Oppgave 5.1.6.8
SFTL SFNO SFTF LMD Landbruk og mat
  • Bidra til bevisstgjøring om reindriften som urfolksnæring og det ansvar offentlige myndigheter har etter folkerettens regler om urfolk og minoriteter. 
  • Iverksette tiltak og følge opp forpliktelser etter internasjonale konvensjoner og lover knyttet til den grenseoverskridende reindriften, herunder holde Landbruksdirektoratet fortløpende orientert om grensekryssende rein i strid med inngåtte konvensjoner og eventuelle erstatningskrav som følge av dette.

Bakgrunnsinformasjon