Oppgave 5.1.5.23
Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

Delegerte virksomheter (herunder forskriftsregulerte industribransjer, avløps-, avfallsbehandlings- og gjenvinningsanlegg):

  • Behandle søknader om ny eller endret tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven med annet tilhørende regelverk.
  • Behandle virksomhetenes egenkontrollrapporter.
  • På eget initiativ ta opp tillatelser til ny vurdering, jf. forurensningsforskriften § 36-19, herunder følge opp BAT- ( Best Available Techniques) konklusjoner som vedtas, innenfor fristen på fire år.
  • På eget initiativ ta opp tillatelser til ny vurdering, jf. forurensningsloven § 18, 3. ledd (10-årsregelen).
  • Bidra med sin kunnskap i oppdrag Miljødirektoratet har fått tildelt, knyttet til bransjer som er delegert til statsforvalteren.
  • Ved behov bistå Miljødirektoratet med å utarbeide veiledningsmateriell på områder som er delegert til dem.

Bakgrunnsinformasjon

https://www.fm-nett.no/Miljodirektoratet/Venstremeny/Forurensning/Industri/

http://www.miljodirektoratet.no/