Oppgave 5.1.5.11
SFOV SFIN SFVT SFAG SFRO SFVL SFMR SFTL KLD Miljø og klima

Villrein

Delta i oppfølging av vedtatte planer, arbeid med rullerende handlingsprogram og verdiskapingsprogram for de sju regionale villreinplanene: Setesdal (Heiplanen), Hardangervidda, Nordfjella, Rondane – Sølnkletten, Forollhogna, Ottadalen (Reinheimen-Breheimen) og Dovrefjell. Bidra til iverksetting og oppfølging av kvalitetsnormen for villrein.


Bakgrunnsinformasjon

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/