Oppgave 5.1.7.3
Alle statsforvaltere KMD Kommunal styring

Modernisering i kommunene

Statsforvalteren skal:

Stimulere til lokal omstilling og modernisering i kommunesektoren ved å gi en del av skjønnsrammen som støtte til fornyings- og innovasjonsprosjekter i kommunene, slik at de kan prøve ut nye løsninger på sine utfordringer. Det skal ikke gis prosjektskjønnsmidler til ordinær drift.

Prosjekter som mottar skjønnsmidler, skal evalueres og formidles.


Bakgrunnsinformasjon

Prop. 105 S (2019-2020) Kommuneproposisjonen 2021:
https://www.regjeringen.no/nhttps://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-105-s-20192020/id2701826/o/...

Retningslinjene for skjønnstildeling:
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/retningslinjer-for-skjonnstildeling/id546997/