Oppgave 5.1.7.1
Alle statsforvaltere KMD Kommunal styring

Økonomiforvaltning

Statsforvalteren skal:

  • Veilede/informere kommuner om økonomibestemmelsene i kommuneloven og tilhørende forskrifter.
  • Informere kommuner om veiledere på økonomiområdet og tilby kommunene veiledning/opplæring.
  • Veilede/informere kommuner om KOSTRA, kommuneproposisjonen, statsbudsjettet, inntektssystemet, nye/oppdaterte lov- og forskriftsendringer og annen relevant styringsinformasjon.
  • Melde kommuner inn eller ut av ROBEK.
  • Fordele skjønnsmidler etter retningslinjene for skjønnstildelingen. Skjønnsmidler skal fordeles etter en helhetlig vurdering av behovet i hver enkelt kommune.
  • Ved behov foreta saksbehandling som gjelder naturskade/uforutsette hendelser.

 


Bakgrunnsinformasjon


Kommuneloven:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83?q=kommuneloven

Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-07-714

Forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-11-18-1520

Selvkostforskriften:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-11-1731

Delegering av myndighet:

https://lovdata.no/dokument/DEL/forskrift/2019-08-30-1096

Prop. 105 S (2019-2020) Kommuneproposisjonen 2021:
https://www.regjeringhttps://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-105-s-20192020/id2701826/en.no/no/...

Rundskriv til kommuneproposisjonen 2021 og revidert nasjonalbudsjett 2020 Rundskriv H-4/20:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kommuneproposisjonen-2021-revidert-nasjonalbudsjett-2020-og--koronatiltak-fase-3/id2721180/

Statsbudsjettet 2021:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-20202021/id2768453/

Siste grønt hefte:

https://www.regjeringen.no/contentassets/257c8bf71f0146c0801f39e4f559826b/no/sved/h-2468n-groenthefte.pdf

Frie inntekter på nett:
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunedata/frieinntekter/id2765160/#/

Retningslinjer for skjønnstildelingen:

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/retningslinjer-for-skjonnstildeling/id546997/

KOSTRA:
http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/

Veileder KOSTRA 2021:

https://www.regjeringen.no/no/...

Forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner:

 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-11-18-1520

 Veileder om budsjettering av investeringer.:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder---budsjettering-av-investeringe/id661592/ 

Veileder økonomiplanlegging:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/KRD/KOMM/Okonomiplanveileder_KRD_nett.pdf