Oppgave 5.1.6.1
SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat

Statsforvalteren er førstelinjetjeneste for reindrift, og skal:

  • Bidra til en effektiv og kunnskapsbasert forvaltning av reindriften, samt bidra til at distriktsstyrene videreutvikler eget selvstyre iht. reindriftsloven
  • Veilede og gi råd til distriktsstyrer og siidaandelsledere, om tiltak og bruk av virkemidler som kan bidra til å nå reindriftspolitiske mål
  • Utarbeide en plan for gjennomføring av veiledning, inkludert prioritering av tiltak
  • Ha et reindriftsfaglig kontaktpunkt, som en del av førstelinjetjenesten, som gjøres kjent for næring og offentlige myndigheter.
  • Forberede og bidra i saker for Landbruksdirektoratet som sekretariat for Reindriftsstyret.
  • Bidra i saker for Landbruksdirektoratet som sekretariat for Reindriftens Utviklingsfond.
  • Gjennomføre et årlig møte med reineiere i fylket, for å bygge opp kompetanse i næring og forvaltning, der Landbruksdirektoratet og LMD inviteres
  • Legge til rette for dialog mellom reindrift og andre interesser
  • Oppdatere kontaktinformasjon til reinbeitedistrikt innen 1.9. på SFs nettside.
  • Oppdatere informasjon om distriktsplaner og arealbrukskart på SFs nettside.

Bakgrunnsinformasjon

Veileder for fastsetting av økologisk bærekraftig reintall

Formålet med å ha et reindriftsfaglig kontaktpunkt hos hver statsforvalter er at næringen til enhver tid skal vite hvor de kan henvende seg, og få svar. Dette er ikke ment å overstyre de rutiner SF har for saksbehandling, og skal ikke erstatte de rutiner SF har for å motta og besvare henvendelser. LMD foreslår at SF oppretter en felles e-postadresse, som de ansatte i reindriftsavdelingen/seksjonen har tilgang til. Det må lages rutiner for hvem som besvarer e-post til denne adressen. Ved å ha en slik felles e-post blir SF mindre sårbare ved fravær. LMD mener dette er et tiltak som bør prøves ut, og SF bes rapportere om hvilken effekt det har.