Oppgave 5.1.4.9
Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

Statsforvalteren skal ha oversikt over og følge utbyggingen av heldøgns omsorgsplasser i kommunene, samt bistå og gi faglig veiledning til Husbanken i saksbehandling av søknader om investeringstilskudd. Hensikten er å bidra til at sykehjem og andre omsorgsplasser som får innvilget tilskudd har god kvalitet, og at det i tilstrekkelig grad er tatt helsefaglige hensyn slik at det kan gis gode og forsvarlige tjenester. Omsorgsplasser som får innvilget investeringstilskudd skal være universelt utformet og tilrettelagt for mennesker med kognitiv svikt og demens, samt lokalisert og utformet i tråd med prinsippene om normalisering og integrering. Slik utforming og tilrettelegging skal skje i tråd med Demensplan 2020/Demensplan 2025 og formålet for ansvarsreformen for mennesker med utviklingshemming.


Bakgrunnsinformasjon

Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem - Husbanken