Oppgave 5.1.4.10
Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

Statsforvalteren skal bidra til en forbedret og samordnet innsats på psykisk helse, rus- og voldsfeltet ved å:

·       identifisere kommuner, tjenester og områder med risiko for mangelfull måloppnåelse, samt bistå kommunene i planarbeid og understøtte lokal tjenesteutvikling

·       samarbeide med de regionale kompetansesentrene og NAPHA om tverrfaglige og tverrsektorielle kompetanse- og kvalitetsutviklingstiltak innen rus og overdoseforebyggende arbeid, psykisk helse, vold og selvmordsforebygging. Det skal blant annet legges til rette for flerfaglige lokale og regionale fora og nettverk. Bruker- og pårørendeorganisasjoner bør inngå i samarbeidet. 

·       gi veiledning og bistand  til kommunene i utviklingen av rusarbeidet i forlengelsen av Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020)

·       bidra til at kommunene rapporterer på IS-24/8 om kommunalt psykisk helse- og rusarbeid og tar i bruk BrukerPlan som foretrukket kartleggingsverktøy, og understøtte at kommunene bruker data fra kartleggingene i arbeidet med å forbedre tjenestene og videreutvikle samarbeid på tvers

·       understøtte kommunene til å ta i bruk kunnskapsbaserte metoder som ACT/FACT-team, IPS, JMO og RPH

·       støtte kommunene i implementeringen av pakkeforløp psykisk helse og rus

·       utvikle kommunenes kompetanse og planverk i å forebygge, avdekke og avverge vold og overgrep

·         gi veiledning og bistand til kommunene i utviklingen av det psykiske helearbeidet i oppfølgingen av Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse og Mestre hele livet, strategi for god psykisk helse.Bakgrunnsinformasjon

Prop. 15 S (2016-2026) Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020)

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord

Nasjonale faglige retningslinjer og veiledere

Prop. 12 S (2016–2017) Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017–2021)

Meld. St. 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen - Mestring og muligheter

Meld. St 10 (2012-2013) God kvalitet- trygge tjenester

Meld. St. 6 (2012-2013) En helhetlig integreringspolitikk – Mangfold og felleskap

Meld St. 15 (2012- 2013) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner

Mestre hele livet. Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017-2022)

Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024)

BrukerPlan Helse Stavanger

Bolig for velferd - Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020)

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014-2017) Et liv uten vold

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013-2016)

IS-2076 Sammen om mestring - Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne

IS-24/8 Kommunalt psykisk helse og rusarbeid 2015

IS-1022 Helsetjenester for asylsøkere, flyktninger og innvandrere

IS-2335 Veileder om tvangstiltak ovenfor personer med rusmiddelproblemer

Årsverkrapportering. Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid

IS-11/2015 Samarbeid mellom barneverntjenester og psykiske helsetjenester til barnets beste

IS- 5/2012 Rundskriv – Helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk syke

IS-1512 Pårørende en ressurs

IS-5/2010 Rundskriv – Barn som pårørende

IS-1898 Veileder om ivaretakelse av etterlatte ved selvmord

IS-1742 Fra bekymring til handling - En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet

IS-1918 Tillit tid tilgjengelighet tett individuell oppfølging av mennesker med behov for sammensatte tjenester

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

IS-1809 "Lav terskel - høy kvalitet - En profesjonell tilnærming til mennesker med rusrelaterte problemer"

IS-1914 Kvalitet og kompetanse – om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1990 Velferdsteknologi Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013-2030 

IS-2587 Pårørendeveileder

Veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov