Oppgave 5.1.5.13
Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

Trua arter og naturtyper

  • Sikre at nødvendige tiltak for trua arter og naturtyper blir gjennomført. Utvalgte naturtyper og prioriterte arter, og andre arter og naturtyper som nasjonal miljømyndighet i samarbeid med sektorene prioriterer for aktiv virkemiddelbruk/oppfølging, skal gis særlig prioritet. I tillegg skal øvrige arter og naturtyper som har handlingsplaner følges opp. Beste tilgjengelig kunnskapsgrunnlag skal legges til grunn for arbeidet.
  • Oppdatere fortløpende kunnskap i relevante fagdatabaser og bidra til å utarbeide kunnskapsgrunnlag og beslutningsgrunnlag.
  • Informere og veilede kommuner og grunneiere.
  • Veilede brukere i henhold til retningslinjene for sensitive artsdata, herunder administrere brukertilgang i Sensitive artsdatabasen.

Bakgrunnsinformasjon

https://www.fm-nett.no/Miljodirektoratet/Venstremeny/Naturforvaltning/Truede-arter-og-naturtyper/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/