforvalteren i Agder skal behandle saker fra hele landet, med unntak av Oslo og Viken, etter lov om tros- og livssynssamfunn kapittel 2 med forskrifter, samt utbetale statstilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke. Statsforvalteren i  Oslo og Viken har ansvar for saker i egne fylker. Departementet delegerer til Statsforvalteren i Agder og Statsforvalteren i Oslo og Viken å fatte vedtak og føre tilsyn, jf. trossamfunnsloven § 8.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere BFD Folk og samfunn Supplerende 1

5.3.1.9

Statsforvalteren skal behandle søknader om tillatelse til å spre aske for vinden. Statsforvalteren forvalter innsigelsesretten etter plan- og bygningsloven for å ivareta nasjonale hensyn i gravplassloven med forskrift og innhenter faglige råd fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark skal behandle søknader om privat gravsted for gravlegging av askeurne, søknader om at ansvaret som lokal gravplassmyndighet skal ligge til kommunen, saker om godkjenning av lokale vedtekter og tiltak på gravplasser samt klager over enkeltvedtak som er truffet av kommunen og kirkelig organ i medhold av gravplassloven.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark forvalter myndighet lagt til statsforvalteren i gravplassforskriften. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark skal bistå departementet i arbeidet med kunnskapsinnhenting, statistikk og regelverksutvikling for gravplassektoren.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark veileder lokale gravplassmyndigheter om gravplassloven og -forskriften, bl.a. gjennom å holde faglige innlegg på kurs og bidra i annen kompetanseoppbygging.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere BFD Folk og samfunn

5.3.1.10

Lov om helligdager og helligdagsfred

Statsforvalteren skal behandle søknader om dispensasjon fra påbud om at utsalgssteder skal holde stengt mens helligdagsfreden varer.

Statsforvalteren skal videre behandle søknader om å få fastsatt forskrift om at et område skal regnes som typisk turiststed.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KMD Folk og samfunn

5.3.1.11

Statsforvalteren kan fatte vedtak om fullføring av oppmålingsforretning som kommunen ikke har fullført innen oppgitt frist jf. matrikkellova § 35 tredje ledd. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KMD Folk og samfunn

5.3.1.12

Statsforvalteren kan pålegge kommunen å tildele vegadresser når det anses nødvendig, jf. matrikkelforskriften § 55.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Folk og samfunn Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet Kommunal styring

5.3.1.13

Statsforvalteren skal i samarbeid med relevante kompetansemiljø tilby kommunene veiledning i forståelsen av alkoholloven, med særlig vekt på bevillingssystemet

5.3.2 Barnehage og opplæring

Oppgaver
Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

5.3.2.1

Informere og veilede om barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og kap. 4 i voksenopplæringsloven med forskrifter.

Bakgrunnsinformasjon

SFTF KD Barnehage og opplæring Klagesaksbehandling Tilsyn

5.3.2.2

Gjennomføre tilsyn og klagesaksbehandling, og informere og veilede om regelverket innenfor barnehagen og grunnopplæringen til Longyearbyen lokalstyre. 

Ved gjennomføring av tilsyn skal Statsforvalteren involvere Sysselmannen for å ta hånd om de særskilte utfordringene for Svalbard. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

5.3.2.3

Ivareta rollen som håndhevingsmyndighet og behandle meldte saker om elevenes psykososiale skolemiljø etter opplæringslovens § 9 A-6 og friskoleloven § 2-4. 

Bakgrunnsinformasjon

SFOV KD Barnehage og opplæring

5.3.2.4

Embetet har følgende oppgaver overfor norske friskoler i utlandet:

 • Behandle klagesaker.
 • Informere og veilede om regelverket.
 • Pedagogisk-psykologisk tjeneste.
 • Gjøre vedtak om spesialundervisning.
 • Utbetale tilskudd til spesialundervisning.

Bakgrunnsinformasjon

SFVL KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

5.3.2.5

Gjennomføre faglige og administrative oppgaver knyttet til opplæring i kriminalomsorgen.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

5.3.2.6

Bidra til at samisk språkopplæring for samiske barn i barnehager og samiskopplæring i grunnopplæringen skjer i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

5.3.2.7

Bidra til at barn i barnehagen og elever, lærlinger og voksne i grunnopplæringen, som har rettigheter som en nasjonal minoritet, får oppfylt disse rettighetene i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Bakgrunnsinformasjon

SFTF KD Barnehage og opplæring

5.3.2.8

Bidra til at opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk, for elever som har rett til dette, skjer i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

5.3.2.9

Behandle søknader om fritak for taushetsplikt for ansatte i barnehage og skole. 

Bakgrunnsinformasjon

5.3.3 Familier, barn og unge

Oppgaver
Alle statsforvaltere BFD Familier, barn og unge

5.3.3.1

Veiledning og informasjon innen familierettens område

Statsforvalteren skal veilede og rettlede kommuner og publikum om lover på familierettens område, herunder om mekling.

Alle statsforvaltere BFD Familier, barn og unge

5.3.3.2

Informasjon om biologisk opphav

Statsforvalteren skal gi ut opplysninger om den adoptertes biologiske opphav i saker hvor statsforvalteren har gitt adopsjonsbevilling, jf. forskrift 22. juni 2018 nr. 960 punkt punkt IV om delegering av myndighet til Statsforvalterne etter adopsjonsloven.

.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere BFD Familier, barn og unge

5.3.3.3

Saksbehandling etter barneloven

Statsforvalteren skal behandle saker etter barneloven med tilhørende rundskriv:

 • Stadfeste avtaler om foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og samvær slik at de får tvangskraft, når begge foreldrene ber om det, jf. barneloven § 55 første ledd.
 • Behandle saker om reisekostnader ved samvær, jf. barneloven § 44 andre ledd.
 • Behandle klager over avslag på opplysninger om barnet, samt krav om tap av opplysningsretten, jf. barneloven § 47 andre og tredje ledd.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere BFD Familier, barn og unge

5.3.3.4

Implementering av Barnekonvensjonen

Statsforvalteren skal bistå kommunene med å implementere Barnekonvensjonen for å sikre gode helhetsløsninger for barn og unge.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere BFD Familier, barn og unge

5.3.3.5

Statsforvalteren skal bidra til å gjøre fritidserklæringen kjent i kommunene, og bidra til at kommunene legger forholdene til rette for et godt samarbeid med frivillige lag og foreninger. 

Bakgrunnsinformasjon

5.3.4 Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

Oppgaver
Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.3.4.1

Veilede og gi opplæring til kommuner og helseforetak i anvendelse av lover på folkehelseområdet og på helse- og omsorgstjenesteområdet.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.3.4.2

Oppfølging av personer mellom 18 og 49 år med langtidsopphold i institusjon.

Bakgrunnsinformasjon

SFRO HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.3.4.3

Samarbeide med Helsedirektoratet om fortolkning, forvaltning og regelverksutvikling av lover og forskrifter knyttet til helse på petroleumsfeltet, og behandle søknader om godkjenning av petroleumsleger og dykkerleger. Statsforvalteren i Rogaland er også sekretariat for Klagenemnda.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.3.4.4

Statsforvalteren er lokal vergemålsmyndighet og skal behandle saker i første instans etter vergemålsloven med tilhørende forskrifter, samt utlendingsloven kapittel 11 A med tilhørende forskrifter.

Statsforvalteren skal foreta forberedende klagebehandling over egne vedtak der disse blir påklaget. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.3.4.5

Statsforvalteren skal rekruttere verger og representanter i sitt område, og gi nødvendig opplæring, veiledning og bistand, både løpende og ved oppnevning. Opplæringen skal vektlegge rolleforståelse, trygg økonomiforvaltning og respekt for den enkelte vergehavers selvbestemmelse. Statsforvalteren skal sikre tilstrekkelig tilgang på verger og representanter som kan tiltre på svært kort varsel.

Statsforvalteren skal føre tilsyn med vergene og representantene i sitt område. Tilsyn skal innbefatte både økonomiske disposisjoner og utførelse av oppdraget for øvrig. SRF kan legge føringer for tilsyn. Gjennomførte tilsyn skal dokumenteres.

Bakgrunnsinformasjon

SFOV JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.3.4.6

Statsforvalteren i Oslo og Viken har ansvar for å bistå øvrige statsforvaltere med opplæring av representanter for enslige mindreårige asylsøkere og gi veiledning om representantordningen.

Informasjon om representantordningen som er nyttig for de øvrige statsforvalterne, skal formidles videre så snart som mulig.

Statsforvalteren i Oslo og Viken skal i forbindelse med oppdraget ha kompetanse på menneskehandel og bidra til at denne kompetansen spres til øvrige statsforvalterer og til representantene. 


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.3.4.7

Statsforvalteren skal sikre at lovpålagte oppgaver blir gjennomført innen rimelig tid, sørge for at saker som krever rask behandling blir prioritert, ha kontroll på restansesituasjonen, og sikre god tilgjengelighet i førstelinjen.

I akutte tilfeller i forbindelse med avhør av barn og særlig sårbare fornærmede og vitner i straffesaker, skal Statsforvalteren ha oppnevnt verge så snart som mulig. Et frivillig vergemål som vergehaver ikke lenger ønsker, skal oppheves uten ugrunnet opphold.

Alle statsforvaltere JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.3.4.8

Statsforvalteren skal følge opp at alle verger med regnskapsplikt leverer komplett vergeregnskap.

Statsforvalteren skal ut fra en risikovurdering kontrollere vergeregnskap utover sentralt uttrekk.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.3.4.9

Statsforvalteren skal følge opp at vergehaveres midler er tatt til forvaltning dersom de overstiger beløpsgrensen fastsatt i vergemålsforskriften, samt at midler under denne grensen som Statsforvalteren forvalter, blir frigitt der det ikke er truffet vedtak om annet.

Statsforvalteren skal sikre en trygg og forsvarlig kapitalforvaltning. Statsforvalteren skal løpende avstemme bokførte beløp på kapitalkonto mot bankens saldo slik at eventuelle avvik blir oppklart og korrigert.

Bakgrunnsinformasjon

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.3.4.10

Før opprettelse av vergemål skal Statsforvalteren gjennomføre samtale med personen det er begjært vergemål for. Formålet er blant annet å kartlegge om vedkommende ønsker vergemål, hva vedkommende ønsker hjelp til og hvem personen ønsker som verge. Unntak kan gjøres når samtale vurderes som umulig eller formålsløst. 

Det skal framgå av vedtaket om samtale er gjennomført og ev. begrunnelse dersom dette ikke er gjort.

Alle statsforvaltere JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.3.4.11

Statsforvalteren skal bruke tilgjengelige digitale løsninger for en mest mulig effektiv vergemålsforvaltning. Statsforvalteren skal oppfordre til, og gi verger veiledning i, bruk av digitale løsninger.

Alle statsforvaltere JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.3.4.12

Statsforvalteren skal ha et forsvarlig og helhetlig system for internkontroll på vergemålsområdet som er tilpasset risiko og vesentlighet.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.3.4.13

Sosialtjenesteloven

Statsforvalteren skal holde opplæring i loven og forskrifter for ansatte i NAV-kontoret, og eventuelt andre ansatte i kommunen. Opplæringen skal koordineres med NAV fylke.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.3.4.14

Sosialtjenesteloven

Statsforvalteren skal gi NAV-kontorene tilbud om faglig veiledning og spre erfaringer og resultater fra tilsyn til NAV-kontor og kommunene i fylket.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.3.4.15

Behandle søknad om fritak fra forvaltningsmessig taushetsplikt etter tvisteloven § 22-3 og straffeprosessloven § 118.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.3.4.16

Motta pasientjournaler etter opphør av virksomhet mv og oppbevare dem dersom vilkårene i forskrift om pasientjournal er oppfylt.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.3.4.17

Statsforvalteren skal forvalte myndighet i henhold til vedtak 4. juni 2018 nr. 810 om delegering av myndighet fra Arbeids- og sosialdepartementet til statsforvalteren, Statens helsetilsyn og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.3.4.18

Oppnevne medlemmer og varamedlemmer til abortnemndene og dekke deres utgifter knyttet til nemndsarbeidet. Statsforvalteren har også oppgaver knyttet til oppnevning, drift og administrasjon av de fylkesvise steriliseringsnemndene, samt godkjenning av private sykehus mv. som utfører sterilisering.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.3.4.19

Behandle søknader om dispensasjoner fra forskrift om tillatelse til å utføre kosmetisk kirurgiske inngrep.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.3.4.20

Godkjenne inngrep i forbindelse med donasjon av organer eller uttak av fornybart vev fra personer under 18 år, fra personer som mangler samtykkekompetanse og personer som er uten rettslig handleevne.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.3.4.21

Statsforvalteren har oppgaver knyttet til hjemsendelse av utenlandske borgere med alvorlige psykiske lidelser som befinner seg i Norge og hjemhenting av norske borgere med alvorlige psykiske lidelser som befinner seg i utlandet.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.3.4.22

Statsforvalteren har enkelte oppgaver knyttet til oppnevning og drift av kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere BFD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.3.4.23

Fritak for taushetsplikt

Statsforvalteren skal behandle søknader om fritak for taushetsplikt for ansatte i barneverntjenesten.

Bakgrunnsinformasjon

5.3.5 Miljø og klima

Oppgaver
Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

5.3.5.1

Innenfor motorferdsel utføre lovlighetskontroll av kommunens vedtak.

Bakgrunnsinformasjon

5.3.6 Kommunal styring

Oppgaver
Alle statsforvaltere KMD Kommunal styring

5.3.6.1

Kommunalrett:

 • Sørge for god og oppdatert kompetanse i kommunalrett.
 • Veilede kommuner, folkevalgte og private i spørsmål etter kommuneloven, og tolke kommuneloven i aktuelle saker. Statsforvalteren skal vise varsomhet og ikke tilrå konkrete løsninger i enkeltsaker, men heller peke på hvilke muligheter som ligger innenfor lovens rammer, siden kommunene har selvstendig ansvar for sin lovanvendelse.
 • Behandle lovlighetsklager fra medlemmer av kommunestyret og eventuelt foreta lovlighetskontroll av eget tiltak etter kommuneloven kapittel 27. 
 • Sørge for god og oppdatert kompetanse knyttet til regelverket om modeller for interkommunalt samarbeid. Statsforvalteren skal veilede om muligheter og begrensninger reglene for interkommunalt samarbeid i kommuneloven og IKS-loven gir. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KMD Kommunal styring

5.3.6.2

Forvaltningslovens og offentleglovas anvendelse i kommunesektoren:

 • Veilede kommuner og private om forvaltningsrettslige spørsmål og spørsmål knyttet til offentleglova.
 • Behandle klager etter offentleglova § 32 og klager etter forvaltningsloven § 28 annet ledd (klager på enkeltvedtak truffet av kommunestyret)

5.3.7 Arealforvaltning, by- og samfunnsutvikling

Oppgaver
Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn

5.3.7.1


Statsforvalteren skal etter behov vurdere den juridiske holdbarheten av kommuneplaner og reguleringsplaner.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn

5.3.7.2

Statsforvalteren skal behandle krav om sakskostnader etter forvaltningsloven i plan- og byggesaker, jf. forvaltningsloven § 36.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn

5.3.7.3

Statsforvalteren skal bistå Regjeringsadvokaten i rettssaker der Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet er saksøkt. Statsforvalteren skal utarbeide utkast til tilsvar og møte som partsrepresentant i slike saker.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn

5.3.7.4

Ekspropriasjon på plan- og bygningsrettens område

Statsforvalteren skal:

 • avgjøre ekspropriasjonssøknader som førsteinstans etter oreigningsloven § 2 nr.12 og 31.
 • vurdere å gi samtykke til ekspropriasjon der dette kreves etter plan- og bygningsloven kap. 16.
 • behandle klagesaker der kommunen har ekspropriasjonshjemmel etter plan- og bygningsloven kap. 16.
 • avgjøre søknader om forhåndstiltredelse etter oreigningsloven § 25 på bygningsrettens område.

Bakgrunnsinformasjon

5.3.8 Tilsyn

Oppgaver
Alle statsforvaltere BFD Tilsyn

5.3.8.1

Tilsyn med krisesentertilbudet

Statsforvalteren skal føre tilsyn med at kommunene oppfyller pliktene pålagt etter lov om kommunale krisesentertilbud, jf. loven § 9. Statsforvalteren skal i samarbeid med RVTSene gi veiledning til kommunene i arbeidet med å oppfylle lovens plikter. Kopi av tilsynsrapporter skal oversendes Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere BFD Tilsyn

5.3.8.2

Tilsyn med familievernkontor:

 • Statsforvalteren skal kontrollere om virksomheten er i tråd med lover og forskrifter gjennom tilsyn.
 • Risikovurderinger av hele familievernkontorets virksomhet skal ligge til grunn for valg av tema for tilsynet. Tilsynet skal rettes mot sentrale og prioriterte områder med høy risiko for mangler.
 • Det anbefales at statsforvalterens tilsyn gjennomføres som systemrettet tilsyn. I dette ligger anbefaling om at familievernkontorets arbeid med internkontroll gjennomgås.
 • Tilsyn skal gjennomføres minimum hvert tredje år eller oftere dersom det vurderes som nødvendig. jf. gjeldende retningslinjer.

Kopi av rapporter fra det enkelte tilsyn skal oversendes Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helsetilsynet Tilsyn

5.3.8.3

Statsforvalteren skal vurdere behov for tilsynsmessig oppfølging etter hendelser og/eller når det er bekymring for om virksomheten drives uforsvarlig eller ulovlig.  Statsforvalteren skal også vurdere om helsepersonell har brutt plikter i helselovgivningen.  Saksbehandlingstid og oppfølging skal reflektere sakens alvorlighet og median saksbehandlingstid skal være 6 måneder eller mindre. Henvendelser som omfatter fare for liv, helse og overgrep skal alltid følges opp. Det pågående utviklingsarbeidet vil gjøre at statsforvalteren vil motta endrede styringssignaler for prioritering og behandling av tilsynssaker ila. året.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helsetilsynet Tilsyn

5.3.8.4

Statsforvalteren skal i sin dialog med helse- og omsorgstjenesten ved tilsynsvirksomhet ha oppmerksomhet på etterlevelse av plikten til å varsle om alvorlige hendelser etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a, lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 12-3, pasient- og brukerrettighetsloven § 7-6 og helsetilsynsloven § 6. Statsforvalteren skal på forespørsel delta ved vurderinger av varsel som sendes Statens helsetilsyn, og kan delta på stedlig tilsyn. Statsforvalteren påregnes å ha oppmerksomhet på alle sider ved varselordningen, og skal bidra til implementeringen av ordningen. I saker der det ikke er nødvendig med stedlig tilsyn fra Statens helsetilsyn, sendes saken til statsforvalteren. Statsforvalteren foretar en vurdering av eventuell 
videre tilsynsmessig oppfølging. Ut fra om det er grunn til å tro at det foreligger forhold som kan utgjøre en risiko for pasientsikkerhet og kvalitet, skal statsforvalteren følge opp sakene på en hensiktsmessig måte etter oversendelse. Pasienter og pårørende skal involveres i tråd med kravene i pasient- og brukerrettighetslovens bestemmelser.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helsetilsynet Tilsyn

5.3.8.5

I saker der Helsetilsynet ikke gjennomfører stedlig tilsyn etter et varsel og saken oversendes statsforvalteren til vurdering, skal statsforvalteren vurdere om og hvordan saken bør følges opp tilsynsmessig, og innen de frister som der er satt. Statsforvalteren skal alltid involvere og vurdere samtale med pasient, bruker eller pårørende i tilsynssaker opprettet etter varsel i henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a, lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 12-3, pasient- og brukerrettighetsloven § 7-6 og helsetilsynsloven § 6. Kopi av avsluttende brev i tilsynssakene oversendes Statens helsetilsyn.

Dersom statsforvalteren følger opp et varsel innenfor spesialisthelsetjenesten med et stedlig tilsyn, eller saken er av prinsipiell karakter, gjelder Prosedyre for samarbeid om harmonisering av tilsyn med spesialisthelsetjenesten.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helsetilsynet Tilsyn

5.3.8.6

Statsforvalteren skal bistå politi- og påtalemyndighet i vurdering av alvorlige hendelser, og mulige overtredelser etter helsepersonelloven og eventuelle brudd på alternativ behandlingsloven. Statsforvalteren skal vurdere om etterforskning bør settes i gang. Saker som er ferdig etterforsket skal statsforvalteren sende til Statens helsetilsyn for vurdering av om det skal begjæres påtale etter helsepersonelloven § 67 eller alternativ behandlingsloven § 9 femte ledd.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helsetilsynet Tilsyn

5.3.8.7

Statsforvalteren skal følge opp at helseinstitusjoner utfører plikten etter sphl § 3-13 om å varsle tilsynsmyndigheten om innleggelse i helseinstitusjon med hjemmel i hol kapittel 10 om tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige. Statsforvalteren avgjør selv om opplysninger i varslene, sett i sammenheng med annen informasjon, gir grunnlag for å opprette tilsynssak eller iverksette annen tilsynsaktivitet.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD ASD BFD Helsetilsynet Tilsyn

5.3.8.8

Planlegging av tilsyn skal bygge på en risikovurdering med utgangspunkt i kunnskap fra tilsyn, klagebehandling og kartlegginger.

Statsforvalteren sender forslag til tema for landsomfattende tilsyn når Statens helsetilsyn inviterer til det.

Alle statsforvaltere BFD Helsetilsynet Tilsyn

5.3.8.9

Tilsyn med barnevernet

 • Statsforvalteren skal føre tilsyn med at kommunene oppfyller sine lovpålagte oppgaver etter barnevernloven
 • Statsforvalteren skal føre tilsyn med barneverninstitusjoner og sentre for foreldre og barn, og med omsorgssentre for mindreårige. Tilsynsbesøk skal skje når det kan forventes at barn er til stede. Statsforvalteren skal benytte det elektroniske verktøyet som er utarbeidet for systematisk oversikt over risiko og sårbarhet ved institusjonene i sitt fylke, og ta utgangspunkt i dette ved gjennomføring av tilsyn.
 • Statsforvalteren skal også føre tilsyn med lovligheten av andre statlige tjenester og tiltak etter barnevernloven, jf. barnevernloven § 2-3 b, fjerde ledd.
 • I tillegg til tilsyn som fremgår av tildelingsbrevets oppdrag, skal statsforvalteren etter egen risikovurdering føre tilsyn med kommunal barneverntjeneste og Bufetat, og avgjør selv form og omfang på tilsynet
 • Dersom det oppstår prioriteringskonflikt skal klagesaker og tilsyn rettet mot virksomheter hvor det er viktig å gripe inn raskt, ha høyest prioritet. Dette gjelder der konsekvensene av svikt er alvorlige. Deretter prioriteres kontroll med bruk av tvang i barneverninstitusjoner og ved omsorgssentre for mindreårige, og øvrig tilsyn som er pålagt i lov eller forskrift. Deretter kommer landsomfattende tilsyn og annet planlagt tilsyn.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere ASD Helsetilsynet Tilsyn

5.3.8.10

I tillegg til tilsyn som fremgår av tildelingsbrevets oppdrag, skal statsforvalteren føre tilsyn med sosialtjenesten basert på egne risikovurderinger. Aktivitetsvolum av tilsyn (tilsynsaktiviteter) fremgår av tildelingsbrevet.

Dersom det oppstår prioriteringskonflikt skal klagesaker og tilsyn rettet mot virksomheter hvor det er viktig å gripe inn raskt, ha høyest prioritet. Dette gjelder der konsekvensene av svikt er alvorlige. Deretter kommer landsomfattende tilsyn og annet planlagt tilsyn.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helsetilsynet Tilsyn

5.3.8.11

Statsforvalteren skal føre tilsyn med helse- og omsorgstjenester basert på egne risikovurderinger, og avgjør selv form og omfang på det enkelte tilsynet. I tillegg skal statsforvalteren gjennomføre landsomfattende tilsyn med tema bestemt av Statens helsetilsyn.

Aktivitetsvolum av tilsyn (tilsynsaktiviteter) fremgår av tildelingsbrevet. Gjennomføring av tilsyn med spesialisthelsetjenesten skal skje koordinert i helseregionen og alle planlagte tilsyn skal gjennomføres av felles team i hver helseregion., jf. oppgave 5.2.8.3.

Dersom det oppstår prioriteringskonflikt skal klagesaker og tilsyn rettet mot virksomheter og personell hvor det er viktig å gripe inn raskt, ha høyest prioritet. Dette gjelder der konsekvensene av svikt er alvorlig for pasientsikkerheten. Deretter prioriteres kontroll med bruk av tvang innen helse- og omsorgssektoren og øvrig tilsyn som er pålagt i lov eller forskrift. Deretter kommer landsomfattende tilsyn og annet planlagt tilsyn. Den samlede tilsynsaktiviteten styres slik at planlagte tilsyn blir gjennomført i henhold til resultatmål i tildelingsbrevet.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helsetilsynet Tilsyn

5.3.8.12

Der statsforvalteren har overprøvd og godkjent vedtak om bruk av tvang overfor personer med utviklingshemming, skal statsforvalteren gjennomføre tilsyn etter veileder for tilsyn med tvang overfor personer med utviklingshemming. I tillegg skal statsforvalteren føre tilsyn etter en risikovurdering, og prioritere tilsyn der det er vedtak om inngripende tvangstiltak.

Veilederen gir føringer om at statsforvalteren skal samtale med brukeren i forbindelse med tilsyn.

Statsforvalterene skal sende kopi av rapporter etter tilsyn med tvang til Statens helsetilsyn. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD ASD BFD Helsetilsynet Tilsyn

5.3.8.13

Som hovedregel skal statsforvalteren innhente og bruke erfaring fra barn og voksne som brukere, pasienter og pårørende i planlegging, gjennomføring og avslutning av tilsyn.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere BFD Helsetilsynet Tilsyn

5.3.8.14

Statsforvalteren skal kontrollere barneverntjenestenes fristskjema og følge opp med relevante tilsynsaktiviteter. Ved vedvarende fristoversittelser skal statsforvalteren vurdere å ilegge mulkt. Kopi av vedtak om ileggelse av mulkt skal sendes til Statens helsetilsyn til orientering.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helsetilsynet Tilsyn

5.3.8.15

Statsforvalteren skal vurdere om vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A er i samsvar med gjeldende retningslinjer fra Statens helsetilsyn. Statsforvalteren skal på eget initiativ gjennomgå og overprøve vedtak som har vart mer enn 3 måneder.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helsetilsynet Tilsyn

5.3.8.16

Statsforvalteren skal overprøve vedtak etter kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven om planlagte skadeavvergende tiltak og tiltak for å dekke grunnleggende behov for personer med utviklingshemming, og behandle søknader om dispensasjon fra utdanningskrav. Overprøving av vedtak og behandling av søknader om dispensasjon skal skje fortløpende og minst 90 prosent skal være behandlet innen 3 måneder.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helsetilsynet Tilsyn

5.3.8.17

Statsforvalteren skal gjennomgå meldte beslutninger om skadeavvergende tiltak i nødssituasjoner etter kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KD Tilsyn

5.3.8.18

Gjennomføre tilsyn med barnehageloven og opplæringsloven med tilhørende forskrifter og etter gjeldende Metodehåndbok.  

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KD Tilsyn

5.3.8.19

Varsle Udir om risiko ved friskoler etter gjeldende retningslinjer. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima Tilsyn

5.3.8.20

I tilsynsarbeidet skal statsforvalterne

 • Gjennomføre et risikobasert tilsyn av delegerte virksomheter samt følge gjeldende tilsynsplan for Miljødirektoratet og statsforvalteren.
 • Veilede kommuner, bransjer og virksomheter i forurensningsregelverket.
 • Gjennomføre tilsyn med kommunal myndighetsutøvelse etter plan fra Miljødirektoratet.
 • Stille krav ved akutt forurensning dersom myndighet blir delegert statsforvalteren i enkeltsaker. 

Bakgrunnsinformasjon

SFRO HOD Helsetilsynet Tilsyn

5.3.8.21

Statsforvalteren i Rogaland skal i samarbeid med Petroleumstilsynet føre tilsyn med helsetjenesten på innretninger i norsk olje- og gassindustri med hjemmel i petroleumsloven.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere ASD BFD Helsetilsynet

5.3.8.22

Statsforvalteren skal vurdere behov for tilsynsmessig oppfølging etter hendelser og/eller når det er bekymring for om virksomheten drives uforsvarlig eller ulovlig.  Sakene skal behandles i tråd med Statens helsetilsyns veiledere for tilsynssaker. Saksbehandlingstid og oppfølging skal reflektere sakens alvorlighet. Median saksbehandlingstid for tilsynssaker om sosiale tjenester skal være 5 måneder eller mindre. Henvendelser som omfatter fare for liv, helse og overgrep skal alltid følges opp.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere BFD Helsetilsynet

5.3.8.23

Statsforvalteren skal utarbeide en årsrapport om tilsynsvirksomheten ved barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn, jf. forskrift om tilsyn med barn i barnevernsinstitusjoner for omsorg og behandling § 14 og forskrift for sentre for foreldre og barn § 28. Statens helsetilsyn og Bufdir skal ha kopi av årsrapporten.

5.3.9 Klagesaksbehandling

Oppgaver
Alle statsforvaltere KD Klagesaksbehandling

5.3.9.1

Introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven/integreringsloven)

Statsforvalteren skal behandle klagesaker, gi veiledning om endringer i lov og forskrift og gi nødvendig veiledning til kommunene ved anvendelse av introduksjonsloven/integreringsloven med tilhørende forskrifter.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KD Klagesaksbehandling

5.3.9.2

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (introduksjonsloven/integreringsloven)

Statsforvalteren skal behandle klagesaker, gi veiledning om endringer i lov og forskrift og gi nødvendig veiledning til kommunene ved anvendelse av introduksjonsloven/integreringsloven med tilhørende forskrifter og organisere etterutdanning for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk og samfunnskunnskap.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere BFD Helsetilsynet Klagesaksbehandling

5.3.9.3

Statsforvalteren skal behandle klagesaker etter barnevernloven (med forskrifter). Minst 90 prosent av klager på bruk av tvang i barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre skal behandles innen 1 måned. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere ASD HOD Helsetilsynet Klagesaksbehandling

5.3.9.4

Statsforvalteren skal behandle klager etter pasient- og brukerrettighetsloven, tannhelsetjenesteloven, folkehelselovens kapittel 3 (miljørettet helsevern) og sosialtjenesteloven i henhold til veiledere for saksbehandling fra Statens helsetilsyn. Statsforvalteren skal i behandling av klagesaker etter sosialtjenesteloven ha særskilt fokus på om Nav ivaretar barneperspektivet.

Minst 90 prosent av klagesakene skal være avsluttet innen 3 måneder.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helsedirektoratet Helsetilsynet Klagesaksbehandling

5.3.9.5

Statsforvalteren skal behandle klager på meldte beslutninger om skadeavvergende tiltak i nødssituasjoner etter kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven. Statsforvalteren skal forberede eventuelle klager på overprøvde vedtak for fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helsedirektoratet Klagesaksbehandling

5.3.9.6

Behandle klager på enkeltvedtak etter alkohollovens § 1-8 og kapittel 3, 4 og 7

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KD Klagesaksbehandling

5.3.9.7

Behandle klager knyttet til barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og kap. 4 i voksenopplæringsloven med forskrifter, jf. forvaltningsloven.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere SD Klagesaksbehandling

5.3.9.8

Statsforvalteren er klageinstans i avkjørselssaker for riksveger, jf. vegloven § 11. Statsforvalteren vil dermed være klageinstans for vedtak som Statens vegvesen fatter i henhold til vegloven §§ 40, 41, 42 og 43 for riksveger.

Alle statsforvaltere KLD Klagesaksbehandling Miljø og klima

5.3.9.9

Statsforvalteren skal behandle klagesaker etter relevante miljølover med tilhørende forskrifter hvor statsforvalteren er tillagt myndighet som klageinstans.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn Klagesaksbehandling

5.3.9.10

Statsforvalteren er klageinstans for kommunale vedtak etter matrikkellova jf. matrikkellova § 46. Tvist om gjennomføring av oppmålingsarbeid avgjøres av Statsforvalteren, jf. matrikkellova § 47.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn Klagesaksbehandling

5.3.9.11

Statsforvalteren skal behandle klager over kommunens vedtak etter plan- og bygningsloven, herunder begjæringer om utsatt iverksettelse av vedtak etter forvaltningsloven § 42.

Klager over kommunens vedtak i byggesaker skal avgjøres av Statsforvalteren innen 12 uker, jf. § 7-1 bokstav d, i byggesaksforskriften. Statsforvalteren skal prioritere saker der en klage er gitt utsatt iverksetting etter forvaltningsloven § 42. For disse sakene gjelder en tidsfrist for behandlingen på 6 uker, jf. § 7-1 bokstav e, i byggesaksforskriften.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helsedirektoratet Klagesaksbehandling

5.3.9.12

Behandle klager på vedtak om tvungen legeundersøkelse og vedtak om behandling uten eget samtykke etter psykisk helsevernloven. Statsforvalteren skal avgjøre om de formelle og materielle vilkårene er tilstede og fatte vedtak om opphør eller stadfestelse av vedtakene eller oppheve vedtakene og sende tilbake til institusjonen for ny behandling. Helsedirektoratet har utarbeidet maler for Statsforvalterens klagevedtak.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helsedirektoratet Klagesaksbehandling

5.3.9.13

Behandle klager på kommunale enkeltvedtak etter tobakksskadeloven §§ 8 og 9.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KMD Klagesaksbehandling

5.3.9.14


Statsforvalteren skal behandle klager over kommunens vedtak i seksjoneringssaker, jf. eierseksjonsloven § 16. Kompetansen til å behandle klager er delegert til Statsforvalteren.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KMD Klagesaksbehandling

5.3.9.15


Statsforvalteren skal behandle klager på kommunestyrets vedtak om å benytte seg av forkjøpsrett etter lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere NFD Klagesaksbehandling

5.3.9.16

Statsforvalteren skal behandle klager på kommunale enkeltvedtak  jf. serveringsloven § 27

Bakgrunnsinformasjon

5.4 Informasjon, kunnskapsinnhenting, initiativ og forslag

5.4.1 Barnehage og opplæring

Oppgaver
Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

5.4.1.1

Formidle informasjon til sentrale myndigheter om virkningen av statlig politikk innenfor barnehage- og grunnopplæringsområdet.

Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

5.4.1.2

Formidle funn fra gjennomførte tilsyn til barnehagemyndigheter, offentlige og private barnehageeiere og skoleeiere, berørte elever og foreldre, andre relevante målgrupper og befolkningen for øvrig.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

5.4.1.3

Bidra til god bruk og kvalitet i statistikk- og kvalitetsvurderingssystemene på barnehage- og grunnopplæringsområdet.

Bakgrunnsinformasjon

SFOV KD Barnehage og opplæring

5.4.1.4

Følge opp norske friskoler i utlandet i GSI. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KD KMD Barnehage og opplæring

5.4.1.5

Bidra til et mest mulig korrekt grunnlag for trekk i rammene til kommunene ved å sørge for at friskoler (grunnskoler) leverer individdata til korreksjonsordningen innen gitt frist, og at kommunene har godkjent individdataene innen sin frist. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

5.4.1.6

Bistå Utdanningsdirektoratet i forbindelse med blant annet nominasjoner, regionale konferanser og høringskonferanser. 

Bakgrunnsinformasjon

5.4.2 Helse-, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

Oppgaver
Alle statsforvaltere ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.4.2.1

Statsforvalterens opplæringstiltak skal omhandle sosialtjenestelovens formål og de fem obligatoriske sosiale tjenestene som ligger i NAV-kontoret. Statsforvalteren og NAV fylke skal samarbeide om en felles kompetanseplan der opplæringstiltak og kompetanseutvikling som retter seg mot NAV-kontoret inngår, og som inneholder et felles målbilde som tar utgangspunkt i de kompetansebehovene som NAV-kontoret har. Statsforvalteren skal delta aktivt i utformingen og gjennomføringen av kompetanse- og utviklingsløp rettet mot NAV-kontorene, der sosiale tjenester inngår, slik at NAV-kontoret opplever opplæringen som helhetlig og tilpasset veiledernes behov.  


Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.4.2.2

Statsforvalteren skal følge med på levekårsutviklingen i kommunene og identifisere utfordringer. Statsforvalteren skal ha dialog om utfordringene i de aktuelle kommunene sammen med kommunen og NAV fylke.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.4.2.3

Statsforvalteren skal samarbeide med NAV fylke om å etablere og følge opp samarbeidsavtaler med universitets- og høgskolesektoren. Samarbeidet skal gjelde innhold i studietilbud og eventuelle lokale forsøks- og utviklingstiltak.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.4.2.4

Statsforvalteren skal bidra til at retten til offentlige tannhelsetjenester gjøres kjent, at tjenestemottakere får nødvendig tann- og munnstell fra kommunens helse- og omsorgstjeneste, samt at den offentlige tannhelsetjenesten bidrar med nødvendig opplæring av helse- og omsorgspersonell.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.4.2.5

Statsforvalteren skal legge til rette for at kommunene ivaretar sitt ansvar for kvalifiseringsprogrammet på en god måte, herunder bidra til at administrativ og politisk ledelse i kommunene har god kunnskap om hva dette ansvaret innebærer. Statsforvalteren skal sammen med NAV fylke legge til rette for at personer i målgruppen for programmet blir vurdert for deltakelse og får tilbud om program hvis de fyller vilkårene loven setter. Statsforvalteren skal iverksette og drifte faglige nettverk for kompetanseheving og erfaringsutveksling på området.

Bakgrunnsinformasjon

SFOV SFVL SFTL ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.4.2.6

Statsforvalterne i Oslo og Viken, Vestland og Trøndelag har gjennom sine regionkontakter et særskilt ansvar for å bistå øvrige statsforvaltere med kompetansehevende tiltak innenfor økonomisk rådgivning.

Alle statsforvaltere skal sammen med regionkontaktene gjennomføre grunn- og videregående kurs.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsetilsynet

5.4.2.7

Statsforvalteren skal bistå Statens helsetilsyn ved overvåking av streik som kan medføre fare for liv og helse, og skal innhente informasjon og vurdere konsekvensen ved streik i henhold til de frister som Statens helsetilsyn til enhver tid setter.

Alle statsforvaltere HOD ASD BFD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsetilsynet

5.4.2.8

Statsforvalteren skal registrere planlagte tilsyn i NESTOR og ajourføre tilsynsaktivitetene fortløpende. Statsforvalteren skal fortløpende registrere klage- og tilsynssaker og lovregulert kontroll ved bruk av tvang i NESTOR. Registreringen skal være ajour senest 5 virkedager etter utløpet av hvert tertial (31/12, 30/4 og 31/8), slik at statsforvalterne og Statens helsetilsyn kan ta ut nasjonale statistikker for å vurdere saksbehandlingstid og omfang av tilsyn, herunder tilsyn der feil ikke er rettet.

Statsforvalteren skal registrere risikoinformasjon i det elektroniske verktøyet som er utarbeidet for å få en systematisk oversikt over risiko ved barneverninstitusjoner i sitt fylke. Informasjonen skal registreres fortløpende og registreringen skal være ajour senest 5 virkedager etter 31.12 slik at Helsetilsynet kan ta ut nasjonal statistikk til årsrapporteringen. 

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsetilsynet

5.4.2.9

Kopi av all korrespondanse som er knyttet til hendelser relatert til blodbankvirksomhet eller til virksomheter som håndterer humane celler og vev, for eksempel hornhinner, stamceller og celler til bruk i assistert befruktning, skal oversendes Statens helsetilsyn.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.4.2.10

Statsforvalteren har oppgaver knyttet til godkjenninger av institusjoner for bruk av tvang og dispensasjoner for faglig ansvarlig.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere BFD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.4.2.11

Statsforvalteren skal bidra til at alle kommuner har en forsvarlig organisering av sin akuttberedskap, herunder bidra til at kritiske samfunnsfunksjoner som krisesenter og barnevern inngår i kommunenes beredskapsplaner knyttet til krisehåndtering.Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.4.2.12

Statsforvalteren skal fremme kunnskap om økonomisk råd og veiledning i kommunene og tilby basiskurs i økonomisk rådgivning. Statsforvalteren skal iverksette og drifte faglige nettverk for kompetanseheving og erfaringsutveksling på området.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.4.2.13

Statsforvalteren skal samarbeide med NAV fylke og andre relevante aktører for å bidra til at barn som vokser opp i familier som er i en sosialt og økonomisk vanskelig situasjon og ungdom som mottar ettervernstiltak fra barnevernet får nødvendige hjelp og tjenester fra NAV-kontoret.

SFTL BFD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.4.2.14

Det vises til arbeidet i Trøndelag med å utvikle en felles innkjøpsordning for anskaffelse av barneverntjenester for kommunene i fylket. Det er ønskelig at Statsforvalteren i Trøndelag deler hvordan innkjøpsordningen er organisert og fungerer, samt hvilke resultater og erfaringer en gjorde i forsøket, til andre kommuner og regioner i landet. Dette kan gjerne gjøres i form av en veileder om interkommunalt samarbeid om innkjøp av slike tjenester. 


 

5.4.3 Miljø og klima

Oppgaver
Alle statsforvaltere HOD JD KLD KMD LMD Areal, by og samfunn Helsedirektoratet Miljø og klima Samfunnssikkerhet og beredskap

5.4.3.1

Klima:

 • Gi råd, veilede og følge opp kommunene i klima- og miljøsaker, spesielt gjelder det å bidra til å spre informasjon om klimatiltak og klimatilpasning i kommunene, veiledningsmateriale og klimagasstatistikk for kommuner.
 • Bidra til at klima- og miljøhensyn og klima- og miljødata blir formidlet, forankret og integrert i alle sektorer.
 • Informere kommunene om støtteordningen Klimasats, og bidra til å spre erfaringer fra gjennomførte Klimasats-prosjekter.
 • Bistå Miljødirektoratet i å vurdere Klimasats-søknader om klimavennlig areal- og transportplanlegging. Statsforvalteren kan bistå i vurdering av søknader på andre tema etter eget ønske.
 • Informere kommunene om tilskuddsordningen til klimatilpasning, og bidra til vurdering av aktuelle søknader.

Bakgrunnsinformasjon

5.4.4 Samfunnssikkerhet og beredskap

Oppgaver
Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

5.4.4.1

Statsforvalteren skal holde sentrale myndigheter og regionale aktører orientert om status for samfunnssikkerhetsarbeidet i fylket, og ta opp spørsmål som har betydning utover fylkesgrensen.

Bakgrunnsinformasjon

Alle statsforvaltere FD ASD BFD HOD JD KMD UD Annet tema

5.4.4.2

Statsforvalteren skal på egnet måte ha anerkjennelse og ivaretakelse av personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner som tema i møter med kommunene. Dette kan for eksempel være gjennom kommunale planer for anerkjennelse og ivaretakelse av personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner, den nasjonale frigjørings- og veterandagen 8. mai og nasjonal veterankonferanse (jf. brev fra Forsvarsdepartementet 12.06.18) 

Mer informasjon om arbeidet med på veteranområdet finnes her: https://forsvaret.no/tjeneste/veteraner

5.5 Andre faste oppgaver

5.5.1 Oppgaver for Kongehuset

Oppgaver
Alle statsforvaltere Kongehuset Annet tema

5.5.1.1

Forberede, gjennomføre og evaluere kongelige besøk i fylket i samråd med Det kongelige hoff.

Alle statsforvaltere Kongehuset Annet tema

5.5.1.2

Forestå utdeling av Kongens fortjenestemedalje. Gi informasjon om ordner og medaljer som utdeles av H.M.Kongen. Dele ut ordner etter anmodning fra Ordenskanselliet. Formidle lokal presseomtale, leserinnlegg av interesse for Det kongelig hoff.

5.5.2 Drift av statsforvalternes kartdatabase og GIS programvare via FRI for Statsforvalterne

Oppgaver
SFOV SFIN KMD Annet tema

5.5.2.1

Sørge for størst mulig tilgjengelighet til tjenestene overfor brukerne og formidle nødvendig kartgrunnlag og data til statsforvalterne, samt være avtaleforvalter for programvareavtalen med Geodata på vegne av statsforvalterne

SFOV SFIN KMD Annet tema

5.5.2.2

Utrede tekniske og programmessige spørsmål fra brukere og utviklere, og etablere driftsfunksjon ift FRI og faggrupper for de ulike tjenester som kartbasen skal inneholde.

SFOV SFIN KMD Annet tema

5.5.2.3

Tilrettelegge for videre utvikling av felles karttjenester for statsforvalterne.

Tildelingsbrev

1 Innledning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Stortingets behandling av Prop. 1 S (2020–2021) for Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Prop.1 S Tillegg 1 (2020–2021), jf. Innst. 16 S (2020–2021) vedtatt 15. desember 2020.
Departementet gir i tildelingsbrevet statsforvalteren fullmakt til å disponere utgifts- og inntektsbevilgningene for 2021, jf. reglement for økonomistyring i staten § 7. Brevet fastsetter også kravene som departementet har til statsforvalteren. I tillegg delegerer departementet fullmakter til statsforvalteren. Sammen med tildelingsbrevet legger virksomhets- og økonomiinstruksen rammene for statsforvalterens virksomhet i 2021.

Vi ber statsforvalteren ta opp eventuelle uklarheter så snart som mulig.

2 Overordnede prioriteringer

2.1 Oppfølging av koronapandemien

Statsforvalteren skal bidra til at alle sektorer håndterer utbruddet av covid-19 på en trygg og effektiv måte. Statsforvalteren har en viktig rolle i dette arbeidet, med kunnskapsdeling, veiledning, tilsyn, koordinering, rapportering og evaluering. Ved bruk av geografiske informasjonssystemer kan statsforvalteren bidra til å effektivisere og forenkle arbeidet, og raskt fange opp kritiske forhold i kommunene som kan meddeles sentrale myndigheter. Statsforvalteren må også i 2021 avsette ressurser til å prioritere oppfølgingen av lokale og regional behov, og systematisk bidra i arbeidet med å tilrettelegge for at nasjonale strategier og føringer etterleves i alle sektorer. Endringer i pandemisituasjonen kan påvirke mål og prioritering av ressurser i løpet av året.

Utsatte barn og unge skal få den oppfølgingen de har behov for, også under pandemien. Det er viktig å være oppmerksom på barn og unge som under normale forhold ikke ville vært utsatt, men som har blitt det som konsekvens av pandemien. Statsforvalteren skal bidra til at sårbare barn og unge skjermes mot inngripende smitteverntiltak så langt som mulig. Statsforvalteren skal være særlig oppmerksom på dette ved gjennomføring av tilsyn med barneverninstitusjonene.

Koronaforskriften har ført til rettighetstap eller utsatte tjenester for sårbare grupper i samfunnet. Det er viktig at statsforvalteren følger med på disse gruppenes behov under pandemien, og har tilstrekkelig omfang av situasjonstilpassede tilsynsaktiviteter for å sikre forsvarlige og nødvendige tjenester. Det gjelder særlig risikobasert, planlagt tilsyn.

Det følger av smittevernloven at statsforvalteren skal ha særlig oppmerksomhet rettet mot smittevernet i fylket. Dette inkluderer oversikt over og kunnskap om lokale planer om smittevern, samt å yte bistand ved behov. Statsforvalteren skal bidra til styrket samarbeid mellom kommunene, for å redusere sårbarheten når prøvetakingskapasitet, smittesporing og oppfølging av smittede og syke innbyggere settes under press, spesielt i utbruddssituasjoner. Det vises til brev til statsforvalterne fra Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet datert 14. desember 2020 med presisering av statsforvalterens rolle i nytt system for å risikovurdere smittesituasjonen under covid-19. Av brevet framgår det at Regjeringen har besluttet å innføre et system for å risikovurdere smittesituasjonen med fem risikonivåer og tilhørende tiltakspakker som bør vurderes på de ulike nivåene. Brevet omtaler nærmere statsforvalterens rolle og oppgaver i det nye systemet som er innført fra 16. desember 2020.

Statsforvalteren skal følge opp og medvirke til at kommunene tilbyr og gjennomfører vaksinasjon mot covid-19 i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger. Det vises til brev fra Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet til statsforvalterne datert 9. desember 2020 som nærmere omtaler statsforvalterens rolle og oppgaver ved vaksinasjon mot covid-19.  

Et vedvarende svekket arbeidsmarked grunnet pandemisituasjonen øker risikoen for at flere kan havne i en vanskelig økonomisk situasjon. Oppdrag knyttet til tjenesten Økonomisk rådgivning skal prioriteres i 2021. Statsforvalteren skal i 2021 vektlegge at kommunene ivaretar tilgjengelighet til tjenestene, individuelle vurderinger og systematisk sørge for at barneperspektivet ivaretas i NAV-kontoret. 

Statsforvalteren skal i 2021 bistå Kommunal- og moderniseringsdepartementet med å ha oversikt over kostnader knyttet til virusutbruddet i kommunene.

2.2 Styrking av kommunedialogen

God måloppnåelse på flere områder i statsforvalterenes portefølje er avhengig av samordning og samarbeid mellom flere sektorer. Det gjelder blant annet for den boligsosiale innsatsen, kommunal styring, arealforvaltning, by- og samfunnsutvikling og klima og miljø. Statsforvalteren har, på bakgrunn av oppgaven om kommunerettet samordning, den brede kontaktflaten mot kommunene og god kjennskap til de ulike kommunenes styrker og svakheter, en viktig rolle som aktiv støttespiller for utvikling i kommunene. Ettersom kommunene har ulik kapasitet til å ivareta oppgavene sine og har ulike lokale utfordringer, er det viktig at statsforvalterne styrker kommunedialogen. Statsforvalterens fellestjenester, i samarbeid med statsforvalterne, utvikler et digitalt verktøy som grunnlag for kommunedialogen, med mål om å bidra til treffsikre analyser av kommunenes risiko og sårbarhetsfaktorer, slik at statsforvalternes virkemidler kan brukes og tilpasses til det beste for kommunene og deres innbyggere.

Statsforvalteren skal i 2021 fortsatt bidra til effektive planprosesser og bedre plankvalitet, blant annet gjennom aktiv oppfølging av regionalt planforum. Ved behandling av kommunale planer og dispensasjoner skal lokalt selvstyre vektlegges sterkere, jamfør Innst. 88 S (2020-2021) til Meld. St.5 (2019 -2020) Levende lokalsamfunn for fremtiden.

Statsforvalteren skal være pådriver for tverrsektorielt og tverrfaglig samarbeid for utsatte barn og unge og deres familier. Statsforvalteren skal aktivt bidra til bedre regional samordning og et mer samordnet tjenestetilbud i kommunene. 

Kommunene er førsteinstans i forvaltningen av de fleste lover og tilskuddsordninger på landbruksområdet. En mer tilpasset og målrettet kommunedialog er nødvendig for å sikre likebehandling, rettssikkerhet og kvalitet i lov- og tilskuddsforvaltningen. Kommunedialogen er også viktig for bedre å ivareta jordvernet og landbrukets- og reindriftens arealinteresser.

2.3 Oppfølging av bærekraftsmålene

Regjeringen har bestemt at bærekraftsmålene skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største nasjonale og globale utfordringer. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging for 2019-2023 slår fast at planlegging er et viktig virkemiddel for å oppnå bærekraftsmålene. 

Statsforvalteren skal bruke sin kunnskap om lokale og regionale forhold til å prioritere og følge opp bærekraftsmålene i tråd med regjeringens politikk. 

Flere av bærekraftmålene er viktig for samfunnssikkerheten. Det gjelder blant annet bekjempelse av klimaendringer, bevaring av økosystemtjenester, bygging av robust infrastruktur og fredelige og inkluderende samfunn. 

2.4 Omstilling til et lavutslippssamfunn

Norge skal omstilles til et lavutslippssamfunn. Samtidig ser vi allerede nå store konsekvenser av klimaendringene for mennesker og miljø over hele kloden. Begrepet "klimarisiko"  handler både om hvordan de fysiske konsekvensene av klimaendringene vil påvirke økonomi og samfunn, og om hvordan overgangen til et lavutslippssamfunn vil påvirke verdien av samfunnets investeringer. Dette innebærer at i tillegg til å kutte utslipp så raskt som mulig, må vi også forberede oss på og tilpasse oss klimaendringene. Statsforvalteren skal bidra til å redusere klimautslipp og tilpasse samfunnet til et endret klima i alle sine roller, spesielt som rådgiver overfor kommunene og i arealplanleggingen. 

Regjeringen har inngått en avtale med organisasjonene i jordbruket om at det skal arbeides for reduserte klimagassutslipp og økte opptak av karbon fra jordbruket. Statsforvalteren skal stimulere til god oppslutning om klima- og miljøtiltakene i jordbruket, implementere ny kunnskap i arbeid med miljøvirkemidlene og bidra til at kunnskap når ut til kommunene og jordbruksnæringen. Statsforvalteren skal videre stimulere til økt oppslutning om stedstilpassede klimatiltak i skog, og innta en proaktiv rolle i sin region.

2.5 Oppfølging av kommuneøkonomi

For å møte framtidens utfordringer, er det helt avgjørende at kommunene har en sunn og god økonomiforvaltning. . Det er derfor viktig at statsforvalterne jobber aktivt med kommuneøkonomi og veiledning av kommunene, slik at antall kommuner i ROBEK forblir på et lavt nivå.

2.6 Styrking av kvaliteten på vergemålsområdet

Ordinære vergemål er et frivillig velferdsgode som skal ivareta personers grunnleggende rett til selvbestemmelse. Det har i de senere år blitt iverksatt flere tiltak for å understøtte dette. På vergemålsfeltet skal Statsforvalteren i 2021 heve kvaliteten ytterligere og se til at omfang av vergemålene tilpasses den enkelte vergehavers vilje og hjelpebehov.

2.7 Oppfølging av barnevernsreformen, EMD-praksis og innsats mot vold og overgrep

Statsforvalteren skal fortsette arbeidet med å gjøre innholdet i barnevernsreformen kjent, og bistå kommunene i forberedelse og gjennomføring av ansvarsendringene som følger av reformen som trer i kraft 1. januar 2022. 

Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) har avsagt en rekke dommer som har betydning for norsk barnevernspraksis.  Dommene understreker at omsorgsovertakelser i utgangspunktet skal anses som midlertidige, og den overordnede målsettingen skal være gjenforening av barn og foreldre. 

Statsforvalteren skal følge opp kommunene for å sikre at barnevernstjenestene vurderer behov for justeringer i samværet, som følge av dommene. 

Statsforvalteren skal bidra til at kommunene styrker innsatsen mot vold og overgrep, og sikrer voldsutsatte et helhetlig krisesentertilbud. Tilsynet med kommunenes oppfølging av voldsutsatte i reetableringsfasen og særlig sårbare grupper skal fortsatt prioriteres.

Statsforvalteren skal i sin tilsynsaktivitet, bidra til samhandling mellom barnevern og psykisk helsevern om barn som på samme tid har behov for tjenester fra begge.

2.8 Oppfølging av ny kommunelov

Statsforvalteren vil i 2021 fortsatt ha en sentral rolle i å veilede kommuner, folkevalgte og private i ny kommunelov og tilhørende forskrifter, og må sørge for god og oppdatert kompetanse i ny kommunelov med tilhørende forskrifter.

Ny internkontrollbestemmelse i kommuneloven trer i kraft 1.1.2021, og skal erstatte en rekke internkontrollbestemmelser med kommuneplikter i sektorlovgivningen. Statsforvalteren skal gjennom sin tilsynsaktivitet og veiledning overfor kommunesektoren bidra til lik tolkning av bestemmelsen, slik at det ikke utvikler seg en ulik forståelse av bestemmelsen i forskjellige sektorer.

2.9 Styrket samfunnssikkerhet og beredskap

Statsforvalteren skal bidra til styrket samfunnssikkerhet og beredskap gjennom å ha kunnskap og oversikt over risiko og sårbarhet, og benytte dette i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering.

Statsforvalteren skal legge til rette for felles arenaer og aktiviteter i samarbeid med andre regionale samfunnssikkerhetsaktører, både offentlige og private, også ved håndtering av uønskede hendelser. Det sivil-militære samarbeidet skal videreutvikles, herunder totalforsvaret og egenberedskap. Det må planlegges for å håndtere langvarige kriser, og mulige samtidige hendelser for å sikre befolkningen trygghet og velferd.

2.10 Bevaring av naturmangfold

Tap av naturmangfold er både en global og en lokal utfordring.  For å ta vare på økosystemene og den mest truete naturen er det nødvendig å se forvaltningen innen ulike sektorer i sammenheng. Statsforvalteren har en viktig rolle i dette arbeidet, blant annet gjennom å bidra til at relevant kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet blir formidlet, forankret og integrert i alle sektorer.  Statsforvalterne skal videre bidra til å veilede kommunene slik at de ivaretar hensynet til naturmangfold i sin planlegging etter plan- og bygningsloven.   

2.11 Oppfølging av grensereinbeiteloven

Den grenseoverskridende reindriften mellom Norge og Sverige er ikke regulert ved en mellomstatlig avtale, og dette skaper utfordringer for reindriften i grenseområdene. Norske myndigheter har i 2020 iverksatt tiltak for å sikre den norske reindriftens situasjon. Statsforvalteren har en viktig rolle i dette, og skal i 2021 fortsette med aktiv oppfølging av at grensereinbeiteloven overholdes. Statsforvalteren i Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark skal prioritere denne oppgaven i 2021, og skal ha dialog med Landbruks- og matdepartementet om gjennomføringen av oppgavene knyttet til grensereinbeiteloven. 

2.12 Vektlegge arbeidet med tilskuddsforvaltning og kontroll

Statsforvalteren skal i 2021 vektlegge arbeidet med tilskuddsforvaltning og kontroll på hele landbruksområdet, der skogbruk og reindrift skal være integrert i arbeidet. Risiko- og vesentlighetsvurderinger skal danne grunnlaget for kontrollarbeidet. Statsforvalteren skal ha særlig oppmerksomhet på kommunenes forvaltning av de landbrukspolitiske virkemidlene, spesielt produksjons- og avløsertilskudd i jordbruket.

2.13 Virkningsfullt tilsyn for å styrke pasient- og brukersikkerhet

Behandling av tilsynssaker om mulig svikt i helse-, sosial og barneverntjenestene skal ivareta pasient- og brukersikkerhet. Ny policy og veiledere for å gjøre saksbehandlingen virkningsfull og bidra til varige endringer i tjenestene, skal settes i verk. Statsforvalterne skal sikre harmonisering og kompetanseutvikling av tilsyn med spesialisthelsetjenesten ved samarbeid på tvers av statsforvalternes grenser som avtalt i ny prosedyre.

2.14 Prioriterte tjenester og virksomheter for tilsyn innen helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

Pasienter og brukere som utsettes for tvang, sårbare barn og unge og brukere av sosiale tjenester er prioritert for landsomfattende tilsyn og andre stedlige tilsyn i 2021. For øvrig skal lovpålagte tilsynsoppgaver prioriteres, saker som omhandler enkeltpersoner rettigheter, og saker der konsekvenser av svikt er alvorlige. Brukernes perspektiv og synspunkter skal inngå i saksbehandling og tilsyn.

2.15 Styrke det faglige grunnlaget for arealpolitikken i landbruket og reindriften

Arbeidet med det faglige grunnlaget for arealpolitikken i landbruket og reindriften, særlig på områdene klima, miljø, rovvilt og bærekraftig arealbruk, er styrket i statsbudsjettet 2021. Målet er å ivareta og utvikle nye grønne arbeidsplasser basert på bruk av naturressurser. Statsforvalteren skal i lys av dette prioritere å ivareta landbruks- og reindriftsinteresser i arealforvaltningen, og styrke det faglige arbeidet med arealbruk i regional og kommunal landbruksforvaltning.

2.16 Rettsikkerhet og kompetanseutvikling på barnehage- og grunnopplæringsområdet

I 2021 er arbeidet med rettsikkerhet og kompetanseutvikling overordnete prioriteringer. Statsforvalteren skal bidra til at skoleeierne tar i bruk og følger de nye læreplanene. Videre er det forebyggende og systematiske arbeidet med et trygt og godt barnehage- og skolemiljø for barn og elever sentralt. Fra 1.1.2021 har barnehagene en plikt til å sørge for at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. Det er innført en aktivitetsplikt for å sikre dette. Statsforvalterne skal gjøre regelverket kjent og bidra til at barnehagene jobber forebyggende og systematisk. Statsforvalteren skal videre være en sentral pådriver for kompetanseutvikling i barnehager og skoler, i tråd med lokale behov. Fra 2021 skal Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis bli en del av den nye tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling. Statsforvalteren får ansvar for å legge til rette for oppfølging av dette i sine fylker.  

2.17 Likeverdige helse- og omsorgstjenester og bedre folkehelse

Statsforvalteren skal koordinere det regionale støtteapparatet i forbindelse med gjennomføring av eldrereformen Leve hele livet. Det forventes at statsforvalterne organiserer sitt arbeid slik at det er godt lederforankret, at statsforvalteren bruker relevante fagressurser på tvers, at statsforvalterne i sin aktivitet utad synliggjør det tverrsektorielle og tverrfaglige i reformen og at man bruker alle tilgjengelige, relevante arenaer og møteplasser i regional og lokal oppfølging av reformarbeidet. I 2021 vil støtte til kommunalt planarbeid og støtte og veiledning om hvordan reformen kan integreres i de kommunale planprosessene være en viktig oppgave.

For å styrke grunnlaget for gjennomføring av Leve hele livet legger regjeringen fram en rekke nye satsinger gjeldende fra og med 2021, bl.a. Kompetanseløft 2025, Demensplan 2025, pårørendestrategi og nasjonal ernæringsstrategi for eldre. Statsforvalteren har en viktig rolle i oppfølgingen av disse satsingene.

Handlingsplan for allmennlegetjenesten ble lagt frem 11.mai 2020 og gjelder for perioden 2020 til 2024. Planen har tre målområder; en attraktiv og trygg karrierevei for fastlegene, god kvalitet til alle og en framtid med teambaserte allmennlegetjenester. Det inngår 17 tiltak i handlingsplanen som til sammen skal understøtte målene og tilrettelegge for en bærekraftig og framtidsrettet allmennlegetjeneste.  Statsforvalteren skal ha særlig oppmerksomhet knyttet til målområde 1 om rekruttering og stabilitet i allmennlegetjenesten.

Statsforvalterens virkemidler og tiltak skal bidra til å bedre folkehelsen og øke kvaliteten, innovasjonsevnen og regelverksetterlevelsen i helse- og omsorgstjenestene. Statsforvalteren skal bidra til mer likeverdige helse- og omsorgstjenester, herunder økt tilgjengelighet, kapasitet og styrket kvalitet.

Statsforvalteren skal bidra i oppfølgingen av Handlingsplan for fysisk aktivitet og ta et særlig ansvar for å følge opp regionalt i samarbeid med fylkeskommunene, herunder legge til rette for fagsamlinger om fysisk aktivitet, samt ivareta fysisk aktivitet som nasjonalt hensyn på folkehelseområdet i planlegging etter plan- og bygningsloven.

2.18 Forsøk med overføring av oppgaver og ressurser innen det boligsosiale området

Regjeringen har besluttet å igangsette et forsøk over 3 år fra 1. september, der enkelte oppgaver overføres fra Husbanken til statsforvalterne i Nordland, Vestland og Rogaland. Formålet med overføringen er å sikre helhetlige og koordinerte statlige råd og veiledning innen det boligsosiale området på regionnivå overfor kommunene.

Statsforvalteren har en stor og tverrfaglig velferdsportefølje på vegne av flere departementer og direktorater, blant annet innenfor fagområdene helse, sosial, rus, barnevern og arbeidsliv. Statsforvalterne har allerede et ansvar for å koordinere statlige initiativ og oppgaver innenfor det boligsosiale området. Regjeringen ønsker å igangsette et forsøk der de kommunerettede oppgavene til Husbanken nord, Bodø og Husbanken vest legges til statsforvalterne i hhv. Nordland, Vestland og Rogaland. Medarbeidere på disse to regionkontorene i Husbanken følger oppgavene til de respektive statsforvalterne. Det boligsosiale fagmiljøet i Bergen vil holdes samlet. Det innebærer at ansatte som jobber overfor Rogaland, fortsatt vil ha arbeidssted i Bergen.

3 Mål for 2021

3.1 Nasjonal politikk skal være kjent og iverksatt i fylket

Hjelpetekst

Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

3.1.1 Tverrsektorielle delmål

3.1.1.1 En bærekraftig, trygg og fremtidsrettet samfunnsutvikling og arealbruk

Hjelpetekst

Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

Styringsparametere Resultatmål

3.1.1.1.1

Dialog med kommunene om nasjonale og viktige regionale interesser

Alle statsforvaltere KMD BFD HOD JD KLD LMD Areal, by og samfunn Landbruk og mat Miljø og klima Samfunnssikkerhet og beredskap

3.1.1.1.1.1

Kommunene har god kunnskap om nasjonale og viktige regionale interesser

Hjelpetekst

Nasjonale forventninger 2019-2022, FNs bærekraftmål, samt relevante styringskrav og forventninger på planområdet; jf VØI 5.1.8.1, legges til grunn for dialogen. Det skal rapporteres kort og overordnet på håndtering av helheten i de samlede styringssignalene, og ev avvik fra dette, bl a: 

hvordan det har vært arbeidet med å formidle nasjonale og viktige regionale interesser til kommunene

 • om det har vært fokus på noen spesielle tema
 • om det vurderes at kommunene har tilstrekkelig kunnskap (med bruk av skala: i liten grad, i middels grad, i betydelig grad) og en kort begrunnelse
 • en vurdering av hvilken årsakssammenheng det er mellom iverksatte tiltak fra SF og observert effekt/resultat
 • SFs eget forbedringspotensial
 • vurdering av andre aktørers innflytelse på konkret effekt/resultat 

3.1.1.1.2

Ivaretakelse og samordning av nasjonale og viktige regionale interesser 

Alle statsforvaltere KMD BFD HOD JD KLD LMD Areal, by og samfunn Landbruk og mat Miljø og klima Samfunnssikkerhet og beredskap

3.1.1.1.2.1

Nasjonale og viktige regionale interesser er ivaretatt i kommunale og regionale planer.

Hjelpetekst

Det bes om en kort overordnet vurdering av i hvilken grad kommuner og fylkeskommuner tar hensyn til nasjonale og viktige regionale interesser, jfr. 3.1.1.1.1, i sin planlegging.

Statsforvalteren bes rapportere på:

 • om kommuner og fylkeskommuner i tilstrekkelig grad ivaretar nasjonale og viktige regionale interesser, herunder om disse er synliggjort i planprogram og vedtatte planer (med bruk av skala: i liten grad, i middels grad, i betydelig grad) og en kort begrunnelse
 • en vurdering av hvilken årsakssammenheng det er mellom iverksatte tiltak fra SF og observert effekt/resultat
 •  SFs eget forbedringspotensial
 •  en vurdering av andre aktørers innflytelse på konkret effekt/resultat; inkl. forbedringspotensial hos de lokale myndighetene mht planarbeid

  

Alle statsforvaltere KMD BFD HOD JD KLD LMD Areal, by og samfunn

3.1.1.1.2.2

Statlige innsigelser er samordnet

Hjelpetekst

Det bes om en kort beskrivelse av statsforvalterens arbeid med å samordne og løse statlige innsigelser gjennom aktiv dialog med kommuner, regionale og statlige myndigheter i konkrete plansaker. Rapporteringen skal ses i sammenheng med rapportering på resultatmål 3.1.1.1.2.1 og kvantitativ rapportering under 7.3.6.

3.1.1.1.3

Ivaretakelse av et helhetlig og systematisk samfunnssikkerhetsarbeid i planleggingen

Alle statsforvaltere JD KMD Areal, by og samfunn Samfunnssikkerhet og beredskap

3.1.1.1.3.1

Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhetsarbeid er ivaretatt i kommunale planer.


Hjelpetekst

Kommunene har på bakgrunn av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, et kunnskapsgrunnlag for å utarbeide mål for arbeidet med samfunnssikkerhet. Kommunen ser til at denne kunnskapen følges opp i alle planer etter plan- og bygningsloven, for eksempel oppfølging av helhetlig ROS i plansystemet.

Statsforvalteren skal følge opp kommunene for å bidra til en bedre sammenheng mellom arbeidet med kommunal beredskapsplikt og hensynet til samfunnssikkerhet i kommuneplanleggingen. Dette kan f.eks. ivaretas i kommunesamlinger og i dialog underveis i planarbeidet.

Statsforvalteren bør være en pådriver for at oppfølging av kommunal beredskapsplikt synliggjøres som mål og i handlingsplanen til samfunnsdelen.

Det bes om en vurdering av i hvilken grad kommunene sørger for å ivareta et helhetlig og systematisk samfunnssikkerhetsarbeid. FM bes rapportere på:

 • Om, eller hvorvidt kommunene ivaretar sammenhengen mellom kommunal beredskapsplikt og planer etter PBL.
 • Hvilke tiltak Statsforvalteren har iverksatt/gjennomført for å oppnå resultatmålet? Har disse tiltakene medvirket til å nå målet?
Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

3.1.1.1.3.2

Hensynssoner med tilhørende bestemmelser rundt storulykkevirksomheter er ivaretatt i kommunale planer når planer revideres/rulleres.

Hjelpetekst

Fylkesmannen bes rapportere på:

 • I hvilken grad kommunene følger opp storulykkerisiko i planer der det er relevant, ved bruk av en skala: i liten grad, i middels grad, i betydelig grad.
 • Hvilke tiltak har Statsforvalteren iverksatt for å oppnå resultatmålet?
  Vurder kort om, og eventuelt på hvilken måte, tiltaket/tiltakene har medvirket til å nå målet
 • Forbedringspotensial hos Statsforvalteren
 • Andre aktørers innvirkning på tiltaket

3.1.1.1.4

Ivaretakelse av klima- og miljøhensyn i planleggingen

Alle statsforvaltere KLD KMD Miljø og klima

3.1.1.1.4.1

Nasjonale og vesentlige regionale miljøinteresser i tråd med rundskriv T-2/16 formidles og ivaretas på en god måte

Hjelpetekst

Det er viktig at statsforvalteren sørger for at kjennskapen til T-2/16 blir bedre.

Statsforvalteren bes rapportere på:

 • Om kommunene ivaretar nasjonale og viktige regionale føringer (med bruk av skala: i liten grad, i middels grad, i betydelig grad) og en kort begrunnelse
 • Hvordan statsforvalteren har jobbet for at rundskrivet er kjent i kommunene
 • En vurdering av i hvilken grad iverksatte tiltak fra statsforvalteren har hatt effekt/gitt resultat 
 • Statsforvalterens eget forbedringspotensial
 • En vurdering av andre aktørers innflytelse på konkret effekt/resultat
Alle statsforvaltere KLD KMD Areal, by og samfunn Miljø og klima

3.1.1.1.4.2

God ivaretakelse av støyhensyn i kommunenes arealplanlegging

Hjelpetekst

Statsforvalteren skal påse at kommunene følger revidert tetningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). 

Støyretningslinje T-1442 er revidert med særlig fokus på å gjøre den enklere å forstå og mer brukervennlig. Statsforvalteren skal bidra til at denne tas aktivt i bruk. 

 Statsforvalteren bes rapportere på:

 • Status i fylket på kommunenes etterlevelse av T-1442 i plansaksbehandlingen.
 • Gi en vurdering av effekten av tiltak statsforvalteren har gjennomført for at T-1442 legges til grunn for arealplanleggingen i kommunene.

3.1.1.1.5

I hvilken grad kommunene ivaretar boligsosiale hensyn i sine gjeldende planer.

Alle statsforvaltere KMD ASD BFD HOD Areal, by og samfunn Folk og samfunn Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet Kommunal styring

3.1.1.1.5.1

Kommunenes planlegging skjer i tråd med de boligpolitiske målene i kapittel 4 "Byer og tettsteder der det er godt å bo og leve" i Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

Hjelpetekst

Det bes om en vurdering av i hvilken grad kommunene ivaretar boligsosiale hensyn i gjeldende areal- og samfunnsplan, samt relevante temaplaner. Statsforvalteren bes vurdere:

 • om kommunenes planer ivaretar boligsosiale hensyn (med bruk av skala: i liten grad, i middels grad, i betydelig grad) og en kort begrunnelse
 • årsakssammenheng det er mellom iverksatte tiltak fra statsforvalteren og observert effekt/resultat
 • statsforvalterens eget forbedringspotensial
 • andre aktørers innflytelse på konkret effekt/resultat

3.1.1.1.6

Rekrutterings- og kompetanseplanlegging på helse- og omsorgsområdet i kommunenes samfunnsplanarbeid.

Alle statsforvaltere HOD KMD Areal, by og samfunn Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet Kommunal styring

3.1.1.1.6.1

Rekrutterings- og kompetanseplanlegging ivaretas godt i samfunnsplanarbeidet i kommunene.

Hjelpetekst

- En kortfattet samlet vurdering om kommunene har satt rekruttering og kompetanseplanlegging i helse- og omsorgstjenesten på dagsorden i samfunnsplanleggingen

- En kortfattet vurdering av iverksatte tiltak i kommuner med behov for råd og veiledning i planprosessen, og effekten av disse.

Planlegging skal skje i tråd med Lov om folkehelsearbeid §6, Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenestene (FOR-2016-10-28-1250), og bærekraftsmål i § 1.1 i Plan- og bygningsloven.

3.1.1.1.7

Ivaretakelse av statlige føringer på arealutnyttelse i byer og tettsteder

Alle statsforvaltere KMD KLD LMD Areal, by og samfunn

3.1.1.1.7.1

Planleggingen skjer i tråd med SPR for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Hjelpetekst

Det bes om  en vurdering av i hvilken grad kommunene planlegger i tråd med nasjonale føringer om høy arealutnyttelse gjennom fortetting og transformasjon med kvalitet og utbygging rundt kollektivknutepunkt i by- og tettstedsområder. FM bes rapportere på:

 • om kommunene ivaretar nasjonale føringer (med bruk av skala: i liten grad, i middels grad, i betydelig grad) og en kort begrunnelse
 • en vurdering av hvilken årsakssammenheng det er mellom iverksatte tiltak fra FM og observert effekt/resultat
 • FMs eget forbedringspotensial
 • en vurdering av andre aktørers innflytelse på konkret effekt/resultat
Alle statsforvaltere KMD KLD LMD Areal, by og samfunn

3.1.1.1.7.2

Massehåndtering avklares i regionale og kommunale planer

Hjelpetekst

FM skal bidra til at massehåndtering avklares i regionale og kommunale arealplaner og rapportere på dette

3.1.1.1.8

Bærekraftig utvikling i strandsonen langs sjø og vassdrag, og i fjell og utmark

Alle statsforvaltere KMD KLD Areal, by og samfunn

3.1.1.1.8.1

Planlegging i strandsonen langs sjø og vassdrag skjer i tråd med PBL § 1-8, SPR for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, RPR for verna vassdrag og regionale planer.


Hjelpetekst

Det bes om en vurdering av i hvilken grad kommunene planlegger i tråd med nasjonale og regionale føringer for strandsoneforvaltning og vassdrasgsforvaltning.  FM bes rapportere på:

 • om kommunene ivaretar nasjonale og regionale føringer (med bruk av skala: i liten grad, i middels grad, i betydelig grad) og en kort begrunnelse
 • en vurdering av hvilken årsakssammenheng det er mellom iverksatte tiltak fra FM og observert effekt/resultat
 • FMs eget forbedringspotensial
 • en vurdering av andre aktørers innflytelse på konkret effekt/resultat
Alle statsforvaltere KMD KLD LMD Areal, by og samfunn

3.1.1.1.8.2

Planlegging i fjell og utmark skjer i tråd med Nasjonale forventninger og regionale planer

Hjelpetekst

Det bes om en vurdering av i hvilken grad kommuner planlegger i tråd med nasjonale og regionale føringer for fjell og utmark.  SF bes rapportere på:

 • om kommunene har fastsatt langsiktig utbyggingsgrenser og følger opp regionale planer (med bruk av skala: i liten grad, i middels grad, i betydelig grad) og en kort begrunnelse
 • en vurdering av hvilken årsakssammenheng det er mellom iverksatte tiltak fra SF og observert effekt/resultat
 • SFs eget forbedringspotensial
 • en vurdering av andre aktørers innflytelse på konkret effekt/resultat

3.1.1.1.9

Ivaretakelse av landbrukets arealressurser

Alle statsforvaltere LMD KMD Areal, by og samfunn Landbruk og mat

3.1.1.1.9.1

Omdisponeringen av dyrka jord skal være under 4000 daa per år, jf. Stortingets jordvernmål 2020

Hjelpetekst

Det bes om en vurdering av i hvilken grad kommunene planlegger i tråd med nasjonale føringer for jordvern. Statsforvalteren bes rapportere på: 

 • Om kommunene ivaretar nasjonale føringer (med bruk av skala: i liten grad, i middels grad, i betydelig grad) og en kort begrunnelse 
 • Antall innsigelser fremmet av SF i 2021 helt eller delvis begrunnet med jordvern, status/utfall for disse samt utfall av tidligere års innsigelser avgjort i 2021 
 • En vurdering av om iverksatte tiltak fra SF gir ønsket effekt og resultat  
 • Hvilke utfordringer SF ser for å sikre tilstrekkelig måloppnåelse 

3.1.1.1.10

Ivaretakelse av reindriftens arealressurser

SFTL SFNO SFTF LMD KMD Areal, by og samfunn Landbruk og mat

3.1.1.1.10.1

Reindriftens interesser og behov ivaretas i planprosesser og arealforvaltning

Hjelpetekst

Det bes om en vurdering av i hvilken grad kommunene planlegger i tråd med nasjonale føringer for reindriftens arealressurser. Statsforvalteren bes rapportere på: 

 • Om kommunene ivaretar nasjonale føringer (med bruk av skala: i liten grad, i middels grad, i betydelig grad) og en kort begrunnelse 
 • Antall innsigelser fremmet av SF i 2021 helt eller delvis begrunnet med reindriftens interesser, status/utfall for disse samt utfall av tidligere års innsigelser avgjort i 2021 
 • En vurdering av om kommunene og fylkeskommunen har kunnskap om reindriftens arealbehov 
 • En vurdering av om iverksatte tiltak fra SF gir ønsket effekt og resultat  
 • Hvilke utfordringer SF ser for å sikre tilstrekkelig måloppnåelse 

3.1.1.1.11

Langsiktig folkehelsearbeid i planarbeidet 

Alle statsforvaltere HOD KMD Areal, by og samfunn Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet Kommunal styring

3.1.1.1.11.1

God ivaretakelse av langsiktig folkehelsearbeid i kommunenes planarbeid

Hjelpetekst

- En kortfattet samlet vurdering av om kommunene har satt folkehelsearbeid og sosiale helseforskjeller på dagsorden i samfunnsplanleggingen

- En kortfattet vurdering av årsakssammenheng mellom iverksatte tiltak fra FM og effekten det har på kommunale planprosesser, hvor folkehelse og sosiale helseforskjeller er inkludert

Kommunene skal ha fått tilbud om råd og veiledning til å etablere et systematisk og langsiktig folkehelsearbeid, herunder å motvirke sosiale helseforskjeller etter plan- og bygningsloven. Planlegging skjer i tråd med Folkehelseloven § 5-7, og § 3-1 f) samt kap. 10 og 11 i Plan- og bygningsloven. Kommunene har fått formidlet revidert veiledning (Helsedirektoratets nettsider) til et systematisk folkehelsearbeid. Kommunene har i denne sammenheng også god kunnskap om fysisk aktivitet som en nasjonal interesse som skal ivaretas i samfunns- og arealplanlegging.

Oppdrag
SFOV SFVT SFAG SFRO SFVL SFTL SFTF KMD LMD Areal, by og samfunn

3.1.1.1.12

I 2021 skal statsforvalteren i de ni største byområdene bistå kommunene og fylkeskommunene i faglig arbeid knyttet til samordnet bolig,- areal- og transportplanlegging, herunder delta i forberedende arbeid og/eller aktivt i forhandlinger og reforhandlinger av byvekstavtaler, og følge opp byvekstavtalene for å sikre ivaretagelse av arealdimensjonen i avtalene.   

SFOV KMD Areal, by og samfunn

3.1.1.1.13

Statsforvalteren i Oslo og Viken har ansvar for å lede Fagutvalget for kart og GIS. Fagutvalget skal arbeide for en felles GIS-infrastruktur og bidra til at statsforvalterne utvikler Geonorge. Fagutvalget skal følge opp og representere statsforvalterne i den geografiske infrastrukturen. For 2021 har utvalget utarbeidet en mer detaljert liste med oppgaver som vil ligge til grunn for arbeidet dette året.

Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn

3.1.1.1.14

Det er viktig at statsforvalteren bidrar til at nasjonale og viktige regionale interesser ikke blir vesentlig tilsidesatt i enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven. Statsforvalteren kan på denne bakgrunn fremme klage som sektormyndighet. En klage fra staten skal være godt begrunnet, og det er et mål er at det er enhetlig praksis for når statsforvalteren griper inn med klage. Statsforvalteren bes om å kartlegge antallet klager som er fremmet etter plan- og bygningsloven § 1-9 tredje ledd i 2019 og 2020, herunder angi tema og begrunnelse for klagen (strandsone sjø, strandsone vassdrag, forurensning, naturvern, friluftsinteresser, landbruk, skogbruk, samfunnssikkerhet, folkehelse, reindrift, samordnet areal- og transport og annet) samt resultatet i klagesaken. Det vises til kap. 7.3.6.8 med frist for å gi en beskrivelse av status.

Alle statsforvaltere JD Areal, by og samfunn Samfunnssikkerhet og beredskap Supplerende 2

3.1.1.1.15

Statsforvalteren skal på forespørsel bidra til DSBs arbeid med DigiROS.

3.1.1.2 Understøtter kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Hjelpetekst

Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

Styringsparametere Resultatmål

3.1.1.2.1

Helhetlig og samordnet oppfølging av samfunnssikkerhet og beredskap.

Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

3.1.1.2.1.1

Den samlede virkemiddelbruken overfor kommunene innen samfunnssikkerhet og beredskap er vurdert av Statsforvalteren og tilpasset kommunenes behov.


Hjelpetekst

På bakgrunn av kunnskapen Statsforvalteren har om kommunen, velger Statsforvalteren virkemidler tilpasset kommunens behov .
For å sikre god ledelsesforankring av samfunnssikkerhetsarbeidet innebærer denne tilnærmingen direkte dialog med kommuneledelsen minimum hvert annet år. 

Se mulige virkemidler i øvrige styringsparameter og resultatmål i kap. 3.1.1.2

3.1.1.2.2

Tilsyn med kommunenes etterlevelse av krav til samfunnssikkerhet og beredskap i helseberedskapsloven og sivilbeskyttelsesloven med forskrifter.

Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

3.1.1.2.2.1

Statsforvalteren skal gjennomføre tilsyn med kommunal beredskapsplikt. Kommuner for tilsyn velges ut på bakgrunn av oppdrag 3.1.1.2.9. Statsforvalteren vurderer om helseberedskap skal inngå i tilsynet, se pkt. 3.1.1.2.1.2

Hjelpetekst


  Alle statsforvaltere HOD JD Helsetilsynet Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.1.1.2.2.2

  Statsforvalteren avgjør om det skal gjennomføres tilsyn med helseberedskap i kommunene basert på kunnskap om risiko og sårbarhet. Tilsyn med helseberedskap i kommunene skal gjennomføres som felles tilsyn med kommunal beredskapsplikt etter sivilbeskyttelsesloven, jf. Veileder for felles tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap fra DSB og Statens helsetilsyn.

  Hjelpetekst

  Det vises til Veileder for felles tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap, utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Statens helsetilsyn. Veiledninger fra Helsedirektoratet og DSB skal legges til grunn for arbeidet.

  3.1.1.2.3

  Statsforvalteren skal veilede kommunen i arbeidet med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap. 

  Alle statsforvaltere JD HOD Helsedirektoratet Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.1.1.2.3.1

  Statsforvalteren skal styrke veiledningen overfor kommunene i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder helse- og omsorgsberedskap. 

  Hjelpetekst

  Veiledninger fra Helsedirektoratet og DSB skal legges til grunn for arbeidet.

  Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.1.1.2.3.2

  Statsforvalteren skal i 2021 bidra til at kommunene arbeider for styrket egenberedskap hos innbyggerne gjennom lokale tiltak og oppfølging av Egenberedskapskampanjen fra DSB.

  Hjelpetekst

  Beskriv kort hvordan Statsforvalteren har bidratt til implementering av egenberedskapskampanjen.

  3.1.1.2.4

  Statsforvalteren skal bidra til at kommunen har kompetanse i krisehåndtering.

  Alle statsforvaltere JD HOD Helsedirektoratet Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.1.1.2.4.1

  Statsforvalteren skal i løpet av 2019- 2022 gjennomføre øvelse for alle kommuners kriseorganisasjon.

  Hjelpetekst

  Varslingsøvelser er ikke godkjent som fullstendig øvelse. Kommuneøvelsene skal øve hovedfunksjonene i kriseorganisasjonen. Statsforvalteren oppfordres til å bruke eksisterende øvelsesarenaer og invitere med flere kommuner der det er naturlig. DSBs veiledningsmateriell for øvelser og evaluering anbefales.

  Alle statsforvaltere HOD JD Helsedirektoratet Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.1.1.2.4.2

  Statsforvalteren skal understøtte arbeidet med ROS-analyser og beredskapsplaner på lokalt nivå, med særlig vekt på forbedre samhandling i krisehåndteringen mellom helseforetak - kommune, og kommunenes evne til å omlegge tjenester og kapasiteter til ekstraordinære behov. TISK-øvelser er den del av dette.

  3.1.1.2.5

  Statsforvalteren skal iverksette system for kriseberedskap i reindriften.

  SFTL SFNO SFTF LMD JD Landbruk og mat Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.1.1.2.5.1

  Statsforvalteren har iverksatt system for kriseberedskap i reindriften.

  Hjelpetekst

  Statsforvalteren bør rapportere på:

  • Oppfølging av gjennomgangen av beitekrisen 2020
  • Gjennomførte møter i beredskapsutvalget for reindriften
  • En vurdering av arbeidet i beredskapsutvalget og eventuelle forbedringspunkter statsforvalteren vil iverksette kommende år. 

  Oppdrag
  Alle statsforvaltere HOD JD Helsedirektoratet Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.1.1.2.6

  Representanter for Statsforvalteren skal delta i planlegging av Nasjonal helseøvelse 2022.

  SFNO SFTF JD Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.1.1.2.7

  Når Statsforvalteren skal føre tilsyn med kommunene etter kommunal beredskapsplikt, ref. 3.1.1.2.1.1., skal Statsforvalterens tilsyn omfatte kommuner der det finnes næringsdrivende som er pålagt oppgaver etter næringsberedskapsloven, ref. NFDs brev 18.01.18. Tilsynet skal vurdere hvordan kommunens bistandsplikt til næringslivet (§ 12 i næringsberedskapsloven), er ivaretatt.

  SFTF JD Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.1.1.2.8

  Statsforvalteren i Troms og Finnmark skal i 2021 sluttføre arbeidet med beredskapsplan for forsyninger.

  Alle statsforvaltere JD HOD Helsetilsynet Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.1.1.2.9

  Kommuner for tilsyn med kommunal beredskapsplikt, ref. 3.1.1.2.2.1, velges ut fra følgende:

  • Sannsynlighet for lovbrudd/avvik
  • Mulige mangler i plan for kriseledelse og evne til krisehåndtering

  Når kommuner er valgt ut, velger Statsforvalteren:

  3.1.1.3 Et velfungerende plansystem i kommunene

  Hjelpetekst

  Hensikten med dette nye delmålet uttrykkes i stor grad gjennom formuleringen av målet. Effekter som etterlyses er i stor grad brukereffekter; dvs hvordan kommuner (og fylkeskommuner) følger opp plan- og bygningsloven og forventninger ift prosesser og saksbehandling på planområdet.   

  Styringsparametere Resultatmål

  3.1.1.3.1

  Omfanget av kommuner og fylkeskommuner som har vedtatt planstrategi 

  Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn

  3.1.1.3.1.1

  Alle kommuner og fylkeskommuner har vedtatt en planstrategi 

  Hjelpetekst

  Statsforvalteren skal i 2021 være en pådriver i arbeidet med kommunale og regionale planstrategier overfor de som ikke har utarbeidet dette i 2020.

   SF bes rapportere på:

  • om kommuner og fylkeskommuner har vedtatt planstrategi (med bruk av skala: i liten grad, i middels grad, i betydelig grad) og en kort begrunnelse
  • en vurdering av hvilken årsakssammenheng det er mellom iverksatte tiltak fra FM og observert effekt/resultat
  • FMs eget forbedringspotensial
  • en vurdering av andre aktørers innflytelse på konkret effekt/resultat

  3.1.1.3.2

  Behandling av klager på reguleringsplaner

  Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn

  3.1.1.3.2.1

  God og rask klagesaksbehandling

  Hjelpetekst

  Det bes om en vurdering av SFs behandling av klager på vedtatte reguleringsplaner. Det er en målsetting at klagesaker er behandlet innen 12 uker. Rapporteringen må være i samsvar med det som ligger i SYSAM https://sysam.fylkesmannen.no/Statistics?areaId=1. og det tallmessige materialet SF bes rapportere på i 7.3.6.8.1. SF bes rapportere på:

  • en kort kvalitativ beskrivelse av situasjonen for klager på reguleringsplan
  • en vurdering av hvilken årsakssammenheng det er mellom iverksatte tiltak fra SF og observert effekt/resultat
  • SFs eget forbedringspotensial
  • en vurdering av andre aktørers innflytelse på konkret effekt/resultat; inkl. forbedringspotensial hos de lokale myndighetene i planarbeidet

  3.1.1.3.3

  Juridisk veiledning og kvalitetssikring av planer

  Alle statsforvaltere KMD KLD Areal, by og samfunn

  3.1.1.3.3.1

  Kommunale planer har juridisk gyldige bestemmelser og plankart

  Hjelpetekst

  Det bes om en vurdering av juridisk kvalitet på kommunenes planer og i hvilken grad statsforvalteren har vært inne med veiledning og kvalitetssikring. SF bes rapportere på:

  • om kommunale planer har god juridisk kvalitet (med bruk av skala: i liten grad, i middels grad, i betydelig grad) og en kort begrunnelse
  • en vurdering av hvilken årsakssammenheng det er mellom iverksatte tiltak fra SF og observert effekt/resultat
  • SFs eget forbedringspotensial
  • en vurdering av andre aktørers innflytelse på konkret effekt/resultat
  Alle statsforvaltere KMD KLD LMD Areal, by og samfunn

  3.1.1.3.3.2

  Konsekvensutredningsforskriften er fulgt opp

  Hjelpetekst

  Det bes om en særskilt vurdering av om KU-forskriftens utredningskrav følges opp (med bruk av skala: i liten grad, i middels grad, i betydelig grad) og en kort begrunnelse. Rapporteringen ses i sammenheng med rapporteringen på resultatmål 3.1.1.3.3.1.

  Statsforvalteren skal rapportere på effekten av arbeidet med å få kommunene til å følge opp KU-forskriften § 10 med tilhørende veileder, samt §§ 8 og 27

  3.1.2 Arbeids- og sosialdepartementet

  3.1.2.1 Økt kunnskap om sosialtjenesteloven

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål

  3.1.2.1.1

  Opplæringstiltak.

  Alle statsforvaltere ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.1.2.1.1.1

  Alle NAV-kontor i fylket har fått tilbud om opplæring i sosialtjenesteloven og forskrifter, herunder innføring av plikt til norskopplæring. Det skal legges særlig vekt på individuelle vurderinger knyttet til de sosiale tjenestene.


  Hjelpetekst

  Andelen NAV-kontor som har fått tilbud om opplæring skal oppgis i prosent av totalt antall NAV-kontor.

  Alle statsforvaltere ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.1.2.1.1.2

  NAV-kontor som vurderes å ha særskilte utfordringer i forståelsen av sosialtjenesteloven og hvordan den skal praktiseres, eller forvaltningsloven og saksbehandlingsreglene i sosialtjenesteloven, har fått tilbud om tilpasset opplæring.

  Hjelpetekst

  Statsforvalteren skal:

  - beskrive opplæringen som er gitt NAV-kontorene

  - begrunne sitt valg av omfang, form og innhold i opplæring og veiledning opp mot utfordringsbildet i NAV-kontorenes praktisering av tjenestene

  3.1.2.1.2

  Oppfølging av kommuner med særlige utfordringer.

  Alle statsforvaltere ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.1.2.1.2.1

  Statsforvalteren har systematisk fulgt opp kommuner der det gjennom tilsyn eller klagesaksbehandling er avdekket behov for særskilt oppfølging for å utbedre praksis i samsvar med sosialtjenestelovens formål. Oppfølgingen kan gis gjennom råd og veiledning og annen kompetanseheving 

  Hjelpetekst

  Statsforvalteren skal redegjøre for:

  - sitt arbeid med å vurdere særlige utfordringer i kommunene

  - hvilke tiltak som er gjennomført overfor kommuner der det gjennom tilsyn, klagesaksbehandling og annen erfaring er avdekket særlige utfordringer og hvordan kommunene er fulgt opp

  - de viktigste utfordringene ved NAV-kontorenes forvaltning av sosiale tjenester

  3.1.3 Helse- og omsorgsdepartementet

  3.1.3.1 Økt tilgjengelighet og kapasitet, samt styrket kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgssektoren i kommunene

  Styringsparametere Resultatmål

  3.1.3.1.1

  Oppfølging av kommuner med demografiutfordringer innen helse- og omsorgsområdet.

  Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet Kommunal styring

  3.1.3.1.1.1

  Kommunene gjennomfører en langsiktig og helhetlig planlegging knyttet til kapasitet, kompetanse og kvalitet i tjenestene.

  Hjelpetekst

  Kortfattet vurdering av om kommunene utarbeider skriftlige, politisk vedtatte, planer for å sikre kapasitet, kompetanse og kvalitet i helse- og omsorgstjenestene. Vurderingen bør inkludere i hvilken grad demografiutfordringer og bærekraft på sikt er et tema, samt en vurdering av i hvilken grad kommunene har hatt behov for råd og bistand i sitt arbeid.

  Oppdrag
  Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  3.1.3.1.2

  Helsedirektoratet viser til RNB 2020 hvor det ble vedtatt å opprette 100 midlertidige LIS1-stillinger fra høsten 2020. I tillegg er det opprettet 19 nye stillinger i Helse Nord-området. Statsforvalteren skal samarbeide med kommunene om å opprette 19 permanente og inntil 100 midlertidige LIS-stillinger i den kommunale helse- og omsorgssektoren med oppstart høsten 2021. Ved behov må statsforvalteren bistå helseforetak og kommuner med innplassering i stillingene. Statsforvalteren må ta høyde for et økt antall LIS1 ved planlegging av kurs og gruppeveiledning høsten 2021 og må tilby veilederopplæring til evt. nye LIS1-veiledere.

  Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  3.1.3.1.3

  Statsforvalteren skal bistå kommunene i etablering av helsefellesskap mellom kommuner og helseforetak for å bidra til mer sammenhengende og bærekraftige helse- og omsorgstjenester, i tråd med beskrivelse i Meld. St. 7 (2019-2020) Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023. Statsforvalteren skal bistå kommunene i deres arbeid for å nå målene for helsefellesskapene, og legge til rette for utveksling av erfaringer på tvers av kommuner slik at dette er etablert i alle helsefellesskap.

  Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  3.1.3.1.4

  Statsforvalteren skal gi råd og veiledning og stimulere til at kommunene planlegger og gjennomfører sine tjenester i tråd med mål, strategier og tiltak i Demensplan 2025.

  Demensplan 2025 vil ha fire hovedinnsatsområder med tilhørende tiltak. I 2021 prioriteres følgende tiltak:

  - Demensomsorgens ABC og annen kompetanseheving

  - Pårørendeskoler og samtalegrupper, samt andre pårørendetiltak

  - Tiltak for å øke utredning og diagnostisering av demens

  Statsforvalterne skal i 2021 bidra til implementering av nasjonal faglig retningslinje om demens.


  Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  3.1.3.1.5

  Statsforvalteren har ansvar for spredning og implementering av Meld. St 15 (2017-2018), Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre, og å koordinere det regionale støtteapparatet for reformperioden. Statsforvalteren skal følge opp kommunene slik at de senest innen utgangen av året har satt reformen på dagsorden og utarbeidet planer for hvordan reformen skal gjennomføres lokalt. Statsforvalteren skal videreføre samarbeidet med KS og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT), samt samarbeide med fylkeskommunene, regionale fagmiljø, fylkeseldreråd og aktuelle organisasjoner om videre gjennomføring i tråd med fasene i reformen.

  Statsforvalterne får egne midler til oppfølging av Leve hele livet og oppdraget utdypes gjennom eget oppdragsbrev fra Helsedirektoratet i midten av januar 2021,


  Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet Kommunal styring

  3.1.3.1.6

  Statsforvalteren skal følge opp Kompetanseløft 2025 som en helhetlig plan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling, i tråd med Prop. 1 S (2020 – 2021), herunder ha  ansvar for tilskuddsforvaltning av utvalgte tilskudd og bidra til å etablere og gjennomføre enkelttiltak, bl.a. sammen med KS. Statsforvalteren skal vurdere status over kompetanse- og personellsituasjonen i kommunene i fylket, herunder identifisere rekrutteringsutfordringer og personellbehov generelt og i sammenheng med covid-19-situasjonen spesielt. Likens skal Statsforvalteren vurdere fortløpende behov for utdanningskapasitet for sentrale faggrupper i eget fylke, herunder ta initiativ til etablering av desentraliserte og fleksible grunn- og videreutdanninger i områder med stort rekrutteringsbehov.

  Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  3.1.3.1.7

  Statsforvalteren skal ha oversikt over kapasitet i fastlegeordningen i fylkets kommuner, og følge opp kommuner som har underdekning av fastleger og lav andel ledige plasser på åpne fastlegelister. Statsforvalteren skal i 2021 bistå i arbeidet med å følge opp tiltak og effekten av disse i Handlingsplanen for allmennlegetjenesten. 

  Statsforvalteren skal følge med på måloppnåelsen og bidra til å belyse effektene av tiltak i planen der det vurderes å være nødvendig. 

  Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  3.1.3.1.8

  Statsforvalteren skal bistå og veilede kommunene og spesialisthelsetjenesten i en fortsatt styrking av habilitering og rehabilitering i forlengelsen av opptrappingsplanen, og skal i løpet av 2021 følge opp resultater av evalueringen. Det skal legges vekt på differensiert tilbud innen habilitering og rehabilitering og koordinering som ivaretar hele bredden av målgrupper.

  Funn og resultater fra evalueringen av opptrappingsplanen i 2020 vil være et viktig grunnlag for arbeidet.

  Statsforvalteren skal følge med på og stimulere til at kommuner og helseforetak sikrer nødvendig rehabilitering til pasienter med Covid-19, og følge opp eventuelle konsekvenser for øvrig habilitering og rehabilitering som følge av pandemien. 

  Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  3.1.3.1.9

  Statsforvalteren skal følge med på at kommunene planlegger opplæring for alle leger i vakt som skal ha grunnkompetanse etter §7 første ledd i akuttmedisinforskriften. Krav til kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering for alt helsepersonell i legevakt skal være oppfylt innen 1.5.2021. Statsforvalteren skal følge utviklingen i kommunene.

  3.1.3.2 Andre oppdrag

  Oppdrag
  Alle statsforvaltere HOD Familier, barn og unge Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  3.1.3.2.1

  Statsforvalteren skal bistå kommunene i det tverrsektorielle arbeidet med forebygging av selvmord, i tråd med ny Handlingsplan for forebygging av selvmord (2020–2025). Statsforvalteren skal samarbeide med RVTS (regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) og øvrige relevante kompetansemiljø om å legge til rette for utvikling av kommunale handlingsplaner, informasjonsformidling, kompetanseheving og praksisutvikling.

  Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet Kommunal styring

  3.1.3.2.2

  Statsforvalteren bes om å gå i dialog med kompetansesentrene (KoRus, RVTS, RKBU/RBUP og NAPHA) for i 2021 å starte en felles prosess med mål om å etablere en systematisk samarbeidsrutine som kan benyttes når det er avdekket behov for faglig bistand i kommunene. En samarbeidsrutine må baseres på felles forståelse av roller, ansvar og oppgaver. Målet er å bistå kommunene med å finne treffsikre tiltak gjennom gode analyser og faglig støtte. 

  Alle statsforvaltere HOD Familier, barn og unge Folk og samfunn Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  3.1.3.2.3

  Statsforvalteren skal gjøre seg kjent med overdosesituasjonen i kommunene, gjøre Nasjonal Overdosestrategi (2019–2022) kjent, følge opp kommuner med overdoseutfordringer, og samarbeide med KoRusene i overdosearbeidet.

  Alle statsforvaltere HOD Areal, by og samfunn Folk og samfunn Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet Kommunal styring

  3.1.3.2.4

  Statsforvalteren skal formidle regjeringens handlingsplan for fysisk aktivitet, Sammen om aktive liv. Nasjonal handlingsplan for fysisk aktivitet 2020 - 2029 til kommuner og fylkeskommuner, herunder formidle fysisk aktivitet  som en nasjonal interesse som ivaretas i samfunns- og arealplanlegging.
  Statsforvalteren skal i sin oppfølging av kommunal og regional planlegging vektlegge gå- og aktivitetsvennlige bo- og nærmiljøer, herunder ivaretakelse av områder som er under press, for eksempel lekeområder, natur- og friluftsområder, parker, grøntområder, stier og løyper der folk bor.

  3.1.4 Klima- og miljødepartementet

  3.1.4.1 Økosystemene i fylket skal ha god tilstand og levere økosystemtjenester

  Styringsparametere Resultatmål

  3.1.4.1.1

  Ivaretakelse av økosystemene

  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

  3.1.4.1.1.1

  Kommunene og sektorene bruker kartleggingsdata innhentet i økologisk grunnkartsatsning til å ivareta økosystemene i arealforvaltningen.

  Hjelpetekst

  Statsforvalteren skal gjennom veiledning om bruk av kartlag innhentet i økologisk grunnkart-satsningen sikre at kommunene og sektorene tar hensyn til økosystemene i arealforvaltningen.  

  Statsforvalteren bes rapportere på:

  • Egenvurdering av måloppnåelse ved bruk av skalaen god, middels eller dårlig og en kort forklaring på vurderingen
  • Vurdere effekten av tiltak som er gjennomført.

  3.1.4.1.2

  Tilstand i vannforekomstene

  Alle statsforvaltere KLD LMD Landbruk og mat Miljø og klima

  3.1.4.1.2.1

  Forbedret tilstand i vannforekomstene

  Hjelpetekst

  I 2021 er det spesielt viktig at statsforvalteren bistår vannregionmyndighetene i forbindelse med høringen av reviderte vannforvaltningsplaner (jan-mars 2021), og ved ev. justeringer i etterkant av høringen.

  Statsforvalteren kan også få oppdrag etter endelig vedtak i fylkestingene knyttet til Direktoratsgruppa for vannforskriften sitt arbeid med gjennomgang av alle planene og tilrådning til Regjeringen. 

  Regjeringen har varslet en eget plan for Oslofjorden som kan medføre nye forventninger til berørte embeter, som vi kommer tilbake til i supplerende tildeling.

  Statsforvalteren skal rapportere på effekten av arbeidet og beskrive avvik.

  3.1.4.1.3

  Redusert negativ effekt på naturen av fremmede skadelige organismer

  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

  3.1.4.1.3.1

  God innsats for å hindre negativ påvirkning av fremmede organismer på naturmangfoldet

  Hjelpetekst

  Regjeringens tiltaksplan om bekjempelse av fremmede skadelige organismer av 20. august 2020 fastsetter mål og tiltak som de ulike sektormyndighetene i felleskap skal gjennomføre for å redusere risikoen for negative effekter av fremmede skadelige organismer i Norge. Tiltaksplanen skal legges til til grunn for statsforvalterens innsats.

  2021 er forventet gyteår for pukkellaks, og innsats for å bekjempe denne arten er derfor spesielt viktig i berørte områder dette året.

  Statsforvalteren bes rapportere på:

  • En vurdering av den samlede effekten av gjennomførte tiltak i 2021, og hvordan dette har bidratt til måloppnåelse.
  • Er det andre tiltak/aktiviteter enn de som har fått tildelt midler som er gjennomført, som har bidratt til måloppnåelse?
  • Hvordan samarbeid med andre aktører (kommuner, andre sektorer, frivillige organisasjoner etc) har bidratt til måloppnåelse, og en vurdering av hvordan samarbeidet fungerer.

  Merk også at det skal rapporteres på de konkrete prosjektene det er tildelt midler til, se kapittel 7.

  Oppdrag
  SFOV SFVT SFAG SFRO SFVL SFMR SFTL SFNO SFTF KLD Miljø og klima

  3.1.4.1.4

  Forskrifter fastsatt av statsforvalteren om munningsfredningsområder utenfor vassdrag for anadrom fisk skal revideres i tråd med nye retningslinjer utarbeidet av Miljødirektoratet, blant annet for å harmonisere forskrifter fylkene imellom og for å tilpasse bestemmelsene i disse sonene til nye forskrifter for fiske etter anadrom fisk i vassdragene og i sjøen fra 2021.  Frist 01.06.2021

  SFOV SFIN KLD Miljø og klima

  3.1.4.1.5

  Forskrifter om edelkreps fastsatt av statsforvalteren skal harmoniseres i tråd med gjeldende fylkesinndeling og være i tråd med Mattilsynets soneforskrifter for bekjempelse av krepsepest. Frist: 01.07.2021

  SFOV KLD Miljø og klima

  3.1.4.1.6

  Revidere forskrift om fredning og fangst av ferskvannskreps i Steinsfjorden og Tyrifjorden, med sikte på å løse utfordringer knyttet til krepsefisket og styrke håndhevingen av regelverket. Frist: 01.07.2021

  SFOV SFIN SFVT SFAG SFRO SFVL SFMR SFTF KLD Miljø og klima

  3.1.4.1.7

  Revidere fylkesvis kultiveringsplan for laks og innlandsfisk for å sikre en faglig forsvarlig kultiveringspraksis basert på oppdatert kunnskapsgrunnlag, i tråd med de nyeste retningslinjer utarbeidet av Miljødirektoratet. Dersom situasjonen i fylke tilsier at statsforvalteren anser det som unødvendig skal det leveres en skriftlig begrunnelse. Frist 01.12.2021

  3.1.4.2 Ingen arter og naturtyper skal utryddes, og utviklingen til truede og nær truede arter og naturtyper skal forbedres

  Styringsparametere Resultatmål

  3.1.4.2.1

  Bedre ivaretakelse av den mest truede naturen

  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

  3.1.4.2.1.1

  Forbedret tilstand for truet natur

  Hjelpetekst

  Statsforvalteren skal medvirke til at prioriterte tiltak for trua arter og naturtyper blir gjennomført og at effektene av disse blir vurdert og formidlet. 

  Miljødirektoratet vil komme med nærmere presiseringer til statsforvalteren når det gjelder arbeidet med å følge opp truede arter og naturtyper som ikke er PA og UN. 

  Statsforvalteren bes rapportere på status for gjennomføring (jf. kap. 7.1.3.3.6) og gjennomførte tiltak inkl. vurdering av effekt (jf. kap. 7.3.5.4).

  SFTF KLD Miljø og klima

  3.1.4.2.1.2

  Oppfølging og skjøtsel av de utvalgte naturtypene slåttemark og slåttemyr er styrket sammenliknet med 2020

  Hjelpetekst

  Aktuelle tiltak kan være å etablere en regional skjøtselsgruppe, knytte til seg ekstern regional fagrådgiver, styrke kunnskapsgrunnlaget og utarbeide skjøtselsplaner, og ved å gi råd om tilskuddsordningen for truet natur post 1420.82.

  Statsforvalteren bes rapportere på effekten av tiltakene og hvilke planer som er lagt for å videreføre arbeidet etter 2021.

  3.1.4.2.2

  Bestandsmålene for rovvilt og tap av beitedyr til rovvilt

  Alle statsforvaltere KLD LMD Miljø og klima

  3.1.4.2.2.1

  Bestandsmålene for rovvilt er nådd og tapene av beitedyr til rovvilt er redusert.

  Hjelpetekst

  Statsforvalteren bes rapportere på:

  • Status og utvikling for de nasjonale bestandsmålene for gaupe, jerv, bjørn og ulv (på regionnivå)
  • Vurdering av måloppnåelse med kvotejakt og lisensfelling, og evaluering av effektivitet og bruk av midler til skadefelling. 
  • Status og utvikling for tap av husdyr og tamrein til fredet rovvilt (på fylkesnivå), og en vurdering av effekten av de enkelte forebyggende og konfliktdempende for å nå mål om å redusere tap.
  Oppdrag
  SFIN SFMR KLD LMD Landbruk og mat Miljø og klima Supplerende 2

  3.1.4.2.3

  Etablere prosjekt i samarbeid med interesserte sauebrukere og kommuner om økt beite i gårdsnære områder etter nærmere kriterier. Hovedformålet med prosjektet er å redusere tap av sau og lam til jerv i forvaltningsområdene for jerv, samt bidra til å ivareta områder som er viktige for trua natur i kulturlandskapet. Frist: Rapportere status pr. 31.12.21. Se Vilt- og rovviltforvaltning (fm-nett.no) for beskrivelse av oppdraget

  3.1.4.3 Et representativt utvalg av norsk natur skal tas vare på for kommende generasjoner

  Styringsparametere Resultatmål

  3.1.4.3.1

  Skogvern

  Alle statsforvaltere KLD LMD Miljø og klima

  3.1.4.3.1.1

  Gode underlag for skogvern

  Hjelpetekst

  Regjeringen vil verne 10 prosent av skogen. Iht. Granavold-plattformen skal vernet gjennomføres "på en slik måte at det får minst mulig konsekvenser for avvirkningen og skognæringens bidrag til det grønne skiftet". Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet vil lage mal og retningslinjer for hvordan dette skal ivaretas i enkeltområder. Så snart dette er ferdig skal det legges til grunn i statsforvalterens anbefalinger for skogvern.

  Det forventes at statsforvalteren bidrar med både miljøfaglig og skogfaglig kompetanse i skogvernarbeidet framover.


  3.1.4.3.2

  Bedre tilstand i verneområdene

  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

  3.1.4.3.2.1

  Antall verneområder med kjente trusler mot verneverdiene redusert

  Hjelpetekst

  Statsforvalteren skal gjennomføre tiltak for å bedre tilstanden i verneområdene. Tiltak skal være i tråd med godkjent forvaltnings- eller skjøtselsplan, besøksstrategi eller andre relevante styringsdokumenter. Det skal utarbeides nye/reviderte forvaltningsplaner for verneområder som har behov for det i den nettbaserte løsningen FPNV. Tiltak skal følges opp gjennom overvåking basert på bevaringsmål (effekt av tiltak), jf brev 03.11.20. Det skal rapporteres på effekten av tiltakene.

  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

  3.1.4.3.2.2

  Redusert forekomst av fremmede treslag i verneområder

  Hjelpetekst

  Satsingen på fjerning av fremmede treslag i verneområder videreføres i 2021. Organiseringen av arbeidet med FMVL som nasjonal koordinator og FNRP, FMMR og FMNO som regionale koordinatorer videreføres.

  FM skal rapportere på:

  • Antall verneområder som det er gjennomført uttak i
  • Hvilke naturtyper som primært er restaurert (kystlynghei, edelløvskog etc.)
  • Hvilke treslag som primært er tatt ut
  • Anslag volum tatt ut (m3)
  Oppdrag
  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

  3.1.4.3.3

  Utarbeide høringsforslag, forestå høring og gi tilrådning til Miljødirektoratet mht. revidering av verneforskrifter for store verneområder som oppfølging av Handlingsplan friluftsliv. Frist: 01.10.2021.

  SFNO KLD Miljø og klima

  3.1.4.3.4

  Gjennomføre verneplanprosesser for områder på Statskogs grunn og oversende tilrådning. Frist: 01.09.2021

  SFOV SFRO KLD Miljø og klima

  3.1.4.3.5

  Bevaring av verdifull natur (supplerende vern): Starte verneplanprosesser for aktuelle områder. Frist: 31.12.2021.

  SFOV KLD Miljø og klima

  3.1.4.3.6

  Oversende forslag om vern av Østmarka til Miljødirektoratet. Frist: 31.12.2021.

  SFTL KLD Miljø og klima

  3.1.4.3.7

  Marint vern: Gjennomføre høring for området Borgan-Frelsøy. Frist: 31.12.2021

  SFMR KLD Miljø og klima

  3.1.4.3.8

  Marint vern: Gjennomføre høring og oversende tilråding om vern av områdene Giske, Griphølen og Remman. Frist: 31.12.2021.

  SFNO SFTF KLD Miljø og klima

  3.1.4.3.9

  Marint vern: Gjennomføre høring og oversende tilråding om vern av området transekt fra Andfjorden. Frist: 31.12.2021.

  3.1.4.4 Forurensning skal ikke skade helse og miljø

  Styringsparametere Resultatmål

  3.1.4.4.1

  Redusert utslipp av kommunalt avløpsvann fra store tettbebyggelser

  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

  3.1.4.4.1.1

  God progresjon i arbeidet med å redusere forurensning fra utslipp av avløpsvann fra større tettbebyggelser og bedre etterlevelse av EUs avløpsdirektiv

  Hjelpetekst

  Dette er et arbeid over flere år for å sørge for at rensekrav skjerpes slik at tillatelser blir i tråd med EUs avløpsdirektiv, og forurensende utslipp reduseres. Statsforvalteren skal tidligere ha varslet om revidering av tillatelser, og skal med bakgrunn i veiledning fra Miljødirektoratet (inkludert ny mal) starte arbeidet med å revidere de aktuelle tillatelsene og følge opp kommuner i brudd med gjeldende krav.

  I løpet av 2021 skal statsforvalteren ha oversikt over størrelsen på utslippene av avløpsvann fra kommunene i fylket, ha laget planer for videre oppfølging og være i gang med å innhente grunnlaget for å revidere aktuelle tillatelser.

  Miljødirektoratet vil lage et enkelt rapporteringsskjema for å få oversikt over framdriften i embetene.

  SFOV SFVT SFTL KLD Miljø og klima

  3.1.4.4.1.2

  Nødvendig informasjon er på plass for å starte arbeidet med å revidere tillatelser for avløp

  Hjelpetekst

  Disse tre statsforvalterne står overfor en særlig utfordring med mange gamle tillatelser gitt pr anlegg. Omfattende innsats, inkludert tett dialog med kommunene, for å få fram et tilstrekkelig grunnlag til å revidere tillatelsene, vil kreves. 

  Grunnlaget er viktig for å vurdere om avløpssystemets rensekapasitet er tilstrekkelig mht. utslippet som genereres nå og framover når det gjelder planlagt ny arealbruk.

  Det skal rapporteres på blant annet størrelsen på utslipp av avløpsvann pr kommune og tettbebyggelse, og utslippsutvikling og samarbeid mellom kommuner innenfor den enkelte tettbebyggelse som berører avløpssystemet.

  3.1.4.4.2

  Bedre kunnskap om forurenset grunn


  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

  3.1.4.4.2.1

  Flere kommuner registrerer, oppdaterer og vedlikeholder egne lokaliteter i Grunnforurensning i forhold til 2020.


  Hjelpetekst

  Statsforvalteren skal identifisere og følge opp kommuner i eget fylke uten brukere/med liten aktivitet i fagsystemet Grunnforurensning og iverksette tiltak i disse kommunene for å øke kommunenes kompetanse og aktivitet i Grunnforurensning. Statsforvalteren skal gi en vurdering av måloppnåelse; dårlig, middels, god. Veiledning blir lagt ut på FM-nett. 

  Følgende kriterier legges til grunn:

  • Dårlig: Under 60 % av kommunene har brukere/følger opp sine plikter i Grunnforurensning. Statsforvalteren har ingen rutiner for å følge opp/veilede kommuner utenuten brukere/liten aktivitet i Grunnforurensning og har ikke iverksatt tiltak for å oppnå målet.
  • Middels: 70- 90 % av kommunene har brukere/følger opp sine plikter i Grunnforurensning. Statsforvalteren er i gang med å etablere rutiner for å identifisere og følge opp kommuner med ingen brukere/liten aktivitet i Grunnforurensning, og er i gang med å planlegge tiltak for å nå målet.
  • God: Over 90 % av kommunene har brukere/følger opp sine plikter i Grunnforurensning. Statsforvalteren har gode rutiner for å identifisere og følge opp kommuner uten brukere/med liten aktivitet i Grunnforurensning, og har iverksatt tiltak i 2020/2021 som har økt aktiviteten i Grunnforurensning.

  3.1.4.4.3

  Redusert forurensning på land og sjø ved prioriterte skipsverft

  SFOV SFVT SFAG SFRO SFVL SFMR SFTL SFNO SFTF KLD Miljø og klima

  3.1.4.4.3.1

  God framdrift i arbeidet med opprydding på land og i sjø ved prioriterte skipsverft

  Hjelpetekst

  Arbeidet skal gjennomføres i tråd med veiledning om verftarbeidet på FM-nett. Statsforvalteren skal rapportere i Grunnforurensning iht. veiledning på FM-nett.

  3.1.5 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  3.1.5.1 God økonomiforvaltning i kommunene

  Styringsparametere Resultatmål

  3.1.5.1.1

  Antall kommuner i ROBEK.

  SFOV SFVT SFAG SFRO SFTL KMD Kommunal styring

  3.1.5.1.1.1

  Antallet kommuner i ROBEK ved utgangen av 2021 skal ikke overstige antallet ved utgangen av 2020.

  Hjelpetekst

  Statsforvalterens rapportering:

  • Statsforvalteren skal følge opp kommuner som er i faresonen til å bli registrert i ROBEK. Statsforvalteren kan
   benytte flere virkemidler i sitt arbeid. Å rådgi kommunene i utarbeidelse av plandokumenter som blir gode og nyttige styringsverktøy for økonomiforvaltningen, kan være et eksempel på statsforvalterens rolle i veiledningen. Det skal gis en vurdering av hvilken årsakssammenheng det er mellom iverksatte tiltak fra statsforvalteren og observert effekt/resultat. Det skal også gis en vurdering av hva statsforvalterens erfaringer fra tiltak og resultat har å si for neste års strategi (læring/forbedringspotensial).
  • Dersom statsforvalteren mener andre aktører/eksterne faktorer har hatt en innflytelse på konkret effekt/resultat, skal det gis en vurdering av dette.
  SFIN SFVL SFMR SFNO SFTF KMD Kommunal styring

  3.1.5.1.1.2

  Antallet kommuner i ROBEK skal reduseres i 2021.

  Hjelpetekst

  Statsforvalterens rapportering:


  • Statsforvalteren skal følge opp kommuner som er i ROBEK og kommuner som er i faresonen til å bli registrert i ROBEK. Statsforvalteren kan benytte flere virkemidler i sitt arbeid. Å rådgi kommunene i utarbeidelse av plandokumenter som blir gode og nyttige styringsverktøy for økonomiforvaltningen, kan være et eksempel på statsforvalterens rolle i veiledningen. Det skal gis en vurdering av hvilken årsakssammenheng det er mellom iverksatte tiltak fra statsforvalteren og observert effekt/resultat. Det skal også gis en vurdering av hva statsforvalterens erfaringer fra tiltak og resultat har å si for neste års strategi (læring/forbedringspotensial).
  • Dersom statsforvalteren mener andre aktører/eksterne faktorer har hatt en innflytelse på konkret effekt/resultat, skal det gis en vurdering av dette.

  3.1.5.1.2

  Kvalitet i KOSTRA-data.

  Alle statsforvaltere KMD Kommunal styring

  3.1.5.1.2.1

  Antall feil i KOSTRA-rapporteringen reduseres vesentlig sammenliknet med 2020.

  Hjelpetekst

  Statsforvalterens rapportering:

  • Statsforvalteren skal gi en vurdering av hvilken årsakssammenheng det er mellom iverksatte tiltak for å rapportere inn korrekte KOSTRA-data til riktig tid og observert effekt/resultat. Det skal også gis en vurdering av statsforvalterens erfaringer fra tiltak og resultat og hva dette har å si for neste års strategi (læring/forbedringspotensial).
  • Dersom statsforvalteren mener andre aktører/eksterne faktorer har hatt en innflytelse på konkret effekt/resultat, skal det gis en vurdering av dette.


  Forklaring:

  Statsforvalteren vil hvert år etter den reviderte KOSTRA-publiseringen i juni bli tilsendt en oversikt med informasjon over
  antallet og konkrete feil i KOSTRA. Dette har fram til 2020 vært avgrenset til ett område med mye feil (eiendomsforvaltning). Feilene har blitt målt på aggregert nivå for samlede utgifter til renhold (art 075) og til forvaltning (funksjon 121). For 2020 ble dette utvidet til også å gjelde feil på byggfunksjonsnivå for utgifter til renhold og energi. Selv om feil på aggregert nivå har gått ned de siste årene, viser KOSTRA-tall mange feil på byggfunksjonsnviå. Det vil bli sendt ut en oversikt over feil til embetene.

  Med feil menes manglende rapportering eller ekstremverdier i nøkkeltallene for KOSTRA (eiendomsforvaltning) som ikke er logiske. Vesentlig må vurderes ut fra nivået på antallet feil i den tilsendte oversikten.

  Embetenes oppnåelse av resultatmålet blir vurdert ut ifra om de får kommunene til å redusere feilene i nøkkeltallene vesentlig. Noen fylker har kommuner med mange feil og har derfor stort potensial for å påvirke kommunene til å redusere feil. Andre embeter har få feil og kan målrette innsatsen inn mot de få kommunene som har feil. Økning, ingen endring eller liten nedgang i antallet feil i nøkkeltallene er ikke tilstrekkelig for å nå resultatmålet. 

  3.1.5.1.3

  Bruk av KOSTRA-data

  Alle statsforvaltere KMD Kommunal styring

  3.1.5.1.3.1

  Kommunene skal aktivt bruke KOSTRA-data i styring av kommunene.

  Hjelpetekst

  Statsforvalterens rapportering:

  • Det skal gis en vurdering av hvordan kommunene har brukt KOSTRA-data til styring i kommunene. Dette skal være mulig å gjøre i forbindelse med statsforvalterens årlige gjennomgang av styringsdokumentene (budsjett/økonomiplan)
  • Det skal gis en vurdering av hvilken årsakssammenheng det er mellom iverksatte tiltak for å få kommunene til å bruke KOSTRA-data til styring i kommunene og observert effekt/resultat. Det skal også gis en vurdering av statsforvalterens erfaringer fra tiltak og resultat, og hva dette har å si for neste års strategi (læring/forbedringspotensial).
  Oppdrag
  Alle statsforvaltere KMD Kommunal styring

  3.1.5.1.4

  Som følge av koronapandemien skal SF i 2021 fordele ekstraordinære skjønnsmidler til kommunene. 


  3.1.6 Landbruks- og matdepartementet

  3.1.6.1 Økt verdiskaping i landbruket og landbruk over hele landet

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål

  3.1.6.1.1

  Verdiskaping i landbruket og i landbruksbaserte næringer

  Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

  3.1.6.1.1.1

  Regional innsats innen landbruksbasert næringsutvikling er innrettet slik at nasjonale mål og føringer i RNP nås.  

  Hjelpetekst

  Statsforvalterens landbruksfaglige kompetanse skal brukes aktivt i utviklingsarbeid initiert av det regionale partnerskapet for å nå de landbrukspolitiske målene. Det bes om en vurdering av om regional innsats innen landbruksbasert næringsutvikling er innrettet slik at nasjonale mål og føringer i RNP nås. Statsforvalteren bes rapportere på: 

  • En vurdering av om iverksatte tiltak fra statsforvalteren sikrer at nasjonale mål og føringer i RNP nås.  
  • Kort om statsforvalterens innsats i utviklingsarbeidet.  
  • Hvilke utfordringer statsforvalteren ser for å sikre tilstrekkelig måloppnåelse.

  3.1.6.1.2

  Verdiskaping i skogbruket

  Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

  3.1.6.1.2.1

  Kommunenes arbeid med tilfredsstillende foryngelse innen tre år etter hogst er fulgt opp. 

  Hjelpetekst

  Statsforvalteren skal gjennom opplæring, veiledning og informasjon bidra til at kommunene sikrer tilfredsstillende foryngelse. Statsforvalteren skal midtveis i plantesesongen følge opp status for kommunens arbeid med oppfølging av resultatkartlegging og foryngelseskontroll. Statsforvalteren skal kort beskrive hvilke tiltak og aktiviteter som er gjennomført ovenfor kommunen, hvilken effekt disse tiltakene har hatt og hvilke tiltak som statsforvalteren planlegger kommende år for bedre måloppnåelse. Tiltak som er gjennomført dersom kommunen mangler plan for gjennomføring skal beskrives.  

  Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler

  3.1.6.1.2.2

  Kommunene forvalter de økonomiske virkemidlene i skogbruket effektivt og i samsvar med regelverket.

  Hjelpetekst

  Statsforvalteren skal kort

  • gi en vurdering av om kommunenes forvaltning av de økonomiske virkemidlene i skogbruket er tilfredsstillende, og ev. et (kvalitativt) anslag over hvor stor andel av kommunene som ikke forvalter virkemidlene i tråd med forutsetningene i lov og forskrift. 
   • legg særlig vekt på å vurdere resultatet av virkemiddelbruk på områdene skogsveinett, foryngelse etter hogst, tettere planting, gjødsling og miljøtiltak samt forskrift om skogfond 
  • beskrive hvilke tiltak og aktiviteter som er gjennomført ovenfor kommunene for å bidra til en effektiv bruk av de økonomiske virkemidlene og hvilke tiltak SF vil prioritere kommende år for bedre måloppnåelse i skogbruket der kommunen er gitt myndighet.
   • gjelder alle tilskuddsordninger som er gitt hjemmel i skogbruksloven og som kommunen forvalter samt forskrift om skogfond. Det skal særlig legges vekt på å vurdere resultatet av virkemiddelbruk på områdene skogsveinett, foryngelse etter hogst, tettere planting, gjødsling og miljøtiltak. 
  • beskrive utfordringer som kommunene har hatt med å forvalte de økonomiske virkemidlene.
   • kan statsforvalteren understøtte kommunenes rolle som skogbruksmyndighet på en annen og bedre måte enn tidligere, eventuelt hvordan?

  3.1.6.1.3

  Verdiskaping i reindriften

  SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat

  3.1.6.1.3.1

  Økt produksjon og verdiskaping i reindriften.

  Hjelpetekst

  Det vises her til virksomhets- og økonomiinstruksen punkt 5.1.6.1 

  Statsforvalteren bes rapportere på: 

  • Om statsforvalterens rådgivning og veiledning bidrar til økt produksjon og verdiskaping i reindriften (med bruk av skala: i liten grad, i middels grad, i betydelig grad) og en kort begrunnelse 
  • En vurdering av om iverksatte tiltak fra statsforvalteren gir ønsket effekt og resultat  
  • Hvilke utfordringer statsforvalteren ser for å sikre tilstrekkelig måloppnåelse og hvilke tiltak statsforvalteren vil iverksette kommende år for å bedre måloppnåelsen 
  Oppdrag
  Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

  3.1.6.1.4

  For å forebygge skogskader må statsforvalteren i 2021 følge nøye med på skogens sunnhetstilstand og ved behov iverksette tiltak slik det er forklart i §§ 11 og 12 i forskrift om bærekraftig skogbruk. 

  Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

  3.1.6.1.5

  Statsforvalteren skal i 2021 bidra gjennom opplæring, veiledning og informasjon følge opp at kommunene ivaretar forvaltningen av tilskudd til skogsveier og til drift med taubane o.a

  SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat

  3.1.6.1.6

  Statsforvalteren skal i 2021 informere om prosjektet «Ut på vidda – lærings- og omsorgstjenester i reindrifta». I samarbeid med Statsforvalteren i Troms og Finnmark skal prosjektet gjøres kjent via digitale plattformer og på samlinger for næringa i regi av Statsforvalteren.

  SFTF LMD Landbruk og mat

  3.1.6.1.7

  Statsforvalteren i Troms og Finnmark skal administrere "Ut på vidda – lærings- og omsorgstjenester i reindrifta", og følge opp strategiplan og føringer fra avtalepartene.

  3.1.6.2 Bærekraftig landbruk

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål

  3.1.6.2.1

  Bidra til opprettholdelse av kulturlandskap og redusert miljøbelastning fra jordbruksdrift

  Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler

  3.1.6.2.1.1

  Virkemidler på miljøområdet er tilpasset til regionale miljøutfordringer

  Hjelpetekst

  Vurder kort om de ulike de økonomiske miljøvirkemidlene (RMP, SMIL, tilskudd til tiltak i beiteområder, drenering, etc.) har hatt ønsket effekt. Beskriv kort de største utfordringene innenfor miljøområdet de kommende år, og om grensegangen mellom miljø- og landbruksforvaltningens virkemidler er formålstjenlig. Hva kan eventuelt gjøres annerledes? Hvilke tiltak vil statsforvalteren iverksette fremover for å øke måloppnåelsen/miljøeffekten? Gi en oversikt over hvordan virkemidlene er fordelt mellom opprettholdelse av kulturlandskap og redusert forurensning.

  Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat Miljø og klima

  3.1.6.2.1.2

  Innholdet i miljøvirkemidlene er godt kjent for aktuelle søkere, landbrukets organisasjoner og kommuner.

  Hjelpetekst

  Antall foretak som har gjort miljøtiltak (spesielt innen RMP) har vært stabilt over mange år. Vi ønsker en kort vurdering av i hvilken grad statsforvalteren har bidratt til å gjøre ordningene kjent og om flere miljøtiltak blir utført.

  Hvilke tiltak vil statsforvalteren iverksette kommende år for å øke miljøinnsatsen i jordbruket?

  Alle statsforvaltere KLD LMD Landbruk og mat Miljø og klima

  3.1.6.2.1.3

  Miljøvirkemidlene er innrettet i henhold til vannforvaltningsplanene, med mer forpliktende krav ved behov for forsterket innsats.

  Hjelpetekst

  I tråd med nasjonale føringer om vannforvaltning skal mer forpliktende krav tas i bruk ved behov for forsterket innsats. Det er behov for forsterket innsats mot forurensning fra jordbruk for å oppnå mål om god tilstand i alle landbrukspåvirkede vannforekomster. I områder hvor iverksatte tiltak i dag ikke er tilstrekkelig for å nå miljømålene, innen gitte frister, skal kommunens og statsforvalterens hjemler til å stille krav til gjennomføring tas i bruk der det er nødvendig. Dette kan omfatte både miljøkrav fastsatt i regionale forskrifter, slik SF har hjemmel til, eller strengere praktisering av bestemmelser i andre forskrifter. Virkemiddelbruk må balansere mellom produksjonshensyn og miljømessige hensyn. Det skal gis en beskrivelse av hvilke vurderinger som er gjort, og  i hvilken grad mer omfattende krav blir gjennomført. Dette kan omfatte både nye regionale forskrifter med miljøkrav eller strengere håndtering i andre forskrifter med mer.

  Nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av de regionale vannforvaltningsplanene:

  https://www.regjeringen.no/contentassets/8295acf187ab41d7b9a4acd901886926/nasjonale-foringer-for-arbeidet-med-oppdatering-av-de-regionale-vannforvaltningsplanene.pdf

  Oppdrag
  Alle statsforvaltere LMD KLD Landbruk og mat Miljø og klima

  3.1.6.2.2

  Statsforvalteren skal også i 2021 bistå Mattilsynet og Miljødirektoratet i bekjempelsen av dyresykdommen skrantesjuke (CWD). Statsforvalteren vil ha ansvar for ulike oppgaver som informasjonsarbeid, forvaltning av tilskudd til beitelag og vedlikeholde sperregjerder (gjelder Statsforvalteren i Trøndelag). Det er også viktig med oppfølging av kommunenes arbeid i saken, herunder at viltforvaltningen prøvetar risikodyr.

  SFOV LMD Landbruk og mat

  3.1.6.2.3

  Statsforvalteren i Oslo og Viken skal forvalte de særskilte midlene til CWD i 2021

  3.1.7 Andre oppdrag


  Oppdrag
  Alle statsforvaltere BFD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.1.7.1

  Statsforvalteren skal fordele midler til stillinger i det kommunale barnevernet, jf. pkt. 5.1.10.3 i VØI. De øremerkede stillingene fra 2020 videreføres. 

  Frist: 15.03.2021

  Alle statsforvaltere BFD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.1.7.2

  Statsforvalteren skal bidra til å sikre at kommunene jobber strukturert med gjenforening av barn og foreldre etter en omsorgsovertakelse, herunder sikre at det gjøres grundige vurderinger når målsetningen om gjenforeningen forlates, da gjenforeningsmålsettingen på visse vilkår kan oppgis. Dette stiller krav både til samværenes hyppighet og kvalitet. Og selv når gjenforening ikke er mulig, har det en egenverdi å bevare familiebånd dersom dette ikke er til skade for barnet. Alle beslutninger om samvær må bygge på konkrete vurderinger. Barns medvirkning og barnets beste som et grunnleggende hensyn skal ivaretas i dette arbeidet

  Statsforvalteren skal innhente kommunenes erfaringer fra gjenforeningsarbeid, vurdere kommunenes arbeid og samarbeide med Bufdir om det videre arbeidet på dette feltet.

  Alle statsforvaltere BFD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.1.7.3

  Statsforvalteren skal bistå og samarbeide med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og følge opp deltakende kommuner i tiltakene i kompetansestrategien for det kommunale barnevernet:

  • Tjenestestøtteprogrammet
  • Opplæringsprogram for minoriteter
  • Veiledningsteamet
  • Dialogmøter
  • Læringsnettverk og lokale utviklingsprosjekter

  Oppgavene vil bli nærmere spesifisert i forbindelse med utsendelse av belastningsfullmaktene for 2021.

  Alle statsforvaltere KMD BFD HOD JD KLD KD LMD Areal, by og samfunn Kommunal styring Miljø og klima Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.1.7.4

  Statsforvalteren skal utfordre kommunene til å ha en prosess hvor kommunestyret vurderer sammenslåing som et alternativ. En forutsetning for gode dialoger om strukturutfordringer og -muligheter er at arbeidet er forankret i ledelsen hos statsforvalteren, og at fagavdelingene bidrar i arbeidet.

  Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

  3.1.7.5

  Statsforvalteren skal i 2021 fatte vedtak iht. kompensasjonsordningen etter avvikling av hold av pelsdyr.

  SFOV SFVL SFTL SFTF ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.1.7.6

  Statsforvalterne i Oslo og Viken, Vestland, Trøndelag og Troms og Finnmark skal bistå Arbeids- og velferdsdirektoratet i prosjektet "Økt kompetanse i NAV" og samarbeide med NAV- fylke om utvikling og eventuell iverksetting av tiltak i regi av prosjektet. Disse statsforvalterne skal også bistå direktoratet i utvikling av forvaltningskompetanse som omhandler anvendelse av sosialtjenesteloven i NAV-kontoret.


  SFVL SFTL ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.1.7.7

  Statsforvalterne i Trøndelag og Vestland skal videreutvikle verktøyet "Tjenestebarometer for sosiale tjenester" som Statsforvalteren i Trøndelag har utarbeidet. Som et ledd i dette arbeidet skal hver statsforvalter gjennomføre dialogmøter med minst 5 kommuner i 2021.

  SFNO ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.1.7.8

  Statsforvalteren i Nordland skal systematisere metodikk knyttet til hvordan det kan gis opplæring og veiledning om kvalifiseringsprogrammet ut mot NAV-kontorene. Statsforvalteren skal beskrive metodikken og dele den med de øvrige statsforvalterne. 

  Alle statsforvaltere HOD ASD Helsedirektoratet

  3.1.7.9

  Mange personer med ulike helseproblemer vil trenge samtidig og koordinert bistand fra både NAV og helse- og omsorgstjenestene i kommunen for at mål om deltakelse i arbeid og bedre helse skal nås. Arbeid vil ofte i seg selv ha en positiv helseeffekt. Helse- og omsorgstjenestene og NAV må samarbeide systematisk for å lykkes i dette arbeidet.

  Gjennom tidligere ordninger som Raskere tilbake, ble det etablert samarbeid mellom NAV og spesialisthelsetjenesten. Videre er det gjennom IPS etablert samarbeid en del steder både mellom NAV og spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester. Det er et særlig behov for å innhente kunnskap og få en bedre oversikt over samarbeidet mellom NAV og kommunale helse- og omsorgstjenester. Samtidig er det viktig å få oversikt over det helhetlige tjenestetilbudet og forløpet i helse- og omsorgstjenesten, inkludert spesialisthelsetjenesten og samarbeidet med NAV.

  I 2021 skal Statsforvalteren i samarbeid med NAV fylke kartlegge tjenestesamhandlingen som er etablert mellom NAV-kontor og helse- og omsorgstjenester om tjenestemottakere og pasienter som har behov for samtidige tjenester. Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet tar initiativ til å utarbeide et verktøy for kartleggingsarbeidet. Kartleggingen vil være grunnlag for senere vurdering av tiltak.

  Rapporteringspunkt:

  -             Statsforvalteren skal kartlegge tjenestesamhandlingen som er etablert mellom NAV-kontor og helse- og omsorgstjenesten


  SFOV KLD Miljø og klima Supplerende 1

  3.1.7.10

  Levere forslag til endringer i markaloven. Oppdraget vil bli utdypet i eget brev fra Klima- og miljødepartementet. Frist: 1. oktober 2021.

  Se også tildelte budsjettmidler i punkt 5.2.5 i dette supplerende tildelingsbrevet.

  3.2 Statlig virksomhet på regionalt nivå skal være godt samordnet og legge til rette for gode helhetsløsninger

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  3.2.1 Tverrsektorielle delmål

  3.2.1.1 Gode og helhetlige tjenester til utsatte barn og unge

  Styringsparametere Resultatmål

  3.2.1.1.1

  Tjenestetilbud til utsatte barn og unge 

  Alle statsforvaltere KD ASD BFD HOD KMD Barnehage og opplæring Familier, barn og unge Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  3.2.1.1.1.1

  Godt samordnet tjenestetilbud i kommunene til utsatte barn og unge

  Hjelpetekst

  Utsatte barn og unge som har behov for tjenester fra flere instanser er en prioritert målgruppe, som Statsforvalter skal ha en særlig oppmerksomhet på. For at utsatte barn og unge skal fanges opp tidlig og få samordnet hjelp, er det viktig at tjenestene i kommunene utvikler kompetanse slik at de sammen kan bidra til et godt og samordnet tjenestetilbud. 

  Med samordnet tjenestetilbud menes at hjelpen skal ta utgangspunkt i barn og unges situasjon, og være koordinert, planlagt og oppleves som helhetlig. 

  Statsforvalter skal gjøre en kort, overordnet vurdering av i hvilken grad kommunene har et samordnet tjenestetilbud til utsatte barn og unge. Hvordan vurderer embetet hovedutfordringene når kommunene ses under ett? Statsforalter skal gi en kort omtale av embetes innsats på området og hvordan effekten/resultatet av arbeidet vurderes. 

  Det skal også gis en kort beskrivelse av hvordan Covid-situasjonen har påvirket samordning av tjenestetilbudet i kommunene i 2021. 


  Andre regionale aktører som kompetansesentrene, KS, Konfliktrådet/SLT, Husbanken m.fl. er bidragsytere for å styrke kommunenes samordning om utsatte barn og unge. Statsforvalter skal være pådriver for et godt samarbeid og koordinert innsats mellom relevante regionale aktører på dette området. 

  Statsforalter skal gi en kort omtale av sin innsats på området og hvordan effekten/resultatet av arbeidet vurderes.

  3.2.1.1.2

  Kompetanse om utsatte barn og unge 

  Alle statsforvaltere KD ASD BFD HOD KMD Barnehage og opplæring Familier, barn og unge Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  3.2.1.1.2.1

  God kompetanse om utsatte barn og unge i kommunene

  Hjelpetekst

  Kompetanseutvikling i kommunenes ledelse og i tjenestene legger et viktig grunnlag for samhandling og samordning. 

  Statsforvalter skal gi en kort og samlet vurdering av kommunenes kompetanse om utsatte barn og unge som grunnlag for et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Herunder skal statsforvalteren konkretisere kommunenes behov for kompetanseutvikling på området. 
  Andre regionale aktører som kompetansesentrene, KS, NAV, Husbanken m.fl. er bidragsytere for å styrke kommunenes kompetanseutvikling. Statsforvalter skal være pådriver for et godt samarbeid og koordinert innsats mellom relevante regionale aktører på dette området. 

  Oppdrag
  Alle statsforvaltere KD ASD BFD HOD Barnehage og opplæring Familier, barn og unge Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  3.2.1.1.3

  Godt tverrsektorielt samarbeid er særlig viktig under pandemisituasjonen, både for å fange opp barn og unge som har eller får behov for hjelp, og for å gi samordnet hjelp til disse. Statsforvalteren skal i 2021 følge opp kommunenes innsats på dette området. 

  Alle statsforvaltere BFD ASD HOD JD KD Barnehage og opplæring Familier, barn og unge Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.2.1.1.4

  Statsforvalteren skal ha en aktiv rolle i gjennomføringen av barnevernsreformen, ved å støtte kommunene i deres arbeid med å forberede ansvarsendringene som trer i kraft i 2022. Dette omfatter blant annet tiltak som bidrar til at kommunene reduserer svikt i saksbehandling, samt hever kvaliteten i hjelpetiltak, oppfølging av barn i fosterhjem og rekruttering av fosterhjem i barnets slekt eller nettverk. Målrettede, forebyggende tiltak og tidlig innsats ikke bare fra barnevernstjenesten, men også fra andre berørte tjenester i kommunen, vil ha stor betydning for at reformen skal bli vellykket. En god forankring av reformen både i den politiske og administrative ledelsen av kommunen fremstår derfor som viktig. Statsforvalteren skal bidra til dette.

  Alle statsforvaltere BFD ASD HOD JD KD Barnehage og opplæring Familier, barn og unge Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.2.1.1.5

  Statsforvalteren skal videreføre arbeidet med å gjøre kommuner og fylkeskommuner kjent med de voldsforebyggende verktøyene «Jeg Vet» og «Snakke sammen». For 2021 vil samtlige statsforvaltere få tildelt øremerkede midler i brev fra Bufdir til dette arbeidet. Det er ønskelig med et samarbeid med RVTSene i alle regioner, og med Sametinget der dette er aktuelt.


  Lenker:

  http://www.jegvet.no/

  https://snakkemedbarn.no/


  Alle statsforvaltere BFD ASD HOD JD KD Barnehage og opplæring Familier, barn og unge Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.2.1.1.6

  Andelen barn som vokser opp i
  familier med vedvarende lavinntekt, øker. Statsforvalteren har en viktig
  rolle i å tilrettelegge for kunnskapsformidling, og skal bidra til at god
  praksis og relevante verktøy og tiltak gjøres kjent for kommunene. Dette
  gjelder for eksempel Bufdirs veileder for tverrsektorielt arbeid mot fattigdom
  i barnefamilier og indikatorene på kommunenivå om barnefattigdom som Bufdir har
  utarbeidet.


  Lenke: www.barnefattigdom.no

  Alle statsforvaltere ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.2.1.1.7

  Statsforvalterne skal sette i verk kompetansehevende tiltak og legge til rette for erfaringsutveksling om oppfølging av utsatt ungdom i NAV- kontorene i samarbeid med NAV fylke. 

  Alle statsforvaltere HOD ASD BFD KD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  3.2.1.1.8

  Statsforvalteren skal i 2021 bidra til implementering av Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge. Retningslinjen bør ses i sammenheng med Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorg og anbefaling om tidlig livstilsamtale, som ivaretar oppdagelse av risiko og iverksetting av helsefremmende tiltak før fødsel

  Alle statsforvaltere HOD ASD BFD KD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

  3.2.1.1.9

  Statsforvalteren bes om å gå i dialog med kompetansesentrene (KoRus, RVTS, RKBU/RBUP og NAPHA) for å etablere en systematisk samarbeidsrutine som kan benyttes når det er avdekket behov for faglig bistand i kommunene. En samarbeidsrutine må baseres på felles forståelse av roller, ansvar og oppgaver. Målet er å bistå kommunene med å finne treffsikre tiltak gjennom gode analyser og faglig støtte.

  3.2.1.2 Den offentlige boligsosiale innsatsen skal være helhetlig og effektiv

  Styringsparametere Resultatmål

  3.2.1.2.1

  Statsforvalterens bidrag til samarbeid mellom regionale aktører om de tre innsatsområdene i 'Alle trenger et trygt hjem (2021 – 2024)':

  • Ingen skal være bostedsløse
  • Barn og unge skal ha gode boforhold
  • Personer med nedsatt funksjonsevne skal på lik linje med andre kunne velge hvor og hvordan de bor
  Alle statsforvaltere KMD ASD BFD HOD JD KUD KD Areal, by og samfunn Familier, barn og unge Folk og samfunn Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.2.1.2.1.1

  Helhetlig samarbeid mellom stat og kommune om de tre prioriterte innsatsområdene i Alle trenger et trygt hjem (2021 – 2024).

  Hjelpetekst

  Nasjonal strategi for sosial boligpolitikk, Alle trenger et trygt hjem (2021-2024), FNs bærekraftsmål og andre relevante statlige satsinger legges til grunn for dialogen.

  Det bes om en vurdering av samarbeidet om de tre prioriterte innsatsområdene. Statsforvalteren bes vurdere:

  • i hvilken grad den statlige dialogen med kommunene er helhetlig og effektiv.
  • hvilke årsakssammenheng det er mellom statsforvalterens innsats og observerte effekter.
  • statsforvalterens eget forbedringspotensial.
  • andre aktørers innflytelse på konkrete effekter.
  Oppdrag
  SFRO SFVL SFNO KMD Areal, by og samfunn Familier, barn og unge Folk og samfunn Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Supplerende 2

  3.2.1.2.2

  Statsforvalteren i Nordland, Vestland og Rogaland skal samarbeide med Husbanken for å sikre helhetlige og koordinerte statlige råd og veiledning innen det boligsosiale området.

  SFRO SFVL SFNO KMD Areal, by og samfunn Familier, barn og unge Folk og samfunn Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Supplerende 2

  3.2.1.2.3

  Statsforvalteren i Nordland, Vestland og Rogaland skal ha oppdatert kjennskap til kommunenes boligsosiale utfordringer og behov. Statsforvalterne skal basert på kommunekunnskap bidra å styrke kommunene i planlegging og gjennomføring av aktiviteter, forankret i de seks boligsosiale suksessfaktorene.

  Statsforvalterne skal veilede og følge opp kommuner når det gjelder de prioriterte målgruppene i Nasjonal strategi for boligpolitikken.

  SFRO SFVL SFNO KMD Areal, by og samfunn Familier, barn og unge Folk og samfunn Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Supplerende 2

  3.2.1.2.4

  Statsforvalterne i Nordland, Vestland og Rogaland skal veilede distriktskommuner om adgangen til å ta distriktspolitiske hensyn innenfor Husbankens ordninger, og hvordan de best kan ta boligsosiale hensyn i planleggingen.

  SFRO SFVL SFNO KMD Areal, by og samfunn Familier, barn og unge Folk og samfunn Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Supplerende 2

  3.2.1.2.5

  Statsforvalteren i Nordland, Vestland og Rogaland skal veilede kommuner slik at de arbeider for at flere vanskeligstilte kan eie sin egen bolig. Det skal arbeides for at flere barnefamilier kan eie egen bolig.

  3.2.1.3 Tilsyn skal være samordnet, målrettet og medvirke til læring og forbedring

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. 

  Styringsparametere Resultatmål

  3.2.1.3.1

  Samlet tilsynsbelastning for den enkelte kommune. 

  Alle statsforvaltere KMD Tilsyn

  3.2.1.3.1.1

  Den samlete tilsynsbelastningen for den enkelte kommune skal ikke være for stor.

  Hjelpetekst

  Statsforvalteren skal rapportere om følgende: 

  - En kort beskrivelse av hvordan embetet har organisert arbeidet med samordning av statlig tilsyn.  

  - En kort beskrivelse av hvilke tiltak for samordning av tilsyn som er iverksatt etter kommuneloven, herunder tilsyn fra andre enn statsforvalteren selv, og effekten av tiltakene. 

  - En kort vurdering av den samlete tilsynsbelastningen på kommunene i fylke, både generelt og når det gjelder enkeltkommuner. Med tilsynsbelastning menes blant annet om tilsynet krever mye ressurser i kommunen og om tilsyn er samordnet i tid. 

  - En kort beskrivelse av den dialogen statsforvalteren har hatt med andre tilsynsmyndigheter om situasjonen i enkeltkommuner.

  3.2.1.3.2

  Statsforvalterens hensyntagen til forvaltningsrevisjoner i sin planlegging, prioritering og gjennomføring av tilsyn.

  Alle statsforvaltere KMD Tilsyn

  3.2.1.3.2.1

  Tilsyn mot kommunen innrettes slik at statsforvalterens ressurser benyttes effektivt.

  Hjelpetekst

  Statsforvalteren skal rapportere om følgende: 

  -  Om Statsforvalteren har oversikt over relevante forvaltningsrevisjoner i kommunene (planer for forvaltningsrevisjoner og forvaltningsrevisjonsrapporter). 

  - Om Statsforvalteren har vurdert å utsette eller ikke gjennomføre tilsyn der det nylig er gjennomført en forvaltningsrevisjon med det samme temaet. 

  - En kort beskrivelse av hvordan Statsforvalteren har fulgt opp og hatt dialog med aktuelle kommuner om prioritering og gjennomføring av planlagte tilsyn med kommunene.  

  3.2.1.3.3

  Tilsyn som grunnlag for læring.

  Alle statsforvaltere KMD Tilsyn

  3.2.1.3.3.1

  Tilsyn fører til læring og forbedring i kommunen.

  Hjelpetekst

  Statsforvalterens rapportering skal inneholde følgende: 

  - Kort beskrivelse av hva som er gjort for å fremme og formidle læring hos kommunene i de tilsynene som er gjennomført.

  3.2.1.4 Klimahensyn skal ivaretas i alle sektorer

  Styringsparametere Resultatmål

  3.2.1.4.1

  Kommunenes arbeid med klimatilpasning og klimagassreduksjon

  Alle statsforvaltere KLD KMD Areal, by og samfunn Miljø og klima

  3.2.1.4.1.1

  Alle kommuner har i sin klima- og energiplanlegging en oppdatert handlingsdel (nyere enn 4 år) med ambisiøse mål og gjennomfører tiltak som bidrar til å redusere klimagassutslipp

  Hjelpetekst

  Statsforvalteren skal påse at kommunene følger statlige planretningslinjer (SPR) for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. For at kommunenes klimaplaner skal være operative, bør handlingsdelen f.eks. ligge i samfunnsdelen av kommuneplanen.

  Intensjonen med kommunenes klimaplanlegging er at planene skal bidra til reduserte klimagassutslipp. 

  Statsforvalteren bes rapportere på:

  • Hvordan er forventningene i SPR formidlet til kommunene?
  • Har planene oppdaterte handlingsplaner med tydelig ansvarsfordeling, og følges tiltakene opp av kommunene?
  • Hvordan vurderer statsforvalteren sammenhengen mellom det statsforvalteren har gjort, og effekten på kommunenes klimaarbeid?

  Alle statsforvaltere KLD JD KMD LMD Areal, by og samfunn Landbruk og mat Miljø og klima Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.2.1.4.1.2

  Kommunene har integrert klimatilpasning i sine planer i tråd med statlig planretningslinje (SPR) for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning

  Hjelpetekst

  I 2020 var det viktig å følge med på at kommunene vurderte hensynet til klimatilpasning inn i de nye planstrategiene, og i lys av fylkets klimaprofil. I 2021 skal statsforvalteren følge opp at klimatilpasning inngår i kommunens videre planarbeid, spesielt med fokus på kommuneplanarbeidet (både samfunnsdel og arealdel), men også i reguleringsplansaker.

  Statsforvalteren bes rapportere på:

  • Hvordan forventningene i SPR er formidlet til kommunene
  • Hvordan statsforvalteren har bistått kommunene med vurderingene av effekter og konsekvenser av klimaendringene
  • Om kommunene har brukt SPR i sitt planarbeid

  3.2.1.5 Andre oppdrag


  Oppdrag
  SFOV SFRO SFTL SFTF KUD Folk og samfunn

  3.2.1.5.1

  Det er lite kunnskap om FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i kommunene. Statsforvalteren skal, gjennom sin samordnings- og veiledningsfunksjon overfor kommunene, arbeide for at konvensjonen legges til grunn i alt arbeid som berører personer med funksjonsnedsettelse. 

  Bufdir har igangsatt et arbeid for å øke kunnskapen om og gjennomføringen av CRPD i kommunene.  

  Statsforvalteren i Oslo og Viken, Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Statsforvalteren i Rogaland og Statsforvalteren i Trøndelag skal være piloter 2021, og skal i samarbeid med Bufdir: 

  • Bygge opp kunnskap om CRPD internt hos den aktuelle statsforvalter.
  • Ferdigstille opplæringsmateriell om CRPD 
  • Gi utvalgte pilotkommuner opplæring i CRPD, og hvordan konvensjonen kan gjennomføres lokalt. 

  Piloten skal være gjennomført 31.12.2021, med mulighet for forlengelse» 

  Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.2.1.5.2

  Statsforvalteren skal evaluere håndteringen av covid-19 for å sikre læring og utvikling av samfunnssikkerhetsarbeidet lokalt og regionalt. 

  SFNO SFTF JD Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.2.1.5.3

  Statsforvalteren skal bidra i planlegging og gjennomføring av øvelsene Arctic REIHN og Barents Rescue som finner sted 2022.

  Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.2.1.5.4

  Statsforvalteren skal delta i forberedelser knyttet til vertslandsstøtte i forbindelse med Forsvarets øvelse Cold Response som finner sted i 2022.

  Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.2.1.5.5

  Statsforvalteren skal i løpet av 2021-2022 inkludere sikkerhetspolitisk krise/krig i fylkesROS. Analysegrunnlag utarbeidet av DSB bør brukes i arbeidet.

  Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.2.1.5.6

  Statsforvalteren skal ta kontakt med Forsvaret for å gjøre en felles vurdering av behovet for sivilt regionalt planverk for vertslandsstøtte dersom dette ikke er gjort i løpet av 2020.

  Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

  3.2.1.5.7

  Statsforvalteren skal på forespørsel bidra til revisjon og videreutvikling av Forsvarets planverk.

  3.2.1.6 Miljø- og skogfaglig kompetanse i skogvernarbeidet

  Oppdrag
  Alle statsforvaltere LMD KLD Landbruk og mat Miljø og klima Supplerende 1 Supplerende tillegg 3

  3.2.1.6.1

  Regjeringen vil verne 10 prosent av skogen. Vernet skal gjennomføres på en slik måte at det bidrar til å fylle de nasjonale målene for naturmangfold, samtidig som det får minst mulige konsekvenser for avvirkningen og skognæringens bidrag til det grønne skiftet. Vi forventer at Statsforvalteren bidrar med både miljøfaglig og skogfaglig kompetanse i skogvernarbeidet framover. Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet har i tråd med oppdrag fra KLD og LMD utarbeidet forslag til mal, inkludert veiledning til malen, for skogfaglig beskrivelse av enkeltområdene som tilbys for frivillig vern og offentlig grunn som vurderes for vern. Statsforvalteren skal systematisk samle inn data i tråd med malen. Direktoratene har videre utarbeidet forslag til retningslinjer for avveining mellom verneverdier og konsekvenser for avvirkningen og skognæringens bidrag til det grønne skiftet. Når KLD og LMD har tatt stilling til direktoratenes forslag skal Statsforvalteren følge opp bruken av mal og retningslinjer for avveining som nevnt over for nye skogvernprosesser som startes opp.

  3.3 Rettssikkerhet skal være ivaretatt på en enhetlig måte i fylket og på tvers av statsforvalterne

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  3.3.1 Tverrsektorielle delmål

  3.3.1.1 Høy kvalitet i veiledning, kontroll, tilsyn og saksbehandling

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål

  3.3.1.1.1

  Statsforvalteren bidrar til å sikre at kommunene forvalter rettighetene og pliktene eter integreringsloven og introduksjonsloven på en god måte gjennom veiledningssamlinger om ordningene i integreringsloven/ introduksjonsloven.

  Alle statsforvaltere KD Tilsyn

  3.3.1.1.1.1

  Minimum 2 samlinger innen utløpet av 2 kvartal 2021.

  3.3.1.1.2

  Saksbehandlingstid i antall uker for klager over kommunens vedtak i byggesaker etter plan- og bygningsloven

  Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn

  3.3.1.1.2.1

  Alle klagesaker er behandlet innen 12 uker, jf. § 7-1 bokstav d, i byggesaksforskriften 

  Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn

  3.3.1.1.2.2

  Alle klagesaker der det er gitt utsatt iverksetting etter forvaltningsloven § 42, er behandlet innen 6 uker, jf. § 7-1 bokstav e, i byggesaksforskriften

  3.3.1.1.3

  Saksbehandlingstid i antall uker for ekspropriasjonssaker på plan- og bygningsrettens område (også der oreigningsloven er hjemmelsgrunnlag).

  Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn

  3.3.1.1.3.1

  Alle ekspropriasjonssaker i førsteinstans på plan- og bygningsrettens område er behandlet innen 12 uker

  Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn

  3.3.1.1.3.2

  Alle ekspropriasjonssaker som klageinstans på plan- og bygningsrettens område er behandlet innen 12 uker

  3.3.1.1.4

  Gjennomføring av nye krav om beste tilgjengelige teknologi i utslippstillatelser

  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

  3.3.1.1.4.1

  God progresjon i arbeidet med nye tillatelser til virksomheter som omfattes av nye bransjekrav om beste tilgjengelige teknikker (BAT-konklusjoner).

  Hjelpetekst

  Statsforvalteren skal ha vurdert behovet for, og om nødvendig endret vilkårene i tillatelsen slik at de er i overensstemmelse med forpliktende utslippsnivåer, og sørge for at virksomheten overholder disse vilkårene. Fristen for å gjøre dette er 4 år etter at BAT-konklusjonene er vedtatt.

  Miljødirektoratet bistår statsforvalterne gjennom fellesprosjekter for oppfølging av BAT-konklusjoner for avfallsbehandling og næringsmiddelindustri. Måloppnåelse forutsetter at Statsforvalterne følger fellesprosjektene som pågår, og tilhørende framdriftsplan.

  Statsforvalteren skal rapportere på framdrift og måloppnåelse, og forklare eventuelle avvik.

  3.3.1.1.5

  Kompetanse på forurensningstilsyn

  Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

  3.3.1.1.5.1

  God kvalitet på tilsynsaktiviteten

  Hjelpetekst

  Statsforvalteren skal gi en vurdering av måloppnåelsen: Dårlig, middels eller god.

  Følgende kriterier legges til grunn:

  • Dårlig: Har ikke tilstrekkelig kvalitet i tilsynsaktiviteten og/eller er langt unna å nå tilsynsmålene
  • Middels: Har identifisert problemer/utfordringer og har igangsatt tiltak for forbedring
  • God: Har rutiner på plass, planer om økt tilsynsaktivitet og alle elementer knyttet til kvalitet og lik praksis er oppfylt.

  Rapporteringen er knyttet til at aktivitetene som gjennomføres skal bidra til at forurensningstilsynet gjøres med riktig kvalitet og at man får til enhetlig praksis på tvers av fylkene. Videre skal industrien ha en oppfølging som sikrer en forsvarlig tilsynsfrekvens basert på risikovurderinger av porteføljen av tilsynsobjekter.

  Les på FM-nett om hva som betegner et godt forurensningstilsyn.

  Forventet aktivitetsnivå er beskrevet i kap. 5 og i tilsynsplanen.


  Oppdrag
  Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn Kommunal styring

  3.3.1.1.6

  Statsforvalterne skal veilede kommunene om reglene for byggesaksgebyrer i plan- og bygningsloven og selvkostprinsippet. Veiledningen skal bidra til at de kommunale byggesaksgebyrene ikke er i strid med dette regelverket.

  3.3.1.2 Effektiv og korrekt lov- og tilskuddsforvaltning


  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål

  3.3.1.2.1

  Kontroll og oppfølging på landbruks- og reindriftsområdet

  Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler

  3.3.1.2.1.1

  Statsforvalteren har effektiv internkontroll av sin tilskuddsforvaltning på landbruks- og reindriftsområdet.

  Hjelpetekst

  Resultatmålet gjelder der statsforvalteren er førsteinstans. De generelle kravene til SFs internkontroll er omtalt i VØI kapittel 4. Internkontrollen skal ivareta kravene i bestemmelsene om økonomistyring i staten pkt. 6.3.8.1, jf. pkt. 2.4. SF må også ha en plan for risikobasert kontroll av informasjon fra tilskuddsmottakere, jf. bestemmelsene om økonomistyring i staten pkt. 6.3.8.2.

  Statsforvalteren skal kortfattet rapportere om

  • Er det etablert en effektiv internkontroll og etterleves denne?
  • Er kontrollpunkter fastsatt og hvilke effekter har disse hatt?
  • På hvilke områder har det vært størst risiko, og er det iverksatt tiltak?
  • Hvordan har SF fulgt opp saker hvor de har fått opplysninger som tilsier at tidligere vedtak kan ha vært feil? 

  Planene for kontrollarbeidet skal utarbeides i tråd med Landbruksdirektoratets veiledning for kontrollplan 2021. Resultatet av kontrollene rapporteres i tabell i årsrapporten. I tabellene legges konkret bestilling knyttet til effekt av kontrollene med stikkord som kan danne grunnlag for en overordnet vurdering.

  Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler

  3.3.1.2.1.2

  Statsforvalteren har effektiv internkontroll som ivaretar kontroll med at kommunenes tilskuddsforvaltning på landbruksområdet utføres på en forsvarlig måte.

  Hjelpetekst

  I henhold til § 14, jf. reglement for økonomistyring i staten § 15. Risikobasert forvaltningskontroll skal være blant tiltakene i arbeidet med å følge opp og veilede kommunene. Kontrollene skal gjennomføres hos minst 20 % av kommunene, og inngå som en del av internkontrollsystemet og kontrollplanen.
  Statsforvalteren skal kortfattet rapportere om
  • Hvor langt SF har kommet i å etablere en effektiv internkontroll som ivaretar kravene til kontroll med kommunene. Status for internkontrollen knyttet til kontrollen med produksjons- og avløsertilskudd omtales spesielt. 
  I tabellene legges konkret bestilling knyttet til effekt av kontrollene med stikkord som kan danne grunnlag for en overordnet vurdering.

  Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler

  3.3.1.2.1.3

  Stasforvalteren har effektiv internkontroll som ivaretar kravet til informasjonssikkerhet i fagsystemene som Landbruksdirektoratet stiller til rådighet.

  Hjelpetekst

  Resultatmålet skal være i tråd med fellesføringer for informasjonssikkerhet i kap. 5.2.2. Det må etableres gode rutiner som ivaretar krav til ut- og innmeldinger av tilganger og roller i systemene: Revisjon/periodisk gjennomgang skal gjøres så regelmessig som nødvendig for å ivareta informasjonssikkerheten i tilstrekkelig grad, minimum en gang i året. Det skal avdekkes få avvik ved de periodiske gjennomgangene. Eventuelle sikkerhetshendelser knyttet til Landbruksdirektoratets fagsystemer må rapporteres til Landbruksdirektoratet sikkerhet@ldir.no, jf. VØI 5.1.10.12.

  Statsforvalteren skal kortfattet rapportere om de periodiske gjennomgangene:

  • kontrollen som gjøres og avvik som avdekkes
  • hyppigheten og hvilke risikovurderinger som ligger bak

  3.3.1.2.2

  Utarbeiding av plan for telling av rein i 2021, på grunnlag av en risikovurdering av distriktene

  SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler

  3.3.1.2.2.1

  Statsforvalteren har gjennomført telling av rein i henhold til planen for 2021.

  Hjelpetekst

  Statsforvalteren skal utarbeide plan for telling av rein, på grunnlag av en risikovurdering av distriktene, og gjennomføre telling av rein i henhold til planen. Planen utarbeides på grunnlag av mal fra Landbruksdirektoratet. Planen med risikovurdering sendes Landbruksdirektoratet innen 1.11.

  Resultatet av reintellingene sendes Landbruksdirektoratet innen en uke etter at telling er gjennomført. Rapport om eventuelle avvik mellom Melding om reindrift og resultatet av tellingen skal sendes til Landbruksdirektoratet 3 uker etter at tellingen er avsluttet.

  I årsrapporten skal SF redegjøre for erfaringene med gjennomførte tellinger, hvilke utfordringer SF vurderer som krevende og hvilke tiltak SF vil iverksette ved kommende års tellinger.

  3.3.1.2.3

  Andel reinbeitedistrikter med oppdaterte bruksregler og distriktsplaner

  SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler

  3.3.1.2.3.1

  Alle reinbeitedistriktene har oppdaterte bruksregler og distriktsplaner.

  Hjelpetekst

  1. Rapporter på andel godkjente bruksregler og andel utarbeidede distriktsplaner etter reindriftsloven av 2007.
  2. Vurder om bruksplanene og distriktsplanene er tilfredsstillende etter innholdskravene i reindriftsloven av 2007. Oppgi hvor mange som ev ikke tilfredsstiller kravene.
  3. Vurder om distriktene benytter og har et aktivt forhold til bruksregler og distriktsplaner.
   • Hvilke utfordringer ser SF distriktene har med å overholde bruksreglene?
   • Hvilke utfordringer har distriktene med å komme i dialog med kommuner og fylkeskommuner i planarbeidet?
   • Har SF bidratt til at kommuner og fylkeskommuner tar i bruk distriktsplanene i planarbeidet?
  4. Hvilke tiltak har SF gjennom sin rolle som veileder iverksatt for å bidra til at distriktene oppdaterer bruksregler og distriktsplaner? Hvilke utfordringer vurderer SF er til hinder for oppdateringer og hvilke tiltak vil SF iverksette for å bedre måloppnåelsen?

  3.3.1.2.4

  Oppfølging av brudd på bestemmelsene i reindriftsloven

  SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler

  3.3.1.2.4.1

  Brudd på bruksregler, bestemmelsene i reindriftsloven eller vedtak gitt i medhold av reindriftsloven er fulgt opp.

  Hjelpetekst

  Ved brudd på bestemmelsene i reindriftsloven eller vedtak gitt i medhold av reindriftsloven, skal statsforvalteren gi nødvendige pålegg for å bringe det ulovlige forholdet til opphør. Sanksjoner og tvangstiltak er hjemlet i reindriftsloven §§ 74 flg. SF har mulighet til å fastsette en løpende tvangsmulkt for å tvinge frem etterlevelsen av et vedtak. SF kan også ilegge avgift ved brudd på bruksregler. Videre kan SF gi forelegg mot den som unnlater å etterkomme pålegg. Tvangstiltak kan også iverksettes dersom pålegg etter § 75 ikke er etterkommet. SF skal løpende identifisere ulovlige forhold i reindriftsnæringa og utarbeide en plan der frister og milepæler for oppfølging fremkommer.

  Statsforvalteren bes rapportere på:

  • Om meldinger om brudd på bruksreglene følges opp. Hvilke brudd følges ev ikke opp og hvorfor?
  • En vurdering av om iverksatte tiltak fra SF gir ønsket effekt og resultat
  • Hvilke utfordringer SF ser for å sikre tilstrekkelig måloppnåelse
  Oppdrag
  SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler

  3.3.1.2.5

  Statsforvalteren har en aktiv oppfølging av brudd på grensereinbeiteloven. 

  SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat

  3.3.1.2.6

  Statsforvalteren skal utarbeide en fremdriftsplan som beskriver arbeidet med å utarbeide en oversikt over ulovlig oppsatte gjerder og hytter i reindriftsnæringa. Frist for utarbeidelse av fremdriftsplan er 31.12.21.

  3.3.1.3 Befolkningen har tillit til tjenestene og får ivaretatt sin rett til forsvarlige og nødvendige tjenester

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål

  3.3.1.3.1

  Tilsynsmyndighetens kontakt med barn i barneverninstitusjoner og omsorgssentre.

  Alle statsforvaltere BFD Helsetilsynet Tilsyn

  3.3.1.3.1.1

  Statsforvalteren skal ta kontakt med det enkelte barn med tilbud om tilsynssamtale. Hvilke konsekvenser koronapandemien har for omsorgen og oppfølgingen barna får på institusjonen, må være tema i samtalen med barna. Tilsynet bør gjennomføres på ettermiddag/ kveldstid for å få snakket med flest mulig barn. Dersom barnet ikke var tilstede under tilsynsbesøket, skal statsforvalteren i etterkant kontakte barnet med tilbud om samtale.

  Hjelpetekst

  Statsforvalteren bes kort beskrive hva slags rutiner eller metoder de benytter for å kontakte barna i forkant, og hvordan de går frem for å fremsette tilbud i etterkant dersom barnet ikke var tilstede ved tilsynet.

  Alle statsforvaltere BFD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsetilsynet Tilsyn

  3.3.1.3.1.2

  Statsforvalteren skal gjennomføre samtale med alle barn som ønsker det.

  3.3.1.3.2

  Saksbehandlingstid.

  Alle statsforvaltere HOD Helsetilsynet Tilsyn

  3.3.1.3.2.1

  Median saksbehandlingstid for tilsynssaker: 6 måneder eller mindre.

  Alle statsforvaltere ASD Helsetilsynet Tilsyn

  3.3.1.3.2.2

  Median saksbehandlingstid for tilsynssaker: 5 måneder eller mindre

  Alle statsforvaltere ASD HOD Helsetilsynet Tilsyn

  3.3.1.3.2.3

  Avslutning av klagesaker: Minst 90 prosent innen 3 måneder.

  Alle statsforvaltere HOD Helsetilsynet Tilsyn

  3.3.1.3.2.4

  Andel vedtak om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming som er overprøvd innen 3 måneder: Minst 90 %.

  Alle statsforvaltere HOD Helsetilsynet Tilsyn

  3.3.1.3.2.5

  Andel søknader om dispensasjon fra utdanningskrav som er behandlet innen 3 måneder: Minst 90 %.

  Hjelpetekst

  Søknader om dispensasjon fra utdanningskravet kommer vanligvis sammen med vedtak som skal overprøves og behandles sammen med vedtaket, jf. hol §§ 9-8 og 9-9 tredje ledd. Disse dispensasjonene registreres i NESTOR og får samme saksbehandlingstid som vedtakene (jf. rapport H4519). Statsforvalterne behandler også søknader om dispensasjoner fortløpende i vedtaksperioden, og dersom minst 90 % av disse ikke er behandlet innen 3 måneder, bes fylkesmannen beskrive utfordringen her.

  Alle statsforvaltere BFD Helsetilsynet

  3.3.1.3.2.6

  Minst 90 % av klager på tvang i barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre skal være avsluttet innen 1 måned.

  3.3.1.3.3

  Aktivitetsvolum av tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester. Volumkrav er endret på bakgrunn av oppdrag om å bidra til nasjonalt restanseprosjekt SFOV.

  SFOV HOD Helsetilsynet Tilsyn

  3.3.1.3.3.1

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 740 poeng

  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen.

  SFVL HOD Helsetilsynet Tilsyn Supplerende 2

  3.3.1.3.3.2

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 350 poeng

  Endres til 220 poeng.

  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen.

  SFVT HOD Helsetilsynet Tilsyn Supplerende 2

  3.3.1.3.3.3

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 250 poeng

  Endres til 175 poeng

  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen.

  SFAG HOD Helsetilsynet Tilsyn Supplerende 2

  3.3.1.3.3.4

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 220 poeng.

  Endres til 145 poeng.

  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen.

  SFIN HOD Helsetilsynet Tilsyn Supplerende 2

  3.3.1.3.3.5

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 280 poeng.

  Endres til 220 poeng.

  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen.

  SFMR HOD Helsetilsynet Tilsyn Supplerende 2

  3.3.1.3.3.6

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 185 poeng.

  Endres til 130 poeng.

  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen.

  SFRO HOD Helsetilsynet Tilsyn Supplerende 2

  3.3.1.3.3.7

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 235 poeng.

  Endres til 135 poeng.

  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen.

  SFNO HOD Helsetilsynet Supplerende 2

  3.3.1.3.3.8

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 205 poeng.

  Endres til 130 poeng.

  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen.

  SFTF HOD Helsetilsynet Supplerende 2

  3.3.1.3.3.9

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 245 poeng.

  Endres til 145 poeng.

  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen.

  SFTL HOD Helsetilsynet Supplerende 2

  3.3.1.3.3.10

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 290 poeng..

  Endres til 130 poeng.

  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen.

  3.3.1.3.4

  Aktivitetsvolum av tilsyn med spesialisthelsetjenesten

  SFIN SFTL HOD Helsetilsynet Tilsyn

  3.3.1.3.4.1

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 65 poeng

  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen.

  SFVT SFRO HOD Helsetilsynet Tilsyn

  3.3.1.3.4.2

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 55 poeng

  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen.

  SFVL HOD Helsetilsynet Tilsyn

  3.3.1.3.4.3

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 85 poeng

  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen.

  SFMR SFNO HOD Helsetilsynet Tilsyn

  3.3.1.3.4.4

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 45 poeng

  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen.

  SFOV HOD Helsetilsynet Tilsyn

  3.3.1.3.4.5

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 175 poeng

  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen.

  SFTF HOD Helsetilsynet

  3.3.1.3.4.6

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende 60 poeng

  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen.

  SFAG HOD Helsetilsynet

  3.3.1.3.4.7

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende 50 poeng

  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen.

  3.3.1.3.5

  Aktivitetsvolum av tilsyn med sosiale tjenester

  SFOV ASD Helsetilsynet Tilsyn

  3.3.1.3.5.1

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 240 poeng

  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen

  SFTF ASD Helsetilsynet Tilsyn

  3.3.1.3.5.2

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 85 poeng

  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen

  SFVT SFRO ASD Helsetilsynet Tilsyn

  3.3.1.3.5.3

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 80 poeng

  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen

  SFVL ASD Helsetilsynet Tilsyn

  3.3.1.3.5.4

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 115 poeng

  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen

  SFAG ASD Helsetilsynet Tilsyn

  3.3.1.3.5.5

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 75 poeng

  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen.

  SFNO ASD Helsetilsynet Tilsyn

  3.3.1.3.5.6

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 70 poeng

  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen

  SFMR ASD Helsetilsynet Tilsyn

  3.3.1.3.5.7

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 65 poeng

  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen

  SFIN SFTL ASD Helsetilsynet

  3.3.1.3.5.8

  Tilsynsaktiviteter tilsvarende: 95 poeng

  Hjelpetekst

  Retningslinjer for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn er lenket under oppgavene i kapittel 5.3.8 Tilsyn i Virksomhets- og økonomiinstruksen.

  Oppdrag
  SFVT SFTF BFD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.3.1.3.6

  Statsforvalteren skal innhente erfaringer fra kommunene som deltar i forsøket med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune i barnevernet og foreta vurderinger av forsøkskommunenes arbeid innen utgangen av 2. kvartal 2021.

  Alle statsforvaltere HOD Helsetilsynet Tilsyn Supplerende 1 Supplerende 2

  3.3.1.3.7

  Alle statsforvaltere skal i løpet av 2021 gjennomføre risikobasert, situasjonstilpasset tilsyn, rettet mot kommunene for å undersøke om og hvordan utsatte/sårbare barn og unge blir prioritert som følge av koronapandemien og dens konsekvenser for denne gruppen.
  Helsetilsynet har utarbeidet veileder til statsforvalternes undersøkelse av kommunens ansvar for å identifisere og følge opp utsatte barn og unge under pandemien, med utgangspunkt i helsestasjons- og skolehelsetjenesten og med vektlegging av tjenestens ansvar for utsatte barn og unge og samarbeid med andre tjenester og instanser. Ut fra blant annet funn fra de jevnlige kartleggingene statsforvalterne gjennomfører i regi av Bufdir, herunder på helsestasjons- og skolehelsetjenesteområdet, skal statsforvalterne selv vurdere behov for tilsynsmessig oppfølging.

  Alle statsforvaltere HOD Helsetilsynet Tilsyn Supplerende 2

  3.3.1.3.8

  Forberedelsen av det toårige tilsynet med forebygging av tvang i psykisk helsevern, gjenopptas våren 2022. Tilsynet er rettet mot forebygging og gjennomføring av skjerming i akuttavdelinger for psykisk helsevern for voksne. Tilsynet vil bli gjennomført av sentralt sammensatt team med involvering av lokal statsforvalter som skal delta ved planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsynet. Planlegging og gjennomføring av tilsynene vil skje i samarbeid med kontaktstatsforvalterne.

  Alle statsforvaltere HOD Helsetilsynet Tilsyn

  3.3.1.3.9

  Alle landets statsforvaltere skal i 2021 gjennomføre egenvurderingstilsyn med psykisk helsevern for barn og unge. Tilsynet er en oppdatering av egenvurderingen gjennomført i det landsomfattende tilsynet med BUP i 2013-2014 og omfatter vurdering av innkomne henvisninger, overholdelse av frist for oppstart av nødvendig helsehjelp, utredning og diagnostisering. Tilsynet er toårig og statsforvalterne skal i løpet av tilsynsperioden ha gjennomført egenvurderingstilsyn med alle landets barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker. I 2021 skal det gjennomføres egenvurderingstilsyn i alle barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i minst ett helseforetak i hver region.

  Veiledningsmateriell for tilsynet vil være ferdigstilt innen utgangen av første tertial 2021. Tilsynene skal gjennomføres i tråd med veiledningsmateriellet. Tilsynene utgjør en del av resultatmålet for planlagt tilsyn i 2021 og 2022.

  Alle statsforvaltere HOD Helsetilsynet Tilsyn

  3.3.1.3.10

  Alle statsforvalterne skal føre tilsyn med praktiseringen av tvungen somatisk helsehjelp i den kommunal helse- og omsorgstjenesten. Tilsynet skal utføres i tråd med veileder utarbeidet av Statens helsetilsyn (Internserien 1/20) med vedlegg: praktisk informasjon om gjennomføring av tilsyn under pandemien). Tilsynet utgjør en del av resultatmålet for planlagt tilsyn. Tilsynsaktiviteter som skal gjennomføres i dette landsomfattende tilsynet framgår av veilederen. Fristen for å gjennomføre tilsynene er utgangen av året 2021.

  Alle statsforvaltere ASD Helsetilsynet Tilsyn

  3.3.1.3.11

  Alle statsforvalterne skal i 2021 gjennomføre en undersøkelse med tilgjengelighet til sosiale tjenester i Nav. Det er utarbeidet en veileder og undersøkelsene skal utføres i tråd med denne. Undersøkelsene utgjør en del av resultatmålet for planlagte tilsyn. Antallet som skal gjennomføres fremgår av veilederen. Undersøkelsen går over to år og alle undersøkelsene skal være gjennomført innen utgangen av 2021.

  Alle statsforvaltere BFD Helsetilsynet Tilsyn

  3.3.1.3.12

  Alle landets statsforvaltere skal i 2021 føre tilsyn med undersøkelser i barnevernet. Tilsynene skal føres med utgangspunkt i veileder (Internserien 10/2019), som blir oppdatert med avtalte endringer. Antallet som skal gjennomføres fremgår av oppdatert veileder. Det vil bli utviklet et opplegg for egenvurdering som kan erstatte inntil halvparten av systemrevisjonene. Alle tilsynene skal være gjennomført og rapportene skal være oversendt Helsetilsynet innen 1. desember 2021.

  3.3.1.4 Andre oppdrag

  Oppdrag
  Alle statsforvaltere KMD Kommunal styring

  3.3.1.4.1

  Statsforvalteren skal i 2021 gi løpende veiledning til kommuner, folkevalgte, og private i ny kommunelov og tilhørende forskrifter, og må sørge for god og oppdatert kompetanse i ny kommunelov med tilhørende forskrifter.

  Alle statsforvaltere KMD ASD BFD HOD JD KLD KD Kommunal styring

  3.3.1.4.2

  Internkontrollbestemmelsen i kommuneloven § 25-1 trer i kraft 1.1.2021. Statsforvalteren må sikre at bestemmelsen tolkes likt i forbindelse med statsforvalterens tilsynsaktiviteter og veiledning overfor kommunene, slik at det ikke utvikler seg en ulik forståelse av bestemmelsen i ulike sektorer.

  3.3.2 Justis- og beredskapsdepartement

  3.3.2.1 En effektiv og velfungerende vergemålsforvaltning som ivaretar rettsikkerhet

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål

  3.3.2.1.1

  Saksbehandlingstid (utvalgte sakstyper).

  Alle statsforvaltere JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.3.2.1.1.1

  Opprett vergemål – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 70 dager.

  Alle statsforvaltere JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.3.2.1.1.2

  Klagesaksbehandling – 80 % av klagene statsforvalteren mottar på vergemålsområdet skal være behandlet innen 60 dager.

  Alle statsforvaltere JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.3.2.1.1.3

  Stadfestelse av fremtidsfullmakter - 80 % av fremtidsfullmaktene som stadfestes, skal være behandlet innen 30 dager. 

  3.3.2.1.2  Vergeregnskapskontroll

  Alle statsforvaltere JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.3.2.1.2.1

  Alle vergeregnskap i sentralt uttrekk fra Statens sivilrettsforvaltning skal være kontrollert innen fristen.

  3.3.2.1.3


  SFOV SFIN SFAG SFMR SFNO JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.3.2.1.3.1

  Andelen vergeregnskap som leveres digitalt, skal være minst 75 %.

  Alle statsforvaltere JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.3.2.1.3.2

  Andelen søknader om godtgjøring og søknader om statsforvalterens samtykke (bruk av kapital, salg av eiendom etc.) som leveres digitalt, skal være minst 75 %

  Oppdrag
  SFRO SFMR JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.3.2.1.4

  Statsforvalteren skal bistå SRF i et pilotprosjekt med å utvikle et system for strukturering av fullmakter for et digitalt fullmaktsregister.

  Alle statsforvaltere JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Supplerende 2

  3.3.2.1.5

  Statsforvalteren skal gjøre to dataoppryddinger i VERA. Statsforvalteren skal sikre at det i alle vergemål for voksne er registrert riktig diagnose på vergehaver, og at det i hvert vergeoppdrag er registrert riktig vergetype. Oppdraget er nærmere beskrevet i brev fra SRF av 25.06.2021.

  SFOV SFIN JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Supplerende 2

  3.3.2.1.6

  Statsforvalteren skal innen utgangen av 2. tertial ha utarbeidet en tiltaksplan for å sikre at tildelingen over kap. 469, post 01 for 2021 ikke overskrides.

  3.3.2.2 Vergemål utøves med respekt for vergehavers behov og vilje

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål

  3.3.2.2.1

  Utvikling av tiltak for å sikre vergehavers selvbestemmelse

  Alle statsforvaltere JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  3.3.2.2.1.1

  Vergemål skal utøves med respekt for vergehavers behov og vilje. Statsforvalteren skal innarbeide prosesser ved opprettelsen av vergemål som sikrer at omfanget av vergemålet er tilpasset den enkelte. Begrunnelsen for omfanget av vergemålet skal fremgå av vedtaket.

  Statsforvalteren skal påse at vergene har god rolleforståelse og utøver rollen med respekt for vergehavers selvbestemmelsesrett. 

  Oppdrag
  Alle statsforvaltere JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Supplerende 2

  3.3.2.2.2

  Statsforvalteren skal ta i bruk rammeverk for granulering av vergefullmakter på nye vergemål. Statsforvalteren skal også begynne gjennomgangen av eksisterende vergemål for å tilpasse vergefullmaktene og vergemålenes omfang til det nye rammeverket i tråd med føringene i brev fra SRF av 25. juni 2021. 

  3.3.3 Kunnskapsdepartementet

  3.3.3.1 Barnehagemyndigheter, barnehageeiere og skoleeiere forstår, formidler og etterlever regelverket

  Styringsparametere Resultatmål

  3.3.3.1.1

  Riktig virkemiddel til riktig tid

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring Klagesaksbehandling Tilsyn

  3.3.3.1.1.1

  All vurdering av oppfølging og valg av virkemiddel skal være basert på kunnskap om tilstanden på rettsikkerhetsområdet  

  Hjelpetekst

  Her skal dere beskrive hvordan embetet følger med på tilstanden i sektor og hvordan dere bruker denne kunnskapen for å velge passende oppfølging av kommunene.

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring Tilsyn

  3.3.3.1.1.2

  Økt bruk av tilsyn som virkemiddel der risikovurderingene tilsier det

  Hjelpetekst

  Fylkesmannen må se oppgavene i sammenheng. Hvis tilsyn blir brukt proaktivt kan det ha en forebyggende virkning og hjelpe flere barn og unge som ikke har kapasitet eller ressurser til å benytte klageadgangen eller håndhevingsordningen. 

  3.3.3.1.2

  Risikobasert tilsyn 

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring Tilsyn

  3.3.3.1.2.1

  Tilsyn er prioritert på områder hvor det er høy sannsynlighet for brudd på regelverket og hvor det er store konsekvenser for barn, unge og voksne og lærlinger

  Hjelpetekst

  Risiko er definert som resultatet av sannsynligheten for, og konsekvensen av brudd på regelverket. Når dere skal anslå risiko, må dere vurdere hvor sannsynlig det er at krav i regelverket ikke blir oppfylt, og dere må vurdere konsekvensene av det mulige bruddet for barn og unge. 

  3.3.3.1.3

  Forebyggende og systematisk arbeid for et trygt og godt barnehage- og skolemiljø 

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

  3.3.3.1.3.1

  Alle skoleeiere og skoleledere har kompetanse på hva som gir et trygt og godt skolemiljø

  Hjelpetekst

  Dere skal gi en vurdering av embetets måloppnåelse knyttet til forebyggende arbeid for et trygt og godt skolemiljø, herunder kort redegjøre for hvordan embetet har benyttet sine erfaringer fra håndhevingsordningen. 

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

  3.3.3.1.3.2

  Alle skoler har fått økt kompetanse om aktivitetsplikten

  Hjelpetekst

  Dere skal gi en vurdering av om embetets arbeid med å øke kompetansen om aktivitetsplikten har bidratt til måloppnåelsen, herunder kort redegjøre for hvordan embetet har benyttet sin kunnskap og sine erfaringer fra håndhevingsordningen, f.eks ved bruk av blant annet vedtak fra Utdanningsdirektoret.  

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

  3.3.3.1.3.3

  Alle barnehagemyndigheter har kompetanse til å veilede barnehageeiere i nytt kapittel VIII i barnehageloven

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

  3.3.3.1.3.4

  Alle barnehagemyndigheter har kompetanse til å påse at nytt kapittel VIII i barnehageloven blir fulgt

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

  3.3.3.1.3.5

  Alle barnehageeiere og barnehageledere har kompetanse på hva som gir et trygt og godt barnehagemiljø

  3.3.3.1.4

  Rask behandling i saker etter § 9 A-6 

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring Klagesaksbehandling

  3.3.3.1.4.1

  Innen fem virkedager skal statsforvalteren ta kontakt med eleven/foreldre som har meldt inn saken og gi dem en plan for videre saksbehandling. Innen samme frist skal statsforvalteren ha avgjort om saken skal avvises. 

  Hjelpetekst

  Formålet er å gi elever trygghet på at saken deres blir fulgt opp, og sikre fremdrift i statsforvalteren sitt arbeid med disse sakene. Fristen skal ikke innebære merarbeid. 

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring Klagesaksbehandling

  3.3.3.1.4.2

  Alle saker er ferdigbehandlet så raskt som mulig

  3.3.3.1.5

  Kvalitet i saksbehandlingen etter § 9 A-6  

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring Klagesaksbehandling

  3.3.3.1.5.1

  Alle vedtak etter § 9 A-6 har høy kvalitet i saksbehandlingen 

  Hjelpetekst

  Fylkesmannen skal sørge for riktig rettsanvendelse og klarspråk i vedtakene de fatter etter § 9 A-6.  

  3.3.3.1.6

  Klarspråk og brukerrettede vedtak 

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring Klagesaksbehandling

  3.3.3.1.6.1

  Alle vedtak er skrevet i et klart språk og er tilpasset mottakeren

  Hjelpetekst

  Her er vi ikke ute etter faktiske tall, men en vurdering av om tiltakene dere har iverksatt har bidratt til mer brukerrettede vedtak.

  3.3.3.1.7

  Riktig rettsanvendelse og forståelse av saksbehandlingsreglene i vedtak

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring Klagesaksbehandling

  3.3.3.1.7.1

  Antall vedtak fra skoleeier med rettsanvendelsesfeil og/eller saksbehandlingsfeil er redusert

  Hjelpetekst

  Her er vi ikke ute etter faktiske tall, men en vurdering av om tiltakene dere har iverksatt kan ha bidratt til å redusere rettsanvendelses- og/eller saksbehandlingsfeil i vedtak.

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring Klagesaksbehandling

  3.3.3.1.7.2

  Antall vedtak fra barnehagemyndigheten med rettsanvendelsesfeil og/eller saksbehandlingsfeil er redusert

  Hjelpetekst

  Her er vi ikke ute etter faktiske tall, men en vurdering av om tiltakene dere har iverksatt kan ha bidratt til å redusere rettsanvendelses- og/eller saksbehandlingsfeil i vedtak.

  Oppdrag
  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring Klagesaksbehandling

  3.3.3.1.8

  Statsforvalteren skal øke sin kompetanse på fagopplæringsområdet og sørge for økt regelverksetterlevelse i sektor. Dette gjelder særlig lærekandidatordningen.  

  3.3.3.2 Statsforvalteren understøtter nasjonale myndigheters, fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med bosetting og integrering

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  Styringsparametere Resultatmål

  3.3.3.2.1

  Statsforvalteren bidrar til samarbeid mellom stat- og kommunesektor om bosetting av nyankomne flyktninger.

  Alle statsforvaltere KD Annet tema

  3.3.3.2.1.1

  Samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner om rask og treffsikker bosetting. 

  3.4 Statsforvalteren skal ta de initiativ som finnes påkrevd og holde sentrale myndigheter orientert om tilstanden i fylket og effekten av statlig politikk

  Hjelpetekst

  Det skal foretas en kort, overordnet vurdering av måloppnåelsen med bakgrunn i resultatene på delmålene og resultatmålene. Det skal i utgangspunktet ikke rapporteres på oppdrag og oppgaver, men dersom det er meldt avvik på disse, skal det tas med i vurderingen. Dersom det nevnes hvilke tiltak som er gjennomført, skal det også foretas en vurdering av hva tiltakene har bidratt til for måloppnåelsen.

  3.4.1 Kunnskapsdepartementet

  3.4.1.1 Barnehageeiere og skoleeiere har ansatte med kompetanse som fremmer utvikling, læring og trivsel tilpasset barn og unges behov

  Styringsparametere Resultatmål

  3.4.1.1.1

  Tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling for barnehage og skole, herunder regional og desentralisert ordning og kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.   

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

  3.4.1.1.1.1

  Alle barnehage- og skoleeiere som deltar i ordningene sikrer at kompetansebehov er vurdert gjennom lokale prosesser som involverer ansatte i virksomhetene.

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

  3.4.1.1.1.2

  Alle samarbeidsforum sørger for at tiltak er forankret i lokale behov og at prioriteringer er forankret i en langsiktig felles plan.

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

  3.4.1.1.1.3

  Alle samarbeidsforum sikrer at barnehage- og skolebaserte kompetansetiltak gjennomføres i partnerskap mellom barnehage-, skoleeiere og UH

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

  3.4.1.1.1.4

  Kompetansetiltakene omfatter den brede målgruppen i laget rundt eleven, inkludert PPT

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

  3.4.1.1.1.5

  Statped er involvert ved behov

  3.4.1.1.2

  Oppfølgingsordningen for kommuner med særskilt behov for støtte til utviklingsarbeid 

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

  3.4.1.1.2.1

  Alle kommuner i oppfølgingsordningen har systemer for å kartlegge, analysere og vurdere kompetansebehov i sine virksomheter

  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

  3.4.1.1.2.2

  Alle kommuner i oppfølgingsordningen jobber med målretta tiltak basert på analyser av utfordringer og behov for å bedre læringsmiljøet og læringsutbyttet for barn og unge

  Oppdrag
  Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

  3.4.1.1.3

  Fra 2021 skal Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis bli en del av den nye tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling, som også omfatter regional og desentralisert ordning, jf. nytt tilskuddsreglement. Kompetanseløftet skal sikre nødvendig kompetanseoverføring fra Statped, og bidra til at alle barn og elever opplever å få et godt tilpasset og inkluderende tilbud i barnehage og skole. Statsforvalteren har ansvar for å legge til rette for oppfølging av dette i sine fylker. Frist: 31.12.2021. 

  SFOV SFIN SFVT SFAG SFRO SFVL SFTL SFNO SFTF KD Barnehage og opplæring

  3.4.1.1.4

  I oppfølgingsordningen skal statsforvalteren i en forfase samarbeide med kommuner og eksterne ressurspersoner for å finne hensiktsmessige tiltak for den enkelte kommune. Som en videreutvikling av oppfølgingsordningen vil statsforvalteren få midler til utviklingstiltak i kommunene. Etter søknad fra kommunene skal statsforvalteren behandle søknadene og fordele midlene. Statsforvalteren skal innhente rapportering på bruk av midlene fra kommunene. Statsforvalteren skal innhente rapportering på:

  - hvordan kommunene har klart å involvere det spesialpedagogiske støttesystemet i analysearbeidet og i valg av tiltak i forfasen
  - hvordan midler til kompetansehevingstiltak i kommunene har blitt benyttet

  Frist 31.12.2021.

  4 Andre forutsetninger og krav

  4.1 Føringer for 2021

  4.1.1 Fellesføringer 2021

  Oppfølging av regjeringens inkluderingsdugnad

  Statsforvalteren skal arbeide for å utvikle rutiner og arbeidsformer for å nå målene for regjeringens inkluderingsdugnad. Statsforvalterne skal i årsrapporten redegjøre for hvordan rekrutteringsarbeidet har vært innrettet for å nå målet om 5 pst., vurdere eget arbeid opp mot målene og omtale utfordringer og vellykkede tiltak. Har virksomheten hatt nyansettelser i faste eller midlertidige stillinger i 2021, skal antallet med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, samt nyansettelser i faste og midlertidige stillinger totalt, rapporteres i årsrapporten. Statsforvalteren skal rapportere i tråd med veiledningen.  4.1.2 Oppfølging av bærekraftsmålene

  Bærekraftsmålene gjelder alle land og alle deler av samfunnet. Departementene følger opp bærekraftsmålene som ledd i sin løpende virksomhet. For å lykkes med å nå målene, er det viktig at også underliggende virksomheter utnytter sitt handlingsrom til å nå bærekraftsmålene på best mulig måte. 

  Bærekraftsmålene er flersektorielle, og det kan derfor være nødvendig å samarbeide med andre virksomheter for å lykkes best mulig. I årsrapporten for 2021 bes statsforvalterne å redegjøre for hvordan aktivitetene i virksomheten, herunder det som inngår i å følge opp årets mål og oppdrag, jf. punkt 3 i dette brevet, også har bidratt til at Norge skal nå bærekraftsmålene. Omtalen skal beskrive hvilke bærekraftsmål statsforvalterens arbeid har bidratt til, og eventuelle utfordringer som statsforvalteren har i det videre arbeidet med bærekraftsmålene.

  4.1.3 Redusere antall ansatte

  I tråd med virksomhets- og økonomiinstruks for statsforvalterne skal årsrapporten inneholde en oversikt over antall ansatte, samt avtalte og utførte årsverk for de siste tre år. Statsforvalterne skal tilstrebe å redusere antall ansatte målt etter SSBs statistikk. Realisering av effektiviseringsgevinster fra eksempelvis økt digitalisering, og automatisering av oppgaver og saksbehandling vil kunne bidra til dette. Et behov for å øke antall ansatte bør være begrunnet i særskilte forhold, og skal rapporteres til departementet i den løpende etatsstyringsdialogen i 2021. 

  4.1.4 Utvikling av klimavennlig virksomhet

  4.2 Vesentlige endringer i oppgaveporteføljen

  4.2.1 Arbeids- og sosialdepartementet

  4.2.2 Barne- og familiedepartementet

  4.2.3 Helse- og omsorgsdepartementet

  4.2.4 Justis- og beredskapsdepartementet

  4.2.5 Klima- og miljødepartementet

  Statsforvalteren skal ikke lenger ha ansvar for behandling av avfallsforbrenningsanlegg. Disse løftes til Mijødirektoratet, og statsforvalteren må tilrettelegge for overføring av sakene.

  Statsforvalteren skal ikke lenger ha ansvar for behandling av innspill til NVEs saker om revisjon av vannkraftkonsesjoner i vassdrag med anadrome laksebestander. Disse løftes til Miljødirektoratet.

  4.2.6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fra 1. september 2021 igangsettes et 3-årig forsøk der de kommunerettede oppgavene til Husbanken Nord, Bodø og Husbanken Vest legges til statsforvalterne i hhv. Nordland, Vestland og Rogaland. Forsøket vil bli evaluert.

  4.2.7 Kulturdepartementet

  4.2.8 Kunnskapsdepartementet

  Fra 1. januar 2021 skal fylkeskommunene med landslinjetilbud sende søknadene med elevlister direkte til Utdanningsdirektoratet. Statsforvalterens kontrolloppgaver i forbindelse med innsending av søknader om tilskudd til landslinjer bortfaller fra samme tidspunkt. 

  4.2.9 Landbruks- og matdepartementet

  5 Budsjettildelinger 2021

  5.1 Budsjettildelinger på kap. 525 og kap. 3525

  5.1.1 Kap. 525 Statsforvalterne (Utgifter)

  I tråd med Stortingets vedtak tildeles statsforvalteren utgifter og inntekter i 2021 i samsvar med kapittel 5.1.1 og 5.1.2:

   Post

  Betegnelse

  Tildeling  2021 
  (I 1000 kroner)

  01

  Driftsutgifter

  1 973 402

  21

  Spesielle driftsutgifter, kan overføres

  203 775

   

  Sum kap. 525

  2 177 177

  Tildelingene til det enkelte statsforvalterne og til Statsforvalterens fellestjenester følger som vedlegg 2. Forklaringer til beløpene framkommer på første side i vedlegget. 

  Budsjettildeling til statsforvalterne for 2021 er i stor grad videreført fra 2020. Det presiseres at det kan bli endringer i løpet av budsjettåret mellom tildelingene til Statsforvalterens fellestjenester og statsforvalterne. 

  Rammeendring

  Helse- og omsorgsdepartementet ønsker at statsforvalterne fortsatt skal følge opp kommunene vedrørende habilitering og rehabilitering. Bevilgningen på kap. 525, post 01 økes med 4 mill. kroner, mot en tilsvarende reduksjon under Helse- og omsorgsdepartementet. Overføringen gjelder oppfølging og bistand til kommunene i forbindelse med Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017–2019).

  Statsforvalterne har som følge av feiltolkning av trygderegelverket i NAV-sakene fått økt sakstilfang. Ressursbehovet til behandling av rettshjelpsakene hos statsforvalterne tilsvarer tre årsverk i 2021, og bevilgningen økes med 3,2 mill. kroner.

  Det rammeoverføres 1 mill.kroner til kap. 525, post 01, mot en tilsvarende reduksjon under Klima- og miljødepartementet, til en ny verneområdeforvalter i Gutulia nasjonalpark.

  Det har i 2019 og 2020 vært bevilget midler til å dekke engangskostnader i forbindelse med etablering av Statsforvalterens fellestjenester. For 2021 tas denne bevilgningen ut. 

  Det skal realiseres gevinster som følge av ny geografisk inndeling av statsforvalterne og effektivisering av det administrative området. I tråd med gevinstrealiseringsplan reduseres bevilgningen med 6 mill. kroner for 2021.

  Regjeringen har satt i gang et arbeid med mer effektive leieavtaler for statlige virksomheter. Som en konsekvens av nye leiekontrakter for 2021 reduseres bevilgningen med 3,4 mill. kroner i 2021.

  Bevilgningen kan overskrides mot tilsvarende merinntekter under kap. 3525, post 02.

  Når statsforvalteren mottar midler til tidsavgrensede prosjekter eller oppgaver, skal midlene inntektsføres på kap. 3525, post 01, og når midlene brukes, skal de utgiftsføres på kap. 525, post 21 i tråd med Bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 3.4.2 c).I tabellen under framgår tildelingen til statsforvalteren.

  Tildeling på kap.525, post 01 for 2021

  Kap/post Betegnelse Tildelinger 2021
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  525.01

  Driftsutgifter (1. STB: overføring kostnader FDV til STAF, T2: Overføringer av ubrukt bevilgning fra 2020)

  342 151 (G)
  -75 (1)
  0 (2)
  17 943 (T2)
  0 (T3)
  360 019 SFOV
  525.01

  Driftsutgifter (2 STB:Overføring HR/ØK- oppgaver, med tillegg for engangskostnader)

  179 557 (G)
  0 (1)
  780 (2)
  3 554 (T2)
  0 (T3)
  183 891 SFIN
  525.01

  Driftsutgifter (T2: Overføringer av ubrukt bevilgning fra 2020)

  134 904 (G)
  0 (1)
  0 (2)
  2 625 (T2)
  0 (T3)
  137 529 SFVT
  525.01

  Driftsutgifter (1. STB: overføring kostnader FDV til STAF, T2: Overføringer av ubrukt bevilgning fra 2020)

  127 776 (G)
  -75 (1)
  0 (2)
  4 433 (T2)
  0 (T3)
  132 134 SFAG
  525.01

  Driftsutgifter (2 STB: Justering av husleie SFRO og STAF, T2: Overføringer av ubrukt bevilgning fra 2020)

  124 242 (G)
  0 (1)
  -308 (2)
  1 172 (T2)
  0 (T3)
  125 106 SFRO
  525.01

  Driftsutgifter (T2: Overføringer av ubrukt bevilgning fra 2020)

  197 047 (G)
  0 (1)
  0 (2)
  9 940 (T2)
  0 (T3)
  206 987 SFVL
  525.01

  Driftsutgifter (T2: Overføringer av ubrukt bevilgning fra 2020)

  93 162 (G)
  0 (1)
  0 (2)
  4 398 (T2)
  0 (T3)
  97 560 SFMR
  525.01

  Driftsutgifter (T2: Overføringer av ubrukt bevilgning fra 2020)

  182 482 (G)
  0 (1)
  0 (2)
  9 200 (T2)
  0 (T3)
  191 682 SFTL
  525.01

  Driftsutgifter (2 STB: Overføring HR/ØK- oppgaver, T2: Overføringer av ubrukt bevilgning fra 2020)

  120 235 (G)
  0 (1)
  680 (2)
  2 422 (T2)
  0 (T3)
  123 337 SFNO
  525.01

  Driftsutgifter (T2: Overføringer av ubrukt bevilgning fra 2020, T3: European Days)

  158 805 (G)
  0 (1)
  0 (2)
  8 380 (T2)
  45 (T3)
  167 230 SFTF

  Sum

  1 660 361 (G)
  -150 (1)
  1 152 (2)
  64 067 (T2)
  45 (T3)
  1 725 475

  1. STB:

  Overføring kostnader FDV til STAF

  De årlige kostnadene Statsforvalterens fellestjenester (STAF) har til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av det nye IKT-systemet for tros- og livssynssamfunn (utenom Den norske kirke), anslås til kr 150 000. Dette skal finansieres over kap. 525 . Dette medfører at tildelingen i budsjettfordelingsmodellen til Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Agder nedjusteres med kr 75 000 hver og at tildeling til Statsforvalterens fellestjenester økes tilsvarende. 

  2. STB

  Flytting av midler innen HR og økonomi

  I forbindelse med overføringen av oppgaver innen HR og økonomi gjøres følgende budsjettjusteringer: 

  • En stilling flyttes fra STAF til Statsforvalteren i Innlandet, med virkning fra 01.05. Tilsvarende en årsverkskostnad på 1,020 mill. kroner. Beløpet for delvis effekt i 2021 blir 0,680 mill. I tillegg bevilges det et beløp til overgangskostnader for en ansatt med 0,1 mill.kroner, til sammen 0,780 mill. kroner.   
  • Flytting av midler fra STAF til Statsforvalteren i Nordland, med virkning fra 01.05.,tilsvarende en årsverkskostnad på 1,02 mill.kroner, delvis effekt i 2021 blir 0,680 mill.kr. 

  Flytting av midler som følge av STAF flyttet inn i nye lokaler oktober 2020. Flyttingen medfører en reduksjon i bevilgning til SFRO, og gjelder husleie, tilsvarende 0,308 mill. kroner.

  T2: Overføringer av ubrukt bevilgning fra 2020

  T3: European Days

  Kap. 525, post 21 Statsforvalterne. Overføringer fra 2020

  Kap/post Betegnelse Tildelinger 2021
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  525.21

  T2: Overføring fra 2020

  0 (G)
  5 253 (T2)
  5 253 SFOV
  525.21

  T2: Overføring fra 2020

  0 (G)
  1 308 (T2)
  1 308 SFIN
  525.21

  T2: Overføring fra 2020

  0 (G)
  3 823 (T2)
  3 823 SFVT
  525.21

  T2: Overføring fra 2020

  0 (G)
  2 676 (T2)
  2 676 SFAG
  525.21

  T2: Overføring fra 2020

  0 (G)
  9 (T2)
  9 SFRO
  525.21

  T2: Overføring fra 2020

  0 (G)
  596 (T2)
  596 SFVL
  525.21

  T2: Overføring fra 2020

  0 (G)
  2 942 (T2)
  2 942 SFMR
  525.21

  T2: Overføring fra 2020

  0 (G)
  -221 (T2)
  -221 SFTL
  525.21

  T2: Overføring fra 2020

  0 (G)
  3 778 (T2)
  3 778 SFNO
  525.21

  T2: Overføring fra 2020

  0 (G)
  3 667 (T2)
  3 667 SFTF

  Sum

  0 (G)
  23 831 (T2)
  23 831

  T2: Overføring av ubrukt bevilgning fra 2020

  5.1.2 Kap. 3525 Statsforvalterne (Inntekter)

  I Prop. 1S (2020-2021) gjelder følgende tildeling for 2021:

  Post

  Betegnelse

  Tildeling 2021
  (I 1000 kroner)

  01

  Inntekter ved oppdrag

  176 760

   

  Sum kap. 3525

  176 760

  På kap. 3525 post 02 Diverse inntekter føres refusjoner av ordinære driftsutgifter på kap. 525, post 01 som kan gjelde andre statsforvaltere, andre statlige virksomheter eller andre virksomheter og organisasjoner.

  5.2 Tildelinger utenfor kapittel 525

  5.2.1 Arbeids- og sosialdepartementet

  5.2.2 Barne- og familiedepartementet

  Kap. 854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet, post 21 Spesielle driftsutgifter

  Det tildeles midler til videreførte stillinger hos statsforvalterne. Ytterligere 5,5 mill. kroner tildeles statsforvalterne til tiltak for å styrke kommunenes rekruttering av fosterhjem. Bufdir sender eget brev med fordeling av midlene og stillingene.

  I forbindelse med forsøket i Alta og Nøtterøy kommune med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet tildeles hver av Statsforvalterne i Troms og Finnmark og
  Vestfold og Telemark inntil 335 000 kroner. Midlene skal benyttes til å føre tilsyn i henhold til Forskriftene om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i den respektive kommune § 14. Statsforvalteren skal i tillegg legge til rette for samhandlingen mellom forsøkskommune og Bufetat i fylket.

  Inntil 3,5 mill. kroner tilstilles Statsforvalteren i Troms og Finnmark for å utbetale statsrefusjon til Svalbard for barneverntiltak på fastlandet. Det vises til Virksomhets- og økonomiinstruks for Statsforvalteren gjeldende fra 01.01.2021, hvor Statsforvalteren i Troms og Finnmarks oppgave knyttet til å utbetale statsrefusjon til Svalbard for barneverntiltak på fastlandet er beskrevet.

  Kap. 854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet, post 60 Kommunalt barnevern

  Øremerkede stillinger i det kommunale barnevernet er videreført. Se tabell med oversikt over belastningsfullmakter i pkt. 5.2.2.1 under.

  Kap. 854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet, post 61 Utvikling i kommunene

  Til sammen 31,75 mill. kroner tilstilles Statsforvalterne til tilskudd til videreføring av lokale utviklingsprosjekter i kommunale læringsnettverk. Bufdir sender eget brev med fordeling av midlene.

  Kap. 881 Tilskudd til trossamfunn m.m., post 21 Spesielle driftsutgifter

  Fra 1. januar 2021 har statsforvalteren fått overført oppgaver og myndighet etter gravplassloven fra bispedømmene.

  Oppgavene er samlet hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Til sammen vil inntil  5,7 mill. kroner bli tilstilt Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for å ivareta oppgavene som regional gravplassmyndighet. Midlene til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er for å sikre korrekt postbruk ved stortingsvedtak av 18.06.2021 ompostert til kap. 881 Tilskudd til trossamfunn m.m., post 21 Spesielle driftsutgifter, jf. Prop. 195 S (2020-2021).

  Statsforvalteren i Vestfold og Telemark vil for 2021 få fullmakt til å belaste ovennevnte kapittel/post med inntil 5,7 millioner kroner. Styringsdialogmøter med Statsforvalteren i Vestfold og Telemark med Barne- og familiedepartementet vil bli avtalt gjennom eget brev.

  Kap. 881 Tilskudd til trossamfunn m.m., post 70 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning, jf. Virksomhets- og økonomiinstruksen 5.3.1.8

  I statsbudsjettet for 2021 er det under kap. 881, post 70 Tilskudd  til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning bevilget 940 232 000 kroner til utbetaling av statstilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke (Dnk), jf. Prop. 1 S (2020–2021) for Barne- og familiedepartementet og Innst. 14 S (2020-2021). Tilskuddsordningene for tros- og livssynssamfunn utenom Dnk har hjemmel i lov, jf. lov nr. 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssyns-samfunn.

  Statsforvalteren i Agder skal behandle saker fra hele landet etter lov om tros- og livssynssamfunn kapittel 2 med forskrifter, med unntak av Oslo og Viken som har ansvar for saker i egne fylker. Departementet delegerer til Statsforvalteren i Agder og Statsforvalteren i Oslo og Viken myndighet til å fatte vedtak og føre tilsyn, jf. trossamfunnsloven § 8.

  Statsforvalteren i Agder og Statsforvalteren i Oslo og Viken gis fullmakt til å belaste Kap. 881 Tilskudd til trossamfunn m.m., post 70 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning for utbetalingene av statstilskudd til tilskuddsberettigede tros- og livssynssamfunn utenom Dnk i 2021, i henhold til resultatet av Brønnøysundregistrenes kontroll av samfunnenes medlemslister.

  De to statsforvalterne skal rapportere i tråd med kravene som er fastsatt i tildelingsbrevets kapittel 7.

  5.2.2.1 Kap. 854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet, post 60 Kommunalt barnevern

  Kap/post Betegnelse Tildeling 2021
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  854.60

  Øremerkede kommunale stillinger

  46 186 SFAG
  854.60

  Øremerkede kommunale stillinger

  59 211 SFIN
  854.60

  Øremerkede kommunale stillinger

  39 418 SFMR
  854.60

  Øremerkede kommunale stillinger

  41 471 SFNO
  854.60

  Øremerkede kommunale stillinger

  304 444 SFOV
  854.60

  Øremerkede kommunale stillinger

  65 443 SFRO
  854.60

  Øremerkede kommunale stillinger

  46 825 SFTF
  854.60

  Øremerkede kommunale stillinger

  69 575 SFTL
  854.60

  Øremerkede kommunale stillinger

  60 729 SFVT
  854.60

  Øremerkede kommunale stillinger

  86 698 SFVL

  Sum

  820 000

  5.2.3 Helse- og omsorgsdepartementet

  Tilskuddsforvaltning delegert til Statsforvalteren
  Helsedirektoratet viser til Virksomhets- og økonomiinstruks for Statsforvalteren, kapittel 5. Oversikt over Statsforvalterens faste oppgaver, punkt 5.1. Statsforvalteren skal forvalte tilskuddsordninger jf. VØI punkt 5.1.10. Statsforvalteren skal samordne og koordinere tilskuddsforvaltningen internt i embetet, informere om tilskuddsordninger, veilede i søknadsprosesser og rapportere til Helsedirektoratet.

  Formell delegering
  For året 2021 delegerer Helsedirektoratet å forvalte tilskuddsmidlene i henhold til de spesifiserte formålene oppført i brevet samt i tilskuddsregelverkene.

  Bruk av midlene
  Fullmakten kan ikke delegeres videre uten at dette er godkjent av Helsedirektoratet. Midler gitt til tilskuddsforvaltning skal i sin helhet videreformidles til tilskuddsmottakere og skal ikke nyttes til lønn eller kjøp av varer eller tjenester av embetet.

  Tilskuddsregelverk for ordningene
  Helsedirektoratet lager regelverk for tilskuddsordningene som godkjennes av fagdepartementet. Statsforvalteren pålegges å følge regler og vilkår for tilskuddsforvaltningen gitt i disse regelverkene.
  Statsforvalteren oppfordres til å gi innspill til Helsedirektoratet til forbedringer.

  Retningslinjer for tilskuddsforvaltning og mal for tilskuddsbrev
  Helsedirektoratet anmoder Statsforvalteren om å følge Helsedirektoratets retningslinjer for tilskuddsforvaltning og benytte Helsedirektoratets mal for tilskuddsbrev eller tilpasse disse til eget bruk. Retningslinjen og mal er publisert på FM-nett.

  Rapportering på måloppnåelse
  Statsforvalteren skal rapportere på måloppnåelse for de delegerte tilskuddsordningene innen 15.05.2021. Mål og kriterier for måloppnåelse er spesifisert i tilskuddsregelverkene. For tilskuddsordninger som har egne krav på rapportering i tildelingsbrevet, skal disse følges.

  Betingelser for utøvelse av tilskuddsforvaltningen
  * Statsforvalteren plikter å følge de offentligrettslige regler som gjelder for forvaltningsorganer, herunder forvaltningsloven, lov om offentlige anskaffelser, offentlighetsloven, arkivloven og statsstøtteregelverket.
  * Statsforvalteren skal regnskapsføre bruken av fullmakten. Den enkelte utgiftsføring på fullmakten må kunne identifiseres som grunnlag for rapportering.
  * Vesentlige avvik fra tidsplan og/eller budsjett, skal meddeles Helsedirektoratet umiddelbart og eventuelle endringer skal godkjennes av Helsedirektoratet.
  * Ubenyttede fullmakter ved årets slutt skal ikke interimføres eller belastes statsregnskapet.
  * Helsedirektoratet kan trekke fullmakten tilbake dersom tilskuddsforvalter ikke opptrer i samsvar med forutsetningene for fullmakten.

  Midler som ikke er fordelt i STB 1

  Midler til de to tilskuddsordningene 

  "Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov" og 

  "Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging", til sammen kr 218 millioner, vil bli fordelt som Tillegg til supplerende tildelingsbrev medio mars.

  Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet

  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildeling 2021
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  734.01

  Kontrollkommisjonene for det psykiske helsevern

  7003000 0 SFOV
  734.01

  Kontrollkommisjonene for det psykiske helsevern

  7003000 0 SFIN
  734.01

  Kontrollkommisjonene for det psykiske helsevern

  7003000 0 SFVT
  734.01

  Kontrollkommisjonene for det psykiske helsevern

  7003000 0 SFAG
  734.01

  Kontrollkommisjonene for det psykiske helsevern

  7003000 0 SFRO
  734.01

  Kontrollkommisjonene for det psykiske helsevern

  7003000 0 SFVL
  734.01

  Kontrollkommisjonene for det psykiske helsevern

  7003000 0 SFMR
  734.01

  Kontrollkommisjonene for det psykiske helsevern

  7003000 0 SFTL
  734.01

  Kontrollkommisjonene for det psykiske helsevern

  7003000 0 SFNO
  734.01

  Kontrollkommisjonene for det psykiske helsevern

  7003000 0 SFTF

  Sum

  0

  Betegnelse

  Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern

  Bevilgning

  Bevilgningen gis som åpen fullmakt, beløp per embete er derfor satt til 0. Totalbeløpet til embetene er kr 77 938 000,-

  Formål med bevilgningen

  Kontrollkommisjonene ivaretar rettsikkersikkerheten til pasienter i møtet med det psykiske helsevernet ved å gjennomgå alle vedtak om tvungen psykisk helsevern og tvungen observasjon. Bevilgningen dekker drift av kontrollkommisjonene.

  Referanse TB og VØI

  VØI 5.3.4.22

  Hjemsendelse av utenlandske borgere med alvorlige psykiske lidelser/hjemhenting

  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildeling 2021
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  734.70

  Hjemsendelse av utenlandske borgere/hjemhenting av norske borgere.

  870034 0 SFOV
  734.70

  Hjemsendelse av utenlandske borgere/hjemhenting av norske borgere.

  870034 0 SFIN
  734.70

  Hjemsendelse av utenlandske borgere/hjemhenting av norske borgere.

  870034 0 SFVT
  734.70

  Hjemsendelse av utenlandske borgere/hjemhenting av norske borgere.

  870034 0 SFAG
  734.70

  Hjemsendelse av utenlandske borgere/hjemhenting av norske borgere.

  870034 0 SFRO
  734.70

  Hjemsendelse av utenlandske borgere/hjemhenting av norske borgere.

  870034 0 SFVL
  734.70

  Hjemsendelse av utenlandske borgere/hjemhenting av norske borgere.

  870034 0 SFMR
  734.70

  Hjemsendelse av utenlandske borgere/hjemhenting av norske borgere.

  870034 0 SFTL
  734.70

  Hjemsendelse av utenlandske borgere/hjemhenting av norske borgere.

  870034 0 SFNO
  734.70

  Hjemsendelse av utenlandske borgere/hjemhenting av norske borgere.

  870034 0 SFTF

  Sum

  0

  Betegnelse

  Hjemsendelse av utenlandske borgere med alvorlige psykiske lidelser/hjemhenting

  Bevilgning

  Åpen fullmakt. Beløp per embete er derfor satt til kr 0

  Total ramme for ordningen er på  kr 2 950 000

  Formål med bevilgningen

  Motta og behandle henvendelser om behov for hjemsendelse av utenlandske borgere med alvorlige psykiske lidelser som befinner seg i Norge, samt hjemhenting av norske borgere med alvorlige psykiske lidelser som befinner seg i utlandet.

  Oppdrag gis til helseforetak. Midlene skal brukes til å dekke utgifter til gjennomføring av oppdragene.

  Statsforvalteren skal behandle henvendelser om hjemsendelse fortløpende og besvare henvendelser samme eller senest neste dag.

  Rapportering:

  - antall gjennomførte hjemsendelser til utlandet

  - antall gjennomførte hjemhentinger til Norge

  - erfaringer med gjennomføringen av ordningen

  Referanse TB og VØI

  Kapittel i VØI: 5.3.4.21:

  Statsforvalteren har oppgaver knyttet til hjemsendelse av utenlandske borgere med alvorlige psykiske lidelser som befinner seg i Norge og hjemhenting av norske borgere med alvorlige psykiske lidelser som befinner seg i utlandet.

  Driftsmidler til oppfølging av omsorgstjenester

  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2021
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  761.21

  Driftsmidler til oppfølging av omsorgstjenester

  7001600 0 (G)
  3 488 (1)
  3 488 SFOV
  761.21

  Driftsmidler til oppfølging av omsorgstjenester

  7001600 0 (G)
  1 159 (1)
  1 159 SFIN
  761.21

  Driftsmidler til oppfølging av omsorgstjenester

  7001600 0 (G)
  1 147 (1)
  1 147 SFVT
  761.21

  Driftsmidler til oppfølging av omsorgstjenester

  7001600 0 (G)
  875 (1)
  875 SFAG
  761.21

  Driftsmidler til oppfølging av omsorgstjenester

  7001600 0 (G)
  916 (1)
  916 SFRO
  761.21

  Driftsmidler til oppfølging av omsorgstjenester

  7001600 0 (G)
  1 780 (1)
  1 780 SFVL
  761.21

  Driftsmidler til oppfølging av omsorgstjenester

  7001600 0 (G)
  768 (1)
  768 SFMR
  761.21

  Driftsmidler til oppfølging av omsorgstjenester

  7001600 0 (G)
  1 496 (1)
  1 496 SFTL
  761.21

  Driftsmidler til oppfølging av omsorgstjenester

  7001600 0 (G)
  814 (1)
  814 SFNO
  761.21

  Driftsmidler til oppfølging av omsorgstjenester

  7001600 0 (G)
  1 157 (1)
  1 157 SFTF

  Sum

  0 (G)
  13 600 (1)
  13 600

  Bevilgning

  Totalt 13,6 mill. kroner. Fullmakten tildeles som spesielle driftsmidler til lønn og kjøp av varer eller tjenester innenfor postens formål.

  Tildelingen inkluderer driftsmidler for arbeidet med tilskudd til lindrende behandling og omsorg ved livet slutt. 

  Formål med bevilgningen

  Driftsmidler til Statsforvalterens oppfølging av omsorgstjenester, herunder fundamentene for Leve hele livet, Kompetanseløft 2025, Demensplan 2025, forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten mm.

  Referanse til TB

  TB 3.1.1.1.6 Rekrutterings- og kompetanseplanlegging på helse- og omsorgsområdet i kommunenes samfunnsplanarbeid.

  ·         3.1.3.1.1 Oppfølging av kommuner med demografiutfordringer innen helse- og omsorgsområdet.

  ·         3.1.3.1.4 Statsforvalteren skal gi råd og veiledning og stimulere til at kommunene planlegger og gjennomfører sine tjenester i tråd med mål, strategier og tiltak i Demensplan 2025.

  ·         3.1.3.1.5 Statsforvalteren har ansvar for spredning og implementering av Meld. St 15 (2017-2018), Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre, og å koordinere det regionale støtteapparatet for reformperioden.

  ·         3.1.3.1.6 Statsforvalteren skal følge opp Kompetanseløft 2025 som en helhetlig plan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling

  ·         7.3.3.1 Statsforvalteren skal  gi en vurdering av i hvilken grad kommunene i fylket kan vise til politisk vedtatte planer for hvordan innsatsområdene og løsningene i kvalitetsreformen Leve hele livet skal gjennomføres lokalt.

  ·         7.3.3.2 Statsforvalteren skal  gi en vurdering av i hvilken grad kommunene i fylket planlegger og utvikler sine helse- og omsorgstjenester til personer med demens og deres pårørende i tråd med mål, strategier og tiltak i Demensplan 2025, samt den demografiske utviklingen og utfordringsbildet for øvrig.

  ·         7.3.3.6 Statsforvalteren skal gi en vurdering av omfanget og kvaliteten i kommunenes arbeid med å integrere planlegging av helse- og omsorgstjenestene i det ordinære økonomi- og planarbeidet i kommunen

  Økt forvaltnings- og saksbehandlingskompetanse i helse- og omsorgstjenestene

  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2021
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  761.21

  Økt forvaltnings- og saksbehandlingskompetanse i helse- og omsorgstjenesten i kommunene.

  7002200 0 (G)
  601 (1)
  601 SFOV
  761.21

  Økt forvaltnings- og saksbehandlingskompetanse i helse- og omsorgstjenesten i kommunene.

  7002200 0 (G)
  308 (1)
  308 SFIN
  761.21

  Økt forvaltnings- og saksbehandlingskompetanse i helse- og omsorgstjenesten i kommunene.

  7002200 0 (G)
  308 (1)
  308 SFVT
  761.21

  Økt forvaltnings- og saksbehandlingskompetanse i helse- og omsorgstjenesten i kommunene.

  7002200 0 (G)
  284 (1)
  284 SFAG
  761.21

  Økt forvaltnings- og saksbehandlingskompetanse i helse- og omsorgstjenesten i kommunene.

  7002200 0 (G)
  171 (1)
  171 SFRO
  761.21

  Økt forvaltnings- og saksbehandlingskompetanse i helse- og omsorgstjenesten i kommunene.

  7002200 0 (G)
  350 (1)
  350 SFVL
  761.21

  Økt forvaltnings- og saksbehandlingskompetanse i helse- og omsorgstjenesten i kommunene.

  7002200 0 (G)
  163 (1)
  163 SFMR
  761.21

  Økt forvaltnings- og saksbehandlingskompetanse i helse- og omsorgstjenesten i kommunene.

  7002200 0 (G)
  341 (1)
  341 SFTL
  761.21

  Økt forvaltnings- og saksbehandlingskompetanse i helse- og omsorgstjenesten i kommunene.

  7002200 0 (G)
  167 (1)
  167 SFNO
  761.21

  Økt forvaltnings- og saksbehandlingskompetanse i helse- og omsorgstjenesten i kommunene.

  7002200 0 (G)
  307 (1)
  307 SFTF

  Sum

  0 (G)
  3 000 (1)
  3 000

  Bevilgning

  Totalt 3 mill. kroner. Fullmakten tildeles som spesielle driftsmidler til lønn og kjøp av varer eller tjenester innenfor postens formål. Utgifter til faglige kurs og konferanser som statsforvalterne holder på regionalt nivå innen omsorgssektoren, dekkes også over bevilgningen.

  Formål med bevilgningen

  Øke rettssikkerheten og forsvarligheten i tjenestene ved at ansatte i den kommunale helse – og omsorgstjenesten får økt forvaltnings- og saksbehandlingskompetanse.

  Referanse VØI

  ·         5.1.4.3 Være pådriver for å nå målet om god helse for alle, og likeverdige helse- og omsorgstjenester til hele befolkningen, inkludert urbefolkning, innvandrerbefolkningen og andre sårbare grupper som innsatte i fengsel og personer med rus- og/eller psykiske helseutfordringer.

  ·         5.2.3.2 Statsforvalteren skal bistå og understøtte kommunene med systematisk pasientsikkerhets- og kvalitetsforbedringsarbeid, jf. Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring (2019-2023), i helse- og omsorgstjenesten.

  Leve hele livet

  Kap/post Betegnelse Tildelinger 2021
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  0761.21

  Eldrereformen Leve hele livet

  0 (G)
  1 230 (1)
  1 230 SFOV
  0761.21

  Eldrereformen Leve hele livet

  0 (G)
  1 146 (1)
  1 146 SFIN
  0761.21

  Eldrereformen Leve hele livet

  0 (G)
  823 (1)
  823 SFVT
  0761.21

  Eldrereformen Leve hele livet

  0 (G)
  851 (1)
  851 SFAG
  0761.21

  Eldrereformen Leve hele livet

  0 (G)
  823 (1)
  823 SFRO
  0761.21

  Eldrereformen Leve hele livet

  0 (G)
  1 104 (1)
  1 104 SFVL
  0761.21

  Eldrereformen Leve hele livet

  0 (G)
  865 (1)
  865 SFMR
  0761.21

  Eldrereformen Leve hele livet

  0 (G)
  1 034 (1)
  1 034 SFTL
  0761.21

  Eldrereformen Leve hele livet

  0 (G)
  1 076 (1)
  1 076 SFNO
  0761.21

  Eldrereformen Leve hele livet

  0 (G)
  1 048 (1)
  1 048 SFTF

  Sum

  0 (G)
  10 000 (1)
  10 000

  Betegnelse

  Eldrereformen Leve hele livet

  Bevilgning

  Kr 10 000 000

  Formål med bevilgningen

  Statsforvalteren skal koordinere det regionale støtteapparatet i forbindelse med gjennomføring av eldrereformen Leve hele livet. Det forventes at statsforvalterne organiserer sitt arbeid slik at det er godt lederforankret, at Statsforvalteren bruker relevante fagressurser på tvers, at statsforvalterne i sin aktivitet utad synliggjør det tverrsektorielle og tverrfaglige i reformen og at man bruker alle tilgjengelige, relevante arenaer og møteplasser i regional og lokal oppfølging av reformarbeidet. I 2021 vil støtte til kommunalt planarbeid, og støtte og veiledning om hvordan reformen kan integreres i de kommunale planprosessene være en viktig oppgave.

  Statsforvalteren har ansvar for spredning og implementering av Meld. St 15 (2017-2018), Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre, og å koordinere det regionale støtteapparatet for reformperioden. Statsforvalteren skal følge opp kommunene slik at de senest innen utgangen av året har satt reformen på dagsorden og utarbeidet planer for hvordan reformen skal gjennomføres lokalt. Statsforvalteren skal videreføre samarbeidet med KS og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT), samt samarbeide med fylkeskommunene, regionale fagmiljø, fylkeseldreråd og aktuelle organisasjoner om videre gjennomføring i tråd med fasene i reformen. Statsforvalterne får egne midler til oppfølging av Leve hele livet og oppdraget utdypes gjennom eget oppdragsbrev fra Helsedirektoratet i midten av januar 2021.

  Referanse TB og VØI

  Kap 2.17 i TB under  "overordnede prioriteringer"

  Kap 3.1.3.1.5 i TB

  Utvikling av Ressursportal.no

  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2021
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  0761.21

  Utvikling av Ressursportal.no

  P68-1 0 (G)
  2 000 (1)
  2 000 SFTL

  Sum

  0 (G)
  2 000 (1)
  2 000

  Betegnelse

  Utvikling av Ressursportal.no (Eldrereformen Leve hele livet)

  Bevilgning

  Kr 2 000 000 til Statsforvalteren i Trøndelag

  Formål med bevilgningen

  Ressursportal.no er et viktig verktøy i arbeidet med analyse og planlegging, og brukes aktivt av det regionale støtteapparatet i dialogmøter med kommunene. Et viktig mål med Ressursportal.no er å bidra til en økt forståelse av egne styringsdata og bidra til å øke den analysefaglige kompetansen i kommuner som grunnlag for å utvikle lokale planer.

  Referanse TB og VØI

  Prop 1 S (HOD) for 2021 side 207. Se også Tillegg nr. 40 til tildelingsbrev til Helsedirektoratet 2018 – Oppdrag om gjennomføring av Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre

  TB 3.1.3.1.5

  Forvaltningskostnader for "Tiltakspakke for sårbare eldre"

  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2021
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  0761.21

  Forvaltningskostnader tiltakspakke

  P203-1 0 (G)
  470 (1)
  470 SFOV
  0761.21

  Forvaltningskostnader tiltakspakke

  P203-1 0 (G)
  202 (1)
  202 SFIN
  0761.21

  Forvaltningskostnader tiltakspakke

  P203-1 0 (G)
  154 (1)
  154 SFVT
  0761.21

  Forvaltningskostnader tiltakspakke

  P203-1 0 (G)
  129 (1)
  129 SFAG
  0761.21

  Forvaltningskostnader tiltakspakke

  P203-1 0 (G)
  137 (1)
  137 SFRO
  0761.21

  Forvaltningskostnader tiltakspakke

  P203-1 0 (G)
  258 (1)
  258 SFVL
  0761.21

  Forvaltningskostnader tiltakspakke

  P203-1 0 (G)
  139 (1)
  139 SFMR
  0761.21

  Forvaltningskostnader tiltakspakke

  P203-1 0 (G)
  203 (1)
  203 SFTL
  0761.21

  Forvaltningskostnader tiltakspakke

  P203-1 0 (G)
  158 (1)
  158 SFNO
  0761.21

  Forvaltningskostnader tiltakspakke

  P203-1 0 (G)
  150 (1)
  150 SFTF

  Sum

  0 (G)
  2 000 (1)
  2 000

  Betegnelse

  Forvaltningskostnader til Statsforvalteren for "Tiltakspakke for sårbare eldre"

  Bevilgning

  2 000 000 kroner

  Formål med bevilgningen

  Bevilgningen skal gå til forvaltningskostnader som embetene har i tilknytning til tilskuddsordningene under tiltakspakken for sårbare eldre - Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet (tiltakspakke for sårbare eldre) og Aktivitetstilbud og besøksvert (tiltakspakke for sårbare eldre).

  Referanse

  Endelig behandling i Stortinget av statsbudsjettet for 2021.

  Det sendes ut eget brev om forvaltningen av tilskuddene.

  Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2021
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  761.67

  kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

  7002600 0 (G)
  3 426 (1)
  3 426 SFOV
  761.67

  kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

  7002600 0 (G)
  0 (1)
  0 SFIN
  761.67

  kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

  7002600 0 (G)
  1 758 (1)
  1 758 SFVT
  761.67

  kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

  7002600 0 (G)
  0 (1)
  0 SFAG
  761.67

  kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

  7002600 0 (G)
  0 (1)
  0 SFRO
  761.67

  kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

  7002600 0 (G)
  2 400 (1)
  2 400 SFVL
  761.67

  kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

  7002600 0 (G)
  0 (1)
  0 SFMR
  761.67

  kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

  7002600 0 (G)
  2 248 (1)
  2 248 SFTL
  761.67

  kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

  7002600 0 (G)
  0 (1)
  0 SFNO
  761.67

  kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

  7002600 0 (G)
  1 768 (1)
  1 768 SFTF

  Sum

  0 (G)
  11 600 (1)
  11 600

  Betegnelse

  Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

  Bevilgning

  Totalt 11.6 mill. kroner.

  Fullmakten gis som tilskudd og skal forvaltes etter forutsetningene ved delegert forvaltning, kap. 4 om Statsforvalternes interne styring pkt. 4.2.5 Se også:

  Ansvarsfordeling ved delegert tilskuddsforvaltningen, jf.
  direktoratets retningslinjer

  Regelverk for Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

  Formål med bevilgningen

  Formålet er å styrke kvaliteten og bidra til kompetanseoppbygging innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i kommunene. Tiltaket inngår som del av Kompetanseløft 2020.

  Referanse til VØI

  5.1.10.1 Forvalte tilskudd på folkehelse og helse- og omsorgstjenesteområdet, inkludert informasjon og veiledning om ordningene

  Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd

  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2021
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  761.68

  Kompetanse- og innovasjonstilskudd

  7002700 0 (G)
  106 678 (1)
  106 678 SFOV
  761.68

  Kompetanse- og innovasjonstilskudd

  7002700 0 (G)
  35 888 (1)
  35 888 SFIN
  761.68

  Kompetanse- og innovasjonstilskudd

  7002700 0 (G)
  29 644 (1)
  29 644 SFVT
  761.68

  Kompetanse- og innovasjonstilskudd

  7002700 0 (G)
  25 905 (1)
  25 905 SFAG
  761.68

  Kompetanse- og innovasjonstilskudd

  7002700 0 (G)
  27 542 (1)
  27 542 SFRO
  761.68

  Kompetanse- og innovasjonstilskudd

  7002700 0 (G)
  42 537 (1)
  42 537 SFVL
  761.68

  Kompetanse- og innovasjonstilskudd

  7002700 0 (G)
  21 230 (1)
  21 230 SFMR
  761.68

  Kompetanse- og innovasjonstilskudd

  7002700 0 (G)
  36 110 (1)
  36 110 SFTL
  761.68

  Kompetanse- og innovasjonstilskudd

  7002700 0 (G)
  23 261 (1)
  23 261 SFNO
  761.68

  Kompetanse- og innovasjonstilskudd

  7002700 0 (G)
  23 605 (1)
  23 605 SFTF

  Sum

  0 (G)
  372 400 (1)
  372 400

  Betegnelse

  Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd

  Bevilgning

  For 2021 er det bevilget 372,4 mill. kroner over kapittel 761 post 68 til Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd inkludert 20,7 mill. kroner til implementering av velferdsteknologiske løsninger, som inngår i Velferdsteknologiprogrammet.

  Av bevilgningen til kompetanse- og innovasjonstilskudd er 207,5 mill. kroner øremerket grunn-, videre- og etterutdanning av ansatte i omsorgstjenestene I tillegg kommer 41,9 mill. kroner til kompetansetiltak om rus og psykiske lidelser med en utvidet målgruppe, totalt 249,4 mill. kroner til kompetansetiltak. Det er satt av 82,3 mill. kroner til opplæring knyttet til brukerstyrt personlig assistanse (prioritert tiltak) og til innovasjonstiltak. Av innovasjonsmidlene er det øremerket opptil 5 mill. kroner til å opprette og teste modeller for fleksible kommunale avlastningstilbud for pårørende. Videre er 20,7 mill. kroner av kompetanse- og innovasjonstilskuddet øremerket til implementering av velferdsteknologiske løsninger, mens 20 mill. kroner er øremerket til desentraliserte studier.

  Formål med bevilgningen

  Formålet med kompetanse- og innovasjonstilskuddet er å styrke kommunenes evne og mulighet til å utvikle bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester, og gi en tydelig prioritet til noen av de viktigste framtidsutfordringene kommunene står overfor på helse- og omsorgsfeltet.

  Bevilgningen skal bidra til at kommunene setter i verk kompetansehevende tiltak og utviklingsarbeid ut fra lokale forutsetninger og behov. Midlene skal fordeles på tre hovedformål:

  ·         Opplæring knyttet til brukerstyrt personlig assistanse.

  ·         Midler til kompetanseheving, herunder tilskudd til grunn-, videre- og etterutdanning av ansatte og kompetansetiltak om rus og psykiske lidelser.

  ·         Innovasjonstiltak, bl.a. utvikling av nye tiltak og metoder for forebygging og tidlig innsats, egenmestring, aktivitet og kulturopplevelser, mat og måltidsfelleskap, ernæring, legemiddelhåndtering, rehabilitering og samspill med pårørende og frivillige i omsorgssektoren generelt og i demensomsorgen spesielt.

  Referanse VØI og TB

  VØI

  5.1.4.4

  Informere, gi råd og veilede helse- og omsorgstjenesten i kommunene om rekrutterings- og kompetanseplanlegging.

  TB 2021

  3.1.1.1.6

  Rekrutterings- og kompetanseplanlegging på helse- og omsorgsområdet i kommunenes samfunnsplanarbeid.

  3.1.1.1.6.1

  Rekrutterings- og kompetanseplanlegging ivaretas godt i samfunnsplanarbeidet i kommunene.

  3.1.3.1.1

  Oppfølging av kommuner med demografiutfordringer innen helse- og omsorgsområdet.

  3.1.3.1.1.1

  Kommunene gjennomfører en langsiktig og helhetlig planlegging knyttet til kapasitet, kompetanse og kvalitet i tjenestene.

  3.1.3.1.6

  Statsforvalteren skal følge opp Kompetanseløft 2025 som en helhetlig plan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling, i tråd med Prop. 1 S (2020 – 2021), herunder ha ansvar for tilskuddsforvaltning av utvalgte tilskudd og bidra til å etablere og gjennomføre enkelttiltak, bl.a. sammen med KS. Statsforvalteren skal vurdere status over kompetanse- og personellsituasjonen i kommunene i fylket, herunder identifisere rekrutteringsutfordringer og personellbehov generelt og i sammenheng med covid-19-situasjonen spesielt. Likens skal Statsforvalteren vurdere fortløpende behov for utdanningskapasitet for sentrale faggrupper i eget fylke, herunder ta initiativ til etablering av desentraliserte og fleksible grunn- og videreutdanninger i områder med stort rekrutteringsbehov.

  7.3.3.3

  Statsforvalteren skal gi en samlet vurdering av kompetanse- og rekrutteringssituasjonen innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene, herunder gi en vurdering av tilgangen på utdanningstilbud i fylket, tilgangen på desentraliserte og deltidsutdanninger i helse- og sosialfagutdanninger.

  7.3.3.6

  Statsforvalteren skal gi en vurdering av omfanget og kvaliteten i kommunenes arbeid med å integrere planlegging av helse- og omsorgstjenestene i det ordinære økonomi- og planarbeidet i kommunen, herunder andelen kommuner som ikke i tilstrekkelig grad integrerer disse tjenestene i planleggingen.

  Eldre ut på middag

  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2021
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  761.68

  Eldre ut på middag

  870388 0 (G)
  9 720 (T1)
  9 720 SFOV
  761.68

  Eldre ut på middag

  870388 0 (G)
  2 615 (T1)
  2 615 SFIN
  761.68

  Eldre ut på middag

  870388 0 (G)
  2 715 (T1)
  2 715 SFVT
  761.68

  Eldre ut på middag

  870388 0 (G)
  1 736 (T1)
  1 736 SFAG
  761.68

  Eldre ut på middag

  870388 0 (G)
  2 305 (T1)
  2 305 SFRO
  761.68

  Eldre ut på middag

  870388 0 (G)
  3 540 (T1)
  3 540 SFVL
  761.68

  Eldre ut på middag

  870388 0 (G)
  1 667 (T1)
  1 667 SFMR
  761.68

  Eldre ut på middag

  870388 0 (G)
  2 675 (T1)
  2 675 SFTL
  761.68

  Eldre ut på middag

  870388 0 (G)
  1 594 (T1)
  1 594 SFNO
  761.68

  Eldre ut på middag

  870388 0 (G)
  1 433 (T1)
  1 433 SFTF

  Sum

  0 (G)
  30 000 (T1)
  30 000

  Betegnelse

  Tilskuddsordningen "Eldre ut på middag"

  Bevilgning

  Kr. 30 000 000

  Formål med bevilgningen

  Formålet med tilskuddet er å motvirke fysiske og psykiske konsekvenser av sosial isolasjon og å legge til rette for at eldre igjen kan være en del av et sosialt fellesskap etter at vaksinasjonen er gjennomført.  Det vises for øvrig til tilskuddsregelverket (870388), med tilhørende rapporteringskrav.

  Referanse

  Oppfølging av Prop  S 79 (2020-2021)

  Aktivitetstilbud og besøksvert del 1

  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2021
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  0761.68

  Aktivitetstilbud og besøksvert del 1

  870369 0 (G)
  18 368 (1)
  18 368 SFOV
  0761.68

  Aktivitetstilbud og besøksvert del 1

  870369 0 (G)
  7 877 (1)
  7 877 SFIN
  0761.68

  Aktivitetstilbud og besøksvert del 1

  870369 0 (G)
  6 012 (1)
  6 012 SFVT
  0761.68

  Aktivitetstilbud og besøksvert del 1

  870369 0 (G)
  5 018 (1)
  5 018 SFAG
  0761.68

  Aktivitetstilbud og besøksvert del 1

  870369 0 (G)
  5 354 (1)
  5 354 SFRO
  0761.68

  Aktivitetstilbud og besøksvert del 1

  870369 0 (G)
  10 071 (1)
  10 071 SFVL
  0761.68

  Aktivitetstilbud og besøksvert del 1

  870369 0 (G)
  5 403 (1)
  5 403 SFMR
  0761.68

  Aktivitetstilbud og besøksvert del 1

  870369 0 (G)
  7 917 (1)
  7 917 SFTL
  0761.68

  Aktivitetstilbud og besøksvert del 1

  870369 0 (G)
  6 143 (1)
  6 143 SFNO
  0761.68

  Aktivitetstilbud og besøksvert del 1

  870369 0 (G)
  5 837 (1)
  5 837 SFTF

  Sum

  0 (G)
  78 000 (1)
  78 000

  Se omtale av ordningen sammen med Aktivitetstilbud og besøksvert del 2. Del 1 og del 2 utgjør tilsammen ordningen, med en samlet bevilgning på 132 millioner kroner, men disse er fordelt på hhv kapittelpost 761.68 og 761.79.

  Aktivitetstilbud og besøksvert del 2

  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2021
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  0761.79

  Aktivitetstilbud og besøksvert del 2

  870369 0 (G)
  12 717 (1)
  12 717 SFOV
  0761.79

  Aktivitetstilbud og besøksvert del 2

  870369 0 (G)
  5 453 (1)
  5 453 SFIN
  0761.79

  Aktivitetstilbud og besøksvert del 2

  870369 0 (G)
  4 162 (1)
  4 162 SFVT
  0761.79

  Aktivitetstilbud og besøksvert del 2

  870369 0 (G)
  3 474 (1)
  3 474 SFAG
  0761.79

  Aktivitetstilbud og besøksvert del 2

  870369 0 (G)
  3 706 (1)
  3 706 SFRO
  0761.79

  Aktivitetstilbud og besøksvert del 2

  870369 0 (G)
  6 972 (1)
  6 972 SFVL
  0761.79

  Aktivitetstilbud og besøksvert del 2

  870369 0 (G)
  3 741 (1)
  3 741 SFMR
  0761.79

  Aktivitetstilbud og besøksvert del 2

  870369 0 (G)
  5 481 (1)
  5 481 SFTL
  0761.79

  Aktivitetstilbud og besøksvert del 2

  870369 0 (G)
  4 253 (1)
  4 253 SFNO
  0761.79

  Aktivitetstilbud og besøksvert del 2

  870369 0 (G)
  4 041 (1)
  4 041 SFTF

  Sum

  0 (G)
  54 000 (1)
  54 000

  Betegnelse

  Aktivitetstilbud og besøksvert (tiltakspakke sårbare eldre) del 2.

  Bevilgning

  Del 2 utgjør en bevilgning på 54 000 000 kroner. 

  Denne må ses i sammenheng med ordningens del 1.

  Den samlede ordningen består av:

  78 000 000 kroner over kap 761.68

  54 000 000 kroner over kap 761.79

  Formål med bevilgningen

  Målet for aktivitetstilbud er å stimulere til innovative tiltak for å opprettholde aktivitet og sosial kontakt slik at personer i målgruppen får aktive og meningsfulle hverdager, gode opplevelser og sosial kontakt med sine nærmeste.

  Målet for besøksvert i sykehjem og omsorgsbolig er at kommuner legger til rette for evt i samarbeid med frivilligheten, å bistå slik at besøk blir gjennomført på en hyggelig, god og smittevernsikker måte.

  Målgruppen er eldre personer som er langtidsboende ved sykehjem og i omsorgsbolig med heldøgns bemanning. Tilskuddsordningen er søkbar for kommuner, fylkeskommuner. Kommuner kan søke midler alene, eller i samarbeid med privat, ideell og frivillig sektor. Søkerkommune står administrativt og økonomisk ansvarlig, og det er denne kommunen et innvilget tilskudd utbetales til.

  Midlene er fordelt etter en fordelingsnøkkel der 50% er fordelt etter antall kommuner og 50% er fordelt etter antall innbyggere over 67 år.

  Referanse:

  Endelig behandling i Stortinget av statsbudsjettet for 2021.

  Revidert regelverk er sendt til HOD for godkjenning, og ettersendes sammen med  eget brev til embetene.

  Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet

  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2021
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  0761.79

  Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet

  870374 0 (G)
  17 426 (1)
  17 426 SFOV
  0761.79

  Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet

  870374 0 (G)
  7 473 (1)
  7 473 SFIN
  0761.79

  Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet

  870374 0 (G)
  5 704 (1)
  5 704 SFVT
  0761.79

  Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet

  870374 0 (G)
  4 761 (1)
  4 761 SFAG
  0761.79

  Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet

  870374 0 (G)
  5 079 (1)
  5 079 SFRO
  0761.79

  Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet

  870374 0 (G)
  9 554 (1)
  9 554 SFVL
  0761.79

  Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet

  870374 0 (G)
  5 127 (1)
  5 127 SFMR
  0761.79

  Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet

  870374 0 (G)
  7 511 (1)
  7 511 SFTL
  0761.79

  Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet

  870374 0 (G)
  5 828 (1)
  5 828 SFNO
  0761.79

  Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet

  870374 0 (G)
  5 537 (1)
  5 537 SFTF

  Sum

  0 (G)
  74 000 (1)
  74 000

  Betegnelse

  Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet

  Del av "Tiltakspakke for sårbare eldre"

  Bevilgning

  Kr 74 000 000

  Formål med bevilgningen

  Tilskuddsordningen er etablert som en engangsbevilgning for raskt å legge til rette for mer aktivitet for målgruppen i den pågående koronasituasjonen. Formålet er å motvirke ensomhet og passivitet, og å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser.

  Målgruppen er seniorer og eldre som bor i eget hjem eller omsorgsbolig. Tilskuddsordningen er søkbar for kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper, frivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser).

  Midlene er fordelt etter en fordelingsnøkkel der 50% er fordelt etter antall kommuner og 50% er fordelt etter antall innbyggere over 67 år.

  Referanse TB og VØI

  Endelig behandling i Stortinget av statsbudsjettet for 2021.

  Revidert regelverk er sendt til HOD for godkjenning og brev til embetene ettersendes

  Tiltak for å bedre legesituasjonen i Finnmark og Sogn og Fjordane

  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2021
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  762.21

  Tiltak for å bedre legesituasjonen i Finnmark og Sogn og Fjordane

  7001400 0 (G)
  300 (1)
  300 SFVL
  762.21

  Tiltak for å bedre legesituasjonen i Finnmark og Sogn og Fjordane

  7001400 0 (G)
  400 (1)
  400 SFTF

  Sum

  0 (G)
  700 (1)
  700

  Betegnelse

  Tiltak for å bedre legesituasjonen i Finnmark og Sogn og Fjordane

  Bevilgning

  Totalt 700 000 kroner. Fullmakten tildeles som spesielle driftsmidler til lønn og kjøp av varer eller tjenester innenfor postens formål.

  Formål med bevilgningen

  Tiltak for å bedre legesituasjonen i Finnmark og Sogn og Fjordane.

  Midlene skal benyttes til å videreføre arbeidet med tiltak som kan øke rekruttering og bedre stabilisering av legesituasjonen i Finnmark og Sogn og Fjordane. Midlene inkluderer Statsforvalterens merutgifter ved å administrere ordningen.

  Referanse TB og VØI

  Kapittel i TB 3.1.3.1.6 og 3.1.3.1.7

  Veiledningsgrupper i allmennmedisin og samfunnsmedisin

  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2021
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  762.21

  Veiledningsgrupper i allmenn- og samfunnsmedisin

  7001300 0 (G)
  700 (1)
  700 SFTF

  Sum

  0 (G)
  700 (1)
  700

  Betegnelse

  Veiledningsgrupper i allmennmedisin og samfunnsmedisin

  Bevilgning

  Totalt 700 000 kroner.

  Fullmakten tildeles som spesielle driftsmidler til lønn og kjøp av

  varer eller tjenester innenfor postens formål.

  Formål med bevilgningen:

  Midlene benyttes til veiledningsgrupper i allmennmedisin og samfunnsmedisin i Nord-Norge. Bevilgningen dekker lønn til veileder i samfunnsmedisin, Statsforvalterens utgifter til kurs og veiledningsgrupper, og kursdeltakernes dokumenterte reise- og oppholdsutgifter så langt bevilgningen rekker.

  Bevilgningen kan ikke benyttes til å dekke deltakernes veiledningsavgift.

  Referanse i VØI/TB

  TB 3.1.3.1.6  og TB 3.1.3.1.7

  Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus

  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2021
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  762.21

  Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus

  870377 0 (G)
  25 850 (1)
  1 000 (2)
  26 850 SFOV
  762.21

  Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus

  870377 0 (G)
  5 142 (1)
  0 (2)
  5 142 SFIN
  762.21

  Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus

  870377 0 (G)
  4 456 (1)
  0 (2)
  4 456 SFVT
  762.21

  Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus

  870377 0 (G)
  7 000 (1)
  0 (2)
  7 000 SFAG
  762.21

  Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus

  870377 0 (G)
  9 000 (1)
  0 (2)
  9 000 SFRO
  762.21

  Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus

  870377 0 (G)
  11 992 (1)
  0 (2)
  11 992 SFVL
  762.21

  Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus

  870377 0 (G)
  2 812 (1)
  0 (2)
  2 812 SFMR
  762.21

  Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus

  870377 0 (G)
  6 013 (1)
  0 (2)
  6 013 SFTL
  762.21

  Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus

  870377 0 (G)
  1 735 (1)
  0 (2)
  1 735 SFNO
  762.21

  Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus

  870377 0 (G)
  6 000 (1)
  0 (2)
  6 000 SFTF

  Sum

  0 (G)
  80 000 (1)
  1 000 (2)
  81 000

  Betegnelse

  Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus

  Bevilgning

  Kr. 80 000 000,-

  I Prop. 1 S Tillegg 1 (2020-2021), ble det bevilget 80 mill. kroner for å kompensere kommunene for merutgifter til dekning av inntektstap for fastleger som håndterer Covid-19. Tilskuddsordningen er delegert til Statsforvalteren.

  Midlene er fordelt etter en fordelingsnøkkel der 50 % er fordelt etter antall fastleger, og 50 % er fordelt etter smittetall.

  Ytterligere kr 1 000 000,- legges til ordningen i forbindelse med vedtak av revidert nasjonalbudsjett (RNB) i juni 2021.

  Formål med bevilgningen

  Kommunene kompenseres for merutgifter knyttet til å gi fastleger som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden praksiskompensasjon på 9 752 kroner per fraværsdag hvis legen under legearbeid er blitt smittet av koronavirus eller som følge av risiko for å ha fått smitte, må ut av jobb og i karantene. Kommunene må føre oversikt over disse ekstra utgiftene, hvor navn og antall dager per fastlege det søkes kompensasjon for fremkommer.

  Tiltaket gjelder ut første halvår av 2021. Det betyr at alle utgifter kommunene har hatt til fastlegekompensasjon t.o.m. 30. juni kan bli dekket av midler fra denne ordningen. Søknader fra kommuner behandles fortløpende fram til årets utbetalingsfrist fastsatt av Statsforvalteren, så lenge fraværet det søkes kompensasjon for skjedde første halvår av 2021.

  Anvendelse av helselovgivningen på Svalbard og Jan Mayen

  Kap/post Betegnelse Tildelinger 2021
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  762.21

  Anvendelse av helselovgivningen på Svalbard og Jan Mayen

  0 (G)
  200 (1)
  200 SFTF

  Sum

  0 (G)
  200 (1)
  200

  Betegnelse

  Anvendelse av helselovgivningen på Svalbard og Jan Mayen.

  Bevilgning

  Kr 200 000,-

  Det skal rapporteres på bruken av tildelingen.

  Formål med bevilgningen

  Midlene bevilges til Statsforvalteren i Troms knyttet til beredskapsarbeid og tilsynsvirksomhet på Svalbard og Jan Mayen.

  Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet i Prop 1 S (2020-2021) side 239

  Kvalitets- og kompetanseutviklingstiltak innen psykisk helse, rus og vold

  Kap/post Betegnelse Tildelinger 2021
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  0765.21

  Kvalitet- og kompetanseutviklingstiltak innen psykisk helse, rus og vold

  0 (G)
  5 089 (1)
  5 089 SFOV
  0765.21

  Kvalitet- og kompetanseutviklingstiltak innen psykisk helse, rus og vold

  0 (G)
  1 405 (1)
  1 405 SFIN
  0765.21

  Kvalitet- og kompetanseutviklingstiltak innen psykisk helse, rus og vold

  0 (G)
  1 460 (1)
  1 460 SFVT
  0765.21

  Kvalitet- og kompetanseutviklingstiltak innen psykisk helse, rus og vold

  0 (G)
  1 208 (1)
  1 208 SFAG
  0765.21

  Kvalitet- og kompetanseutviklingstiltak innen psykisk helse, rus og vold

  0 (G)
  1 353 (1)
  1 353 SFRO
  0765.21

  Kvalitet- og kompetanseutviklingstiltak innen psykisk helse, rus og vold

  0 (G)
  2 368 (1)
  2 368 SFVL
  0765.21

  Kvalitet- og kompetanseutviklingstiltak innen psykisk helse, rus og vold

  0 (G)
  873 (1)
  873 SFMR
  0765.21

  Kvalitet- og kompetanseutviklingstiltak innen psykisk helse, rus og vold

  0 (G)
  1 596 (1)
  1 596 SFTL
  0765.21

  Kvalitet- og kompetanseutviklingstiltak innen psykisk helse, rus og vold

  0 (G)
  994 (1)
  994 SFNO
  0765.21

  Kvalitet- og kompetanseutviklingstiltak innen psykisk helse, rus og vold

  0 (G)
  1 654 (1)
  1 654 SFTF

  Sum

  0 (G)
  18 000 (1)
  18 000

  Betegnelse

  Kvalitets- og kompetanseutviklingstiltak innen psykisk helse, rus og vold

  Bevilgning

  Totalt kr 18 000 000 jf. Prop 1 S  (2020-2021) s. 310, fordelt etter samme fordelingsnøkkel som i 2020.

  Formål med bevilgningen

  Statsforvalteren er en viktig ressurs som støtter opp under utviklingen av det kommunale psykisk helse-, rus- og voldsarbeidet. Midlene skal i sin helhet brukes til iverksetting av ulike kompetanseutviklingstiltak og til drift av tverrfaglige og tverrsektorielle fora og nettverk i samarbeid med de regionale kompetansesentrene og NAPHA. Bruker- og pårørendeorganisasjoner bør også inngå i samarbeidet. 

  Referanse TB og VØI

  Kapittel i TB: 3.1.3.2

  Kapittel i VØI: 5.1.4.10

  Smittevern og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer

  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2021
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  765.21

  Smittevern og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer

  870372 0 (G)
  1 300 (2)
  40 000 (T1)
  41 300 SFOV
  765.21

  Smittevern og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer

  870372 0 (G)
  2 000 (2)
  6 500 (T1)
  8 500 SFIN
  765.21

  Smittevern og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer

  870372 0 (G)
  0 (2)
  8 000 (T1)
  8 000 SFVT
  765.21

  Smittevern og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer

  870372 0 (G)
  0 (2)
  5 607 (T1)
  5 607 SFAG
  765.21

  Smittevern og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer

  870372 0 (G)
  0 (2)
  8 002 (T1)
  8 002 SFRO
  765.21

  Smittevern og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer

  870372 0 (G)
  1 105 (2)
  11 500 (T1)
  12 605 SFVL
  765.21

  Smittevern og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer

  870372 0 (G)
  0 (2)
  3 538 (T1)
  3 538 SFMR
  765.21

  Smittevern og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer

  870372 0 (G)
  3 595 (2)
  8 690 (T1)
  12 285 SFTL
  765.21

  Smittevern og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer

  870372 0 (G)
  0 (2)
  3 600 (T1)
  3 600 SFNO
  765.21

  Smittevern og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer

  870372 0 (G)
  2 000 (2)
  4 563 (T1)
  6 563 SFTF

  Sum

  0 (G)
  10 000 (2)
  100 000 (T1)
  110 000

  Betegnelse

  Tilskuddsordningen "Smittevern og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer"

  Bevilgning

  Kr 110 000 000

  (Ytterligere kr 5 000 000 fra RNB vil bli fordelt etter sommeren 2021.)

  Formål med bevilgningen

  Ivaretakelse av smittevern i forbindelse med koronapandemien har i flere kommuner skapt behov for økte ressurser for å ivareta tjenestetilbudet til personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer. Målet med tilskuddordningen er fortsatt drift og tilpassing av dette tjenestetilbudet.

  Det vises for øvrig til tilskuddsregelverket (870372).

  Referanse

  Prop. 79 S (2020–2021) og Prop 195 S (2020-2021)

  Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid

  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2021
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  765.21

  Tilskudd- Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid

  870394 0 (G)
  88 987 (2)
  88 987 SFOV
  765.21

  Tilskudd- Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid

  870394 0 (G)
  13 626 (2)
  13 626 SFIN
  765.21

  Tilskudd- Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid

  870394 0 (G)
  17 900 (2)
  17 900 SFVT
  765.21

  Tilskudd- Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid

  870394 0 (G)
  12 655 (2)
  12 655 SFAG
  765.21

  Tilskudd- Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid

  870394 0 (G)
  18 261 (2)
  18 261 SFRO
  765.21

  Tilskudd- Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid

  870394 0 (G)
  22 218 (2)
  22 218 SFVL
  765.21

  Tilskudd- Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid

  870394 0 (G)
  8 535 (2)
  8 535 SFMR
  765.21

  Tilskudd- Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid

  870394 0 (G)
  15 841 (2)
  15 841 SFTL
  765.21

  Tilskudd- Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid

  870394 0 (G)
  8 303 (2)
  8 303 SFNO
  765.21

  Tilskudd- Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid

  870394 0 (G)
  8 674 (2)
  8 674 SFTF

  Sum

  0 (G)
  215 000 (2)
  215 000

  Betegnelse

  Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid

  Bevilgning

  Kr 215 000 000

  Av disse skal 30% øremerkes styrking av eksisterende behandlingstilbud for barn og unge

  Formål

  Formålet med tilskuddet er å midlertidig styrke og øke tilgangen til eksisterende kommunale lavterskel behandlingstilbud innenfor psykisk helse og rusarbeid som følge av koronapandemien. Ordningen bør ses i sammenheng med den midlertidige tilskuddsordningen Smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og psykiske helseproblemer og andre tilskuddsordninger på kap. 765, post 60 og 62. Målgruppen er barn, unge og voksne med psykiske plager / rusproblemer som har behov for hjelp.

  Det vises til rapporteringskrav i tilskuddsregelverket for ordningen (kode 870394)

  Referanse

  Prop 195 S (2020-2021)

  Barn og unge med behov for langvarig oppfølging

  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2021
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  765.60

  Tilbud til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester

  870262 0 (G)
  40 790 (T1)
  40 790 SFOV
  765.60

  Tilbud til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester

  870262 0 (G)
  12 840 (T1)
  12 840 SFIN
  765.60

  Tilbud til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester

  870262 0 (G)
  2 237 (T1)
  2 237 SFVT
  765.60

  Tilbud til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester

  870262 0 (G)
  8 103 (T1)
  8 103 SFAG
  765.60

  Tilbud til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester

  870262 0 (G)
  245 (T1)
  245 SFRO
  765.60

  Tilbud til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester

  870262 0 (G)
  5 639 (T1)
  5 639 SFVL
  765.60

  Tilbud til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester

  870262 0 (G)
  3 449 (T1)
  3 449 SFMR
  765.60

  Tilbud til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester

  870262 0 (G)
  11 137 (T1)
  11 137 SFTL
  765.60

  Tilbud til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester

  870262 0 (G)
  3 141 (T1)
  3 141 SFNO
  765.60

  Tilbud til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester

  870262 0 (G)
  4 535 (T1)
  4 535 SFTF

  Sum

  0 (G)
  92 116 (T1)
  92 116

  Betegnelse

  Tilskuddsordningen "Tilbud til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester"

  Bevilgning

  Kr. 92 116 000

  Formål med bevilgningen

  Formålet er å styrke tilbudet til barn og unge som har behov for langvarig/sammensatt oppfølging, gjennom å etablere helhetlige, samtidige og virksomme tjenester fra ulike nivåer og sektorer. Det er i år lagt ekstra Covid-19-midler til dette tilskuddet. Det vises for øvrig til tilskuddsregelverket (870262-076560).

  Referanse TB/VØI

  VØI kap. 5.1.4.10

  Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov

  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2021
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  765.60

  Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov

  870262 0 (G)
  55 877 (T1)
  55 877 SFOV
  765.60

  Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov

  870262 0 (G)
  18 103 (T1)
  18 103 SFIN
  765.60

  Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov

  870262 0 (G)
  9 178 (T1)
  9 178 SFVT
  765.60

  Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov

  870262 0 (G)
  15 932 (T1)
  15 932 SFAG
  765.60

  Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov

  870262 0 (G)
  400 (T1)
  400 SFRO
  765.60

  Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov

  870262 0 (G)
  5 500 (T1)
  5 500 SFVL
  765.60

  Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov

  870262 0 (G)
  7 750 (T1)
  7 750 SFMR
  765.60

  Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov

  870262 0 (G)
  12 612 (T1)
  12 612 SFTL
  765.60

  Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov

  870262 0 (G)
  3 140 (T1)
  3 140 SFNO
  765.60

  Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov

  870262 0 (G)
  10 179 (T1)
  10 179 SFTF

  Sum

  0 (G)
  138 671 (T1)
  138 671

  Betegnelse

  Tilskuddsordningen "Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov"

  Bevilgning

  Kr. 138 671 000

  Formål med bevilgningen

  Formålet med tilskuddsordningen er å styrke tilbudet til voksne som har langvarige og sammensatte tjenestebehov, gjennom å etablere helhetlige, samtidige og virksomme tjenester fra ulike nivåer og sektorer. Det vises for øvrig til tilskuddsregelverket (870262-076560).

  Referanse TB/VØI

  VØI kap 5.1.4.10

  Tilskudd til kommunalt rusarbeid

  Kap/post Betegnelse Tildelinger 2021
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  765.62

  Tilskudd til kommunalt rusarbeid

  0 (G)
  186 000 (1)
  0 (T1)
  186 000 SFOV
  765.62

  Tilskudd til kommunalt rusarbeid

  0 (G)
  28 550 (1)
  6 800 (T1)
  35 350 SFIN
  765.62

  Tilskudd til kommunalt rusarbeid

  0 (G)
  37 400 (1)
  -25 100 (T1)
  12 300 SFVT
  765.62

  Tilskudd til kommunalt rusarbeid

  0 (G)
  26 500 (1)
  1 300 (T1)
  27 800 SFAG
  765.62

  Tilskudd til kommunalt rusarbeid

  0 (G)
  38 100 (1)
  -11 750 (T1)
  26 350 SFRO
  765.62

  Tilskudd til kommunalt rusarbeid

  0 (G)
  46 400 (1)
  0 (T1)
  46 400 SFVL
  765.62

  Tilskudd til kommunalt rusarbeid

  0 (G)
  17 800 (1)
  0 (T1)
  17 800 SFMR
  765.62

  Tilskudd til kommunalt rusarbeid

  0 (G)
  33 110 (1)
  14 090 (T1)
  47 200 SFTL
  765.62

  Tilskudd til kommunalt rusarbeid

  0 (G)
  17 400 (1)
  0 (T1)
  17 400 SFNO
  765.62

  Tilskudd til kommunalt rusarbeid

  0 (G)
  18 100 (1)
  7 200 (T1)
  25 300 SFTF

  Sum

  0 (G)
  449 360 (1)
  -7 460 (T1)
  441 900

  Betegnelse

  Tilskudd til kommunalt rusarbeid

  Bevilgning

  Kr. 449 360 000

  Helsedirektoratet har foretatt en fylkesvis fordeling av tilskuddsmidlene til statsforvalterne etter sosialhjelpsnøkkelen. Det kan forekomme omprioriteringer i rammen dersom embeter melder om mindreforbruk og andre embeter har behov for mer midler. Statsforvalteren har ansvar for tildelingene og disse skal ikke godkjennes av direktoratet. Statsforvalteren prioriterer selv hvilke tiltak som skal motta tilskudd med utgangspunkt i regelverk for ordningen og føringer i statsbudsjettet.

  Statsforvalteren bes om å sende foreløpig beløp til utbetaling for fylket så snart dette foreligger, og senest innen 1. mars 2021. Dette for at Helsedirektoratet skal kunne omprioritere midler ut fra behov i embetene. Oversikt (jfr. Excel-skjema) med endelig tildeling av midlene sendes direktoratet innen 1. oktober 2021.

  Formål med bevilgningen

  Tilskuddsordningen skal bidra til varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusmiddelproblemer for å gi et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Stillingene kan benyttes til å styrke innsatsområdene fra Opptrappingsplanen for rusfeltet, i form av erfaringskonsulenter, oppfølgingstjenester i bolig, tidlig innsats for aldersgruppen 0-17 år, skadereduserende tiltak, styrking av flerfaglige oppsøkende team, arbeid og aktivitet mv.

  Referanse TB og VØI

  VØI 5.1.4.10: Statsforvalteren skal bidra til en forbedret og samordnet innsats på psykisk helse, rus- og voldsfeltet, blant annet ved å:

  -          gi veiledning og bistand til kommunene i utviklingen av rusarbeidet i forlengelsen av Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020)        

  VØI 5.1.10.1: Forvalte tilskudd på folkehelse og helse- og omsorgstjenesteområdet, inkludert informasjon og veiledning om ordningene.

  Analyse og planlegging av helse- og omsorgstjenestene i kommunene

  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2021
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  769.21

  Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenestene i kommunene

  7002000 0 (G)
  1 500 (1)
  1 500 SFTL

  Sum

  0 (G)
  1 500 (1)
  1 500

  Betegnelse

  Analyse og planlegging av helse- og omsorgstjenestene i kommunene

  Bevilgning

  Kr 1 500 000  til Statsforvalteren i Trøndelag.

  Fullmakten tildeles som spesielle driftsmidler til lønn og kjøp av varer eller tjenester innenfor postens formål.

  Formål med bevilgningen

  I tråd med regjeringens plan for omsorgsfeltet, vil det være et mål at alle kommuner foretar analyser av morgendagens utfordringer på helse- og omsorgsfeltet og gjør dem til et hovedtema i sitt kommunale planarbeid. Statsforvalteren i Trøndelag har i samarbeid med en rekke partnere og med støtte fra departementet, utviklet verktøy for analyse og planlegging av helse- og omsorgstjenesten i kommunene med egen ressursportal for tilrettelagt statistikk, analyse og veileder utarbeidet av og for kommunene. Prosjektet har som mål å utvikle en felles portal hvor kommunene på en enkel måte kan finne relevante plan – og styringsdata og analyseveiledning.

  Planverktøyet Statsforvalteren i Trøndelag har utviklet kan gjøres tilgjengelig for andre fylker som ønsker å ta det i bruk.

  Referanse til TB

  ·         3.1.3.1.1.1 Kommunene gjennomfører en langsiktig og helhetlig planlegging knyttet til kapasitet, kompetanse og kvalitet i tjenestene.

  Inngår også som del i oppfølgingen av Demensplan 2025, kompetanse- og rekrutteringstiltak under Kompetanseløft 2025, innovasjonssatsing, pårørendeprogram, velferdsteknologiprogram, frivillighetsstrategi og Husbankens investeringsordning til sykehjem og omsorgsboliger.   

  Trygghetsstandard i sykehjem

  Kap/post Betegnelse Tildelinger 2021
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  0769.21

  Trygghetsstandard i sykehjem

  0 (G)
  300 (1)
  300 SFTL

  Sum

  0 (G)
  300 (1)
  300

  Betegnelse

  Trygghetsstandard i sykehjem

  Bevilgning

  Kr 300 000 til Statsforvalteren i Trøndelag

  Formål med bevilgningen

  Trygghetsstandard er et web-basert lederverktøy for å drive systematisk kvalitetsutviklingsarbeid i sykehjem. Det er i perioden 2016–2018 gjennomført et pilotprosjekt i fire kommuner. Erfaringen er tatt videre i arbeid med en ny prototyp som har vært utviklet og testet i 2020. Ny versjon av verktøyet skal lanseres våren 2021 og følges opp videre med tanke på revisjon i løpet av høsten 2021. Arbeidet inngår som del av eldrereformen Leve hele livet og verktøyet er knyttet til Ressursportal.no som forvaltes av Statsforvalteren i Trøndelag. Bevilgningen i 2020 skal dekke embetets arbeid med ferdigstillelse av ny prototyp, deltakelse i evalueringsprosess og oppdrag med ny revisjon høsten 2021.

  Referanse TB og VØI

  Se omtale i Prop 1 S side 280. Det er besluttet at trygghetsstandard skal sees i sammenheng med utvikling av støtte og veiledning under eldrereformen Leve hele livet og at verktøyet skal knyttes til ressursportal.no. som forvaltes av Statsforvalteren i Trøndelag.

  Abort- og steriliseringsnemdene

  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildeling 2021
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  781.21

  Abort- og steriliseringsnemndene

  7001500 0 SFOV
  781.21

  Abort- og steriliseringsnemndene

  7001500 0 SFIN
  781.21

  Abort- og steriliseringsnemndene

  7001500 0 SFVT
  781.21

  Abort- og steriliseringsnemndene

  7001500 0 SFAG
  781.21

  Abort- og steriliseringsnemndene

  7001500 0 SFRO
  781.21

  Abort- og steriliseringsnemndene

  7001500 0 SFVL
  781.21

  Abort- og steriliseringsnemndene

  7001500 0 SFMR
  781.21

  Abort- og steriliseringsnemndene

  7001500 0 SFTL
  781.21

  Abort- og steriliseringsnemndene

  7001500 0 SFNO
  781.21

  Abort- og steriliseringsnemndene

  7001500 0 SFTF

  Sum

  0

  Betegnelse

  Abort- og steriliseringsnemndene

  Bevilgning

  Bevilgningen gis som åpen fullmakt, beløp per embete er derfor satt til 0.

  Totalbeløpet for alle embetene er 500 000 kroner.

  Formål med bevilgningen

  Midlene skal dekke abort- og steriliseringsnemndenes utgifter til nemndsarbeid.

  Styringskrav

  Godtgjøring til nemndenes medlemmer anvises etter alminnelig kontroll som følge av Reglement for økonomistyring i staten – bestemmelser om økonomistyring i staten. De til enhver tid gjeldende satser i Statens personalhåndbok skal legges til grunn ved beregning av utvalgsgodtgjørelse, jf. Statens personalhåndbok pkt.10.14.2.

  Referanse TB og VØI

  VØI 5.3.4.18 Abort- og steriliseringsnemndene

  LIS1

  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2021
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  783.21

  LIS 1- kurs og veiledningstiltak

  7000500 0 (G)
  3 843 (1)
  3 843 SFOV
  783.21

  LIS 1- kurs og veiledningstiltak

  7000500 0 (G)
  2 044 (1)
  2 044 SFIN
  783.21

  LIS 1- kurs og veiledningstiltak

  7000500 0 (G)
  2 572 (1)
  2 572 SFVT
  783.21

  LIS 1- kurs og veiledningstiltak

  7000500 0 (G)
  2 222 (1)
  2 222 SFAG
  783.21

  LIS 1- kurs og veiledningstiltak

  7000500 0 (G)
  1 250 (1)
  1 250 SFRO
  783.21

  LIS 1- kurs og veiledningstiltak

  7000500 0 (G)
  2 677 (1)
  2 677 SFVL
  783.21

  LIS 1- kurs og veiledningstiltak

  7000500 0 (G)
  1 080 (1)
  1 080 SFMR
  783.21

  LIS 1- kurs og veiledningstiltak

  7000500 0 (G)
  2 431 (1)
  2 431 SFTL
  783.21

  LIS 1- kurs og veiledningstiltak

  7000500 0 (G)
  2 830 (1)
  2 830 SFNO
  783.21

  LIS 1- kurs og veiledningstiltak

  7000500 0 (G)
  3 851 (1)
  3 851 SFTF

  Sum

  0 (G)
  24 800 (1)
  24 800

  Betegnelse

  Turnustjeneste/del 1- kurs og veiledningstiltak

  Bevilgning

  Totalt 24,8 mill. kroner. Fullmakten tildeles som spesielle driftsmidler til lønn og kjøp av varer eller tjenester innenfor postens formål.

  Formål med bevilgningen

  LIS 1- kurs og veiledningstiltak

  Fullmakten omfatter:

  1.         kurs i offentlig helsearbeid

  2.         kurs i legevaktsmedisin for leger i spesialisering, del 1 (LIS 1)

  3.         kvalifisering av individuelle veiledere for LIS 1 i kommunehelsetjenesten

  4.         kvalifisering av individuelle veiledere for turnusfysioterapeuter

  5.         gruppebasert veiledning av LIS 1 i kommunehelsetjenesten

  6.         administrering av ventelisteordning for turnusfysioterapeuter (Troms)

  Oppgavene som tidligere var knyttet til turnustjeneste for leger, skal videreføres i ny spesialistutdanning for leger, del 1.  

  Referanse i TB

  3.1.3.1.2 Økt tilgjengelighet og kapasitet, samt styrket kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgssektoren i kommunene

  Turnustjeneste/del 1- kurs og veiledningstiltak

  5.2.4 Justis- og beredskapsdepartementet

  Det vises til Finansdepartementets rundskriv R-2/2021. Tildelingen over kap. 469, post 01 i supplerende tildelingsbrev 2 er overføring av ubrukt tildeling fra 2020 til 2021 herunder engangseffekt for 2020, jf. Stortingets fullmakt om utbetalingsløsning for reisetid og timelønn.


  Tildeling over kap. 469, post 01 Vergemålsordningen

  Kap/post Betegnelse Tildelinger 2021
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  469.01

  Vergemålsordningen

  66 740 (G)
  27 (2)
  66 767 SFOV
  469.01

  Vergemålsordningen

  17 586 (G)
  51 (2)
  17 637 SFIN
  469.01

  Vergemålsordningen

  19 268 (G)
  7 (2)
  19 275 SFVT
  469.01

  Vergemålsordningen

  13 820 (G)
  0 (2)
  13 820 SFAG
  469.01

  Vergemålsordningen

  16 258 (G)
  290 (2)
  16 548 SFRO
  469.01

  Vergemålsordningen

  26 114 (G)
  429 (2)
  26 543 SFVL
  469.01

  Vergemålsordningen

  11 749 (G)
  0 (2)
  11 749 SFMR
  469.01

  Vergemålsordningen

  20 571 (G)
  110 (2)
  20 681 SFTL
  469.01

  Vergemålsordningen

  13 742 (G)
  600 (2)
  14 342 SFNO
  469.01

  Vergemålsordningen

  12 700 (G)
  7 (2)
  12 707 SFTF

  Sum

  218 548 (G)
  1 521 (2)
  220 069

  Belastningsfullmakt over kap. 540, post 25 Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter

  Kap/post Betegnelse Tildelinger 2021
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  540.25

  Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter

  0 (G)
  2 867 (2)
  2 867 SFOV
  540.25

  Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter

  0 (G)
  736 (2)
  736 SFIN
  540.25

  Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter

  0 (G)
  809 (2)
  809 SFVT
  540.25

  Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter

  0 (G)
  600 (2)
  600 SFAG
  540.25

  Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter

  0 (G)
  665 (2)
  665 SFRO
  540.25

  Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter

  0 (G)
  1 069 (2)
  1 069 SFVL
  540.25

  Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter

  0 (G)
  546 (2)
  546 SFMR
  540.25

  Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter

  0 (G)
  846 (2)
  846 SFTL
  540.25

  Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter

  0 (G)
  598 (2)
  598 SFNO
  540.25

  Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter

  0 (G)
  464 (2)
  464 SFTF

  Sum

  0 (G)
  9 200 (2)
  9 200

  Statens sivilrettsforvaltning (SRF) er gitt fullmakt til å belaste budsjettkapittel 540, post 25 til finansiering av prosjektet «Vergemålsopplysninger integrert i Fullmaktsregisteret for innbyggere». Deler av belastningsfullmakten delegeres til statsforvalterne. Tabellen viser midler stilt disposisjon for statsforvalterne i 2021.

  Følgende prosjektkostnader kan dekkes av medfinansieringen, jf. tilsagnsbrev fra Digdir:

  • Konsulentbistand
  • Investering i IKT – maskinvare og programvare
  • Egne lønnskostnader til prosjektmedarbeidere
  • Egne lønnskostnader til de som gjennomfører brukeropplæring
  • Andre kostnader direkte knyttet til prosjektet etter avtale

  5.2.5 Klima- og miljødepartementet

  På driftsposter skal det kun belastes utgifter til tjenestekjøp, lønn og reiser, i henhold til føringer for den enkelte tildeling. Midler på 01-, 21- og 22-poster skal ikke brukes til utbetaling av tilskudd.

  Rundskriv om tilskuddsordninger fra Klima og miljødepartementet, rundskriv T 3/12: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilskotsordningar-for-2021/id2783245/, legger føringer for tildeling når det gjelder mål for tilskuddet, målgruppe og prioriteringer.

  Det skal ikke foretas tilskuddsutbetalinger uten utlysning annet enn der mottakerne er nevnt spesifikt i forslag til statsbudsjett, Prop. 1 S. 

  På tilskuddsposter skal det kun belastes tilskudd. Eventuelle ubrukte tilskuddsmidler skal rapporteres til Miljødirektoratet for eventuell tilbaketrekking. Det er ikke anledning til å benytte restmidler til andre formål eller til annet enn tilskudd.

  Forvaltning av tilskuddsmidler som tildeles i supplerende tildelingsbrev, er innenfor de faste oppgavene for statsforvalteren og skal, jf. retningslinjenes pkt. 1, 2.
  setning, dekkes over kapittel 525 Fylkesmannsembetet. Det
  er derfor ikke anledning til å beregne overhead/administrative utgifter
  av tilskuddsmidler.

  Tildeling for gebyrer fra tilsyn og konsesjonsbehandling

  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildeling 2021
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1420.23

  Tilsyn

  14A18109 3 000 SFOV
  1420.23

  Konsesjonsbehandling

  14A20121 5 000 SFOV
  1420.23

  Tilsyn

  14A18109 1 800 SFIN
  1420.23

  Konsesjonsbehandling

  14A20121 608 SFIN
  1420.23

  Tilsyn

  14A18109 1 500 SFVT
  1420.23

  Konsesjonsbehandling

  14A20121 1 988 SFVT
  1420.23

  Tilsyn

  14A18109 1 400 SFAG
  1420.23

  Konsesjonsbehandling

  14A20121 1 552 SFAG
  1420.23

  Tilsyn

  14A18109 1 600 SFRO
  1420.23

  Konsesjonsbehandling

  14A20121 2 671 SFRO
  1420.23

  Tilsyn

  14A18109 3 000 SFVL
  1420.23

  Konsesjonsbehandling

  14A20121 2 498 SFVL
  1420.23

  Tilsyn

  14A18109 1 700 SFMR
  1420.23

  Konsesjonsbehandling

  14A20121 1 636 SFMR
  1420.23

  Tilsyn

  14A18109 1 800 SFTL
  1420.23

  Konsesjonsbehandling

  14A20121 4 023 SFTL
  1420.23

  Tilsyn

  14A18109 1 700 SFNO
  1420.23

  Konsesjonsbehandling

  14A20121 1 994 SFNO
  1420.23

  Tilsyn

  14A18109 1 800 SFTF
  1420.23

  Konsesjonsbehandling

  14A20121 2 181 SFTF

  Sum

  43 451

  Miljødirektoratet viser til tilsynsplanen for 2021 hvor det fremgår estimat over antall tilsyn for hver statsforvalter.

  Veileder til statsforvalterne om budsjettering og oppfølging av gebyrer. 
  Gebyrfinansierte utgifter belastes kap. 1420 post 23 og må ikke overskride innbetalte gebyr inneværende år. Tildelte midler vil justeres i henhold til oppdaterte inntektsprognoser på høsten. Gebyrinntektene skal anvendes til tilsynsaktiviteter og saksbehandling på forurensningsområdet.
  For mer informasjon om planlegging/budsjettering, rapportering og bruk av tildelte midler, se veiledning om budsjettering og oppfølging av gebyrer gebyrveileder.

  Forurensningstiltak

  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2021
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1420.39

  Prosjektmedarbeider forurenset sjøbunn og skipsverft

  14A14186 1 000 (G)
  0 (T1)
  1 000 SFOV
  1420.39

  Tetting av brønn i Børstad, Hamar kommune

  14A14201 0 (G)
  100 (T1)
  100 SFIN
  1420.39

  Prosjektmedarbeider forurenset sjøbunn og skipsverft

  14A14185 0 (G)
  600 (T1)
  600 SFAG
  1420.39

  Kvalitetssikring Grunnforurensning

  14A14201 1 000 (G)
  0 (T1)
  1 000 SFAG
  1420.39

  Prosjektmedarbeider forurenset sjøbunn og skipsverft

  14A14199 600 (G)
  0 (T1)
  600 SFVT
  1420.39

  Prosjektmedarbeider forurenset sjøbunn og skipsverft

  14A14188 1 000 (G)
  0 (T1)
  1 000 SFRO
  1420.39

  Kvalitetssikring Grunnforurensning

  14A14201 1 000 (G)
  0 (T1)
  1 000 SFRO
  1420.21

  Prosjektmedarbeider forurenset sjøbunn og skipsverft

  14A14195 1 000 (G)
  0 (T1)
  1 000 SFVL
  1400.21

  Midlertidige stilling til godkjenning av avfallsplaner i havn

  14AT21007 0 (G)
  500 (T1)
  500 SFVL
  1420.39

  Prosjektmedarbeider forurenset sjøbunn og skipsverft

  14A14190 900 (G)
  0 (T1)
  900 SFMR
  1400.21

  Midlertidige stilling til godkjenning av avfallsplaner i havn

  14AT21007 0 (G)
  500 (T1)
  500 SFTL
  1420.39

  Prosjektmedarbeider forurenset sjøbunn og skipsverft

  14A14200 1 000 (G)
  0 (T1)
  1 000 SFNO
  1420.39

  Kvalitetssikring Grunnforurensning

  14A14201 1 000 (G)
  0 (T1)
  1 000 SFNO
  1420.39

  Prosjektmedarbeider forurenset sjøbunn og skipsverft

  14A14189 960 (G)
  0 (T1)
  960 SFTF

  Sum

  9 460 (G)
  1 700 (T1)
  11 160

  Forurenset sjøbunn og skipsverft: Statsforvalterne tildeles midler til prosjektmedarbeider som skal jobbe med å følge opp arbeidet med forurenset sjøbunn i aktuelle tiltaksplanområder og ved prioriterte verft. Dette inkluderer oppfølging av overvåking i etterkant av gjennomført tiltak.

  Kvalitetssikring grunnforurensning: Målet videre for de tre statsforvalterne er at de skal registrere og/eller kvalitetssikre en del lokaliteter som enten er feilregistrert eller ikke registrert enda. I tillegg skal de sørge for at kommuner og andre statsforvaltere har bedre kompetanse i fagsystemet Grunnforurensning og relevant regelverk. Mer informasjon kommer i eget brev. 

  Elver og innsjøer

  Kap/post Betegnelse Prosjektnummer Tildelinger 2021
  (i 1000 kroner)
  Gjeldende tildeling
  (i 1000 kroner)
  Statsforvalter
  1410.21

  Tiltaksorientert overvåkning under regionale overvåkningsprogram.

  14A15031 0 (G)
  4 964 (1)
  0 (2)
  0 (T1)
  4 964 SFOV
  1420.22

  Gyrodactylus: Tiltak Hellefossen - bekjempelse i drammensregionen. Nærmere om tildeling i ESS.

  14A16120 0 (G)
  1 600 (1)
  0 (2)
  0 (T1)
  1 600 SFOV
  1420.21

  Representere miljøforvaltningen i styringsgruppa i Interreg-prosjektet med Sverige knyttet til handlingsplan for edelkreps.

  14A18253 0 (G)
  320 (1)
  0 (2)
  0 (T1)
  320 SFOV
  1420.22

  Fagrådet for laks og sjøørret Skagerakkysten

  14A01087 0 (G)
  70 (1)
  0 (2)
  0 (T1)
  70 SFOV
  1420.22.1

  Vassdragskalking: innsjø- og bekkelag. Nærmere om tildeling i ESS.

  14A05006 0 (G)
  6 165 (1)
  0 (2)
  0 (T1)
  6 165 SFOV
  1420.22.3

  Oppdatert kunnskapsgrunnlag i Vann-nett, sikre godt samarbeid med VRM og sektormyndighet i planprosess

  14A15031 0 (G)
  250 (1)
  0 (2)
  0 (T1)
  250 SFOV
  1425.70

  Tilskudd til fisketiltak

  14A08109 0 (G)
  1 425 (1)
  0 (2)
  0 (T1)
  1 425 SFOV
  1410.21

  Tiltaksorientert overvåkning under regionale overvåkningsprogram.

  14A15031 0 (G)
  3 030 (1)
  0 (2)
  0 (T1)
  3 030 SFIN
  1420.22

  Gyrodactylus-bekjempelse:Drivaregionen. Nærmere om tildeling i ESS. *Inkurie

  14A12034 0 (G)
  1 585 (1)
  0 (2)
  -1 585 (T1)
  0 SFIN
  1420.22.1

  Vassdragskalking: innsjø- og bekkelag. Nærmere om tildeling i ESS.

  14A05006 0 (G)
  837 (1)
  0 (2)
  0 (T1)
  837 SFIN
  1420.22.3

  Oppdatert kunnskapsgrunnlag i Vann-nett, sikre godt samarbeid med VRM og sektormyndighet i planprosess.

  14A15031 0 (G)
  250 (1)
  0 (2)
  0 (T1)
  250 SFIN
  1420.70.1

  Tilskudd vassdragskalking. Nærmere om tildeling i ESS.

  14A19112 0 (G)
  350 (1)
  0 (2)
  0 (T1)
  350 SFIN
  1410.21

  Tiltaksorientert overvåkning under regionale overvåkningsprogram.

  14A15031 0 (G)
  2 073 (1)
  0 (2)
  0 (T1)
  2 073 SFVT
  1420.22

  Bestandsovervåking villaks. Nærmere om tildeling i ESS

  14A19114 0 (G)
  1 500 (1)
  0 (2)
  0 (T1)
  1 500 SFVT
  1420.22.1

  Vassdragskalking: innsjø- og bekkelag. Nærmere om tildeling i ESS.

  14A05006 0 (G)
  3 105 (1)
  0 (2)
  0 (T1)
  3 105 SFVT
  1420.22.3

  Oppdatert kunnskapsgrunnlag i Vann-nett, sikre godt samarbeid med VRM og sektormyndighet i planprosess.

  14A15031 0 (G)
  250 (1)
  0 (2)
  0 (T1)
  250 SFVT
  1425.70

  Tilskudd til fisketiltak

  14A08109 0 (G)
  910 (1)
  0 (2)
  0 (T1)
  910 SFVT
  1410.21

  Tiltaksorientert overvåkning under regionale overvåkningsprogram.

  14A15031 0 (G)
  900 (1)
  0 (2)
  0 (T1)
  900 SFAG
  1420.70

  Vassdragskalking: laksevassdrag. Nærmere om tildeling i ESS.

  14A05005 0 (G)
  23 175 (1)
  0 (2)
  1 538 (T1)
  24 713 SFAG
  1420.22.1

  Vassdragskalking: innsjø- og bekkelag. Nærmere om tildeling i ESS.

  14A05006 0 (G)
  3 150 (1)
  0 (2)
  0 (T1)
  3 150 SFAG
  1420.22.3

  Oppdatert kunnskapsgrunnlag i Vann-nett, sikre godt samarbeid med VRM og sektormyndighet i planprosess.

  14A15031 0 (G)
  250 (1)
  0 (2)
  0 (T1)
  250 SFAG
  1425.70

  Tilskudd til fisketiltak

  14A08109 0 (G)
  985 (1)
  0 (2)
  0 (T1)
  985 SFAG
  1410.21

  Tiltaksorientert overvåkning under regionale overvåkningsprogram

  14A15031 0 (G)
  1 884 (1)
  0 (2)
  0 (T1)
  1 884 SFRO
  1420.22.1

  Vassdragskalking: Bjerkreim og Ogna. Nærmere om tildeling i ESS.

  14A05005 0 (G)
  100 (1)
  0 (2)
  0 (T1)
  100 SFRO
  1420.22.1

  Vassdragskalking: laksevassdrag. Nærmere om tildeling i ESS.

  14A05005 0 (G)
  6 750 (1)
  0 (2)
  0 (T1)
  6 750 SFRO
  1420.22.1

  Vassdragskalking: innsjø- og bekkelag. Nærmere om tildeling i ESS.

  14A05006 0 (G)
  2 430 (1)
  0 (2)
  0 (T1)
  2 430 SFRO
  1420.22.3

  Oppdatert kunnskapsgrunnlag i Vann-nett, sikre godt samarbeid med VRM og sektormyndighet i planprosess.

  14A15031 0 (G)
  250 (1)
  0 (2)
  0 (T1)
  250 SFRO
  1425.70

  Tilskudd til fisketiltak

  14A08109 0 (G)
  560 (1)
  0 (2)
  0 (T1)
  560 SFRO
  1410.21

  Tiltaksorientert overvåkning under regionale overvåkningsprogram.

  14A15031 0 (G)
  1 800 (1)
  0 (2)
  0 (T1)
  1 800 SFVL
  1420.22

  Bestandssituasjon anadrom laksefisk - lakseregisteret. Nærmere om tildeling i ESS

  14A01093 0 (G)
  1 000 (1)
  0 (2)
  0 (T1)
  1 000 SFVL
  1420.22

  Vidareføring FoU i Vossovassdraget. Nærmere om tildeling i ESS

  14A09060 0 (G)
  980 (1)
  0 (2)
  0 (T1)
  980 SFVL
  1420.22

  Videreføre innsamling til genbank Hardangerfjord. Nærmere om tildeling i ESS

  14A14222 0 (G)
  750 (1)
  0 (2)
  0 (T1)
  750 SFVL
  1420.22

  Fisketrapp Hovefossen. Nærmere om tildeling i ESS

  14A14229 0 (G)
  700 (1)
  0 (2)
  0 (T1)
  700 SFVL
  1420.22.1

  Vassdragskalking: laksevassdrag. Nærmere om tildeling i ESS.

  14A05005 0 (G)
  5 940 (1)
  0 (2)
  0 (T1)
  5 940 SFVL
  1420.22.1

  Vassdragskalking: Vossoprosjektet. Nærmere om tildeling i ESS.

  14A05005 0 (G)
  500 (1)
  0 (2)
  0 (T1)
  500 SFVL
  1420.22.1

  Vassdragskalking: innsjø- og bekkelag. Nærmere om tildeling i ESS

  14A05006 0 (G)
  90 (1)
  0 (2)
  0 (T1)
  90 SFVL
  1420.22.3

  Oppdatert kunnskapsgrunnlag i Vann-nett, sikre godt samarbeid med VRM og sektormyndighet i planprosess.

  14A15031 0 (G)
  250 (1)
  0 (2)
  0 (T1)
  250 SFVL
  1425.70

  Tilskudd til fisketiltak

  14A08109 0 (G)
  1 150 (1)
  0 (2)
  0 (T1)
  1 150 SFVL
  1410.21

  Tiltaksorientert overvåkning under regionale overvåkningsprogram.

  14A15031 0 (G)
  500 (1)
  0 (2)
  0 (T1)
  500 SFMR
  1420.22

  Drift av Herje genbank. Nærmere om tildeling i ESS

  14A06033 0 (G)
  4 500 (1)
  0 (2)
  7 366 (T1)
  11 866 SFMR
  1420.22

  Gyrodactylus: Reetablering Raumaregionen. Nærmere om tildeling i ESS.

  14A19162 0 (G)
  65 (1)
  0 (2)
  0 (T1)
  65 SFMR