Oppgave 5.1.4.12
Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

Kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud er helsetjenester og inngår i helhetlige forløp. Statsforvalteren har det samme ansvaret for disse tjenestene som for øvrige helsetjenester.

Statsforvalteren skal, i samarbeid med aktuelle kompetansemiljøer, helsetjenester og fylkeskommunen, bistå med å arrangere fagdager og kompetansegivende kurs for helsepersonell om arbeid med endring av levevaner.

Statsforvalteren bes om å tilrettelegge for at faggrupper som i liten grad deltar, inkluderes i kompetansehevende tiltak.

Statsforvalteren skal bidra til dialog og samarbeid med fylkeskommunen om utvikling av helsefremmende og forebyggende helsetjenester i kommunene.Bakgrunnsinformasjon

Abortloven med forarbeider og forskrifter

Strategi for seksuell helse (2017-2022) «Snakk om det!»

Anbefalinger om ernæring, kosthold og fysisk aktivitet

Veileder for kommunale frisklivssentraler

Kosthåndboken – Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten

Helsedirektoratets idebank for å styrke ernæringskompetansen i helse- og omsorgstjenesten 

Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017–2021)