Oppgave 5.1.5.5
Alle statsforvaltere KLD LMD Miljø og klima

Nytt vern

  • Bidra i arbeidet med nytt vern, inkl. gjennomføre verneplanprosesser for skogvern, marint vern og bevaring av verdifull natur, herunder bidra i forbindelse med kartlegging.
  • Bidra i arbeidet med forskriftsendringer for eksisterende verneområder.
  • I skogvernarbeidet skal både miljøfaglig og skogfaglig kompetanse involveres. 
  • Tilrådinger sendes Miljødirektoratet innen avtalte frister.

Bakgrunnsinformasjon

https://www.fm-nett.no/Miljodirektoratet/Venstremeny/Naturforvaltning/Verneomrader/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/