Oppgave 5.1.5.3
SFOV SFIN SFVT SFAG SFRO SFVL KLD Miljø og klima

Kalking av innsjøer og vassdrag

Vurdere

  • behov for kalking
  • gjennomføre og overvåke kalking i innsjøer skadet av menneskeskapt forsuring
  • overvåke og vurdere innsjøer hvor kalking forsøksvis er avsluttet.

I samarbeid med Miljødirektoratet

  • utrede behov og sørge for mest mulig optimal kalking i laksevassdrag.

Bakgrunnsinformasjon

https://www.fm-nett.no/Miljodirektoratet/Venstremeny/Naturforvaltning/Vassdragskalking/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/