Oppgave 5.1.6.41
Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

Statsforvalteren skal vurdere om vernskogbestemmelsen i skogbrukslova skal benyttes og om nødvendig anvende den, dersom dette er nødvendig for å sikre at skogbruket tar tilstrekkelig hensyn til naturskader når disse er kjent.


Bakgrunnsinformasjon

Meld. St. 6 (2016–2017) Verdier i vekst — Konkurransedyktig skog- og trenæring

NVE-rapport Nr 100/2018 Skog som vern mot skred - juridisk betenkning