Oppgave 5.1.7.2
Alle statsforvaltere KMD Kommunal styring

Kontroll og godkjenning etter økonomibestemmelsene i kommuneloven

Statsforvalteren skal:

  • Godkjenne kommunenes vedtak om garantier. Garantier for små beløp er unntatt fra kravet om godkjenning.
  • Godkjenne låneopptak og lovlighetskontrollere budsjettvedtak for ROBEK-kommuner. 
  • Lovlighetskontrollere vedtak om årsregnskap hvor det er avgitt en revisjonsberetning med negativ konklusjon.
  • Godkjenne låneopptak for interkommunale selskaper hvor minst en av deltakerkommunene er oppført i ROBEK.

Bakgrunnsinformasjon

Kommuneloven:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83?q=kommuneloven

Delegering av myndighet:
https://lovdata.no/dokument/DEL/forskrift/2019-08-30-1096

Forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner:

 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-11-18-1520                 

Lov om interkommunale selskaper:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-01-29-6?q=lov