Oppgave 5.1.5.9
Alle statsforvaltere KLD LMD Miljø og klima

Rovvilt

  • Bidra til at skader på husdyr og tamrein forårsaket av rovvilt blir lavest mulig.
  • Sørge for god kommunikasjon og dialog med berørte aktører.
  • Sørge for en balansert forvaltning og god samordning av landbruks-, dyrevelferds- og miljøvirkemidler.
  • Være miljø- og landbruksfaglig veileder og eventuelt sekretariat for regional rovviltnemnd.
  • Forvalte betingete fellingstillatelser på rovvilt så effektivt som mulig i forbindelse med skadesituasjoner og i henhold til gjeldende frister for saksbehandling. Før vedtak om skadefelling av ulv skal statsforvalteren gjøre en vurdering av innsats for å avdekke genetisk status så langt det er mulig.
  • Administrere kvotejakt på gaupe og lisensfelling på bjørn, ulv og jerv.
  • Uten opphold varsle SNO ved felling, eller forsøk på felling, av gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn.
  • Ved lisensfelling av jerv kan tilsyn med kamera kombinert med elektronisk overvåking erstatte fysisk tilsyn. Nærmere vilkår for tilsyn med kamera kombinert med elektronisk overvåking av fangstbås følger av utøvelsesforskriften § 34, andre ledd.
  • Følge opp varslingsplikt mellom fylker ved observasjon av ulv utenfor ulvesonen.
  • Alle enkeltvedtak angående felling, dvs. både tillatelser og avslag, skal registreres i Miljøvedtaksregisteret av den som fatter vedtaket. Ved iverksetting av tillatelser skal det stilles krav om at det blir lagt inn rapport for det enkelte fellingsforsøk. Lenke til rapporteringen er å finne på det aktuelle fellingsvedtaket under bakgrunnsinformasjon.

Rovviltarbeidet skal skje i tråd med føringer fra rovviltnemnda og den regionale forvaltningsplanen for rovvilt.


Bakgrunnsinformasjon

https://www.fm-nett.no/Miljodirektoratet/Venstremeny/Naturforvaltning/Vilt--og-rovviltforvaltning/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/

Lenke til rapporteringen er å finne på det aktuelle fellingsvedtaket på:

www.miljøvedtak.no.